נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לעידוד השקעות הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל"ב-1972

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – ערעור על החלטות

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

2

Go

בית המשפט המוסמך

סעיף 1


 תקנות לעידוד השקעות הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל"ב-1972*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 25א(ג) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנוה אלה:

בית המשפט המוסמך

1.    ערעור על החלטות המינהלה על פי סעיף 75(ב) או על פי סעיף 75ב(ג) לחוק (להלן הערעור) יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים.

2.    הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה, והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג–1963, יחולו על הבקשה והדיון בה בשינויים המחוייבים.

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לעידוד השקעות הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל"ב-1972".

כ"ח באדר תשל"ב (14 במרס 1972)                     יעקב ש' שפירא

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2824 מיום 23.3.1972 עמ' 840.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות