חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993

דיני חוקה  – שוויון – אנשים עם מוגבלויות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור הפליה בתעסוקה

Go

2

סעיף 3

מקום ציבורי ותחבורה ציבורית

Go

2

סעיף 3א

תביעה אזרחית

Go

2

סעיף 4

עונשין

Go

2

סעיף 4א

החלת הוראות מחוק השוויון לעניין עבירות לפי סעיף 3

Go

3

סעיף 5

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 6

שמירת דינים

Go

3

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016


חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993*

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

חוק איסור הפליית עיוורים אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "אדם עם עיוורון" – מי שמחזיק או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

"עיוור" "אדם עם עיוורון" – מי שמחזיק או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "אומן לכלב בתהליך הכשרה" – אדם המגדל כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

הוספת הגדרת "אומן לכלב בתהליך הכשרה"

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

הוספת הגדרת "חוק העונשין"

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "חוק השוויון" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

הוספת הגדרת "חוק השוויון"

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "מקום ציבורי" – (נמחקה);

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

מחיקת הגדרת "מקום ציבורי"

הנוסח הקודם:

"מקום ציבורי" – כל מקום הפתוח לקהל הרחב, לרבות משרדי הממשלה והשלטון המקומי, בתי מלון, אכסניות, מתקני קמפינג, מסעדות, בתי קפה, תיאטרון, קולנוע, אולמות ומתקני ספורט;

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "כלב נחייה" – כלב שסיים תהליך הכשרה המסייע לאדם עם עיוורון לנוע ממקום למקום;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

"כלב נחייה" – כלב מאולף שסיים תהליך הכשרה המסייע לעיוור לאדם עם עיוורון לנוע ממקום למקום;

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "מאמן כלב בתהליך הכשרה" – אדם המאמן כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

הוספת הגדרת "מאמן כלב בתהליך הכשרה"

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "מרכז הכשרה והדרכה" – גוף המכשיר כלבים לשמש כלבי נחייה, נותן ליווי והדרכה לאומנים לכלבים בתהליך הכשרה ומכשיר אנשים להיות מאמני כלבים בתהליך הכשרה;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

הוספת הגדרת "מרכז הכשרה והדרכה"

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "מקום ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 19ה לחוק השוויון;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

הוספת הגדרת "מקום ציבורי"

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "נציבות השוויון" – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשמעותה בפרק ו' לחוק השוויון;

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

הוספת הגדרת "נציבות השוויון"

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          "תהליך הכשרה" – תהליך להכשרת כלב לשמש כלב נחייה.

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

הוספת הגדרת "תהליך הכשרה"

איסור הפליה בתעסוקה (תיקון מס' 1)  תשע"ו-2016

2.       עובדת היותו של אדם עם עיוורון מלווה בכלב נחייה, לא תשמש, כשלעצמה, עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

2. עובדת היותו של עיוור אדם עם עיוורון מלווה בכלב נחייה, לא תשמש, כשלעצמה, עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.

מקום ציבורי ותחבורה ציבורית (תיקון מס' 1)  תשע"ו-2016

3.       (א)  לא תוגבל זכותו של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          (ב)  לא ייגבה מאדם עם עיוורון כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד הכניסה למקום ציבורי, בעד השימוש במתקן המצוי בו, או בעד השימוש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, המוביל כלב במהלך תהליך ההכשרה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

(1)   ברשותו תעודה מאת מרכז הכשרה והדרכה, המעידה על היותו אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, לפי העניין;

(2)   הכלב מסומן בהתאם לתקנות שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים.

(תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

          (ד)  אין רואים הפרה של סעיף זה אם נאסרה על פי דין כניסה של כלב נחייה או כלב בתהליך הכשרה למקום ציבורי או לתחבורה ציבורית.

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח 985)

3. (א) לא תוגבל זכותו של עיוור אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

(ב) לא ייגבה מעיוור מאדם עם עיוורון כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד הכניסה למקום ציבורי, בעד השימוש במתקן המצוי בו, או בעד השימוש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, המוביל כלב במהלך תהליך ההכשרה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

(1) ברשותו תעודה מאת מרכז הכשרה והדרכה, המעידה על היותו אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, לפי העניין;

(2) הכלב מסומן בהתאם לתקנות שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים.

(ד) אין רואים הפרה של סעיף זה אם נאסרה על פי דין כניסה של כלב נחייה או כלב בתהליך הכשרה למקום ציבורי או לתחבורה ציבורית.

תביעה אזרחית (תיקון מס' 1)  תשע"ו-2016

3א.     (א)  אדם עם עיוורון, וכן נציבות השוויון או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם עיוורון בעניינו של אדם כאמור ובהסכמתו, רשאים להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיף 3(א) או (ב); על תביעה כאמור יחולו הוראות סעיפים 19נב ו-19סה(א) לחוק השוויון, בשינויים המחויבים.

          (ב)  בתביעה לפי סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק פיצויים בסכום שלא יעלה על הסכום כאמור בסעיף 19נא(ב) לחוק השוויון, בלא הוכחת נזק.

          (ג)   נציבות השוויון רשאית להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיף 3(ג); תביעה כאמור תהיה לבקשת צו עשה או צו מניעה בלבד ויחולו עליה הוראות סעיפים 19נב ו-19סה(א)(2) ו-(3) לחוק השוויון, בשינויים המחויבים.

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1059 (ה"ח 985)

הוספת סעיף 3א

עונשין (תיקון מס' 1)  תשע"ו-2016

4.       (א)  הנמנע מהעסקה של אדם בשל היותו אדם עם עיוורון המלווה בכלב נחייה, בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

          (ב)  המגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי או להשתמש במיתקן המצוי בו או המגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה, או הגובה מאדם עם עיוורון תשלום בעד כניסה או שימוש כאמור בשל היותו מלווה בכלב נחייה, בניגוד להוראות סעיף 3(א) או (ב), דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

          (ג)   המגביל את זכותו של אומן לכלב בתהליך הכשרה או של מאמן כלב בתהליך הכשרה להיכנס למקום ציבורי או להשתמש במיתקן המצוי בו או המגביל את זכותו של אומן לכלב בתהליך הכשרה או של מאמן כלב בתהליך הכשרה להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מוביל כלב בתהליך הכשרה, או הגובה מאומן לכלב בתהליך הכשרה או ממאמן כלב בתהליך הכשרה תשלום בעד כניסה או שימוש כאמור בשל היותו מוביל כלב בתהליך הכשרה, בניגוד להוראות סעיף 3(ג), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1059 (ה"ח 985)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

עונשין

4. העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו – קנס.

החלת הוראות מחוק השוויון לעניין עבירות לפי סעיף 3 (תיקון מס' 1) תשע"ו-2016

4א.     (א)  הוראות סעיפים 19מה ו-19מט לחוק השוויון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירה לפי סעיף 3.

          (ב)  הוראות סעיף 19מח(ב) לחוק השוויון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירה לפי סעיף 3(א) ו-(ב).

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1060 (ה"ח 985)

הוספת סעיף 4א

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1)  תשע"ו-2016

5.       שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1060 (ה"ח 985)

5. שר העבודה והרווחה שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

שמירת דינים (תיקון מס' 1)  תשע"ו-2016

6.       אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה הוראות חוק השוויון.

מיום 19.7.2016

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1060 (ה"ח 985)

הוספת סעיף 6

                                        יצחק רבין                                          אורה נמיר

                                                 ראש הממשלה                                            שרת העבודה והרווחה

           חיים הרצוג                                          שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ג מס' 1410 מיום 27.1.1993 עמ' 48 (ה"ח תשנ"ב מס' 2135 עמ' 382).

תוקן ס"ח תשע"ו מס' 2564 מיום 19.7.2016 עמ' 1058 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 985 עמ' 294) – תיקון מס' 1.