נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות), תשכ"ב-1962

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין

תוכן ענינים

סעיף 1

בקשה להתקבל ללשכה

Go

2

סעיף 2

רשימת מועמדים והתנגדויות

Go

2

סעיף 3

הדיון בבקשות

Go

2

סעיף 5

מסירת תעודות חברות

Go

2

סעיף 6

הצגת החברים החדשים

Go

2

סעיף 7

מדי משפט

Go

2

סעיף 8

דין חידוש חברות

Go

2

סעיף 9

השם

Go

2


כללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות),
תשכ"ב-1962
*

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 109(3) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

בקשה להתקבל ללשכה כללים תשכ"ג-1963

1.    (א)  בקשה להתקבל כחבר הלשכה תוגש לראש הלשכה, ויצורפו לה מסמכים המוכיחים את כשירות המבקש להיות עורך דין ותצהיר לפי פקודת העדות, על שהוא תושב ישראלי ומלאו לו 23 שנים.

כללים תשכ"ג-1963

          (ב)  עם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרה שנקבעה לכך.

כללים תשע"ה-2015

          (ג)   נוסף על רישום חבר במחוזות לפי סעיף 12א לחוק כמפורט בכללי לשכת עורכי הדין (רישום חברי הלשכה במחוזות), התשס"ב-2002, מי שמבקש להתקבל לחבר יציין בבקשתו מען שישמש את הלשכה לשליחת דברי דואר ובכלל זה להמצאת כתבי בי-דין של הלשכה (להלן – המען הרשום בלשכה).

כללים תשע"ה-2015

          (ד)  מי שמבקש לשנות את המען הרשום בלשכה יודיע על כך ללשכה 30 ימים מראש בדואר רשום עם אישור מסירה או באמצעות פקסמילה או בדואר אלקטרוני, לפי הפרטים המפורסמים באתר הלשכה.

מיום 25.7.1963

כללים תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1804

1. (א) בקשה להתקבל כחבר הלשכה תוגש לראש הלשכה, ויצורפו לה מסמכים המוכיחים את כשירות המבקש להיות עורך דין ותצהיר לפי פקודת העדות, על שהוא תושב ישראלי ומלאו לו 23 שנים.

(ב) עם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרה שנקבעה לכך.

מיום 21.6.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7520 מיום 21.6.2015 עמ' 1279

הוספת סעיפים קטנים 1(ג), 1(ד)

רשימת מועמדים והתנגדויות

2.    (א)  אחת לארבעה חדשים תציג הלשכה בבית המשפט העליון, בכל בית משפט מחוזי ובלשכת כל ועד מחוזי את רשימת המועמדים לחברות בלשכה.

          (ב)  תוך שלושים יום מיום הצגת הרשימה רשאי כל אדם להגיש התנגדות לקבלת מועמד.

          (ג)   עם הצגת הרשימה תציין הלשכה את המקום להגשת ההתנגדויות ואת המועד האמור בסעיף קטן (ב); התנגדות תוגש בכתב תוך פירוט הנימוקים.

הדיון בבקשות

3.    (א)  בתום המועד הקבוע בסעיף 2(ב) תדון הלשכה בבקשות המועמדים לחברות ובהתנגדויות, אם היו, ותחליט בהן.

          (ב)  ראתה הלשכה, כי יש לכאורה נימוק לפי סעיף 44 לחוק, שלא לקבל מועמד כחבר הלשכה על אף כשירותו, תודיע לו על כך בכתב ותקבע לו מועד לטעון טענותיו לפניה בטרם תחליט בדבר קבלתו.

החלטה לקבל מועמד כללים תשנ"ח-1998

4.    החליטה הלשכה לקבל מועמד כחבר הלשכה, תודיע לו על כך בכתב, ולאחר ששילם את האגרה שנקבעה תרשום אותו בפנקס חברי הלשכה ביום טקס מסירת תעודות חברות או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 6[1].

מיום 23.7.1998

כללים תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5912 מיום 23.7.1998 עמ' 1047

4. החליטה הלשכה לקבל מועמד כחבר הלשכה, תודיע לו על כך בכתב, ולאחר ששילם את האגרה שנקבעה תרשום אותו בפנקס חברי הלשכה ביום טקס מסירת תעודות חברות או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 6.

מסירת תעודות חברות כללים תשנ"ח-1998 כללים תשס"ב-2002

5.    (א)  מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה תהיה בטקס שיקוים בירושלים פעמיים בשנה, בחודש מאי או במחצית הראשונה של חודש יוני ובחודש נובמבר או במחצית הראשונה של חודש דצמבר.

כללים תשנ"ח-1998

          (ב)  בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע הוועד המרכזי –

כללים תשע"ז-2017

(1)   (נמחקה);

(2)   מועד אישי למסירת תעודת חברות למועמד –

(א)   שנבצר ממנו לקבל תעודת חברות, מחמת שטרם מלאו לו 23 שנים במועדים שנקבעו לפי סעיף קטן (א) או פסקה (1), בסמוך לאחר הגיעו לגיל 23 שנים;

(ב)   שנבצר ממנו, מסיבות שאינן תלויות בו, לקבל תעודת חברות במועד שנקבע לפי כללים אלה.

כללים תשנ"ח-1998

          (ג)   הלשכה תודיע למועמדים על המקום, היום והשעה למסירת תעודות חברות.

כללים תשנ"ז-1996 כללים תשנ"ח-1998

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר המשפטים, בהסכמת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, להחליט על מועד נוסף לקבלת חברים ללשכה, מסיבות מיוחדות שירשום בהחלטתו.

מיום 25.7.1963

כללים תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1804

5. טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה יקויים בירושלים 3 פעמים בשנה – בחדשים פברואר, יוני ואוקטובר; הודעה על המקום, היום והשעה שבהם יקויים הטקס תוצג על ידי הלשכה בבית המשפט העליון, בכל בית משפט מחוזי ובלשכת כל ועד מחוזי, ותינתן גם למועמד העומד להתקבל. אולם הועד המרכזי רשאי, במקרים וצאים מהכלל, כשנמנעה ממועמד האפשרות להשתתף בטקס מסיבות בלתי תלויות בו, לקבוע מועד אחר למסירת תעודת חברות. הודעה על המקום, היום והשעה למסירת תעודת החברות תינתן למועמד.

מיום 1.10.1986

כללים תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4884 מיום 18.12.1985 עמ' 291

5. טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה יקויים בירושלים 3 פעמים בשנה – בחדשים פברואר, יוני ואוקטובר פעמיים בשנה – בחדשים נובמבר ומאי; הודעה על המקום, היום והשעה שבהם יקויים הטקס תוצג על ידי הלשכה בבית המשפט העליון, בכל בית משפט מחוזי ובלשכת כל ועד מחוזי, ותינתן גם למועמד העומד להתקבל. אולם הועד המרכזי רשאי, במקרים וצאים מהכלל, כשנמנעה ממועמד האפשרות להשתתף בטקס מסיבות בלתי תלויות בו, לקבוע מועד אחר למסירת תעודת חברות. הודעה על המקום, היום והשעה למסירת תעודת החברות תינתן למועמד.

מיום 1.1.1996

כללים תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5698 מיום 16.8.1995 עמ' 1735

5. טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה יקויים בירושלים פעמיים בשנה – בחדשים נובמבר ומאי שלוש פעמים בשנה – בחודשים פברואר, יוני ואוקטובר, ביום העבודה האחרון של כל חודש; הודעה על המקום, היום והשעה שבהם יקויים הטקס תוצג על ידי הלשכה בבית המשפט העליון, בכל בית משפט מחוזי ובלשכת כל ועד מחוזי, ותינתן גם למועמד העומד להתקבל. אולם הועד המרכזי רשאי, במקרים וצאים מהכלל, כשנמנעה ממועמד האפשרות להשתתף בטקס מסיבות בלתי תלויות בו, לקבוע מועד אחר למסירת תעודת חברות. הודעה על המקום, היום והשעה למסירת תעודת החברות תינתן למועמד.

מיום 30.5.1996

כללים תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 945

5. טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה יקויים בירושלים שלוש פעמים בשנה – בחודשים פברואר, יוני ואוקטובר, ביום העבודה האחרון של כל חודש; הודעה על המקום, היום והשעה שבהם יקויים הטקס תוצג על ידי הלשכה בבית המשפט העליון, בכל בית משפט מחוזי ובלשכת כל ועד מחוזי, ותינתן גם למועמד העומד להתקבל. אולם הועד המרכזי רשאי, במקרים וצאים מהכלל, כשנמנעה ממועמד האפשרות להשתתף בטקס מסיבות בלתי תלויות בו, לקבוע מועד אחר למסירת תעודת חברות. הודעה על המקום, היום והשעה למסירת תעודת החברות תינתן למועמד.

מיום 15.10.1996

כללים תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5789 מיום 15.10.1996 עמ' 50

5. (א) טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה יקויים בירושלים שלוש פעמים בשנה – בחודשים פברואר, יוני ואוקטובר פעמיים בשנה – בחודשים מאי ונובמבר; הודעה על המקום, היום והשעה שבהם יקויים הטקס תוצג על ידי הלשכה בבית המשפט העליון, בכל בית משפט מחוזי ובלשכת כל ועד מחוזי, ותינתן גם למועמד העומד להתקבל. אולם הועד המרכזי רשאי, במקרים וצאים מהכלל, כשנמנעה ממועמד האפשרות להשתתף בטקס מסיבות בלתי תלויות בו, לקבוע מועד אחר למסירת תעודת חברות. הודעה על המקום, היום והשעה למסירת תעודת החברות תינתן למועמד.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר המשפטים, בהסכמת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, להחליט על מועד נוסף לקבלת חברים ללשכה, מסיבות מיוחדות שירשום בהחלטתו. 

מיום 23.7.1998

כללים תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5912 מיום 23.7.1998 עמ' 1047

טכס מסירת תעודות חברות

5. (א) טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה יקויים בירושלים פעמיים בשנה – בחודשים מאי ונובמבר; הודעה על המקום, היום והשעה שבהם יקויים הטקס תוצג על ידי הלשכה בבית המשפט העליון, בכל בית משפט מחוזי ובלשכת כל ועד מחוזי, ותינתן גם למועמד העומד להתקבל. אולם הועד המרכזי רשאי, במקרים יוצאים מהכלל, כשנמנעה ממועמד האפשרות להשתתף בטקס מסיבות בלתי תלויות בו, לקבוע מועד אחר למסירת תעודת חברות. הודעה על המקום, היום והשעה למסירת תעודת החברות תינתן למועמד.

(א) מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה תהיה בטקס שיקוים בירושלים פעמיים בשנה, בחודש מאי ובחודש נובמבר.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע הוועד המרכזי –

(1) מועד סמוך לאחר בחינה בעל פה שנקבעה לפי תקנות 15א או 15ב לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ג- 1962, למסירת תעודות חברות;

(2) מועד אישי למסירת תעודת חברות למועמד –

(א) שנבצר ממנו לקבל תעודת חברות, מחמת שטרם מלאו לו 23 שנים במועדים שנקבעו לפי סעיף קטן (א) או פסקה (1), בסמוך לאחר הגיעו לגיל 23 שנים;

(ב) שנבצר ממנו, מסיבות שאינן תלויות בו, לקבל תעודת חברות במועד שנקבע לפי כללים אלה.

(ג) הלשכה תודיע למועמדים על המקום, היום והשעה למסירת תעודות חברות.

(ב) (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר המשפטים, בהסכמת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, להחליט על מועד נוסף לקבלת חברים ללשכה, מסיבות מיוחדות שירשום בהחלטתו.

מיום 21.2.2002

כללים תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6154 מיום 21.2.2002 עמ' 462

(א) מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה תהיה בטקס שיקוים בירושלים פעמיים בשנה, בחודש מאי ובחודש נובמבר בחודש מאי או במחצית הראשונה של חודש יוני ובחודש נובמבר או במחצית הראשונה של חודש דצמבר.

מיום 9.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7849 מיום 9.8.2017 עמ' 1648

מחיקת פסקה 5(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מועד סמוך לאחר בחינה בעל פה שנקבעה לפי תקנות 15א או 15ב לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ג- 1962, למסירת תעודות חברות;

הצגת החברים החדשים ת"ט תשכ"ב-1962

6.    מקבלי התעודות יוצגו לפי מקומות מגוריהם על ידי יושב ראש הועד המחוזי, או מי שנתמנה על ידיו, לפני ראש הלשכה, או מי שנתמנה על ידיו, והוא ימסור את התעודות לחברים החדשים, לאחר שמקבל התעודה יצהיר:

          "אני מתחייב לשמור על כבוד המקצוע של עריכת הדין ובמילוי תפקידי אפעל לטובת שולחי בנאמנות ובמסירות ואעזור לבית המשפט לעשות משפט".

מיום 3.5.1962

ת"ט תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1305 מיום 3.5.1962 עמ' 1851

8 6. מקבלי התעודות יוצגו לפי מקומות מגוריהם על ידי יושב ראש הועד המחוזי, או מי שנתמנה על ידיו, לפני ראש הלשכה, או מי שנתמנה על ידיו, והוא ימסור את התעודות לחברים החדשים, לאחר שמקבל התעודה יצהיר:

"אני מתחייב לשמור על כבוד המקצוע של עריכת הדין ובמילוי תפקידי אפעל לטובת שולחי בנאמנות ובמסירות ואעזור לבית המשפט לעשות משפט".

מדי משפט

7.    מקבלי התעודות וחברי הלשכה האחרים המשתתפים בטקס ילבשו מדי משפט.

דין חידוש חברות

8.    על חידוש חברות לפי סעיף 51 לחוק ועל קבלת חבר לפי סעיף 100 לחוק יחולו הסעיפים 1 עד 4, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

השם

9.    לכללים אלה ייקרא "כללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות), תשכ"ב-1962".

          נתאשר.

י"ד בניסן תשכ"ב (18 באפריל 1962)              י. רוטנשטרייך

                                                                           יושב ראש המועצה הארצית

                                                                               של לשכת עורכי-הדין

                                          דב יוסף

                                                 שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני* פורסמו ק"ת תשכ"ב מס' 1301 מיום 26.4.1962 עמ' 1793.

ת"ט ק"ת תשכ"ב מס' 1305 מיום 3.5.1962 עמ' 1851 – ת"ט תשכ"ב-1962.

תוקנו ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1804 – כללים תשכ"ג-1963.

ק"ת תשמ"ו מס' 4884 מיום 18.12.1985 עמ' 291 – כללים תשמ"ו-1985; $$$ תחילתם ביום 1.10.1986. ###

ק"ת תשנ"ה מס' 5698 מיום 16.8.1995 עמ' 1735 – כללים תשנ"ה-1995; $$$ תחילתם ביום 1.1.1996. ###

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 945 – כללים תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5789 מיום 15.10.1996 עמ' 50 – כללים תשנ"ז-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5912 מיום 23.7.1998 עמ' 1047 – כללים תשנ"ח-1998.

ק"ת תשס"ב מס' 6154 מיום 21.2.2002 עמ' 462 – כללים תשס"ב-2002.

ק"ת תשע"ה מס' 7520 מיום 21.6.2015 עמ' 1279 – כללים תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7849 מיום 9.8.2017 עמ' 1648 – כללים תשע"ז-2017; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

2. על אף האמור בסעיף 5(א) לכללים העיקריים, מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה לאחר שעמדו בבחינת הלשכה להסמכה בעריכת דין הראשונה שתיערך לפי תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים) (תיקון), התשע"ז-2017, תהיה בטקס שיתקיים בירושלים לא יאוחר מיום ט"ו בשבט התשע"ח (31 בינואר 2018).

[1] מהקשר הדברים נראה כי מדובר בטעות והכוונה לסעיף 5, אך טעות זו לא תוקנה בכללים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות