נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה), תשנ"ו-1995

עבודה – בטיחות בעבודה

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

תוכן ענינים

2

Go

עבירה מינהלית

סעיף 1

2

Go

קנס מינהלי קצוב

סעיף 2

2

Go

עבירה מינהלית חוזרת

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4

2

Go

תוספת


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה), תשנ"ו-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985 (להלן - החוק), בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירה מינהלית

1.    עבירה על סעיף מן המפורטים בטור ב' בתוספת, שבחיקוק מן המפורטים בטור א' לצדו, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2.    לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ג' בתוספת.

עבירה מינהלית חוזרת

3.    הקנס הקבוע לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה המינהלית; לעניין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" - כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, תשמ"ו-1986.

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה, לרבות לעניין סעיף 32 לחוק, שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

                                                                                                                                                     טור ג'

                        טור א'                                                    טור ב'                                          קנס מינהלי קצוב

                       החיקוק                                            הסעיף/התקנה                                    בשקלים חדשים

1.    חוק ארגון הפיקוח על      8ג, 8ד(ד) עד (ו), 14, 36(א)(3) לענין סעיף   3000

       העבודה, תשי"ד-1954      35; 36(ב) לעניין סעיפים 16(ב), 23(2)

                                           ו-25(א); 36(ג); 36(ד) לענין סעיפים 3(7)

                                           ו-8ד(א)

2.    תקנות ארגון הפיקוח על   14 לענין תקנות 1 עד 13                            1400 לכל עובד

       העבודה (מסירת מידע                                                                    שלגביו נעברה

       והדרכת עובדים),                                                                          העבירה

       תשמ"ד-1984

3.    פקודת הבטיחות בעבודה  סעיף 225 בצירוף סימן א' לפרק ט', לענין    3000

       [נוסח חדש], תש"ל-1970 סעיפים 16 עד 18, 21, 26 עד 30, 33, 34, 37, 41, 44, 45, 49 עד 57, 59 עד 65, 69, 72 עד 77, 80 עד 87, 90 עד 92, 94, 96 עד 99, 100א עד 106, 108 עד 116, 120 עד 126, 128, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 154, 155, 157, 158, 166, 170, 192, 196 עד 200, 204, 205, 208, 212 ו-213

                                           227 לענין סעיף 46, 228 לענין סעיף 119א,   3000

                                           229 רישה, 230 עד 232, 234

4.    פקודת תאונות ומחלות     8 לענין סעיפים 3 ו-5                                3000

       משלח-יד (הודעה), 1945

ל' בתשרי תשנ"ו (24 באוקטובר 1995)                     דוד ליבאי

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5711 מיום 9.11.1995 עמ' 62.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות