להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

סעיף 1

ציוד משרדי

Go

2

סעיף 2

ביטול

Go

2

סעיף 3

השם

Go

2

תוספת

Go

2


 תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62 ו-81 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:

ציוד משרדי

1.    הציוד המשרדי המפורט בתוספת נקבע כציוד משרדי לענין סעיף 62 לחוק.

ביטול

2.    תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשכ"ד-1963 – בטלות.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971".

תוספת

(תקנה 1)

          בתוספת זו, "פרט" – פרט בתוספת לצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), תש"ל-1970.

    מס'           הפרט                                                                           תיאור הציוד

1.       84.52.2000            מכונות קופה רושמות (cash registers).

2.       84.52.3000            מכונות לחשבונאות (accounting machines) שאינן בעלות מנגנון חישוב אלקטרוני וזכרון.

3.       (בוטל).

4.       (בוטל).

5.       84.53                    מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים ויחידותיהן: קוראים (Readers) מגנטיים או אופטיים, מכונות להעתקת (Transcribing) נתונים על גבי נושאי נתונים (Data Media) בצורת צופן, ומכונות לעיבוד נתונים כאלה, שפורשו בפרט 84.53 לתוספת לצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת), תשל"ג-1972.

6.       85.13                    רכזות ומרכזות טלפון.

7.       85.13                    מכשירי טלפון, לרבות מכשירים לקשר פנימי הפועלים עם מגבר ורמקול.

8.       85.13                    מכשירי טלפרינטר.

9.       85.15.1000            מכשירי שידור וקליטה רדיו-טלגרפיים ורדיו-ולפוניים, ובלבד שהתחנה המרכזת תוקם בתוך המפעל.

10.     85.17                    מלואות-מחוון (indicator panels).

11.     90.10.2000            מכשירי העתקת צילומים בין אם כוללים מערכת אופטית ובין מסוג מגע ומכשירי העתקה באמצעות חום.

12.     90.16                    מכשירי שרטוט, לרבות מושנתים ושולחנות שרטוט המצויידים במכשירי שרטוט (כגון פנטוגרף).

13.     91.05                    שעונים לרישום זמן (time registers) מהסוג המשמש לרישום מועד בואם וצאתם של פועלי המפעל.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 428

11. 90.07.5000 מכשירים להעתקת מסמכים בשיטה אלקטרופוטגרפית ומכשירי העתקת צילום מסוג מגע המופעלים בשיטת אור או חום, ובלבד שישמשו במשרד הטכני של המפעל.

90.10.2000

מיום 24.9.1974

תק' תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3229 מיום 24.9.1974 עמ' 18

3. 84.52.9911 מכונות חישוב ומכונות לחשבונאות בעלות מנגנון חישוב אלקטרוני וזכרון המופעלות על ידי פקודות מתוך יחידת הזכרון הכוללת לא פחות מ 6,000 יחידות בינאריות; מכונות עזר למכונות אלה.

4. 84.52.9919 מכונות חישוב אלקטרוניות בעלות התכונות הבאות:

א. בעלות אפשרות לביצוע פעולות חישוב של פונקציות טריגונומטריות, העלאה בחזקה, הוצאת שורש, פונקציות לוגריתמיות  ופונקציות אקספוננציאליות;

ב. בעלות אפשרות להתחבר אל יחידות עזר, כגון זכרון נוסף, קורא סרטים, קורא כרטיסים, מדפסת.

5. 84.53 מכונות סטטיסטיות, מכונות לחשבונאות מהסוג המופעלות בעזרת כרטיסי-ניקוב, מכונות עזר לשימוש עם מכונות אלה.

5. 84.53 מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים ויחידותיהן: קוראים (Readers) מגנטיים או אופטיים, מכונות להעתקת (Transcribing) נתונים על גבי נושאי נתונים (Data Media) בצורת צופן, ומכונות לעיבוד נתונים כאלה, שפורשו בפרט 84.53 לתוספת לצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת), תשל"ג-1972.

6. 85.13 רכזות ומרכזות טלפון.

7. 85.13 מכשירי טלפון, לרבות מכשירים לקשר פנימי הפועלים עם מגבר ורמקול.

8. 85.13 מכשירי טלפרינטר.

9. 85.15.1000 מכשירי שידור וקליטה רדיו-טלגרפיים ורדיו-ולפוניים, ובלבד שהתחנה המרכזת תוקם בתוך המפעל.

10. 85.17 מלואות-מחוון (indicator panels).

11. 90.07.5000 מכשירים להעתקת מסמכים בשיטה אלקטרופוטגרפית ומכשירי העתקת צילום מסוג מגע המופעלים בשיטת אור או חום, ובלבד שישמשו במשרד הטכני של המפעל.

90.10.2000

11. 90.10.2000 מכשירי העתקת צילומים בין אם כוללים מערכת אופטית ובין מסוג מגע ומכשירי העתקה באמצעות חום.

ה' בתשרי תשל"ב (24 בספטמבר 1971)                                פנחס ספיר

                                                                                                  שר האוצר המסחר והתעשיה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2757 מיום 15.10.1971 עמ' 100.

תוקנו ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 428 – תק' תשל"ב-1971.

ק"ת תשל"ה מס' 3229 מיום 24.9.1974 עמ' 18 – תק' תשל"ה-1974.