נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), תשמ"ד-1984

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מענק הישבון למפעל מאושר

סעיף 2

2

Go

מענק הישבון לבית מלון, לחניון, לבית ספר שדה ולחברה ליצוא

סעיף 3

2

Go

מענק הישבון למפעל להשכרת ציוד

סעיף 4

2

Go

שמירת דינים

סעיף 5

2

Go

תחולה

סעיף 6

2

Go

ביטול

סעיף 7

2

Go

תוספת


 תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), תשמ"ד-1984*

           בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 40ו ו-81 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בית מלון" ו"חניון" - כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976;

           "חברה ליצוא" - מפעל מאושר שכל עיסוקו יצוא טובין ושירותים.

מענק הישבון למפעל מאושר

2.    מענק הישבון למפעל מאושר, למעט מפעל שחלה עליו תקנה 3 ולמעט נכסי המפעל המפורטים בתוספת, יהיה בשיעור 5% מן המחיר המקורי.

מענק הישבון לבית מלון, לחניון, לבית ספר שדה ולחברה ליצוא

3.    (א)  מפעל מאושר שהוא בית מלון, חניון או בית ספר שדה, זכאי למענק הישבון בשיעור של 12% מן המחיר המקורי.

           (ב)  מפעל מאושר שהוא חברה ליצוא זכאי למענק הישבון בשיעור 0.1% מן המחיר המקורי.

מענק הישבון למפעל להשכרת ציוד

4.    (א)  מענק הישבון למפעל להשכרת ציוד יהיה –

(1)   על השקעות בציוד לצורך השכרה למפעל מאושר שתקנה 2 חלה עליו - בשיעור 5% מן המחיר המקורי;

(2)   על השקעות בציוד לצורך השכרה למפעל מאושר שהוא בית מלון, חניון או בית ספר שדה - בשיעור 12% מן המחיר המקורי;

(3)   על השקעות בציוד לצורך השכרה למפעל מאושר שהוא חברה ליצוא - 0.1% מן המחיר המקורי.

           (ב)  מענק ההישבון לפי תקנת משנה (א) לא יחול על נכסי מפעל כאמור המפורטים בתוספת.

שמירת דינים

5.    אין תקנות אלה באות לגרוע מהוראות כל דין.

תחולה

6.    תחולתן של תקנות אלה תהא לגבי מפעלים ותכניות מאושרות שחל עליהם החוק כפי שתוקן בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 17), תשל"ח-1978.

ביטול

7.    תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), תשל"ט-1978 - בטלות.

תוספת

(תקנות 2 ו-4(ב))

1.        כלי טיס שבגדר פרט 88.02 של צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), תשמ"ג-1983 (להלן - הצו).

2.        אניות שבגדר פרק 89 לצו למעט אלה הכלולים בפרט 89.01.1000 שבו.

ג' בסיון תשמ"ד (3 ביוני 1984)

                                         גדעון פת                יגאל כהן-אורגד

                                             שר התעשיה והמסחר                  שר האוצר* פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1910.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות