נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), תשנ"ט-1999

רבדים בחקיקה

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובות מעביד

סעיף 2

2

Go

הגשת טופס הבעת עמדה

סעיף 3

2

Go

הזמנת הנער להשמיע דבריו

סעיף 4

2

Go

אין כותרת

סעיף 5


תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), תשנ"ט-1999*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27ז(ב), 32 ו-42 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "היתר" – היתר להעבדת נער כמשמעותו בסעיף 27ו(א) לחוק;

          "השר" – שר העבודה והרווחה, לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן היתר;

          "נער" – למעט ילד שחלות עליו הוראות תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999, ותקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999.

חובות מעביד

2.    מעביד המבקש היתר, יביא לידיעת הנער שההיתר המבוקש הוא להעבדתו, לפני הגשת הבקשה, את זכותו להביע את עמדתו לענין מתן היתר להעבדתו, וימסור לידו טופס הבעת עמדה לפי הטופס שבתוספת (להלן - טופס הבעת עמדה).

הגשת טופס הבעת עמדה

3.    (א)  בכל בקשה להיתר יצהיר המבקש כי הביא לידיעת הנער את זכותו להביע את עמדתו לענין מתן ההיתר להעבדתו, וכי מסר לידי הנער טופס הבעת עמדה.

          (ב)  מילא הנער טופס הבעת עמדה, יצרפו המעביד לבקשה להיתר העבדה שהוא מגיש.

          (ג)   לא הביע הנער את עמדתו כאמור, יציין זאת המבקש בבקשת ההיתר.

הזמנת הנער להשמיע דבריו

4.    השר רשאי, אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הנער להשמיע את עמדתו בפניו.

תק' תש"ס-2000

5.    (בוטלה).

מיום 17.2.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 331

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

תוקף:

תוקפן של תקנות אלה לשנה מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2)

[טופס הבעת עמדה]

כ"ב בשבט תשנ"ט (8 בפברואר 1999)                        אליהו ישי

                                                                                      שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5955 מיום 24.2.1999 עמ' 435.

תוקנו ק"ת תש"ס מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 331 – תק' תש"ס-2000.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות