להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס בולים – פטור

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

2

Go

פטור

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


 תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 76(2) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פטור

1.    סדרת איגרות חוב הפטורה ממס בולים על פי הוראות כל דין כשלהבטחת פרעונן של האיגרות ניתנה ערבות המדינה, תהיה פטורה ממס בולים גם אם לא ניתנה ערבות המדינה לפרעון האיגרות.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961".

כ"ד באדר תשכ"א (12 במרס 1961)                         לוי אשכול

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשכ"א מס' 1122 מיום 23.3.1961 עמ' 1304.