חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985

 

 

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות

תוכן ענינים

 

פרק א': עבירות מינהליות

Go

5

סעיף 1

עבירות מינהליות

Go

5

סעיף 1א

הגדרות

Go

5

סעיף 2

קנסות מינהליים

Go

5

סעיף 3

עדכון קנס מינהלי

Go

6

סעיף 4

שינוי התוספת

Go

6

 

פרק ב': מפקחים ורשמים

Go

6

סעיף 5

מינוי מפקחים

Go

6

סעיף 6

מינוי רשם

Go

6

סעיף 7

כתב מינוי

Go

6

 

פרק ג': הטלת קנס מינהלי

Go

6

סעיף 8

הטלת קנס מינהלי קצוב

Go

6

סעיף 8א

ביטול קנס מינהלי

Go

7

סעיף 9

הודעה ותשובה לענין קנס מינהלי שאינו קצוב

Go

7

סעיף 10

החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב

Go

8

סעיף 11

ערר

Go

8

 

פרק ד': משפט פלילי על עבירה מינהלית

Go

8

סעיף 13

כתב אישום ומשפט בעבירה מינהלית

Go

8

סעיף 14

הקנס שיוטל במשפט

Go

8

סעיף 15

סמכות תובע

Go

8

 

פרק ה': תשלום קנס מינהלי

Go

8

סעיף 16

מועד לתשלום הקנס

Go

8

סעיף 17

קנס שלא שולם

Go

9

סעיף 17א

החזר תשלום של קנס שבוטל

Go

9

סעיף 18

גביית הקנס

Go

9

סעיף 19

מאסר במקום קנס שלא שולם

Go

9

סעיף 20

ביטול רישום או רשיון

Go

9

סעיף 21

הזמנה והתראה

Go

9

סעיף 22

קנס שהטילו רשות מקומית, ועדה מקומית עצמאית או תאגיד

Go

9

סעיף 22א

סיווג עבירה והתיישנות

Go

9

 

פרק ו': כפרת העבירה ועיצומים אחרים

Go

10

סעיף 23

כפרת העבירה

Go

10

סעיף 24

חילוט

Go

10

סעיף 25

סייג לכופר

Go

10

סעיף 26

סייג לסמכות ועדת קנסות

Go

10

 

פרק ז': תיקון חוקים שונים

Go

10

סעיף 27

תיקון חוק בתי המשפט

Go

10

סעיף 28

תיקון חוק הדיינים

Go

10

סעיף 29

תיקון חוק הקאדים

Go

10

סעיף 30

תיקון חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

Go

10

סעיף 31

תיקון חוק חסינות חברי הכנסת

Go

10

סעיף 32

תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה

Go

10

סעיף 33

תיקון פקודת המכס

Go

10

סעיף 34

תיקון חוק מס ערך מוסף

Go

11

 

פרק ח': הוראות שונות

Go

11

סעיף 35

המצאת מסמכים

Go

11

סעיף 35א

תחולה על עבירות לפי חוק התכנון והבנייה

Go

11

סעיף 37

ביצוע ותקנות

Go

11

סעיף 38

תחילה

Go

11

 

תוספת ראשונה

Go

12

 

תוספת שניה

Go

18

 

תוספת שלישית

Go

18

 


חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985*

פרק א': עבירות מינהליות

עבירות מינהליות (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

1.    (א)  שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה או בתקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית (להלן – עבירה מינהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים.

          (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א) טעונות הסכמת השר הממונה על ביצועו של החוק שלפיו נקבעה העבירה, ואישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן – הועדה).

          (ג)   נקבע בתקנות לפי סעיף קטן (א) כי עבירה פלונית היא עבירה מינהלית, יחולו הוראות חוק זה גם לגבי עבירה כאמור שנעברה לפני תחילתן של התקנות, ובלבד שאם הוגש כתב אישום – טרם החל המשפט.

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח 180)

(א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה או בתקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית (להלן -  עבירה מינהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים.

הגדרות (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

1א.     בחוק זה –

          "בית המשפט" – בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים או בית דין אזורי לעבודה, לפי הענין;

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

          "חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

          "חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

          "תובע" – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 74 (ה"ח 3063)

הוספת סעיף 1א

 

מיום 25.10.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2635 מיום 25.4.2017 עמ' 921 (ה"ח 1074)

1א. בחוק זה –

"בית המשפט" – בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים או בית דין אזורי לעבודה, לפי הענין;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

"חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

"תובע" – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי.

קנסות מינהליים

2.    (א)  בתקנות כאמור בסעיף 1 ייקבע לכל עבירה מינהלית הקנס שניתן להטילו בדרך מינהלית (להלן – קנס מינהלי); קנס מינהלי יכול שיהיה קנס קצוב או קנס שאינו קצוב.

          (ב)  קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה –

(1)   בסכום קצוב;

(2)   בשיעורים שיחושבו בדרך או בשיטה שנקבעו בתקנות (להלן – שיעורים);

(3)   בסכום קצוב או בשיעורים – לפי הגבוה שביניהם;

(4)   בסכום קצוב ובשיעורים כאחד.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

          (ג)   קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה בסכומים או בשיעורים שונים לגבי תאגידים, לגבי עבירה מינהלית נמשכת, לגבי עבירה מינהלית חוזרת ולגבי נסיבות שונות של ביצוע העבירה; לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" – עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן אותה עבירה (בחוק זה – העבירה הקודמת), והתקיים לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה:

(1)   הוא שילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה;

(הוראת שעה) תשס"ג-2003

(2)   חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשות כאמור או שנדחתה בקשתו לביטול ההודעה על הטלת הקנס.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ג1) שר המשפטים רשאי לקבוע, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של חוק ובאישור הועדה, מועד שונה מהאמור בהגדרה "עבירה מינהלית חוזרת" שבסעיף קטן (ג) לגבי עבירה שנקבעה לפי אותו החוק או לגבי סוגי עבירות כאמור.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ג2) לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית נמשכת אלא בשל תקופה המאוחרת למועד הקבוע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1).

          (ד)  קנס מינהלי שאינו קצוב יהיה קנס שנקבע לו סכום או שיעור מרבי או קנס שנקבעו לו סכומים או שיעורים מזעריים ומרביים, ויכול שהסכומים או השיעורים ייקבעו כאמור בהתחשב בנסיבות של העבריין או של ביצוע העבירה שיפורטו בתקנות.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ה)  קנס מינהלי לא יעלה על הקנס שנקבע לאותה עבירה בחיקוק או על הקנס המרבי שניתן להטיל בשלה לפי סעיף 63 לחוק העונשין.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 74 (ה"ח 3063)

(ג) קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה בסכומים או בשיעורים שונים לגבי תאגידים, לגבי עבירה מינהלית נמשכת ולגבי עבירה מינהלית חוזרת; לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" – עבירה מינהלית שעבר אדם תוך תקופה שנקבעה בתקנות באישור הועדה, מיום שעבר לפני כן אותה עבירה ושילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה; תקנות כאמור יכול שיהיו לגבי כלל העבירות המינהליות או לגבי סוגי עבירות או עבירות מסוימות. "עבירה מינהלית חוזרת" – עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן אותה עבירה (בחוק זה - העבירה הקודמת), והתקיים לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה:

(1) הוא שילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה;

(2) חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשות כאמור או שנדחתה בקשתו לביטול ההודעה על הטלת הקנס.

(ג1) שר המשפטים רשאי לקבוע, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של חוק ובאישור הועדה, מועד שונה מהאמור בהגדרה "עבירה מינהלית חוזרת" שבסעיף קטן (ג) לגבי עבירה שנקבעה לפי אותו החוק או לגבי סוגי עבירות כאמור.

(ג2) לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית נמשכת אלא בשל תקופה המאוחרת למועד הקבוע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1).

(ד) קנס מינהלי שאינו קצוב יהיה קנס שנקבע לו סכום או שיעור מרבי או קנס שנקבעו לו סכומים או שיעורים מזעריים ומרביים, ויכול שהסכומים או השיעורים ייקבעו כאמור בהתחשב בנסיבות של העבריין או של ביצוע העבירה שיפורטו בתקנות.

(ה) קנס מינהלי יכול שיהיה גבוה מן הקנס שנקבע לאותה עבירה בחיקוק או מן הקנס המרבי שניתן להטילו בשלה לפי סעיף 63 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובלבד שלא יעלה על כפל הקנסות האמורים.

(ה) קנס מינהלי לא יעלה על הקנס שנקבע לאותה עבירה בחיקוק או על הקנס המרבי שניתן להטיל בשלה לפי סעיף 63 לחוק העונשין.

 

מיום 25.6.2003 עד יום 16.12.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1895 מיום 25.6.2003 עמ' 510 (ה"ח 26)

(ג) קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה בסכומים או בשיעורים שונים לגבי תאגידים, לגבי עבירה מינהלית נמשכת ולגבי עבירה מינהלית חוזרת; לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" – עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן אותה עבירה (בחוק זה - העבירה הקודמת), והתקיים לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה:

(1) הוא שילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה;

(2) חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשות כאמור או שנדחתה בקשתו לביטול ההודעה על הטלת הקנס.

(2) חלף המועד להגשת הודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשה כאמור.

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח 180)

(ג) קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה בסכומים או בשיעורים שונים לגבי תאגידים, לגבי עבירה מינהלית נמשכת ולגבי עבירה מינהלית חוזרת לגבי עבירה מינהלית חוזרת ולגבי נסיבות שונות של ביצוע העבירה; לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" – עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן אותה עבירה (בחוק זה - העבירה הקודמת), והתקיים לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה:

עדכון קנס מינהלי (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

3.    (א)  שר המשפטים רשאי לשנות שיעורי קנסות מינהליים כשם שהוא רשאי לשנות שיעור קנסות לפי סעיף 64 לחוק העונשין.

          (ב)  שונה קנס מינהלי לפי סעיף קטן (א), תהיה הטלת הקנס על פי פרק ג' וסעיף 14, לפי שיעורו המעודכן של הקנס ביום הטלתו, ואם הוגש ערעור והקנס לא שולם לפני מתן ההחלטה בערעור – לפי שיעורו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 74 (ה"ח 3063)

3. (א) שר המשפטים רשאי לשנות שיעורי קנסות מינהליים כשם שהוא רשאי לשנות שיעור קנסות לפי סעיף 64 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

שינוי התוספת (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

4.      (א)  שר המשפטים רשאי להוסיף או לגרוע חוק מן התוספת הראשונה, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של אותו חוק ובאישור הועדה.

 

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

          (ב)  קבע שר המשפטים כי עבירה על הוראה שנקבעה לפי חוק המנוי בתוספת הראשונה היא עבירה מינהלית, יציין בתוספת הראשונה, בטור ב', את שם התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית, לצד שם החוק האמור; בוטלו התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית - ישמיט השר את ציון שם התקנות מצדו של שם החוק כאמור.

מיום 21.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 74 (ה"ח 3063)

4. (א) שר המשפטים רשאי להוסיף או לגרוע חוק מן התוספת, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של אותו חוק ובאישור הועדה.

(ב) קבע שר המשפטים כי עבירה על הוראה שנקבעה לפי חוק המנוי בתוספת היא עבירה מינהלית, יציין בתוספת, בטור ב', את שם התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית, לצד שם החוק האמור; בוטלו התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית - ישמיט השר את ציון שם התקנות מצדו של שם החוק כאמור.

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח 180)

4. (א) שר המשפטים רשאי להוסיף או לגרוע חוק מן התוספת הראשונה, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של אותו חוק ובאישור הועדה.

(ב) קבע שר המשפטים כי עבירה על הוראה שנקבעה לפי חוק המנוי בתוספת הראשונה היא עבירה מינהלית, יציין בתוספת הראשונה, בטור ב', את שם התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית, לצד שם החוק האמור; בוטלו התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית - ישמיט השר את ציון שם התקנות מצדו של שם החוק כאמור.

פרק ב': מפקחים ורשמים

מינוי מפקחים (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

5.    (א)  שר הממונה על ביצועו של חוק שבתוספת הראשונה (בחוק זה – שר ממונה), או מי שהוא הסמיך לכך, ימנה מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות; מפקח יהיה עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם לפי חוק ויקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ב)  שר ממונה רשאי, בהסכמת שר הפנים, להסמיך בצו ראש רשות מקומית למנות עובד של אותה רשות מקומית שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו להיות מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות, שנעברו בתחומה של אותה רשות מקומית.

          (ג)   הודעה על מינוי מפקח שהוא עובד של רשות מקומית תובא לידיעת שר הפנים; שר הפנים רשאי, בכל עת, לבטל את המינוי או לשנותו.

(תיקון מס' 25) תשע"ח-2018

          (ג1)[1] השר לביטחון הפנים, בהסכמת השר הממונה, רשאי להסמיך בצו את המפקח הכללי של משטרת ישראל, למנות שוטר להטיל קנס מינהלי לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות, ובלבד שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכויותיו של שוטר לפי כל דין.

          (ד) לא ימונה מפקח לגבי עבירות מינהליות שנקבע להן קנס מינהלי שאינו קצוב, לפי סעיף 2(ד).

          (ה)  הודעה על מינוי מפקח והעבירות המינהליות שבתחום סמכותו, וכן הודעה על ביטול מינויו או שינויו, יפורסמו ברשומות.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 75 (ה"ח 3063)

5. (א) שר הממונה על ביצועו של חוק שבתוספת (בסעיף זה - שר ממונה), או מי שהוא הסמיך לכך, ימנה מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות; מפקח יהיה עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק תאגיד שהוקם לפי חוק ויקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.

(ב) שר הממונה על ביצועו של חוק שבתוספת שר ממונה רשאי, בהסכמת שר הפנים, להסמיך בצו ראש רשות מקומית למנות עובד של אותה רשות מקומית שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו להיות מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות, שנעברו בתחומה של אותה רשות מקומית.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 144 (ה"ח 64)

הוספת סעיף קטן 5(ג1)

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח 180)

(א) שר הממונה על ביצועו של חוק שבתוספת (בסעיף זה - שר ממונה) שבתוספת הראשונה (בחוק זה – שר ממונה), או מי שהוא הסמיך לכך, ימנה מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות; מפקח יהיה עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם לפי חוק ויקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.

 

מיום 23.4.2010

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2238 מיום 24.3.2010 עמ' 500 (ה"ח 426)

(ג1) (1) שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר הפנים רשאי, לגבי עבירות על הוראות שנקבעו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מנהליות כאמור בפסקה (2), למנות שוטר שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המנהליות האמורות שבתחום סמכותו, להיות מפקח, ובלבד שלענין אותן עבירות מונו גם מפקחים לפי הוראות סעיף קטן (א);

(2) שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, יקבע את העבירות המנהליות שלגביהן ניתן למנות שוטר להיות מפקח לפי הוראות פסקה (1).

 

מיום 16.7.2018

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 750 (ה"ח 1226)

החלפת סעיף קטן 5(ג1)

הנוסח הקודם:

(ג1) (1) שר הפנים רשאי, לגבי עבירות על הוראות שנקבעו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מנהליות כאמור בפסקה (2), למנות שוטר שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המנהליות האמורות שבתחום סמכותו, להיות מפקח, ובלבד שלענין אותן עבירות מונו גם מפקחים לפי הוראות סעיף קטן (א);

(2) שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, יקבע את העבירות המנהליות שלגביהן ניתן למנות שוטר להיות מפקח לפי הוראות פסקה (1).

מינוי רשם

6.    (א)  שר המשפטים ימנה רשם לענין חוק זה.

          (ב)  כשיר להתמנות רשם מי שכשיר להתמנות לשופט של בית משפט שלום.

          (ג)   הרשם יהיה עובד המדינה.

          (ד)  הודעה על מינוי רשם והעבירות המינהליות שבתחום סמכותו תפורסם ברשומות.

כתב מינוי (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

7.      (א)  מינויו של מפקח או של רשם יהיה בכתב מינוי לפי טופס שנקבע, ויצויינו בו העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ב)  מפקח יישא עמו את כתב המינוי בכל עת שהוא ממלא את תפקידיו לפי חוק זה, ויראה אותו לכל אדם, לפי דרישתו.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 75 (ה"ח 3063)

7. (א) מינויו של מפקח או של רשם יהיה בכתב מינוי לפי טופס שנקבע, ויצויינו בו העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.

(ב) מפקח יישא עמו את כתב המינוי בכל עת שהוא ממלא את תפקידיו לפי חוק זה, ויראה אותו לכל אדם, לפי דרישתו.

פרק ג': הטלת קנס מינהלי

הטלת קנס מינהלי קצוב (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

8.    (א)  היה למפקח או לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 2(ב) או סעיף 2(ג), רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה עבירה.

          (ב)  הודעה על הטלת הקנס תומצא לנקנס לפי טופס שנקבע, ותכיל את הפרטים הבאים:

(1)   שם הנקנס ומענו;

(2)   תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה;

(3)   ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם;

(4)   ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה;

(5)   הקנס המוטל.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ב1) נקבע לעבירה מינהלית קנס בשל עבירה נמשכת, לא יוטל הקנס בשל העבירה הנמשכת, אלא אם כן צורפה להודעה על הקנס בשל העבירה כאמור בסעיף קטן (ב), התראה שלפיה אם לא תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה, יוטל על הנקנס קנס בשל עבירה נמשכת; בהתראה יצוין גובה הקנס המינהלי הצפוי בשל העבירה הנמשכת.

          (ג)   הנקנס רשאי להודיע בכתב למי שהטיל את הקנס, כי ברצונו להישפט על העבירה; ההודעה תומצא תוך שלושים ימים לאחר שהומצאה לו ההודעה על הטלת הקנס המינהלי; הודיע כאמור, יחולו הוראות סעיפים 13 ו-14.

ביטול קנס מינהלי (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (הוראת שעה) תשס"ג-2003

8א.     (א)  הומצאה לנקנס הודעה לפי סעיף 8 רשאי הוא להגיש לתובע, שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לענין סעיף זה (להלן - התובע המוסמך) בקשה לביטול ההודעה בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו; נוכח התובע המוסמך כי התקיימה אחת מהעילות המפורטות להלן, רשאי הוא לבטל את ההודעה:

(1)   העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי הנקנס;

(תיקון מס' 23) תשע"ח-2018

(2)   נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים.

          (ב)  התובע המוסמך ייתן החלטה מנומקת בתוך זמן סביר בנסיבות הענין וימציא את החלטתו כאמור לפונה.

          (ג)   התובע המוסמך יערוך רישום של הודעות שביטל לפי סעיף זה ושל העילות לביטול ההודעות.

          (ד)  הגשת בקשה לביטול הודעה אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס.

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

          (ה)  מי שהגיש בקשה לביטול הודעה, כאמור בסעיף זה, אינו רשאי להודיע על רצונו להישפט לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו; דחה התובע המוסמך את הבקשה לביטול הודעה, רשאי מגיש הבקשה להודיע כי ברצונו להישפט על העבירה בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה אף אם שילם את הקנס לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו הדוחה את הבקשה.

          (ו)   התובע המוסמך רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועד האמור בסעיף קטן (א) אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 75 (ה"ח 3063)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 25.6.2003 עד יום 16.12.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1895 מיום 25.6.2003 עמ' 510 (ה"ח 26)

ביטול סעיף 8א

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח 180)

(ה) מי שהגיש בקשה לביטול הודעה, כאמור בסעיף זה, אינו רשאי להודיע על רצונו להישפט לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו; דחה התובע המוסמך את הבקשה לביטול הודעה, רשאי מגיש הבקשה להודיע כי ברצונו להישפט על העבירה בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה אף אם שילם את הקנס לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו הדוחה את הבקשה.

 

מיום 22.2.2018

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ח מס' 2694 מיום 22.2.2018 עמ' 193 (ה"ח 748)

(א) הומצאה לנקנס הודעה לפי סעיף 8 רשאי הוא להגיש לתובע, שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לענין סעיף זה (להלן - התובע המוסמך) בקשה לביטול ההודעה בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו; נוכח התובע המוסמך כי התקיימה אחת מהעילות המפורטות להלן, רשאי הוא לבטל את ההודעה:

(1) העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי הנקנס;

(2) בנסיבות המקרה אין ענין לציבור בהמשך ההליכים.

(2) נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים.

הודעה ותשובה לענין קנס מינהלי שאינו קצוב (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

9.    (א)  היה לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי שאינו קצוב לפי סעיף 2(ד), ימציא לו הודעה לפי טופס שנקבע, שתכיל את הפרטים הבאים:

(1)   שם מקבל ההודעה ומענו;

(2)   תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה;

(3)   ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם;

(4)   ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה;

(5)   הקנס המינהלי שנקבע לעבירה.

          (ב)  מי שקיבל הודעה כאמור בפעיף קטן (א), רשאי להמציא לרשם תשובה תוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההודעה, שבה יציין אחת מאלה:

(1)   הוא מודה בכל העובדות המהוות את העבירה; הודה כאמור, רשאי הוא לטעון בתשובתו לענין גובה הקנס המינהלי שיוטל עליו;

(2)   הוא אינו מודה בעובדות המהוות את העבירה, כולן או מקצתן; השיב כאמור, רואים אותו כאילו הודיע שברצונו להישפט על העבירה ויחולו עליו ההוראות החלות על מי שהשיב כאמור בפסקה (3);

(3)   ברצונו להישפט על העבירה; השיב כאמור, יחולו הוראות סעיפים 13 ו-14.

          (ג)   לא השיב מקבל ההודעה, רואים אותו כאילו הודה בכל העובדות המהוות את העבירה, ואינו טוען לענין גובה הקנס המינהלי שיוטל עליו.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 76 (ה"ח 3063)

(א) היה לרשם יסוד להניח יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי שאינו קצוב לפי סעיף 2(ד), ימציא לו הודעה לפי טופס שנקבע, שתכיל את הפרטים הבאים:

החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב

10.  הודה אדם כאמור בסעיף 9(ב)(1) או שרואים אותו כאילו הודה לפי סעיף 9(ג), יחליט הרשם בעניינו וימציא לו הודעה על החלטתו.

ערר

11.  (א)  מי שהוטל עליו קנס מינהלי כאמור בסעיף 10, רשאי לערור על גובה הקנס, במועד ולפי סדרי דין שייקבעו בתקנות.

          (ב)  הערר יוגש לבית משפט כמשמעותו בסעיף 12 שהיה מוסמך לדון בעבירה אילו הוגש בשלה כתב, אישום על העורר.

          (ג)   בערר רשאי בית המשפט לאשר את הקנס המינהלי או להפחיתו, וכן רשאי הוא לחייב את העורר בתשלום הוצאות הערר בסכום שקבע.

פרק ד': משפט פלילי על עבירה מינהלית

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

12.  (בוטל).

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 76 (ה"ח 3063)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

הגדרות

12. לענין חוק זה –

"בית משפט" – בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים או בית דין אזורי לעבודה, לפי הענין;

"תובע" – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

כתב אישום ומשפט בעבירה מינהלית (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

13.    (א)  הודיע אדם שברצונו להישפט על העבירה לפי סעיף 8(ג) או לפי סעיף 9(ב)(3), או שרואים אותו לפי סעיף 9(ב)(2) כאילו הודיע כאמור, יגיש עליו תובע כתב אישום, זולת אם ראה שלא לעשות כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 11) תש"ע-2010

          (ב)  בית המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם הודעת מקבל ההודעה לפי סעיפים 8 או 9 כי ברצונו להישפט ניתנה באיחור כל עוד התקיימו התנאים האמורים בסעיף 8א(ו), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 76 (ה"ח 3063)

כתב אישום ומשפט בעבירה מינהלית

13. (א) הודיע אדם שברצונו להישפט על העבירה לפי סעיף 8(ג) או לפי סעיף 9(ב)(3), או שרואים אותו לפי סעיף 9(ב)(2) כאילו הודיע כאמור, יגיש עליו תובע כתב אישום, זולת אם ראה שלא לעשות כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ב) בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, לקיים את המשפט גם אם הודעת מקבל ההודעה לפי סעיפים 8 או 9 כי ברצונו להישפט ניתנה באיחור.

 

מיום 17.1.2010

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ע מס' 2223 מיום 17.1.2010 עמ' 310 (ה"ח 456)

(ב) בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, לקיים את המשפט גם אם הודעת מקבל ההודעה לפי סעיפים 8 או 9 כי ברצונו להישפט ניתנה באיחור כל עוד התקיימו התנאים האמורים בסעיף 8א(ו), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו.

הקנס שיוטל במשפט (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 ת"ט תשס"ג-2003

14.  ביקש אדם להישפט לפי סעיף 8(ג) או לפי סעיף 9(ב) והורשע, לא יפחת הקנס, אם הוא העונש היחידי, מהאמור להלן:

(1)  לענין קנס מינהלי קצוב - מסכום הקנס או משיעורו;

(2)  לענין קנס מינהלי שאינו קצוב ואשר קבוע לו סכום או שיעור מזערי - מהסכום או מהשיעור המזערי הקבוע לעבירה,

ואולם בית המשפט רשאי מנימוקים שיירשמו להפחית את הקנס אם ראה נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפחתתו.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 76 (ה"ח 3063)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

14. הורשע אדם שהוגש נגדו כתב אישום לפי סעיף 13, לא יפחת הקנס, אם הוא העונש היחידי, מסכום הקנס המינהלי שהוטל עליו לפי סעיף 8, אלא אם כן ראה בית המשפט, מנימוקים שיירשמו, נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו.

 

מיום 11.9.2003

ת"ט תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1904 מיום 11.9.2003 עמ' 574

14. ביקש אדם להישפט לפי סעיף 8(ג) או לפי סעיף 9(ב) והורשע, לא יפחת הקנס, אם הוא העונש היחידי, מהאמור להלן:

(1) לענין קנס מינהלי קצוב - מסכום הקנס או משיעורו;

(2) לענין קנס מינהלי שאינו קצוב ואשר קבוע לו סכום או שיעור מזערי - מהסכום או מהשיעור המזערי הקבוע לעבירה, ואולם בית המשפט רשאי מנימוקים שיירשמו להפחית את הקנס אם ראה נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפחתתו.

(2) לענין קנס מינהלי שאינו קצוב ואשר קבוע לו סכום או שיעור מזערי - מהסכום או מהשיעור המזערי הקבוע לעבירה,

ואולם בית המשפט רשאי מנימוקים שיירשמו להפחית את הקנס אם ראה נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפחתתו.

סמכות תובע (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

15.  קביעת עבירה כעבירה מינהלית אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס; סעיף זה אינו גורע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום אם ביקש מקבל ההודעה להישפט על העבירה.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 76 (ה"ח 3063)

15. קביעת עבירה כעבירה מינהלית אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם שולם קנס מינהלי בשל אותה עבירה ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס; סעיף זה אינו גורע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום אם ביקש מקבל ההודעה להישפט על העבירה.

פרק ה': תשלום קנס מינהלי

מועד לתשלום הקנס (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

16.  (א)  קנס מינהלי ישולם תוך שישים ימים לאחר המצאת ההודעה על הטלתו לפי סעיף 8(א) או 10, זולת אם היה הקנס קנס מינהלי קצוב כמשמעותו בסעיף 2 והנקנס הודיע, בתקופה הקבועה לכך, כי ברצונו להישפט על העבירה.

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

          (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), בעבירות שנקבע בתקנות המנויות בתוספת השניה שהן עבירות מינהליות, ישולם הקנס בתוך תקופה ארוכה יותר, שתיקבע בתוספת לכל תקנה כאמור, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 120 ימים; שר המשפטים, בהסכמת השר הממונה ובאישור הוועדה, רשאי לשנות את התוספת.

          (ב)  הגשת ערר כאמור בסעיף 11 אינה דוחה את מועד תשלום הקנס; נתקבל הערר, יוחזר הקנס ששולם, במידה שהדבר מתחייב מפסק הדין בערר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כפי שנקבע בתקנות.

          (ג)   רשם שהטיל על אדם קנס מינהלי, רשאי, על פי בקשת הנקנס, להורות שהקנס ישולם בשיעורים ובתקופה שיקבע, ובלבד שתקופת התשלום לא תעלה על ששה חדשים ועל הקנס ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כפי שנקבע בתקנות; בקשה לענין זה תומצא לרשם במועד ובדרך שנקבעו בתקנות.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 76 (ה"ח 3063)

(א) קנס מינהלי ישולם תוך שלושים שישים ימים לאחר המצאת ההודעה על הטלתו לפי סעיף 8(א) או
10, זולת אם הנקנס הודיע במועד שנקבע לכך כי אינו מודה בעובדות המהוות את העבירה, כולן או מקצתן, או כי ברצונו להישפט על העבירה זולת אם היה הקנס קנס מינהלי קצוב כמשמעותו בסעיף 2 והנקנס הודיע, בתקופה הקבועה לכך, כי ברצונו להישפט על העבירה.

 

מיום 25.6.2003 עד יום 16.12.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1895 מיום 25.6.2003 עמ' 510 (ה"ח 26)

(א) קנס מינהלי ישולם תוך שישים שלושים ימים לאחר המצאת ההודעה על הטלתו לפי סעיף 8(א) או
10, זולת אם היה הקנס קנס מינהלי קצוב כמשמעותו בסעיף 2 והנקנס הודיע, בתקופה הקבועה לכך, כי ברצונו להישפט על העבירה.

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח 180)

הוספת סעיף קטן 16(א1)

קנס שלא שולם (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

17.  (א)  לא שילם אדם קנס מינהלי במועד, לא הודיע כי ברצונו להישפט ולא השיב תשובה כאמור בסעיף 9(ב)(2), תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין.

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

          (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), בעבירות שנקבע בתקנות המנויות בתוספת השלישית שהן עבירות מינהליות, תיווסף תוספת פיגור בשיעור נמוך מהאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, שייקבע בתוספת לכל תקנה כאמור; שר המשפטים, בהסכמת השר הממונה ובאישור הוועדה, רשאי לשנות את התוספת.

          (ב)  התובע המוסמך רשאי לפטור אדם מתשלום תוספת פיגור כאמור בסעיף קטן (א), כולה או מקצתה, אם נוכח שהעילה לאי תשלום במועד היא אחת מאלה:

(1)   נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה בו;

(2)   הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות המדינה.

          (ג)   סכום ששולם או שנגבה על חשבון קנס מינהלי שניתוספה עליו תוספת פיגור, ייזקף תחילה על חשבון תוספת הפיגור או ייזקף בדרך שנקבעה בתקנות.

מיום 21.5.2003 (בכפוף להוראת השעה)

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 76 (ה"ח 3063)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

17. (א) לא שילם אדם קנס מינהלי במועד שנקבע לכך, יווספו עליו הפרשי הצמדה כפי שנקבע בתקנות וכן תוספת פיגור.

(ב) תוספת הפיגור תהיה %½1 מסכום הקנס שלא שולם, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו; שונה שיעור קנס הפיגורים הקבוע בסעיף 2(א) לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980, ישתנה בהתאם גם שיעור הקנס הקבוע בסעיף קטן זה.

(ג) סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס מינהלי שנתווספה עליו תוספת פיגור, ייזקף תחילה על חשבון תוספת הפיגור ולאחר מכן על חשבון הפרשי הצמדה, או ייזקף בדרך שנקבעה בתקנות.

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח 180)

הוספת סעיף קטן 17(א1)

החזר תשלום של קנס שבוטל (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

17א.  (א)  שילם אדם סכום כסף בשל קנס מינהלי שבוטל, יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסעיף זה – הפרשי הצמדה וריבית), מיום תשלומו.

 

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

          (ב)  שילם אדם סכום כסף לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו הדוחה בקשה לביטול הודעה, וביקש להישפט בתוך 30 ימים כאמור בסעיף 8א(ה), יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו.

מיום 22.2.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1267 מיום 22.2.1989 עמ' 10 (ה"ח 1896)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 77 (ה"ח 3063)

החזר תשלום ששולם בטעות החזר תשלום של קנס שבוטל

17א. שילם אדם סכום כסף בשל קנס מינהלי שהוטל בטעות שבוטל, יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תשלומו.

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח 180)

17א. (א) שילם אדם סכום כסף בשל קנס מינהלי שבוטל, יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסעיף זה – הפרשי הצמדה וריבית), מיום תשלומו.

(ב) שילם אדם סכום כסף לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו הדוחה בקשה לביטול הודעה, וביקש להישפט בתוך 30 ימים כאמור בסעיף 8א(ה), יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו.

גביית הקנס

18.  הוראות פקודת המסים (גביה), יחולו על גבייתו של קנס מינהלי שלא שולם במועדו, לרבות הפרשי ההצמדה, הריבית ותוספת הפיגור, כאילו הוא מס כמשמעותו באותה פקודה.

מאסר במקום קנס שלא שולם

19.  (א)  לא שילם אדם קנס מינהלי שהוטל עליו תוך ששה חדשים מיום הטלתו, רשאי בית משפט, על פי בקשת תובע, לצוות כי יוטל עליו, במקום הקנס שלא שולם, מאסר שלא יעלה על שנה; בית המשפט לא יהיה רשאי להורות שהמאסר יהיה על תנאי.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ב)  הוראות סעיף 71(ג) עד (ה) לחוק העונשין יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על מאסר לפי סעיף קטן (א).

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 77 (ה"ח 3063)

(ב) הוראות סעיף 71(ג) עד (ה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על מאסר לפי סעיף קטן (א).

ביטול רישום או רשיון

20.  (א)  הוטל על אדם קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית הקשורה בעיסוק או בפעולה הטעונים על פי רישום בפנקס, רשיון או היתר, ולא שולם הקנס המינהלי במועדו, רשאי בית משפט, על פי בקשת תובע, לצוות על מחיקת רישומו של אותו אדם בפנקס או על שלילת הרשיון או ההיתר שניתנו לו, או על אי-חידושם או אי-הארכת תקפם, והכל עד לתשלום הקנס או עד תום שנה אחת, לפי המוקדם.

(תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

          (ב)  האמור בסעיף זה אינו גורע מהוראות סעיפים 17, 18 ו-19.

מיום 22.2.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1267 מיום 22.2.1989 עמ' 10 (ה"ח 1896)

(ב) האמור בסעיף זה אינו גורע מהוראות סעיפים 17 ו-19 סעיפים 17, 18 ו-19.

הזמנה והתראה

21.  (א)  בית המשפט יהיה רשאי לתת צו לפי סעיפים 19 ו-20 אף שלא בנוכחות האדם שהצו מתייחס אליו, אם ראה כי הומצאה לאותו אדם הזמנה לדיון שבה צויין תוכן הצו המבוקש.

          (ב)  לא יבוצע צו לפי סעיפים 19 או 20 שניתן שלא בנוכחות אותו אדם, אלא לאחר שהומצאה לו התראה שבה יובא לידיעתו תוכן הצו וכן הודעה כי הצו יבוצע אם הוא לא ישלם את הקנס תוך שלושים ימים מיום המצאת ההתראה.

קנס שהטילו רשות מקומית, ועדה מקומית עצמאית או תאגיד (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

22.  קנס מינהלי שהטיל מפקח שהוא עובד של רשות מקומית או של תאגיד שהוקם בחוק, שהטיל מפקח מטעם ועדה מקומית עצמאית כאמור בסעיף 35א(2)(ב) או שהוטל בבית משפט לענינים מקומיים או בבית משפט אחר, עקב הפעלת סמכותו של עובד הרשות המקומית או התאגיד או המפקח מטעם הוועדה המקומית כאמור, ישולם לקופת הרשות המקומית, לקופת התאגיד או לקופת הוועדה המקומית, לפי הענין.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 77 (ה"ח 3063)

22. קנס מינהלי שהטיל מפקח שהוא עובד של רשות מקומית או של תאגיד שהוקם בחוק או שהוטל בבית משפט לענינים מקומיים או בבית משפט אחר, עקב הפעלת סמכותו של עובד הרשות המקומית או התאגיד, ישולם לקופת הרשות המקומית או לקופת התאגיד, לפי הענין.

 

מיום 25.10.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2635 מיום 25.4.2017 עמ' 921 (ה"ח 1074)

קנס שהטילו רשות מקומית רשות מקומית, ועדה מקומית עצמאית או תאגיד

22. קנס מינהלי שהטיל מפקח שהוא עובד של רשות מקומית או של תאגיד שהוקם בחוק תאגיד שהוקם בחוק, שהטיל מפקח מטעם ועדה מקומית עצמאית כאמור בסעיף 35א(2)(ב) או שהוטל בבית משפט לענינים מקומיים או בבית משפט אחר, עקב הפעלת סמכותו של עובד הרשות המקומית או התאגיד או המפקח מטעם הוועדה המקומית כאמור, ישולם לקופת הרשות המקומית או לקופת התאגיד לקופת התאגיד או לקופת הוועדה המקומית, לפי הענין.

סיווג עבירה והתיישנות (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

22א.  (א)  אין בקביעת עבירה כעבירה מינהלית כדי לשנות את סיווג העבירה כאמור בסעיף 24 לחוק העונשין.

          (ב)  לענין התיישנות עבירה כאמור בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי או בכל חיקוק אחר הקובע מועד התיישנות עבירה, לפי הענין, יראו את מועד הטלת הקנס כמועד ההעמדה לדין, ואולם אין במועד הקבוע בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי או בחיקוק כאמור, לפי הענין, כדי למנוע הגשת כתב אישום נגד מי שביקש להישפט לפי חוק זה או להמיר כתב אישום בקנס מינהלי, אף אם עבר אותו מועד.

          (ג)   (1)   לענין התיישנות עונש כאמור בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי או בכל חיקוק אחר הקובע מועד התיישנות עונש, לפי הענין, יראו את המועד הקבוע לתשלום הקנס המינהלי כמועד שבו פסק הדין נעשה חלוט.

(2)   על אף האמור בפסקה (1), לא יחלו בגביית קנס מינהלי שהוטל בשל עבירה מסוג עוון, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שהוטל הקנס או מיום הפסקת הביצוע, לפי המאוחר, עברו חמש שנים.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 77 (ה"ח 3063)

הוספת סעיף 22א

פרק ו': כפרת העבירה ועיצומים אחרים

כפרת העבירה

23.  שילם אדם קנס מינהלי שהוטל עליו – כופרה העבירה; ואולם אין בכך כדי לפטרו מחובותיו על פי כל חיקוק.

חילוט

24.  חילוט על פי כל חוק אינו מונע הטלת קנס מינהלי והוא בא בנוסף עליו.

סייג לכופר

25.  עבירה שנקבעה כעבירה מניהלית, לא יחולו לגביה הוראות כל חיקוק בדבר כופר כסף.

סייג לסמכות ועדת קנסות

26.  נקבעה עבירה על הוראה בחוק מועצה חקלאית כעבירה מינהלית, לא תהיה ועדת קנסות שנתמנתה לפי אותו חוק מוסמכת להטיל קנס בשלה; לענין זה, "חוק מועצה חקלאית" – כל אחד מחוקים אלה:

(תיקון מס' 5) תשס"ג-2003

(1)   (נמחקה);

(2)   חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963;

(3)   חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973;

(תיקון מס' 5) תשס"ג-2003

(4)   חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973;

(תיקון מס' 5) תשס"ג-2003

(5)   (נמחקה).

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 454 (ה"ח 25)

26. נקבעה עבירה על הוראה בחוק מועצה חקלאית כעבירה מינהלית, לא תהיה ועדת קנסות שנתמנתה לפי אותו חוק מוסמכת להטיל קנס בשלה; לענין זה, "חוק מועצה חקלאית" כל אחד מחוקים אלה:

(1) חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959;

(2) חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963;

(3) חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973;

(4) חוק מועצת הפירות הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973;

(5) חוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), התשל"ו-1976.

פרק ז': תיקון חוקים שונים

תיקון חוק בתי המשפט

27.  בסעיף 23 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד–1984, בסופו יבוא "ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב".

תיקון חוק הדיינים

28.  בסעיף 25(ב) לחוק הדיינים, תשט"ו–1955, בסופו יבוא "ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב".

תיקון חוק הקאדים

29.  בסעיף 23(א) לחוק הקאדים, תשכ"א–1961, בסופו יבוא "ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב".

תיקון חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

30.  בסעיף 28(ב) לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג–1962, בסופו יבוא "ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב".

תיקון חוק חסינות חברי הכנסת

31.  אחרי סעיף 5א לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א–1951, יבוא:

"עבירות מינהליות

5ב. הוראות סעיפים 4(א) ו-5 לא יחולו לגבי עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב ואשר חבר הכנסת הודיע כי ברצונו להישפט עליה."

תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה

32.  בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד–1954, בסעיף 8ג, סעיפים קטנים (ב) עד (ז) – בטלים; תחילתו של סעיף זה ביום תחילתן של תקנות שיותקנו לפי סעיף 1 לגבי עבירה לפי סעיף 8ג(א) לחוק האמור.

תיקון פקודת המכס

33.  בפקודת המכס, סעיפים 231א ו-231ב – בטלים.

תיקון חוק מס ערך מוסף

34.  בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1975 –

(1)   סעיף 122 – בטל;

(2)   בסעיף 125 במקום "95 ו-122" יבוא "ו-95".

פרק ח': הוראות שונות

המצאת מסמכים

35.  (א)  הודעה או מסמך אחר שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה:

(1)   במסירה לידו; ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו – לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר-בני-אדם – במסירה במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו;

(2)   במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר-בני-אדם, עם אישור מסירה; התאריך שבאישור המסירה ייראה כתאריך ההמצאה.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ב)  היה לנמען עורך דין, דייה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או במסירה לעובד במשרדו.

 

          (ג)   המצאה למפקח או לרשם, יכול שתהיה במסירה לעובד במשרדו.

          (ד)  שר המשפטים רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות משלימות בענין המצאת מסמכים, והוא אף בסטיה מהוראות סעיף זה.

מיום 21.5.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.5.2003 עמ' 77 (ה"ח 3063)

(ב) היה לנמען עורך דין, דייה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או בהנחה במשרדו או במסירה לעובד במשרדו.

תחולה על עבירות לפי חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 22)  תשע"ז-2017

35א.  הוראות חוק זה יחולו על עבירות לפי חוק התכנון והבנייה שהן עבירות מינהליות, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(תיקון מס' 26 – הוראת שעה) תש"ף-2019

(1)  סמכויות הוועדה לפי חוק זה יהיו נתונות לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;

(2)  על אף האמור בסעיף 5, מי שימונה למפקח לפי חוק זה לגבי אותן עבירות יהיה אחד מאלה:

(א)   מפקח מיוחד כהגדרתו בפרק י' לחוק התכנון והבנייה;

(ב)   לעניין עבירות שנעברו בתחום מרחב תכנון של ועדה מקומית עצמאית – עובד של הוועדה המקומית, או של הרשות המקומית שהיא ועדה מקומית לפי סעיף 18 לחוק התכנון והבנייה, העומד בראש היחידה העוסקת בפיקוח על הבנייה באותה ועדה מקומית או רשות מקומית, לפי העניין (בסעיף זה – מנהל הפיקוח); לעניין זה, "מרחב תכנון" ו"ועדה מקומית עצמאית" – כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה;

(3)  הסמכויות הנתונות לפי חוק זה לתובע יהיו נתונות לאחד מאלה, לפי העניין:

(א)   לעניין עבירות שבסמכותו של מפקח מיוחד כאמור בפסקה (2)(א) להטיל קנס בשלהן, ולעניין הגשת כתב אישום בשל אותן עבירות – תובע במחלקה לאכיפת דיני מקרקעין כהגדרתה בפרק י' לחוק התכנון והבנייה;

(ב)   לעניין עבירות שבסמכותו של מנהל הפיקוח להטיל קנס בשלהן ולעניין הגשת כתב אישום בשל אותן עבירות – תובע מטעם הוועדה המקומית העצמאית.

מיום 25.10.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2635 מיום 25.4.2017 עמ' 922 (ה"ח 1074)

הוספת סעיף 35א

 

בתקופת כהונתה של הכנסת ה-22

תיקון מס' 26 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 12 (ה"ח 839)

(1) סמכויות הוועדה לפי חוק זה יהיו נתונות לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ואם לא הוקמה – לוועדת הכספים או לוועדה לעניין מסוים כפי שתקבע הכנסת, וועדת הכנסת היא שתחליט למי מהוועדות כאמור תוקנה הסמכות;

(תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

36.  (בוטל)

מיום 22.2.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1267 מיום 22.2.1989 עמ' 10 (ה"ח 1896)

ביטול סעיף 36

הנוסח הקודם:

סייג

36. (א) תקנות כאמור בסעיף 1 שנקבע בהן קנס שאינו קצוב יהיו לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה.

(ב) הוטל על אדם קנס מינהלי על פי תקנות כאמור בסעיף קטן (א), לפני תום תקפן, ימשיכו ויחולו הוראות חוק זה לגבי הקנס המינהלי שהוטל על אותו אדם, גם לאחר תום תקפן של התקנות האמורות.

ביצוע ותקנות

37.  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר –

(1)   סדרי רישום של עבירות מינהליות;

(2)   נהלים וסדרי דין לפיהם ינהג מפקח או רשם;

(3)   סדרי דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20.

תחילה

38.  תחילתו של חוק זה ביום י"ח בכסלו תשמ"ו (1 בדצמבר 1985).

 

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008 צו (מס' 2)  תשע"ב-2012 (תיקון מס' 19) תשע"ו-2015

תוספת ראשונה

(סעיפים 1 ו- 4)

 

טור א'

שם החוק או הפקודה

טור ב'

התקנות שבהן נקבעה עבירה מינהלית לפי החוק או הפקודה

צו (מס' 3)  תשס"ו-2006 (תיקון מס' 14) תשע"א-2011

חוק הטיס, התשע"א-2011; חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירות בטיחות בטיסה), התשס"ו-2006

צו (מס' 2)  תשס"ד-2004

פקודת האגודות השיתופיות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אגודות שיתופיות), התשס"ד-2003

צו תשס"ז-2007

פקודת הכלבת, 1934

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2007

צו תשס"ו-2006

פקודת הדיג, 1937

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דיג), התשס"ו-2006

פקודת בריאות העם, 1940

 

פקודת תאונות ומחלות משלח יד (הודעות), 1945

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995

פקודת המשקלות והמידות, 1947

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988

חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מניעת שריפות בשדות), תשע"א-2011

צו תשע"א-2011

חוק איסור אפיית לילה, התשי"א-1951

 

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח-1998

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951

 

חוק מס קניה (טובין ושירותים),התשי"ב-1952

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

צו תשס"ט-2008

חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), התשי"ב-1952

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים), תשס"ט-2008

חוק החניכות, התשי"ג-1953

 

חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבודת נוער),
התשנ"ד-1994

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה,התשי"ד-1954

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה),
התשנ"ו-1995

פקודת המכס

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים),
התשמ"ז-1987

צו תשע"ו-2015

סימן ו' לפרק כ"ז לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים),
התשמ"ז-1987

צו תשע"ו-2015

פרק ד'1 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים),
התשמ"ז-1987

צו תשע"ו-2015

פקודת הטבק

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים),
התשמ"ז-1987

צו תשע"ב-2012

חוק תכנון משק החלב בישראל, התשע"א-2011

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל), התשס"ט-2009

צו (מס' 2)  תשס"ו-2006

חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956; חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954; חוק הזרעים, התשט"ז-1956

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס"ו-2006

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988

 

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ"ח-1988

צו (מס' 3)  תשס"ג-2003

 

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות גפ"מ), התשס"ג-2003

צו (מס' 3)  תשס"ה-2005

 

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005

צו תשס"ט-2008

 

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים), תשס"ט-2008

צו תשע"ב-2012

 

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל), התשס"ט-2009

חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה), התשמ"ח-1988

חוק המים, התשי"ט-1959

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות לפי חוק המים), התשס"ג-2002

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק המועצה לענף הלול (ייצור וייצוא), התשכ"ד-1963

 

פקודת העיריות [נוסח חדש]

 

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967

 

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995

פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971

תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס"ג-2002

צו תשע"ד-2014

 

תקנות העבירות המינהליות (עבירות במעגנות), תשע"ד-2014

חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא), התשל"ג-1973

 

(תיקון מס' 5) תשס"ג-2003

חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973

 

חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973

תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס"ג-2002

חוק למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות, התשל"ה-1974

 

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976

 

צו (מס' 2) תשס"ה-2004

חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי תיירות), תשס"ה-2004

חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות פיקוח על המטבע), התש"ס-1999

פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979

 

צו (מס' 2)  תשס"ד-2004

חוק העמותות, התש"ם-1980

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עמותות), התשס"ד-2004

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981

 

חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - פיקוח על עסקי ביטוח), התשס"א-2001

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988

צו תשס"ד-2004

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הפרטיות), התשס"ד-2004

חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983

 

חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הונאה בכשרות), התשנ"ב-1992

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983

 

צו (מס' 3)  תשס"ה-2005

פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005

חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), התשמ"ז-1986

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), התשמ"ח-1988

חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו-1986

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ), התשמ"ח-1988

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס"ג-2003

צו (מס' 3)  תשס"ג-2003

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס"ב-2002

צו (מס' 3)  תשס"ג-2003 (תיקון מס' 28) תשפ"א-2020

חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות גפ"מ), התשס"ג-2003

צו תשס"ה-2004

חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מקורות אנרגיה), התשס"ה-2004

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990

 

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ"ב-1992

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

 

צו (מס' 2)  תשע"א-2011

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – צער בעלי חיים), תשע"א-2011

חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996

 

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירת נהיגת רכב בחוף הים), התשס"א-2001

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אישור לעובד על תקופת עבודתו), התשס"ב-2002

(תיקון מס' 18) תשע"ה-2014

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס"ב-2002

צו תשס"ז-2007

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2007

(תיקון מס' 13) תשע"א-2010

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

 

(תיקון מס' 13) תשע"א-2010

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980

 

(תיקון מס' 13) תשע"א-2010

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970

 

(תיקון מס' 13) תשע"א-2010

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972

 

(תיקון מס' 15) תשע"א-2011

חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011

 

(תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012

 

(תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

פקודת היערות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – יערות), התשע"ג-2012

צו תשע"ז-2016

חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק), התשע"ז-2016

צו תשע"ז-2016

חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1961

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק), התשע"ז-2016

(תיקון מס' 20) תשע"ז-2016

פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

 

(תיקון מס' 21) תשע"ז-2016

פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

 

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 

(תיקון מס' 24) תשע"ח-2018 צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – צמצום השימוש במזומן), התשפ"ב-2021

צו תשע"ט-2019

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תוצרת לול), התשע"ט-2019

(תיקון מס' 27 – הוראת שעה) תש"ף-2020

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020

 

(תיקון מס' 28) תשפ"א-2020

חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989

 

צו תשפ"ב-2022

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – החזקת קנאביס ושימוש בו לצריכה עצמית), התשפ"ב-2022

 

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

תוספת שניה

(סעיף 16(א1))

1.    תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"ב-1992 – 120 ימים.

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 145 (ה"ח 180)

הוספת תוספת שניה

 

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

תוספת שלישית

(סעיף 17(א1))

(תיקון מס' 10) תשס"ט-2009

1.    (בוטל).

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 145 (ה"ח 180)

הוספת תוספת שלישית

 

מיום 16.7.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 175 (ה"ח 436)

ביטול פרט 1

הנוסח הקודם:

1. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"ב-1992 – שיעור התוספת יהיה עשרים אחוז מהקנס או מחלקו שלא שולם, לפי העניין; בתום כל תקופה של שישה חודשים – חמישה אחוזים נוספים מהקנס או מחלקו כאמור.

 

 

      חיים הרצוג                 יצחק שמיר                  משה נסים

        נשיא המדינה                         שר החוץ                         שר המשפטים

                                        ממלא מקום ראש הממשלה

 

 

 

צו תשנ"ב- 1992 צו תשנ"ו- 1995 חוק משק החשמל  תשנ"ו- 1996 צו תש"ס- 1999 צו תשס"א- 2001 צו (מס' 2)  תשס"א- 2001 צו (מס' 3)  תשס"ב-2002 צו (מס' 4)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 5)  תשס"ג-2003 צו (מס' 2)  תשס"ד-2004 צו תשס"ו-2006 צו (מס' 3)  תשס"ו-2006

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם  ס"ח תשמ"ו מס' 1160 מיום 24.10.1985 עמ' 31 (ה"ח תשמ"ה מס' 1708 עמ' 62).

תוקן ק"ת תשמ"ו מס' 4916 מיום 24.3.1986 עמ' 702 – צו תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5079 מיום 21.1.1988 עמ' 364 – צו תשמ"ח-1988. מס' 5082 מיום 4.2.1988 עמ' 428 – צו (מס' 2) תשמ"ח-1988.

ס"ח תשמ"ט מס' 1267 מיום 22.2.1989 עמ' 10 (ה"ח תשמ"ח מס' 1896 עמ' 264) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ן מס' 1304 מיום 13.2.1990 עמ' 86 (ה"ח תשמ"ז מס' 1801 עמ' 2) – תיקון מס' 2 בסעיף 133 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990; תחילתו ביום 30.1.1990.

ק"ת תשנ"ב מס' 5451 מיום 18.6.1992 עמ' 1166 – צו תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ו מס' 5711 מיום 9.11.1995 עמ' 63 – צו תשנ"ו-1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1579 מיום 21.3.1996 עמ' 222 (ה"ח תשנ"ו מס' 2485 עמ' 448) – תיקון מס' 3 בסעיף 65 לחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996; תחילתו ביום 4.3.1996.

ק"ת תש"ס: מס' 5999 מיום 21.9.1999 עמ' 2 – צו תש"ס-1999. מס' 6010 מיום 21.12.1999 עמ' 155 – צו (מס' 2) תש"ס-1999.

ק"ת תשס"א: מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1060 – צו תשס"א-2001. עמ' 1062 – צו (מס' 2) תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6152 מיום 7.2.2002 עמ' 428 – צו תשס"ב-2002. מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 778 – צו (מס' 2) תשס"ב-2002. מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 926 – צו (מס' 3) תשס"ב-2002 וצו (מס' 4) תשס"ב-2002.

ק"ת תשס"ג: מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 35 – צו תשס"ג-2002. מס' 6208 מיום 21.11.2002 עמ' 178 – צו (מס' 2) תשס"ג-2002. מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1133 – צו (מס' 3) תשס"ג-2003 [במקור צו (מס' 2)].

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.11.2002 עמ' 74 (ה"ח תשס"ב מס' 3063 עמ' 190) – תיקון מס' 4; תחילתו (למעט סעיף 4 לחוק) ביום 21.5.2003 ור' סעיף 23 לענין הוראת מעבר. תוקן ס"ח תשס"ג מס' 1895 מיום 25.6.2003 עמ' 510 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 26 עמ' 465) בסעיף 1 לחוק לתיקון דיני העבירות המינהליות (תיקון והוראת שעה), תשס"ג-2003. ת"ט ס"ח תשס"ג מס' 1904 מיום 11.9.2003 עמ' 574.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 454 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 5 בסעיף 54 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ג מס' 1895 מיום 25.6.2003 עמ' 510 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 26 עמ' 465) – הוראת שעה בסעיפים 2, 3 לחוק לתיקון דיני העבירות המינהליות (תיקון והוראת שעה), תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 144 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 6 בסעיף 107 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ק"ת תשס"ד: מס' 6299 מיום 24.3.2004 עמ' 323 – צו תשס"ד-2004. מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 337 – צו (מס' 2) תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה: מס' 6340 מיום 19.9.2004 עמ' 3 – צו תשס"ה-2004. מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 206 – צו (מס' 2) תשס"ה-2004. מס' 6403 מיום 27.7.2005 עמ' 826 – צו (מס' 3) תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 332 (ה"ח תשס"א מס' 2951 עמ' 326) – תיקון מס' 7 בסעיף 13 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2004 מיום 9.6.2005 עמ' 477 (ה"ח תשס"ב מס' 3179 עמ' 917) – תיקון מס' 8 בסעיף 17 לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.9.2008. תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 148 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 268 עמ' 170) – תיקון מס' 8 (תיקון) בחוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 9.6.2006.

ק"ת תשס"ו מס' 6477 מיום 27.4.2006 עמ' 725 – צו תשס"ו-2006. עמ' 728 – צו (מס' 2) תשס"ו-2006. עמ' 729 – צו (מס' 3) תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6611 מיום 28.8.2007 עמ' 1127 – צו תשס"ז-2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 144 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 180 עמ' 34) – תיקון מס' 9; ר' סעיף 17 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ט: מס' 6718 מיום 26.10.2008 עמ' 39 – צו תשס"ט-2008. מס' 6795 מיום 16.7.2009 עמ' 1136 – צו (מס' 2) תשס"ט-2009.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 175 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 10 בסעיף 17 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 16.7.2009 ור' סעיף 18 לענין תחולה.

ס"ח תש"ע מס' 2223 מיום 17.1.2010 עמ' 310 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 456 עמ' 16) – תיקון מס' 11 בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 60), תש"ע-2010.

ס"ח תש"ע מס' 2238 מיום 24.3.2010 עמ' 500 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 426 עמ' 290) – תיקון מס' 12 בסעיף 33 לחוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), תש"ע-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2259 מיום 10.11.2010 עמ' 23 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 597) – תיקון מס' 13 בסעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 122), תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"א: מס' 6977 מיום 17.2.2011 עמ' 701 – צו תשע"א-2011. מס' 6991 מיום 31.3.2011 עמ' 894 – צו (מס' 2) תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 908 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 482 עמ' 245) – תיקון מס' 14 בסעיף 190 לחוק הטיס, תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1080 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 511 עמ' 1098) – תיקון מס' 15 בסעיף 23 לחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, תשע"א-2011; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ב מס' 7078 מיום 18.1.2012 עמ' 620 – צו תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 744 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 672 עמ' 600) – תיקון מס' 16 בסעיף 137 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012; תחילתו ביום 8.2.2013.

ק"ת תשע"ב מס' 7164 מיום 13.9.2012 עמ' 1706 – צו (מס' 2) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7176 מיום 6.11.2012 עמ' 147 – צו תשע"ג-2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1326 – צו תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 814 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 17 בסעיף 133 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 17 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 17 (תיקון מס' 2) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 17 (תיקון מס' 3) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

ס"ח תשע"ה מס' 2481 מיום 16.12.2014 עמ' 65 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 582 עמ' 26) – תיקון מס' 18 בסעיף 7 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), תשע"ה-2014; תחילתו 45 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 196 – צו תשע"ו-2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 19 בסעיף 302 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 30.9.2016. תוקן ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184 – צו תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7721 מיום 30.10.2016 עמ' 39 – צו תשע"ז-2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 223 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 20 בסעיף 17 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 312 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 21 בסעיף 147 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2635 מיום 25.4.2017 עמ' 921 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1074 עמ' 1426) – תיקון מס' 22 בסעיף 12 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ח מס' 2694 מיום 22.2.2018 עמ' 193 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 748 עמ' 56) – תיקון מס' 23 בסעיף 17 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 82), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2710 מיום 18.3.2018 עמ' 438 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 945 עמ' 962) – תיקון מס' 24 בסעיף 37 לחוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.1.2019.

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 750 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1226 עמ' 928) – תיקון מס' 25.

ק"ת תשע"ט מס' 8188 מיום 10.3.2019 עמ' 2990 – צו תשע"ט-2019.

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 12 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 839 עמ' 5) – תיקון מס' 26 – הוראת שעה בסעיף 19 לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), תש"ף-2019; תוקפה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים.

ק"ת תש"ף מס' 8385 מיום 15.3.2020 עמ' 757 – הוראת שעה תש"ף-2020 בתקנה 9 לתקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), תש"ף-2020; תוקפה מיום 15.3.2020 עד יום 30.7.2020. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8403 מיום 21.3.2020 עמ' 816 – תק' תש"ף-2020. ס"ח תש"ף מס' 2805 מיום 17.6.2020 עמ' 96 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1321 עמ' 262) – חוק לתיקון ולהארכת תוקף.

ס"ח תש"ף מס' 2832 מיום 23.7.2020 עמ' 287 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1320 עמ' 226) – תיקון מס' 27 – הוראת שעה בסעיף 38 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020; תוקפה עד יום 31.12.2022. ס"ח תשפ"א מס' 2911 מיום 4.7.2021 עמ' 362 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1407 עמ' 458) – תיקון מס' 27 – הוראת שעה (תיקון) תשפ"א-2021. ס"ח תשפ"ב מס' 2936 מיום 30.11.2021 עמ' 462 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1461 עמ' 136) – תיקון מס' 27 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2021. ס"ח תשפ"ב מס' 2954 מיום 31.1.2022 עמ' 715 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1461 עמ' 136) – תיקון מס' 27 – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשפ"ב-2022; תחילתו ביום 1.2.2022.

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 175 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1346 עמ' 528) – תיקון מס' 28 בסעיף 87 לחוק הגז הפחמימני המעובה, תשפ"א-2020; תחילתו ביום 1.7.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 10078 מיום 30.3.2022 עמ' 2486 – צו תשפ"ב-2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 10177 מיום 26.5.2022 עמ' 2980 – צו (מס' 2) תשפ"ב-2022.

[1] ר' י"פ תשפ"ב מס' 10678 מיום 21.7.2022 עמ' 10084.