נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980

רשויות ומשפט מנהלי – רבנות ושירותי דת – רבנות ראשית

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תפקידי המועצה

Go

2

סעיף 3

מקום מושב המועצה

Go

2

סעיף 4

הרכב המועצה

Go

2

סעיף 5

כשירות להיבחר

Go

2

סעיף 6

האסיפה הבוחרת

Go

3

סעיף 7

הרבנים באסיפה הבוחרת

Go

3

סעיף 8

נציגי הציבור באסיפה הבוחרת

Go

3

סעיף 9

הרכב חברי האסיפה הבוחרת

Go

3

סעיף 10

תעודת שר הפנים

Go

3

סעיף 11

ועדת בחירות

Go

4

סעיף 12

כינוס האסיפה הבוחרת

Go

4

סעיף 13

פרסום חברי האסיפה הבוחרת

Go

4

סעיף 14

הצעת מועמדים

Go

4

סעיף 15

ההצבעה באסיפה

Go

4

סעיף 16[1]

תקופת הכהונה ומועד הבחירות

Go

4

סעיף 17

חלוקת התפקידים של הרבנים הראשיים לישראל

Go

4

סעיף 18

התפטרות

Go

5

סעיף 19

התפנות משרה  מטעמי בריאות

Go

5

סעיף 20

רב ראשי לישראל שמקומו נתפנה

Go

5

סעיף 21

חבר מועצה נבחר שמקומו נתפנה

Go

5

סעיף 22

נוהל

Go

5

סעיף 23

הוראות משלימות

Go

5

סעיף 24

ביקורת מבקר המדינה

Go

6

סעיף 29

ביטול

Go

6

סעיף 30

הוראות מעבר

Go

6

סעיף 31

ביצוע ותקנות

Go

7

סעיף 31א

אגרות

Go

7


חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "המועצה" – מועצת הרבנות הראשית לישראל;

           "רב עיר" – מי שמכהן כרב עיר לאחר שנבחר לפי תקנות בחירות רבני עיר שהותקנו על פי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, וכן מי שמכהן כרב עיר ושמו כלול ברשימת רבני עיר שיפרסם שר הדתות ברשומות תוך 60 יום מתחילת חוק זה;

           "השר" – ראש הממשלה[1].

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 300 (ה"ח 72)

הוספת הגדרת "השר"

תפקידי המועצה

2.    תפקידי המועצה הם –

(1)   מתן תשובות וחוות דעת בעניני הלכה לשואלים בעצתה;

(2)   פעולות לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות;

(3)   מתן תעודות הכשר על כשרות;

(4)   מתן כשירות לכהן כדיין לפי חוק הדיינים, תשט"ו–1955;

(5)   מתן כשירות לכהן כרב עיר לפי תקנות בחירות רבני עיר שהותקנו על פי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א–1971;

(6)   מתן כשירות לרב לכהן כרב רושם נישואין ומינוי רושמי נישואין מבין הרבנים שקיבלו כשירות כאמור;

(7)   כל פעולה הדרושה לביצוע תפקידיה על פי כל דין.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

(6) מתן כשירות לרב לכהן כרב רושם נישואין ומינוי רושמי נישואין מבין הרבנים שקיבלו כשירות כאמור;

מקום מושב המועצה

3.    מקום מושבה של המועצה יהיה בירושלים.

הרכב המועצה

4.    (א)  ואלה חברי המועצה:

(1)   שני הרבנים הראשיים לישראל, אחד ספרדי הנקרא "ראשון לציון" ואחד אשכנזי, שייבחרו בבחירות ישירות, חשאיות ואישיות באסיפה של רבנים ונציגי ציבור (להלן – האסיפה הבוחרת);

(2)   רב עיר אחד מכל אחת מן הערים ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה ובאר שבע; רבני העיר הספרדים והאשכנזים בערים אלה יכהנו מחצית תקופת כהונה לסירוגין, כפי שייקבע בתקנות;

(3)   עשרה רבנים שייבחרו בבחירות ישירות,חשאיות ואישיות באסיפה הבוחרת, מחציתם ספרדים ומחציתם אשכנזים (להלן – חברי המועצה הנבחרים);

(4)   הרב הצבאי הראשי, ובלבד שערב מינויו לרב הצבאי הראשי ניתנה לו כשירות לכהן כרב עיר לפי הוראות סעיף 2(5).

