חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – יועצי השקעות

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – יועצי השקעות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – ייעוץ השקעות

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

פרק ב': חובת רישוי

Go

6

סעיף 2

חובת רישוי

Go

6

סעיף 3

עיסוקים שאינם טעונים רשיון

Go

7

סעיף 3א

הצעה למתן שירותים

Go

8

סעיף 4

פעילות אסורה על בעל רשיון

Go

8

סעיף 4א

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי

Go

9

סעיף 5

בקשה לרשיון

Go

9

סעיף 6

החלטת הרשות בבקשה

Go

9

סעיף 7

תנאים למתן רשיון יועץ ורשיון משווק

Go

9

סעיף 7א

פטור מחובת התמחות ובחינות בהמרת רשיון יועץ או משווק

Go

11

סעיף 8

תנאים למתן רשיון מנהל תיקים

Go

11

סעיף 8א

מתן רישיון במקרים מיוחדים

Go

11

סעיף 9

עיסוק בתאגיד בנקאי

Go

11

סעיף 10

ביטול רשיון או התלייתו

Go

11

פרק ב'1: ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות בידי עוסק זר

Go

11

סימן א': הגדרות

Go

11

סעיף 10א

הגדרות

Go

11

סימן ב': מתן שירותים בידי עוסק זר במסגרת תאגיד מורשה

Go

11

סעיף 10ב

מתן שירותים בידי עוסק זר, במסגרת תאגיד מורשה

Go

11

סעיף 10ג

תחולת הוראות של עוסק זר רשום

Go

11

סעיף 10ד

הסכם בין התאגיד המורשה ללקוחו

Go

11

סעיף 10ה

אחריות אזרחית של התאגיד המורשה למעשיו של העוסק הזר

Go

11

סעיף 10ו

חובת פיקוח של התאגיד המורשה על מעשיו של העוסק הזר

Go

11

סעיף 10ז

הודעה לרשות וללקוחות על הפסקת פעילות

Go

11

סימן ג': מרשם העוסקים הזרים

Go

11

סעיף 10ח

רישום במרשם העוסקים הזרים

Go

11

סעיף 10ט

מחיקה ממרשם העוסקים הזרים

Go

11

פרק ג': חובות אמון וזהירות של יועץ השקעות, של משווק השקעות ושל מנהל תיקים

Go

11

סעיף 11

חובות אמון

Go

11

סעיף 12

התאמת השירות לצורכי הלקוח

Go

11

סעיף 13

הסכם בכתב

Go

11

סעיף 14

גילוי נאות

Go

11

סעיף 15

ניגוד ענינים

Go

11

סעיף 16

איסור העדפה

Go

11

סעיף 16א

גילוי נאות, ניגוד ענינים והעדפה, בשיווק והשקעות

Go

11

סעיף 17

איסור תמריצים

Go

11

סעיף 17א

איסור ייעוץ השקעות וביצוע עסקה לגבי נכסים פיננסיים מסוימים

Go

11

סעיף 17ב

הגבלות לענין התקשרות יועץ השקעות בהסכם חריג

Go

11

סעיף 18

סיכונים מיוחדים

Go

11

סעיף 19

חובת סודיות

Go

11

סעיף 20

חובת זהירות

Go

11

סעיף 20א

איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ השקעות

Go

11

סעיף 20ב

הגבלת השימוש במילה ייעוץ בידי משווק השקעות

Go

11

סעיף 20ג

חובת בעל רישיון לקיים את התנאים לעניין ביטוח, הון עצמי, ערבות בנקאית, פיקדון וניירות ערך

Go

11

סעיף 20ד

איסור על עיסוקים נוספים

Go

11

סעיף 21

אחריות בעל רשיון יחיד

Go

11

פרק ד': כללים מיוחדים לדרכי פעולתו של מנהל תיקים

Go

11

סעיף 22

החזקה וניהול נפרד של נכסי הלקוח

Go

11

סעיף 23

איסור שימוש בנכסי לקוח

Go

11

סעיף 24

שכר והוצאות

Go

11

פרק ד'1: ממשל תאגידי

Go

11

סעיף 24א

הגדרות

Go

11

סעיף 24ב

דירקטוריון

Go

11

סעיף 24ב1

מניעת ניגוד עניינים

Go

11

סעיף 24ג

יושב ראש הדירקטוריון

Go

11

סעיף 24ד

סמכות שר האוצר

Go

11

סעיף 24ה

ניהול ישיבות הדירקטוריון

Go

11

סעיף 24ו

תפקידי הדירקטוריון

Go

11

סעיף 24ז

איסור אצילה

Go

11

סעיף 24ח

ועדת ביקורת

Go

11

סעיף 24ט

מבקר פנימי

Go

11

סעיף 24י

סייג לתחולה

Go

11

סעיף 24יא

שינוי תוספת  ראשונה א'

Go

11

פרק ה': רישום ודיווח

Go

11

סעיף 25

רישום פעולות

Go

11

סעיף 26

דיווח ללקוח

Go

11

סעיף 27

דיווח לרשות

Go

11

סעיף 27א

דרכי הדיווח לרשות

Go

11

סעיף 27ב

העתק מאושר

Go

11

סעיף 27ג

דיווחים נוספים

Go

11

פרק ו': תפקידי הרשות וסמכויותיה

Go

11

סעיף 28

פיקוח הרשות על בעל רשיון

Go

11

סעיף 29

החלת סמכויות הרשות

Go

11

פרק ז': עבירות משמעת ושיפוט משמעתי

Go

11

פרק ז'1: הטלת עיצום כספי בידי הרשות

Go

11

סעיף 38א

עיצום כספי

Go

11

סעיף 38ב

סכום העיצום הכספי

Go

11

סעיף 38ג

סכומים מופחתים

Go

11

סעיף 38ד

הפרת הוראה זהה לגבי כמה לקוחות

Go

11

סעיף 38ה

שינוי התוספת השנייה והתוספת השלישית

Go

11

פרק ז'2: הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית

Go

11

סעיף 38ו

הגדרות

Go

11

סעיף 38ז

החלת הוראות לעניין בירור הפרה והליך אכיפה מינהלי

Go

11

סעיף 38ח

החלת הוראות לעניין עיצום כספי

Go

11

סעיף 38ט

אחריות מנהל כללי ושותף למעט שותף מוגבל

Go

11

סעיף 38י

איסור שיפוי וביטוח

Go

11

סעיף 38יא

רשימת מעשים או מחדלים שיש בהם כדי להעיד על פגם בזהירות

Go

11

סעיף 38יב

שינוי התוספת הרביעית

Go

11

פרק ח': עונשין

Go

11

סעיף 39

עונשין

Go

11

סעיף 40

אחריות מנהל תאגיד

Go

11

פרק ח'1: הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

Go

11

סעיף 40ב

הגדרות

Go

11

סעיף 40ג

סמכות יושב ראש הרשות או פרקליט מחוז להתקשר בהסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

Go

11

פרק ט': הוראות שונות

Go

11

סעיף 40ד

המצאת מסמכים מהרשות בדואר אלקטרוני מאובטח

Go

11

סעיף 41

אגרות

Go

11

סעיף 41א

שינוי התוספת הראשונה

Go

11

סעיף 42

ביצוע ותקנות

Go

11

סעיף 43

תיקון חוק הבנקאות

Go

11

סעיף 44

תיקון חוק הבנקאות

Go

11

סעיף 45

תיקון פקודת הבנקאות   מס' 19

Go

11

סעיף 46

תיקון חוק השקעות משותפות

Go

11

סעיף 47

תחילה והוראות מעבר לסעיפים מסויימים

Go

11

סעיף 48

הוראות מעבר

Go

11

סעיף 49

פרסום ברשומות

Go

11

תוספת ראשונה

Go

11

תוספת ראשונה א'

Go

11

תוספת שנייה

Go

11

תוספת שלישית

Go

11

תוספת רביעית

Go

11

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005


חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995*

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח 175)

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

תיקון תשע"ו-2016

           "אגודת פיקדון ואשראי" – אגודה שיתופית בעלת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2006;

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 152 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "אגודת פיקדון ואשראי"

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

           "בורסה מחוץ לישראל" – חברה שקיבלה אישור למנהל מערכת למסחר בניירות ערך בידי מי שרשאי לתיתו על פי דין, במדינה שבה היא פועלת;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

"בורסה מחוץ לישראל" – בורסה שקיבלה אישור חברה שקיבלה אישור למנהל מערכת למסחר בניירות ערך בידי מי שרשאי לתיתו על פי דין, במדינה שבה היא פועלת;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

           "בנק מחוץ לישראל" – תאגיד שהתאגד במדינת חוץ ושהתקיימו לגביו כל אלה:

(1)   הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טעון רישיון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי);

(2)   הוא קיבל אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

הוספת הגדרת "בנק מחוץ לישראל"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "בעל רשיון" – בעל רשיון יועץ, בעל רשיון משווק או בעל רשיון מנהל תיקים שניתן לו לפי חוק זה;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח 175)

"בעל רשיון" – בעל רשיון יועץ בעל רשיון יועץ, בעל רשיון משווק או בעל רשיון מנהל תיקים שניתן לו לפי חוק זה;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "גוף מוסדי" – חברה מנהלת,מנהל קרן ומבטח;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "גוף מוסדי"

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

           "דו"ח מיידי" – (נמחקה);

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

מחיקת הגדרת "דו"ח מיידי"

הנוסח הקודם:

"דו"ח מיידי" – כמשמעותו בסעיף 36 לחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           "בעבירה" – עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

"הורשע בעבירה" – הורשע בעבירה לפי עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט בעבירה למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

"הורשע בעבירה" – עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

"הורשע בעבירה עבירה" – עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון;

           "הרשות" – רשות ניירות ערך שהוקמה על פי חוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

           "התחייבות חיתומית" – (נמחקה);

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 498 (ה"ח 103)

"התחייבות חיתומית" – התחייבות לרכוש ניירות ערך המוצעים בתשקיף, במידה שלא ירכוש אותם הציבור כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

מחיקת הגדרת "התחייבות חיתומית"

הנוסח הקודם:

"התחייבות חיתומית" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "זיקה", של אדם, לנכס פיננסי – כל אחד מאלה:

(1)   הנכס הפיננסי הוא בניהולו של אותו אדם או שהונפק או הוצא על ידו;

(2)   אותו אדם, או אחר מטעמו או בעבורו, זכאי, במישרין או בעקיפין, לטובת הנאה למעט החזר עמלה או עמלת הפצה כאמור בסעיף 17(ב)(3) עד (5), שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכס הפיננסי, בקשר עם ביצוע עסקה בנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו; לענין הגדרה זו, "אדם" – לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה, מי שמועסק בידי אחד מאלה, או מי שמעסיק אחד מאלה;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "זיקה"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "חבר בורסה" – כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חבר בורסה"

           "חברה" – כהגדרתה בפקודת החברות;

           "חוק הבנקאות (רישוי)" - חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

           "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

           "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני"

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

"חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

           "חוק השקעות משותפות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994;

           "חוק העונשין" - חוק העונשין, תשל"ז-1977;

           "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח על קופות גמל"

           "חתם" - מי שמתחייב בהתחייבות חיתומית;

           "יועץ השקעות" או "יועץ" - מי שעוסק בייעוץ השקעות;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "ייעוץ השקעות" – מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים; לענין זה, "ייעוץ" – בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, למעט פרסום בידי המדינה או בידי תאגיד הממלא תפקיד על פי דין במסגרת תפקידו;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

"ייעוץ השקעות" – מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים או של נכסים פיננסיים; לענין זה, "ייעוץ" – בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, למעט פרסום בידי המדינה או בידי תאגיד הממלא תפקיד על פי דין במסגרת תפקידו;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

           "לקוח כשיר" – לקוח שבעת ההתקשרות עמו למתן שירותים, היה מנוי בתוספת הראשונה והתקיימו בו התנאים המנויים בה;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

הוספת הגדרת "לקוח כשיר"

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

"לקוח כשיר" – לקוח שבעת ההתקשרות עמו למתן שירותים, היה מנוי בתוספת הראשונה והתקיימו בו התנאים המנויים בה;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "מבטח" ו"סוכן ביטוח" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-2005;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "מבטח" ו"סוכן ביטוח"

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

           "מוצר מובנה" – השקעה, בין בפיקדון ובין בדרך אחרת שהתשואה עליה או הסיכון הכרוך בה נקבעים על פי נוסחה המבוססת על שינויים באחד או יותר מאלה:

(1)   מדד או מספר מדדים;

(2)   מחיר של נייר ערך או של מספר ניירות ערך;

(3)   מחיר של סחורה או של מספר סחורות;

(4)   מחיר של אופציות או של חוזים עתידיים;

(5)   ריבית או הפרשים בין שערי ריבית שונים;

(6)   שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין שונים;

למעט השקעה המבטיחה, באופן בלתי מותנה, את תשלום הקרן בשינויים הנובעים מפסקאות (1) או (2) שלהלן, אם נקבעו בתנאי ההשקעה, וכן באופן בלתי מותנה את התשלום כאמור בפסקה (3) שלהלן, אם נקבע כזה, ובלבד שאם ניתנה ברירה בין שניים או יותר מהמנויים להלן יובטח תשלום לפי הגבוה מביניהם:

(1)   הפרשי מדד, שאינו מדד ניירות ערך;

(2)   הפרשי שערי מט"ח;

(3)   ריבית קבועה או משתנה;

שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע השקעות שעל אף האמור לעיל, נכללות בהגדרה זו או שאינן נכללות בה;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

הוספת הגדרת "מוצר מובנה"

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

           "מוצרי מדדים" – תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות בחסר או אופציות כיסוי, כמשמעותם בתקנון הבורסה, וכן מוצר מדד אחר כמשמעותו בתקנון הבורסה שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

הוספת הגדרת "מוצרי מדדים"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "מנהל קרן" – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "מנהל קרן"

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

           "מערכת למסחר בניירות ערך" – כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

הוספת הגדרת "מערכת למסחר בניירות ערך"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "משווק השקעות" או "משווק" – מי שעוסק בשיווק השקעות;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "משווק השקעות" או "משווק"

           "מנהל תיקי השקעות" או "מנהל תיקים" - מי שעוסק בניהול תיקי השקעות;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           "מרשם העוסקים הזרים" – כמשמעותו לפי סימן ג' בפרק ב'1;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

הוספת הגדרת "מרשם העוסקים הזרים"

           "נאמנות עיוורת" - ניהול תיקי השקעות עבור לקוח אשר אינו רשאי ליתן הוראות או הנחיות בדבר ניירות ערך או נכסים פיננסיים שיירכשו, שיוחזקו או שיימכרו עבורו;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

           "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

החלפת הגדרת "נושא משרה"

הנוסח הקודם:

"נושא משרה" - כהגדרתו בפרק ד'1 לפקודת החברות;

           "ניהול תיקי השקעות" - ביצוע עסקאות, לפי שיקול דעת, לחשבונם של אחרים;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 14) תש"ע-2010

           "ניירות ערך" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה ומוצרי מדדים, לרבות ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וניירות ערך חוץ, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

"ניירות ערך" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, לרבות יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וניירות ערך חוץ, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

"ניירות ערך" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה ומוצרי מדדים, לרבות ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וניירות ערך חוץ, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           "ניירות ערך חוץ" - ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

"ניירות ערך חוץ" - ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, או מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

(תיקון מס' 3) תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 14)  תש"ע-2010

           "נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 13.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח 2543)

"נכסים פיננסיים" – פקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ, השקעות בקופות גמל ובתכניות חסכון, אופציות, חוזים עתידיים, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

"נכסים פיננסיים" –השקעות בקופות גמל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

"נכסים פיננסיים" – השקעות בקופות גמל יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

"נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

"נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

           "עסקה" - עסקה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים;

           "פקודת החברות" - פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "שיווק השקעות" – מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי; לענין זה, "ייעוץ" – כמשמעותו בהגדרה ייעוץ השקעות;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

החלפת הגדרות "קופת גמל" ו"תאגיד בנקאי" בהגדרת "שיווק השקעות"

הנוסח הקודם:

"קופת גמל" – קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, למעט קופת גמל המתנהלת בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

"תאגיד בנקאי" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי);

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           "שירותים" – ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, כולם או חלקם;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

הוספת הגדרת "שירותים"

           "תאגיד מורשה" - תאגיד בעל רשיון לפי חוק זה;

           "תאגיד קשור", לתאגיד אחר - תאגיד שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא שולט בתאגיד האחר;

(2)   הוא נשלט בידי התאגיד האחר;

(3)   לאדם אחר יש שליטה בו ובתאגיד המורשה.

           "תכנית חסכון" - תכנית חסכון שקיבלה את אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

           "תעודות סל" – (נמחקה);

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "תעודות סל"

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

מחיקת הגדרת "תעודות סל"

הנוסח הקודם:

"תעודות סל" – כמשמעותן בתקנון הבורסה;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "תקנון הבורסה" – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "תקנון הבורסה"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "בנק", "בנק חוץ" ו"תאגיד בנקאי" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי);

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "בנק", "בנק חוץ" ו"תאגיד בנקאי"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           "חברה מנהלת" ו"קרן השתלמות" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חברה מנהלת" ו"קרן השתלמות"

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

           "בן משפחה", "בעל ענין", "הון עצמי", "התחייבות חיתומית", "פרט מטעה", "שליטה", "בורסה", "החזקה" ו"רכישה" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

"בן משפחה", "בעל ענין", "הון עצמי", "פרט מטעה", "שליטה", "בורסה", "החזקה" ו"רכישה" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

"בן משפחה", "בעל ענין", "הון עצמי", "התחייבות חיתומית", "פרט מטעה", "שליטה", "בורסה", "החזקה" ו"רכישה" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

           "קרן להשקעות משותפות בנאמנות", "קרן פתוחה " ו"שוק מוסדר" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק השקעות משותפות;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

"קרן להשקעות משותפות בנאמנות", "קרן פתוחה" "חוזה עתידי" ו"שוק מוסדר" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק השקעות משותפות;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

           "אופציה" ו"חוזה עתידי" – כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

החלפת הגדרת "אופציה", "חוזה עתידי", "מחיר מימוש" ו"נכס בסיס" בהגדרת "אופציה" ו"חוזה עתידי"

הנוסח הקודם:

"אופציה", "חוזה עתידי", "מחיר מימוש" ו"נכס בסיס" – כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות; שר האוצר רשאי לקבוע את דרכי חישוב שווי נכס הבסיס;

           "שותפות" ו"שותף מוגבל" - כהגדרתם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

פרק ב': חובת רישוי

חובת רישוי (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 תיקון תשע"ו-2016

2.    (א)  לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ; יחיד בעל רשיון יועץ רשאי לעסוק בייעוץ השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ או כעובד באגודת פיקדון ואשראי.

           (ב)  לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים, ואם הוא יחיד - הוא בעל רשיון ועובד בחברה שהיא בעלת רשיון מנהל תיקי השקעות.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ב1)        לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בשיווק, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

           (ב2)        על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק, ואם הוא מנהל קרן – יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים, ולעניין זה יראו קרן חוץ, כהגדרתה בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות, שמנהל הקרן משמש נציג שלה או של מנהל הקרן שלה, כקרן בניהולו; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ג)   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב1) בעל רשיון מנהל תיקים רשאי לעסוק גם בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, ובאחד מאלה בלבד, ואולם אם הוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק, לא יעסוק בייעוץ השקעות; בעיסוקו בייעוץ השקעות שלא במסגרת ניהול תיקים יחולו על בעל רשיון מנהל תיקים הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון יועץ, ובעיסוקו בשיווק השקעות יחולו עליו הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון משווק.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ד)  אין בהוראות בסעיפים קטנים (א) עד (ב1) כדי למנוע –

(1)   ממי שנמצא בתקופת התמחות לקראת קבלת רשיון לפי חוק זה, לעבוד בפיקוחו של בעל רשיון בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;

(2)   ממי שאינו בעל רשיון לעבוד אצל בעל רשיון, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

(3)   ממי שהוא בעל רשיון כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי מוצר פנסיוני כהגדרתו באותו חוק, שהוא גם נכס פיננסי.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

2. (א) לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ; יחיד בעל רשיון יועץ רשאי לעסוק בייעוץ השקעות כיחיד או כעובד בחברה או בשותפות שהיא תאגיד מורשה או כשותף בשותפות שהיא תאגיד מורשה שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון יועץ.

(ב) לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים, ואם הוא יחיד — הוא בעל רשיון ועובד בחברה שהיא בעלת רשיון מנהל תיקי השקעות.

(ב1) לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בשיווק, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק.

(ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב1) בעל רשיון מנהל תיקים רשאי לעסוק גם בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, ובאחד מאלה בלבד, ואולם אם הוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק, לא יעסוק בייעוץ השקעות; בעיסוקו בייעוץ השקעות שלא במסגרת ניהול תיקים יחולו על בעל רשיון מנהל תיקים הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון יועץ, ובעיסוקו בשיווק השקעות יחולו עליו הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון משווק.

(ד) אין בהוראות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) עד (ב1) כדי למנוע —

(1) ממי שנמצא בתקופת התמחות לקראת קבלת רשיון לפי חוק זה, לעבוד בפיקוחו של בעל רשיון בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;

(2) ממי שאינו בעל רשיון לעבוד אצל בעל רשיון, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;

(3) ממי שהוא בעל רשיון כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי מוצר פנסיוני כהגדרתו באותו חוק, שהוא גם נכס פיננסי.

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

(ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק, ואם הוא מנהל קרן – יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 655 (ה"ח 504)

(ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק, ואם הוא מנהל קרן – יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים, ולעניין זה יראו קרן חוץ, כהגדרתה בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות, שמנהל הקרן משמש נציג שלה או של מנהל הקרן שלה, כקרן בניהולו; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 152 (ה"ח 1083)

(א) לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ; יחיד בעל רשיון יועץ רשאי לעסוק בייעוץ השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון יועץ כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ או כעובד באגודת פיקדון ואשראי.

עיסוקים שאינם טעונים רשיון

3.    (א)  עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(3)   ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי;

(4)   ייעוץ השקעות בכלי התקשורת;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(5)   ייעוץ השקעות או שיווק השקעות שנותן אדם מכוח חברותו בועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(6)   ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(7)   ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן משפחה;

(8)   ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים;

(9)   ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור;

(10)  ניהול תיקי השקעות בידי מי שנתמנה בצו של בית משפט או בית דין מוסמך, לפעול בנכסי הזולת אגב ביצוע תפקידו כאמור;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(11)  ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, ללקוח כשיר;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

(12)  ייעוץ השקעות או שיווק השקעות לגבי נכס פיננסי או סוגים של נכסים פיננסיים כפי שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

(תיקון מס' 21) תשע"ד-2014

(13) דירוג כהגדרתו בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (א1)        על אף הוראות פסקה (3) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה, בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1)   יחולו לגביו הוראות פרקים ג' או ד', לפי הענין, כאילו היה בעל רישיון;

(2)   יודיע ללקוח, שלו הוא נותן ייעוץ או שבעבורו הוא מנהל תיק השקעות, קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (א2)        על אף הוראות פסקה (11) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(1)   יחול לגביו הוראות פרק ג', למעט סעיפים 12, 13, 14, 16 ו-18, כאילו היה בעל רישיון ולגבי מי שעוסק בניהול תיקי השקעות – גם הוראות פרק ד', למעט סעיף 24; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   יודיע ללקוח שלו הוא נותן שירותים קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (א3)        על אף הוראות פסקה (5) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בשיווק השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה, יודיע לוועדת ההשקעות או לדירקטוריון, לפי העניין, על זיקתו לנכס פיננסי, מהותה ופרטיה.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (ג)   בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, או בניהול תיקי השקעות ללקוח כשיר בידי בעל רשיון, לא יחולו הוראות סעיפים 12, 13, 14, 16, 18, 24 ו-25, לפי העניין; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם.

מיום 13.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח 2543)

מחיקת פסקה 3(א)(2)

הנוסח הקודם:

 (2) ייעוץ השקעות המוגבל אך ורק להשקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ;

מיום 22.6.2005 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 505 (ה"ח 156)

3. (א) עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:

(1) ביצוע עסקה על פי הוראה מטעם הלקוח ללא שיקול דעת;

(2) (נמחקה);

(3) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות לאחרים ובלבד בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי;

(4) ייעוץ השקעות בכלי התקשורת;

(5) ייעוץ השקעות שנותן אדם מכוח חברותו בועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין;

(6) ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד;

(7) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן זוג, הורה, בן או בת של אחד מאלה בן משפחה;

(8) ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים;

(9) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור;

(10) ניהול תיקי השקעות בידי מי שנתמנה בצו של בית משפט או בית דין מוסמך, לפעול בנכסי הזולת אגב ביצוע תפקידו כאמור;

(11) ייעוץ השקעות לתאגיד הנמנה עם סוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

(א1) על אף הוראות פסקה (א)(3), מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה, בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1) יחולו לגביו הוראות פרקים ג' או ד', לפי הענין, כאילו היה בעל רישיון;

(2) יודיע ללקוח, שלו הוא נותן ייעוץ או שבעבורו הוא מנהל תיק השקעות, קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(א2) על אף הוראות פסקה (א)(11), מי שעוסק בייעוץ השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1) יחול לגביו הוראות פרק ג', למעט סעיפים 13, 14, 16 ו-18, כאילו היה בעל רישיון;

(2) יודיע ללקוח שלו הוא נותן ייעוץ קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

(ג) בייעוץ השקעות לתאגיד כאמור בהוראת סעיף קטן (א)(11) בידי בעל רשיון, לא יחולו הוראות סעיפים 13, 14, 16 ו-18.

מיום 22.6.2005 עד יום 22.6.2006

הוראת שעה תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 853 (ה"ח 175)

3. (א) עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי וכן בידי תאגיד שאינו תושב ישראל שערב יום תחילתו של תיקון מס' 8 עסק בניהול תיק ההשקעות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות בלי שהיה בידו רשיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ, לפי הוראת סעיף 3(א)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום תחילתו של תיקון מס' 8 ולפי סעיף 13(ג)(1) לחוק השקעות משותפות, לגבי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות שהיו לקוחותיו ערב יום זה; לענין סעיף זה, "תאגיד שאינו תושב ישראל" – תאגיד שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים מחוץ לישראל;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

3. (א) עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי;

(4) ייעוץ השקעות בכלי התקשורת;

(5) ייעוץ השקעות או שיווק השקעות שנותן אדם מכוח חברותו בועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין;

(6) ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד;

(7) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן משפחה;

(8) ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים;

(9) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור;

(10) ניהול תיקי השקעות בידי מי שנתמנה בצו של בית משפט או בית דין מוסמך, לפעול בנכסי הזולת אגב ביצוע תפקידו כאמור;

(11) ייעוץ השקעות לתאגיד הנמנה עם סוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

(11) ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, ללקוח כשיר.

(א1) על אף הוראות פסקה (א)(3) פסקה (3) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה, בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1) יחולו לגביו הוראות פרקים ג' או ד', לפי הענין, כאילו היה בעל רישיון;

(2) יודיע ללקוח, שלו הוא נותן ייעוץ או שבעבורו הוא מנהל תיק השקעות, קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(א2) על אף הוראות פסקה (א)(11) פסקה (11) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1) יחול לגביו הוראות פרק ג', למעט סעיפים 12, 13, 14, 16 ו-18, כאילו היה בעל רישיון ולגבי מי שעוסק בניהול תיקי השקעות – גם הוראות פרק ד', למעט סעיף 24; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם;

(2) יודיע ללקוח שלו הוא נותן ייעוץ נותן שירותים קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(א3) על אף הוראות פסקה (5) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בשיווק השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה, יודיע לוועדת ההשקעות או לדירקטוריון, לפי העניין, על זיקתו לנכס פיננסי, מהותה ופרטיה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

(ג) בייעוץ השקעות לתאגיד כאמור בהוראת סעיף קטן (א)(11) בשיווק השקעות, או בניהול תיקי השקעות ללקוח כשיר בידי בעל רשיון, לא יחולו הוראות סעיפים 13, 14, 16 ו-18 12, 13, 14, 16, 18, 24 ו-25, לפי העניין; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם.

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 269 (ה"ח 816)

הוספת פסקה 3(א)(12)

מיום 1.4.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ד מס' 2446 מיום 27.3.2014 עמ' 432 (ה"ח 786)

הוספת פסקה 3(א)(13)

הצעה למתן שירותים (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

3א.     לא יפנה אדם בהצעה למתן שירותים, אלא אם כן השירות ניתן בידי בעל רישיון מתאים לפי חוק זה, או בידי מי שרשאי לתת שירות כאמור גם בלא רישיון, לפי הוראות סעיפים 3 או 9 או פרק ב'1; בסעיף קטן זה, "פנייה בהצעה" – בין במשירין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימילה, בטלפון או בכל דרך אחרת.

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 3א

פעילות אסורה על בעל רשיון (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

4.    (א)  יחיד בעל רשיון לא יחזיק ולא ירכוש ניירות ערך ויחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות עבור עצמו.

           (ב)  יחיד מנהל תיקי השקעות לא ינהל תיקי השקעות עבור בן משפחתו או עבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי שליטה בו.

           (ג)   האיסור לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחול ביחס לאלה:

(1)   ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(2)   ניירות ערך שהנפיק התאגיד שבו עובד בעל הרשיון או בן זוגו (בפסקה זו ובפסקאות (2א) ו-(2ב) – בעל הרישיון) או שהנפיק תאגיד השולט בתאגיד כאמור ושהוצעו לבעל הרישיון במסגרת תכנית תגמול לעובדים כמשמעותה לפי סעיף
15ב(1) או (2) לחוק ניירות ערך, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום שנרכשו על ידו, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; היו בידי בעל הרישיון, לאחר רכישת ניירות ערך כאמור בפסקה זו, רק ניירות הערך האמורים, לבד או יחד עם ניירות ערך כאמור בפסקאות (1), (2א), (2ב), (3), (4), (6) או (7), רשאי בעל הרישיון שלא להעבירם לנאמנות עיוורת, ואולם על מכירתם יחולו הוראות סעיף 52ט(ב) לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(2א) ניירות ערך שהחזיק בעל רישיון בתאגיד במועד שבו הציע אותו תאגיד את ניירות הערך שלו לראשונה לציבור, ולענין זה –

(א)   יחולו הוראות פסקה (2), בשינויים המחויבים, לענין העברת ניירות ערך כאמור לנאמנות עיוורת; החזיק בעל רישיון ניירות ערך כאמור שלא בנאמנות עיוורת, יחולו לגבי ייעוץ או ביצוע עסקה לגבי ניירות הערך האמורים הוראות סעיף 15;

(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך;

(ג)    הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(2ב) ניירות ערך של תאגיד שהחזיק בעל הרישיון טרם קבלת הרישיון על ידו, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הרישיון, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; ואולם היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך; הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 25) תשע"ז-2017

(3)   יחידות של קרן פתוחה או קרן סל כהגדרתה בחוק השקעות משותפות; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה או קרן סל כאמור בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה:

(1)    בעל שליטה במנהל הקרן;

(2)    דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(3א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

(4)   השקעות בקרנות השתלמות;

(5)   ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(6)   ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה –

"ניירות ערך חוץ" – למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

"שווי רשום למסחר" – הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקבע לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 14) תש"ע-2010

(7)   מוצרי מדדים.

מיום 13.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח 2543)

החלפת פסקה 4(ג)(4)

הנוסח הקודם:

(4) פקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ, השקעות בקופות גמל או בתכניות חסכון;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 506 (ה"ח 156)

(ג) האיסור לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחול ביחס לאלה:

(1) ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה;

(2) ניירות ערך שהנפיק התאגיד שבו עובד בעל הרשיון או שבו הוא נושא משרה או בן זוגו (בפסקה זו ובפסקאות (2א) ו-(2ב) – בעל הרישיון) או שהנפיק תאגיד השולט בתאגיד כאמור ושהוצעו לבעל הרישיון במסגרת תכנית תגמול לעובדים כמשמעותה לפי סעיף 15ב(1) או (2) לחוק ניירות ערך, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום שנרכשו על ידו, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; היו בידי בעל הרישיון, לאחר רכישת ניירות ערך כאמור בפסקה זו, רק ניירות הערך האמורים, לבד או יחד עם ניירות ערך כאמור בפסקאות (1), (2א), (2ב), (3), (4), (6) או (7), רשאי בעל הרישיון שלא להעבירם לנאמנות עיוורת, ואולם על מכירתם יחולו הוראות סעיף 52ט(ב) לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים;

(2א) ניירות ערך שהחזיק בעל רישיון בתאגיד במועד שבו הציע אותו תאגיד את ניירות הערך שלו לראשונה לציבור, ולענין זה –

(א) יחולו הוראות פסקה (2), בשינויים המחויבים, לענין העברת ניירות ערך כאמור לנאמנות עיוורת; החזיק בעל רישיון ניירות ערך כאמור שלא בנאמנות עיוורת, יחולו לגבי ייעוץ או ביצוע עסקה לגבי ניירות הערך האמורים הוראות סעיף 15;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך;

(ג) הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(2ב) ניירות ערך של תאגיד שהחזיק בעל הרישיון טרם קבלת הרישיון על ידו, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הרישיון, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; ואולם היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך; הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(3) יחידות של קרן פתוחה; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה:

(1) בעל שליטה במנהל הקרן;

(2) דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור;

(3א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

(4) השקעות בקופות גמל;

(5) ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור;

(6) ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה –

"ניירות ערך חוץ" – למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

"שווי רשום למסחר" – הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקבע לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו;

(7) תעודות סל כמשמעותן בתקנון הבורסה; לענין זה – "תקנון הבורסה" – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך".

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(7) תעודות סל כמשמעותן בתקנון הבורסה; לענין זה – "תקנון הבורסה" – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך".

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

4. (א) יחיד בעל רשיון לא יחזיק ולא ירכוש ניירות ערך ויחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות עבור עצמו.

(ב) יחיד מנהל תיקי השקעות לא ינהל תיקי השקעות עבור בן משפחתו או עבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי שליטה בו.

(ג) האיסור לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחול ביחס לאלה:

(1) ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה;

(2) ניירות ערך שהנפיק התאגיד שבו עובד בעל הרשיון או בן זוגו (בפסקה זו ובפסקאות (2א) ו-(2ב) – בעל הרישיון) או שהנפיק תאגיד השולט בתאגיד כאמור ושהוצעו לבעל הרישיון במסגרת תכנית תגמול לעובדים כמשמעותה לפי סעיף 15ב(1) או (2) לחוק ניירות ערך, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום שנרכשו על ידו, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; היו בידי בעל הרישיון, לאחר רכישת ניירות ערך כאמור בפסקה זו, רק ניירות הערך האמורים, לבד או יחד עם ניירות ערך כאמור בפסקאות (1), (2א), (2ב), (3), (4), (6) או (7), רשאי בעל הרישיון שלא להעבירם לנאמנות עיוורת, ואולם על מכירתם יחולו הוראות סעיף 52ט(ב) לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים;

(2א) ניירות ערך שהחזיק בעל רישיון בתאגיד במועד שבו הציע אותו תאגיד את ניירות הערך שלו לראשונה לציבור, ולענין זה –

(א) יחולו הוראות פסקה (2), בשינויים המחויבים, לענין העברת ניירות ערך כאמור לנאמנות עיוורת; החזיק בעל רישיון ניירות ערך כאמור שלא בנאמנות עיוורת, יחולו לגבי ייעוץ או ביצוע עסקה לגבי ניירות הערך האמורים הוראות סעיף 15;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך;

(ג) הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(2ב) ניירות ערך של תאגיד שהחזיק בעל הרישיון טרם קבלת הרישיון על ידו, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הרישיון, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; ואולם היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך; הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(3) יחידות של קרן פתוחה; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה:

(1) בעל שליטה במנהל הקרן;

(2) דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור;

(3א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

(4) השקעות בקופות גמל בקרנות השתלמות;

(5) ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור;

(6) ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה –

"ניירות ערך חוץ" – למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

"שווי רשום למסחר" – הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקבע לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו;

(7) תעודות סל.

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

(7) תעודות סל מוצרי מדדים.

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1070 (ה"ח 1103)

(3) יחידות של קרן פתוחה; ואולם יחידות של קרן פתוחה או קרן סל כהגדרתה בחוק השקעות משותפות; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה או קרן סל כאמור בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה:

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי (תיקון מס' 19) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 27) תשע"ט-2019

4א.     (א)  בסעיף זה –

           "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (בחוק זה – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות);

           "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

           "רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

           "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על התחרות בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות;

(3)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות.

           (ב)  תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו לא ישלוט במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי ולא יחזיר יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל תיקים כאמור; שר האוצר רשאי, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, לקבוע לעניין סעיף קטן זה שיעור הנמוך מעשרה אחוזים, ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים; בקביעת השיעור כאמור יובא בחשבון, בין השאר, מבנה ענף ניהול התיקים.

           (ג)   המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי (בסעיף זה – המחזיק) לא ישלוט במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה של מחזיק כאמור לא יימנו החזקות מנהל התיקים, גופים פיננסיים השולטים בו או נשלטים בידיו, או גופים פיננסיים אחרים שבשליטת המחזיק; לעניין חישוב מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של התאגיד הריאלי לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, לא יובא בחשבון תאגיד ריאלי שאינו המחזיק או תאגיד שאינו תאגיד ריאלי שהמחזיק מחזיק יותר מחמישה אחוזים מאמצעי השליטה בו או תאגיד שאינו תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור.

           (ד)  שלט תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו, במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי, או החזיק אמצעי שליטה במנהל תיקים כאמור או שלט המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיף זה, ימכור את אמצעי השליטה שהוא מחזיק כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו מעל השיעור המותר להחזקה לפי סעיף זה, ורשאי יושב ראש הרשות לתת הוראות לעניין זה, לרבות הוראות כאמור בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 23ה(א) לחוק השקעות משותפות, בשינויים המחויבים; הוראות סעיף 23ה(ד) ו-(ה) לחוק השקעות משותפות יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים; נתן יושב ראש הרשות הוראות לפי סעיף קטן זה ישלח הודעה על כך גם למנהל התיקים.

           (ה)  בלי לגרוע מסמכויות יושב ראש הרשות לדרוש מידע לפי חוק זה, רשאי הוא, לשם ביצוע סעיף זה –

(1)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במנהל תיקים, או ממי שמבקש רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות לפי סעיף 5, מידע בדבר שווי כלל הנכסים שלו ושל כל מי ששווי כלל נכסיו מובא בחשבון לעניין קביעת גוף פיננסי כגוף פיננסי משמעותי; לעניין זה, "שווי כלל הנכסים" – כהגדרתו בסעיף 29(ד) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

(2)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי, או ממי שמבקש רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות לפי סעיף 5, שיהיה גוף פיננסי משמעותי לאחר קבלת הרישיון, מידע בדבר נתוני מכירות ואשראי שלו ושל כל מי שמחזור המכירות הקובע שלו או האשראי הקובע שלו מובאים בחשבון לעניין קביעת תאגיד ריאלי כתאגיד ריאלי משמעותי, ובלבד שלא ידרוש יושב ראש הרשות מידע לפי פסקה זו לעניין אשראי שקיבל יחיד אלא לאחר שדרש מידע לעניין אשראי שקיבלו התאגידים הנוגעים לעניין ומצא שאין די במידע זה ובשאר המידע הנמצא בידו לשם ביצוע סעיף זה; לעניין זה, "אשראי", "אשראי קובע" ו"מחזור מכירות קובע" – כהגדרתם בסעיף 30(ה) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 130 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 4א

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 251 (ה"ח 1221)

(א) בסעיף זה –

"גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (בחוק זה – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות);

"גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

"רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

"תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על הגבלים עסקיים לממונה על התחרות בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות;

(3) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות.

בקשה לרשיון (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

5.    (א)  המבקש לעסוק בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות או בייעוץ השקעות יגיש בקשה לרשות לקבלת רשיון מתאים.

           (ב)  בבקשה לקבלת רשיון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול המבקש פרטים, מסמכים ודו"חות כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות.

           (ג)   הרשות רשאית לדרוש מן המבקש פרטים, מסמכים או דו"חות נוספים, אם נראה לה כי הדבר דרוש, לצורך החלטה בבקשה.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(א) המבקש לעסוק בניהול תיקי השקעות בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות או בייעוץ השקעות יגיש בקשה לרשות לקבלת רשיון מתאים.

החלטת הרשות בבקשה

6.    סברה הרשות כי יש להיעתר לבקשה, תעניק רשיון למבקש; סברה הרשות כי יש להתנות תנאים ברשיון או כי אין להיעתר לבקשה, תודיע למבקש את נימוקיה ותתן לו הזדמנות להביא טענותיו בפניה, לפני מתן החלטתה.

תנאים למתן רשיון יועץ ורשיון משווק (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

7.    (א)  הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה:

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

תנאים למתן רשיון יועץ ורשיון משווק

7. (א) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה:

(תיקון מס' 5) תשס"ד-2004

(1)   הוא בגיר;

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 98 (ה"ח 2982)

החלפת פסקה 7(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מלאו לו עשרים ואחת שנים;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

החלפת פסקה 7(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) הוא אזרח או תושב ישראל;

(3)   לא הורשע בעבירה;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(4)   עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

(4) עמד בבחינות מקצועיות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

(5)   השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות;

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

(6)   (נמחקה).

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

מחיקת פסקה 7(א)(6)

הנוסח הקודם:

(6) עומד בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לענין ביטוח.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ב)  הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא שותפות, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(ב) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא שותפות, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

(1)   השותפים הם בעלי רשיון;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה או שותפים בה, והם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד או שותף אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(2) השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה או שותפים בה, והם בעלי רשיון;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

(2) השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה או שותפים בה, והם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד או שותף אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

(3)   השותפות עומדת בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לענין ביטוח;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

(4)   השותפות התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה, וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

הוספת פסקה 7(ב)(4)

תיקון תשע"ו-2016

           (ב1) הרשות תעניק רישיון יועץ, למבקש שהוא אגודת פיקדון ואשראי, אם ראתה שהתקיימו לגביה אלה:

(1)   האגודה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות הם עובדיה שהם בעלי רישיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים;

(2)   האגודה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

(3)   לאגודה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום שייקבע בתקנות;

(4)   לאגודה ביטוח, או ערבות בנקאית, או פיקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שייקבעו בתקנות.

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 152 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 7(ב1)

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ג)   הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא חברה, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(ג) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא חברה, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(1)   החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(1) החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה שהם בעלי רשיון;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

(1) החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

(2)   החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 507 (ה"ח 156)

(2) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) – למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

(2) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) – למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

(3)   לחברה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום שייקבע בתקנות;

(4)   לחברה ביטוח, או ערבות בנקאית, או פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שייקבעו בתקנות;

(5)   החברה אינה עוסקת בחיתום.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ג1) הרשות לא תעניק רשיון יועץ למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

(1)   בעל רשיון משווק או גוף מוסדי;

(2)   סוכן פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(3)   סוכן ביטוח;

(4)   מי ששולט או מחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3);

ת"ט תשס"ו-2005

(5)   מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי ששולט בגוף מוסדי או בידי מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי, יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות בכפוף לתנאים שקבע יושב ראש הרשות למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ובלבד שלתאגיד בנקאי כאמור, יהיה אסור לעסוק בייעוץ השקעות ביחס לנכסים פיננסיים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם;

(6)   נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 7(ג1)

מיום 22.11.2005

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 18

(5) מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי ששולט בגוף מוסדי או בידי מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי, יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות בכפוף לתנאים שקבע יושב ראש הרשות למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ובלבד שלתאגיד בנקאי כאמור, יהיה אסור לעסוק בייעוץ השקעות ביחס לנכסים פיננסיים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ג2) הרשות לא תעניק רשיון משווק למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

(1)   בעל רשיון יועץ;

(2)   תאגיד בנקאי, למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי);

(3)   יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(4)   מי ששולט באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3);

(5)   מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4);

(6)   נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 7(ג2)

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

           (ד)  הרשות רשאית לסרב להעניק רישיון יועץ או רישיון משווק, לפי העניין, למבקש, אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש בעל רישיון יועץ או בעל רישיון משווק, לפי העניין, בשים לב לדרישות העיסוק, ואם הוא תאגיד – גם אם סברה כי קיימות נסיבות כאמור באחד מאלה:

(1)   בעל שליטה במבקש הרישיון;

(2)   נושא משרה במבקש הרישיון או בבעל השליטה במבקש הרישיון.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 745 (ה"ח 77)

(ד) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון יועץ למבקש מאותן סיבות שבשלהן היא רשאית לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה והוראות סעיף 10(ו) יחולו בשינויים המחוייבים.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(ד) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש למבקש בשל כל אחד מאלה:

(1) מאותן סיבות שבשלהן היא רשאית לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה והוראות סעיף 10(ו) יחולו בשינויים המחוייבים;

(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון יועץ או כבעל רשיון משווק, לפי הענין, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

החלפת סעיף קטן 7(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש בשל כל אחד מאלה:

(1) מאותן סיבות שבשלהן היא רשאית לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה;

(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון יועץ או כבעל רשיון משווק, לפי הענין, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (ד1) (בוטל).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 7(ד1)

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

ביטול סעיף קטן 7(ד1)

הנוסח הקודם:

(ד1) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ד) יחולו הוראות סעיף 10(ו), בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

           (ה)  תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) ו-(5), (ב)(3) ו-(ג)(3) ו-(4), יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

(ה) תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) עד (6) ו-(5), (ב)(3) ו-(ג)(3) ו-(4), יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

           (ו)   שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מחובת התמחות או בחינות, או שניהם כאחד.

פטור מחובת התמחות ובחינות בהמרת רשיון יועץ או משווק (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

7א.     יחיד בעל רשיון יועץ המוותר על רשיונו האמור והמבקש לקבל רשיון משווק, וכן יחיד בעל רשיון משווק המוותר על רשיונו האמור והמבקש לקבל רשיון יועץ, יהיו פטורים מחובת התמחות ומבחינות לפי סעיפים 7(א)(4) ו-(5), לצורך קבלת הרשיון המבוקש.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 844 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 7א

תנאים למתן רשיון מנהל תיקים

8.    (א)  הרשות תעניק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה:

(תיקון מס' 5) תשס"ד-2004

(1)   הוא בגיר;

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 98 (ה"ח 2982)

החלפת פסקה 8(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מלאו לו עשרים ואחת שנים;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

החלפת פסקה 8(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) הוא אזרח או תושב ישראל;

(3)   לא הורשע בעבירה;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(4)   עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(4) עמד בבחינות מקצועיות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(5)   השלים התמחות במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 507 (ה"ח 156)

(5) עסק כיועץ השקעות בהיותו בעל רשיון יועץ במשך שלוש שנים או השלים התמחות במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות;

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

(6)   (נמחקה).

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

מחיקת פסקה 8(א)(6)

הנוסח הקודם:

(6) עומד בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לענין ביטוח.

           (ב)  הרשות תעניק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא חברה, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

(תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(1)   החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, או בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני או בביצוע פעולות בבורסה, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" - לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

מיום 13.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 81 (ה"ח 2543)

(1) החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בביצוע פעולות בבורסה, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" – לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 844 (ה"ח 175)

(1) החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות או בביצוע פעולות בבורסה, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" – לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(1) החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות בשיווק השקעות, או בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני או בביצוע פעולות בבורסה, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" – לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בניהול תיקים, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות הם עובדי החברה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מנהל תיקים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(2) החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בניהול תיקים, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות הם עובדי החברה שהם בעלי רשיון מנהל תיקים מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מנהל תיקים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

(3)   החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 507 (ה"ח 156)

(3) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) – למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 240 (ה"ח 489)

(3) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) – למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

(4)   לחברה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום שנקבע בתקנות;

(5)   לחברה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

           (ג)   הרשות רשאית לסרב להעניק רישיון מנהל תיקים למבקש, אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש בעל רישיון מנהל תיקים, בשים לב לדרישות העיסוק, ואם הוא תאגיד – גם אם סברה כי קיימות נסיבות כאמור באחד מאלה:

(1)   בעל שליטה במבקש הרישיון;

(2)   נושא משרה במבקש הרישיון או בבעל השליטה במבקש הרישיון.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 745 (ה"ח 77)

(ג) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון מנהל תיקים למבקש מאותן סיבות שבשלהן רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה והוראות סעיף 10(ו) יחולו בשינויים המחוייבים.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 844 (ה"ח 175)

(ג) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון מנהל תיקים למבקש למבקש, בשל כל אחד מאלה: 

(1) מאותן סיבות שבשלהן רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה והוראות סעיף 10(ו) יחולו בשינויים המחוייבים.;

(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון מנהל תיקים, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 240 (ה"ח 489)

החלפת סעיף קטן 8(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון מנהל תיקים למבקש, בשל כל אחד מאלה:

(1) מאותן סיבות שבשלהן רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה;

(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון מנהל תיקים, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (ג1) (בוטל).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 844 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 8(ג1)

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

ביטול סעיף קטן 8(ג1)

הנוסח הקודם:

(ג1) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ג) יחולו הוראות סעיף 10(ו), בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

           (ד)  תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) ו-(5) ו-(ב)(4) ו-(5) יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

(ד) תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) עד (6) ו-(5) ו-(ב)(4) ו-(5) יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

           (ה)  שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מחובת התמחות או בחינות, כולן או חלקן או שניהם כאחד.

מתן רישיון במקרים מיוחדים (תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

8א.     הרשות רשאית להעניק רישיון לפי חוק זה למבקש שהוא יחיד, אף שלא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים שבסעיף 7(א)(4) או (5) או שבסעיף 8(א)(4) או (5), לפי הענין, אם שוכנעה כי בשל טעמים מיוחדים ניתן לראותו ככשיר לקבלת רישיון כאמור, בהתחשב בהשכלתו ובניסיונו המקצועי.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 507 (ה"ח 156)

הוספת סעיף 8א

עיסוק בתאגיד בנקאי

9.    (א)  תאגיד בנקאי אינו רשאי לעסוק בניהול תיקים.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (ב)  בנק, וכן תאגיד בנקאי אחר ככל שהדבר מותר לו לפי חוק הבנקאות (רישוי), רשאים לעסוק בייעוץ השקעות ללא צורך בקבלת רשיון לפי חוק זה, ובלבד שלא התקיים לגביהם תנאי מהתנאים שבסעיף 7(ג1), למעט התנאי שבפסקה (4) שבו הנוגע להיותם מחזיקים ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בגוף מוסדי שהוא מבטח או הנוגע להיותם שולטים בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי); ואולם העוסקים בשם הבנק או התאגיד הבנקאי, לפי העניין, בייעוץ השקעות, יהיו מהמנויים להלן:

(1)   עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי שהם בעלי רישיון יועץ;

(2)   עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(4) או (11);

(3)   עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות סעיף 10ב.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (ב1)        בנק ובנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי) רשאים לעסוק בשיווק השקעות, ובלבד שקיבלו רישיון לפי סעיף 7, ויחולו לגביהם הוראות החוק החלות על בעל רישיון משווק והעוסקים בשמם בשיווק השקעות יהיו מהמנויים להלן:

(1)   עובדי הבנק או בנק החוץ שהם בעלי רישיון משווק;

(2)   עובדי הבנק או בנק החוץ הרשאים לעסוק בשיווק השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11);

(3)   עוסקים זרים הרשאים לעסוק בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

           (ב2)        הרשות רשאית להורות לבנק או לבנק חוץ כאמור בסעיף קטן (ב1) כי יחולו לגביו הוראות החלות על תאגיד בנקאי לפי חוק זה, כולן או מקצתן, חלף הוראות אותו סעיף קטן, כולן או מקצתן.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ג)   הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב) החלות על בעל רשיון יועץ יחולו גם על עיסוק בייעוץ השקעות בידי בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

           (ג1) תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות; ואולם תאגיד בנקאי כאמור ועובדיו שהם בעלי רשיון יועץ או שהם רשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11) רשאים לעסוק בשיווק השקעות לגבי מוצרים מובנים, אופציות או חוזים עתידיים המוצאים על ידי אותו תאגיד בנקאי, אף שאינם בעלי רשיון משווק, ויחולו על עיסוקם כאמור הוראות פרק ג', למעט סעיף 16א(א)(1) שבו, והוראות סעיף 25(ב1) החלות על בעל רשיון משווק; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם תאגיד בנקאי יהיה פטור מהוראה מהוראות פרק ג' או סעיף 25(ב1).

           (ד)  לא יכהן אדם כנושא משרה בתאגיד מורשה שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי, אם הוא מכהן כנושא משרה או כעובד בתאגיד הבנקאי או בתאגיד קשור אחר שלו; לענין זה, "עובד" - עובד המועסק בתאגיד הבנקאי או בתאגיד קשור שלו, לרבות עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום.

           (ה)  המפקח על הבנקים רשאי לפטור אדם מתחולת הוראות סעיף קטן (ד), כולן או חלקן, אם הונו העצמי של התאגיד הבנקאי שאליו קשור התאגיד המורשה נמוך מסכום שקבע המפקח ופורסם ברשומות.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

           (ו)   על אף הוראות סעיף 2(ג), תאגיד בעל רשיון מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות, למעט כאמור בסעיף קטן (ג1).

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

(ג) הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב) יחולו גם על עיסוק בייעוץ השקעות בידי בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף קטן (ב).

מיום 10.2.2006