נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990

רבדים בחקיקה

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נשים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

תקופת היעדרות של העובדת

סעיף 2

2

Go

תקופת היעדרות של עובד

סעיף 3


תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג)(4), (ג1) ו-20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "סדרה טיפולית" - סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור.

תקופת היעדרות של העובדת ת"ט תשנ"א-1990

2.    תקופת היעדרות של עובדת לעניין פסקה (4) לסעיף 7(ג) לחוק, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על המפורט להלן, ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפוליות בשנה:

(1)   במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים - שישה עשר ימים;

(2)   במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים - עשרים ימים.

מיום 15.11.1990

ת"ט תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 212

2. תקופת היעדרות של עובדת לעניין פסקאות (1) ו-(2) לענין פסקה (4) לסעיף 7(ג) לחוק, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על המפורט להלן, ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפוליות בשנה:

תקופת היעדרות של עובד

3.    תקופת היעדרות של עובד לענין סעיף 7(ג1) לחוק, לא תעלה על שנים עשר ימים בשנה.

כ"ו בתשרי תשנ"א (15 באוקטובר 1990)                 יצחק שמיר

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5303 מיום 30.10.1990 עמ' 150.

ת"ט ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 212.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות