להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס בולים – פטור

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

2

Go

פטור

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


 תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 76(2) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פטור

1.    סדרת איגרות חוב שהוצאה באישור המינהלה לשם מכירתה בשלמותה לתושבי-חוץ ובתמורת מטבע-חוץ בלבד תהיה פטורה ממס בולים, אם אישר מנהל המכס והבלו בכתב כי ניתנו בטחונות להנחת דעתו כי מטבע-חוץ יומר למטבע ישראל בשער החליפין הרשמי וכי התמורה תושקע באופן ובתנאים שקבעה המינהלה.

תחילה

2.    תקנות אלה יחולו גם על סדרות איגרות חוב שהוצאו לפני תחילתן אך אחרי י"ז באב תשי"ט (21 באוגוסט 1959).

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962".

ה' באדר ב' תשכ"ב (11 במרס 1962)                       לוי אשכול

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשכ"ב מס' 1283 מיום 23.3.1962 עמ' 1529.