נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ"ב-1962

 

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – התמחות

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – התמחות

תוכן ענינים

סעיף 1

בקשה לאישור כמאמן

Go

2

סעיף 1א

סדרי קבלתם של מתמחים

Go

3

סעיף 2

בקשה לרישום כמתמחה

Go

4

סעיף 3

תחילת התמחות

Go

4

סעיף 4

מספר מתמחים

Go

4

סעיף 5

סייג לאימון

Go

4

סעיף 7

נוכחות המאמן במשרד

Go

5

סעיף 8

זמני התמחות

Go

5

סעיף 9

עבודה אחרת

Go

5

סעיף 10

קביעות בהתמחות

Go

5

סעיף 11

רציפות ההתמחות

Go

5

סעיף 12

העדרות מאמן

Go

5

סעיף 13

בקשה לקיצור תקופת ההתמחות

Go

5

סעיף 14

דין וחשבון של התמחות

Go

5

סעיף 15

הפסקת התמחות אצל מאמן

Go

5

סעיף 15א

מינוי מפקח על מתמחים

Go

6

סעיף 15ב

סמכות המפקח

Go

6

סעיף 15ג

הפסקת התמחות

Go

6

סעיף 16

הודעה על גמר ההתמחות

Go

6

סעיף 17

השלמת ההתמחות

Go

6

סעיף 18

הוראות מעבר

Go

6

סעיף 19

עבירות משמעת

Go

6

סעיף 20

השם

Go

6

 

תוספת

Go

6

 


כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ"ב-1962*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32 ו-109 לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין כללים אלה:

בקשה לאישור כמאמן כללים תשמ"א-1981

1.    (א)  חבר הלשכה הרוצה להיות מאמן לפי סעיף 29(4) לחוק יגיש ללשכה בקשת אישור לפי אותו סעיף, ויציין את הפרטים המזכים אותו לשמש מאמן.

כללים תשמ"א-1981

          (ב)  הלשכה רשאית לדרוש מהמבקש להמציא פרטים ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון ולדרוש מהמבקש לאמת בקשתו בתצהיר.

כללים תשמ"א-1981

          (ג)   אישרה הלשכה את הבקשה, יהא המבקש רשאי לאמן מיום אישור בקשתו בידי הלשכה, אולם הלשכה רשאית, מטעמים שיירשמו, לאשר תחילת רשות לאמן ממועד מוקדם יותר ובלבד שבאותו מועד היה המבקש כשיר לאמן.

מיום 22.9.1981

כללים תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1546

1. (א) חבר הלשכה הרוצה להיות מאמן לפי סעיף 29(4) לחוק יגיש ללשכה בקשת אישור לפי אותו סעיף, ויציין את הפרטים המזכים אותו לשמש מאמן.

(ב) הלשכה רשאית לדרוש מהמבקש להמציא פרטים ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון ולדרוש מהמבקש לאמת בקשתו בתצהיר.

(ג) אישרה הלשכה את הבקשה, יהא המבקש רשאי לאמן מיום אישור בקשתו בידי הלשכה, אולם הלשכה רשאית, מטעמים שיירשמו, לאשר תחילת רשות לאמן ממועד מוקדם יותר ובלבד שבאותו מועד היה המבקש כשיר לאמן.

סדרי קבלתם של מתמחים כללים תש"ע-2010

1א.     (א)  בסעיף זה –

          "מאמן" – מאמן לפי הוראת סעיף 29 לחוק או מי מטעמו;

          "מוסד מוכר" – מוסד אשר בוגריו מוכרים כבעלי השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק;

כללים תש"ף-2019

          "המועד הראשון לקבלה להתמחות" – יום חמישי, בשבוע שלאחר מועד תחילת הראיונות בשעה 08:00;

כללים תש"ף-2019 הוראת שעה  תש"ף-2020

          "מועד תחילת הריאיונות" – יום שני בשבוע, בתאריך שתקבע הלשכה בכל שנה, בין העשרים בחודש פברואר לשלושים ואחת בחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, ובלבד שכל הימים שבין מועד תחילת הראיונות למועד הראשון לקבלה להתמחות לא יחולו במועדי ישראל כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948, בתענית אסתר, בפורים, בשושן פורים או בחגים לשאינם יהודים כמפורט בהחלטת הממשלה שלפי הסעיף האמור;

          "ריאיון" – מפגש או שיחה עם מועמד, בכל מקום או בכל אמצעי טכנולוגי, לשם התרשמות מאישיותו, יכולותיו וכישוריו המשפטיים והאחרים, במטרה לשקול את קבלתו כמתמחה, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן או משרדו במסגרת פומבית שאין בה קבלת נתוניהם האישיים של המועמדים.

כללים תש"ף-2019

          (א1) הלשכה תפרסם באתר הלשכה לגבי כל שנה עוקבת, עד האחד בחודש נובמבר את התאריכים שבהם חלים המועד הראשון לקבלה להתמחות, ומועד תחילת הראיונות.

          (ב)  לא יקיים מאמן ריאיון עם מועמד להתמחות אצלו לפני מועד תחילת הריאיונות; בפתח הריאיון יוצגו למאמן תעודת בוגר במשפטים או אישור לפי טופס 1 שבתוספת, שמנפיק מוסד מוכר למועמד, המעיד כי המועמד מצוי בשנת הלימודים השלישית או כי הוא סיים את שנת הלימודים השלישית, לקראת תואר בוגר במשפטים.

הוראת שעה  תש"ף-2020

          (ב1) (פקע).

הוראת שעה  תש"ף-2020

          (ב2) (פקע).

כללים (מס' 2) תשע"ו-2016

          (ג)   קבלת מועמד להתמחות אצל מאמן תיעשה לפי הוראות אלה:

(1)   מאמן לא יקבל מועמד להתמחות אם לא קיים עמו ריאיון;

(2)   מאמן לא יודיע למועמד ולא יסכם עמו, בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת, על קבלתו להתמחות לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות; בכלל זה לא יקבל המאמן תשובה חיובית ממועמד ומועמד לא ייתן תשובה חיובית כאמור לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות;

(3)   בכפוף לפסקאות (1) ו-(2), מאמן רשאי ליצור קשר עם מועמד להתמחות אחרי קיום ריאיון ולפני המועד הראשון לקבלה להתמחות, ובכלל זה להודיע למועמד אם בכוונתו להציע לו להתמחות אצלו;

(4)   מאמן ישלח למועמד הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת והמועמד יאשר בחתימתו את הסכמתו להתקבל כמתמחה ויחזירנו למאמן (להלן – סיכום על התמחות), אך זאת לא לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות.

          (ד)  מאמן ומועמד שסיכמו על התמחות יודיעו על כך ללשכה בהודעה משותפת לפי טופס 3 שבתוספת בתוך 15 ימים והלשכה תרשום בספריה את הודעת הסיכום על התמחות, בכפוף למילוי כל התנאים שנקבעו לכך בחוק או על פיו; עדכונים או שינויים שעליהם יודיע בכתב ללשכה מאמן או מועמד להתמחות יירשמו בידי הלשכה בספריה.

          (ה)  אין באמור בסעיף זה כדי למנוע ממועמד להתמחות לשלוח את נתוניו האישיים למאמנים מיועדים לפי בחירתו גם לפני מועד תחילת הריאיונות, ואין בו כדי למנוע ממאמנים להזמין מועמדים לשלוח אליהם נתונים אישיים לפני מועד תחילת הריאיונות.

          (ו)   מאמן רשאי לקבל מן הלשכה, לפי שאילתה שיגיש, מידע בדבר פרטי סיכום על התמחות של מועמד להתמחות תחת פיקוחו, לרבות עדכונים או שינויים שחלו בסיכום האמור, וזאת בהסכמת המועמד; שאילתה כאמור תוגש ללשכה בכתב לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הלשכה ותהיה ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת.

          (ז)   אין בסעיף זה כדי למנוע העסקה של סטודנט למשפטים בעבודה משפטית או אחרת שאיננה התמחות כמשמעה לפי החוק ובלבד שמאמן לא יתנה מועמדות להתמחות או קבלה להתמחות בעבודה במשרדו לפני מועד תחילת הריאיונות באשר לאותו מועמד.

מיום 22.8.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6922 מיום 22.8.2010 עמ' 1559

הוספת סעיף 1א

 

בתקופת הראיונות בשנת 2014

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 953

החלפת סעיף קטן 1א(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) מאמן יודיע על קבלת מועמד להתמחות אצלו על ידי שיגור הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת; הסכם המועמד להצעה להתקבל כמתמחה, יאשר זאת בחתימתו במקום המיועד לכך בטופס 2 האמור ויחזירנו למאמן (להלן – סיכום על התמחות); לא יוציא מאמן הודעה על קבלה להתמחות ולא יסכם על התמחות עם מועמד לפני קיום ריאיון עם המועמד.

הנוסח:

(ג) קבלת מועמד להתמחות אצל מאמן תיעשה לפי הוראות אלה:

(1) מאמן לא יודיע למועמד, בין בעל פה ובין בכתב, על קבלתו להתמחות אצלו לפני עבור 14 ימים ממועד תחילת הריאיונות; במסגרת ההודעה כאמור יודיע המאמן למועמד כי נתונה לו שהות של 72 שעות להסכים להצעה להתמחות אצל המאמן;

(2) מאמן לא יסכם עם מועמד על קבלה להתמחות, בין בעל פה ובין בכתב, לפני קיום ריאיון עם המועמד ולא לפני עבור המועדים המפורטים בפסקה (1);

(3) מאמן ישלח למועמד הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת והמועמד יאשר בחתימתו את הסכמתו להתקבל כמתמחה ויחזירנו למאמן (להלן – סיכום על התמחות), אך זאת לא לפני עבור המועדים הקבועים בפסקה (1) בהתאמה.

 

בתקופת הראיונות בשנת 2015

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7496 מיום 2.3.2015 עמ' 962

1א. (א) בסעיף זה –

"מאמן" – מאמן לפי הוראת סעיף 29 לחוק או מי מטעמו;

"מוסד מוכר" – מוסד אשר בוגריו מוכרים כבעלי השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק;

"המועד הראשון לקבלה להתמחות" – עשרים וחמישה בחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, בשעה 8:00;

"מועד תחילת הריאיונות" – חמישה עשר לחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר;

"ריאיון" – מפגש או שיחה עם מועמד, בכל מקום או בכל אמצעי טכנולוגי, לשם התרשמות מאישיותו, יכולותיו וכישוריו המשפטיים והאחרים, במטרה לשקול את קבלתו כמתמחה, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן או משרדו במסגרת פומבית שאין בה קבלת נתוניהם האישיים של המועמדים.

(ב) לא יקיים מאמן ריאיון עם מועמד להתמחות אצלו לפני מועד תחילת הריאיונות; בפתח הריאיון יוצגו למאמן תעודת בוגר במשפטים או אישור לפי טופס 1 שבתוספת, שמנפיק מוסד מוכר למועמד, המעיד כי המועמד מצוי בשנת הלימודים השלישית או כי הוא סיים את שנת הלימודים השלישית, לקראת תואר בוגר במשפטים.

(ג) מאמן יודיע על קבלת מועמד להתמחות אצלו על ידי שיגור הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת; הסכם המועמד להצעה להתקבל כמתמחה, יאשר זאת בחתימתו במקום המיועד לכך בטופס 2 האמור ויחזירנו למאמן (להלן – סיכום על התמחות); לא יוציא מאמן הודעה על קבלה להתמחות ולא יסכם על התמחות עם מועמד לפני קיום ריאיון עם המועמד.

(ג) קבלת מועמד להתמחות אצל מאמן תיעשה לפי הוראות אלה:

(1) מאמן לא יקבל מועמד להתמחות אם לא קיים עמו ריאיון;

(2) מאמן לא יודיע למועמד ולא יסכם עמו, בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת, על קבלתו להתמחות לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות; בכלל זה לא יקבל המאמן תשובה חיובית ממועמד ומועמד לא ייתן תשובה חיובית כאמור לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות;

(3) מאמן ישלח למועמד הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת והמועמד יאשר בחתימתו את הסכמתו להתקבל כמתמחה ויחזירנו למאמן (להלן – סיכום על התמחות), אך זאת לא לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות.

 

מיום 8.2.2016

כללים (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7615 מיום 8.2.2016 עמ' 727

1א. (א) בסעיף זה –

"מאמן" – מאמן לפי הוראת סעיף 29 לחוק או מי מטעמו;

"מוסד מוכר" – מוסד אשר בוגריו מוכרים כבעלי השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק;

"המועד הראשון לקבלה להתמחות" – עשרים וחמישה בחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, בשעה 8:00, ובנסיבות המתוארות להלן המועד הקבוע לצדן:

(1) חל אחד הימים שממועד תחילת הריאיונות במועדי ישראל או בחגים לשאינם יהודים כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948 – עשרים ושישה בחודש מרס האמור, בשעה 08:00;

(2) חל העשרים וחמישה בחודש מרס האמור או העשרים ושישה בו – בנסיבות כאמור בפסקה (1), ביום שישי או בשבת – יום ראשון שלאחר מכן בשעה 08:00;

"מועד תחילת הריאיונות" – חמישה עשר לחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר;

"ריאיון" – מפגש או שיחה עם מועמד, בכל מקום או בכל אמצעי טכנולוגי, לשם התרשמות מאישיותו, יכולותיו וכישוריו המשפטיים והאחרים, במטרה לשקול את קבלתו כמתמחה, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן או משרדו במסגרת פומבית שאין בה קבלת נתוניהם האישיים של המועמדים.

(ב) לא יקיים מאמן ריאיון עם מועמד להתמחות אצלו לפני מועד תחילת הריאיונות; בפתח הריאיון יוצגו למאמן תעודת בוגר במשפטים או אישור לפי טופס 1 שבתוספת, שמנפיק מוסד מוכר למועמד, המעיד כי המועמד מצוי בשנת הלימודים השלישית או כי הוא סיים את שנת הלימודים השלישית, לקראת תואר בוגר במשפטים.

(ג) מאמן יודיע על קבלת מועמד להתמחות אצלו על ידי שיגור הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת; הסכם המועמד להצעה להתקבל כמתמחה, יאשר זאת בחתימתו במקום המיועד לכך בטופס 2 האמור ויחזירנו למאמן (להלן – סיכום על התמחות); לא יוציא מאמן הודעה על קבלה להתמחות ולא יסכם על התמחות עם מועמד לפני קיום ריאיון עם המועמד.

(ג) קבלת מועמד להתמחות אצל מאמן תיעשה לפי הוראות אלה:

(1) מאמן לא יקבל מועמד להתמחות אם לא קיים עמו ריאיון;

(2) מאמן לא יודיע למועמד ולא יסכם עמו, בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת, על קבלתו להתמחות לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות; בכלל זה לא יקבל המאמן תשובה חיובית ממועמד ומועמד לא ייתן תשובה חיובית כאמור לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות;

(3) בכפוף לפסקאות (1) ו-(2), מאמן רשאי ליצור קשר עם מועמד להתמחות אחרי קיום ריאיון ולפני המועד הראשון לקבלה להתמחות, ובכלל זה להודיע למועמד אם בכוונתו להציע לו להתמחות אצלו;

(4) מאמן ישלח למועמד הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת והמועמד יאשר בחתימתו את הסכמתו להתקבל כמתמחה ויחזירנו למאמן (להלן – סיכום על התמחות), אך זאת לא לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות.

 

מיום 25.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7939 מיום 25.1.2018 עמ' 910

(א) בסעיף זה –

"מאמן" – מאמן לפי הוראת סעיף 29 לחוק או מי מטעמו;

"מוסד מוכר" – מוסד אשר בוגריו מוכרים כבעלי השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק;

"המועד הראשון לקבלה להתמחות" – עשרים וחמישה בחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, בשעה 8:00, ובנסיבות המתוארות להלן המועד הקבוע לצדן:

(1) חל אחד הימים שממועד תחילת הריאיונות במועדי ישראל או בחגים לשאינם יהודים כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948 – עשרים ושישה בחודש מרס האמור, בשעה 08:00;

(2) חל העשרים וחמישה בחודש מרס האמור או העשרים ושישה בו – בנסיבות כאמור בפסקה (1), ביום שישי או בשבת – יום ראשון שלאחר מכן בשעה 08:00;

"המועד הראשון לקבלה להתמחות" – אחד מאלה:

(1) יום חמישי, בשבוע שלאחר מועד תחילת הריאיונות בשעה 08:00;

(2) יום שני שלאחר המועד האמור בפסקה (1) בשעה 08:00 בשנה שבה חל אחד הימים ממועד תחילת הריאיונות עד המועד האמור בפסקה (1), ולרבות מועד זה, במועדי ישראל או בחגים לשאינם יהודים כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948;

"מועד תחילת הריאיונות" – חמישה עשר יום שני בשבוע, הקודם לחמישה עשר לחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר;

"ריאיון" – מפגש או שיחה עם מועמד, בכל מקום או בכל אמצעי טכנולוגי, לשם התרשמות מאישיותו, יכולותיו וכישוריו המשפטיים והאחרים, במטרה לשקול את קבלתו כמתמחה, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן או משרדו במסגרת פומבית שאין בה קבלת נתוניהם האישיים של המועמדים.

(א1) הלשכה תפרסם באתר הלשכה לגבי כל שנה, עד החמישה בחודש ינואר את התאריגים שבהם חלים המועד הראשון לקבלה להתמחות, ומועד תחילת הריאיונות.

 

מיום 11.12.2019

סעיף קטן 1א(א1) מיום 1.9.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8299 מיום 11.12.2019 עמ' 151

(א) בסעיף זה –

"מאמן" – מאמן לפי הוראת סעיף 29 לחוק או מי מטעמו;

"מוסד מוכר" – מוסד אשר בוגריו מוכרים כבעלי השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק;

"המועד הראשון לקבלה להתמחות" – אחד מאלה:

(1) יום חמישי, בשבוע שלאחר מועד תחילת הריאיונות בשעה 08:00;

(2) יום שני שלאחר המועד האמור בפסקה (1) בשעה 08:00 בשנה שבה חל אחד הימים ממועד תחילת הריאיונות עד המועד האמור בפסקה (1), ולרבות מועד זה, במועדי ישראל או בחגים לשאינם יהודים כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948;

"המועד הראשון לקבלה להתמחות" – יום חמישי, בשבוע שלאחר מועד תחילת הראיונות בשעה 08:00;

"מועד תחילת הריאיונות" – יום שני בשבוע, הקודם לחמישה עשר לחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר;

"מועד תחילת הראיונות" – יום שני בשבוע, בתאריך שתקבע הלשכה בכל שנה, בין העשרים בחודש פברואר לשלושים ואחת בחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, ובלבד שכל הימים שבין מועד תחילת הראיונות למועד הראשון לקבלה להתמחות לא יחולו במועדי ישראל כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948, בתענית אסתר, בפורים, בשושן פורים או בחגים לשאינם יהודים כמפורט בהחלטת הממשלה שלפי הסעיף האמור;

"ריאיון" – מפגש או שיחה עם מועמד, בכל מקום או בכל אמצעי טכנולוגי, לשם התרשמות מאישיותו, יכולותיו וכישוריו המשפטיים והאחרים, במטרה לשקול את קבלתו כמתמחה, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן או משרדו במסגרת פומבית שאין בה קבלת נתוניהם האישיים של המועמדים.

(א1) הלשכה תפרסם באתר הלשכה לגבי כל שנה, עד החמישה בחודש ינואר את התאריגים שבהם חלים המועד הראשון לקבלה להתמחות, ומועד תחילת הריאיונות.

(א1) הלשכה תפרסם באתר הלשכה לגבי כל שנה עוקבת, עד האחד בחודש נובמבר את התאריכים שבהם חלים המועד הראשון לקבלה להתמחות, ומועד תחילת הראיונות.

 

מיום 4.2.2020 עד יום 31.7.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8341 מיום 4.2.2020 עמ' 524

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8375 מיום 11.3.2020 עמ' 726

(א) בסעיף זה –

"מאמן" – מאמן לפי הוראת סעיף 29 לחוק או מי מטעמו;

"מוסד מוכר" – מוסד אשר בוגריו מוכרים כבעלי השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק;

"המועד הראשון לקבלה להתמחות" – יום חמישי, בשבוע שלאחר מועד תחילת הראיונות בשעה 08:00;

"מועד תחילת הריאיונות" – יום שני בשבוע, בתאריך שתקבע הלשכה בכל שנה, בין העשרים בחודש פברואר לשלושים ואחת בחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, ובלבד שכל הימים שבין מועד תחילת הראיונות למועד הראשון לקבלה להתמחות לא יחולו במועדי ישראל כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948, בתענית אסתר, בפורים, בשושן פורים או בחגים לשאינם יהודים כמפורט בהחלטת הממשלה שלפי הסעיף האמור;

"מועד תחילת הראיונות" – יום שלישי בשבוע, י"ז בסיוון התש"ף (9 ביוני 2020);

"המערכת" – מערכת ממוחשבת, אשר תבחר הלשכה ותודיע עליה באתר הלשכה, למתן שירותי איתות למועמדים על אודות המאמן הטוב ביותר האפשרי על פי העדפותיהם, ולמאמנים על אודות המועמדים הטובים ביותר האפשריים, על פי העדפותיהם, בהתאם למכסות שהעבירו;

"ריאיון" – מפגש או שיחה עם מועמד, בכל מקום או בכל אמצעי טכנולוגי, לשם התרשמות מאישיותו, יכולותיו וכישוריו המשפטיים והאחרים, במטרה לשקול את קבלתו כמתמחה, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן או משרדו במסגרת פומבית שאין בה קבלת נתוניהם האישיים של המועמדים.

(א1) הלשכה תפרסם באתר הלשכה לגבי כל שנה, עד החמישה בחודש ינואר את התאריגים שבהם חלים המועד הראשון לקבלה להתמחות, ומועד תחילת הריאיונות.

(ב) לא יקיים מאמן ריאיון עם מועמד להתמחות אצלו לפני מועד תחילת הריאיונות; בפתח הריאיון יוצגו למאמן תעודת בוגר במשפטים או אישור לפי טופס 1 שבתוספת, שמנפיק מוסד מוכר למועמד, המעיד כי המועמד מצוי בשנת הלימודים השלישית או כי הוא סיים את שנת הלימודים השלישית, לקראת תואר בוגר במשפטים.

(ב1) במסגרת ראיון יוצגו למועמד להתמחות תנאי ההעסקה שלהם יזכה אם יתקבל להתמחות, לרבות שכר ושעות עבודה.

(ב2) נוסף על האמור בסעיף קטן (ב), לא יקיים מאמן ריאיון עם מועמד להתמחות אצלו, בתקופה שבין מועד תחילת הראיונות למועד הראשון לקבלה להתמחות, אלא לאחר שהמאמן והמועמד להתמחות יירשמו למערכת.

בקשה לרישום כמתמחה

2.    (א)  הרוצה להתמחות יגיש ללשכה בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו תעודות, המוכיחות שהוא רשאי להירשם כמתמחה לפי סעיף 26 לחוק, ואישור בכתב מאת מאמן המוכן לקבלו כמתמחה.

כללים תשמ"א-1981

          (ב)  עם הגשת הבקשה תשולם האגרה שנקבעה לכך.

מיום 16.12.1971

כללים תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 394

(ב) המבקש להמשיך את התמחותו אצל מאמן אחר, יגיש ללשכה בקשה בהתאם לסעיף 34 לחוק בצירוף אישור מאת המאמן המוכן לקבלו כמתמחה.

(ב) (ג) עם הגשת הבקשה תשולם האגרה שנקבעה לכך.

 

מיום 22.9.1981

כללים תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1547

(ב) המבקש להמשיך את התמחותו אצל מאמן אחר, יגיש ללשכה בקשה בהתאם לסעיף 34 לחוק בצירוף אישור מאת המאמן המוכן לקבלו כמתמחה.

(ג) (ב) עם הגשת הבקשה תשולם האגרה שנקבעה לכך.

תחילת התמחות כללים תשכ"ג-1963 כללים תשמ"א-1981

3.    (א)  אושרה בקשתו של המתמחה, ייחשב כיום תחילת התמחותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת ההתמחות בפועל, או התאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

כללים תשמ"א-1981

          (ב)  הלשכה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות את התאריך הנזכר בהודעת המאמן, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שהבקשה נתקבלה תוך 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל.

כללים תשמ"ז-1987

          (ג)   התקבלה הבקשה בלשכה לאחר תום 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל, רשאית הלשכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות תאריך שקדם לתאריך קבלת הבקשה כאמור, בתנאי שתקופת ההתמחות שתאושר לא תעלה על מחצית התקופה שבין תחילת ההתמחות בפועל הנזכרת בהודעת המאמן, לבין התאריך שבו התקבלה הבקשה בלשכה.

כללים (מס' 2) תשמ"ב-1982 כללים תשמ"ז-1987

          (ד)  ביקש מתמחה להמשיך את התמחותו אצל מאמן אחר, בהתאם לסעיף 34 לחוק, רשאית הלשכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר, את התאריך הנזכר בהודעת המאמן האחר כיום תחילת ההתמחות בפועל, או כל תאריך מאוחר יותר שייראה ללשכה, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שלא יאושר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר תאריך שהוא מוקדם ביותר מ-90 ימים לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה.

מיום 25.7.1963

כללים תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1803

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. אושרה בקשתו של המתמחה ייחשב תאריך קבלת הבקשה על ידי הלשכה כתאריך תחילת התמחותו.

 

מיום 22.9.1981

כללים תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1547

3. (א) אושרה בקשתו של המתמחה, ייחשב כיום תחילת התמחותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת ההתמחות בפועל, או התאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

(ב) הלשכה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות את התאריך הנזכר בהודעת המאמן, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שהבקשה נתקבלה תוך 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל.

 

מיום 3.6.1982

כללים (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4359 מיום 3.6.1982, עמ' 1150

הוספת סעיף קטן 3(ג)

 

מיום 23.7.1987

כללים תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1158

(ג) התקבלה הבקשה בלשכה לאחר תום 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל, רשאית הלשכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות תאריך שקדם לתאריך קבלת הבקשה כאמור, בתנאי שתקופת ההתמחות שתאושר לא תעלה על מחצית התקופה שבין תחילת ההתמחות בפועל הנזכרת בהודעת המאמן, לבין התאריך שבו התקבלה הבקשה בלשכה.

(ג) (ד) ביקש מתמחה להמשיך את התמחותו אצל מאמן אחר, בהתאם לסעיף 34 לחוק, רשאית הלשכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר, את התאריך הנזכר בהודעת המאמן האחר כיום תחילת ההתמחות בפועל, או כל תאריך מאוחר יותר שייראה ללשכה, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שלא יאושר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר תאריך שהוא מוקדם ביותר מ-90 ימים לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה.

מספר מתמחים כללים (מס' 2) תשמ"ו-1986

4.    (א)  מאמן יכול לאמן מתמחה אחד בלבד.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי הועד המרכזי להתיר אימון שני מתמחים כאשר המאמן הוא –

(1)   שופט בית המשפט העליון או נשיא בית משפט מחוזי;

(2)   חבר הלשכה יותר מעשר שנים ואחד המתמחים הוא עולה חדש או נכה.

כללים תשנ"ג-1993

(3)   בעל ותק כחבר הלשכה או כחבר הלשכה וכשופט יחד, של לפחות עשר שנים ובלבד שחמש שנים מתוכן אימן בפועל מתמחים.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א) ובנוסף לאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הועד המרכזי להתיר למאמן לאמן מתמחה נוסף לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.

מיום 26.1.1986

כללים (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4895 מיום 26.1.1986 עמ' 447

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

מספר המתמחים

4. מאמן יכול לאמן מתמחה אחד בלבד, זולת אם התירה לו הלשכה לאמן מתמחה נוסף.

 

מיום 6.7.1993

כללים תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5531 מיום 6.7.1993 עמ' 955

הוספת פסקה 4(ב)(3)

סייג לאימון כללים תשמ"ב-1982 כללים תשס"ח-2008

5.       (א)  עורך דין העובד כשכיר לא יורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד לפני תחילת התמחותו; הוראה זו חלה גם על –

(1)   עורך דין העובד ביחידה בשירות המדינה, למעט יחידה העוסקת בעבודה משפטית בלבד;

(2)   עורך דין העובד ברשות מקומית או במוסד, למעט ביחידה ברשות מקומית או במוסד, שאושרה לענין זה בידי הועד המרכזי, העוסקת בעבודה משפטית בלבד ובה עובדים שלושה עורכי-דין לפחות.

           לענין כלל זה אין רואים עובד כשכיר של אותו מעביד אם הפסיק עבודתו אצל אותו מעביד שנתיים לפני תחילת התמחותו.

כללים תשס"ח-2008

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על עורך דין המבקש לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד ושעסק אצלו בעבודה משפטית בלבד, בתנאי שאותו מתמחה לא עסק אצל אותו מעביד בעבודה אחרת במהלך השנתיים שלפני ההתמחות.

מיום 25.7.1963

כללים תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1803

5. עורך דין העובד כשכיר לא יורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד לפני תחילת התמחותו; הוראה זו חלה גם על יחידה בשירות המדינה, למעט יחידה העוסקת בעבודה משפטית בלבד. לענין כלל זה אין רואים עובד כשכיר של אותו מעביד אם הפסיק עבודתו אצל אותו מעביד שנתיים לפני תחילת ההתמחות.

 

מיום 30.4.1982

כללים תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4341 מיום 30.4.1982 עמ' 926

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. עורך דין העובד כשכיר לא יורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד לפני תחילת התמחותו; הוראה זו חלה גם על יחידה בשירות המדינה, למעט יחידה העוסקת בעבודה משפטית בלבד. לענין כלל זה אין רואים עובד כשכיר של אותו מעביד אם הפסיק עבודתו אצל אותו מעביד שנתיים לפני תחילת ההתמחות.

 

מיום 25.9.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1614

5. (א) עורך דין העובד כשכיר לא יורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד לפני תחילת התמחותו; הוראה זו חלה גם על –

(1) עורך דין העובד ביחידה בשירות המדינה, למעט יחידה העוסקת בעבודה משפטית בלבד;

(2) עורך דין העובד ברשות מקומית או במוסד, למעט ביחידה ברשות מקומית או במוסד, שאושרה לענין זה בידי הועד המרכזי, העוסקת בעבודה משפטית בלבד ובה עובדים שלושה עורכי-דין לפחות.

 לענין כלל זה אין רואים עובד כשכיר של אותו מעביד אם הפסיק עבודתו אצל אותו מעביד שנתיים לפני תחילת התמחותו.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על עורך דין המבקש לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד ושעסק אצלו בעבודה משפטית בלבד, בתנאי שאותו מתמחה לא עסק אצל אותו מעביד בעבודה אחרת במהלך השנתיים שלפני ההתמחות.

כללים תשמ"א-1981

6.    (בוטל).

מיום 22.9.1981

כללים תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1547

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

אימון במשרד אחר

6. היו למאמן משרדים אחדים, לא יאמן אלא במשרדו הראשי.

נוכחות המאמן במשרד

7.    אימון של מתמחה לא ייחשב כהתמחות אלא אם המאמן, או עורך דין אחר המורשה לאמן, מצוי במשרדו לפחות שלושים שעות בשבוע - ובכלל זה שהותו בבית משפט ובמקומות אחרים שבהם נעשית כרגיל עבודת עורך-דין.

זמני התמחות כללים תשמ"ו-1985 כללים תשנ"ד-1994

8.    (א)  מתמחה יעסוק בהתמחות לפחות 36 שעות בשבוע מהן לפחות 25 שעות לפני השעה 14.00; אולם בתקופת פגרת בתי המשפט מותר לסטות מכלל זה.

כללים תשנ"ד-1994 כללים תשס"ה-2004 כללים תשע"ו-2016

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), יוכל מתמחה לעסוק בהתמחות אצל שופט או אצל רשם פחות מ-25 שעות לפני השעה 14:00; לעניין זה, "רשם" – כמשמעותו בסעיף 29(א)(3א) לחוק וכן רשם הוצאה לפועל שהתמנה לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

מיום 25.7.1963

כללים תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1803

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. מתמחה יעסוק בהתמחותו לפחות 30 שעות בשבוע, מהן לפחות 20 שעות לפני הצהרים, ואולם בתקופת פגרת בתי המשפט מותר לסטות מכלל זה.

 

מיום 16.10.1985

כללים תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4863 מיום 14.10.1985 עמ' 64

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. מתמחה יעסוק בהתמחותו לפחות 30 שעות בשבוע, מהן לפחות 20 שעות לפני השעה 14. אולם בתקופת פגרת בתי המשפט מותר לסטות מכלל זה.

 

מיום 1.9.1994

כללים תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5621 מיום 1.9.1994 עמ' 1316

8. (א) מתמחה יעסוק בהתמחות לפחות 36 שעות בשבוע מהן לפחות 25 שעות לפני השעה 14.00; אולם בתקופת פגרת בתי המשפט מותר לסטות מכלל זה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יוכל מתמחה לעסוק בהתמחות אצל שופט פחות מ-25 שעות לפני השעה 14:00, במשך תקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

 

מיום 1.8.2004

כללים תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 235

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יוכל מתמחה לעסוק בהתמחות אצל שופט פחות מ-25 שעות לפני השעה 14:00, במשך תקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

 

מיום 25.8.2011 עד יום 30.5.2014

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7018 מיום 26.7.2011 עמ' 1196

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יוכל מתמחה לעסוק בהתמחות אצל שופט או אצל רשם פחות מ-25 שעות לפני השעה 14:00; לעניין זה, "רשם" – כמשמעותו בסעיף 29(א)(3א) לחוק.

 

מיום 24.2.2016

כללים תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 638

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יוכל מתמחה לעסוק בהתמחות אצל שופט או אצל רשם פחות מ-25 שעות לפני השעה 14:00; לעניין זה, "רשם" – כמשמעותו בסעיף 29(א)(3א) לחוק וכן רשם הוצאה לפועל שהתמנה לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

עבודה אחרת כללים תשכ"ג-1963 כללים תשמ"א-1981

9.    לא יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא בהיתר מאת הלשכה. הלשכה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את התקופה בה עבד המתמחה כאמור ללא היתר הלשכה או את מקצתה.

מיום 25.7.1963

כללים תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1803

9. לא יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא בהיתר מאת הלשכה. הלשכה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את התקופה בה עבד המתמחה כאמור ללא היתר הלשכה.

 

מיום 22.9.1981

כללים תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1547

9. לא יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא בהיתר מאת הלשכה. הלשכה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את התקופה בה עבד המתמחה כאמור ללא היתר הלשכה או את מקצתה.

קביעות בהתמחות כללים תשמ"א-1981

10.  מתמחה שאינו בא בקביעות למקום התמחותו, יודיע על כך המאמן ללשכה, ורשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה לא שמר המתמחה על קביעות כאמור או את מקצתה.

מיום 22.9.1981

כללים תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1547

10. מתמחה שאינו בא בקביעות למקום התמחותו, יודיע על כך המאמן ללשכה, ורשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה לא שמר המתמחה על קביעות כאמור או את מקצתה.

רציפות ההתמחות כללים תשכ"ג-1963

11.  (א)  לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ-30 יום בשנת ההתמחות.

          (ב)  נעדר מתמחה יותר מ-30 יום בשנה, יודיע המאמן על כך ללשכה, וימי ההעדרות העולים על 30 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות.

כללים תשמ"ח-1988

          (ג)   סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על העדרות מחמת מחלה עד 30 יום, או על העדרות לרגל שירות במילואים, או שירות לפי צו שר הבטחון בצבא-הגנה לישראל או על העדרות של מתמחה שילדה, לרגל חופשת לידה כמשמעה בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.

כללים תשכ"ג-1963 כללים תשמ"א-1981

          (ד)  נעדר מתמחה היעדרות שאינה מותרת לפי סעיפים קטנים (א) או (ג) רשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את כל ימי התמחותו שקדמו להיעדרותו, או את מקצתם.

כללים תשל"א-1970

          (ה)  היעדרות, בכללים אלה - גם הפסקת התמחות במשמע.

מיום 25.7.1963

כללים תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1803

העדרות המתמחה רציפות ההתמחות

11. (א) לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ-30 יום בשנת ההתמחות, אלא בהיתר מאת הלשכה.

(ב) נעדר מתמחה ללא היתר יותר מ-30 יום בשנה, יודיע המאמן על כך ללשכה, וימי ההעדרות העולים על 30 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות.

(ג) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על העדרות מחמת מחלה עד 30 יום, או על העדרות לרגל שירות במילואים, או שירות לפי צו שר הבטחון בצבא-הגנה לישראל.

(ד) נעדר מתמחה יותר מששה חדשים רצופים ללא היתר הלשכה העדרות שאינה מותרת לפי סעיפים קטנים (א) או (ג) רשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את כל ימי התמחותו שקדמו להיעדרותו, או את מקצתם.

 

מיום 22.9.1981

כללים תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1547

(ד) נעדר מתמחה יותר מששה חדשים רצופים העדרות שאינה מותרת לפי סעיפים קטנים (א) או (ג) רשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את כל ימי התמחותו שקדמו להיעדרותו, או את מקצתם.

(ה) היעדרות, בכללים אלה - גם הפסקת התמחות במשמע.

 

מיום 19.6.1988

כללים תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5113 מיום 19.6.1988עמ' 916

(ג) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על העדרות מחמת מחלה עד 30 יום, או על העדרות לרגל שירות במילואים, או שירות לפי צו שר הבטחון בצבא-הגנה לישראל או על העדרות של מתמחה שילדה, לרגל חופשת לידה כמשמעה בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.

העדרות מאמן

12.  נעדר המאמן ממשרדו יותר מ-90 יום לשנת התמחות ולא היה מצוי באותו משרד עורך דין אחר הרשאי לאמן, יודיע על כך ללשכה, וימי העדרותו של המאמן העולים על 90 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות.

בקשה לקיצור תקופת ההתמחות

13.  המבקש שתקופת התמחותו תופחת לו לפי סעיף 36 לחוק, יגיש בקשה לקיצור תקופת ההתמחות ויצרף לבקשתו תעודות ותצהיר לפי פקודת העדות, לאימות העובדות המפורטות בבקשה.

דין וחשבון של התמחות כללים תשל"א-1970

14.  (א)  המאמן יגיש ללשכה בתום כל ששה חדשי התמחות, וכן בתום התמחותו של המתמחה אצלו, דין וחשבון על התמחותו של המתמחה אצלו.

          (ב)  הדין וחשבון יכלול פרטים בדבר התחומים שבהם עסק המתמחה וסוגי הפעולות שבהם היה מועסק, ותיאור כללי של היקף העיסוקים האמורים.

          (ג)   הלשכה, וכן מפקח שנתמנה כאמור בסעיף 15א, רשאים לדרוש מן המאמן ומן המתמחה ביאורים בקשר לדין וחשבון ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב.

מיום 12.11.1970

כללים תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2632 מיום 12.11.1970 עמ' 139

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

דין וחשבון על התמחות

14. המאמן יגיש ללשכה בסוף כל שנת התמחות, וכן בתום התמחותו של המתמחה אצלו דין וחשבון על התמחותו של המתמחה אצלו; הלשכה רשאית לדרוש מן המאמן ומן המתמחה ביאורים בקשר לדין וחשבון ופרטים נוספים, בין בעל-פה ובין בכתב.

הפסקת התמחות אצל מאמן כללים תשל"א-1970

15.  (א)  מאמן הרוצה להפסיק התמחותו של מתמחה אצלו, יודיע על כך ללשכה; כן יודיע על כך למתמחה לפחות 30 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את ההתמחות במועד מוקדם יותר.

כללים תשל"א-1970

          (ב)  מתמחה הרוצה להפסיק התמחותו אצל מאמנו יודיע על כך ללשכה ולמאמן לפחות 30 יום מראש זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את התמחותו במועד מוקדם יותר.

כללים תשמ"א-1981

          (ג)   מתמחה שהפסיק התמחותו אצל מאמנו לפני שחלפו 60 ימים מתחילת התמחותו אצל אותו מאמן - לא תבוא תקופת ההתמחות אצל אותו מאמן במנין תקופת ההתמחות, אולם הלשכה רשאית מטעמים מיוחדים שיירשמו להכיר בתקופה זו או במקצתה.

כללים תשמ"א-1981

          (ד)  הלשכה תהא רשאית לדרוש מהמתמחה ומהמאמן פרטים נוספים בדבר סיבות ונסיבות של הפסקת ההתמחות.

כללים תשמ"א-1981

          (ה)  הוראות סעיפים 2 ו-3 לכללים אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, ובלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), גם על המשך התמחות אצל מאמן אחר.

מיום 12.11.1970

כללים תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2632 מיום 12.11.1970 עמ' 139

15. (א) מאמן הרוצה להפסיק התמחותו של מתמחה אצלו, יודיע על כך ללשכה; כן יודיע על כך למתמחה לפחות 60 30 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את ההתמחות במועד מוקדם יותר.

(ב) מתמחה הרוצה להפסיק התמחותו אצל מאמנו יודיע על כך ללשכה ולמאמן לפחות 30 יום מראש זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את התמחותו במועד מוקדם יותר.

 

מיום 22.9.1981

כללים תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1547

הוספת סעיפים קטנים 15(ג), 15(ד), 15(ה)

מינוי מפקח על מתמחים כללים תשל"א-1970

15א.  הלשכה רשאית למנות מפקח על מתמחים (להלן - המפקח).

מיום 12.11.1970

כללים תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2632 מיום 12.11.1970 עמ' 139

הוספת סעיף 15א

 

סמכות המפקח כללים תשמ"א-1970

15ב.  המפקח מוסמך לחוות דעה בפני הלשכה על טיב התמחותו של מתמחה הן על פי דינים וחשבונות על ההתמחות שהמאמנים חייבים למסור ללשכה והן בדרך בירור בעל פה עם המאמנים ועם המתמחים, לפי הצורך.

מיום 12.11.1970

כללים תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2632 מיום 12.11.1970 עמ' 139

הוספת סעיף 15ב

הפסקת התמחות כללים תשל"א-1970

15ג.   (א)  ראה המפקח כי אין בעבודת המתמחה אצל המאמן כדי התמחות מספיקה, ימליץ בפני הלשכה על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן.

          (ב)  ראתה הלשכה כי יש לכאורה נימוק להפסיק את התמחותו של המתמחה, תודיע על כך בכתב למאמן ולמתמחה ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם בפניה אם ירצו בכך.

          (ג)   לאחר שמיעת טענות המאמן והמתמחה, או אם המאמן והמתמחה לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע להם כאמור, רשאית הלשכה להחליט על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, מן המועד שתקבע.

          (ד)  החלטת הלשכה תודע למאמן ולמתמחה.

מיום 12.11.1970

כללים תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2632 מיום 12.11.1970 עמ' 139

הוספת סעיף 15ג

הודעה על גמר ההתמחות כללים תש"ע-2010

16.  בגמר ההתמחות אצל מאמן, יודיע המאמן על כך ללשכה לפי טופס 5 שבתוספת.

מיום 22.8.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6922 מיום 22.8.2010 עמ' 1560

16. בגמר ההתמחות אצל מאמן, יודיע המאמן על כך ללשכה לפי הטופס טופס 5 שבתוספת.

 

השלמת ההתמחות

17.  נשלמה תקופת ההתמחות,יתן ראש הלשכה למתמחה, לפי בקשתו, אישור על כך.

הוראות מעבר

18.  (א)  אישור שניתן על ידי המועצה המשפטית לאמן יותר ממתמחה אחד ייחשב כאילו ניתן על ידי הלשכה.

          (ב)  מתמחה שאושר לו על ידי המועצה המשפטית הסדר שעות שונה מן הקבוע בסעיף 8, רשאי לעסוק בהתמחות לפי ההסדר שאושר כאמור.

עבירות משמעת

19.  המפר הוראה מהוראות החוק הנוגעות להתמחות ולאימון או כלל מכללים אלה, עובר עבירת משמעת.

השם

20.  לכללים אלה ייקרא "כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ"ב-1962".

 

כללים תש"ע-2010

תוספת

(סעיפים 1א(ב) עד (ד), (ו) ו-16)

טופס 1

(סעיף 1א(ב))

[אישור שנת לימוד]

 

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

טופס 2

(סעיף 1א(ג))

[הודעה על קבלה להתמחות]

 

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

טופס 3

(סעיף 1א(ד))

[הודעת סיכום על התמחות]

 

טופס 4

(סעיף 1א(ו))

[בקשה לקבלת מידע בדבר סיכום על התמחות]

 

טופס 5

(תקנה 16)

[הודעה על גמר התמחות]

 

 

          נתאשר.

י"ב אייר תשכ"ב (16 במאי 1962)

                                                             דב יוסף                      י. רוטנשטרייך

                                                                         שר המשפטים                  יושב ראש המועצה הארצית

                                                                                                                  של לשכת עורכי-הדין

 

 

 

 

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ב מס' 1313 מיום 24.5.1962 עמ' 1956.

תוקנו ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1803 – כללים תשכ"ג-1963.

ק"ת תשל"א מס' 2632 מיום 12.11.1970 עמ' 139 – כללים תשל"א-1970.

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 394 – כללים תשל"ב-1971.

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1546 – כללים תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4341 מיום 30.4.1982 עמ' 926 – כללים תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ב מס' 4359 מיום 3.6.1982 עמ' 1150 – כללים (מס' 2) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ו מס' 4863 מיום 14.10.1985 עמ' 64 – כללים תשמ"ו-1985; תחילתם ביום 16.10.1985 ור' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

2. מתמחה שעל התמחותו חל הדין שקדם לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 14), התשמ"ה-1985, יעסוק בהתמחות לפחות 30 שעות בשבוע מהן לפחות 20 שעות לפני השעה 14:00; אולם בתקופת פגרת בתי המשפט מותר לסטות מכלל זה.

ק"ת תשמ"ו מס' 4895 מיום 26.1.1986 עמ' 447 – כללים (מס' 2) תשמ"ו-1986; ר' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

2. כל ההיתרים לאמן מתמחה נוסף, שניתנו לפני תחילתם של כללים אלה – בטלים, אולם מאמן שבידו היתר כאמור רשאי להמשיך לאמן מתמחה נוסף, אותו הוא מאמן במועד תחילתם של כללים אלה, עד תום התמחותו של המתמחה הנוסף.

ק"ת תשמ"ז מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1158 – כללים תשמ"ז-1987; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. סעיף 1 יחול גם על מתמחה שביום תחילתם של כללים אלה טרם סיים את תקופת התמחותו.

ק"ת תשמ"ח מס' 5113 מיום 19.6.1988 עמ' 916 – כללים תשמ"ח-1988; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

2. סעיף 1 יחול גם על מתמחה שביום תחילתם של כללים אלה טרם סיימה את תקופת התמחותה.

ק"ת תשנ"ג מס' 5531 מיום 6.7.1993 עמ' 955 – כללים תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5621 מיום 1.9.1994 עמ' 1316 – כללים תשנ"ד-1994.

ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 235 – כללים תשס"ה-2004; תחילתם ביום 1.8.2004.

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1614 – כללים תשס"ח-2008.

ק"ת תש"ע מס' 6922 מיום 22.8.2010 עמ' 1559 – כללים תש"ע-2010; תחולתם על מועמד להתמחות שהחל את לימודי המשפטים משנת הלימודים תשע"א.

ק"ת תשע"א מס' 7018 מיום 26.7.2011 עמ' 1196 – הוראת שעה; תוקפה מיום 25.8.2011 עד יום 30.5.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 953 – הוראת שעה; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. כללים אלה יחולו רק לגבי תקופת הריאיונות בשנת 2014 שמתחילה ביום י"ג באדר ב' התשע"ד (15 במרס 2014).

ק"ת תשע"ה מס' 7496 מיום 2.3.2015 עמ' 962 – הוראת שעה; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. כללים אלה יחולו רק לגבי תקופת הריאיונות בשנת 2015 שמתחילה ביום כ"ד באדר התשע"ה (15 במרס 2015).

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 638 – כללים תשע"ו-2016; תחילתם 30 ימים מיום פרסומם.

ק"ת תשע"ו מס' 7615 מיום 8.2.2016 עמ' 727 – כללים (מס' 2) תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7939 מיום 25.1.2018 עמ' 910 – כללים תשע"ח-2018.

ק"ת תש"ף מס' 8299 מיום 11.12.2019 עמ' 151 – כללים תש"ף-2019; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

ק"ת תש"ף מס' 8341 מיום 4.2.2020 עמ' 524 – הוראת שעה תש"ף-2020; תוקפה עד יום 31.7.2020. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8375 מיום 11.3.2020 עמ' 726 – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות