נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו-1986

רבדים בחקיקה

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נשים

תוכן ענינים

2

Go

מנוחה

סעיף 1

2

Go

תנאים נוספים

סעיף 2

2

Go

תחולה

סעיף 3


תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו-1986*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מנוחה תק' תשס"א-2001

1.    (א)  לעובדת המועסקת בלילה תינתן מנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו.

תק' תשס"א-2001

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית עובדת ליתן הסכמתה בכתב למנוחה קצרה מ-12 שעות, ובלבד שאינה קצרה מ-8 שעות.

מיום 23.8.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6122 מיום 23.8.2001 עמ' 1029

1. (א) לעובדת המועסקת בלילה תינתן מנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית עובדת ליתן הסכמתה בכתב למנוחה קצרה מ-12 שעות, ובלבד שאינה קצרה מ-8 שעות.

תנאים נוספים

2.    במקום עבודה בו עובדים במשמרות יספק המעביד לעובדת בלילה –

(1)   אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו במידה ואין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים;

(2)   משקה חם בעת ההפסקה;

(3)   מקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה.

תחולה

3.    הוראות תקנות אלה לא יחולו במקומות, בשירותים, בעבודות ובתפקידים המפורטים בסעיף 2(ג) לחוק.

כ"ז באדר ב' תשמ"ו (7 באפריל 1986)                     משה קצב

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4929 מיום 27.4.1986 עמ' 835.

תוקנו ק"ת תשס"א מס' 6122 מיום 23.8.2001 עמ' 1029 – תק' תשס"א-2001.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות