נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נשים

תוכן ענינים

2

Go

הצגת תמצית החוק

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12 ו-20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

הצגת תמצית החוק

1.    המעביד אשה לצורך עסק, משלח-יד או שירות ציבורי, יציג במקום העבודה הצגה נראית לעין את תמצית החוק, בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958".

ה' בניסן תשי"ח (26 במרס 1958)                           מרדכי נמיר

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ח מס' 785 מיום 10.4.1958 עמ' 1036.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות