נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי לשכת עורכי-הדין (קביעת תקציב ואגרות), תשנ"ה-1994

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – מוסדות לשכת עוה"ד

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – מוסדות לשכת עוה"ד

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הצעת תקציב הלשכה

סעיף 2

2

Go

קביעת תקציב הלשכה

סעיף 3

2

Go

קביעת תקציב ועד מחוזי

סעיף 4

2

Go

קביעת תקציב המועצה הארצית

סעיף 5

2

Go

קביעת דמי חבר ואגרות

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7

2

Go

הוראות מיוחדות לשנת 1995

סעיף 8


 כללי לשכת עורכי-הדין (קביעת תקציב ואגרות), תשנ"ה-1994*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961 (להלן – החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

           "המועצה הארצית" - כהגדרתה בסעיף 9 לחוק;

           "ועד מחוזי" - כהגדרתו בסעיף 13 לחוק;

           "דמי חבר" ו"אגרות" - כהגדרתם בסעיף 93 לחוק;

           "תקציב הלשכה" - כהגדרתו בסעיף 95 לחוק;

           "תקציב ועד מחוזי" - כהגדרתו בסעיף 95 לחוק;

           "שנת התקציב" - שנה המתחילה ב-1 בינואר.

הצעת תקציב הלשכה

2.    הצעת תקציב הלשכה תוגש למועצה הארצית בידי גזבר הלשכה, לאחר שנבדקה ואושרה בוועדת הכספים, לא יאוחר מה-31 באוקטובר של כל שנה, עבור השנה שלאחריה; אולם יושב ראש המועצה יהא רשאי להאריך את המועד בשבועיים, מטעמים מיוחדים.

קביעת תקציב הלשכה

3.    תקציב הלשכה ייקבע בידי המועצה הארצית, לא יאוחר מה-30 בנובמבר הקודם לתחילת שנת התקציב.

קביעת תקציב ועד מחוזי

4.    תקציב ועד מחוזי ייקבע בידי הוועד המחוזי, לא יאוחר מה-31 באוקטובר הקודם לתחילת שנת התקציב.

קביעת תקציב המועצה הארצית

5.    המועצה הארצית תקבל מהוועדים המחוזיים את תקציבם לא יאוחר מה-5 בנובמבר הקודם לתחילת שנת התקציב.

קביעת דמי חבר ואגרות

6.    המועצה הארצית תקבע את דמי החבר והאגרות רק לאחר שהביאה בכלל שיקוליה את תקציבי הוועדים המחוזיים ואת תקציב הלשכה.

תחילה

7.    תחילתם של כללים אלה שלושה חודשים מיום פרסומם.

הוראות מיוחדות לשנת 1995

8.    (א)  הצעת תקציב הלשכה לשנת התקציב 1995, תוגש, כאמור בסעיף 2, לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 1994.

           (ב)  תקציב הלשכה לשנת התקציב 1995, ייקבע, כאמור בסעיף 3, לא יאוחר מיום 21 בדצמבר 1994.

           נתאשר.

ל' בתשרי תשנ"ה (5 באוקטובר 1994)

                                                                          יצחק ננר

                                                                                    יושב ראש המועצה הארצית

                                                                                         של לשכת עורכי-הדין

                                    דוד ליבאי

                                             שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5631 מיום 6.10.1994 עמ' 239.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות