נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים), תשמ"ז-1987

מסים – קנס מנהלי

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

עבירות מינהליות

Go

2

סעיף 3

קנס מינהלי קצוב

Go

2

סעיף 4

תחולה

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2

תוספת

Go

2

חלק ראשון: מסים ישירים

Go

2

סימן א': פקודת מס הכנסה

Go

2

סימן ב': חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963

Go

3

סימן ג': חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961

Go

3

חלק שני: מסים עקיפים

Go

3

סימן א': חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975

Go

3

סימן א'1: סימן ו' לפרק כ"ז לחוק ההתייעלות הכלכלית

Go

3

סימן א'2: פרק ד'1 לחוק אזור סחר חפשי באילת

Go

3

סימן ב': פקודת המכס

Go

3

סימן ג': חוק מס קניה

Go

3

סימן ד': פקודת הטבק

Go

3


 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים), תשמ"ז-1987*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "התוספת להוראות" – תופת מן התוספות להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973, לפי הענין, שלפיה חייב היה נקנס לנהל את פנקסי חשבונותיו;

          "עבירה מינהלית חוזרת" – כקבוע בתקנה 1(א)(1) לתקנות העבירות המינהליות, תשמ"ו-1986.

עבירות מינהליות

2.    עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' בכל סימן שבתוספת, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

3.    (א)  לעבירה מינהלית יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בכל סימן שבתוספת.

          (ב)  הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת, יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).

          (ג)   הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת נוספת, יהיה פי שלושה של הקנס האמור בתקנת משנה (א).

תחולה

4.    הוראות תקנות אלה יחולו גם לענין סעיף 224א לפקודת מס הכנסה, סעיף 99 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, סעיף 58 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, סעיפים 117(א1), 119 ו-120 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, וסעיף 23 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952.

מיום 20.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 135

4. הוראות תקנות אלה יחולו גם לענין סעיף 224א לפקודת מס הכנסה, סעיף 99 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, סעיף 58 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, סעיפים 117(א1), 119 ו-120 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, וסעיפים 170-171 לפקודת המכס וסעיף 23 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה –

          (1)  לענין חלק ראשון בתוספת –

(א)   סימן א' –

(1)   סעיף 215, פסקאות (1) עד (5) לסעיף 216, וכן סעיף 218 – ביום ד' בתמוז תשמ"ז (1 ביולי 1987);

(2)   סעיפים 216(7) ו-219 – ביום י"א בטבת תשמ"ח (1 בינואר 1988).

(ב)   סימנים ב' ו-ג' לגבי מכירת זכות במקרקעין שנעשתה החל ביום ד' בתמוז תשמ"ז (1 ביולי 1987).

          (2)  לענין חלק שני בתוספת –

(א)   סימן א' –

(1)   פסקאות (1), (2), (4), (6) ו-(7) לסעיף 117(א) וכן סעיף 118 – ביום ד' בתמוז תשמ"ז (1 ביולי 1987);

(2)   סעיף 117(א)(12) – ביום י"א בטבת תשמ"ח (1 בינואר 1988).

(ב)   סימן ב' – ביום ד' בתמוז תשמ"ז (1 ביולי 1987).

6.    (בוטלה).

מיום 1.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5124 מיום 1.8.1988 עמ' 1010

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

תוקף

6. תקפן של תקנות אלה עד יום י"ט בתשרי התשמ"ט (30 בספטמבר 1988).

תוספת

חלק ראשון: מסים ישירים

סימן א': פקודת מס הכנסה (להלן בסימן זה – הפקודה)

                                                                                                                                               טור ב'

                                                            טור א'                                                              סכום הקנס או שיעורו

                                                      הסעיף בפקודה                                                            בשקלים חדשים

1.        215 לענין –

(1)  סעיף 134                                                                                   2,125

(2)  סעיף 175(ב)                                                                              2,125

(3)  סעיף 190א                                                           בגובה הניכוי שקוזז לא כדין

2.        216 –

(1)  פסקאות (1), (2) או (3)                                                                980

(2)  פסקה (4) –

אדם אשר בלי סיבה מספקת, לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי סעיף 132 לפקודה או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 133 לפקודה, והפיגור בהגשת הדו"ח הוא –

(א)   עד ששה חדשים                                                                  2,125

(ב)   עולה על ששה חדשים אך אינו עולה על שנים עשר חדשים        4,250

(ג)    עולה על שנים עשר חדשים                                                   8,500

(3)  פסקה (5)                                                                                   8,500

(4)  פסקה (7)                                                                                   4,390

3.        218                                                                                          10% מסכום המס

שלא נוכה בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לניכוי ועד ליום הניכוי, ואם המס לא נוכה - עד למועד הטלת הקנס.

4.        219                                                                                          10% מסכום המס

שלא שולם בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום ועד ליום התשלום, ואם המס לא שולם - עד למועד הטלת הקנס.

מיום 6.6.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 910

טור ב'

טור א' סכום הקנס או שיעורו

הסעיף בפקודה בשקלים חדשים

1. 215 לענין –

(1) סעיף 134 500

(2) סעיף 175(ב) 500

2. 216 –

(1) פסקאות (1), (2) או (3) 300

(2) פסקה (4) –

אדם אשר בלי סיבה מספקת, לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי סעיף 132 לפקודה או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 133 לפקודה, והפיגור בהגשת הדו"ח הוא –

(א) עד ששה חדשים 500

(ב) עולה על ששה חדשים אך אינו עולה על שנים עשר חדשים 1,000

(ג) עולה על שנים עשר חדשים 2,000

(3) פסקה (5) 2,000

(4) פסקה (7) –

אדם הרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר

פדיון יומי או בתעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי התוספת להוראות ולא

רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי התוספת להוראות, לא יותר מפעם

בשנת מס פלונית 2,000

(4) פסקה (7) 2,000

3. 218 25% מסכום המס

שלא נוכה.

25% מסכום המס שלא נוכה בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לניכוי ועד ליום הניכוי, ואם המס לא נוכה – עד למועד הטלת המס.

4. 219 25% מסכום המס

שלא שולם.

25% מסכום המס שלא שולם בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום ועד ליום התשלום, ואם המס לא שולם – עד למועד הטלת הקנס.

מיום 30.1.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 708

טור ב'

טור א' סכום הקנס או שיעורו

הסעיף בפקודה בשקלים חדשים

1. 215 לענין –

(1) סעיף 134 500

(2) סעיף 175(ב) 500

(3) סעיף 190א בגובה הניכוי שקוזז לא כדין

2. 216 –

(1) פסקאות (1), (2) או (3) 300 500

(2) פסקה (4) –

אדם אשר בלי סיבה מספקת, לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי סעיף 132 לפקודה או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 133 לפקודה, והפיגור בהגשת הדו"ח הוא –

(א) עד ששה חדשים 500

(ב) עולה על ששה חדשים אך אינו עולה על שנים עשר חדשים 1,000

(ג) עולה על שנים עשר חדשים 2,000

(3) פסקה (5) 2,000

(4) פסקה (7) 2,000

3. 218 25% מסכום המס

שלא נוכה בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לניכוי ועד ליום הניכוי, ואם המס לא נוכה – עד למועד הטלת הקנס.

10% מסכום המס שלא נוכה בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לניכוי ועד ליום הניכוי, ואם המס לא נוכה – עד למועד הטלת הקנס.

4. 219 25% מסכום המס שלא

שולם בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום ועד ליום התשלום, ואם המס לא שולם – עד למועד הטלת הקנס.

10% מסכום המס שלא שולם בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום ועד ליום התשלום, ואם המס לא שולם – עד למועד הטלת הקנס.

מיום 1.4.2001

תק' (מס' 2) תשס"א--2001

ק"ת תשס"א מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 722

טור ב'

טור א' סכום הקנס או שיעורו

הסעיף בפקודה בשקלים חדשים

1. 215 לענין –

(1) סעיף 134 500 2,125

(2) סעיף 175(ב) 500 2,125

(3) סעיף 190א בגובה הניכוי שקוזז לא כדין

2. 216 –

(1) פסקאות (1), (2) או (3) 500 980

(2) פסקה (4) –

אדם אשר בלי סיבה מספקת, לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי סעיף 132 לפקודה או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 133 לפקודה, והפיגור בהגשת הדו"ח הוא –

(א) עד ששה חדשים 500 2,125

(ב) עולה על ששה חדשים אך אינו עולה על שנים עשר חדשים 1,000 4,250

(ג) עולה על שנים עשר חדשים 2,000 8,500

(3) פסקה (5) 2,000 8,500

(4) פסקה (7) 2,000 4,390

סימן ב': חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן בסימן זה - החוק)

1.        98(א) –

(1)  מי שחייב במס שבח או במס רכישה(להלן     5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי

בסימן זה - מס) ובלא סיבה מספקת לא מסר   הצמדה וריבית מהמועד שנקבע

במועד הצהרה כאמור בסעיף 73 לחוק          למסירת ההצהרה עד יום מסירתה,

                                                               ואם לא נמסרה הצהרה - עד יום הטלת

                                                               הקנס, לפי המוקדם.

(2)  מי שפטור מתשלום מס ובלא סיבה               2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה

מספקת לא מסר במועד הצהרה כאמור          בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום

בסעיף 73 לחוק                                         המכירה עד יום מסירת ההצהרה, ואם

                                                               לא נמסרה – עד יום הטלת הקנס,

                                                               לפי המוקדם.

סימן ג': חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 (להלן בסימן זה - החוק)

1.        57(א) –

(1)  מי שחייב במס ובלא סיבה מספקת לא מסר   5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי

במועד הצהרה כאמור בסעיף 17 לחוק          הצמדה וריבית מהמועד שנקבע

                                                               למסירת ההצהרה עד יום מסירתה,

                                                               ואם לא נמסרה – עד יום הטלת

                                                               הקנס, לפי המוקדם.

(2)  מי שפטור מתשלום מס ובלא סיבה מספקת,   2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה,

לא מסר במועד הצהרה לפי סעיף 17 לחוק     בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום

                                                               המכירה עד יום מסירת ההצהרה, ואם

                                                               לא נמסרה – עד יום הטלת הקנס,

                                                               לפי המוקדם.

חלק שני: מסים עקיפים

סימן א': חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן בסימן זה – החוק)

                                                                                                                                         טור ב'

                                           טור א'                                                                          סכום הקנס או שיעורו

                                      הסעיף בחוק                                                                          בשקלים חדשים

1.        117(א) –

(1)  פסקאות (1) או (2)                                                                  980

(2)  פסקה (4)                                                                              3,000

(3)  פסקה (6) –

(א)   לגבי דוח שסכום המס הנובע ממנו אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים                                                                         750

(ב)   לגבי דוח שסכום המס הנובע ממנו עולה על 50,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 500,000 שקלים חדשים                                                                         1,500

(ג)    לגבי דוח שסכום המס הנובע ממנו עולה על 500,000 שקלים חדשים                                                                         5,000

(ד)   לגבי דוח כאמור בסעיף 70(ב) לחוק                                                                         3,000

(ה)   לגבי דוח כאמור בסעיף 71א לחוק                                                                         5,000

(ו)    לגבי דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 67א לחוק                                                                         2,000

(4)  פסקה (6ב) –

(א)   לגבי פרט או פרטים שסכומם הכולל אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים                                                                         500

(ב)   לגבי פרט או פרטים שסכומם הכולל עולה על 10,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים                                                                         1,000

(ג)    לגבי פרט או פרטים שסכומם הכולל עולה על 25,000 שקלים חדשים                                                                         2,000

(5)  פסקה (7)                                                                              3,000

(6)  פסקה (10)                                                                             2,000

(7)  פסקה (12) –

לא יותר מפעם אחת בשנת מס פלונית        4,390

2.        118 –

(1)  לעניין סעיף 88 –                                                                   300

(2)  לענין תקנה 8(א) לתקנות מס ערך מוסף (רישום),
התשל"ו-1976 (להלן – תקנות הרישום)        500

(3)  לעניין תקנה 15 לתקנות הרישום                                               750

מיום 6.6.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 910

החלפת פסקה (3)1

הנוסח הקודם:

(3) פסקה (6) –

(א) עוסק זעיר 50

(ב) עוסק מורשה 100

מיום 20.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 135

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. 118 – לענין סעיף 88 – 300

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 197

החלפת פרטים 1, 2

הנוסח הקודם:

1. 117(א) –

(1) פסקאות (1) או (2) 300

(2) פסקה (4) 500

(3) פסקה (6) –

(א) עוסק זעיר 150

(ב) עוסק מורשה 300

(4) פסקה (7) 2,000

(5) פסקה (12) –

מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות מכוח סעיף 66 לחוק, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות, לא יותר מפעם אחת בשנת מס פלונית 2,000

2. 118 –

(1) לענין סעיף 88 – 300

(2) לענין תקנה 8(א) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976 – 200

מיום 1.1.2016 עד יום 31.12.2016

תק' תשע"ו-2015 הוראת שעה

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 199

הוספת פסקה 1(3)(ו)

הנוסח:

(ו) לגבי דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 67א לחוק 2,000

סימן א'1: סימן ו' לפרק כ"ז לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן בסימן זה – החוק)

                                                                                                                                         טור ב'

                                           טור א'                                                                          סכום הקנס או שיעורו

                                      הסעיף בחוק                                                                          בשקלים חדשים

1.        175(א) –

(א)  לגבי פרט או פרטים שסכומם הכולל אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים        500

(ב)  לגבי פרט או פרטים שסכומם הכולל עולה על 10,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 25,000 ש"ח        1,000

(ג)   לגבי פרט או פרטים שסכומם הכולל עולה על 25,000 שקלים חדשים        2,000

2.        175(ב)                                                                                        2,000

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 198

הוספת סימן א'1

סימן א'2: פרק ד'1 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985
(להלן בסימן זה – החוק)

                                                                                                                                         טור ב'

                                           טור א'                                                                          סכום הקנס או שיעורו

                                      הסעיף בחוק                                                                          בשקלים חדשים

1.        13א                                                                                             2,500

2.        13ב                                                                                             2,500

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 198

הוספת סימן א'2

סימן ב': פקודת המכס (להלן בסימן זה - הפקודה ותקנות המכס)

בסימן זה –

          "מס יבוא" – מס ערך מוסף, מס קניה ומכס החלים על יבואם של טובין;

          "עובד" – איש צוות בכלי שיט או בכלי טיס, או מי שמקום עבודתו הוא בתחום נמל או במסוף מעבר;

          "פרט 7" – פרט 7 בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;

          "תייר" – כמשמעותו בפרט 7;

          "תקנות המכס" – תקנות המכס, תשכ"ו-1965.

                                                                                                                                               טור ב'

                                                            טור א'                                                              סכום הקנס או שיעורו

                                                     הסעיף או התקנה                                                           בשקלים חדשים

1.        סעיף 22                                                                                           25

2.        תקנה 42 –

(1)  אדם, למעט תייר או עובד, הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס             100% מסכום מסי היבוא

                                                                     אך לא פחות מ-300

(2)  עובד הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס                                                                           200% מסכום מסי היבוא

                                                                     אך לא פחות מ-500

מיום 7.1.2000

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6008 מיום 8.12.1999 עמ' 116

סימן ב': פקודת המכס (להלן בסימן זה - הפקודה ותקנות המכס)

בסימן זה –

"מס יבוא" - מס ערך מוסף, מס קניה ומכס החלים על יבואם של טובין;

"עובד" - איש צוות בכלי שיט או בכלי טיס, או מי שמקום עבודתו הוא בתחום נמל או במסוף מעבר;

"פרט 7" - פרט 7 בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;

"תייר" - כמשמעותו בפרט 7;

"תקנות המכס" - תקנות המכס, תשכ"ו-1965.

טור א' טור ב'

הסעיף בפקודה סכום הקנס או שיעורו

הסעיף או התקנה בשקלים חדשים

1. 22 סעיף 22 25

2. 30א תקנה 42

(1) אדם, למעט תייר או עובד, הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי 1 הפרק התשיעי לתקנות המכס 100% מסכום מסי היבוא

אך לא פחות מ-50

(2) עובד הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי 1 הפרק התשיעי לתקנות המכס 200% מסכום מסי היבוא

אך לא פחות מ-100

מיום 20.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 135

2. תקנה 42–

(1) אדם, למעט תייר או עובד, הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס 100% מסכום מסי היבוא

אך לא פחות מ-50

אך לא פחות מ-300

(2) עובד הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס 200% מסכום מסי היבוא

אך לא פחות מ-100

אך לא פחות מ-500

סימן ג': חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952

(להלן בסימן זה – החוק)

                                                                                                                                               טור ב'

                                                            טור א'                                                              סכום הקנס או שיעורו

                                                        הסעיף בחוק                                                              בשקלים חדשים

1.        22(א)(6) לענין –

(1)  סעיף 5א לחוק והאיחור מהמועד להגשת הדוח לפי סעיף קטן (ג) או (ד) הוא –

א.     עד 3 חודשים                                                                      300

ב.     מעל 3 חודשים                                                                    700

(2)  סעיף 10(א)(3) וסעיף 10(ג) בהתייחס לסעיף 10(א)(3)                     300

מיום 20.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 135

הוספת סימן ג'

סימן ד': פקודת הטבק

                                                                                                                                         טור ב'

                                           טור א'                                                                          סכום הקנס או שיעורו

                                      הסעיף בחוק                                                                          בשקלים חדשים

1.        62(א)(3), לעניין אדם אשר מכר טבק מיוצר, למעט              15,000 שקלים חדשים או

סיגריות, שלא בכלי קיבול מן הסוג שנקבע                         פי שלושה ממס הקנייה המוטל על הטבק שנעברה לגביו העברה, הגבוה מביניהם

2.        62(א)(3), לעניין אדם אשר מכר סיגריות שלא בכלי             4,000 שקלים חדשים או

קיבול מן הסוג שנקבע                                                     פי שלושה ממס הקנייה המוטל על הטבק שנעברה לגביו העברה, הגבוה מביניהם

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 198

הוספת סימן ד'

ג' בניסן תשמ"ז (2 באפריל 1987)                                       אברהם שריר

                                                                                                            שר המשפטים

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ז מס' 5029 מיום 10.5.1987 עמ' 906.

תוקנו ק"ת תשמ"ח מס' 5124 מיום 1.8.1988 עמ' 1010 – תק' תשמ"ח-1988.

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 910 – תק' תשנ"א-1991; $$$ ר' תקנה 2 לענין תחולה.

2. תחולתן של תקנות אלה לגבי עבירות שבוצעו החל ב-1 בחודש שלאחר פרסומן. ###

ק"ת תשנ"ב מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 708 – תק' תשנ"ב-1992; $$$ ר' תקנה 2 לענין תחולה.

2. תחולתן של תקנות אלה לגבי עבירות שבוצעו החל ב-1 בחודש שלאחר פרסומן. ###

ק"ת תש"ס מס' 6008 מיום 8.12.1999 עמ' 116 – תק' תש"ס-1999; $$$ תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. ###

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 135 – תק' תשס"א-2000; $$$ ר' תקנה 3 לענין תחולה.

3. תקנות אלה יחולו על עבירות שבוצעו החל ב-1 בחודש שלאחר פרסומן. ###

ק"ת תשס"א מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 722 – תק' (מס' 2) תשס"א-2001. ת"ט *** ק"ת תשס"א מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1058. ###

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 196 – תק' תשע"ו-2015; $$$ תחילתן ביום 1.1.2016 ור' סעיף 3 לענין הוראת שעה. ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות