Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

פרק ראשון: מבוא

Go

3

סעיף 1

מטרה

Go

3

סעיף 1א

הגדרות

Go

4

סעיף 2

אמצעי הגשמה

Go

4

סעיף 3

תכנית

Go

4

סעיף 4

ביצוע

Go

5

פרק שני : הרשות

Go

5

סעיף 5

הקמת הרשות

Go

5

סעיף 6

רשויות הרשות

Go

5

סעיף 7

מינוי מנהל הרשות

Go

5

סעיף 8

תפקידי מנהל הרשות

Go

5

סעיף 9

מינהלת הרשות

Go

5

סעיף 9א

חברים בלתי קבועים במינהלת הרשות

Go

6

סעיף 10

תפקידי מינהלת הרשות

Go

6

סעיף 11

סדרי פעולות מינהלת הרשות

Go

6

סעיף 15

תשלומים לנציג ציבור במינהלת הרשות

Go

7

סעיף 16

סודיות

Go

7

פרק שני 1: מינהלת השקעות בתיירות

Go

7

סעיף 16א

הקמת מינהלת השקעות בתיירות

Go

7

סעיף 16ב

מינוי מנהל מינהלת השקעות בתיירות

Go

7

סעיף 16ג

תפקידי מנהל מינהלת השקעות בתיירות

Go

7

סעיף 16ד

הרכב מינהלת השקעות בתיירות

Go

7

סעיף 16ה

תפקידי מינהלת השקעות בתיירות

Go

7

סעיף 16ו

החלת הוראות מפרק שני

Go

7

פרק שלישי: אישורים ועררים

Go

7

סעיף 17

בקשה לאישור

Go

7

סעיף 18

אישור תכנית

Go

7

סעיף 18א

אישור תכנית למפעל תעשייתי ולמיתקן תיירותי ללינה

Go

8

סעיף 18ב

מענק באזור פיתוח א'

Go

9

סעיף 18ג

מסלולים נוספים

Go

9

סעיף 19

תנאים לאישור

Go

9

סעיף 19א

אישור המנהל על פי הנחיות

Go

9

סעיף 19ב

אישור שינויים על פי הנחיות

Go

10

סעיף 20

האישור   בכתב

Go

10

סעיף 21

דין תכנית מאושרת

Go

10

סעיף 22

בעלות מפעל מאושר

Go

10

סעיף 23

דין נכס מאושר

Go

10

סעיף 24

דין הלוואה

Go

10

סעיף 24א

השגה על החלטות הרשות

Go

10

סעיף 25

ערר על החלטות מינהלת השקעות בתיירות

Go

10

סעיף 25א

ערעור במקרים מסויימים

Go

11

פרק רביעי:

Go

11

פרק חמישי:

Go

11

פרק ששי: מענק

Go

11

סימן א':

Go

11

סעיף 40א

הגדרות

Go

11

סימן ב':

Go

12

סעיף 40ב

זכות למענק השקעה

Go

12

סעיף 40ג

שיעור מענק השקעה

Go

13

סעיף 40ד

תחומי האזורים

Go

14

סעיף 40ז

ערובות

Go

14

סעיף 40ח

מועד תשלום מענק

Go

14

סעיף 40ט

סמכויות המינהלה

Go

14

סעיף 40י

מניעת כפל מענק

Go

14

סעיף 40יא

ויתור של מפעל תיירותי על מענק

Go

14

סימן ג':

Go

14

פרק שביעי: הטבות במס הכנסה

Go

15

סימן א': הטבות במס בשל מפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי

Go

15

סעיף 41

תחולה והגדרות

Go

15

סעיף 41א

הטבות לחברה משפחתית

Go

15

סעיף 42

פחת מואץ

Go

15

סעיף 43

ניכוי פחת במקרה של בלאי בלתי רגיל

Go

15

סעיף 43א

פחת ופטור בשל מענק לפיתוח קרקע

Go

15

סעיף 45

תקופת ההטבות

Go

15

סעיף 46

המס על הכנסה מהשקעה מאושרת בתקופת ההטבות

Go

16

סעיף 47

המס על הכנסה ממפעל מאושר בתקופת ההטבות

Go

16

סעיף 48

פטור מיוחד לתושבי חוץ

Go

17

סעיף 50

הכנסת מומחה מאושר

Go

18

סעיף 50א

הפסקה זמנית בזכאות להטבות למפעל תעשייתי או למיתקן תיירותי ללינה

Go

18

סימן ב': הטבות במס בשל מפעל מוטב

Go

18

סעיף 51

הגדרות

Go

18

סעיף 51א

הטבות במס

Go

20

סעיף 51ב

חלוקת דיבידנד

Go

21

סעיף 51ג

תקופת ההטבות

Go

21

סעיף 51ד

שנת הבחירה

Go

21

סעיף 51ה

הפסקה זמנית בזכאות להטבות

Go

21

סעיף 51ו

מניעת כפל הטבות

Go

21

סעיף 51ז

סייג לענין אגודה שיתופית

Go

22

סעיף 51ח

תיאום סכומים

Go

22

סעיף 51ט

אישור מראש לזכאות להטבות במסלול החלופי

Go

22

סעיף 51י

ערר על החלטה בבקשה לאישור מראש

Go

22

סעיף 51יא

ערר על החלטת פקיד שומה

Go

22

סעיף 51יב

הוראות שונות לענין ערר

Go

22

סעיף 51יג

ועדת ערר

Go

22

סעיף 51יד

ערעור לבית המשפט המחוזי

Go

22

סעיף 51טו

הכרה באישורים לעניין סיווג מפעל תעשייתי

Go

22

סימן ב1: הטבות במס בשל מפעל מועדף

Go

22

סעיף 51טז

הטבות במס

Go

22

סעיף 51יז

פחת מואץ

Go

22

סעיף 51יח

חלוקת דיבידנד

Go

22

סימן ב2: הטבות במס חברות בשל מפעל מועדף מיוחד

Go

22

סעיף 51יט

הגדרות

Go

22

סעיף 51כ

מפעל מועדף מיוחד

Go

22

סעיף 51כא

הטבות במס

Go

22

סעיף 51כא1

שיעור המס על דיבידנד ששילמה חברה בעלת מפעל מועדף מיוחד

Go

22

סעיף 51כב

תקופת הזכאות להטבות

Go

22

סעיף 51כג

ביטול אישור המנהלים

Go

22

סימן ב'3: הטבות במס בשל מפעל טכנולוגי מועדף

Go

22

סעיף 51כד

הגדרות

Go

22

סעיף 51כה

מס חברות למפעל טכנולוגי מועדף

Go

22

סעיף 51כו

שיעור המס על דיבידנד ששילם מפעל טכנולוגי מועדף

Go

22

סעיף 51כז

מס רווחי הון למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

Go

22

סעיף 51כח

סייג למס רווחי הון למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

Go

22

סעיף 51כט

הוראות שונות

Go

22

סעיף 51ל

מסלולי הטבות אחרים

Go

22

סעיף 51לא

תקופת הזכאות להטבות

Go

22

סימן ג': חברה תושבת חוץ

Go

22

סעיף 52

חברה תושבת חוץ

Go

22

סימן ד': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת – הוראת שעה

Go

22

סעיף 52א

מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת

Go

22

סעיף 52ב

חובת השקעה מיועדת

Go

22

סעיף 52ג

חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה צבורה נבחרת

Go

22

פרק שביעי 1: הטבות במס לגבי בנינים להשכרה

Go

22

סעיף 53א

הגדרות

Go

22

סעיף 53ב

זכות להטבות

Go

22

סעיף 53ג

הטבות במס לבעל בנין להשכרה

Go

22

סעיף 53ג1

חילוף בנין להשכרה ובנין חדש להשכרה

Go

22

סעיף 53ד

פטור ממס רכוש וסמכות לפטור מאגרת בנין

Go

22

סעיף 53ד1

איגוד תושבי חוץ

Go

22

פרק שביעי 2:

Go

22

פרק שביעי 3:

Go

22

פרק שמיני:

Go

22

פרק שמיני 2:

Go

22

פרק תשיעי:

Go

22

פרק עשירי: הוראות כלליות בדבר תחולת ההטבות

Go

22

סעיף 72

חובה להמציא ידיעות

Go

22

סעיף 72א

יציבות ההטבות

Go

22

סעיף 73

קיום הוראות   תנאי לתחולת ההטבות

Go

22

סעיף 73א

דין תושבי חוץ לענין הטבות

Go

22

סעיף 73ב

דין חברה מוטבת

Go

22

סעיף 73ג

הוראות מיוחדות לענין נאמנות

Go

22

סעיף 74

מפעל מעורב

Go

22

סעיף 74א

ויתור על הטבות

Go

22

סעיף 74ב

העברת הטבות לחברה קולטת במיזוג

Go

22

סעיף 74ג

סייג לענין חישוב הכנסה בהקמת מפעל חדש

Go

22

סעיף 75

התלייה וביטול

Go

22

סעיף 75א

ביטול חלקי של הטבות

Go

22

סעיף 75ב

ביטול מענק

Go

22

סעיף 76

השקעות בניירות ערך

Go

22

סעיף 76א

פרסום כללים של המינהלה

Go

22

פרק אחד-עשר: הוראות כלליות – בדבר מינויים וסמכויות

Go

22

סעיף 77

פרסום מינויים

Go

22

סעיף 78

קיום סמכויות

Go

22

סעיף 78א

אצילת סמכויות המנהל

Go

22

סעיף 80

אצילת סמכויות השרים

Go

22

סעיף 81

תקנות

Go

22

סעיף 81א

סמכויות מנהל רשות המסים

Go

22

פרק שנים-עשר:

Go

22

פרק שלשה-עשר: תחולת הפרק הששי

Go

22

סעיף 94

תקופת הזכות למענק השקעה

Go

22

תוספת ראשונה

Go

22

תוספת שנייה

Go

22

חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959*

פרק ראשון: מבוא

מטרה (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

1.    מטרת חוק זה היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם –

(1)   פיתוח כושר הייצור של משק המדינה;

(2)   שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים;

(3)   יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

המטרה

1. מטרת חוק זה היא משיכת הון לישראל ועידוד יוזמה כלכלית והשקעות הון-חוץ והון מקומי לשם –

(1) פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, ניצול יעיל של אוצרותיה ויכלתה הכלכלית וניצול מלא של כושר ייצורם של מפעלים קיימים;

(2) שיפור מאזן התשלומים של המדינה, הקטנת היבוא והגדלת היצוא;

(3) קליטת עליה, חלוקה מתוכננת של האוכלוסיה על פני שטח המדינה ויצירת מקורות עבודה חדשים.

הגדרות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

1א.     בחוק זה –

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 1א

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חברה בבעלות ממשלתית מלאה" – כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חברה בבעלות ממשלתית מלאה"

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חוק החברות הממשלתיות"

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חוק לעידוד מחקר ופיתוח"

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

החלפת הגדרת "חוק לעידוד מחקר ופיתוח"

הנוסח הקודם:

"חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חוק מיסוי מקרקעין" – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חוק מיסוי מקרקעין"

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חוק מס ערך מוסף"

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "מועצת מרכז ההשקעות" – (נמחקה);

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

מחיקת הגדרת "מועצת מרכז ההשקעות"

הנוסח הקודם:

"מועצת מרכז ההשקעות" – מועצת מרכז ההשקעות שמונתה לפי סעיף 12;

          "מינהלת השקעות בתיירות" – מינהלת השקעות בתיירות שמונתה לפי סעיף 16א;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "מינהלת הרשות" – מינהלת הרשות שמונתה לפי סעיף 9(א);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

"מינהלת מרכז ההשקעות הרשות" – מינהלת מרכז ההשקעות שמונתה לפי סעיף 9(א);

          "מנהלת מינהלת השקעות בתיירות" – מי שמונה לפי סעיף 16ב;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "מנהל הרשות" – מי שמונה לפי סעיף 7;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

"מנהל מרכז ההשקעות הרשות" – מי שמונה לפי סעיף 7;

          "מפעל תיירותי" – כהגדרתו בסעיף 40א;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "המינהלה" – מינהלת הרשות או מינהלת השקעות בתיירות, לפי העניין;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

"המינהלה" – מינהלת מרכז ההשקעות הרשות או מינהלת השקעות בתיירות, לפי העניין;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "המנהל" – מנהל הרשות או מנהל מינהלת השקעות בתיירות, לפי העניין;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

"המנהל" – מנהל מרכז ההשקעות הרשות או מנהל מינהלת השקעות בתיירות, לפי העניין;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "הפקודה"

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "פקודת השותפויות" – פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "פקודת השותפויות"

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "הרשות" – הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה שהוקמה בסעיף 5;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "הרשות"

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית" – הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהוקמה בסעיף 5 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית"

          "השרים" –

(1)   בכל עניין לפי חוק זה, למעט בעניין הנוגע למפעל תיירותי, ולעניין סעיפים 18א(ד)(3)(ג) ו-74(ה), אף בנוגע למפעל תיירותי – שר האוצר יחד עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה;

(2)   בכל עניין לפי חוק זה הנוגע למפעל תיירותי, למעט לעניין סעיפים 18א(ד)(3)(ג) ו-74(ה) – שר האוצר יחד עם שר התיירות;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "תושב חוץ" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, למעט חבר בני אדם שהתקיים בו האמור בסעיף 68א לפקודה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "תושב חוץ"

אמצעי הגשמה (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978 (הוראת שעה)  תשנ"א-1990

2.       לשם הגשמתה של מטרת חוק זה יוענקו המענקים, הפטורים, ההנחות, ההקלות וההיתרים האמורים בו (להלן - הטבות) שיינתנו אם דרך כלל ואם על יסוד תכנית, הכל כפי שיפורט בפרקים הבאים.

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

2. לשם הגשמתה של מטרת חוק זה יוענקו המענקים, הפטורים, ההנחות, ההקלות וההיתרים האמורים בו (להלן - הטבות) שיינתנו אם דרך כלל ואם על יסוד תכנית, הכל לפי שיפורט בפרקים הבאים.

מיום 30.9.1990 עד יום 31.12.1996

הוראת שעה תשנ"א-1990

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

הוראת שעה (תיקון מס' 7) תשנ"ז-1997

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 16 (ה"ח 2556)

2. לשם הגשמתה של מטרת חוק זה יוענקו המענקים, הפטורים, הערבויות, ההנחות, ההקלות וההיתרים האמורים בו (להלן - הטבות) שיינתנו אם דרך כלל ואם על יסוד תכנית, הכל לפי שיפורט בפרקים הבאים.

תכנית

3.    תכנית לענין חוק זה היא תכנית לאחד או לאחדים מאלה:

(1)   הקמתו או הרחבתו של מפעל או של חלק ממנו;

(תיקון מס' 5) תשכ"ח-1968 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(2)   הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס שהוא בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(3)   השקעה של מפעל תעשייתי שמגשימה את מטרות החוק, לפי מסלולים שקבעו השרים לפי סעיף 18ג;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(4)   (נמחקה).

מיום 21.3.1968

תיקון מס' 5

ס"ח תשכ"ח מס' 522 מיום 21.3.1968 עמ' 36 (ה"ח 758)

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס או של חלק ממנו על ידי תושב-חוץ במטבע-חוץ, ולגבי בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א – על ידי תושב ישראל או על ידי תושב-חוץ, בין במטבע ישראלי ובין במטבע-חוץ.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

(3) השקעה של תושב חוץ בהונו של מפעל או בנכס;

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס או של חלק ממנו על ידי תושב-חוץ במטבע-חוץ, ולגבי בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א – על ידי תושב ישראל או על ידי תושב-חוץ, בין במטבע ישראלי ובין במטבע-חוץ.

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס שהוא בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א או של נכס המשמש למטרה שקבעו השרים;

(3) השקעה של תושב חוץ בהונו של מפעל או בנכס;

(4) הלוואה של תושב חוץ במטבע-חוץ לפרעון במשך שבע שנים לפחות או במטבע ישראל לפרעון במשך עשר שנים לפחות.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס שהוא בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א או של נכס המשמש למטרה שקבעו השרים;

(3) השקעה של תושב חוץ בהונו של מפעל או בנכס;

(3) השקעה של מפעל תעשייתי שמגשימה את מטרות החוק, לפי מסלולים שקבעו השרים לפי סעיף 18ג;

(4) הלוואה של תושב חוץ במטבע-חוץ לפרעון במשך שבע שנים לפחות.

ביצוע (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

4.    השרים ממונים על ביצוע חוק זה, והם יקבעו כללים מנחים להגשמת מטרתו; הכללים יפורסמו ברבים.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

4. שר האוצר ושר המסחר והתעשיה ביחד (להלן - השרים) ממונים על ביצוע חוק זה, והם יקבעו כללים מנחים להגשמת מטרתו; הכללים יפורסמו ברבים.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

4. שר האוצר ושר המסחר והתעשיה ביחד (להלן - השרים) השרים ממונים על ביצוע חוק זה, והם יקבעו כללים מנחים להגשמת מטרתו; הכללים יפורסמו ברבים.

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

פרק שני : הרשות

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

פרק שני: מרכז ההשקעות הרשות

הקמת הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

5.       מוקמת בזה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, אשר תפעל להגשמתה של מטרת חוק זה, למעט בכל עניין הנוגע למפעלים תיירותיים.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

הקמת המרכז מרכז ההשקעות

5. מוקם בזה מרכז ההשקעות (להלן – המרכז) אשר יפעל להגשמתה של מטרת חוק זה, למעט בכל עניין הנוגע למפעלים תיירותיים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

הקמת מרכז ההשקעות הרשות

5. מוקם בזה מרכז ההשקעות אשר יפעל מוקמת בזה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, אשר תפעל להגשמתה של מטרת חוק זה, למעט בכל עניין הנוגע למפעלים תיירותיים.

רשויות הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

6.    ואלה רשויות הרשות:

(1)  מנהל הרשות;

(2)  מינהלת הרשות;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(3)  (נמחקה).

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

רשויות המרכז מרכז ההשקעות

6. ואלה רשויות המרכז מרכז ההשקעות:

(1) מנהל המרכז מרכז ההשקעות (להלן – המנהל);

(2) מינהלת המרכז מרכז ההשקעות (להלן – המינהלה);

(3) מועצת המרכז מרכז ההשקעות (להלן – המועצה).

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

מחיקת פסקה 6(3)

הנוסח הקודם:

(3) מועצת מרכז ההשקעות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

רשויות מרכז ההשקעות הרשות

6. ואלה רשויות מרכז ההשקעות הרשות:

(1) מנהל מרכז ההשקעות הרשות;

(2) מינהלת מרכז ההשקעות הרשות;

(3) (נמחקה).

מינוי מנהל הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

7.    הממשלה תמנה את מנהל הרשות והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר מינהלת הרשות והיושב ראש שלה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

מינוי המנהל מנהל מרכז ההשקעות

7. הממשלה תמנה את המנהל מנהל מרכז ההשקעות והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר המינהלה והמועצה מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות ויושב ראש שלהן.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

7. הממשלה תמנה את מנהל מרכז ההשקעות והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות ויושב ראש שלהן והיושב ראש שלה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

מינוי מנהל מרכז ההשקעות הרשות

7. הממשלה תמנה את מנהל מרכז ההשקעות הרשות והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר מינהלת מרכז ההשקעות הרשות והיושב ראש שלה.

תפקידי מנהל הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

8.    (א)  מנהל הרשות ממונה על ביצוע החלטות מינהלת הרשות, יפעל בשמה וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          (ב)  כל שיש להגישו למינהלת הרשות או לשרים יוגש באמצעות מנהל הרשות וכל הודעה מטעמם תימסר על ידיו.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

תפקידי המנהל מנהל מרכז ההשקעות

8. (א) המנהל מנהל מרכז ההשקעות ממונה על ביצוע החלטות המינהלה והמועצה מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות, יפעל בשמן וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

(ב) כל שיש להגישו למינהלה, למועצה למינהלת מרכז ההשקעות, למועצת מרכז ההשקעות או לשרים יוגש באמצעות המנהל מנהל מרכז ההשקעות וכל הודעה מטעמם תימסר על ידיו.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

8. (א) מנהל מרכז ההשקעות ממונה על ביצוע החלטות מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות, יפעל בשמן בשמה וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

(ב) כל שיש להגישו למינהלת מרכז ההשקעות, למועצת מרכז ההשקעות למינהלת מרכז ההשקעות או לשרים יוגש באמצעות מנהל מרכז ההשקעות וכל הודעה מטעמם תימסר על ידיו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

תפקידי מנהל מרכז ההשקעות הרשות

8. (א) מנהל מרכז ההשקעות הרשות ממונה על ביצוע החלטות מינהלת מרכז ההשקעות הרשות, יפעל בשמה וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

(ב) כל שיש להגישו למינהלת מרכז ההשקעות הרשות או לשרים יוגש באמצעות מנהל מרכז ההשקעות הרשות וכל הודעה מטעמם תימסר על ידיו.

מינהלת הרשות (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

9.    (א)  מינהלת הרשות תכלול בנוסף למנהל הרשות את החברים הבאים:

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(1)   נציג רשות המסים, שימנה שר האוצר;

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(2)   נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986

(3)   נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986

(4)   נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

(5)   (נמחקה);

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(6)   נציג משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(7)   נציג ציבור בעל ניסיון או השכלה מתאימים, שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה, מבין מי שארגונים שעניינם התעשייה בישראל המליצו עליהם;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלת הרשות.

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          (ב)  היו הדעות במינהלת הרשות שקולות, תכריע דעתו של מנהל הרשות.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          (ג)   לא ימונה ולא יכהן נציג ציבור כחבר המינהלה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המינהלה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          (ד)  חבר המינהלה יודיע ליושב הראש המינהלה אם נושא הנדון בישיבת המינהלה עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין כהונתו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבה כאמור; הוראה זו לא תחול לגבי חבר המינהלה שהוא עובד המדינה בשל כך בלבד שתפקידו בשירות המדינה קשור לנושא הנדון בישיבה.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          (ה)  בסעיף זה –

          "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המינהלה או של גוף שחבר המינהלה או קרובו הם בעלי עניין בו;

          "קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן שותפו, מעבידו או עובדו;

          "בעל עניין" – מנהל, עובד אחראי או מי שיש לו חלק העולה על 5% בהון או ברווחים של גוף כאמור.

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 242 (ה"ח 836)

9. הממשלה תמנה למינהלה ששה חברים שמונה חברים נוספים על המנהל, והם יהיו בתוקף תפקידם גם חברי המועצה.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

מינוי המינהלה

9. הממשלה תמנה למינהלה שמונה חברים נוספים על המנהל, והם יהיו בתוקף תפקידם גם חברי המועצה.

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 133 (ה"ח 1741)

(א) המינהלה תכלול בנוסף למנהל את החברים הבאים:

(1) מנהל רשות ההשקעות;

(2) נציג משרד האוצר שתמנה אותו הממשלה;

(3) נציג משרד המסחר והתעשיה, שתמנה אותו הממשלה;

(4) נציג משרד החקלאות;

(2) נציג משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(4) נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(5) נציג משרד התיירות, שימנה שר התיירות;

(6) נציג משרד הכלכלה והתכנון, שימנה שר הכלכלה והתכנון;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלה.

מיום 20.12.1989

תיקון מס' 36

ס"ח תש"ן מס' 1294 מיום 20.12.1989 עמ' 23 (ה"ח 1944)

(א) המינהלה תכלול בנוסף למנהל את החברים הבאים:

(1) מנהל רשות ההשקעות, ובהעדרו, מי ששר האוצר מינה להיות ממלא מקומו;

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות

9. (א) המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות תכלול בנוסף למנהל למנהל מרכז ההשקעות את החברים הבאים:

(1) מנהל רשות ההשקעות ובהעדרו, מי ששר האוצר מינה להיות ממלא מקומו;

(2) נציג משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(4) נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(5) נציג משרד התיירות, שימנה שר התיירות;

(6) נציג משרד הכלכלה והתכנון, שימנה שר הכלכלה והתכנון;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות.

(ב) היו הדעות במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות שקולות, תכריע דעתו של המנהל מנהל מרכז ההשקעות.

(ג) חברי המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות יהיו גם חברי המועצה.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

9. (א) מינהלת מרכז ההשקעות תכלול בנוסף למנהל מרכז ההשקעות את החברים הבאים:

(1) מנהל רשות ההשקעות ובהעדרו, מי ששר האוצר מינה להיות ממלא מקומו;

(1) נציג רשות המסים, שימנה שר האוצר;

(2) נציג משרד האוצר אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(4) נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(5) (נמחקה);

(6) נציג משרד הכלכלה והתכנון, שימנה שר הכלכלה והתכנון;

(6) נציג משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה;

(7) נציג ציבור בעל ניסיון או השכלה מתאימים, שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה, מבין מי שארגונים שעניינם התעשייה בישראל המליצו עליהם;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלת מרכז ההשקעות.

(ב) היו הדעות במינהלת מרכז ההשקעות שקולות, תכריע דעתו של מנהל מרכז ההשקעות.

(ג) חברי מינהלת מרכז ההשקעות יהיו גם חברי המועצה.

(ג) לא ימונה ולא יכהן נציג ציבור כחבר המינהלה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המינהלה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(ד) חבר המינהלה יודיע ליושב הראש המינהלה אם נושא הנדון בישיבת המינהלה עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין כהונתו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבה כאמור; הוראה זו לא תחול לגבי חבר המינהלה שהוא עובד המדינה בשל כך בלבד שתפקידו בשירות המדינה קשור לנושא הנדון בישיבה.

(ה) בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המינהלה או של גוף שחבר המינהלה או קרובו הם בעלי עניין בו;

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן שותפו, מעבידו או עובדו;

"בעל עניין" – מנהל, עובד אחראי או מי שיש לו חלק העולה על 5% בהון או ברווחים של גוף כאמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

מינהלת מרכז ההשקעות הרשות

(א) מינהלת מרכז ההשקעות הרשות תכלול בנוסף למנהל מרכז ההשקעות הרשות את החברים הבאים:

(1) נציג רשות המסים, שימנה שר האוצר;

(2) נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(4) נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(5) (נמחקה);

(6) נציג משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה;

(7) נציג ציבור בעל ניסיון או השכלה מתאימים, שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה, מבין מי שארגונים שעניינם התעשייה בישראל המליצו עליהם;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלת מרכז ההשקעות הרשות.

(ב) היו הדעות במינהלת מרכז ההשקעות הרשות שקולות, תכריע דעתו של מנהל מרכז ההשקעות הרשות.

חברים בלתי קבועים במינהלת הרשות (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

9א.     לענין מתן אישור לתכנית שנושאה הוא בתחום טיפולו של משרד ממשלתי שאינו מיוצג במינהלת הרשות, יהיה חבר נוסף במינהלת הרשות נציג אותו משרד, שמינה אותו השר האחראי על המשרד.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

הוספת סעיף 9א

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

חברים בלתי קבועים במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות

9א. לענין מתן אישור לתכנית שנושאה הוא בתחום טיפולו של משרד ממשלתי שאינו מיוצג במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות, יהיה חבר נוסף במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות נציג אותו משרד, שמינה אותו השר האחראי על המשרד.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

חברים בלתי קבועים במינהלת מרכז ההשקעות הרשות

9א. לענין מתן אישור לתכנית שנושאה הוא בתחום טיפולו של משרד ממשלתי שאינו מיוצג במינהלת מרכז ההשקעות הרשות, יהיה חבר נוסף במינהלת מרכז ההשקעות הרשות נציג אותו משרד, שמינה אותו השר האחראי על המשרד.

תפקידי מינהלת הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

10.  אלה תפקידי מינהלת הרשות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(1)   ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון בישראל;

(2)   ליתן אישור לתכניות (להלן - אישור);

(3)   לקיים את הקשר בין המשקיעים ובין משרדי ממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר, לתת ידיעות בעניני השקעות הון בישראל ולהפיצן, ולסייע למשקיעים בהגשמת תכניותיהם;

(4)   להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך שתעניק במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, פטור, הנחה, הקלה או רשיון למפעל, לנכס, להשקעה, או להלוואה העשויים לסייע להשגתה של מטרת חוק זה;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(5)   להציע לשרים מסלולי תמיכה וכללים להפעלתם, לפי הוראות סעיף 18ג;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(6)   לייעץ לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, בעניינים הנוגעים לתעשייה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון.

מיום 30.9.1990 עד יום 31.12.1996

הוראת שעה תשנ"א-1990

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

הוראת שעה (תיקון מס' 7) תשנ"ז-1997

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 16 (ה"ח 2556)

10. (א) אלה תפקידי המינהלה:

(1) ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון-חוץ והון מקומי ולמען עליית משקיעי הון וקליטתם בישראל, ולדאוג ליצירת התנאים הדרושים לכך;

(2) ליתן אישור לתכניות (להלן – אישור);

(3) לקיים את הקשר בין המשקיעים ובין משרדי ממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר, לתת ידיעות בעניני השקעות הון בישראל ולהפיצן, ולסייע למשקיעים בהגשמת תכניותיהם;

(4) להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך שתעניק במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, פטור, הנחה, הקלה או רשיון למפעל, לנכס, להשקעה, או להלוואה העשויים לסייע להשגתה של מטרת חוק זה.

(ב) המליצה המינהלה בפני רשות מוסמכת כאמור בסעיף קטן (א)(4) בענין בקשה הקשורה לאישור הקמה או הרחבה של מפעל, שנתקיימו בה דרישות החיקוק הנוגע לענין, תשיב הרשות המוסמכת תוך 12 ימי עבודה מיום שקיבלה את הבקשה; המליצה המינהלה כאמור בענין אחר, תשיב הרשות המוסמכת תוך 24 ימי עבודה מיום שקיבלה את הבקשה; לא נתנה הרשות המוסמכת תשובתה תוך תקופה כאמור, יראו כאילו ניתנה לבקשה בתום התקופה תשובה חיובית.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

תפקידי המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות

10. אלה תפקידי המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

(1) ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון-חוץ והון מקומי ולמען עליית משקיעי הון וקליטתם בישראל, ולדאוג ליצירת התנאים הדרושים לכך;

(1) ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון בישראל;

(2) ליתן אישור לתכניות (להלן - אישור);

(3) לקיים את הקשר בין המשקיעים ובין משרדי ממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר, לתת ידיעות בעניני השקעות הון בישראל ולהפיצן, ולסייע למשקיעים בהגשמת תכניותיהם;

(4) להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך שתעניק במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, פטור, הנחה, הקלה או רשיון למפעל, לנכס, להשקעה, או להלוואה העשויים לסייע להשגתה של מטרת חוק זה;

(5) להציע לשרים מסלולי תמיכה וכללים להפעלתם, לפי הוראות סעיף 18ג;

(6) לייעץ לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, בעניינים הנוגעים לתעשייה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

תפקידי מינהלת מרכז ההשקעות הרשות

10. אלה תפקידי מינהלת מרכז ההשקעות הרשות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

סדרי פעולות מינהלת הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

11.  מינהלת הרשות תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

סדרי פעולות המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות

11. המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

סדרי פעולות מינהלת מרכז ההשקעות הרשות

11. מינהלת מרכז ההשקעות הרשות תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

12.  (בוטל).

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

מינוי המועצה מועצת מרכז ההשקעות

12. הממשלה תמנה למועצה למועצת מרכז ההשקעות, בנוסף לחברי המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות, עשרה חברים מקרב הציבור, שימונו לאחר התייעצות עם רשויות מקומיות, עם ארגונים ועם מוסדות כלכליים, ציבוריים, מדעיים ומקצועיים המטפלים בענפי משק בעלי חשיבות כלכלית-לאומית.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

מינוי מועצת מרכז ההשקעות

12. הממשלה תמנה למועצת מרכז ההשקעות, בנוסף לחברי מינהלת מרכז ההשקעות, עשרה חברים מקרב הציבור, שימונו לאחר התייעצות עם רשויות מקומיות, עם ארגונים ועם מוסדות כלכליים, ציבוריים, מדעיים ומקצועיים המטפלים בענפי משק בעלי חשיבות כלכלית-לאומית.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

13.  (בוטל).

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

תפקידי המועצה מועצת מרכז ההשקעות

13. אלה תפקידי המועצה מועצת מרכז ההשקעות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

תפקידי מועצת מרכז ההשקעות

13. אלה תפקידי מועצת מרכז ההשקעות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

(1) ליעץ לממשלה בכל ענין הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון;

(2) לדון, כאמור בסעיף 25, בעררים שהוגשו על פי אותו סעיף ולחוות דעה עליהם לשרים.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

14.  (בוטל).

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

סדרי פעולת המועצה מועצת מרכז ההשקעות

14. המועצה מועצת מרכז ההשקעות תקבע סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

סדרי פעולת מועצת מרכז ההשקעות

14. מועצת מרכז ההשקעות תקבע סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

תשלומים לנציג ציבור במינהלת הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

15.  חבר מינהלת הרשות מקרב הציבור זכאי לקבל מאוצר המדינה את הוצאותיו שהוציא עקב השתתפותו בישיבות מינהלת הרשות, לרבות הפסד שכר עבודה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

תשלומים לחברי המועצה מועצת מרכז ההשקעות

15. חבר המועצה מועצת מרכז ההשקעות מקרב הציבור זכאי לקבל מאוצר המדינה את הוצאותיו שהוציא עקב השתתפותו בישיבות המועצה מועצת מרכז ההשקעות, לרבות הפסד שכר עבודה.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

תשלומים לחברי מועצת מרכז ההשקעות תשלומים לנציג ציבור במינהלת מרכז השקעות

15. חבר מועצת מינהלת מרכז ההשקעות מקרב הציבור זכאי לקבל מאוצר המדינה את הוצאותיו שהוציא עקב השתתפותו בישיבות מועצת מינהלת מרכז ההשקעות, לרבות הפסד שכר עבודה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

תשלומים לנציג ציבור במינהלת מרכז השקעות הרשות

15. חבר מינהלת מרכז ההשקעות הרשות מקרב הציבור זכאי לקבל מאוצר המדינה את הוצאותיו שהוציא עקב השתתפותו בישיבות מינהלת מרכז ההשקעות הרשות, לרבות הפסד שכר עבודה.

סודיות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

16.  אין לגלות מדיוניה של מינהלת הרשות, או כל חומר שנמסר לה, אלא על ידי מנהל הרשות או הממשלה או בהסכמתם.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

16. אין לגלות מדיוניהן של המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות או של המועצה מועצת מרכז ההשקעות, או כל חומר שנמסר להן, אלא על ידי המנהל מנהל מרכז ההשקעות או הממשלה או בהסכמתם.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

16. אין לגלות מדיוניהן מדיוניה של מינהלת מרכז ההשקעות או של מועצת מרכז ההשקעות, או כל חומר שנמסר להן לה, אלא על ידי מנהל מרכז ההשקעות או הממשלה או בהסכמתם.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

16. אין לגלות מדיוניה של מינהלת מרכז ההשקעות הרשות, או כל חומר שנמסר לה, אלא על ידי מנהל מרכז ההשקעות הרשות או הממשלה או בהסכמתם.

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

פרק שני 1: מינהלת השקעות בתיירות

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

הוספת פרק שני 1

הקמת מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16א.  מוקמת בזה מינהלת השקעות בתיירות, אשר תפעל להגשמתה של מטרת חוק זה בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16א

מינוי מנהל מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16ב.  השרים ימנו מנהל למינהלת השקעות בתיירות, והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר מינהלת השקעות בתיירות ויושב הראש שלה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ב

תפקידי מנהל מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16ג.   (א)  מנהל מינהלת השקעות בתיירות יהיה ממונה על ביצוע החלטות מינהלת השקעות בתיירות, יפעל בשמה וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

          (ב)  כל שיש להגישו למינהלת השקעות בתיירות או לשרים יוגש באמצעות מנהל מינהלת השקעות בתיירות וכל הודעה מטעמים תימסר על ידו.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ג

הרכב מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16ד.  (א)  מינהלת השקעות בתיירות תכלול, נוסף על מנהל מינהלת השקעות בתיירות, את החברים האלה:

(1)   שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(2)   שני נציגי משרד התיירות, שימנה שר התיירות.

          (ב)  השרים רשאים למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלת השקעות בתיירות.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ד

תפקידי מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

16ה.  תפקידי מינהלת השקעות בתיירות, בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים, יהיו –

(1)   התפקידים המנויים בסעיף 10(1) עד (4);

(2)   לייעץ לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ה

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

החלפת סעיף 16ה

הנוסח הקודם:

תפקידי מינהלת השקעות בתיירות

16ה. תפקידי מינהלת השקעות בתיירות יהיו כמפורט בסעיפים 10 ו-13(1), בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים.

החלת הוראות מפרק שני (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16ו.   סעיפים 9(ב), 11, 15 ו-16 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מינהלת השקעות בתיירות וחבריה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ו

פרק שלישי: אישורים ועררים

בקשה לאישור

17.  המבקש אישור, יגיש למינהלה תכנית המכילה תיאור מפורט של הפעולה שיש בדעתו לבצע, וכן ימסור כל פרט ומסמך נוסף הדרושים לשם בחינתה של התכנית.

אישור תכנית (תיקון מס' 59) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

18.  (א)  (1)   המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, במסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת תקציב, לאשר תכנית או חלק ממנה שהוגשה באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלפניה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(2)   (נמחקה);

(3)   תכנית או חלק ממנה שאושרה לפי סעיף קטן זה תהיה לתכנית מאושרת.

(תיקון מס' 14) תשל"ו-1976

          (ב)  לא אישרה המינהלה את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, תודיע למבקש את נימוקיה בכתב.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

18. (א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאשר עד יום כ"ה באדר תשמ"א (31 במרס 1981) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

(ב) לא אישרה המינהלה את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, תודיע למבקש את נימוקיה בכתב.

מיום 3.4.1981

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 160 (ה"ח 1526)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאשר עד יום כ"ה באדר תשמ"א (31 במרס 1981) כ"ו באדר ב' התשמ"ד (31 במרס 1984) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 4.4.1984

תיקון מס' 23

ס"ח תשמ"ד מס' 1114 מיום 4.4.1984 עמ' 109 (ה"ח 1673)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאשר עד יום כ"ו באדר ב' התשמ"ד (31 במרס 1984) כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 133 (ה"ח 1741)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 28

ס"ח תשמ"ו מס' 1175 מיום 9.4.1986 עמ' 140 (ה"ח 1772)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986) ט"ז בניסן התשנ"א (31 במרס 1991) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 30.9.1990

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ט"ז בניסן התשנ"א (31 במרס 1991) ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 7.1.1993

תיקון מס' 42

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992) י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 9.1.1994

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993) כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 46

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 49

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 81 (ה"ח 2650)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 53

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 173 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 57

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 496 (ה"ח 25)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 58

ס"ח תשס"ד מס' 1918 מיום 5.1.2004 עמ' 44 (ה"ח 66)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) י"א בתמוז התשס"ד (30 ביוני 2004) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.7.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6333 מיום 8.8.2004 עמ' 898

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום י"א בתמוז התשס"ד (30 ביוני 2004) ט"ז בחשון התשס"ה (31 באוקטובר 2004) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 31.10.2004

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 226

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ט"ז בחשון התשס"ה (31 באוקטובר 2004) י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 30.12.2004

תיקון מס' 59

ס"ח תשס"ה מס' 1968 מיום 30.12.2004 עמ' 51 (ה"ח 147)

החלפת סעיף קטן 18(א)

הנוסח הקודם:

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 397 (ה"ח 143)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד ליום כ' באדר התשס"ה (31 במרס 2005); השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים בצו להאריך את התקופה האמורה עד למועד שלא יאוחר מיום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005) עד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007);

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 121 (ה"ח 335)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 65

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 85 (ה"ח 379)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד ליום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009);

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד ליום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010);

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 168 (ה"ח 541)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה במסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת תקציב, לאשר תכנית או חלק ממנה שהוגשה באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלפניה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010);

אישור תכנית למפעל תעשייתי ולמיתקן תיירותי ללינה (תיקון מס' 60) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

18א.  (א)  בסעיף זה –

          "אזור" – יהודה, השומרון וחבל עזה, למעט השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

          "ביוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          "בית מלון" – (נמחקה);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "הפקודה" – (נמחקה);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – (נמחקה);

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "ידע" – ידע שפותח בישראל על ידי המפעל ושנרשם בשלו פטנט, או שהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית קבעה שהידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח;

          "מחזור", "מחזור הבסיס", "שנה קובעת" – כהגדרתם בסעיף 74;

          "מחזור בסיס בשוק מסוים" – כל אחד מאלה לפי הענין:

(1)   המחזור הממוצע של מכירות המפעל בשוק מסוים בשלוש שנות המס שקדמו לשנה הקובעת;

(2)   נעשתה ההשקעה המזערית המזכה בתקופה של שנתיים – המחזור הממוצע בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת, ובלבד שאם היה ההפרש שבין המחזור בשנה שקדמה לשנה הקובעת לבין המחזור בשנה שקדמה לה גבוה מ-12.5% – המחזור הגבוה מבין המחזורים בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          "מיתקן תיירותי ללינה" – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "מפעל מוטב" – (נמחקה);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "מפעל מועדף", "מפעל תעשייתי" – כהגדרתם בסעיף 51;

          "ננוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום הננומטרי;

          "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי" – (נמחקה);

          "שוק" – מדינה או טריטוריית מכס נפרדת;

          "תושב חוץ" – כהגדרתו בפקודה;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "תכנית מחקר ופיתוח" – תכנית כהגדרתה בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח, ובלבד שהיא לגבי מסלול הטבות כמשמעותו בסעיף 8א(7) לחוק האמור שהמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהל רשות המסים אישרו לעניין סעיף זה, או לגבי מסלול חוק המו"פ כהגדרתו בסעיף 4 לחוק האמור;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "תקופת ההטבות" – (נמחקה).

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          (ב)  המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה.

          (ג)   ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(1)   לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס לגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18 – בתקופה שנקבעה בכתב האישור, ובלבד שלא תפחת משבע שנים מהשנה הקובעת, ולגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18ג – בתקופה שנקבעה בכללים לפי הסעיף האמור, אחד מאלה:

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

(א)   עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב)   הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(תיקון מס' 70) תשע"ג-2013

(ג)    25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות; מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

(2)   לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר – מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, "מפעל תעשייתי אחר" – מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב, מפעל מועדף, מפעל תעשייתי שבבעלות חברה בבעלות ממשלתית מלאה שמתקיימות בו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1) ; המפעל התעשייתי האחר ימציא למפעל התעשייתי המוכר לו רכיב אישור על כך שמתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; השרים רשאים לקבוע את פרטיו של האישור, מועד המצאתו ואופן המצאתו;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

(3)   לגבי מיתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי הענין, הם לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לענין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו מיתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות במיתקן התיירותי ללינה באותן השנים.

          (ד)  לענין סעיף קטן (ג)(1) –

(1)   יראו כהכנסה ממכירות המפעל כל אחד מאלה, והכל בניכוי הנחות שניתנו ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל:

(א)   הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל, לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר;

(ב)   הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה, שיוצרו במפעל אחר שאינו בבעלות קרובו של בעל המפעל, על פי ידע שפותח על ידי המפעל;

(ג)    הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור;

(ד)   הכנסה משירות נלווה למכירות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ב), וכן משירות מלווה לזכות השימוש בידע או בתוכנה או לתמלוגים כאמור בפסקת משנה (ג);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

(ה)   הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

( ו)   הכנסה טכנולוגית כאמור בסעיף 51כד;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(2)   היתה התכנית להקמת מפעל חדש, תחושב ההכנסה ממכירות המפעל בשוק המסוים, לצורך הוראות פרק זה בלבד, על פי חישוב ממוצע של ההכנסות בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, ובלבד שלא יובאו בחשבון שנות מס שבהן טרם היו למפעל החדש הכנסות כלשהן;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(3)   היתה התכנית להרחבת המפעל, יחולו לענין בחינת התקיימות התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג)(1)(ב) ו-(ג) לצורך הוראות פרק שלישי זה בלבד, הוראות אלה:

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

(א)   לעניין תכנית מענקים יובאו בחשבון הכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה או ההכנסות מכלל מכירות המפעל, לפי בחירת המפעל שעליה יודיע בעת הגשת הבקשה לאישור התכנית, ובלא זכות חזרה מהבחירה בתקופת התכנית, ולעניין הטבות מס יובאו בחשבון הכנסות מכלל מכירות המפעל;

(ב)   ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל לכל חלק מחלקי המפעל ייעשה כאמור בסעיף 74;

(ג)    ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל בשוק המסוים לכל חלק מחלקי המפעל ייעשה על פי מחזור המפעל בשוק מסוים לאחר הרחבתו בהפחתת מחזור הבסיס בשוק המסוים; השרים רשאים לקבוע דרכי חישוב ודרכי הוכחה לענין ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל בשוק המסוים לכל חלק מחלקי המפעל, לפי פסקת משנה זו.

          (ה)  התנאים המנויים בסעיף קטן (ג) יראו אותם כתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף 19, לענין אישור שניתן לתכנית או לחלק ממנה.

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 397 (ה"ח 143)

הוספת סעיף 18א

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

אישור תכנית למפעל תעשייתי ולבית מלון ולמיתקן תיירותי ללינה

(א) בסעיף זה –

"אזור" – יהודה, השומרון וחבל עזה, למעט השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"ביוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית;

"בית מלון" – בית מלון או חניון, בישראל, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

"חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984;

"ידע" – ידע שפותח בישראל על ידי המפעל ושנרשם בשלו פטנט, או שראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי קבע שהידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח;

"מחזור", "מחזור הבסיס", "שנה קובעת" – כהגדרתם בסעיף 74;

"מחזור בסיס בשוק מסוים" – כל אחד מאלה לפי הענין:

(1) המחזור הממוצע של מכירות המפעל בשוק מסוים בשלוש שנות המס שקדמו לשנה הקובעת;

(2) נעשתה ההשקעה המזערית המזכה בתקופה של שנתיים – המחזור הממוצע בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת, ובלבד שאם היה ההפרש שבין המחזור בשנה שקדמה לשנה הקובעת לבין המחזור בשנה שקדמה לה גבוה מ-12.5% – המחזור הגבוה מבין המחזורים בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת;

"מיתקן תיירותי ללינה" – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי;

"מפעל מוטב" – כהגדרתו בסעיף 51;

"מפעל תעשייתי" – כהגדרתו בסעיף 40א;

"ננוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום הננומטרי;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

"ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי" – כמשמעותו בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"שוק" – מדינה או טריטוריית מכס נפרדת;

"תושב חוץ" – כהגדרתו בפקודה;

"תכנית מחקר ופיתוח" – תכנית כהגדרתה בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"תקופת ההטבות" – כמשמעותה בסעיף 45.

(ב) המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי בית מלון מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או בית המלון המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או בית מלון מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה.

(ג) ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):

(1) לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס בתקופת ההטבות, אחד מאלה:

(א) עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות;

(2) לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר – מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, "מפעל תעשייתי אחר" – מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1);

(3) לגבי בית מלון מיתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי הענין, הם לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לענין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו בית מלון מיתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות בבית המלון במיתקן התיירותי ללינה באותן השנים.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 168 (ה"ח 541)

(א) בסעיף זה –

"אזור" – יהודה, השומרון וחבל עזה, למעט השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"ביוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית;

"בית מלון" – (נמחקה);

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

"חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984;

"ידע" – ידע שפותח בישראל על ידי המפעל ושנרשם בשלו פטנט, או שראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי קבע שהידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח;

"מחזור", "מחזור הבסיס", "שנה קובעת" – כהגדרתם בסעיף 74;

"מחזור בסיס בשוק מסוים" – כל אחד מאלה לפי הענין:

(1) המחזור הממוצע של מכירות המפעל בשוק מסוים בשלוש שנות המס שקדמו לשנה הקובעת;

(2) נעשתה ההשקעה המזערית המזכה בתקופה של שנתיים – המחזור הממוצע בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת, ובלבד שאם היה ההפרש שבין המחזור בשנה שקדמה לשנה הקובעת לבין המחזור בשנה שקדמה לה גבוה מ-12.5% – המחזור הגבוה מבין המחזורים בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת;

"מיתקן תיירותי ללינה" – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי;

"מפעל מוטב" – כהגדרתו בסעיף 51;

"מפעל תעשייתי" – כהגדרתו בסעיף 40א;

"מפעל מועדף", "מפעל תעשייתי" – כהגדרתם בסעיף 51;

"ננוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום הננומטרי;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

"ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי" – כמשמעותו בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"שוק" – מדינה או טריטוריית מכס נפרדת;

"תושב חוץ" – כהגדרתו בפקודה;

"תכנית מחקר ופיתוח" – תכנית כהגדרתה בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"תקופת ההטבות" – כמשמעותה בסעיף 45.

(ב) המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה.

(ג) ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):

(1) לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס בתקופת ההטבות לגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18 – בתקופה שנקבעה בכתב האישור, ובלבד שלא תפחת משבע שנים מהשנה הקובעת, ולגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18ג – בתקופה שנקבעה בכללים לפי הסעיף האמור, אחד מאלה:

(א) עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות;

(2) לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר – מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, "מפעל תעשייתי אחר" – מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב או מפעל מאושר מפעל מוטב, מפעל מועדף, מפעל תעשייתי שבבעלות חברה בבעלות ממשלתית מלאה שמתקיימות בו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1);

(3) לגבי מיתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי הענין, הם לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לענין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו מיתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות במיתקן התיירותי ללינה באותן השנים.

(ד) לענין סעיף קטן (ג)(1) –

(1) יראו כהכנסה ממכירות המפעל כל אחד מאלה, והכל בניכוי הנחות שניתנו ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל:

(א) הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל, לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר;

(ב) הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה, שיוצרו במפעל אחר שאינו בבעלות קרובו של בעל המפעל, על פי ידע שפותח על ידי המפעל;

(ג) הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור;

(ד) הכנסה משירות נלווה למכירות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ב), וכן משירות מלווה לזכות השימוש בידע או בתוכנה או לתמלוגים כאמור בפסקת משנה (ג);

(ה) הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי;

(2) היתה התכנית להקמת מפעל חדש, תחושב ההכנסה ממכירות המפעל בשוק המסוים על פי בשוק המסוים, לצורך הוראות פרק זה בלבד, על פי חישוב ממוצע של ההכנסות בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, ובלבד שלא יובאו בחשבון שנות מס שבהן טרם היו למפעל החדש הכנסות כלשהן;

(3) היתה התכנית להרחבת המפעל, יחולו לענין בחינת התקיימות התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג)(1)(ב) ו-(ג) לצורך הוראות פרק שלישי זה בלבד, הוראות אלה: