נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955

רבדים בחקיקה

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נשים

רשויות ומשפט מנהלי – שירות המדינה

תוכן ענינים

2

Go

עבודת לילה בשירותי המדינה

סעיף 1

3

Go

השם

סעיף 2


תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג)(1) ו-(ד) ו-20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אני מתקינה תקנות אלה:

עבודת לילה בשירותי המדינה תק' תשט"ז-1956 תק' תשי"ז-1957 תק' תש"ך-1960 תק' תשכ"א-1961 תק' תשכ"ט-1969 תק' תשס"א-2001

1.    האיסור לסרב קבלתה לעבודה של אישה בשל כך בלבד שהודיעה כי אינה מסכימה, מטעמים משפחתיים, לעבוד בלילה, כאמור בסעיף 2(ג) לחוק, אינו חל על העבדת עובדת בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי, במרכזת טלפון בין עירונית ובין לאומית, במשטרת ישראל, בשירות בתי סוהר, במינהל התעופה האזרחית כאלחוטאית-קשר וכפקחית-טיסה וכן במשרד התיירות כמארחת וכדיילת קרקע, ובלבד:

(1)   שיסופק לעובדת מקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה;

(2)   שיסופק לעובדת בעת ההפסקה משקה חם;

(3)   שיסופק לעובדת אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו במידה שאין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים;

תק' תשס"א-2001

(4)   שתינתן הפסקה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו, זולת אם הסכימה העובדת, בכתב, להפסקה קצרה מ-12 שעות בין יום עבודה למשנהו, ובלבד שאינה קצרה מ-8 שעות.

מיום 5.4.1956

תק' תשט"ז-1956

ק"ת תשט"ז מס' 592 מיום 5.4.1956 עמ' 640

1. האיסור להעביד עובדת בלילה, כאמור בסעיף 2(א) לחוק, אינו חל על העבדת עובדת בשירותי המכס בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי ובמשטרת ישראל, ובלבד:

מיום 31.1.1957

תק' תשי"ז-1957

ק"ת תשי"ז מס' 672 מיום 31.1.1957 עמ' 772

1. האיסור להעביד עובדת בלילה, כאמור בסעיף 2(א) לחוק, אינו חל על העבדת עובדת בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי ובמשטרת ישראל בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי, במשטרת ישראל וכדיילת קרקע, ובלבד:

מיום 1.9.1960

תק' תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1046 מיום 1.9.1960 עמ' 1812

1. האיסור להעביד עובדת בלילה, כאמור בסעיף 2(א) לחוק, אינו חל על העבדת עובדת בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי, במשטרת ישראל וכדיילת קרקע בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי, במרכזות טלפון בינעירוניות ובינלאומיות, במשטרת ישראל וכדיילת קרקע, ובלבד:

מיום 1.6.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1155 מיום 1.6.1961 עמ' 1867

1. האיסור להעביד עובדת בלילה, כאמור בסעיף 2(א) לחוק, אינו חל על העבדת עובדת בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי, במרכזות טלפון בינעירוניות ובינלאומיות, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר וכדיילת קרקע, ובלבד:

מיום 26.6.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2409 מיום 26.6.1969 עמ' 1668

1. האיסור להעביד עובדת בלילה, כאמור בסעיף 2(א) לחוק, אינו חל על העבדת עובדת בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי, במרכזות טלפון בינעירוניות ובינלאומיות, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר וכדיילת קרקע במינהל התעופה האזרחית כאלחוטרית-קשר וכפקחית-טיסה וכן במשרד התיירות כמארחת וכדיילת קרקע, ובלבד:

מיום 23.8.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6122 מיום 23.8.2001 עמ' 1028

1. האיסור להעביד עובדת בלילה, כאמור בסעיף 2(א) לחוק לסרב קבלתה לעבודה של אישה בשל כך בלבד שהודיעה כי אינה מסכימה, מטעמים משפחתיים, לעבוד בלילה, כאמור בסעיף 2(ג) לחוק, אינו חל על העבדת עובדת בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי, במרכזות טלפון בינעירוניות ובינלאומיות, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר במינהל התעופה האזרחית כאלחוטרית-קשר וכפקחית-טיסה וכן במשרד התיירות כמארחת וכדיילת קרקע, ובלבד:

(1) שיסופק לעובדת מקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה;

(2) שיסופק לעובדת בעת ההפסקה משקה חם;

(3) שיסופק לעובדת אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו במידה שאין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים;

(4) שתינתן הפסקה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו, זולת אם הסכימה העובדת, בכתב, להפסקה קצרה מ-12 שעות בין יום עבודה למשנהו, ובלבד שאינה קצרה מ-8 שעות.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955".

י"ג בתשרי תשט"ז (29 בספטמבר 1955)               גולדה מאירסון

                                                                                                שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשט"ז מס' 556 מיום 13.10.1955 עמ' 68.

תוקנו ק"ת תשט"ז מס' 592 מיום 5.4.1956 עמ' 640 – תק' תשט"ז-1956.

ק"ת תשי"ז מס' 672 מיום 31.1.1957 עמ' 772 – תק' תשי"ז-1957.

ק"ת תש"ך מס' 1046 מיום 1.9.1960 עמ' 1812 – תק' תש"ך-1960.

ק"ת תשכ"א מס' 1155 מיום 1.6.1961 עמ' 1867 – תק' תשכ"א-1961.

ק"ת תשכ"ט מס' 2409 מיום 26.6.1969 עמ' 1668 – תק' תשכ"ט-1969.

ק"ת תשס"א מס' 6122 מיום 23.8.2001 עמ' 1028 – תק' תשס"א-2001.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות