להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1978

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

שיעור מענק יצוא

סעיף 2

2

Go

תשלום המענק ביחס לערך ההשקעות

סעיף 3

2

Go

תוספת היצוא בהרחבת מפעל

סעיף 4

2

Go

מפעל עתיר מדע

סעיף 5

3

Go

מועד תשלום המענק

סעיף 6

3

Go

תחילה

סעיף 7

3

Go

השם

סעיף 8


 תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1978*

           בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 40ה ו-40ו לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "מענק" - מענק יצוא;

           "ערך השקעות" - ערך השקעות שהכיר בהן המנהל כאמור בסעיף 40ו לחוק.

שיעור מענק יצוא

2.    (א)  מענק יהיה בשיעור של לירה אחת בשל כל דולר של ארצות-הברית שנתקבל בתמורת יצוא טובין, או כנגד שוויו אם נתקבלה תמורת היצוא במטבע חוץ אחרת.

           (ב)  לענין תקנת משנה (א) השווי בדולר של ארצות הברית של תמורת יצוא שנתקבלה במטבע חוץ אחרת יחושב לפי השווי ביום המרת התמורה ללירות ישראליות או ביום הפקדתה בחשבון במטבע חוץ בבנק בישראל, לפי המוקדם כלהלן:

(1)   לגבי תמורת יצוא שנתקבלה לפני כ' בחשוון תשל"ח (1 בנובמבר 1977) - לפי שערי הקניה של המטבעות כפי שפרסם בנק ישראל;

(2)   לגבי תמורת יצוא שנתקבלה ביום כ' בחשון תשל"ח (1 בנובמבר 1977) או אחרי מועד זה - לפי השערים היציגים שמפרסם בנק ישראל.

תשלום המענק ביחס לערך ההשקעות

3.    (א)  הסכום הכולל של מענק יצוא שישולם למפעל או לחלק מפעל בשנה פלונית, המחושב כאמור בסעיף 40ו(ב) לחוק, לא יעלה על 6% מערך ההשקעות כאמור בסעיף 40ו(א), בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).

           (ב)  מפעל ששנה פלונית מענק היצוא שהוא זכאי לו אינו מגיע כדי 6% מערך ההשקעות, אך בשנה כלשהי שלאחר מכן עלה יצוא המפעל או חלק המפעל באופן שהיה עשוי לזכות את בעליו, אילולא ההגבלה שבתקנת משנה (א), במענק בשיעור העולה על 6% מערך ההשקעות, יהיה זכאי באותן שנים למענק בשיעור יותר גבוה לפי זה, ובלבד שהמענק לא יעלה על 12% מערך ההשקעות לגבי שנתיים, על 18% לגבי שלוש שנים או על 24% לגבי ארבע שנים.

תוספת היצוא בהרחבת מפעל

4.    לענין מענק בשל הרחבת מפעל, יראו כתוספת היצוא את ההפרש בין תמורת היצוא במטבע חוץ שנתקבלה בשנה שקדמה לשנה שבה הופעלה הרחבת המפעל שבשלה זכאי המפעל למענק יצוא - אך לא פחות מתמורת היצוא שחוייב בה המפעל על פי תכנית קודמת - לבין תמורת היצוא במטבע חוץ בשנה שבשלה ניתן המענק.

מפעל עתיר מדע

5.    (א)  לענין סעיף 40ו יראו כמפעל עתיר מדע מפעל תעשייתי שהוצאותיו בשל מחקר ופיתוח בשנים שבהן הוצאו, מגיעות ל-5% לפחות מהוצאותיו באותן שנים המותרות בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה.

           (ב)  יראו כהשקעות מחקר ופיתוח הוצאות שכר עבודה, חמרים ושירותים, ובלבד שהם משמשים ישירות בפעילות של מחקר או פיתוח.

           (ג)   לענין תקנה זו –

           "מחקר" - חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש, מתוך ציפיה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור משמעותי במוצר או בתהליך קיימים;

           "פיתוח" - יישום ממצאי מחקר בתכנית, תכנון דגם לייצור מוצר חדש, או הפעלת תהליך חדש או שיפור ניכר באחד מאלה, בשלב מן השלבים של גיבוש קווי התכנית, הכנת תכניות ומדגמים, בדיקת אפשרויות חילופיות למוצר, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי, ובלבד שהשלבים שלאחר בדיקת דגם הניסוי או הוכחת התהליך בתנאי הניסוי, לרבות חקירת שווקים, שינויים שיגרתיים או עונתיים במוצרים קיימים, בקווי ייצור ובתהליכי ייצור ופעילויות אחרות שיש בהן שיפור שאינו ניכר - לא ייחשבו כפיתוח.

מועד תשלום המענק

6.    מענק יצוא ישולם אחת לשנה, תוך ששים יום מיום שבעל המפעל הוכיח להנחת דעתו של המנהל את כל הפרטים השייכים לענין אישור המענק, לרבות ביצוע היצוא, קבלת התמורה, המרתה ללירות ישראליות או הפקדתה בחשבון מטבע חוץ בבנק ישראל, וביצוע ההשקעות כאמור בסעיף 40ו לחוק.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה מיום תחילתו של חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 14), תשל"ו-1976.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1976".

ט"ז באייר תשל"ח (23 במאי 1978)

      שמחה ארליך                                                 יגאל הורביץ

           שר האוצר                                                      שר התעשיה, המסחר והתיירות* פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1452.