נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), תשנ"ט-1999

רבדים בחקיקה

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נשים

תוכן ענינים

2

Go

הארכת חופשת לידה או פיצולה

סעיף 1

2

Go

מסירת הודעה

סעיף 2

2

Go

ביטול

סעיף 3

2

Go

תחילה ותחולה

סעיף 4


תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב1), 6(ד) ו-20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הארכת חופשת לידה או פיצולה

1.    (א)  עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים בתוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, או עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאשפוז בתוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, ובחרה –

(1)   להאריך את חופשת הלידה שלה לפי סעיף 6(ב1)(1) או סעיף 6(ד)(1) לחוק, לפי הענין, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה;

(2)   לפצל את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ב1)(2) או סעיף 6(ד)(2) לחוק, לפי הענין, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה; עלתה תקופת האשפוז על שלושה שבועות, תמסור העובדת את ההודעה כאמור שמונה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה.

תק' תשס"ד-2004

           (א1)        עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של 12 שבועות או יותר בתוך תקופת חופשת הלידה, ובחרה להאריך את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ד1) לחוק, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה.

תק' תשס"ד-2004

           (ב)  נבצר מן העובדת, בנסיבות הענין, למסור הודעה כאמור בתקנות משנה (א) או (א1), תמסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

מיום 1.7.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6327 מיום 1.7.2004 עמ' 742

(א1) עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של 12 שבועות או יותר בתוך תקופת חופשת הלידה, ובחרה להאריך את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ד1) לחוק, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה.

(ב) נבצר מן העובדת, בנסיבות הענין, למסור הודעה כאמור בתקנת משנה (א) בתקנות משנה (א) או (א1), תמסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

מסירת הודעה

2.    מסירת הודעה כאמור בתקנה 1 תהיה בכתב, בצירוף אישור על תקופת האשפוז של העובדת או של הילד, לפי הענין, מאת בית החולים או רופא מטעמו.

ביטול

3.    תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974, ותקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת), תש"ן-1990 - בטלות, ככל שהן חלות על לידה שאירעה לפני יום התחילה.

תחילה ותחולה

4.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בסיון תשנ"ט (1 ביוני 1999) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על לידה שאירעה ביום התחילה ולאחריו.

ט"ו בסיון תשנ"ט (30 במאי 1999)                           אליהו ישי

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5979 מיום 1.6.1999 עמ' 901.

תוקנו ק"ת תשס"ד מס' 6327 מיום 1.7.2004 עמ' 742 – תק' תשס"ד-2004.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות