תקנות לעידוד השקעות הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות),
תשל"ח-1977

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

נכסים שוטפים

סעיף 2

2

Go

התתייבויות שוטפות

סעיף 3

3

Go

דין חשבונות עובר ושב שונים

סעיף 3א

3

Go

תחולה

סעיף 4

3

Go

השם

סעיף 5


 תקנות לעידוד השקעות הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות),
תשל"ח-1977
*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיף 53ח לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן – החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "זכויות" –

(1)   בחברה – הזכויות כמשמעותן בהגדרת "השקעת חוץ" שבסעיף 53ח לחוק;

(2)   בשותפות – הון השותפות או הזכות לרווחיה.

          "בעל ענין" – אדם שיש לו בחברה הזכאית 50% או יותר באחת מהזכויות לפחות, או שיש חלק כאמור לחברה הזכאית בו, או שיש חלק כאמור לאדם אחר בו ובחברה הזכאית כאחד, הכל בין במישרין ובין בעקיפין; לענין זה, "אדם" – אדם וקרובו כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה).

נכסים שוטפים תק' תשל"ט-1978

2.    (א)  נכסים שוטפים הם סכום שווי כל הנכסים המפורטים להלן, בניכוי סכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק במחצית הראשונה של שנת המס שבה נעשה תיאום הנכסים השוטפים או סכום השווה לסכום הדיבידנד העולה על מחצית ההכנסה החייבת באותה שנה, לפי הגבוה ביניהם:

תק' תשל"ט-1978

(1)   מזומנים ויתרות זכות בבנקים בסכום כולל שלא יעלה על 4% ממחזור המכירות בשנת הבסיס למעט יתרת זכות שבגדר פסקה (1א);

תק' תשל"ט-1978

(1א) יתרת זכות של פקדון שהיה מופקד באותה שנת מס תקופה של ששה חדשים לפחות;

(2)   מלאי עיסוק כמשמעותו לפי הפקודה;

(3)   חובותיהם של לקוחות ושל ספקי טובין ושירותים, ומקדמות ששולמו לספקים על חשבון טובין ושירותים, לרבות שטרות שנתקבלו מהם;

(4)   חובות שהם צמודים והפרשי ההצמדה עליהם חייבים במס, אף אם אינם בגדר פסקה (3);

(5)   הוצאות מראש והוצאות נדחות, למעט הוצאות שאינן ניתנות לניכוי;

(6)   הכנסות שנצברו וטרם נתקבלו ואינן פטורות ממס;

תק' תשמ"ה-1985

(7)   (בוטלה);

תק' תשל"ט-1978

(8)   חובות שמקורם במענקים, פרמיות, תשלומי סיוע וכיוצא באלה, הקשוררים בייצור ההכנסה.

תק' תש"ם-1980

          לענין זה, "הכנסה חייבת" – לפני ניכוי ההפרשה לייצוב ההון כמשמעותה בסעיף 53י(א) לחוק וכשההפרשה לייצוב ההון היא שלילית, בהוספת הסכום שרואים אותו כהכנסה לאותה שנה לפי סעיף 53י(ב) לחוק.

תק' תשל"ט-1978

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) לא ייכללו בנכסים השוטפים החובות המפורטים להלן של בעלי ענין שאינם חברה זכאית שתבעה הטבות על פי החוק:

תק' תשל"ט-1978

(1)   חובות לקוחות בשיעור העולה על 50% מקניותיהם בשנת הבסיס;

תק' תשל"ט-1978

(2)   חובות ספקים בשיעור העולה על 50% ממכירותיהם בשנת הבסיס.

מיום 1.11.1978

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3903 מיום 1.11.1978 עמ' 79

2. (א) נכסים שוטפים הם סכום שווי כל הנכסים המפורטים להלן, בניכוי סכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק בשנת המס במחצית הראשונה של שנת המס שבה נעשה תיאום הנכסים השוטפים או סכום השווה לסכום הדיבידנד העולה על מחצית ההכנסה החייבת באותה שנה, לפי הגבוה ביניהם:

(1) מזומנים ויתרות זכות בבנקים בסכום כולל שלא יעלה על 4% ממחזור המכירות בשנת הבסיס, למעט יתרת זכות שבגדר פסקה (1א);

(1א) יתרת זכות של פקדון שהיה מופקד באותה שנת מס תקופה של ששה חדשים לפחות;

(2) מלאי עיסוק כמשמעותו לפי הפקודה;

(3) חובותיהם של לקוחות ושל ספקי טובין ושירותים, ומקדמות ששולמו לספקים על חשבון טובין ושירותים, לרבות שטרות שנתקבלו מהם;

(4) חובות שהם צמודים והפרשי ההצמדה עליהם חייבים במס, אף אם אינם בגדר פסקה (3);

(5) הוצאות מראש והוצאות נדחות, למעט הוצאות שאינן ניתנות לניכוי;

(6) הכנסות שנצברו וטרם נתקבלו ואינן פטורות ממס;

(7) מסים ששולמו ביתר;

(8) חובות שמקורם במענקים, פרמיות, תשלומי סיוע וכיוצא באלה, הקשורים בייצור ההכנסה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא ייכללו בנכסים השוטפים החובות המופרטים להלן של בעלי ענין שאינם חברה זכאית שתבעה הטבות על פי החוק:

(1) חובות לקוחות בשיעור העולה על 25%  50% מקניותיהם בשנת הבסיס;

(2) חובות ספקים בשיעור העולה על 25% 50% ממכירותיהם בשנת הבסיס.

מיום 1.4.1978

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4077 מיום 14.1.1980 עמ' 762

(א) נכסים שוטפים הם סכום שווי כל הנכסים המפורטים להלן, בניכוי סכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק במחצית הראשונה של שנת המס שבה נעשה תיאום הנכסים השוטפים או סכום השווה לסכום הדיבידנד העולה על מחצית ההכנסה החייבת באותה שנה, לפי הגבוה ביניהם:

(1) מזומנים ויתרות זכות בבנקים בסכום כולל שלא יעלה על 4% ממחזור המכירות בשנת הבסיס,למעט יתרת זכות שבגדר פסקה (1א);

(1א) יתרת זכות של פקדון שהיה מופקד באותה שנת מס תקופה של ששה חדשים לפחות;

(2) מלאי עיסוק כמשמעותו לפי הפקודה;

(3) חובותיהם של לקוחות ושל ספקי טובין ושירותים, ומקדמות ששולמו לספקים על חשבון טובין ושירותים, לרבות שטרות שנתקבלו מהם;

(4) חובות שהם צמודים והפרשי ההצמדה עליהם חייבים במס, אף אם אינם בגדר פסקה (3);

(5) הוצאות מראש והוצאות נדחות, למעט הוצאות שאינן ניתנות לניכוי;

(6) הכנסות שנצברו וטרם נתקבלו ואינן פטורות ממס;

(7) מסים ששולמו ביתר.

(8) חובות שמקורם במענקים, פרמיות, תשלומי סיוע וכיוצא באלה, הקשורים בייצור ההכנסה.

לעניין זה, "הכנסה חייבת" – לפני ניכוי ההפרשה לייצוב ההון כמשמעותה בסעיף 53י(א) לחוק וכשההפרשה לייצוב ההון היא שלילית, בתוספת הסכום שרואים אותו כהכנסה לאותה שנה לפי סעיף 53י(ב) לחוק.

מיום 1.4.1983

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4768 מיום 26.2.1985 עמ' 766

ביטול פסקה 2(א)(7)

הנוסח הקודם:

(7) מסים ששולמו ביתר;

התתייבויות שוטפות

3.    (א)  התחייבויות שוטפות הן סכום כל ההתחייבויות המפורטות להלן, בניכוי סכום השווה לסכום הריבית שלא הותרה לניכוי על פי סעיף 19(ב) לפקודה מחולק במספר האחוזים הנקוב באותו סעיף כפול ב-100:

(1)   חובות לספקים, ללקוחות ולבנקים, לרבות שטרות שניתנו להם;

(2)   הלוואות שנתקבלו, לרבות שטרות שניתנו עליהם;

(3)   הכנסות שנתקבלו מראש;

(4)   הוצאות לפרעון שהותרו לניכוי, והפרשות להוצאות כאמור;

(5)   מסים לפרעון.

          (ב)  על אף האמור בתקנת – משנה (א) לא ייכללו אלה בהתחייבויות השוטפות:

תק' תשל"ט-1978

(1)   התחייבויות לבעלי מניות לפי סכום יתרת ההתחייבויות הקטן ביותר בשנת הבסיס;

לענין פסקה זו, "התחייבויות" – למעט הלוואות בעלים;

"בעלי מניות" – למעט ספקים או לקוחות שתבעו כחברה זכאית הטבות על פי החוק;

(2)   הלוואות לזמן ארוך כולל שיעורי הפרעון שלהן;

תק' תשל"ט-1978

(3)   הלוואות בעלים.

מיום 1.11.1978

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3903 מיום 1.11.1978 עמ' 79

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא ייכללו אלה בהתחייבויות השוטפות:

(1) התחייבויות לבעלי מניות – שאינם ספקים או לקוחות שתבעו כחברה זכאית הטבות על פי החוק – לפי סכום יתרת ההתחייבויות הקטן ביותר בשנת הבסיס;

(1) התחייבויות לבעלי מניות לפי סכום יתרת ההתחייבויות הקטן ביותר בשנת הבסיס;

לעניין פסקה זו, "התחייבויות" – למעט הלוואות בעלים; "בעלי מניות" – למעט ספקים או לקוחות שתבעו כחברה זכאית הטבות על פי החוק;

(2) הלוואות לזמן ארוך כולל שיעורי הפרעון שלהן;

(3) הלוואות בעלים.

דין חשבונות עובר ושב שונים תק' תשל"ט-1978

3א.     לענין תקנות 2(א)(1) ו-3(א)(1) יראו את כל חשבונות עובר ושב של חברה זכאית כחשבון אחד, בקיזוז יתרות החובה והזכות.

מיום 1.11.1978

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3903 מיום 1.11.1978 עמ' 79

הוספת תקנה 3א

תחולה

4.    תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1975 ואילך.

5.    לתקנות אלה ייקרא "להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות לעידוד השקעות הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), תשל"ח-1977".

י"ג בכסלו תשל"ח (23 בנובמבר 1977)   שמחה ארליך                    יגאל הורביץ

                                                                            שר האוצר                 שר התעשיה, המסחר  והתיירות* פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3793 מיום 14.12.1977 עמ' 428.

תוקנו ק"ת תשל"ט מס' 3903 מיום 1.11.1978 עמ' 79 – תק' תשל"ט-1978; תחולתן משנת המס 1975.

ק"ת תש"ם מס' 4077 מיום 14.1.1980 עמ' 762 – תק' תש"ם-1980; תחולתן משנת המס 1978.

ק"ת תשמ"ה מס' 4768 מיום 26.2.1985 עמ' 766 – תק' תשמ"ה-1985; תחולתן משנת המס 1983.