נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בית הדין המשמעתי הארצי),
תשנ"ו-1996

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – מוסדות לשכת עוה"ד

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – מוסדות לשכת עוה"ד

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין משמעתיים

תוכן ענינים

2

Go

מועד הבחירות

סעיף 1

2

Go

הודעות

סעיף 2

2

Go

ועדת בחירות

סעיף 3

2

Go

קביעת סדרי בחירות

סעיף 4

2

Go

הגשת שמות מועמדים

סעיף 5

2

Go

כשירות המועמדים

סעיף 6

3

Go

שמות מועמדים

סעיף 7

3

Go

בחירה ללא בחירות

סעיף 8

3

Go

בחירות

סעיף 9

3

Go

פתק בחירות

סעיף 10

3

Go

סדרי הצבעה

סעיף 11

3

Go

מניין הקולות

סעיף 12

3

Go

קביעת הנבחרים

סעיף 13

3

Go

קביעת הנבחרים

סעיף 14

3

Go

הוראות מעבר

סעיף 15


כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בית הדין המשמעתי הארצי),
תשנ"ו-1996
*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א– 1961 (להלן - החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין (להלן - המועצה הארצית) כללים אלה:

מועד הבחירות

1.    חברי בית הדין המשמעתי הארצי (להלן - בית הדין הארצי) הנבחרים לפי סעיף 14 לחוק אחת ל-4 שנים, ייבחרו, במועד שיקבע יושב ראש המועצה הארצית, ובתנאי שיחול לא יאוחר מ-75 ימים מתום כהונת חברי בית הדין הארצי היוצא (להלן - מועד הבחירות).

הודעות

2.    הודעות על מועד הבחירות תפרסם לשכת עורכי הדין על לוחות המודעות במשרדי הוועד המרכזי והוועדים המחוזיים של הלשכה לא יאוחר מ-65 ימים לפני מועד הבחירות וכן ישלח יושב ראש המועצה הארצית, באותו מועד, הודעה בכתב לכל חבר במועצה הארצית, בדבר מועד הבחירות.

ועדת בחירות

3.    (א)  המועצה הארצית תבחר, לא יאוחר מ-50 ימים לפני מועד הבחירות, ועדת בחירות, מבין חברי המועצה ובה חמישה חברים שאחד מהם תקבע כיושב ראש; כמו כן תבחר המועצה הארצית מבין חברי המועצה, ממלא מקום לכל חבר בועדת הבחירות.

           (ב)  ועדת הבחירות תבחר, בישיבתה הראשונה, אחד מבין חבריה לשמש ממלא מקום של יושב ראש ועדת הבחירות.

           (ג)   מנין חוקי בישיבות ועדת הבחירות יהיה רוב חבריה, בעת כינוסה.

קביעת סדרי בחירות

4.    ועדת הבחירות תקבע את סדרי הבחירות ככל שלא נקבעו בכללים אלה.

הגשת שמות מועמדים

5.    (א)  כל שני חברים במועצה ארצית רשאים להגיש לוועדת הבחירות, בכתב, שמות של מועמדים לבחירה לחברי בית הדין הארצי, במספר שלא יעלה על מספר חברי בית הדין הארצי העומדים לבחירה.

           (ב)  לשמות המועמדים שיוגשו לועדת הבחירות יצורף כתב הסכמה של כל מועמד, בחתימתו, הכולל הודעה כי הוא כשיר לפי סעיף 16 לחוק.

           (ג)   ניתן להגיש שמות מועמדים לא יאוחר מ-35 ימים לפני מועד הבחירות.

כשירות המועמדים

6.    (א)  ועדת הבחירות תבדוק את רשימות שמות המועמדים ואת כתבי ההסכמה ואם מצאה שהוגשו כדין ואין בהם ליקויים, תאשר אותם ותודיע על כך למי שהגישום.

           (ב)  מצאה ועדת הבחירות ברשימת מועמדים מועמד בלתי כשיר, או שלא הגיש כתב הסכמה, תמחק את השם מאותה רשימת מועמדים ותודיע על כך למי שהגיש את שם המועמד.

           (ג)   הודעות לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יימסרו למי שהגיש רשימת מועמדים לא יאוחר מ-25 ימים לפני מועד הבחירות.

           (ד)  מי שהגיש רשימת מועמדים ונמצא בה מועמד בלתי כשיר, או נעדר כתב הסכמה, רשאי להגיש מועמדות של חבר הלשכה אחר במקומו, בצירוף כתב הסכמה או להשלים הגשת כתב הסכמה חסר, לפי הענין, לא יאוחר מ-18 ימים לפני מועד הבחירות.

           (ה)  על הגשת מועמד לפי סעיף קטן (ד) או השלמת כתב הסכמה חסר, יחולו הוראות סעיף קטן (ב).

           (ו)   לאחר מחיקת שם מועמד, לפי סעיף קטן (ה) לא יוגשו עוד שמות מועמדים או כתבי הסכמה חסרים.

שמות מועמדים

7.    לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הבחירות תמציא ועדת הבחירות לכל חברי המועצה הארצית רשימה שמית אחת שתכלול את שמות כל המועמדים שהוגשו, כשהם רשומים לפי סדר הא"ב של שמות המשפחה ותפרסם את השמות גם על לוחות המודעות בכל בתי המשפט בישראל.

בחירה ללא בחירות

8.    לא עלה מספר המועמדים שהוגשו על מספר חברי בית הדין הארצי העומדים לבחירה, יראו את המועמדים ששמותיהם הוגשו כנבחרים ללא הצבעה, וועדת הבחירות תכריז עליהם, במועד הבחירות, כמי שנבחרו חברי בית הדין הארצי.

בחירות

9.    (א)  עלה מספר המועמדים על מספר העומדים לבחירה ייערכו בחירות, וועדת הבחירות תנהל אותן ותשמש ועדת קלפי.

           (ב)  לא נוכח חבר ועדת הבחירות במקום במועד הבחירות, יהא ממלא מקומו חבר ועדת הקלפי.

 

פתק בחירות

10.   ועדת הבחירות תיתן ביד כל אחד מחברי המועצה הארצית הנוכח במקום במועד הבחירות, רשימת שמות המועמדים כשהיא חתומה בידי יושב ראש ועדת הבחירות או ממלא מקומו בהעדרו, ורק רשימה זו תשמש פתק הצבעה.

סדרי הצבעה

11.   (א)  הבחירות תהיינה אישיות, חשאיות ושוות וכל בוחר יסמן עיגול סביב למספר הסידורי שלצד שמו של המועמד אשר בעדו הוא מצביע, ובלבד שמספר השמות שסומנו לא יעלה על מספר העומדים לבחירה ולא יפחת ממחציתם.

           (ב)  סימן הבוחר מספר שמות מועמדים העולה על מספר העומדים לבחירה או מספר שמות הפחות ממחציתו - קולו ייפסל.

           (ג)   הוסיף הבוחר שם של מועמד לרשימה - הוספתו בטלה.

           (ד)  השתמש הבוחר בפתק הצבעה הנושא את שמות המועמדים ואינו נושא את חתימת יושב ראש הוועדה - קולו פסול.

מניין הקולות

12.   (א)  מיד לאחר גמר ההצבעה תערוך ועדת הבחירות את מנין הקולות.

           (ב)  ועדת הבחירות תערוך פרוטוקול על תוצאות ההצבעה שייחתם בידי כל חברי ועדת הבחירות הנוכחים בשעת מנין הקולות.

קביעת הנבחרים

13.   (א)  מועמד שקיבל את המספר הרב ביותר של הקולות ייחשב כמי שנבחר ראשון ברשימת הנבחרים לבית הדין הארצי וכן הלאה עד להשלמת המנין של כל מספר המקומות העומדים לבחירה.

           (ב)  זכו מספר מועמדים במספר קולות שווה ייקבע מקומם בסדר הנבחרים בזה אחר זה על פי הגרלה ביניהם. ההגרלה תיערך בידי ועדת הבחירות מיד לאחר סיום מנין הקולות.

קביעת הנבחרים

14.   בסיום מנין הקולות וגמר קביעת המועמדים שנבחרו תכריז ועדת הבחירות, בפני המועצה הארצית, על חברי בית הדין הארצי שנבחרו.

 

הוראות מעבר

15.   בית הדין הארצי אשר ייבחר לראשונה לפי כללים אלה ייבחר לאחר תום ארבע שנים מיום בחירת בית הדין הארצי המכהן בעת פרסום כללים אלה; הבחירות הראשונות לחברי בית הדין המשמעתי הארצי, אחרי תחילת כללים אלה, תהיינה לכל הרכב בית הדין.

כ"ט באדר תשנ"ו (20 במרס 1996)

                                                                   יהודה טוניק

                                                                               יושב ראש המועצה הארצית

                                                                                    של לשכת עורכי-הדין

           נתאשר.

                          דוד ליבאי

                                 שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5740 מיום 21.3.1996 עמ' 667.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות