להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), תשנ"ח-1997

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

שיעור ההצמדה

סעיף 2

2

Go

שינוי אופן החישוב

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


 תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), תשנ"ח-1997*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 74(ב)(1) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "שער החליפין" - שערו היציג של מטבע חוץ כפי שיקבע בנק ישראל מזמן לזמן;

           "המטבע העיקרי" - המטבע שבו התקבל עיקר תמורת היצוא;

           "מדד" - כמשמעותו בסעיף 74(ב)(1) לחוק;

           "מחזור מתואם" - המחזור של השנה האחרונה שקדמה להפעלה המשמעותית של ההרחבה, כשהוא צמוד עד לתום שנת המס הקודמת בהתאם לאמור בתקנה 2 או לאמור בסעיף 74(ב) לחוק, לפי העניין.

שיעור ההצמדה

2.    (א)  שיעור ההצמדה במפעל מעורב, שלפחות שבעים אחוזים מערך תוצרתו נמכרו מחוץ לישראל בשנת המס, לא יעלה על שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע העיקרי באותה תקופה.

           (ב)  לא התקבל עיקר תמורת היצוא בשנת המס במפעל מעורב כאמור בסעיף קטן (א) במטבע אחד, לא יעלה שיעור ההצמדה על שיעור השינוי בשער החליפין של סל המטבעות שמפרסם בנק ישראל באותה תקופה.

שינוי אופן החישוב

3.    (א)  חדל מפעל לייצא שבעים אחוזים מערך תוצרתו, יחושב הגידול במחזור לעניין סעיף 74 לחוק, באופן שהמחזור המתואם יוצמד לשיעור עליית המדד, החל בשנה הראשונה שבה חדל המפעל לייצא כאמור.

           (ב)  היה שינוי בעיקר תמורת היצוא בשנת המס כך שההצמדה בהתאם לתקנה 2 הינה לפי שער חליפין של מטבע חוץ אחר או של סל המטבעות, וזאת בשונה משנת המס הקודמת, יחושב הגידול במחזור לעניין סעיף 74 לחוק, באופן שהמחזור המתואם יוצמד לשער החליפין של המטבע העיקרי החדש, החל בשנה הראשונה שבה חל שינוי במטבע כאמור.

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בטבת תשנ"ז (1 בינואר 1997).

י"ט בחשון תשנ"ח (19 בנובמבר 1997)

                                       נתן שרנסקי                  יעקב נאמן

                                             שר התעשיה והמסחר                  שר האוצר* פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 117.