להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), תש"ם-1979

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

2

Go

תנאי להטבה

סעיף 1

2

Go

סייגים למתן הניכוי

סעיף 2

2

Go

תחולה

סעיף 3


 תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), תש"ם-1979*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 53יז(ב), לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן – החוק), אני קובע לאמור:

תנאי להטבה

1.    התנאי לתחולתו של סעיף 53יז(א) הוא ש-60% לפחות מרכוש החברה בהשקעת חוץ גדולה (להלן – החברה), מושקעים בנכסי המפעל התעשייתי.

סייגים למתן הניכוי תק' תשמ"א-1981

2.    (א)  בתקנה זו –

          "ניירות ערך" –

(1)   ניירות ערך הנסחרים בבורסה;

(2)   תעודות השתתפות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות על פי חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961;

(3)   פקדון במטבע חוץ שהפרשי השער עליו פטורים ממס הכנסה על פי כל דין;

(4)   מניותיה של חברה שמרבית רכושה הוא ניירות ערך כאמור בפסקאות (1) עד (3);

          "הלוואות שאינן עסקיות" – הלוואות בלתי צמודות שניתנו ע"י החברה, במישרין או בעקיפין, לבעלי מניות או למנהלים, למעט אשראי או מקדמות שניתנו במהלך העסקים הרגיל, לבעלי מניות או מנהלים המהווים לקוחות או ספקים של החברה; וכן הלוואות שניתנו על ידי החברה שלא במהלך עסקיה הרגיל ואשר שיעור הריבית עליהן הוא פחות מ-108%.

          "ערך ממוצע של השקעה בניירות ערך" – סך כל התירות הגבוהות ביותר של ניירות הערך שהיו לחברה ביום מן הימים של כל אחד מרבעי השנה, מחולק ב-4, לפי ערכם הרשום במאזן בתום שנת המס הקודמת, ואם נרכשו בתוך שנת המס שלגביה ניתן הניכוי – לפי מחירי הרכישה;

          "ערך ממוצע של הלוואות לא עסקיות" – סך כל היתרות הגבוהות ביותר של ההלוואות שאינן עסקיות שהיו לחברה ביום מן הימים של כל אחד מרבעי השנה, מחולק ב-4.

          (ב)  לענין הניכוי על פי סעיף 53יז(א)(1) לחוק, יופחתו מההון העצמי של החברה הסכומים הבאים:

(1)   סכום השווה לאותו חלק מהערך הממוצע של השקעה בניירות ערך, העולה על סכום ההלוואות המיועדות כמשמעותן בסעיף 19, לפקודת מס הכנסה;

(2)   סכום השווה לערך הממוצע של הלוואות לא עסקיות;

(3)   סכום שהושקע במקרקעין שאינם משמשים את מפעלה של החברה, כשהוא מוכפל במספר החודשים שהיו בבעלות החברה בשנת המס, מחולק ל-12.

מיום 1.4.1980

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 374

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. לענין הניכוי על פי  סעיף 53 י"ז(א)(1) לחוק, יופחתו מההון העצמי של החברה הסכומים הבאים:

(1) סכומים שהושקעו בניירות ערך הנסחרים בבורסה ובמקרקעין שאינם לשימוש החברה, וכן במניות חברה שמרבית רכושה הוא ניירות ערך ומקרקעין כאמור;

(2) הלוואות בלתי צמודות שניתנו על ידי החברה, במישרין או בעקיפין, לבעלי מניות או למנהלים, למעט אשראי או מקדמות שניתנו, במהלך העסקים הרגיל, לבעלי מניות או מנהלים המהווים לקוחות או ספקים של החברה;

(3) הלוואות שניתנו על ידי החברה שלא במהלך עסקיה הרגיל ואשר שיעור הריבית שעליהן הוא פחות מ 30%.

תחולה

3.    תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1979.

כ' באלול תשל"ט (12 בספטמבר 1979)                               שמחה ארליך

                                                                                                               שר האוצר* פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4053 מיום 23.11.1979 עמ' 274.

תוקנו ק"ת תשמ"א מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 374 – תק' תשמ"א-1981; תחולתן משנת המס 1980.