           (ב)  המועצה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, ובלבד שלא פחת ממחציתו.

מיום 5.4.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2291 מיום 5.4.2011 עמ' 757 (ה"ח 369)

הוספת פסקה 4(א)(4)

כשירות להיבחר

5.    (א)  כשיר להיבחר רב ראשי לישראל מי שנתקיימו בו אלה:

(1)   בעת הבחירה מלאו לו 40 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה;

(2)   הוא מכהן או כיהן כדיין או כרב עיר, או שיש לו כשירות לכהן כדיין או כרב עיר, או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה.

           (ב)  כשיר להיבחר חבר מועצה נבחר מי שנתקיימו בו אלה:

(1)   בעת הבחירה מלאו לו 30 שנה;

(2)   הוא מכהן או כיהן בישראל כדיין או כרב עיר, או שיש לו כשירות לכהן כדיין או כרב עיר,או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה.

           (ג)   רב ראשי לישראל לא יהיה מועמד בבחירות לתקופה הסמוכה לכהונתו.

           (ד)  חבר ועדת הבחירות לא יהיה מועמד לרב ראשי לישראל או לחבר מועצה נבחר.

האסיפה הבוחרת

6.    (א)  האסיפה הבוחרת תהיה של 150 חברים, מהם 80 רבנים ו–70 נציגי ציבור.

           (ב)  האסיפה הבוחרת רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת מ–80.

הרבנים באסיפה הבוחרת

7.    הרבנים שבאסיפה הבוחרת יהיו –

(1)   30 רבני עיר מן הערים הגדולות;

(2)   14 רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות;

(3)   2 רבנים אזוריים אחד מכל אחת משתי המועצות האזוריות הגדולות; היה יותר מרב אזורי אחד במועצה אזורית אחת – הוותיק שבהם, ואם היו בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם; "רב אזורי" – מי שנבחר או שנתמנה באישור השר לרב של מועצה אזורית;

(4)   8 רבני יישוב מכל אחד מ-8 היישובים הגדולים; "רב יישוב" – רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית שנבחר או נתמנה באישור השר;

(5)   רב שכונה הוותיק בכל אחת מן הערים ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה ובאר שבע, ובבעלי ותק שווה – הקשיש שבהם; "רב שכונה" – מי שנתמנה לרב שכונה בידי המועצה הדתית באישור השר;

(6)   10 הדיינים הוותיקים ביותר, ומבעלי ותק שווה – הקשיש שבהם;

(7)   הרב הצבאי הראשי וסגנו, ואם אין סגן – הרב הצבאי בעל הדרגה הצבאית הגבוהה ביותר, ומבעלי אותה דרגה – הוותיק שבהם בשירות הרבנות הצבאית;

(8)   10 רבנים שימנו הרבנים הראשיים לישראל, בהתייעצות עם השר ובאישור הממשלה.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

(3) 2 רבנים אזוריים מהמועצות האזוריות הגדולות אחד מכל אחת משתי המועצות האזוריות הגדולות; היה יותר מרב אזורי אחד במועצה אזורית אחת – הוותיק שבהם, ואם היו בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם; "רב אזורי" – מי שנבחר או שנתמנה באישור שר הדתות באישור השר לרב של מועצה אזורית;

(4) 8 רבנים מן המושבים הגדולים.

(5) רב שכונה הוותיק בכל אחת מן הערים ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה ובאר שבע, ובבעלי ותק שווה – הקשיש שבהם; "רב שכונה" – מי שנתמנה לרב שכונה בידי המועצה הדתית באישור שר הדתות באישור השר;

(6) 10 הדיינים הוותיקים ביותר, ומבעלי ותק שווה – הקשיש שבהם;

(7) הרב הצבאי הראשי וסגנו, ואם אין סגן – הרב הצבאי בעל הדרגה הצבאית הגבוהה ביותר, ומבעלי אותה דרגה – הוותיק שבהם בשירות הרבנות הצבאית;

(8) 10 רבנים שימנה שר הדתות באישור הממשלה שימנו הרבנים הראשיים לישראל, בהתייעצות עם השר ובאישור הממשלה.

נציגי הציבור באסיפה הבוחרת

8.    נציגי הציבור באסיפה הבוחרת יהיו –

(1)   25 ראשי הערים הגדולות;

(2)   6 ראשי המועצות המקומיות הגדולות;

(3)   4 ראשי המועצות האזוריות הגדולות;

(4)   14 ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות;

(5)   4 ראשי המועצות הדתיות של המועצות המקומיות הגדולות;

(6)   2 שרים שתבחר הממשלה;

(7)   5 חברי הכנסת שתבחר הכנסת או ועדה מוועדותיה שהסמיכה לכך;

(8)   10 אנשי ציבור שימנה השר, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ובאישור הממשלה.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

(8) 10 אנשי ציבור שימנה שר הדתות באישור הממשלה השר, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ובאישור הממשלה.

הרכב חברי האסיפה הבוחרת

9.    במינויים לפי סעיפים 7(8) ו-8(8) יפעל השר להביא לכך שבאסיפה הבוחרת יהיו מחצית החברים ספרדים ומחציתם אשכנזים.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

9. במינויים לפי סעיפים 7(8) ו-8(8) יפעל שר הדתות השר להביא לכך שבאסיפה הבוחרת יהיו מחצית החברים ספרדים ומחציתם אשכנזים.

תעודת שר הפנים

10.   לענין סעיפים 7 ו-8, "הגדולים" ו"הגדולות" – לפי מספר תושביהם היהודים, ותעודה של שר הפנים תשמש ראיה חותכת לכך.

ועדת בחירות

11.   (א)  לביצוע הבחירות של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי המועצה הנבחרים, תוקם ועדת בחירות של חמישה חברים, מהם שניים שתבחר הממשלה, שניים שתבחר המועצה שלא מבין חבריה, ויושב ראש, שופט או דיין, או שופט או דיין שיצא לגימלאות, שימנו השר והרבנים הראשיים לישראל כאחד באישור הממשלה.

           (ב)  לא בחרה המועצה את חברי הועדה כאמור בסעיף קטן (א) תוך שלושים יום מיום שהשר הודיע לה שעליה לעשות כן, ימנה אותם השר באישור הממשלה.

           (ג)   הועדה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת משלושה ובהם היושב ראש.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

(א) לביצוע הבחירות של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי המועצה הנבחרים, תוקם ועדת בחירות של חמישה חברים, מהם שניים שתבחר הממשלה, שניים שתבחר המועצה שלא מבין חבריה, ויושב ראש, שופט או דיין, או שופט או דיין שיצא לגימלאות, שימנה שר הדתות שימנו השר והרבנים הראשיים לישראל כאחד באישור הממשלה.

(ב) לא בחרה המועצה את חברי הועדה כאמור בסעיף קטן (א) תוך שלושים יום מיום ששר הדתות שהשר הודיע לה שעליה לעשות כן, ימנה אותם שר הדתות השר באישור הממשלה.

כינוס האסיפה הבוחרת

12.   (א)  ועדת הבחירות תקבע את המועד ואת המקום לעריכת הבחירות ותפרסם על כך הודעה ברשומות; הבחירות יתקיימו בירושלים.

           (ב)  יושב ראש ועדת הבחירות יכנס את האסיפה הבוחרת ביום הבחירות ויפתח את האסיפה, ועדת הבחירות תנהל את הבחירות.

פרסום חברי האסיפה הבוחרת

13.   לפחות עשרים ואחד יום לפני יום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות ברשומות את רשימת חברי האסיפה הבוחרת ותודיע בדואר רשום או במסירה אישית לכל חבר על חברותו בה.

הצעת מועמדים

14.   (א)  20 חברים לפחות של האסיפה הבוחרת רשאים, בין מיזמתם ובין מיזמת מי שכשיר להיבחר, להציע מועמד לרב ראשי לישראל או לחבר מועצה נבחר; ההצעה תהיה בכתב חתום בידי המציעים, ותוגש ליושב ראש ועדת הבחירות לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירות, בצירוף הסכמת כל מועמד חתומה בידו.

           (ב)  לא יחתום אדם על הצעות ליותר מרב ראשי לישראל אחד מכל עדה או על הצעות ליותר מחמישה חברי מועצה נבחרים מכל עדה, ואם חתם כן – כל חתימותיו בטלות.

           (ג)   כל החתימות אחרי 30 הראשונות בהצעה שהוגשה – לא יתחשבו בהן לצורך סעיף זה.

           (ד)  נפטר מועמד תוך שבעה ימים לפני מועד הבחירות, יידחו הבחירות לשבוע ימים, ותוך זמן זה ניתן יהיה להציע מועמדים נוספים.

ההצבעה באסיפה

15.   (א)  הרבנים הראשיים לישראל ייבחרו כל אחד בהצבעה נפרדת, במועד אחד ובמקום אחד.

           (ב)  חברי המועצה הנבחרים הספרדים והאשכנזים ייבחרו חמישה חמישה בהצבעה נפרדת, במועד אחד ובמקום אחד; כל חבר האסיפה הבוחרת יצביע בעד שלושה עד חמישה מועמדים ספרדים ובעד שלושה עד חמישה מועמדים אשכנזים; לא עשה כן – קולו פסול.

           (ג)   המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר – הם הנבחרים; קיבלו שני מועמדים או יותר מספר קולות שווה, תצביע האסיפה הבוחרת על אותם מועמדים בהצבעות נוספות עד להכרעה ביניהם.

           (ד)  ועדת הבחירות תפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות.

תקופת הכהונה ומועד הבחירות

16[2].    (א)  רב ראשי לישראל יכהן עשר שנים וחבר מועצה נבחר יכהן חמש שנים; תקופת כהונה תיחשב לפי הלוח העברי.

           (ב)  כהונתם של רב ראשי לישראל ושל חבר מועצה נבחר תתחיל בתום כהונתם של קודמיהם, ובבחירות הראשונות לפי חוק זה – עם היבחרם.

           (ג)   הבחירות לרבנים הראשיים לישראל ולחברי המועצה הנבחרים ייערכו לא יותר משלושה חדשים ולא פחות מחודש אחד לפני תום כהונתם של המכהנים אותה שעה.

חלוקת התפקידים של הרבנים הראשיים לישראל

17.   (א)  במשך מחצית תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל ישמש האחד נשיא המועצה והאחד נשיא בית הדין הרבני הגדול, ובמחצית השניה יתחלפו בתפקידיהם; הרב הראשי לישראל המשמש בתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול לא יפעל בתפקידים ולא ישתמש בסמכויות המוקנים על פי דין או על פי המקובל לנשיא המועצה.

           (ב)  תוך שבעה ימים מיום תחילת כהונתם יקבעו הרבנים הראשיים לישראל בהסכמה את סדר מילוי תפקידיהם; לא הגיעו לידי הסכמה כאמור, יהיה מי שכיהן בישראל כדיין תקופה ארוכה יותר נשיא בית הדין הרבני הגדול, והוא הדין אם רק אחד מהם כיהן בישראל כדיין; היה הוותק כדיין שווה, או ששניהם לא כיהנו כדיינים, תהיה לקשיש שבהם הזכות לקבוע את סדר מילוי התפקידים.

           (ג)   (פקע).

           (ד)  (פקע).

מיום 6.4.2008 עד יום 5.4.2013

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 430 (ה"ח 372)

הוספת סעיפים קטנים 17(ג), 17(ד)

הנוסח:

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הרבנים הראשיים לישראל רשאים, בכל עת, להסכים ביניהם על חלוקה אחרת של תפקידיהם, לעניין משך הכהונה בכל תפקיד וסדר מילוי התפקידים, ובלבד שהחלטה לפי סעיף קטן זה לא תתקבל יותר מפעם אחת במשך תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל.

(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), הרבנים הראשיים לישראל רשאים, בתקופה שמיום תחילתו של חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008, ועד תום חמש שנים מאותו מועד, להסכים ביניהם כאמור בסעיף קטן (ג), גם לעניין חלוקת הסמכויות ביניהם.

התפטרות

18.   רב ראשי לישראל וחבר מועצה נבחר רשאים להתפטר על ידי הגשת כתב התפטרות לשר; כהונתם נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת אם חזרו בהם מהתפטרותם לפני כן.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

18. רב ראשי לישראל וחבר מועצה נבחר רשאים להתפטר על ידי הגשת כתב התפטרות לשר הדתות לשר; כהונתם נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי שר הדתות השר, זולת אם חזרו בהם מהתפטרותם לפני כן.

התפנות משרה  מטעמי בריאות

19.   השר רשאי, על פי חוות דעתם של שלושה רופאים שמינה שר הבריאות, לקבוע כי מטעמי בריאות נבצר דרך קבע מרב ראשי לישראל או מחבר מועצה נבחר למלא תפקידו, ומשנקבע כאמור, יתפנה מקומו.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

19. שר הדתות השר רשאי, על פי חוות דעתם של שלושה רופאים שמינה שר הבריאות, לקבוע כי מטעמי בריאות נבצר דרך קבע מרב ראשי לישראל או מחבר מועצה נבחר למלא תפקידו, ומשנקבע כאמור, יתפנה מקומו.

רב ראשי לישראל שמקומו נתפנה

20.   (א)  נתפנה מקומו של רב ראשי לישראל שלוש שנים וחצי או יותר לפני תום תקופת כהונתו, ייבחר במקומו רב ראשי לישראל תוך ששה חדשים בדרך שנבחר רב ראשי לישראל על פי חוק זה.

           (ב)  היה הרב הראשי לישראל שמקומו נתפנה כאמור בסעיף קטן (א) נשיא המועצה, יהיו סמכויותיו – עד לבחירת הרב הראשי לישראל החדש – לקשיש שבחברי המועצה,ואם היה נשיא בית הדין הרבני הגדול – לוותיק שבדייני בית הדין הרבני הגדול, ובבעלי וותק שווה – לקשיש שבהם.

           (ג)   מי שנבחר רב ראשי לישראל לפי סעיף קטן (א) יכהן עד תום תקופת כהונתו של קודמו ויבוא במקומו לענין מילוי התפקידים לפי סעיף 17(א).

           (ד)  נתפנה מקומו של רב ראשי לישראל פחות משלוש שנים וחצי לפני תום תקופת כהונתו, ישמש הרב הראשי לישראל הנותר נשיא המועצה ונשיא בית הדין הרבני הגדול, עד תום תקופת הכהונה; נתפנה גם מקומו, יהיו סמכויות נשיא המועצה לקשיש שבחברי המועצה, וסמכויות נשיא בית הדין הרבני הגדול – לוותיק שבחברי בית הדין הרבני הגדול, ובבעלי וותק שווה – לקשיש שבהם, עד תום תקופת הכהונה.

חבר מועצה נבחר שמקומו נתפנה

21.   (א)  נתפנה מקומו של חבר מועצה נבחר, יבוא במקומו הרב מאותה עדה, ספרדי או אשכנזי, אשר קיבל את מספר הקולות הגדול ביותר מבין המועמדים שלא נבחרו, ובלבד שקיבל לא פחות מ-25 קולות; קיבלו שני רבנים או יותר מספר קולות שווה, יבוא במקומו הקשיש שבהם; לא היו מועמדים כאמור, תבחר המועצה רב להיות חבר המועצה.

           (ב)  מי שהיה לחבר המועצה לפי סעיף קטן (א) יכהן עד תום תקופת כהונתו של קודמו.

נוהל

22.   (א)  המועצה תקבע בכללים את סדרי זימון ישיבותיה, דרכי עבודתה ונוהלי דיוניה, ורשאית היא לקבעם דרך קבע או לענין מסוים.

           (ב)  הרב הצבאי הראשי יוזמן לכל ישיבה של המועצה ותהיה לו זכות הבעת דעה ללא זכות הצבעה.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

החלפת סעיף קטן 22(א)

הנוסח הקודם:

(א) סדרי דיון ישיבות המועצה ונוהל הדיונים בה ייקבעו בתקנות באישור המועצה, ובמידה שלא נקבעו בתקנות, תקבעם המועצה.

הוראות משלימות

23.   (א)  נבחר רב ראשי לישראל מי שאיננו תושב ואזרח ישראל, לא ייכנס לכהונתו אלא עם היותו לתושב ולאזרח; לא נהיה הנבחר לתושב ולאזרח תוך ששה חדשים מיום בחירתו, יראו את מקומו כפנוי.

           (ב)  מועמד לחבר מועצה נבחר, וכן חבר האסיפה הבוחרת, יהיה יהודי, תושב ואזרח ישראל.

           (ג)   חבר המועצה ייכנס לכהונתו לאחר שחתם לפני נשיא המדינה על הצהרה זו:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא בנאמנות את תפקידי כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל".

ביקורת מבקר המדינה

24.   הענינים הכספיים והמנהליים של הרבנות הראשית לישראל יעמדו לביקורת מבקר המדינה.

25.   בחוק הדיינים, תשט"ו-1955 –

(1)   בסעיף 8 –

(א)   במקום סעיף קטן (א) יבוא:

                                "(א) נשיא בית הדין הרבני הגדול יהיה הרב הראשי לישראל שנקבע לכך לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980.";

(ב)   בסעיף קטן (ג), אחרי "ישב הוא בראש בית הדין" יבוא "יושב בדין הרב הראשי לישראל שאינו מכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול, ישב הוא בראש בית הדין, ובלבד שבאותו הרכב אינו יושב בדין נשיא בית הדין הרבני הגדול";

(2)   בסעיפים 8(ד) ו-13, במקום "בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "בהתייעצות עם נשיא בית הדין הרבני הגדול"; ובסעיף 9(א), במקום "והרבנים הראשיים לישראל" יבוא ובהתייעצות עם נשיא בית הדין הרבני הגדול".

(3)   בסעיפים 18, 20,19(ב) ו-(ד), 23 ו-27, במקום "הרבנים הראשיים לישראל" או "אחד הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "נשיא בית הדין הרבני הגדול";

(4)   בסעיף 20, בסוף סעיף קטן (ג) יבוא "לא מינה חבר הדיינים של בית הדין הרבני הגדול את חברי בית הדין המשמעתי תוך 30 יום מיום שהוגשה קובלנה בידי שר הדתות, ימנה נשיא בית הדין הרבני הגדול, את חברי בית הדין במשמעתי".

מיום 5.6.1980

ת"ט תש"ם-1980

ס"ח תש"ם מס' 972 מיום 5.6.1980 עמ' 136

(2) בסעיפים 8(ד), 9(א) ו–13, במקום "בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "בהתייעצות עם נשיא בית הדין הרבני הגדול"; ובסעיף 9(א), במקום "והרבנים הראשיים לישראל" יבוא ובהתייעצות עם נשיא בית הדין הרבני הגדול".

26.   בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, אחרי סעיף 12 יבוא:

"שיפוט משמעת של רבני עיר

12א. (א)   רב עיר יהיה נתון לשיפוטו של בית דין משמעתי.

        (ב)   מועצת הרבנות הראשית לישראל תמנה את חברי בית הדין והם דיין או דיין שיצא לגמלאות, והוא היושב ראש, ושני רבני עיר.

        (ג)    שר הדתות רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על רב עיר על יסוד אחד מאלה:

(1)   הרב נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;

(2)   הרב התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של רב בישראל;

(3)   הרב הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון.

        (ד)    בית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה, לפני שר הדתות; מצא בית הדין המשמעתי שאין רב העיר ראוי להמשיך בתפקידו, יביא שר הדתות את מסקנות בית הדין המשמעתי לפני נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, והנשיא יעביר את רב העיר מכהונתו.

        (ה)   סמכויות בית הדין המשמעתי, סדרי הדין בו, סדרי הגשת קובלנות ושאר הוראות בקשר להפעלת השיפוט המשמעתי לפי סעיף זה ייקבעו בתקנות בהסכמת שר המשפטים."

27.   בסעיף 179 לחוק העונשין, תשל"ז–1977, במקום הסיפה המתחילה במלים "שני הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "נשיא בית הדין הרבני הגדול".

28.   בחוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ"א–1961, בטור ב' לתוספת, בפרט (2), במקום "כל אחד מן הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "נשיא בית הדין הרבני הגדול".

ביטול

29.   (א)  חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית, תשל"ב-1972 – בטל.

           (ב)  חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראות שעה), תשל"ט-1979 – בטל.

הוראות מעבר

30.   (א)  הבחירות הראשונות לפי חוק זה לרבנים הראשיים לישראל יתקיימו לא יאוחר מיום א' בניסן תשמ"ג (15 במרס 1983).

           (ב)  שני הרבנים הראשיים לישראל שכיהנו ערב קבלת חוק זה בכנסת יוסיפו לכהן עד יום א' בניסן תשמ"ג (15 במרס 1983), ויוחלו עליהם הוראות חוק זה; לענין הוראות סעיף 17 יראו אותם כאילו נבחרו ביום א' בניסן תש"מ (18 במרס 1980).

           (ג)   תקופת הכהונה האמורה בסעיף קטן (ב) תיחשב כתקופת כהונה מלאה לענין סעיף 5(ג).

           (ד)  הבחירות הראשונות לפי חוק זה לחברי המועצה הנבחרים ייערכו תוך ששה חדשים מיום קבלת חוק זה בכנסת, וחברי מועצת הרבנות הראשית שכיהנו ערב היום האמור יוסיפו לכהן עד לקיום הבחירות לפי סעיף קטן זה.

           (ה)  חברי המועצה לפי סעיף 4(2) ייכנסו לתפקידם ביום שנבחרו חברי המועצה הנבחרים לפי סעיף קטן (ד).

ביצוע ותקנות

31.   השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת פנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 17.2.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 301 (ה"ח 72)

31. שר הדתות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת פנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

אגרות

31א.   השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע אגרות בעד בחינות שעורכת המועצה במסגרת תפקידיה כאמור בסעיף 2.

מיום 12.2.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2432 מיום 12.2.2014 עמ' 287 (ה"ח 827)

הוספת סעיף 31א

                                        מנחם בגין

                                                    ראש הממשלה

        יצחק נבון                                                אהרן אבוחצירא

         נשיא המדינה                                                                      שר הדתות

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ם מס' 965 מיום 28.3.1980 עמ' 90 (ה"ח תשל"ט מס' 1405 עמ' 214).

ת"ט ס"ח תש"ם מס' 972 מיום 5.6.1980 עמ' 136.

תוקן ס"ח תשס"ד מס' 1926 מיום 17.2.2004 עמ' 300 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 72 עמ' 266) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 430 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 372 עמ' 434) – תיקון מס' 2; $$$ תוקפו למשך חמש שנים. ###

ס"ח תשע"א מס' 2291 מיום 5.4.2011 עמ' 757 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 369 עמ' 104) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ד מס' 2432 מיום 12.2.2014 עמ' 287 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 827 עמ' 208) – תיקון מס' 4.

[1] סמכויותיו הועברו לשר לשירותי דת: י"פ תשע"ג מס' 6609 מיום 17.6.2013 עמ' 5336.

[2] ר' חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), תשס"ח-2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות