נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תעשיה – עידוד התעשיה (מסים)

מסים – עידוד התעשיה

תוכן ענינים

 

פרק א': מבוא

Go

6

סעיף 1

מטרות החוק

Go

6

סעיף 3

ביצוע

Go

6

 

פרק ב': הגדרות

Go

6

סעיף 4

הגדרות

Go

6

 

פרק ג': הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

Go

7

 

סימן א': הרשות

Go

7

סעיף 5

הקמת הרשות

Go

7

סעיף 5א

תפקידי הרשות

Go

8

סעיף 5ב

הרשות   תאגיד

Go

8

סעיף 5ג

הרשות   גוף מבוקר

Go

8

סעיף 5ד

קבלה לעבודה ברשות

Go

8

סעיף 6

האורגנים של הרשות

Go

8

סעיף 7

המדען הראשי   ראש הרשות

Go

8

סעיף 8

תפקידי המדען הראשי

Go

8

 

סימן ב': מועצת הרשות

Go

8

סעיף 8א

המועצה ותפקידיה

Go

8

סעיף 8ב

הרכב המועצה

Go

9

סעיף 8ג

גמול והחזר הוצאות

Go

10

סעיף 8ד

סדרי עבודת המועצה

Go

10

סעיף 8ה

סמכויות השרים לגבי החלטות המועצה בנוגע למסלולי הטבות

Go

11

סעיף 8ו

סכות לקבלת מידע

Go

11

סעיף 8ז

ועדת ביקורת

Go

11

 

סימן ג': המנהל הכללי של הרשות

Go

11

סעיף 8ח

המנהל הכללי של הרשות

Go

11

 

סימן ד': ועדות מחקר

Go

12

סעיף 9

ועדת המחקר

Go

12

סעיף 9א

הפסקת כהונה

Go

12

סעיף 10

תפקידי ועדות המחקר

Go

13

סעיף 10א

ישיבות ועדת המחקר

Go

13

סעיף 14

סודיות

Go

13

סעיף 15

ניגוד ענינים

Go

14

סעיף 15א

דין חברי ועדת מחקר שאינם עובדי המדינה

Go

14

 

פרק ג'1: חובת זהירות וחובת אמונים של נושא משרה ברשות

Go

14

 

סימן א': הגדרות

Go

14

סעיף 15ב

הגדרות

Go

14

 

סימן ב': חובת זהירות

Go

14

סעיף 15ג

חובות נושא משרה

Go

14

סעיף 15ד

אמצעי זהירות ורמת מיומנות

Go

14

 

סימן ג': חובת אמונים

Go

14

סעיף 15ה

חובת אמונים ואיסור ניגוד עניינים

Go

14

סעיף 15ו

הודעה על חשש לניגוד עניינים

Go

15

סעיף 15ז

תרופות בשל הפרת חובת אמונים

Go

15

 

סימן ד': שיפוי וביטוח ותביעה בשם הרשות

Go

15

סעיף 15ח

איסור מתן פטור מאחריות

Go

15

סעיף 15ט

שיפוי

Go

15

סעיף 15י

ביטוח אחריות

Go

15

סעיף 15יא

הגבלות על מתן שיפוי

Go

15

סעיף 15יב

העדר תוקף

Go

15

סעיף 15יג

תביעה בשם הרשות

Go

16

 

פרק ג'2: עסקאות עם נושא משרה ברשות

Go

16

סעיף 15יד

הגדרות

Go

16

סעיף 15טו

איסור עסקאות עם נושא משרה

Go

16

סעיף 15טז

חובת גילוי

Go

16

סעיף 15יז

עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים

Go

16

סעיף 15יח

הימנעות חברי המועצה מהשתתפות בישיבות

Go

16

סעיף 15יט

עסקה חסרת תוקף

Go

16

סעיף 15כ

ביטול עסקה

Go

16

סעיף 15כא

אישור המועצה

Go

16

 

פרק ג'3: בעלי תפקידים מיוחדים ברשות

Go

16

סעיף 15כב

רואה חשבון מבקר

Go

16

סעיף 15כג

סמכויות רואה החשבון המבקר

Go

16

סעיף 15כד

חובת דיווח  ואי תלות

Go

17

סעיף 15כה

מבקר פנימי

Go

17

סעיף 15כו

היועץ המשפטי של הרשות

Go

17

סעיף 15כז

חשב הרשות

Go

17

סעיף 15כח

החלת דינים

Go

17

 

פרק ג'4: הניהול הכספי של הרשות ושקיפות לציבור

Go

17

סעיף 15כט

תקציב הרשות

Go

17

סעיף 15ל

הכנסות הרשות

Go

17

סעיף 15לא

גיוס הון

Go

18

סעיף 15לב

ועדת נכסים

Go

18

סעיף 15לג

דוחות כספיים

Go

18

סעיף 15לד

שקיפות לציבור

Go

18

 

פרק ג'5: מסלולי הטבות

Go

18

סעיף 15לה

קביעת מסלולי הטבות על ידי המועצה

Go

18

סעיף 15לו

הוראות והסדרים במסלולי ההטבות

Go

18

סעיף 15לז

מסלולי הטבות בעבור מחקר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה ובמרכזי מחקר ופיתוח אזוריים

Go

19

סעיף 15לח

שותפות בשותפות מוגבלת

Go

19

סעיף 15לט

הסדרים לעניין הבעלות על הידע

Go

20

סעיף 15מ

הסדרים לעניין העברת הידע לאחר בישראל

Go

21

סעיף 15מא

העברת ידע אל מחוץ לישראל

Go

21

סעיף 15מב

הסדרים לעניין ייצור בישראל והעברתו אל מחוץ לישראל

Go

22

 

פרק ד': אישור בקשות למתן הטבות

Go

22

סעיף 16א

סמכויות ועדת מחקר לעניין מבקש הטבה שהוא בעל חוב לרשות

Go

22

סעיף 17

אישור התכנית

Go

22

סעיף 18

אישור לשינויים בתכנית

Go

23

סעיף 19

תנאי ביצוע התכנית

Go

23

סעיף 20

דינים וחשבונות

Go

24

סעיף 21

תמלוגים

Go

24

סעיף 22

הפסקת ביצוע

Go

24

סעיף 22א

דיון חוזר

Go

24

 

פרק ה':

Go

24

סעיף 26

זכות להטבה

Go

24

סעיף 29

ערובות

Go

25

סעיף 31

מקדמות

Go

25

סעיף 34

הטבות לעובד מדעי

Go

25

 

פרק ו':

Go

25

 

פרק ז': שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח תעשייתי

Go

25

סעיף 42

קרנות משותפות והסכמים הדדיים

Go

25

 

פרק ח': הוראות כלליות

Go

26

סעיף 43

חובה להמציא ידיעות

Go

26

סעיף 44

קיום הוראות   תנאי להטבות

Go

26

סעיף 45

התליה וביטול

Go

26

סעיף 46

ביטול עקב הודעה כוזבת

Go

26

סעיף 47

החזרת הטבות

Go

26

סעיף 47א

עונשין

Go

27

סעיף 47ב

עיצום כספי

Go

27

סעיף 47ג

דרישת עיצום כספי מנושא משרה במקבל האישור

Go

28

סעיף 47ד

ערעור על החלטת ראש הרשות

Go

28

סעיף 47ה

פרסום

Go

28

סעיף 48

פרסום כללים של המועצה ושל ועדות מחקר

Go

28

סעיף 49

פרסום מינויים

Go

29

סעיף 51

שמירת סמכויות

Go

29

סעיף 52

אגרות

Go

29

סעיף 53

תחילה

Go

29

סעיף 54

דיווח לממשלה ולכנסת

Go

29

 

תוספת

Go

29

 

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015


חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984*

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

חוק לעידוד מחקר ופיתוח מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984

פרק א': מבוא

מטרות החוק (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

1.    מטרות חוק זה הן:

(1)  יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;

(2)  יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, "תשואה עודפת" – הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח;

(3)  פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

(3א) עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל, ובכלל זה בנגב ובגליל;

(4)  שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה;

          והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 106 (ה"ח 3045)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

מטרה

1. מטרת חוק זה היא עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה לשם –

(1) פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;

(2) שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה וצמצום היבוא של מוצרים מסוג זה;

(3) יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת פסקה 1(3א)

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

2.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

2. לשם הגשמתה של מטרת חוק זה לשם הגשמתן של מטרות חוק זה יוענקו המענקים, ההלוואות, הפטורים, ההנחות וההקלות האמורים בו (להלן – הטבות) שיינתנו על יסוד תכנית מאושרת, הכל לפי המפורט בחוק זה.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

אמצעי הגשמה

2. לשם הגשמתן של מטרות חוק זה יוענקו המענקים, ההלוואות, הפטורים, ההנחות וההקלות האמורים בו (להלן – הטבות) שיינתנו על יסוד תכנית מאושרת, הכל לפי המפורט בחוק זה.

ביצוע (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

3.    שר הכלכלה[1] ושר האוצר ביחד (להלן – השרים) ממונים על ביצוע חוק זה.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

3. שר התעשיה והמסחר ושר האוצר ביחד (להלן – השרים) ממונים על ביצוע חוק זה והם יקבעו כללים להגשמת מטרתו; הכללים יפורסמו ברבים.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

3. שר התעשיה והמסחר הכלכלה ושר האוצר ביחד (להלן – השרים) ממונים על ביצוע חוק זה.

 

 

פרק ב': הגדרות

הגדרות

4.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "תכנית" – תכנית שנתית או רב שנתית למחקר ופיתוח, המורכבת מתיק אחד או יותר, לפי תנאים שייקבעו במסלול ההטבות;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

החלפת הגדרת "תכנית"

הנוסח הקודם:

"תכנית" – תכנית שנתית או רב-שנתית למחקר ופיתוח שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או לפיתוח תהליך קיים או לשיפור מהותי בתהליך קיים;

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

"תכנית" – תכנית שנתית או רב שנתית למחקר ופיתוח, המורכבת מתיק אחד או יותר, שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים, אחד או יותר, או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי בתהליך קיים, אחד או יותר לפי תנאים שייקבעו במסלול ההטבות;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "שיפור מהותי במוצר קיים" או "שיפור מהותי בתהליך קיים" – לרבות פיתוח מוצר או תהליך משלימים;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "שיפור מהותי במוצר קיים" או "שיפור מהותי בתהליך קיים"

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "תיק" – בקשה לקבלת הטבה, בתקופה מסוימת, במסגרת תכנית;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "תיק"

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

"תיק" – בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח, בשנה לקבלת הטבה, בתקופה מסוימת, במסגרת תכנית;

 

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "מוצר" – נכס מוחשי או לא מוחשי, תהליך או שירות, לרבות תהליכי ייצור ותוכנת מחשבים;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

"מוצר" – נכס מוחשי או ידע לא מוחשי, תהליך או שירות, לרבות תהליכי ייצור ותוכנת מחשבים;

(תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995

          "מוצר חדש" – מוצר שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע, תהליכים או שיטות שלא היו ידועים או שלא היו נחלת הכלל;

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח 2365)

"מוצר חדש" – מוצר שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע, תהליכים או שיטות שלא היו ידועים או שלא היו נחלת הכלל;

          "מחקר" – חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים;

(תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "פיתוח" – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי;

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח 2365)

"פיתוח" – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, בתכנית המכוונת לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי התכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי, ובלבד שהשלבים שלאחר בדיקת דגם הניסוי או הוכחת התהליך בתנאי ניסוי או הפעלת המיתקן החצי-חרושתי לא ייחשבו כפיתוח;

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

"פיתוח" – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, בתכנית המכוונת לייצור המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי התכנית קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי, ובלבד שהשלבים שלאחר בדיקת דגם הניסוי או הוכחת התהליך בתנאי ניסוי או הפעלת המיתקן החצי-חרושתי לא ייחשבו כפיתוח;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "יצרן" – (נמחקה);

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

מחיקת הגדרת "יצרן"

הנוסח הקודם:

"יצרן" – תאגיד הרשום בישראל שכתוצאה מביצוע תכנית עתיד לייצר במפעלו בישראל מוצר חדש או מוצר קיים שהוכנס בו שיפור מהותי.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "הוצאות מחקר ופיתוח" – (נמחקה);

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

"הוצאות מחקר ופיתוח" – הוצאות שהוצאו בביצוע מחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, למעט הוצאות שהשרים, בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קבעו בתקנות כי אין להביאן בחשבון שלגביהן קבעה ועדת המחקר בכללים שפורסמו ברשומות, כי ניתן להביאן בחשבון;

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

מחיקת הגדרת "הוצאות מחקר ופיתוח"

הנוסח הקודם:

"הוצאות מחקר ופיתוח" – הוצאות שהוצאו בביצוע מחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שלגביהן קבעה ועדת המחקר בכללים שפורסמו ברשומות, כי ניתן להביאן בחשבון;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "שיעור הערך המוסף" – (נמחקה);

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "שיעור הערך המוסף"

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

מחיקת הגדרת "שיעור הערך המוסף"

הנוסח הקודם:

"שיעור הערך המוסף" – סכום עלויות ייצור המבוצע במדינה מסוימת, בניכוי עלויות שיובאו לצורך הייצור לאותה מדינה, ביחס למחיר המוצר בשער המפעל;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "העברת זכויות ייצור" – הרשאה לאחר להשתמש בידע שפותח במסגרת תכנית או הנובע מתכנית, לצורך ייצור מוצר מסוים בלבד, כאשר כל שאר הזכויות לשימוש וניצול הידע נותרות בידי המעביר בישראל;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "העברת זכויות ייצור"

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "שליטה" ו"בעל ענין" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "שליטה" ו"בעל ענין"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חדשנות טכנולוגית" – מחקר או פיתוח;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חדשנות טכנולוגית"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חוק החברות הממשלתיות"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חוק יסודות התקציב"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חוק המועצה להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7), התשע"ה-2015;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "יום התחילה"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "המדען הראשי" – המדען הראשי במשרד הכלכלה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "המדען הראשי"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "מוסד להשכלה גבוהה" – כל אחד מאלה:

(1)   מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "מוסד להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "המועצה להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "המסלולים הישנים" – מסלולי הטבות אשר הופעלו על ידי המדען הראשי או המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה, לפני יום התחילה, בין אם הופעלו מכוח החוק ובין אם לאו, לרבות מסלול חוק המו"פ;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "המסלולים הישנים"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "מסלול חוק המו"פ" – מסלול הטבות שמכוחו ניתנו אישורים לתכניות לפי פרק ד' לחוק כנוסחו ערב יום התחילה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "מסלול חוק המו"פ"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "הנגב" ו"הגליל" – כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991, ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993, בהתאמה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת ""הנגב" ו"הגליל""

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "הרשות" – הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהוקמה בסעיף 5.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "הרשות"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג': הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

פרק ג': מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן א': הרשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת כותרת סימן א'

הקמת הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5.       (א)  מוקמת בזה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)[2] מקום מושבה של הרשות יהיה ירושלים.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

5. מוקם בזה מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי (להלן – המינהל) אשר יפעל להגשמתה של מטרת חוק זה להגשמתן של מטרות חוק זה ולעידוד השקעות במחקר ופיתוח תעשייתי.

 

מיום 1.1.2016

סעיף קטן 5(ב) מיום 10.8.2018

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

הקמת המינהל

5. מוקם בזה מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי (להלן – המינהל) אשר יפעל להגשמתן של מטרות חוק זה ולעידוד השקעות במחקר ופיתוח תעשייתי.

תפקידי הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5א.     (א)  לשם הגשמת מטרות חוק זה תפעל הרשות, במישרין או בעקיפין, לעידוד, לקידום, לתמיכה ולסיוע לחדשנות הטכנולוגית בתעשייה, ולפיתוח התשתיות הנדרשות לכך, בין השאר, באמצעות מתן הטבות; בחוק זה, "הטבות" – כל אחד מאלה, לרבות באמצעות קרנות:

(1)   מענקים, הלוואות, פטורים, הנחות, הקלות וערבויות שלא לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958;

(2)   אמצעים שהפעילו המדען הראשי או המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה לפני יום התחילה;

(3)   כלי סיוע נוספים, למעט רכישת מניות בידי הרשות.

          (ב)  לשם ביצוע תפקידיה, רשאית הרשות ליזום, לנהל ולעשות שימוש במגוון האמצעים המפורטים בחוק זה שיסייעו בידה לקדם את החדשנות הטכנולוגית בתעשייה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, בקצב שמתאים לשוק, ביעילות המרבית ובגמישות הנדרשת.

          (ג)   בביצוע תפקידיה תפעל הרשות בהתאם למדיניות הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות, כפי שנקבעה בהחלטות הממשלה, וככל שלא נקבעה מדיניות בידי הממשלה כאמור – בהתאם למדיניות שר הכלכלה שתימסר לרשות בכתב, לרבות באמצעות המדען הראשי, ותפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 5א

הרשות – תאגיד (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5ב.     הרשות היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 5ב

הרשות – גוף מבוקר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5ג.     הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(5) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 5ג

קבלה לעבודה ברשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5ד.     קבלתו של אדם לעבודה ברשות תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, בהתחשב באופי המשרה ובאופי הרשות, על פי נהלים שתקבע המועצה, ולפי כל דין.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 5ד

האורגנים של הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

6.    אלה האורגנים של הרשות:

(1)  מועצת הרשות (להלן – המועצה);

(2)  המנהל הכללי של הרשות;

(3)  ועדות המחקר.

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

מחיקת פסקה 6(3)

הנוסח הקודם:

(3) מועצת המינהל (להלן – המועצה).

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

רשויות המינהל

6. אלו רשויות המינהל:

(1) ראש המינהל;

(2) ועדת המחקר;

(3) (נמחקה).

המדען הראשי – ראש הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

7.       המדען הראשי יהיה ראש הרשות, והוא ישמש חבר ויושב ראש של המועצה וחבר ויושב ראש של ועדות המחקר.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

7. (א) המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר יהיה ראש המינהל; ראש המינהל יהיה בתוקף תפקידו חבר ויושב ראש ועדת המחקר וחבר המועצה.

(ב) סגן ראש המינהל, שראש המינהל מינה אותו לחבר ועדת המחקר לפי סעיף 9(א)(2) יהיה ממלא מקום יושב ראש ועדת המחקר.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

ראש המינהל

7. (א) המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר יהיה ראש המינהל; ראש המינהל יהיה בתוקף תפקידו חבר ויושב ראש ועדת המחקר.

(ב) סגן ראש המינהל, שראש המינהל מינה אותו לחבר ועדת המחקר לפי סעיף 9(א)(2) יהיה ממלא מקום יושב ראש ועדת המחקר.

תפקידי המדען הראשי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8.       תפקידי המדען הראשי יהיו, בין השאר –

(1)  לייעץ לממשלה בכל הקשור ליישום מטרות חוק זה;

(2)  לעקוב אחר התהליכים והשינויים בחדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל ומחוצה לה, לרבות השפעתם על יצירת מקומות עבודה וצמצום פערים חברתיים-כלכליים;

(3)  להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך בדבר מתן הטבות העשויות לסייע בהגשמת מטרות החוק, בתחומים שבסמכות אותה רשות או בתחומים שהיא ממונה על ביצועם;

(4)  לדווח לממשלה, ובכלל זה לוועדת השרים לענייני מדע טכנולוגיה וחלל שקבעה הממשלה, אחת לשנה, על ממצאיו והמלצותיו בנוגע לקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה, והמלצותיו באשר לפעולות של הרשות והממשלה הנדרשות כדי להגשים את מטרות החוק, בהתחשב בהשפעתן על יצירת מקומות עבודה ועל צמצום פערים חברתיים-כלכליים.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

8. (א) ראש המינהל ממונה על ביצוע החלטות ועדת המחקר והמועצה ויפעל בשמן ויפעל בשמה.

(ב) כל שיש להגישו לועדת המחקר, למועצה או לשרים יוגש באמצעות ראש המינהל וכל הודעה מטעמם מטעמה תימסר על ידיו.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

תפקידי ראש המינהל

8. (א) ראש המינהל ממונה על ביצוע החלטות ועדת המחקר ויפעל בשמה.

(ב) כל שיש להגישו לועדת המחקר, יוגש באמצעות ראש המינהל וכל הודעה מטעמה תימסר על ידיו.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ב': מועצת הרשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סימן ב'

המועצה ותפקידיה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8א.     לרשות תהיה מועצה, ואלה תפקידיה:

(1)  לפעול ליישום המדיניות האמורה בסעיף 5א(ג);

(2)  לפקח על התנהלותה היעילה והתקינה של הרשות;

(3)  לדון בתכניות העבודה של הרשות, לאשרן ולעקוב אחר יישומן;

(4)  לאשר את התקציב המינהלי של פעילות הרשות כאמור בסעיף 15כט(ב);

(5)  לעקוב ברציפות אחר הגשמת המדיניות האמורה בסעיף 5א(ג) והתכניות והתקציבים של הרשות;

(6)  לדון בטיוטת הדוחות הכספיים של הרשות ובהערות רואה החשבון המבקר לגביה, ולאחר אישור הדוחות הכספיים – לדון בכל פרט שלגביו רואה החשבון המבקר הסתייג, העיר הערה או נמנע מלחוות את דעתו;

(7)  לקבוע מסלולים למתן ההטבות לפי חוק זה, את הוראותיהם ואת תנאיהם (בחוק זה – מסלולי הטבות), ורשאית המועצה להסמיך את ועדות המחקר לגבש מנהלים ליישום מסלולי ההטבות;

(8)  לגבש נהלים בנוגע לסדרי עבודת ועדות המחקר;

(9)  לבוע את השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות, המענקים ותנאי העבודה האחרים של עובדי הרשות, ובכלל זה המשנה למנהל הכללי וסגניו, מנהלי האגפים, מנהל ענייני הכספים, המבקר הפנימי והיועץ המשפטי;

(10) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8א

הרכב המועצה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ב.     (א)  במועצה יכהנו שמונה חברים, והם:

(1)   המדען הראשי, והוא יהיה היושב ראש כאמור בסעיף 7;

(2)   עובד לשכת המדען הראשי שימנה המדען הראשי;

(3)   עובד משרד הכלכלה שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה;

(4)   הממונה על התקציבים במשרד האוצר או עובד משרד האוצר מטעמו;

(5)   החשב הכללי במשרד האוצר או עובד משרד האוצר מטעמו;

(6)   שלושה חברים מקרב הציבור.

          (ב)  עובד המדינה העוסק במסגרת תפקידו בתחום החדשנות הטכנולוגית, לא יראו אותו בשל כך בלבד כמצוי בניגוד עניינים המונע את כהונתו כחבר המועצה.

          (ג)   כשיר להתמנות לחבר המועצה מקרב הציבור מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, ובלבד שהוא מילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע, בתחום המימון של תעשייה זו או בתחום המחקר והפיתוח והוא בעל מוניטין וותק באחד או יותר מתחומים אלה; חבר מועצה אחד לפחות מקרב הציבור יהיה מי שמילא תפקיד בכיר במחקר ופיתוח בתעשייה.

          (ד)  חברי המועצה מקרב הציבור ימונו כדלקמן: חבר אחד בידי שר הכלכלה, חבר אחד בידי שר האוצר, וחבר אחד בידי השרים; חברי המועצה האמורים ימונו מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים שמינו השרים (בסעיף זה – ועדת האיתור); וזה הרכב ועדת האיתור:

(1)   ראש הרשות, והוא יהיה יושב ראש ועדת האיתור;

(2)   נשיא התאחדות התעשיינים או מי מטעמו;

(3)   חבר נוסף שימנה שר הכלכלה, לפי המלצת המדען הראשי, ובהתייעצות לפי שיקול דעתו של השר עם התאחדות התעשיינים וארגונים הנוגעים בדבר, שהוא בעל ניסיון משמעותי בחדשנות טכנולוגית בתעשייה או שמילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע או בתחום המימון של תעשייה זו;

(4)   חבר נוסף שימנה שר האוצר, לפי המלצת הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ובהתייעצות לפי שיקול דעתו של השר עם התאחדות התעשיינים וארגונים הנוגעים בדבר, שהוא בעל ניסיון משמעותי בחדשנות טכנולוגית בתעשייה או שמילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע או בתחום המימון של תעשייה זו או איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל.

          (ה)  ועדת האיתור תקבע את אמות המידה לבחירת המועמדים מקרב הציבור, בהתחשב במדיניות שהמועצה רשאית לקבוע, כך שיביאו לבחירת מועמדים שיש להם ניסיון משמעותי הקשור בתחומי פעולתה של הרשות.

          (ו)   על ועדת האיתור ועל חבריה יחולו, בשינויים המחויבים, ההנחיות החלות על עבודת ועדות לאיתור מועמדים למשרות בשירות המדינה, לעניין נוהלי עבודה ולעניין הימנעות מניגוד עניינים.

          (ז)   החלטות ועדת האיתור יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב הראש הוועדה קול נוסף; ועדת האיתור תוכל להתחיל את עבודתה לאחר שמונו שלושה מחברי הוועדה, אך תהיה מנועה מלקבל החלטות עד שיושלם מינוים של כל חבריה.

          (ח)  תקופת הכהונה של חבר המועצה מקרב הציבור לא תעלה על שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.

          (ט)  על חברי המועצה יחולו ההסדרים שבסעיפים 9א ו-14 עד 15א, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 259 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ב

גמול והחזר הוצאות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ג.     (א)  חבר המועצה מקרב הציבור שאינו עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך זכאי לקבל מהרשות גמול בעד השתתפות בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר תמורה בעד ההשתתפות.

          (ב)  חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לשם השתתפות בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר החזר הוצאות.

          (ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע כללים ותנאים שלפיהם תשלם הרשות גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה לפי סעיף זה, ואת שיעוריהם.

          (ד)  בסעיף זה, "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 260 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ג

סדרי עבודת המועצה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ד.     (א)  ראש הרשות יכנס את המועצה שש פעמים בשנה, לפחות.

          (ב)  ראש הרשות ימנה את אחד מחברי המועצה שהם עובדי המדינה, לשמש ממלא מקומו לכינוס ולניהול ישיבות המועצה בהעדרו.

          (ג)   מניין חוקי בישיבות המועצה יהיה ראש הרשות או ממלא מקומו, נציג משרד האוצר, וחבר מקרב הציבור.

          (ד)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב הראש קול נוסף, ואולם הוראה זו לא תחול על ממלא מקום כאמור בסעיף קטן (ב).

          (ה)  דיון במועצה על אישור מסלול הטבות, שינויו או ביטולו, יתקיים רק אם נוכחים בו כל חברי המועצה שהם עובדי המדינה; ואולם דיון כאמור לא יידחה בשל היעדרות של חברים שהם עובדי המדינה כאמור ליותר מישיבה אחת, ובישיבה השנייה תהיה המועצה רשאית לדון ולהחליט בנושאים אלה במניין החוקי כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ו)   על אף האמור בסעיף קטן (ה), דיון במועצה שעניינו גיוס הון לפי סעיף 15לא, מסלולי הטבות שעניינן שותפויות לפי סעיף 15לח או קביעת הסדרים לעניין העברת ידע אל מחוץ לישראל לפי סעיף 15מא, שתכליתם הקלה בהעברת הידע אל מחוץ לישראל, יתקיים רק אם נוכחים בו כל חברי המועצה שהם עובדי המדינה ושני חברים מקרב הציבור לפחות, ולא תתקבל החלטה בנושאים אלה אלא בהסכמת שני חברים מקרב הציבור; ואולם דיון כאמור לא יידחה בשל היעדרות של חברים שהם עובדי המדינה או שני נציגי ציבור כאמור ליותר מישיבה אחת, ובישיבה העוקבת בנושאים אלה תהיה המועצה רשאית לדון ולהחליט בהם ובלבד שיתקיים המניין החוקי כאמור בסעיף קטן (ג); לעניין הישיבה העוקבת החברים מקרב הציבור יהיו רשאים לשלוח את עמדתם בכתב, ובלבד שזו התקבלה עד למועד הדיון בישיבה העוקבת.

          (ז)   נעדר חבר מקרב הציבור מישיבת המועצה באחד הנושאים המנויים בסעיף קטן (ו), ולא התקבלה עמדתו בכתב כאמור בו, יראו בכך כאילו נעדר פעם אחת מישיבת המועצה לפי סעיף 8ב(ט).

          (ח)  קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.

          (ט)  ישיבות המועצה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות; ואולם המועצה רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי פרוטוקול של דיון מסוים או חלקו לא יפורסם כאמור.

          (י)   המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה בעניינים שלא נקבעו לפי חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 261 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ד

סמכויות השרים לגבי החלטות המועצה בנוגע למסלולי הטבות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ה.     (א)  החליטה המועצה על אישור מסלול הטבות, על שינויו או על ביטולו, תובא ההחלטה לפני השרים בתוך שבעה ימים.

          (ב)  השרים רשאים להתנגד, בהחלטה מנומקת בכתב, להחלטת המועצה כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 14 ימי עבודה מיום שנמסרה להם ההחלטה; לא התנגדו השרים כאמור, תיכנס החלטת המועצה לתוקף.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 262 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ה

סכות לקבלת מידע (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ו.      לכל חבר המועצה הזכות לבדוק את מסמכי הרשות ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם ואת נכסי הרשות ואת התחייבויותיה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כחבר המועצה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 262 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ו

ועדת ביקורת (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ז.      (א)  המועצה תמנה מבין חבריה ועדת ביקורת ובה שלושה חברים; אחד מהם יהיה חבר המועצה מקרב עובדי המדינה ושניים מהם יהיו חברי המועצה מקרב הציבור שאחד מהם יהיה יושב ראש ועדת הביקורת; ראש הרשות לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

          (ב)  ועדת הביקורת –

(1)   תעמוד על ליקויים בניהול הרשות, בין השאר בהתייעצות עם המבקר הפנימי של הרשות או עם רואה החשבון המבקר, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין, ובלא נוכחות של נושאי משרה ברשות שאינם חברי הוועדה; ואולם נושא משרה רשאי להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;

(2)   תבחן את מערך הביקורת הפנימית של הרשות ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב בין השאר לצרכיה המיוחדים של הרשות ולגודלה;

(3)   תדון בדוחות של המבקר הפנימי ובדוחות מבקר המדינה;

(4)   תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;

(5)   תחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור לפי סעיף 15יז.

          (ג)   יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי של הרשות או המבקר הפנימי.

          (ד)  מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא בהתאם להוראות סעיף זה או אם קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה.

          (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד), המבקר הפנימי, היועץ המשפטי והחשב של הרשות יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.

          (ו)   הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים, תומצא לרואה החשבון המבקר שיהיה רשאי להשתתף בה.

          (ז)   ועדת הביקורת תגיש אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, למועצה ולמנהל הכללי של הרשות דוח שנתי על פעילותה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 262 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ז

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ג': המנהל הכללי של הרשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 263 (ה"ח 926)

הוספת סימן ג'

המנהל הכללי של הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ח.     (א)  המועצה תמנה מנהל כללי לרשות מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה – ועדת האיתור); ועדת האיתור תמונה בידי המועצה מקרב חבריה ובראשה יעמוד ראש הרשות; על ועדת האיתור וחבריה יחולו הוראות סעיף 8ב(ו).

          (ב)  למנהל הכללי של הרשות יהיו נתונות כל סמכויות הניהול והביצוע של הרשות, ובכלל זה גיבוש תכניות עבודה ברשות שיובאו לאישור המועצה, והוא יהיה נתון לפיקוח המועצה.

          (ג)   על מינוי המנהל הכללי של הרשות יחולו הוראות סעיף 37(ב) ו-(ג) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא ייעשה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק האמור.

          (ד)  ועדת האיתור תקבע את אמות המידה לאיתור מועמדים מתאימים לתפקיד המנהל הכללי של הרשות על ידיה בהתחשב במדיניות שרשאית המועצה לקבוע.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 263 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ח

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ד': ועדות מחקר

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 264 (ה"ח 926)

הוספת סימן ד'

ועדת המחקר (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

9.       (א)  לרשות יהיו ועדות מחקר שכל אחת מהן תוסמך לגבי מסלול הטבות אחד או יותר.

 

 

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א1) בוועדות המחקר יהיו תשעה חברים, והם:

(1)   ראש הרשות, והוא יהיה היושב ראש כאמור בסעיף 7;

(2)   המנהל הכללי של הרשות;

(3)   עובד הרשות שימנה המנהל הכללי של הרשות;

(4)   עובד משרד הכלכלה בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הוועדות, שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה;

(5)   נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר;

(6)   נציג החשב הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר;

(7)   שלושה חברים מקרב הציבור.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א2) כשיר להתמנות לחבר מקרב הציבור מי שהוא בעל ניסיון תעסוקתי או מחקרי משמעותי בתחום הנוגע למסלול ההטבות שבו עוסקת הוועדה, ולפחות אחד מהחברים מקרב הציבור יהיה בעל ניסיון משמעותי בתחום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה מקרב התעשיינים.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א3) החברים מקרב הציבור ימונו בידי ועדת משנה שתקים המועצה; בוועדת המשנה יהיו חברים ראש הרשות, שיכהן כיושב ראש ועדת המשנה, המנהל הכללי של הרשות ואחד מעובדי משרד האוצר החברים במועצה לפי החלטת המועצה, וכן שניים מהחברים מקרב הציבור במועצה; מניין חוקי בישיבות ועדת המשנה יכלול לכל היותר נציג ציבור אחד.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א4) על אף האמור בסעיף קטן (א1), המועצה רשאית, בהוראות המסדירות את מסלולי ההטבות –

(1)   לשנות את הרכב ועדות המחקר, למעט לגבי השתתפות חברי ועדה שהם עובדי המדינה, ובלבד שלפחות שלושה חברים יהיו חברים מקרב הציבור;

(2)   להסמיך את ראש הרשות למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדות המחקר, ולקבוע את פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות ועדות המחקר.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  תקופת המינוי תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שחבר מקרב הציבור לא יתמנה ליותר מתקופת כהונה אחת נוספת.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   חבר הועדה מקרב הציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה, במסלולי הטבות שבהם נקבע כי ישולם גמול לחברים מקרב הציבור בעד השתתפותם בדיונים, לפי נוהל שקבעה המועצה; על תשלום גמול כאמור יחולו הוראות סעיף 8ג, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          (ד)  (בוטל).

          (ה)  הממנה חבר לועדת המחקר ימנה לו ממלא מקום קבוע.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          (ו)   הודעה על מינוי חבר ועדת המחקר תפורסם ברשומות.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

9. (א) ועדת המחקר תכלול בנוסף לראש המינהל את החברים הבאים:

(1) ארבעה נציגי משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(2) שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) שלושה נציגי ציבור, שימנו השרים, ובלבד ששניים מתוכם יהיו מקרב התעשיינים.

(א) ועדת המחקר תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:

(1) ראש המינהל;

(2) סגן מסגני ראש המינהל, שמינה ראש המינהל;

(3) שני נציגי משרד התעשיה והמסחר, בעלי תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הועדה, שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו;

(4) שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;

(5) שני נציגי ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים, ובמידת האפשר, אחד מהם יהיה בעל השכלה בתחום מדעי הטבע והטכנולוגיה;

(6) נציג ציבור, שאינו עובד המדינה, בעל ניסיון בניהול עסקי או תעשייתי של לפחות עשר שנים, שימנו השרים.

(ב) תקופת המינוי תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שחבר שהוא נציג ציבור לא יתמנה ליותר מתקופת כהונה אחת נוספת.

(ג) היו הדעות בועדת המחקר שקולות, תכריע דעתו של ראש המינהל.

(ג) חבר הועדה שהוא נציג ציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה, בשיעורים שנקבעו לדירקטורים בחברות ממשלתיות לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

(ד) חברי ועדת המחקר יהיו גם חברי המועצה.

(ה) הממנה חבר לועדת המחקר ימנה לו ממלא מקום קבוע.

(ו) הודעה על מינוי הועדה, הרכבה ומענה יפורסם ברשומות.

(ו) הודעה על מינוי חבר ועדת המחקר תפורסם ברשומות.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 264 (ה"ח 926)

(א) ועדת המחקר תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:

(1) ראש המינהל;

(2) סגן מסגני ראש המינהל, שמינה ראש המינהל;

(3) שני נציגי משרד התעשיה והמסחר, בעלי תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הועדה, שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו;

(4) שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;

(5) שני נציגי ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים, ובמידת האפשר, אחד מהם יהיה בעל השכלה בתחום מדעי הטבע והטכנולוגיה;

(6) נציג ציבור, שאינו עובד המדינה, בעל ניסיון בניהול עסקי או תעשייתי של לפחות עשר שנים, שימנו השרים.

(א) לרשות יהיו ועדות מחקר שכל אחת מהן תוסמך לגבי מסלול הטבות אחד או יותר.

(א1) בוועדות המחקר יהיו תשעה חברים, והם:

(1) ראש הרשות, והוא יהיה היושב ראש כאמור בסעיף 7;

(2) המנהל הכללי של הרשות;

(3) עובד הרשות שימנה המנהל הכללי של הרשות;

(4) עובד משרד הכלכלה בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הוועדות, שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה;

(5) נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר;

(6) נציג החשב הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר;

(7) שלושה חברים מקרב הציבור.

(א2) כשיר להתמנות לחבר מקרב הציבור מי שהוא בעל ניסיון תעסוקתי או מחקרי משמעותי בתחום הנוגע למסלול ההטבות שבו עוסקת הוועדה, ולפחות אחד מהחברים מקרב הציבור יהיה בעל ניסיון משמעותי בתחום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה מקרב התעשיינים.

(א3) החברים מקרב הציבור ימונו בידי ועדת משנה שתקים המועצה; בוועדת המשנה יהיו חברים ראש הרשות, שיכהן כיושב ראש ועדת המשנה, המנהל הכללי של הרשות ואחד מעובדי משרד האוצר החברים במועצה לפי החלטת המועצה, וכן שניים מהחברים מקרב הציבור במועצה; מניין חוקי בישיבות ועדת המשנה יכלול לכל היותר נציג ציבור אחד.

(א4) על אף האמור בסעיף קטן (א1), המועצה רשאית, בהוראות המסדירות את מסלולי ההטבות –

(1) לשנות את הרכב ועדות המחקר, למעט לגבי השתתפות חברי ועדה שהם עובדי המדינה, ובלבד שלפחות שלושה חברים יהיו חברים מקרב הציבור;

(2) להסמיך את ראש הרשות למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדות המחקר, ולקבוע את פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות ועדות המחקר.

(ב) תקופת המינוי תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שחבר שהוא נציג ציבור מקרב הציבור לא יתמנה ליותר מתקופת כהונה אחת נוספת.

(ג) חבר הועדה שהוא נציג ציבור מקרב הציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה, בשיעורים שנקבעו לדירקטורים בחברות ממשלתיות לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 במסלולי הטבות שבהם נקבע כי ישולם גמול לחברים מקרב הציבור בעד השתתפותם בדיונים, לפי נוהל שקבעה המועצה; על תשלום גמול כאמור יחולו הוראות סעיף 8ג, בשינויים המחויבים.

הפסקת כהונה (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

9א.     (א) חבר ועדת המחקר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;

(2)   הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי להיות חבר הועדה;

(3)   חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג בועדה;

(4)   לגבי נציג ציבור – אם נתמנה לעובד המדינה;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

(5)   נעדר מארבע ישיבות רצופות של ועדת המחקר או משש ישיבות בתוך שנה, זולת אם השרים קבעו, בהודעה לרשות, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

(6)   התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.

          (ב)  השרים רשאים להעביר חבר ועדת המחקר מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו דרך קבע, או לתקופה העולה על שישה חודשים ברציפות, למלא את תפקידו.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(2) או נחשד בעבירה כאמור, רשאים השרים, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו; היועץ המשפטי לממשלה ייתן, לפני מתן חוות דעתו, הזדמנות לחבר להשמיע את טענותיו; הושעה חבר הועדה לפי הוראות סעיף קטן זה, ימונה לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, בדרך שבה הוא מונה כאמור בסעיף 9.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 109 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 265 (ה"ח 926)

9א. (א) חבר ועדת המחקר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;

(2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי להיות חבר הועדה;

(3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג בועדה;

(4) לגבי נציג ציבור – אם נתמנה לעובד המדינה;

(5) נעדר מארבע ישיבות רצופות של ועדת המחקר או משש ישיבות בתוך שנה, זולת אם השרים קבעו, בהודעה לרשות, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות;

(6) התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.

(ב) השרים רשאים להעביר חבר ועדת המחקר מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו דרך קבע, או לתקופה העולה על שישה חודשים ברציפות, למלא את תפקידו.

(ג) הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(2) או נחשד בעבירה כאמור, רשאים השרים, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו; היועץ המשפטי לממשלה ייתן, לפני מתן חוות דעתו, הזדמנות לחבר להשמיע את טענותיו; הושעה חבר הועדה לפי הוראות סעיף קטן זה, ימונה לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, בדרך שבה הוא מונה כאמור בסעיף 9.

תפקידי ועדות המחקר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

10.  (א)  ועדות המחקר יחליטו בדבר הענקת הטבות בהתאם להוראות מסלולי ההטבות שקבעה המועצה ולתקציב שהוקצה להפעלתם; ועדות המחקר יהיו רשאיות לקבוע תנאים למתן ההטבות לשם יישום הוראות מסלולי ההטבות ובכלל זה לקבוע תנאים מוקדמים ותנאים לביצוע, והכול בכפוף להוראות מסלולי ההטבות שקבעה המועצה.

          (ב)  כל שינוי בפעילות שבשלה ניתנה הטבה שאישרה ועדת מחקר במסגרת מסלול הטבות, טעון את אישורה מראש.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 109 (ה"ח 3045)

10. (א) אלה תפקידי ועדת המחקר:

(1) להחליט בדבר מתן אישור לתכניות (להלן – אישור) במסגרת תקציב המדינה ולקבוע תנאים לאישורן וכן להחליט בדבר מתן הטבות לתכניות ושיעורן;

(2) לקבוע סדרים ומועדים להגשת בקשות לאישור תכנית;

(2) לקבוע, באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובמסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת כספים, מסלולי הטבות נוספים לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, בהתאם למטרות חוק זה, ולפרסמם ברשומות;

(3) לקבוע תנאים למתן הטבות;

(3) לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תנאים ואמות מידה למתן הטבות ואת שיעורן, בהתאם למטרות חוק זה (בסעיף זה - הכללים); הכללים יפורסמו ברשומות;

(4) לתת ידיעות בעניני השקעות במחקר ופיתוח תעשייתי בישראל ולהפיצן;

(5) להמליץ לפני כל רשות מוסמכת לכך, שתעניק, במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם ובמסגרת אמות המידה שקבעה ועדת המחקר לאישור תכניות, הנחה, הקלה, רשיון או הלוואה העשויים לסייע להגשמת מטרת חוק זה להגשמתן של מטרות חוק זה.

(ב) ועדת המחקר תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 265 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

תפקידי ועדת המחקר

10. (א) אלה תפקידי ועדת המחקר:

(1) להחליט בדבר מתן אישור לתכניות (להלן – אישור) במסגרת תקציב המדינה ולקבוע תנאים לאישורן וכן להחליט בדבר מתן הטבות לתכניות ושיעורן;

(2) לקבוע, באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובמסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת כספים, מסלולי הטבות נוספים לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, בהתאם למטרות חוק זה, ולפרסמם ברשומות;

(3) לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תנאים ואמות מידה למתן הטבות ואת שיעורן, בהתאם למטרות חוק זה (בסעיף זה – הכללים); הכללים יפורסמו ברשומות;

(4) (נמחקה);

(5) להמליץ לפני כל רשות מוסמכת לכך, שתעניק, במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם ובמסגרת אמות המידה שקבעה ועדת המחקר לאישור תכניות, הנחה, הקלה, רשיון או הלוואה העשויים לסייע להגשמתן של מטרות חוק זה.

(ב) (בוטל).

ישיבות ועדת המחקר (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

10א.  (א)  המנין החוקי בישיבות ועדת המחקר הוא ארבעה חברים לפחות, ובהם יושב ראש הוועדה ולפחות חבר אחד שהוא עובד המדינה וחבר אחד מקרב הציבור.

 

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   החלטות ועדת המחקר יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה.

          (ד)  היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש ועדת המחקר, ובהעדרו – ממלא מקומו.

          (ה)  ועדת המחקר תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ו)   המנהל הכללי של הרשות ישמש ממלא מקום יושב ראש ועדות המחקר, אלא אם כן קבעה המועצה אחרת בהוראות מסלול ההטבות, לבקשת ראש הרשות.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ז)   ראש הרשות רשאי לוותר על חברותו בוועדת מחקר באופן זמני או קבוע ולמנות במקומו עובד משרד הכלכלה הכפוף לו בתפקידו כמדען ראשי, כממלא מקום זמני או קבוע לעניין חברותו בוועדה; ויתר ראש הרשות על חברותו בוועדת מחקר כאמור –

(1)   יהיה המנהל הכללי של הרשות יושב ראש הוועדה;

(2)   יהיה רשאי ראש הרשות, בכל עת, לחזור ולכהן כחבר ועדת המחקר ויושב הראש שלה.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 265 (ה"ח 926)

10א. (א) המנין החוקי בישיבות ועדת המחקר הוא ארבעה חברים לפחות, שמתוכם שלושה הם נציגי הממשלה ובהם יושב ראש הועדה או ממלא מקומו ונציג ציבור אחד ובהם יושב ראש הוועדה ולפחות חבר אחד שהוא עובד המדינה וחבר אחד מקרב הציבור.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), בעת קבלת החלטות בנושאי מדיניות, מסלולי הטבות חדשים וקביעת תנאים ואמות מידה למתן הטבות וקביעת שיעורן, יהיו נוכחים לפחות ארבעה נציגי הממשלה, ובהם יושב ראש ועדת המחקר ונציג ציבור אחד.

(ג) החלטות ועדת המחקר יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה.

(ד) היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש ועדת המחקר, ובהעדרו – ממלא מקומו.

(ה) ועדת המחקר תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

(ו) המנהל הכללי של הרשות ישמש ממלא מקום יושב ראש ועדות המחקר, אלא אם כן קבעה המועצה אחרת בהוראות מסלול ההטבות, לבקשת ראש הרשות.

(ז) ראש הרשות רשאי לוותר על חברותו בוועדת מחקר באופן זמני או קבוע ולמנות במקומו עובד משרד הכלכלה הכפוף לו בתפקידו כמדען ראשי, כממלא מקום זמני או קבוע לעניין חברותו בוועדה; ויתר ראש הרשות על חברותו בוועדת מחקר כאמור –

(1) יהיה המנהל הכללי של הרשות יושב ראש הוועדה;

(2) יהיה רשאי ראש הרשות, בכל עת, לחזור ולכהן כחבר ועדת המחקר ויושב הראש שלה.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

11.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

מינוי המועצה

11. (א) השרים ימנו למועצה, בנוסף לחברי ועדת המחקר, חמישה חברים שימונו בהמלצת ארגונים של תעשיינים שהם לדעת השרים ארגונים יציגים לענין חוק זה, שלושה חברים מקרב הקהילה המדעית, ארבעה חברים מקרב עובדי המדינה ושלושה חברים מקרב הציבור.

(ב) חבר המועצה יתמנה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

12.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

תפקיד המועצה

12. תפקיד המועצה הוא לייעץ לשרים בכל ענין הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה ובכל הנוגע לפיתוח תעשיות עתירות מדע וקביעת יעדים לאומיים רב-שנתיים לקידום מחקר ופיתוח הדרוש לפיתוחן, לרבות הקמת תשתית מדעית וטכנולוגית למטרה זו והשגת ידע וטכנולוגיות ממקורות חוץ.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

13.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

סדרי פעולת המועצה

13. המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.

סודיות (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

14.  (א)  אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי החלטת ראש הרשות או המועצה, או בהסכמתם.

 

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  מי שנמסרו לו מסמכים מטעם ועדת המחקר לשם מתן חוות דעת או לכל מטרה אחרת, לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר אלא על פי הרשאה מאת ראש הרשות או המועצה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   המועצה תגבש נהלים לעניין שמירת הסודיות בפעילות הרשות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם, ובכלל זה לגבי בקשות למתן הטבות ואישורים הניתנים לפי חוק זה, ובשים לב לדיני הקניין הרוחני הנוהגים בישראל.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

14. (א) אין לגלות מדיוניהן של ועדת המחקר או המועצה או כל חומר שנמסר להן אלא על ידי ראש המינהל, יושב ראש המועצה או השרים, או בהסכמתם.

(א) אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי החלטת ראש המינהל או השרים, או בהסכמתם.

(ב) מי שנמסרו לו מסמכים מטעם ועדת המחקר או המועצה לשם מתן חוות דעת או לכל מטרה אחרת, לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר אלא על פי הרשאה מאת ראש המינהל.

(ג) ראש המינהל, באישור השרים, רשאי לקבוע כללים בדבר שמירת הסודיות של התכניות, אישורן, והמעקב אחר ביצוען.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 265 (ה"ח 926)

14. (א) אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי החלטת ראש המינהל או השרים ראש הרשות או המועצה, או בהסכמתם.

(ב) מי שנמסרו לו מסמכים מטעם ועדת המחקר לשם מתן חוות דעת או לכל מטרה אחרת, לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר אלא על פי הרשאה מאת ראש המינהל ראש הרשות או המועצה.

(ג) ראש המינהל, רשאי לקבוע כללים בדבר שמירת הסודיות של התכניות, אישורן, והמעקב אחר ביצוען.

(ג) המועצה תגבש נהלים לעניין שמירת הסודיות בפעילות הרשות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם, ובכלל זה לגבי בקשות למתן הטבות ואישורים הניתנים לפי חוק זה, ובשים לב לדיני הקניין הרוחני הנוהגים בישראל.

ניגוד ענינים (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

15.    (א)  לא יכהן כחבר ועדת המחקר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד ענינים בין תפקידו זה לבין תפקיד אחר שלו, שאינו במסגרת שירות המדינה, או ענין אחר שלו או של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם במישרין או בעקיפין; לענין זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

          (ב)  חבר ועדת המחקר שעשוי להיות לו, לקרובו או לתאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם, ענין, אישי או אחר, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון לפני הועדה, יודיע על כך ליושב ראש הועדה או לממלא מקומו, מיד לאחר שנודע לו על כך, ולא יהיה נוכח בכל דיון באותו נושא.

          (ג)   בסעיף זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, אח או צאצא של אחד מאלה, וכל אדם הסמוך על שולחנו של חבר ועדת המחקר, וכן סוכן, שותף, מעביד או עובד של חבר כאמור.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. חבר ועדת המחקר או המועצה לא ישתתף בדיון בועדת המחקר או במועצה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם הענין הנידון או שיש לו ענין אישי בענין הנידון.

דין חברי ועדת מחקר שאינם עובדי המדינה (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

15א.  חברי ועדת המחקר שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

(1)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(2)  חוק העונשין, התשל"ז-1977, לענין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3)  פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 15א

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'1: חובת זהירות וחובת אמונים של נושא משרה ברשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'1

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן א': הגדרות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סימן א'

הגדרות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ב.  בפרק זה –

          "נושא משרה" – חבר המועצה, חבר ועדת מחקר, המנהל הכללי של הרשות, משנה או סגן למנהל הכללי של הרשות, וכל ממלא תפקיד כאמור ברשות, אף אם תוארו שונה, וכן מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי של הרשות;

          "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או של תאגיד אחר שהוא או קרובו נושאי משרה בו או שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

          "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 15.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ב

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ב': חובת זהירות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סימן ב'

חובות נושא משרה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ג.   (א)  נושא משרה חב כלפי הרשות חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

          (ב)  אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת זהירות של נושא משרה כלפי אדם אחר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ג

אמצעי זהירות ורמת מיומנות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ד.  נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים כדי להבטיח כי פעולות הנעשות על ידיו בתוקף תפקידו עולות בקנה אחד עם תפקידי הרשות ומטרות חוק זה, וכדי לקבל מידע שיש לו חשיבות לצורך קבלת החלטה או ביצוע פעולה הנעשים על ידיו בתוקף תפקידו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ד

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ג': חובת אמונים

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סימן ג'

חובת אמונים ואיסור ניגוד עניינים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ה.  (א)  נושא משרה חב חובת אמונים לרשות, ינהג בתום לב ויפעל להגשמת תכליתה של הרשות, ובכלל זה –

(1)   יימנע מכל פעולה שיש בה כדי להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו ברשות לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו, ובכלל זה לא יטפל ולא ישתתף בדיון ובהצבעה בישיבות, בנושא העלול להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור; לעניין פסקה זו, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה;

(2)   יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם פעולות הרשות;

(3)   יימנע מניצול הזדמנות עסקית של הרשות במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

(4)   יגלה לרשות כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענייניה, שבאו לידיו בתוקף מעמדו ברשות.

          (ב)  על אף האמור בסעיף (א), חבר המועצה שהוא עובד המדינה רשאי להביא בחשבון בגדר שיקוליו והחלטותיו, גם את מדיניות הממשלה ואת מדיניות המשרד הממשלתי שבו הוא עובד, ולא יראו אותו כמצוי בניגוד עניינים בשל כך בלבד.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע את קיומה של חובת אמונים של נושא משרה כלפי אדם אחר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ה

הודעה על חשש לניגוד עניינים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ו.   התברר לנושא משרה כי נושא הנדון או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף 15ה(א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או למנהל הכללי של הרשות, לפי העניין, וינהג לפי הנחיותיהם.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ו

תרופות בשל הפרת חובת אמונים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ז.   (א)  על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי הרשות יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים.

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), רואים נושא משרה שהפר חובת אמונים כלפי הרשות כמי שהפר התקשרות עם הרשות.

          (ג)   הרשות רשאית לבטל פעולה שעשה נושא משרה בשם הרשות כלפי אדם אחר או לתבוע מאותו אדם את הפיצויים המגיעים לה מנושא המשרה, אף בלא ביטול הפעולה, אם אותו אדם ידע על הפרת חובת האמונים של נושא המשרה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ז

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ד': שיפוי וביטוח ותביעה בשם הרשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סימן ד'

איסור מתן פטור מאחריות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ח.  הרשות אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או הפרת חובת האמונים כלפיה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ח

שיפוי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ט.  (א)  הרשות רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 260(א) לחוק החברות שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.

          (ב)  הרשות אינה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בשל חבות או הוצאה כאמור בסעיף קטן (א) אלא בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ומטעמים שיירשמו, ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי כאמור אלא בהתאם להוראות פסקה (1) של סעיף 260(ב) לחוק החברות.

          (ג)   החלטה על מתן שיפוי לפי סעיף קטן (א) או מתן התחייבות לשיפוי לפי סעיף קטן (ב) תתקבל במועצה, והיא טעונה אישור של שר האוצר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ט

ביטוח אחריות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15י.   (א)  הרשות רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, במקרים המפורטים בסעיף 261 לחוק החברות.

          (ב)  החלטה על התקשרות בחוזה לביטוח אחריות נושאי משרה טעונה אישור של שר האוצר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15י

הגבלות על מתן שיפוי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יא. על אף האמור בסעיף 15ט, הרשות אינה רשאית לתת שיפוי בדיעבד או התחייבות מראש לשיפוי או להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל כל אחד מהעניינים המנויים בסעיף 263 לחוק החברות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יא

העדר תוקף (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יב. לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח אחריותו של נושא משרה שנעשו בניגוד להוראות סימן זה, ונושא משרה לא יקבל, במישרין או בעקיפין, התחייבות כאמור.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יב

תביעה בשם הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יג.  היועץ המשפטי לממשלה רשאי לתבוע בשם הרשות נושא משרה בשל נזק שנגרם לרשות ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו כלפי הרשות על פי דין.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יג

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'2: עסקאות עם נושא משרה ברשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'2

הגדרות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יד. בפרק זה –

          "נושא משרה", "עניין אישי" – כהגדרתם בסעיף 15ב;

          "עסקה" – כהגדרתה בחוק החברות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יד

איסור עסקאות עם נושא משרה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15טו. הרשות לא תתקשר בעסקאות עם נושא משרה בה, למעט לעניין תנאי כהונתו או העסקתו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15טו

 

חובת גילוי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15טז. (א)  נושא משרה ברשות היודע שיש לו עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של הרשות, יגלה לרשות, בלא דיחוי ולא יאוחר מישיבת המועצה שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות עניינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

          (ב)  נושא משרה שלא גילה את עניינו האישי כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15טז

עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יז.  עסקה של הרשות עם נושא משרה בה לעניין תנאי כהונתו או העסקתו וכן עסקה של הרשות עם אדם אחר שלנושא המשרה ברשות יש בה עניין אישי טעונות אישור של ועדת הביקורת והמועצה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יז

הימנעות חברי המועצה מהשתתפות בישיבות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יח. (א)  חבר המועצה שיש לו עניין אישי בעסקה המובאת לאישור ועדת הביקורת או המועצה, לא יהיה נוכח בדיון ולא ישתתף בהצבעות בוועדת הביקורת ובמועצה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), חבר המועצה רשאי להיות נוכח בדיון בוועדת הביקורת ולהשתתף בהצבעה, אם לרוב חברי ועדת הביקורת יש עניין אישי באישור העסקה, וכן רשאי הוא להיות נוכח בדיון במועצה ולהשתתף בהצבעה, אם לרוב חברי המועצה יש עניין אישי באישור העסקה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יח

עסקה חסרת תוקף (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יט. (א)  לעסקה של הרשות שנעשתה בניגוד להוראות סימן זה לא יהיה תוקף כלפי הרשות וכלפי נושא המשרה, ואם היא עסקה לעניין תנאי כהונתו או העסקתו של נושא המשרה – לא יהיה לה תוקף כאמור, לרבות אם נפל פגם מהותי בהליך אישורה לפי סימן זה או אם נעשתה בחריגה מהותית מהאישור.

          (ב)  לעסקה כאמור בסעיף קטן (א) לא יהיה תוקף גם כלפי אדם אחר אם אותו אדם ידע כי העסקה היא עם נושא משרה, ואם העסקה היא לעניין תנאי כהונתו או העסקתו של נושא המשרה – לא יהיה לה תוקף כאמור אם אותו אדם ידע או היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה כנדרש לפי פרק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יט

ביטול עסקה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כ.  הרשות רשאית לבטל עסקה הטעונה אישור לפי סימן זה עם אדם שאינו נושא משרה, וכן רשאית היא לתבוע מאותו אדם פיצויים בשל נזק שנגרם לה, אף בלא ביטול העסקה, אם אותו אדם ידע על עניינו האישי של נושא המשרה באישור העסקה, וידע או היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה כנדרש לפי סימן זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כ

אישור המועצה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כא. חזקה על אדם שלא היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה לפי סימן זה, אם קיבל את אישור המועצה לכך שהתקבלו כל האישורים הנדרשים לעסקה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כא

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'3: בעלי תפקידים מיוחדים ברשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'3

רואה חשבון מבקר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כב. המועצה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (בפרק זה – פעולת ביקורת).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כב

סמכויות רואה החשבון המבקר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כג. (א)  רואה החשבון המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי הרשות הדרושים לו לשם מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.

          (ב)  רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל ישיבת מועצה או ועדה מוועדותיה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת או בישיבת מועצה המתכנסת לפי סעיף 15כד(ג).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כג

חובת דיווח  ואי-תלות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כד. (א)  על רואה החשבון המבקר יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 45 לחוק החברות הממשלתיות וההוראות לפי סעיפים 160 ו-161 לחוק החברות.

          (ב)  נודע לרואה החשבון המבקר אגב פעולת ביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של הרשות, ידווח על כך לראש הרשות.

          (ג)   הודיע רואה החשבון המבקר על ליקויים כאמור בסעיף קטן (ב), יזמן ראש הרשות, בלא דיחוי, ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כד

מבקר פנימי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כה. המועצה תמנה לרשות מבקר פנימי; הוראות סעיפים 48 ו-49 לחוק החברות הממשלתיות יחולו על המינוי, הכהונה, הסמכויות והמעמד של המבקר הפנימי של הרשות, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 270 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כה

היועץ המשפטי של הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כו. (א)  מועצת הרשות תמנה יועץ משפטי לרשות, שיהיה עובד הרשות.

          (ב)  חוות דעתו של היועץ המשפטי לגבי המצב המשפטי הקיים, מחייבת את הרשות.

          (ג)   קבע היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו קביעה אחרת מזו של היועץ המשפטי של הרשות, תחייב את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 270 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כו

חשב הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כז. (א)  החשב הכללי במשרד האוצר ימנה חשב לרשות, שיהיה עובד משרד האוצר.

          (ב)  כל התחייבות, הזמנה, חוזה או הסכם המחייבים את הרשות בהוצאה כספית, יהיו טעונים אישור של חשב הרשות; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מן הצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות כאמור לפי כל דין.

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות סעיף זה, כל הסמכויות הנוגעות להסדרי חוב, לרבות כל שינוי באופן פירעון חוב, פירעון מוקדם, דחיית החזרי הלוואה, מיחזור הלוואה ואיחוד ופיצול לוחות סילוקין של הלוואה, יהיו נתונות לחשב הכללי במשרד האוצר או מי מטעמו, ואולם החשב הכללי רשאי להסמיך את חשב הרשות להפעיל את הסמכויות האמורות, כולן או חלקן.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 270 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כז

החלת דינים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כח.       עובדי הרשות, חברי המועצה וחברי ועדות המחקר שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים המנויים להלן:

(1)  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספית), התשי"ט-1959;

(2)  חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

(3)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;

(4)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(5)  חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור;

(6)  פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(7)  חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 270 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כח

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'4: הניהול הכספי של הרשות ושקיפות לציבור

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'4

תקציב הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כט.       (א)   התקציב השנתי של הרשות ימומן מתקציב המדינה, וייקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה נפרד בסעיף התקציב של משרד הכלכלה; לעניין זה –

          "חוק התקציב השנתי" – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב;

          "סעיף תקציב", "תחום פעולה" – כהגדרתם בחוק התקציב השנתי.

          (ב)  התקציב המינהלי של הרשות יהיה נפרד מתקציב מסלולי ההטבות ולא תתאפשר המרה של תקציב מסלולי ההטבות לתקציב המינהלי של הרשות אלא באישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כט

הכנסות הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ל.  הכנסות הרשות מתמלוגים או ממקורות נוספים ישולמו לאוצר המדינה וישמשו לעידוד החדשנות הטכנולוגית בתעשייה באמצעות הרשות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ל

גיוס הון (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לא. (א)  הרשות רשאית, במקרים חריגים וככל שיש הצדקות מקצועיות לכך, ולאחר אישור בכתב מאת ראש הרשות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר והחשב הכללי במשרד האוצר, ובתנאים נוספים שיקבעו שני האחרונים, לגייס הון בישראל ומחוצה לה כנגד חוב בלבד ולא כנגד תמלוגים או נכסים של הרשות, למימון מסלולי הטבה מסוימים שהמועצה קבעה אותם מראש; החזר החוב לא יבוצע מתמלוגים או מנכסי הרשות אלא מתקציב המדינה בלבד.

          (ב)  החלטת הרשות כאמור בסעיף קטן (א), טעונה אישור של השרים ושל ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לא

ועדת נכסים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לב. (א)  נכסים שצברה הרשות כתוצאה מהפעלתם של מסלולי הטבות (בסעיף זה – הנכסים), ינוהלו על ידי ועדה ייעודית לנושא זה (בחוק זה – ועדת הנכסים).

          (ב)  הרכב ועדת הנכסים יהיה זהה להרכב ועדת מחקר, וההוראות החלות לגבי ועדת מחקר יחולו לגבי ועדת הנכסים, בשינויים המחויבים; ואולם תנאי לקיומו של מניין חוקי בוועדת הנכסים הוא נוכחותם של כל חברי הוועדה שהם עובדי המדינה.

          (ג)   לוועדת הנכסים תהיה הסמכות הבלעדית לבצע פעולות הנדרשות לניהול הנכסים, ובכלל זה מכירה, העברה או מימוש של הנכסים.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), שר האוצר רשאי, בנסיבות מיוחדות, להורות לוועדת הנכסים לבצע פעולות כאמור באותו סעיף קטן שעליהן יורה, למעט לעניין זכויות הרשות בשותפות מוגבלת כאמור בסעיף 15לח; שר האוצר יורה כאמור רק לאחר שהמועצה חיוותה את דעתה בנושא ואם סבר כי אין במתן ההוראה כדי לפגוע באופן משמעותי בהגשמת מטרות חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לב

דוחות כספיים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לג. (א)  המועצה אחראית לעריכת הדוחות הכספיים המפורטים של הרשות ולאישורם; הדוחות הכספיים ייערכו בהתאם לכללי החשבונאות הממשלתיים העדכניים באותה העת, לפי הנחיית החשב הכללי במשרד האוצר.

          (ב)  הוראות סעיפים 171 ו-172 לחוק החברות לעניין עריכת דוחות כספיים, החלות על חברה פרטית, יחולו בשינויים המחויבים על הרשות, בכפוף להוראות חוק זה.

          (ג)   הדוחות הכספיים של הרשות יאושרו בידי המועצה, ייחתמו בשמה ויוגשו לשרים לא יאוחר מיום 31 במרס בכל שנה.

          (ד)  בסעיף זה, "דוחות כספיים" – מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי מזומנים, לרבות הביאורים להם.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 272 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לג

שקיפות לציבור (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לד. הרשות תקבע נהלים הנדרשים לשמירה על השקיפות לציבור לפי כל דין, תפעל לפיהם ותנקוט את האמצעים הדרושים לפעולה לפי נהלים אלה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 272 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לד

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'5: מסלולי הטבות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 272 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'5

קביעת מסלולי הטבות על ידי המועצה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לה. (א)  המועצה היא הגוף המוסמך לקבוע ולשנות מסלולי הטבות שתכליתם העיקרית עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה, למעט לעניין יישום הסכמים בין-לאומיים בהתאם להוראות סעיף 42(ב).

          (ב)  המועצה תקבע מסלולי הטבות רק אם יש בהם כדי להביא, במישרין או בעקיפין, לפעילות של חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל.

          (ג)   מסלולי ההטבות ייכנסו לתוקף במועד פרסומם באתר האינטרנט של הרשות כאמור בסעיף קטן (ד).

          (ד)  מסלולי ההטבות והנהלים לפי חוק זה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות לאחר אישורם או שינוים, ויהיו פתוחים לעיון הציבור בלא תשלום, באופן שיאפשר מעקב אחר שינויים במסלולים ותיעודם לאורך זמן.

          (ה)  משרד הכלכלה לא יקבע מסלולים למתן הטבות שתכליתם העיקרית עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 51 בנוגע לשאר משרדי הממשלה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 272 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לה

הוראות והסדרים במסלולי ההטבות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לו. (א)  המועצה תכלול בכל מסלול הטבות הוראות בעניינים אלה:

(1)   סוגי ההטבות והיקפן;

(2)   תנאים בנוגע לאישור הניתן לפי סעיף 17(ד) או בנוגע לקבלת ההטבות, ובכלל זה תנאים בנוגע לאלה:

(א)   כניסת האישור לתוקף;

(ב)   ביצוע הפעילות המאושרת בידי מקבל ההטבה;

(ג)    מתן או תשלום ההטבות, לרבות מועדי מתן ההטבות ותנאים להחזרתן;

(3)   אופן הגשת הבקשה לקבלת הטבה (בסעיף זה – הבקשה);

(4)   אופן בדיקת הבקשה והדיון בה;

(5)   מניעת כפילות במתן הטבות;

(6)   זהות הגורם הרשאי לבצע פעילות שאושרה במסגרת מסלול ההטבות.

          (ב)  המועצה רשאית לכלול במסלול הטבות הוראות, בין השאר, בעניינים אלה:

(1)   עיכוב בתשלום הטבות ודרישת ערובות כתנאי להחזרתן, בכפוף להוראות סעיף 16א;

(2)   תשלום מקדמה על חשבון ההטבות;

(3)   הידע המפותח, לרבות לעניין דרישת הבעלות עליו כאמור בסעיף 15לט;

(4)   ייצור המוצר בישראל והוצאת ייצורו אל מחוץ לישראל, לרבות תשלום בשל הוצאתו, כאמור בסעיף 15מב;

(5)   ביצוע פעילות של חדשנות טכנולוגית בעבור אחר;

(6)   דיון חוזר בהחלטות.

          (ג)   במסלולי הטבות שבהם סברה המועצה כי נדרש לתת העדפה אזורית, תינתן ההעדפה באזורי הפיתוח שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, באזורי פיתוח א ו-ב או אחד מהם, ואולם רשאים השרים, לאחר שהונחה לפניהם חוות דעת של המועצה בנושא, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אזורי עדיפות אחרים לעניין אותו מסלול או כמה מסלולים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 273 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לו

מסלולי הטבות בעבור מחקר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה ובמרכזי מחקר ופיתוח אזוריים (תיקון מס' 7)  תשע"ה-2015

15לז. (א)  אישור או שינוי של מסלולי הטבות שאינם מסלולים ישנים ואינם כוללים השתתפות מימונית ישירה של גורם תעשייתי בעבור מחקר אקדמי המתבצע במוסדות להשכלה גבוהה, טעון, כתנאי מקדים, הסכמה של המועצה להשכלה גבוהה.

          (ב)  אישור או שינוי של מסלולי הטבות שאינם מסלולים ישנים ואינם כוללים השתתפות מימונית ישירה של גורם תעשייתי בעבור מחקר במוסדות להשכלה גבוהה או בעבור מחקר במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים הנתמכים על ידי משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, טעון תיאום עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל בטרם ייכנס לתוקף.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 274 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לז

שותפות בשותפות מוגבלת (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לח.       (א)   הרשות רשאית, במסגרת הפעלת מסלולי הטבות, להיות שותפה בשותפות מוגבלת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   הרשות תהיה שותף מוגבל;

(2)   השותפות תהיה רשומה בישראל;

(3)   הדין שיחול על השותפות יהיה הדין הישראלי;

(4)   לא יהיה דירקטור, נושא משרה ובעל שליטה בשותף הכללי או חבר בשותפות –

(א)   מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השרים, להיות בעל תפקיד כאמור בשותפות עם תאגיד שהוקם בחוק, או מי שתלוי ועומד נגדו הליך פלילי בשל עבירה כאמור;

(ב)   מי שהשרים, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, סבורים כי נפל פגם בכשירותו או במהימנותו.

          (ב)  הרשות רשאית, במסגרת הפעלת מסלולי הטבות, להיות בעלת החזקות בשותף כללי בשותפות מוגבלת, באישור ראש הרשות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר והחשב הכללי במשרד האוצר, ובלבד שהתקיימו בשותפות כל התנאים האמורים בסעיף קטן (א)(2) עד (4) וכן כל אלה:

(1)   הרשות לא תהיה בעלת שליטה בשותף הכללי, לא תחזיק במחצית או יותר מכוח ההצבעה באסיפה הכללית שלו ולא תהיה לה הזכות למנות מחצית או יותר ממספר הדירקטורים בו;

(2)   היתה לרשות זכות למינוי דירקטור מטעמה בשותף הכללי כאמור, ימונה הדירקטור בידי המועצה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות; על הדירקטור מטעם הרשות יחולו ההוראות לפי פרק ג' לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים;

(3)   הרשות תהיה רשאית לדרוש מדירקטור מטעמה בשותף הכללי, מידע ומסמכים בענייני השותפות.

          (ג)   ביקשה הרשות להפעיל מסלול הטבות שבמסגרתו תהפוך לשותף מוגבל או לבעלת החזקות בשותף כללי כאמור בסעיף זה, יחולו לגביו כל אלה:

(1)   הרשות תמסור הודעה על כך להתאחדות התעשיינים, לגופים מרכזיים נוספים בתעשייה הנוגעת למסלול ההטבות שקבעה המועצה ולגופים כאמור הפועלים גם בתחום קרנות הון סיכון, ואלה יוכלו להעביר לרשות את עמדתם בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הרשות כאמור; הועברו לרשות כאמור עמדות הגופים האמורים, יובאו לפני המועצה והשרים בטרם יקבלו החלטה בעניין;

(2)   התקציב למסלול ההטבות האמור יהיה תוספת לתקציב הרשות כפי שאושר בחוק התקציב השנתי לאותה שנה;

(3)   סך התקציב למסלול ההטבות כאמור בשנה נתונה לא יעלה על 10 אחוזים מסך תקציב ההרשאה של הרשות שבחוק התקציב השנתי לאותה שנה; על אף האמור, ככל שלא ניתנה תוספת בשיעור האמור בשנתיים שקדמו לאותה שנה או שניתנה תוספת כאמור אך לא נוצלה באחת מאותן שנים, יהיה ניתן להקצות תוספת תקציב למסלול הטבות כאמור בפסקה (2) בסכום מצטבר עד לסך התקציבים שהיה ניתן להקצות בכל אחת מאותן שנים ולא נוצלו כאמור.

          (ד)  המגבלה על רכישת מניות בידי הרשות כאמור בסעיף 5א(א)(3), לא תחול לעניין שותפות לפי סעיף זה.

          (ה)  לעניין מכירת החזקות הרשות בשותפות המוגבלת, בין החזקותיה כשותפה מוגבלת ובין החזקותיה בשותף הכללי, יחולו הוראות אלה:

(1)   החלטה על מכירה כאמור תתקבל בידי ועדת הנכסים של הרשות, באישור המועצה;

(2)   הליך המכירה יהיה תחרותי, שוויוני ושקוף, אלא אם כן נקבעו בהסכם השותפות הוראות המעניקות יתרונות לשותף הכללי או לשותף מוגבל אחר.

          (ו)   בסעיף זה, "שותף כללי", "שותף מוגבל", "שותפות מוגבלת" – כמשמעותם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 274 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לח

הסדרים לעניין הבעלות על הידע (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לט.       (א)   המועצה רשאית לקבוע במסגרת מסלולי ההטבות כל הסדר בנוגע לדרישות בעלות על ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני.

          (ב)  בקביעת הסדרים כאמור בסעיף קטן (א), תינתן עדיפות גבוהה להסדר שלפיו מקבל האישור כאמור בסעיף 17(ד) (בחוק זה – מקבל ההטבה) יידרש להיות בעלים בידע ובזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות הקניין הרוחני, או להסדר שבו תיקבע דרישה כי הידע והזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות הקניין הרוחני, יהיו בבעלות תאגיד שהתאגד בישראל; קבעה המועצה הסדר כאמור, רשאית היא לקבוע את היקף הבעלות שתידרש ממקבל ההטבה או מהתאגיד כאמור ואת התנאים להעברתה לאחר בישראל או מחוצה לה, ואף לעניין זה תינתן עדיפות גבוהה להסדרים המבטיחים שהבעלות בידע או בזכויות הנובעות ממנו כאמור ייוותרו בידי אדם בישראל.

          (ג)   בקביעת הסדרים כאמור בסעיף קטן (א) בנוגע למסלולים המפורטים להלן, לא יחולו הוראות סעיף קטן (ב) וקביעת ההסדרים תהיה טעונה התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה:

(1)   מסלולי הטבות שאינם מסלולים ישנים, המיועדים בעיקר לתכניות המבוססות על מתן הרשאה או רישיון לשימוש בתוצרי פעילות חדשנות טכנולוגית מטעם מוסד להשכלה גבוהה;

(2)   מסלול חוק המו"פ, לעניין תכניות המבוססות על מתן הרשאה או רישיון כאמור בפסקה (1).

          (ד)  הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו בקביעת הסדרים כאמור בסעיף קטן (א) –

(1)   בנוגע למסלולי הטבות שאינם מסלולים ישנים, המיועדים בעיקר לתכניות המבוססות על מתן הרשאה או רישיון לשימוש בתוצר פעילות חדשנות טכנולוגית מטעם בתי חולים, תאגידי בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב או מינהל המחקר החקלאי;

(2)   בנוגע למסלול חוק המו"פ, לעניין תכניות שמבוססות על מתן הרשאה או רישיון כאמור בפסקה (1).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 275 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לט

הסדרים לעניין העברת הידע לאחר בישראל (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15מ.  קבעה המועצה לגבי מסלול הטבות, הוראות לעניין דרישת בעלות על ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, רשאית היא לקבוע כי הבעלים כאמור רשאי להעבירם לאחר בישראל, לרבות חשיפת הידע או גילויו לגורם אחר, ובלבד שיחולו על מקבלי הידע והזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות הקניין הרוחני, החובות החלות על הבעלים טרם העברתם כאמור, לפי חוק זה או לפי הוראות שקבעה המועצה, לפי העניין.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 276 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15מ

העברת ידע אל מחוץ לישראל (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15מא. (א) בלי לגרוע מהעדיפות שעל המועצה לתת להסדרים שיבטיחו את הבעלות בידע ובזכויות הנובעות ממנו בידי אדם בישראל בהתאם להוראות 15לט, קבעה המועצה לגבי מסלול הטבות, הוראות לעניין דרישת בעלות על ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, רשאית היא, בין השאר –

(1)   לקבוע הסדרים לעניין מתן אישור להעברת הידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, לאחר מחוץ לישראל;

(2)   לקבוע הסדרים לעניין מתן אישור לתת הרשאה או רישיון מאת מקבל ההטבה לגורם מחוץ לישראל לשימוש או לניצול הידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, ובכלל זה תשלום למדינה בשל מתן ההרשאה או הרישיון כאמור;

(3)   לקבוע הסדרים לעניין מתן אישור לחשיפת הידע או לגילויו, לגורם אחר מחוץ לישראל;

(4)   להסמיך ועדת מחקר, לעניין ההסדרים כאמור בפסקאות (1) עד (3) –

(א)   לקבל החלטה בנוגע לאישור בקשות להעברת ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, ובלבד שלא תאשר ועדת המחקר העברה כאמור מחוץ לישראל, במסלולים המתאימים, אלא במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו;

(ב)   להסדיר את החישוב ואת אופן התשלום בעד האישור כאמור בפסקאות (1) עד (3), שיבוצע במזומן, אלא אם כן קבעה המועצה הוראות אחרות לעניין זה בהוראות מסלול ההטבות, לרבות הוראות המאפשרות העברת ידע שלא כנגד תשלום;

(ג)    לקבוע הוראות לעניין הסכום המרבי שישלם מקבל ההטבה בעד האישור כאמור בפסקאות (1) עד (3);

(ד)   לקבוע הוראות בנוגע לתשלום במקרים של פירוק מחמת חדלות פירעון או כינוס נכסים של מקבל ההטבה;

(5)   לקבוע כי אם לא שולם תשלום כאמור בפסקה (4), ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

          (ב)  כל סכומי התשלומים שישולמו לפי סעיף זה ישמשו לעידוד ולקידום חדשנות טכנולוגית בתעשייה.

          (ג)   על גביית תשלום כאמור בסעיף זה יחולו הוראות סעיף 21(ד).

          (ד)  קבעה המועצה הסדרים למתן אישור להעברת הידע והזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), לא יועברו הידע או הזכויות כאמור מחוץ לישראל אלא לאחר עמידה בתנאי האישור שניתן להנחת דעתה של ועדת המחקר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 277 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15מא

הסדרים לעניין ייצור בישראל והעברתו אל מחוץ לישראל (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15מב.       המועצה תקבע, ככלל, הסדרים שיש בהם כדי לסייע בשמירה או ביצירה של מקומות עבודה בישראל, ואולם רשאית היא במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו לקבוע הוראות בנוגע להעברת הייצור אל מחוץ לישראל לגבי מסלול הטבות לעניין –

(1)  הסמכת ועדת מחקר, במקרים מיוחדים, לאשר למקבל ההטבה שהגיש בקשה לכך, העברה של ייצור אל מחוץ לישראל או מתן רישיון לייצור של מוצר שפותח במסגרת המסלול או הנובע ממנו מחוץ לישראל;

(2)  אופן חישוב התשלום מאת מקבל ההטבה בשל העברת הייצור אל מחוץ לישראל.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 278 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15מב

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ד': אישור בקשות למתן הטבות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 278 (ה"ח 926)

החלפת כותרת פרק ד'

הנוסח הקודם:

פרק ד': אישורים ועררים

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

16.  (בוטל).

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח 2365)

(ב) את הבקשה רשאי להגיש יצרן, ובמקרים מיוחדים באישור ועדת המחקר – גם מי שאינו יצרן; אישור כאמור לא יינתן אם לא הוכח להנחת דעת הועדה כי נעשו הסדרים נאותים להבטיח כי הייצור יעשה אך ורק בישראל.

(ב) את הבקשה רשאי להגיש יצרן, ובמקרים מיוחדים, באישור ועדת המחקר, גם מי שאינו יצרן.

(ג) לא יינתן אישור לתכנית אלא אם כן הוכח להנחת דעתה של הועדה, כי נעשו הסדרים נאותים להבטיח כי הייצור יעשה אך ורק בישראל.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו כאשר המענק ניתן לתכנית המבוצעת במסגרת הסכמים בינלאומיים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי שישראל צד להם.

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 111 (ה"ח 3045)

16. (א) המבקש אישור לתכנית יגיש לועדת המחקר תיאור מפורט של התכנית שיש בדעתו לבצע, בצירוף פרטים על ההשקעה הנדרשת ומקורות המימון, סקירה על הידע הקיים בנושא והיכולת להשיגו, תיאור חדשנות המוצר שיפותח ויתרונותיו על פני מוצרים אחרים, פרטים בדבר הדרך שבה בדעתו לייצר את המוצר אם יושגו התוצאות הצפויות במחקר ופיתוח, פרטים על בעלי הזכויות בידע, בייצור או בשיווק, סקירה בדבר היכול לשווק את המוצר; המבקש ימסור לועדה כל פרט ומסמך נוסף שתבקש הדרושים לשם בחינתה של התכנית הצהרה בדבר המקומות שבהם יתבצע ייצור המוצר בישראל ומחוץ לישראל, פעולות הייצור המתוכננות במקומות האמורים בצירוף הנמקה מדוע פעולות ייצור מסוימות מתוכננות להתבצע מחוץ לישראל, וכן שיעור הערך המוסף המתוכנן בישראל ומחוץ לישראל (בחוק זה - הצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף), וכן פרטים על בעלי הזכויות בידע, בייצור או בשיווק, וסקירה בדבר היכולת לשווק את המוצר ובדבר ההסדרים שנעשו להבטחת הייצור בישראל; המבקש ימסור לועדה כל פרט ומסמך נוסף שתבקש הדרושים לשם בחינתה של התכנית.

(ב) את הבקשה רשאי להגיש יצרן, ובמקרים מיוחדים, באישור ועדת המחקר, גם מי שאינו יצרן.

(ג) לא יינתן אישור לתכנית אלא אם כן הוכח להנחת דעתה של הועדה, כי נעשו הסדרים נאותים להבטיח כי הייצור יעשה אך ורק בישראל.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו כאשר המענק ניתן לתכנית המבוצעת במסגרת הסכמים בינלאומיים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי שישראל צד להם.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 278 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 16

הנוסח הקודם:

בקשה לאישור

16. (א) המבקש אישור לתכנית יגיש לועדת המחקר תיאור מפורט של התכנית שיש בדעתו לבצע, בצירוף פרטים על ההשקעה הנדרשת ומקורות המימון, סקירה על הידע הקיים בנושא והיכולת להשיגו, תיאור חדשנות המוצר שיפותח ויתרונותיו על פני מוצרים אחרים, פרטים בדבר הדרך שבה בדעתו לייצר את המוצר אם יושגו התוצאות הצפויות במחקר ופיתוח, הצהרה בדבר המקומות שבהם יתבצע ייצור המוצר בישראל ומחוץ לישראל, פעולות הייצור המתוכננות במקומות האמורים בצירוף הנמקה מדוע פעולות ייצור מסוימות מתוכננות להתבצע מחוץ לישראל, וכן שיעור הערך המוסף המתוכנן בישראל ומחוץ לישראל (בחוק זה - הצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף), וכן פרטים על בעלי הזכויות בידע, בייצור או בשיווק, וסקירה בדבר היכולת לשווק את המוצר ובדבר ההסדרים שנעשו להבטחת הייצור בישראל; המבקש ימסור לועדה כל פרט ומסמך נוסף שתבקש הדרושים לשם בחינתה של התכנית.

(ב) (בוטל).

(ג) (בוטל).

(ד) (בוטל).

סמכויות ועדת מחקר לעניין מבקש הטבה שהוא בעל חוב לרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

16א.  (א)  חב מבקש הטבה חוב חלוט לרשות והוא מסרב לשלמו, רשאית ועדת מחקר –

(1)   שלא לדון בבקשתו של המבקש לקבלת הטבה;

(2)   לדון בבקשתו של המבקש לקבלת הטבה, ואם אישרה את בקשתו למתן ההטבה – לעכב את מתן ההטבה או לדרוש בטוחה להבטחת תשלום החוב בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  חב מבקש הטבה לרשות חוב, שתלוי ועומד לגביו הליך בבית משפט, והחוב לא שולם עד למועד הדיון בבקשה למתן ההטבה, תדון ועדת המחקר בבקשה; אישרה ועדת המחקר את הבקשה למתן ההטבה כאמור, רשאית היא לעכב את מתן ההטבה או לדרוש בטוחה להבטחת תשלום החוב כתנאי למתן ההטבה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   עיכוב ההטבה או התנאתה בבטוחה כאמור יהיו רק עד להכרעה בהליך האמור, ואם הוכרע בהליך כי על מבקש ההטבה לשלם את החוב, כולו או חלקו – עד לביצוע התשלום כאמור;

(2)   גובה ההטבה המעוכבת וגובה הבטוחה שנדרשה כאמור, לא יעלו על גובה החוב.

          (ג)   שילם מבקש הטבה חוב חלוט כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרה "חוב חלוט", לא יהיה בכך כדי לפגוע בסעדים או בזכויות העומדים לרשותו לגבי חוב ששילם כאמור.

          (ד)  בסעיף זה, "חוב חלוט" – כל אחד מאלה:

(1)   חוב שלא ניתן להגיש לגביו ערעור;

(2)   חוב שלא שולם בתוך 90 ימים מיום משלוח דרישת תשלום בכתב לגביו בידי הרשות, ובלבד שלא קיים לגביו הליך תלוי ועומד;

(3)   היה הליך תלוי ועומד לגבי חלק מחוב שלא שולם כאמור בפסקה (2) – חלק החוב שאינו שנוי במחלוקת.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 278 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 16א

אישור התכנית (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

17.  (א)  (בוטל).

 

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א1) (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב1) (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ד)  אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה (להלן – תכנית מאושרת), יינתן על כך אישור בכתב חתום בידי המנהל הכללי של הרשות.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ה)  לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה, יודיע המנהל הכללי של הרשות למבקש את הנימוקים לכך בכתב תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 383 (ה"ח 2365)

(ב) ועדת המחקר לא תאשר תכנית –

(1) אם המבקש עומד לבצע אותה על פי הזמנה של אחר תמורת תשלום מלא או חלקי;

(2) אם המבקש עומד לקבל לביצוע התכנית סיוע בדרך של מענק, מהממשלה או מאחר, על פי דין או בדרך אחרת, שלא לפי הוראות חוק זה; השרים רשאים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות דרכי סיוע נוספות לעניין פסקה זו;

(3) אם התכנית היא לביצוע מחקר שאושר כמחקר מדע בהתאם להוראות חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ"ד – 1983.

(ג) אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה (להלן – תכנית מאושרת) יינתן על כך אישור בכתב חתום ביד ראש המינהל.

(ד) לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה, יודיע ראש המינהל למבקש את הנימוקים בכתב תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה.

(ב) ועדת המחקר לא תאשר תכנית אם התקיים בה אחד מאלה:

(1) המבקש עומד לבצע את התכנית, על פי הזמנה של אחר, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או בייצור;

(2) (א) המבקש עומד לקבל, לשם ביצוע התכנית, סיוע מהממשלה שלא לפי הוראות חוק זה;

(ב) על אף הוראות פסקת משנה (א), ועדת המחקר תאשר תכנית במקרים ובתנאים שיקבעו השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3) התכנית היא לביצוע מחקר שאושר כמחקר מדעי בהתאם לחוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ"ד–1983.

(ג) מומנה התכנית או חלק ממנה בידי אחר, שלא במסגרת הזמנה לפי סעיף קטן (ב)(1), ינוכה סכום המימון מהתקציב המאושר של התכנית.

(ד) אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה (להלן – תכנית מאושרת), יינתן על כך אישור בכתב חתום בידי ראש המינהל.

(ה) לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה, יודיע ראש המינהל למבקש את הנימוקים לכך בכתב תוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 111 (ה"ח 3045)

17. (א) ועדת המחקר לא תאשר תכנית או כל חלק ממנה זולת אם קיבלה חוות דעת על התכנית מבודק מקצועי שהסמיך לכך ראש המינהל, וראתה שיש לתכנית סיכוי סביר להביא לידי ייצור מוצר חדש ושיווקו לייצוא לידי יצירת מוצר שיש בו כדי להביא לקידום מטרות חוק זה; אישור לתכנית יינתן רק לתאגיד שהתאגד בישראל, שכתוצאה מביצוע התכנית עתיד לפתח בישראל, על ידי תושבי ישראל, מוצר חדש או מוצר קיים שהוכנס בו שיפור משמעותי (בחוק זה - מקבל האישור), אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים שיירשמו, כי לביצועה של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל.

(א1) בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור ההטבות שיינתנו לה, תיתן ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל האישור בדבר מקום הייצור ושיעור הערך המוסף בישראל.

(ב) ועדת המחקר לא תאשר תכנית אם התקיים בה אחד מאלה:

(1) המבקש עומד לבצע את התכנית, על פי הזמנה של אחר, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או בייצור במוצר;

(2) (א) המבקש עומד לקבל, לשם ביצוע התכנית, סיוע מהממשלה שלא לפי הוראות חוק זה;

(ב) על אף הוראות פסקת משנה (א), ועדת המחקר תאשר תכנית במקרים ובתנאים שיקבעו השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3) התכנית היא לביצוע מחקר שאושר כמחקר מדעי בהתאם לחוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ"ד-1983.

(ג) מומנה התכנית או חלק ממנה בידי אחר, שלא במסגרת הזמנה לפי סעיף קטן (ב)(1), ינוכה סכום המימון מהתקציב המאושר של התכנית.

(ד) אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה (להלן – תכנית מאושרת), יינתן על כך אישור בכתב חתום בידי ראש המינהל.

(ה) לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה, יודיע ראש המינהל למבקש את הנימוקים לכך בכתב תוך שלושים ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 150 (ה"ח 541)

הוספת סעיף קטן 17(ב1)

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 279 (ה"ח 926)

17. (א) ועדת המחקר לא תאשר תכנית או כל חלק ממנה זולת אם קיבלה חוות דעת על התכנית מבודק מקצועי שהסמיך לכך ראש המינהל, וראתה שיש לתכנית סיכוי סביר להביא לידי יצירת מוצר שיש בו כדי להביא לקידום מטרות חוק זה; אישור לתכנית יינתן רק לתאגיד שהתאגד בישראל, שכתוצאה מביצוע התכנית עתיד לפתח בישראל, על ידי תושבי ישראל, מוצר חדש או מוצר קיים שהוכנס בו שיפור משמעותי (בחוק זה - מקבל האישור), אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים שיירשמו, כי לביצועה של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל.

(א1) בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור ההטבות שיינתנו לה, תיתן ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל האישור בדבר מקום הייצור ושיעור הערך המוסף בישראל.

(ב) ועדת המחקר לא תאשר תכנית אם התקיים בה אחד מאלה:

(1) המבקש עומד לבצע את התכנית, על פי הזמנה של אחר, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר;

(2) (א) המבקש עומד לקבל, לשם ביצוע התכנית, סיוע מהממשלה שלא לפי הוראות חוק זה;

(ב) על אף הוראות פסקת משנה (א), ועדת המחקר תאשר תכנית במקרים ובתנאים שיקבעו השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3) התכנית היא לביצוע מחקר שאושר כמחקר מדעי בהתאם לחוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ"ד-1983.

(ג) מומנה התכנית או חלק ממנה בידי אחר, שלא במסגרת הזמנה לפי סעיף קטן (ב)(1), ינוכה סכום המימון מהתקציב המאושר של התכנית.

(ד) אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה (להלן – תכנית מאושרת), יינתן על כך אישור בכתב חתום בידי ראש המינהל המנהל הכללי של הרשות.

(ה) לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה, יודיע ראש המינהל המנהל הכללי של הרשות למבקש את הנימוקים לכך בכתב תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

אישור לשינויים בתכנית (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

18.  (א)  כל שינוי בתכנית מאושרת טעון אישור ועדת המחקר.

 

 

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א1) מקבל האישור ובעל השליטה או בעל הענין כאמור בפסקה (2), לפי הענין, ידווחו לועדת המחקר במועדים שקבעה ופרסמה באתר האינטרנט של הרשות על כל שינוי כלהלן:

(1)   שינוי בשליטה במקבל האישור;

(2)   שינוי בהחזקה באמצעי שליטה במקבל האישור אשר הופך את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המואגד בישראל, לבעל ענין במישרין במקבל האישור; עם הדיווח כאמור יחתום בעל הענין על כתב התחייבות בנוסח שתפרסם ועדת המחקר האתר האינטרנט של הרשות; לענין זה, "החזקה" ו"אמצעי שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011 (תיקון מס' 6) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א2) הוגשה נגד מקבל אישור בקשה לפירוק, בקשה לכינוס נכסים או בקשה לפשרה או להסדר, או שהתקבלה החלטה על פירוקו מרצון, ידווח מקבל האישור לראש הרשות על הבקשה או על ההחלטה כאמור בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבעה ימים לאחר הגשת הבקשה או לאחר המועד שבו נוגע לו על הגשתה, לפי המוקדם, או לאחר מועד קבלת ההחלטה, לפי העניין; מונה למקבל האישור בעל תפקיד, תחול חובת הדיווח האמורה גם עליו; לעניין סעיף קטן זה –

          "בעל תפקיד" – מפרק, מפרק זמני, כונס נכסים, כונס נכסים זמני, או בעל תפקיד שמונה לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

          "בקשה לכינוס נכסים" – בקשה לכינוס נכסים לפי פקודת החברות;

          "בקשה לפירוק" – בקשה לפירוק לפי פקודת החברות, לפי פקודת האגודות השיתופיות, או לפי חוק העמותות, התש"ם-1980;

          "בקשה לפשרה או להסדר" – בקשה לפשרה או להסדר לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב1) (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   (בוטל).

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 383 (ה"ח 2365)

(א) כל שינוי בתכנית מאושרת, מבחינת תוכן המחקר ופיתוח או מבחינת היקף ההוצאות הנדרשות לביצוע התכנית או מכל בחינה אחרת או מבחינת הדרישה לייצור המוצר בישראל או מכל בחינה אחרת, טעון אישור ועדת המחקר.

(ב) ועדת המחקר רשאית להסמיך אדם לאשר, לאחר התייעצות עם הבודק המקצועי ועל פי כללים שתקבע לכך –

(1) שינוי בתכנית מאושרת, הנובע משינויים במחירי הציוד ואינו משנה את כמות הציוד או סוגו;

(2) שינוי בתכנית מאושרת הנובע משינוי בשכר העבודה שלא נחזה מראש, ובלבד שלא יאשר שינוי העולה על השינוי שחל בשכר הממוצע במשק במשך התקופה;

(3) שינוי כספי אחר בתכנית מאושרת שאינה עולה על 10% מהסכום שאושר כהוצאות המחקר ופיתוח;

(3) שינוי בסעיפי ההוצאה של התכנית, ובלבד שתישמר מסגרת התקציב הכולל שאושר לתכנית;

(3א) תוספת כספית לתכנית מאושרת, שאינה עולה על 10% מהתקציב הכולל שאושר לתכנית.

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 111 (ה"ח 3045)

(א1) מקבל האישור ובעל השליטה או בעל הענין כאמור בפסקה (2), לפי הענין, ידווחו לועדת המחקר במועדים שקבעה ופרסמה ברשומות על כל שינוי כלהלן:

(1) שינוי בשליטה במקבל האישור;

(2) שינוי בהחזקה באמצעי שליטה במקבל האישור אשר הופך את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המואגד בישראל, לבעל ענין במישרין במקבל האישור; עם הדיווח כאמור יחתום בעל הענין על כתב התחייבות בנוסח שתפרסם ועדת המחקר ברשומות; לענין זה, "החזקה" ו"אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(ב) ועדת המחקר רשאית להסמיך אדם לאשר, לאחר התייעצות עם הבודק המקצועי ועל פי כללים שתקבע לכך –

(1) שינוי בתכנית מאושרת, הנובע משינויים במחירי הציוד ואינו משנה את כמות הציוד או סוגו;

(2) שינוי בתכנית מאושרת הנובע משינוי בשכר העבודה שלא נחזה מראש, ובלבד שלא יאשר שינוי העולה על השינוי שחל בשכר הממוצע במשק במשך התקופה;

(3) שינוי בסעיפי ההוצאה של התכנית, ובלבד שתישמר מסגרת התקציב הכולל שאושר לתכנית;

(3א) תוספת כספית לתכנית מאושרת, שאינה עולה על 10% מהתקציב הכולל שאושר לתכנית.

(4) שינוי במועדי ביצוע התכנית המאושרת

(ב) ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, רשאי למנות ועדות משנה מבין חברי ועדת המחקר, ולהסמיכן לאשר, על פי הוראות חוק זה ועל פי כללים שראש המינהל, באישור ועדת המחקר, יקבע לכך –

(1) שינוי בסעיפי ההוצאה של תכנית מאושרת, ובלבד שלא תגדל מסגרת התקציב הכולל שאושר למקבל האישור באותה שנה;

(2) שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת;

(3) שינוי במבצע המחקר והפיתוח והחלפת החוקר הראשי בתכנית מאושרת;

(4) העברת הידע וכל זכות הנובעת ממנו לאחר בתוך ישראל;

(ב1) ראש המינהל או סגנו יהיה היושב ראש של ועדת משנה שמונתה כאמור בסעיף קטן (ב); לפחות אחד מחברי ועדת המשנה יהיה נציג ממשרד האוצר שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו, ולפחות אחד שהוא נציג ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים.

 

מיום 7.6.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1996 מיום 7.4.2005 עמ' 340 (ה"ח 141)

(ב) ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, רשאי למנות ועדות משנה מבין חברי ועדת המחקר, ולהסמיכן לאשר, על פי הוראות חוק זה ועל פי כללים שראש המינהל, באישור ועדת המחקר, יקבע לכך –

(1) שינוי בסעיפי ההוצאה של תכנית מאושרת, ובלבד שלא תגדל מסגרת התקציב הכולל שאושר למקבל האישור באותה שנה;

(2) שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת;

(3) שינוי במבצע המחקר והפיתוח והחלפת החוקר הראשי בתכנית מאושרת;

(4) העברת הידע וכל זכות הנובעת ממנו לאחר בתוך ישראל;

(5) שינוי בהגדרת המוצר בתכנית המאושרת, לצורך קביעת ההכנסות הנובעות מהמוצר שמהן ישולמו תמלוגים;

(6) תיקון טעויות שאינן מהותיות, שנפלו בכתב האישור לתכנית המאושרת.

(ב1) ראש המינהל או סגנו יהיה היושב ראש של ועדת משנה שמונתה כאמור בסעיף קטן (ב); לפחות אחד מחברי ועדת המשנה יהיה נציג ממשרד האוצר שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו, ולפחות אחד שהוא נציג ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים המנין החוקי בישיבות ועדת משנה הוא שלושה חברים לפחות.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 150 (ה"ח 541)

הוספת סעיף קטן 18(א2)

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 507 (ה"ח 582)

(א2) הוגשה נגד מקבל אישור בקשה לפירוק, בקשה לכינוס נכסים או בקשה לפשרה או להסדר, או שהתקבלה החלטה על פירוקו מרצון, ידווח מקבל האישור לראש המינהל על הבקשה או על ההחלטה כאמור בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבעה ימים לאחר הגשת הבקשה או לאחר המועד שבו נוגע לו על הגשתה, לפי המוקדם, או לאחר מועד קבלת ההחלטה, לפי העניין; מונה למקבל האישור בעל תפקיד, תחול חובת הדיווח האמורה גם עליו; לעניין סעיף קטן זה –

"בעל תפקיד" – מפרק, מפרק זמני, כונס נכסים, כונס נכסים זמני, או בעל תפקיד שמונה לפי סעיף 350 הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

"בקשה לכינוס נכסים" – בקשה לכינוס נכסים לפי פקודת החברות;

"בקשה לפירוק" – בקשה לפירוק לפי פקודת החברות, לפי פקודת האגודות השיתופיות, או לפי חוק העמותות, התש"ם-1980;

"בקשה לפשרה או להסדר" – בקשה לפשרה או להסדר לפי סעיף 350 הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

"פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 279 (ה"ח 926)

18. (א) כל שינוי בתכנית מאושרת, מבחינת תוכן המחקר ופיתוח או מבחינת היקף ההוצאות הנדרשות לביצוע התכנית או מבחינת הדרישה לייצור המוצר בישראל או מכל בחינה אחרת, טעון אישור ועדת המחקר.

(א1) מקבל האישור ובעל השליטה או בעל הענין כאמור בפסקה (2), לפי הענין, ידווחו לועדת המחקר במועדים שקבעה ופרסמה ברשומות באתר האינטרנט של הרשות על כל שינוי כלהלן:

(1) שינוי בשליטה במקבל האישור;

(2) שינוי בהחזקה באמצעי שליטה במקבל האישור אשר הופך את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המואגד בישראל, לבעל ענין במישרין במקבל האישור; עם הדיווח כאמור יחתום בעל הענין על כתב התחייבות בנוסח שתפרסם ועדת המחקר ברשומות באתר האינטרנט של הרשות; לענין זה, "החזקה" ו"אמצעי שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(א2) הוגשה נגד מקבל אישור בקשה לפירוק, בקשה לכינוס נכסים או בקשה לפשרה או להסדר, או שהתקבלה החלטה על פירוקו מרצון, ידווח מקבל האישור לראש המינהל לראש הרשות על הבקשה או על ההחלטה כאמור בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבעה ימים לאחר הגשת הבקשה או לאחר המועד שבו נוגע לו על הגשתה, לפי המוקדם, או לאחר מועד קבלת ההחלטה, לפי העניין; מונה למקבל האישור בעל תפקיד, תחול חובת הדיווח האמורה גם עליו; לעניין סעיף קטן זה –

"בעל תפקיד" – מפרק, מפרק זמני, כונס נכסים, כונס נכסים זמני, או בעל תפקיד שמונה לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

"בקשה לכינוס נכסים" – בקשה לכינוס נכסים לפי פקודת החברות;

"בקשה לפירוק" – בקשה לפירוק לפי פקודת החברות, לפי פקודת האגודות השיתופיות, או לפי חוק העמותות, התש"ם-1980;

"בקשה לפשרה או להסדר" – בקשה לפשרה או להסדר לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

"פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

(ב) ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, רשאי למנות ועדות משנה מבין חברי ועדת המחקר, ולהסמיכן לאשר, על פי הוראות חוק זה ועל פי כללים שראש המינהל, באישור ועדת המחקר, יקבע לכך –

(1) שינוי בסעיפי ההוצאה של תכנית מאושרת, ובלבד שלא תגדל מסגרת התקציב הכולל שאושר למקבל האישור באותה שנה;

(2) שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת;

(3) שינוי במבצע המחקר והפיתוח והחלפת החוקר הראשי בתכנית מאושרת;

(4) העברת הידע וכל זכות הנובעת ממנו לאחר בתוך ישראל;

(5) שינוי בהגדרת המוצר בתכנית המאושרת, לצורך קביעת ההכנסות הנובעות מהמוצר שמהן ישולמו תמלוגים;

(6) תיקון טעויות שאינן מהותיות, שנפלו בכתב האישור לתכנית המאושרת.

(ב1) ראש המינהל או סגנו יהיה היושב ראש של ועדת משנה שמונתה כאמור בסעיף קטן (ב); לפחות אחד מחברי ועדת המשנה יהיה נציג ממשרד האוצר שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו, ולפחות אחד שהוא נציג ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים. המנין החוקי בישיבות ועדת משנה הוא שלושה חברים לפחות.

(ג) על אישור שינוי בתכנית יחולו הוראות סעיף 17 בשינויים המחוייבים.

תנאי ביצוע התכנית (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

19.  (א)  (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א1) שר הכלכלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע –

(1)   תנאים למתן האישור, לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, שענינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה;

(2)   הוראות לענין התניית מתן אישור בקיום הוראות שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב1) (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב2) (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב3) (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ד)  (בוטל).

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 383 (ה"ח 2365)

תנאים לאישור תנאי ביצוע התכנית

19. (א) ועדת המחקר רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע באישור תנאים מוקדמים לכניסתו לתוקף ותנאים בקשר לביצוע התכנית.

(ב) אם לא קבעה ועדת המחקר קביעה אחרת יחולו לגבי כל תכנית מאושרת התנאים הבאים:

(1) ביצוע המחקר ופיתוח יעשה בידי המבקש או בידי מי שהמבקש ציין בתכנית כי ביצוע המחקר ופיתוח, או חלקם, יימסר לביצועו; שינוי במבצע המחקר ופיתוח טעון אישור של ועדת המחקר, והחלפת החוקר הראשי טעון הסכמת ראש המינהל;

(2) ייצור המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר ופיתוח יעשה אך ורק בישראל;

(3) הידע שיופק מהמחקר ופיתוח, אשר על פי התכנית המאושרת אינו המוצר שייוצר אלא משמש לייצור אותו מוצר, לא יועבר לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר אגב אישור התכנית או לאחר מכן ובתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות הקבועות בחוק זה ובתקנות על פיו ותנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר והחובה לשלם תמלוגים.

(ב) לגבי כל תכנית המאושרת יחולו התנאים הבאים:

 (1) ביצוע המחקר והפיתוח ייעשה בידי המבקש או בידי מי שהמבקש ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלקם יימסר לביצועו; שינוי במבצע המחקר והפיתוח טעון אישורה של ועדת המחקר, והחלפת החוקר הראשי טעונה הסכמת ראש המינהל;

(2) הידע שיופק מהמחקר ומהפיתוח, אשר על פי התכנית המאושרת אינו המוצר שיווצר אלא משמש לייצור אותו מוצר, לא יועבר לאחר;

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאית ועדת המחקר לאשר שינוי של מבצע המחקר והפיתוח או העברת הידע לאחר, בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי חוק זה ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, ולרבות החובה לשלם תמלוגים.

(ד) המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר ומהפיתוח ייוצר אך ורק בישראל אולם רשאית ועדת המחקר, לשם הגשמת מטרות חוק זה, במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו, לאשר במהלך ביצוע התכנית או לאחר סיומה, העברה של חלק מזכויות הייצור של המוצר אל מחוץ לישראל, באופן ובתנאים שתקבע.

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 112 (ה"ח 3045)

(ב) לגבי כל תכנית המאושרת יחולו התנאים הבאים:

 (1) ביצוע המחקר והפיתוח ייעשה בידי המבקש או בידי מי שהמבקש ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלקם יימסר לביצועו; שינוי במבצע המחקר והפיתוח טעון אישורה של ועדת המחקר, והחלפת החוקר הראשי טעונה הסכמת ראש המינהל;

(2) הידע שיופק מהמחקר ומהפיתוח, אשר על פי התכנית המאושרת אינו המוצר שיווצר אלא משמש לייצור אותו מוצר, לא יועבר לאחר;

(ב) ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי מקבל האישור או בידי מי שמקבל האישור ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלקם, יימסר לביצועו, או בידי מבצע שאושר לפי סעיף 18(ב)(3).

(ב1) ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו, לא יועברו לאחר מחוץ לישראל.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאית ועדת המחקר לאשר שינוי של מבצע המחקר והפיתוח או העברת הידע לאחר, בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי חוק זה ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, ולרבות החובה לשלם תמלוגים.

(ג) על אף הוראת סעיף קטן (ב1), רשאית ועדת המחקר או ועדת המשנה לאשר לפי סעיף 18(ב)(4) העברת הידע לאחר בתוך ישראל בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי חוק זה ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, ולרבות החובה לשלם תמלוגים.

 

מיום 7.6.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1996 מיום 7.4.2005 עמ' 340 (ה"ח 141)

(ב1) ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו, לא יועברו לאחר מחוץ לישראל אלא לפי הוראות סעיף 19ב.

(ג) על אף הוראת סעיף קטן (ב1), רשאית ועדת המחקר או ועדת המשנה לאשר לפי סעיף 18(ב)(4) ועדת המחקר או ועדת המשנה רשאיות, מכוח סמכותן כאמור בסעיף 18, לאשר העברת הידע לאחר בתוך ישראל בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי חוק זה ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, ולרבות החובה לשלם תמלוגים.

(ד) המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר ומהפיתוח ייוצר אך ורק בישראל אולם רשאית ועדת המחקר, לשם הגשמת מטרות חוק זה, במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו, לאשר במהלך ביצוע התכנית או לאחר סיומה, העברה של חלק מזכויות הייצור של המוצר אל מחוץ לישראל, באופן ובתנאים שתקבע.

 

מיום 3.1.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2050 מיום 3.1.2006 עמ' 246 (ה"ח 83)

הוספת סעיף קטן 19(א1)

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 151 (ה"ח 541)

הוספת סעיפים קטנים 19(ב2), 19(ב3)

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 279 (ה"ח 926)

19. (א) ועדת המחקר רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע באישור תנאים מוקדמים לכניסתו לתוקף ותנאים בקשר לביצוע התכנית.

(א1) שר התעשיה המסחר והתעסוקה הכלכלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע –

(1) תנאים למתן האישור, לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, שענינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה;

(2) הוראות לענין התניית מתן אישור בקיום הוראות שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

(ב) ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי מקבל האישור או בידי מי שמקבל האישור ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלקם, יימסר לביצועו, או בידי מבצע שאושר לפי סעיף 18(ב)(3).

(ב1) ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו, לא יועברו לאחר מחוץ לישראל אלא לפי הוראות סעיף 19ב.

(ב2) מקבל האישור יבטיח כי הידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו, יהיו בבעלותו מרגע היווצרם, אלא אם כן ניתן לו אישור להעברתם בהתאם להוראות חוק זה.

(ב3) הוראות סעיף 17(ב1) וסעיף קטן (ב2) לא יחולו לעניין בקשה לאישור תכנית או לעניין תכנית מאושרת, שיש במסגרתן הרשאה לשימוש בתוצרי פעילות השכלה גבוהה שבידי מוסד להשכלה גבוהה, או שיוצרו במסגרת תכנית כאמור; השרים, בהתייעצות עם שר החינוך לאחר שנועץ עם יושב ראש הוועדה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו הוראות לעניין בעלות על ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת או כל זכות אחרת שתוקנה בידע האמור; הוראות כאמור יכול שיהיו זהות להוראות סעיף 17(ב1) וסעיף קטן (ב2) או שונות מהן; בסעיף קטן זה –

"הרשאה" – רישיון או כל שימוש מורשה אחר;

"השכלה גבוהה" – כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"הוועדה" – הוועדה שהוסמכה לפי סעיפים 3ו ו-17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

(ג) ועדת המחקר או ועדת המשנה רשאיות, מכוח סמכותן כאמור בסעיף 18, לאשר העברת הידע לאחר בתוך ישראל בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי חוק זה ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, ולרבות החובה לשלם תמלוגים.

(ד) (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

19א.  (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 112 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 19א

 

מיום 7.6.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1996 מיום 7.4.2005 עמ' 340 (ה"ח 141)

ייצור בישראל והעברת ייצור מחוץ לישראל

19א. (א) המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר והפיתוח, או כל חלק ממנו, ייוצר בישראל בשיעור שלא יפחת מהיקף הייצור ושיעור הערך המוסף בישראל שנכללו בהצהרה בדבר מקום הייצור ושיעור הערך המוסף של מקבל האישור (בחוק זה – שיעור הייצור המקורי בישראל).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לשם הגשמת מטרות חוק זה, רשאית ועדת המחקר, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, לאשר במהלך ביצוע התכנית או לאחר סיומה, לפי בקשה מאת מקבל האישור, העברה של ייצור או של זכויות ייצור של מוצר שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה (בסעיף זה – העברת ייצור), אל מחוץ לישראל, שבשלה יפחת שיעור הייצור בישראל משיעור הייצור המקורי האמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) מקבל האישור יחויב בתשלום תמלוגים בשל העברת הייצור, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף 21(ג);

(2) כנגד העברת הייצור אל מחוץ לישראל, יועברו לישראל ייצור או זכויות ייצור של מוצר ברמה טכנולוגית דומה או גבוהה יותר מהמוצר נושא הבקשה להעברה (בפסקה זו – הייצור החלופי), ובלבד שהיקף התעסוקה ויצירת מקומות העבודה בישראל, שיעור הערך המוסף בישראל והיקף השיווק לשוק העולמי, האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור שיועברו לישראל, לא יפחתו מאלה האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור על פי התכנית המאושרת, שיועברו אל מחוץ לישראל; לא תיתן ועדת המחקר אישור להעברה לפי פסקה זו אלא לאחר שמקבל האישור הפקיד ערבות בנקאית, בסכום שקבעה, להבטחת הייצור החלופי.

(ג) הוגשה בקשה נוספת לפי סעיף קטן (ב) יחולו, לצורך קביעת שיעור הייצור המקורי בישראל של מקבל האישור, הוראות אלה:

(1) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (1) של סעיף קטן (ב) – יראו בשיעור הייצור בישראל, כפי שתוקן בהתאם לבקשה שאושרה, כשיעור הייצור המקורי של מקבל האישור;

(2) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (2) של סעיף קטן (ב) – יראו בייצור החלופי כמשמעותו באותה פסקה, כמחליף את הייצור או את זכויות הייצור שהועברו אל מחוץ לישראל בהתאם לבקשה שאושרה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), העברת ייצור אל מחוץ לישראל, המביאה, במצטבר עם העברות ייצור קודמות של מקבל האישור, להפחתה בשיעור הייצור המקורי בישראל שאינה עולה על 10%, אינה טעונה את אישור ועדת המחקר, ובלבד שמקבל האישור הודיע על כך, בכתב, לפני ביצוע ההעברה לוועדת המחקר, וועדת המחקר או ועדת המשנה שמונתה לפי סעיף 18(ב), לא הודיעה לו על סירובה להעברת הייצור בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

(ה) מגיש בקשה או מוסר הודעה לפי סעיף זה, חייב, לפי דרישה של ועדת המחקר או מי מטעמה, למסור לוועדה בכתב, בתוך המועד שתקבע בדרישה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בבקשה או בהודעה, לפי הענין.

(ו) ועדת המחקר תקבע כללים בדבר הפרטים שיש לכלול בבקשה או בהודעה לפי סעיף זה, והמסמכים שיש לצרף אליה.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 151 (ה"ח 541)

(א1) כללה ההצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף, פרטים בדבר ייצור המוצר או חלק ממנו מחוץ לישראל, ישלם מקבל האישור תמלוגים בשל הייצור מחוץ לישראל, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי סעיף 21(ג).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לשם הגשמת מטרות חוק זה, רשאית ועדת המחקר, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, לאשר במהלך ביצוע התכנית או לאחר סיומה, לפי בקשה מאת מקבל האישור, העברה של ייצור או של זכויות ייצור של מוצר שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה (בסעיף זה – העברת ייצור), אל מחוץ לישראל, שבשלה יפחת שיעור הייצור בישראל משיעור הייצור המקורי האמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) מקבל האישור יחויב בתשלום תמלוגים בשל העברת הייצור, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף 21(ג);

(2) כנגד העברת הייצור אל מחוץ לישראל, יועברו לישראל ייצור או זכויות ייצור של מוצר ברמה טכנולוגית דומה או גבוהה יותר מהמוצר נושא הבקשה להעברה (בפסקה זו – הייצור החלופי), ובלבד שהיקף התעסוקה ויצירת מקומות העבודה בישראל, שיעור הערך המוסף בישראל והיקף השיווק לשוק העולמי, האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור שיועברו לישראל, לא יפחתו מאלה האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור על פי התכנית המאושרת, שיועברו אל מחוץ לישראל; לא תיתן ועדת המחקר אישור להעברה לפי פסקה זו אלא לאחר שמקבל האישור הפקיד ערבות בנקאית, בסכום שקבעה, להבטחת הייצור החלופי.

(ג) הוגשה בקשה נוספת לפי סעיף קטן (ב) יחולו, לצורך קביעת שיעור הייצור המקורי בישראל של מקבל האישור, הוראות אלה:

(1) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (1) של סעיף קטן (ב) – יראו בשיעור הייצור בישראל, כפי שתוקן בהתאם לבקשה שאושרה, כשיעור הייצור המקורי של מקבל האישור;

(2) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (2) של סעיף קטן (ב) – יראו בייצור החלופי כמשמעותו באותה פסקה, כמחליף את הייצור או את זכויות הייצור שהועברו אל מחוץ לישראל בהתאם לבקשה שאושרה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), העברת ייצור אל מחוץ לישראל, המביאה, במצטבר עם העברות ייצור קודמות של מקבל האישור, להפחתה בשיעור הייצור המקורי בישראל שאינה עולה על 10%, אינה טעונה את אישור ועדת המחקר, ובלבד שמקבל האישור הודיע על כך, בכתב, לפני ביצוע ההעברה לוועדת המחקר, וועדת המחקר או ועדת המשנה שמונתה לפי סעיף 18(ב), לא הודיעה לו על סירובה להעברת הייצור בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה; הועבר ייצור אל מחוץ לישראל כאמור בסעיף קטן זה, ישלם מקבל האישור תמלוגים בשל העברת הייצור כאמור, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי סעיף 21(ג).

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 279 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 19א

הנוסח הקודם:

ייצור בישראל והעברת ייצור מחוץ לישראל

19א. (א) המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר והפיתוח, או כל חלק ממנו, ייוצר בישראל בשיעור שלא יפחת מהיקף הייצור ושיעור הערך המוסף בישראל שנכללו בהצהרה בדבר מקום הייצור ושיעור הערך המוסף של מקבל האישור (בחוק זה – שיעור הייצור המקורי בישראל).

(א1) כללה ההצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף, פרטים בדבר ייצור המוצר או חלק ממנו מחוץ לישראל, ישלם מקבל האישור תמלוגים בשל הייצור מחוץ לישראל, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי סעיף 21(ג).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לשם הגשמת מטרות חוק זה, רשאית ועדת המחקר, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, לאשר במהלך ביצוע התכנית או לאחר סיומה, לפי בקשה מאת מקבל האישור, העברה של ייצור או של זכויות ייצור של מוצר שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה (בסעיף זה – העברת ייצור), אל מחוץ לישראל, שבשלה יפחת שיעור הייצור בישראל משיעור הייצור המקורי האמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) מקבל האישור יחויב בתשלום תמלוגים בשל העברת הייצור, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף 21(ג);

(2) כנגד העברת הייצור אל מחוץ לישראל, יועברו לישראל ייצור או זכויות ייצור של מוצר ברמה טכנולוגית דומה או גבוהה יותר מהמוצר נושא הבקשה להעברה (בפסקה זו – הייצור החלופי), ובלבד שהיקף התעסוקה ויצירת מקומות העבודה בישראל, שיעור הערך המוסף בישראל והיקף השיווק לשוק העולמי, האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור שיועברו לישראל, לא יפחתו מאלה האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור על פי התכנית המאושרת, שיועברו אל מחוץ לישראל; לא תיתן ועדת המחקר אישור להעברה לפי פסקה זו אלא לאחר שמקבל האישור הפקיד ערבות בנקאית, בסכום שקבעה, להבטחת הייצור החלופי.

(ג) הוגשה בקשה נוספת לפי סעיף קטן (ב) יחולו, לצורך קביעת שיעור הייצור המקורי בישראל של מקבל האישור, הוראות אלה:

(1) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (1) של סעיף קטן (ב) – יראו בשיעור הייצור בישראל, כפי שתוקן בהתאם לבקשה שאושרה, כשיעור הייצור המקורי של מקבל האישור;

(2) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (2) של סעיף קטן (ב) – יראו בייצור החלופי כמשמעותו באותה פסקה, כמחליף את הייצור או את זכויות הייצור שהועברו אל מחוץ לישראל בהתאם לבקשה שאושרה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), העברת ייצור אל מחוץ לישראל, המביאה, במצטבר עם העברות ייצור קודמות של מקבל האישור, להפחתה בשיעור הייצור המקורי בישראל שאינה עולה על 10%, אינה טעונה את אישור ועדת המחקר, ובלבד שמקבל האישור הודיע על כך, בכתב, לפני ביצוע ההעברה לוועדת המחקר, וועדת המחקר או ועדת המשנה שמונתה לפי סעיף 18(ב), לא הודיעה לו על סירובה להעברת הייצור בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה; הועבר ייצור אל מחוץ לישראל כאמור בסעיף קטן זה, ישלם מקבל האישור תמלוגים בשל העברת הייצור כאמור, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי סעיף 21(ג).

(ה) מגיש בקשה או מוסר הודעה לפי סעיף זה, חייב, לפי דרישה של ועדת המחקר או מי מטעמה, למסור לוועדה בכתב, בתוך המועד שתקבע בדרישה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בבקשה או בהודעה, לפי הענין.

(ו) ועדת המחקר תקבע כללים בדבר הפרטים שיש לכלול בבקשה או בהודעה לפי סעיף זה, והמסמכים שיש לצרף אליה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

19ב.  (בוטל).

מיום 7.6.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1996 מיום 7.4.2005 עמ' 341 (ה"ח 141)

הוספת סעיף 19ב

 

מיום 18.11.2012

סעיפים קטנים 19ב(ב1), 19ב(י)(2) מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 151 (ה"ח 541)

(ב) ועדת המחקר רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר בקשה להעברה אל מחוץ לישראל של ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו (בסעיף זה – ידע), בתנאים כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) היתה הבקשה למכירת הידע בלבד – ישלם מקבל האישור, במזומן, את הסכום בסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן (ז); בפסקה זו, "הסכום הבסיסי" – סכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק זה לבין סך ההשקעות הכספיות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית שנתית;

(2) היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, במסגרת מכירה של מקבל האישור שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות תאגיד המואגד בישראל – ישלם מקבל האישור, במזומן, את הסכום הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן (ז); בפסקה זו, "הסכום הבסיסי" – סכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק זה, לבין סך ההשקעות הכספיות שהושקעו בו לבין סך הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור בניכוי הנכסים הפיננסיים כפי שיקבעו השרים, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של מקבל האישור, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית שנתית; בפסקה זו, "הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור" – הוצאות שהוציא מקבל האישור בביצוע מחקר ופיתוח, וועדת המחקר קבעה, בכללים שפרסמה ברשומות, שניתן להביאן בחשבון לעניין זה;

(3) היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה להעברת ידע חלופי למקבל האישור בישראל, ושוכנעה ועדת המחקר, בהתחשב בסוגי הידע המועברים ובמידת התיישנותם הטכנולוגית, וכן במשך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של הידע שיועבר אל מחוץ לישראל ובהיקף התמלוגים ששולמו עד למועד הבקשה להעברה, כי בשל הידע החלופי שיועבר לישראל, תושג תשואה עודפת הגדולה משמעותית מזו שהיתה מושגת בשל הידע שיועבר אל מחוץ לישראל, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע, ומקבל האישור לא יחויב בתשלום בשל ההעברה; אישרה הוועדה העברת ידע כאמור, תשונה התכנית המאושרת בהתאם, כך שהידע החלופי ייכלל בתכנית, ויראו, לענין חוק זה, את התכנית המתוקנת כתכנית המקורית שאושרה; הוראות פסקה זו יחולו גם לגבי שיתוף של גורם מחוץ לישראל בידע של מקבל האישור, כנגד שיתוף של מקבל האישור בידע של גורם כאמור, והכל לצורך מחקר ופיתוח משותף וחדש.

(ב1) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו הוראות לעניין הסכום המרבי שישלם מקבל האישור על פי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2).

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1), נתן רוכש הידע הרשאה מפורשת למקבל האישור לניצול הידע ולשימוש מלא בו ובכל הזכויות הגלומות בו או הנובעות ממנו, בדרך של רישיון בלעדי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, במקום או בדרך אחרת, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע בלי לחייב את מקבל האישור בתשלום בשל ההעברה.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2), היתה התמורה בשל מכירת מקבל האישור כאמור באותו סעיף קטן, כולה או חלקה, במניות (בסעיף קטן זה – התמורה במניות), וההפרש בין מחיר המכירה של מקבל האישור לבין התמורה במניות (בסעיף קטן זה – התמורה במזומן) נמוך מהתשלום שכל מקבל האישור לשלם לפי סעיף קטן (ב)(2), תשולם התמורה במזומן ורשאית ועדת המחקר לדחות את תשלום ההפרש שבין מלוא התשלום לפי אותו סעיף קטן לבין התמורה במזומן (בסעיף קטן זה – יתרת התשלום), בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתנאים נוספים שתורה הוועדה:

(1) היתה התמורה במניות של חברה פרטית – ישועבדו לטובת המדינה כלל המניות שהתקבלו כתמורה, עד להעברת יתרת התשלום, ורוכש מקבל האישור ייתן התחייבות ולפיה לא יעביר את הידע לאחר, במישרין או בעקיפין, ולא יבצע כל עסקה במניות המשועבדות, לרבות חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, עד להעברת יתרת התשלום; ועדת המחקר רשאית להחליט על מימוש השעבוד, בכל עת, לצורך מכירת המניות;

(2) היתה התמורה במניות של חברה ציבורית – יירשמו המניות למסחר בבורסה, ומתוכן ישועבדו לטובת המדינה מניות, בשווי יתרת התשלום, עד להעברת היתרה כאמור, ובלבד שהתשלום יבוצע עד תום שלושה חודשים מהמועד הראשון שבו ניתן למכור את המניות; לא בוצע התשלום במועד, תפעל המדינה למימוש מיידי של השעבוד ולמכירת המניות.

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1) ו-(2), היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, כאמור באותו סעיף קטן, אגב פירוק מחמת חדלות פירעון או כינוס נכסים של מקבל האישור, ומחיר המכירה של הידע או של מקבל האישור, לפי הענין, נמוך מסך ההשקעות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת או שהושקעו במקבל האישור, לפי הענין, רשאית ועדת המחקר לקבוע כי ההוראה שבאותו סעיף קטן ולפיה הסכום הבסיסי לא יפחת מסך המענקים בתוספת ריבית שנתית, לא תחול; קבעה הוועדה כאמור, לא יופחת הסכום הבסיסי לפי הוראות סעיף קטן (ז).

(ו) היתה המכירה של הידע או של מקבל האישור, כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2), מכירה בלא תמורה, מכירה בין תאגידים קשורים כהגדרתם בסעיף 21, או מיזוג, או סברה ועדת המחקר כי התמורה שהתקבלה בשל המכירה אינה ריאלית, תקבע ועדתהמחקר את מחיר המכירה, לצורך סעיף זה, על סמך חוות דעת כלכלית מטעמה.

(ז) הסכום הבסיסי לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2), יופחת עד לסך המענקים שקיבל מקבל האישור, בתוספת ריבית שנתית, ובניכוי התמלוגים ששילם, בהתאם להוראות שיקבעו השרים; בהוראות כאמור יקבעו השרים את התקופה שבמהלכה יופחת הסכום הבסיסי לפי סעיף קטן זה ואת המועדים והשיעורים להפחתה, ובלבד שתחילת התקופה תהיה שנתיים לפחות אחרי תום התקופה לביצוע התכנית המאושרת, ושסיומה יהיה לא מאוחר מ-12 שנים מתום התקופה כאמור.

(ז) מהסכום הבסיסי לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2) יופחתו ההפרש כשהוא מוקטן בהתאם להוראות שיקבעו השרים והתמלוגים ששילם מקבל האישור בשל הידע; בהוראות כאמור יקבעו השרים את התקופה שבמהלכה יוקטן ההפרש לפי סעיף קטן זה ואת המועדים והשיעורים להקטנתו, ובלבד שתחילת התקופה תהיה שנתיים לפחות אחרי תום התקופה לביצוע התכנית המאושרת, ושסיומה יהיה לא מאוחר מ-12 שנים מתום התקופה כאמור; בסעיף קטן זה, "ההפרש" – ההפרש שבין הסכום הבסיסי לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2) לבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור, בתוספת ריבית שנתית.

(ח) לא שולם תשלום כנדרש לפי הוראות סעיף זה, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961; התשלום ייגבה בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היה מס כמשמעותו באותה פקודה.

(ט) אושרה בקשה להעברת ידע לפי סעיף זה, למעט לפי סעיפים קטנים (ב)(3) או (ג), יראו את האישור ככולל אישור כאמור בסעיף 19א(ב), להעברה של כל הייצור ושל זכויות הייצור של המוצר שפותח לפי אותו ידע, ואולם חובת תשלום התמלוגים לפי סעיף 21 לא תחול לגבי התקופה החל ביום האישור.

(י) השרים רשאים לקבוע:

(1) כללים לחישוב מחיר המכירה באופן שיתחשב במניות שהוקצו ליזמים ועובדים שלא כנגד מזומן;

(2) הוראות ותנאים לענין מתן הרשאה מאת מקבל האישור לגורם מחוץ לישראל, לשימוש בידע, לרבות תשלום למדינה מאת מקבל האישור בתשלום אחד או לשיעורין בשל מתן ההרשאה כאמור.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 279 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 19ב

הנוסח הקודם:

העברת ידע מחוץ לישראל

19ב. (א) בסעיף זה –

"בורסה", "חברה פרטית", "חברה ציבורית", "חלוקה", "מיזוג", "מניות הטבה" – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

"מחיר המכירה", של ידע או של מקבל האישור – מחיר המכירה, בפועל, של הידע או של מקבל האישור, לפי הענין, ובמכירה כאמור בסעיף קטן (ו) – המחיר שקבעה ועדת המחקר לפי אותו סעיף קטן;

"מכירה", של מקבל האישור – מכירת כלל נכסיו של מקבל האישור, מיזוגו, וכל עסקה אחרת שקבעו השרים;

"ריבית שנתית" – כהגדרתה בתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו-1996.

(ב) ועדת המחקר רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר בקשה להעברה אל מחוץ לישראל של ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו (בסעיף זה – ידע), בתנאים כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) היתה הבקשה למכירת הידע בלבד – ישלם מקבל האישור, במזומן, את הסכום בסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן (ז); בפסקה זו, "הסכום הבסיסי" – סכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק זה לבין סך ההשקעות הכספיות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית שנתית;

(2) היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, במסגרת מכירה של מקבל האישור שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות תאגיד המואגד בישראל – ישלם מקבל האישור, במזומן, את הסכום הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן (ז); בפסקה זו, "הסכום הבסיסי" – סכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק זה, לבין סך הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור בניכוי הנכסים הפיננסיים כפי שיקבעו השרים, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של מקבל האישור, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית שנתית; בפסקה זו, "הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור" – הוצאות שהוציא מקבל האישור בביצוע מחקר ופיתוח, וועדת המחקר קבעה, בכללים שפרסמה ברשומות, שניתן להביאן בחשבון לעניין זה;

(3) היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה להעברת ידע חלופי למקבל האישור בישראל, ושוכנעה ועדת המחקר, בהתחשב בסוגי הידע המועברים ובמידת התיישנותם הטכנולוגית, וכן במשך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של הידע שיועבר אל מחוץ לישראל ובהיקף התמלוגים ששולמו עד למועד הבקשה להעברה, כי בשל הידע החלופי שיועבר לישראל, תושג תשואה עודפת הגדולה משמעותית מזו שהיתה מושגת בשל הידע שיועבר אל מחוץ לישראל, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע, ומקבל האישור לא יחויב בתשלום בשל ההעברה; אישרה הוועדה העברת ידע כאמור, תשונה התכנית המאושרת בהתאם, כך שהידע החלופי ייכלל בתכנית, ויראו, לענין חוק זה, את התכנית המתוקנת כתכנית המקורית שאושרה; הוראות פסקה זו יחולו גם לגבי שיתוף של גורם מחוץ לישראל בידע של מקבל האישור, כנגד שיתוף של מקבל האישור בידע של גורם כאמור, והכל לצורך מחקר ופיתוח משותף וחדש.

(ב1) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו הוראות לעניין הסכום המרבי שישלם מקבל האישור על פי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2).

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1), נתן רוכש הידע הרשאה מפורשת למקבל האישור לניצול הידע ולשימוש מלא בו ובכל הזכויות הגלומות בו או הנובעות ממנו, בדרך של רישיון בלעדי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, במקום או בדרך אחרת, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע בלי לחייב את מקבל האישור בתשלום בשל ההעברה.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2), היתה התמורה בשל מכירת מקבל האישור כאמור באותו סעיף קטן, כולה או חלקה, במניות (בסעיף קטן זה – התמורה במניות), וההפרש בין מחיר המכירה של מקבל האישור לבין התמורה במניות (בסעיף קטן זה – התמורה במזומן) נמוך מהתשלום שכל מקבל האישור לשלם לפי סעיף קטן (ב)(2), תשולם התמורה במזומן ורשאית ועדת המחקר לדחות את תשלום ההפרש שבין מלוא התשלום לפי אותו סעיף קטן לבין התמורה במזומן (בסעיף קטן זה – יתרת התשלום), בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתנאים נוספים שתורה הוועדה:

(1) היתה התמורה במניות של חברה פרטית – ישועבדו לטובת המדינה כלל המניות שהתקבלו כתמורה, עד להעברת יתרת התשלום, ורוכש מקבל האישור ייתן התחייבות ולפיה לא יעביר את הידע לאחר, במישרין או בעקיפין, ולא יבצע כל עסקה במניות המשועבדות, לרבות חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, עד להעברת יתרת התשלום; ועדת המחקר רשאית להחליט על מימוש השעבוד, בכל עת, לצורך מכירת המניות;

(2) היתה התמורה במניות של חברה ציבורית – יירשמו המניות למסחר בבורסה, ומתוכן ישועבדו לטובת המדינה מניות, בשווי יתרת התשלום, עד להעברת היתרה כאמור, ובלבד שהתשלום יבוצע עד תום שלושה חודשים מהמועד הראשון שבו ניתן למכור את המניות; לא בוצע התשלום במועד, תפעל המדינה למימוש מיידי של השעבוד ולמכירת המניות.

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1) ו-(2), היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, כאמור באותו סעיף קטן, אגב פירוק מחמת חדלות פירעון או כינוס נכסים של מקבל האישור, ומחיר המכירה של הידע או של מקבל האישור, לפי הענין, נמוך מסך ההשקעות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת או שהושקעו במקבל האישור, לפי הענין, רשאית ועדת המחקר לקבוע כי ההוראה שבאותו סעיף קטן ולפיה הסכום הבסיסי לא יפחת מסך המענקים בתוספת ריבית שנתית, לא תחול; קבעה הוועדה כאמור, לא יופחת הסכום הבסיסי לפי הוראות סעיף קטן (ז).

(ו) היתה המכירה של הידע או של מקבל האישור, כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2), מכירה בלא תמורה, מכירה בין תאגידים קשורים כהגדרתם בסעיף 21, או מיזוג, או סברה ועדת המחקר כי התמורה שהתקבלה בשל המכירה אינה ריאלית, תקבע ועדתהמחקר את מחיר המכירה, לצורך סעיף זה, על סמך חוות דעת כלכלית מטעמה.

(ז) מהסכום הבסיסי לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2) יופחתו ההפרש כשהוא מוקטן בהתאם להוראות שיקבעו השרים והתמלוגים ששילם מקבל האישור בשל הידע; בהוראות כאמור יקבעו השרים את התקופה שבמהלכה יוקטן ההפרש לפי סעיף קטן זה ואת המועדים והשיעורים להקטנתו, ובלבד שתחילת התקופה תהיה שנתיים לפחות אחרי תום התקופה לביצוע התכנית המאושרת, ושסיומה יהיה לא מאוחר מ-12 שנים מתום התקופה כאמור; בסעיף קטן זה, "ההפרש" – ההפרש שבין הסכום הבסיסי לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2) לבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור, בתוספת ריבית שנתית.

(ח) לא שולם תשלום כנדרש לפי הוראות סעיף זה, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961; התשלום ייגבה בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היה מס כמשמעותו באותה פקודה.

(ט) אושרה בקשה להעברת ידע לפי סעיף זה, למעט לפי סעיפים קטנים (ב)(3) או (ג), יראו את האישור ככולל אישור כאמור בסעיף 19א(ב), להעברה של כל הייצור ושל זכויות הייצור של המוצר שפותח לפי אותו ידע, ואולם חובת תשלום התמלוגים לפי סעיף 21 לא תחול לגבי התקופה החל ביום האישור.

(י) השרים רשאים לקבוע:

(1) כללים לחישוב מחיר המכירה באופן שיתחשב במניות שהוקצו ליזמים ועובדים שלא כנגד מזומן;

(2) הוראות ותנאים לענין מתן הרשאה מאת מקבל האישור לגורם מחוץ לישראל, לשימוש בידע, לרבות תשלום למדינה מאת מקבל האישור בתשלום אחד או לשיעורין בשל מתן ההרשאה כאמור.

(יא) סכומי התשלומים שישולמו לפי סעיף זה ישמשו לעידוד מחקר ופיתוח תעשייתי.

דינים וחשבונות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

20.    מקבל הטבה יגיש דין וחשבון על התקדמות הפעילות שאושרה לו ודין וחשבון על ההוצאות המאושרות שביצע, והכול במועדים ועל פי נוהל שתקבע ועדת המחקר ושיפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 113 (ה"ח 3045)

20. מי שניתן לו אישור יגיש דין וחשבון על התקדמות המחקר ופיתוח ודין וחשבון כספי על הוצאות המחקר, הכל במועדים ועל פי כללים שתקבע ועדת המחקר ושיפורסמו ברשומות.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 279 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 20

הנוסח הקודם:

דינים וחשבונות

20. מי שניתן לו אישור יגיש דין וחשבון על התקדמות המחקר ופיתוח ודין וחשבון כספי על הוצאות המחקר, הכל במועדים ועל פי כללים שתקבע ועדת המחקר ושיפורסמו ברשומות.

תמלוגים (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

21.  (א)  מי שניתן לו אישור כאמור בסעיף 17(ד), במסגרת מסלולי הטבות שבהם קבעה המועצה תשלום תמלוגים, ישלם לאוצר המדינה תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה, לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו, והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל מי שניתן לו האישור או אצל אדם או תאגיד קשור; לענין זה –

          "אדם או תאגיד קשור" – אחד מאלה:

(1)   תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שניתן לו האישור;

(2)   מי ששולט, במישרין או בעקיפין, במי שניתן לו האישור;

(3)   תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות (1) או (2) או בידי מי שקיבל אישור כאמור בפסקה (4);

(4)   מי שקיבל אישור לייצר את המוצר מידי מי שניתן לו האישור או מידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות (1) עד (3);

          "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968;

          "הכנסה" – כפי שתקבע המועצה במסלול ההטבות.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   התמלוגים ישולמו בשיעורים ולפי הוראות שתקבע המועצה במסלולי ההטבות השונים.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ד)  התמלוגים ייגבו בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היו התמלוגים מס כמשמעותו באותה פקודה ויראו את חשב הרשות כממונה על הגבייה לפי הפקודה האמורה.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 384 (ה"ח 2365)

החלפת סעיף קטן 21(א)

הנוסח הקודם:

(א) מי שניתן לו אישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים ממכירת המוצר שפותח על פי התכנית.

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 113 (ה"ח 3045)

(א) מי שניתן לו אישור ישלם, לאוצר המדינה, תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח על פי התכנית במסגרת התכנית או הנובע ממנה, לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו, והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל מי שניתן לו האישור או אצל אדם או תאגיד קשור; לענין זה –

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 279 (ה"ח 926)

21. (א) מי שניתן לו אישור ישלם, לאוצר המדינה, מי שניתן לו אישור כאמור בסעיף 17(ד), במסגרת מסלולי הטבות שבהם קבעה המועצה תשלום תמלוגים, ישלם לאוצר המדינה תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה, לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו, והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל מי שניתן לו האישור או אצל אדם או תאגיד קשור; לענין זה –

"אדם או תאגיד קשור" – אחד מאלה:

(1) תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שניתן לו האישור;

(2) מי ששולט, במישרין או בעקיפין, במי שניתן לו האישור;

(3) תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות (1) או (2) או בידי מי שקיבל אישור כאמור בפסקה (4);

(4) מי שקיבל אישור לייצר את המוצר מידי מי שניתן לו האישור או מידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות (1) עד (3);

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968;

"הכנסה" – כפי שיקבעו השרים בתקנות.

"הכנסה" – כפי שתקבע המועצה במסלול ההטבות.

(ב) כל סכומי התמלוגים שישולמו כאמור ישמשו לעידוד המחקר ופיתוח תעשייתי בהתאם לקביעת ועדת המחקר.

(ג) התמלוגים ישולמו בשיעורים ולפי כללים שיקבעו השרים בתקנות לאחר התייעצות בועדת המחקר.

(ג) התמלוגים ישולמו בשיעורים ולפי הוראות שתקבע המועצה במסלולי ההטבות השונים.

(ד) התמלוגים ייגבו בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היו התמלוגים מס כמשמעותו באותה פקודה ויראו את חשב הרשות כממונה על הגבייה לפי הפקודה האמורה.

הפסקת ביצוע (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

22.  (א)  ראה המנהל הכללי של הרשות כי הפעילות שאושרה אינה מתקדמת או כי תוצאות הפעילות שאושרה בשלב שאליו הגיעה מצביעות על כך כי סיכויי הצלחת התכנית קטנו באופן מהותי, רשאי הוא, לאחר ששמע את מי שניתן לו האישור, להמליץ לפני ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנות את התכנית המאושרת.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  ועדת המחקר רשאית לקבל את המלצת המנהל הכללי של הרשות, כולה או חלקה, או לדחותה, או להחליט באותו ענין החלטה אחרת, לרבות החלטה לפי סעיף 45(ב).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   לא הוגש דין וחשבון כאמור בסעיף 20, רשאי המנהל הכללי של הרשות לראות את הפעילות שאושרה כאילו אינה מתקדמת לפי התכנית המאושרת ולפעול כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ד)  החליטה ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנותו, כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל הכללי של הרשות או מי שהוא הסמיך לכך, לדרוש ממקבל האישור להחזיר את ההטבות שקיבל, כולן או חלקן, לפי הענין, אלא אם כן נוכח שמקבל האישור הביא לקידום מטרות חוק זה.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 384 (ה"ח 2365)

(ב) ועדת המחקר רשאית לקבל את המלצת ראש המינהל, כולה או חלקה, או לדחותה, או להחליט באותו ענין החלטה אחרת, לרבות החלטה לפי סעיף 45(ב).

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 113 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף קטן 22(ד)

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

22. (א) ראה ראש המינהל כי המחקר ופיתוח אינו מתקדם על פי התכנית או כי תוצאות המחקר ופיתוח בשלב שאליו הגיע ראה המנהל הכללי של הרשות כי הפעילות שאושרה אינה מתקדמת או כי תוצאות הפעילות שאושרה בשלב שאליו הגיעה מצביעות על כך כי סיכויי הצלחת התכנית קטנו באופן מהותי, רשאי הוא, לאחר ששמע את מי שניתן לו האישור, להמליץ לפני ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנות את התכנית המאושרת.

(ב) ועדת המחקר רשאית לקבל את המלצת ראש המינהל המנהל הכללי של הרשות, כולה או חלקה, או לדחותה, או להחליט באותו ענין החלטה אחרת, לרבות החלטה לפי סעיף 45(ב).

(ג) לא הוגש דין וחשבון כאמור בסעיף 20, רשאי ראש המינהל המנהל הכללי של הרשות לראות את המחקר ופיתוח כאילו אינו מתקדם הפעילות שאושרה כאילו אינה מתקדמת לפי התכנית המאושרת ולפעול כאמור בסעיף קטן (א).

(ד) החליטה ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנותו, כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי ראש המינהל המנהל הכללי של הרשות או מי שהוא הסמיך לכך, לדרוש ממקבל האישור להחזיר את ההטבות שקיבל, כולן או חלקן, לפי הענין, אלא אם כן נוכח שמקבל האישור הביא לקידום מטרות חוק זה.

דיון חוזר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

22א.  קבעה המועצה אפשרות לדיון חוזר לגבי מסלול הטבות כאמור בסעיף 15לו(ב)(6), תהיה הגשת בקשה לדיון חוזר טעונה תשלום אגרה.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 113 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 22א

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 22א

הנוסח הקודם:

דיון חוזר

22א. (א) ועדת המחקר תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך שלושים ימים ממועד קבלת ההחלטה הגיש המבקש שבענינו התקבלה החלטת הועדה כאמור, בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.

(ב) הגשת בקשה לדיון חוזר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

23.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 113 (ה"ח 3045)

23. (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת המחקר לפי סעיפים 17 , 22 או 45 רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת הערר תוך 45 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

(א1) קיימה ועדת המחקר דיון חוזר על החלטתה כאמור בסעיף 22א, רשאי מי שרואה עצמו נפגע מהחלטתה בדיון החוזר לערור לפני ועדת הערר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

(ב) הערר יהיה בכתב ויפורטו בו נימוקיו.

(ג) הגשת ערר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

ערר

23. (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת המחקר רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת הערר תוך 45 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

(א1) קיימה ועדת המחקר דיון חוזר על החלטתה כאמור בסעיף 22א, רשאי מי שרואה עצמו נפגע מהחלטתה בדיון החוזר לערור לפני ועדת הערר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

(ב) הערר יהיה בכתב ויפורטו בו נימוקיו.

(ג) הגשת ערר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

24.  (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 113 (ה"ח 3045)

(א) השרים ימנו ועדת ערר של חמישה מבין חברי המועצה שאינם חברי ועדת המחקר ובהם שלושה מקרב עובדי המדינה ושנים  מקרב הציבור.

(א) ועדת הערר תהיה בת חמישה חברים, ואלה הם:

(1) שני נציגי משרד התעשיה והמסחר בעלי תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הועדה, שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו, ואחד מביניהם ימונה על ידו ליושב ראש הועדה;

(2) נציג משרד האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;

(3) שני נציגי ציבור, שאינם עובדי המדינה, בעלי ניסיון עסקי או תעשייתי, של לפחות עשר שנים, שימנו השרים;

(א1) לא ימונה אדם המשמש כחבר בועדת המחקר להיות חבר בועדת הערר.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

ועדת ערר

24. (א) ועדת הערר תהיה בת חמישה חברים, ואלה הם:

(1) שני נציגי משרד התעשיה והמסחר בעלי תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הועדה, שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו, ואחד מביניהם ימונה על ידו ליושב ראש הועדה;

(2) נציג משרד האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;

(3) שני נציגי ציבור, שאינם עובדי המדינה, בעלי ניסיון עסקי או תעשייתי, של לפחות עשר שנים, שימנו השרים;

(א1) לא ימונה אדם המשמש כחבר בועדת המחקר להיות חבר בועדת הערר.

(ב) מנין חוקי לדיון בועדה יהיה שלושה מחבריה כשבהם היושב ראש, חבר מקרב עובדי המדינה וחבר מקרב הציבור.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

25.    (בוטל).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

סדרי פעולות ועדת הערר

25. ועדת הערר תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.

 

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ה': (נמחקה)

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

מחיקת כותרת פרק ה'

הנוסח הקודם:

פרק ה': הטבות

זכות להטבה (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

26.  מי שניתן לו אישור על פי חוק זה יהא זכאי לקבל הטבה, בתנאי שיקיים את כל תנאי האישור לתכנית וימלא הוראות חוק זה והוראות הנהלים שקבעו המועצה או ועדת מחקר לעניין זה.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 384 (ה"ח 2365)

26. מי שניתן לו אישור על פי חוק זה יהא זכאי לקבל מענק הטבה, בתנאי שיקיים את כל תנאי האישור לתכנית וימלא הוראות חוק זה והוראות הכללים שהתקינה ועדת המחקר לפי חוק זה.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

26. מי שניתן לו אישור על פי חוק זה יהא זכאי לקבל הטבה, בתנאי שיקיים את כל תנאי האישור לתכנית וימלא הוראות חוק זה והוראות הכללים שהתקינה ועדת המחקר לפי חוק זה הנהלים שקבעו המועצה או ועדת מחקר לעניין זה.

 

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

27.    (בוטל).

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 384 (ה"ח 2365)

27. לא ישולם מענק הטבה בשל תכנית יותר מפעם אחת.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

מניעת כפל הטבה

27. לא תשולם הטבה בשל תכנית יותר מפעם אחת.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

28.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 113 (ה"ח 3045)

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

28. (א) המענק יהיה בשיעור מהוצאות המחקר ופיתוח לפי הקבוע בתוספת.

(ב) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לשנות את השיעורים והתנאים הנקובים בתוספת.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

שיעור המענק

28. (א) המענק יהיה בשיעור של 20%, 30%, 40% או 50% מהוצאות המחקר והפיתוח, כפי שתקבע ועדת המחקר בהתאם למטרות חוק זה.

(ב) בהחלטתה כאמור בסעיף קטן (א), תיתן ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל האישור בדבר שיעור הייצור המקורי בישראל.

(ג) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע כללים בדבר תוספת לשיעורים שקבעה ועדת המחקר, באזורי עדיפות לאומית; לענין זה, "אזורי עדיפות לאומית" - האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, או אזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לענין ההטבות לפי החוק האמור.

ערובות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

29.    יושב ראש ועדת מחקר רשאי לדרוש ערובות להבטחת החזרת הטבה, במסלולי הטבות שבהם קבעה זאת המועצה, ועל פי כללים שקבעה שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, כדי להבטיח את קיום הוראות מסלולי ההטבות, והכול בכפוף להוראות סעיף 16א.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 384 (ה"ח 2365)

29. ראש המינהל רשאי לדרוש, על פי כללים שתקבע ועדת המחקר, ערובות להבטחת החזרתו של  המענק  לפי סעיפים 22 ו-43 המענק או ההטבה, לפי הענין, בהתאם לסעיפים 22 ו-47 ולכל ענין אחר שיש בו כדי להבטיח קיומן של הוראות חוק זה או התנאים שבהם אושרה התכנית.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 29

הנוסח הקודם:

ערובות

29. ראש המינהל רשאי לדרוש, על פי כללים שתקבע ועדת המחקר, ערובות להבטחת החזרתו של המענק או ההטבה, לפי הענין, בהתאם לסעיפים 22 ו-47 ולכל ענין אחר שיש בו כדי להבטיח קיומן של הוראות חוק זה או התנאים שבהם אושרה התכנית.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

30.    (בוטל).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 30

הנוסח הקודם:

מועד תשלום מענק

30. המענק ישולם לא יאוחר משלושים יום לאחר היום שבו הוכיח מי שקיבל את האישור, להנחת דעתו של ראש המינהל, כי ביצע אותו חלק של התכנית המאושרת והוציא אותן הוצאות אשר להן מתייחסת הבקשה לתשלום המענק.

מקדמות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

31.  (א)  ראש ועדת מחקר או מי מטעמו מבין עובדי המדינה שחברים בוועדת המחקר, רשאי לאשר תשלום מקדמה על חשבון מענק, על פי כללים שקבעה המועצה, ויראו מקדמה על חשבון הטבה, כהטבה לעניין הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995

          (ב)  לענין סעיפים 26, 29, 44, 45, 46 ו-47 יראו מקדמה על חשבון מענק כמענק.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 384 (ה"ח 2365)

(ב) לענין סעיפים 26, 29, 44, 45 ו-46 46 ו-47 יראו מקדמה על חשבון מענק כמענק.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 280 (ה"ח 926)

31. (א) על אף האמור בסעיף 30 רשאי ראש המינהל ראש ועדת מחקר או מי מטעמו מבין עובדי המדינה שחברים בוועדת המחקר, רשאי לאשר תשלום מקדמה על חשבון מענק, על פי כללים שקבעה ועדת המחקר המועצה, ויראו מקדמה על חשבון הטבה, כהטבה לעניין הוראות חוק זה.

(ב) לענין סעיפים 26, 29, 44, 45, 46 ו-47 יראו מקדמה על חשבון מענק כמענק.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

32.    (בוטל).

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 385 (ה"ח 2365)

32. ועדת המחקר רשאית לקבוע כללים לביצוע הוראות פרק זה, לרבות סדרי הגשת בקשה למתן מענק בקשה למתן הטבה, הפרטים שייכללו בבקשה, המסמכים שיצורפו אליה, הערובות הדרושות למתן מענק, הדרך והמועדים שבהם ישולם מענק, לשיעורים או בבת אחת, וכן כללים לעיכוב התשלום של חלק מהמענק שלא יעלה על שיעור מסויים ממנו של המענק או חלקו, כפי שיקבעו השרים.

 

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 114 (ה"ח 3045)

32. ועדת המחקר רשאית ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, רשאי לקבוע כללים לביצוע הוראות פרק זה, לרבות סדרי הגשת בקשה למתן הטבה, הפרטים שייכללו בבקשה, המסמכים שיצורפו אליה, הערובות הדרושות למתן מענק, הדרך והמועדים שבהם ישולם מענק, לשיעורים או בבת אחת, וכן כללים לעיכוב התשלום של המענק או חלקו, כפי שיקבעו השרים.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 32

הנוסח הקודם:

כללים

32. ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, רשאי לקבוע כללים לביצוע הוראות פרק זה, לרבות סדרי הגשת בקשה למתן הטבה, הפרטים שייכללו בבקשה, המסמכים שיצורפו אליה, הערובות הדרושות למתן מענק, הדרך והמועדים שבהם ישולם מענק, לשיעורים או בבת אחת, וכן כללים לעיכוב התשלום של המענק או חלקו.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

33.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 114 (ה"ח 3045)

ביטול סעיף קטן 33(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) לא תינתן הלוואה לפי סעיף זה אלא אם כן נתקיימו שני אלה:

(1) המבקש הוכיח כי הוא משקיע לפחות 10% מסך הוצאות המחקר ופיתוח שאושרו על פי התכנית המאושרת, מהון עצמי שלו אשר אין מקורו בהלוואות;

(2) הוכח להנחת דעתו של ראש המינהל כי גיוס הכספים לביצוע התכנית המאושרת מאת משקיעים בארץ או מחוצה לה נעשה כדין ועל סמך גילוי נאות של הסיכונים והסיכויים.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 33

הנוסח הקודם:

הלוואות

33. (א) ועדת המחקר רשאית לאשר, לפי בקשת המבקש, כי במקום מענק לפי הוראות פרק זה תינתן הלוואה למבקש או למי שישקיע בתכנית במפעלו.

(ב) ההלוואה תינתן על פי הסכם הלוואה עם בנק, שאישר שר האוצר לענין זה; הבנק יעמיד את ההלוואה לרשות הזכאי לה, בשיעור מהוצאות המחקר והפיתוח של התכנית המאושרת ובתנאים שיקבע שר האוצר לאחר התייעצות עם שר התעשיה והמסחר.

(ג) (בוטל).

הטבות לעובד מדעי (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

34.  (א)  שיעור המס על הכנסתו של עובד מדעי שמקורה בהיותו מועסק בתכנית מאושרת או בתכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש הרשות אישר לענין זה לא יעלה על 35% מאותה הכנסה; הכנסתו זו תיחשב בשלב הגבוה של סולם הכנסתו החייבת במס; הטבה זו לא תינתן לתקופה העולה על שמונה עשר חדשים.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995

          (ב)  בסעיף זה, "עובד מדעי" – עובד הזכאי לפי הסכם עבודה קיבוצי בישראל, החל עליו, לשנת שבתון בתשלום ושהועסק בשנת השבתון כעובד במסגרת תכנית מאושרת לפי חוק זה או במסגרת תכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש המינהל אישר לענין זה וקודם להעסקתו כאמור לא היה עובד של אותו מעביד.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 385 (ה"ח 2365)

34. (א) שיעור המס על הכנסתו של עובד מדעי שמקורה בהיותו מועסק בתכנית מאושרת או בתכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש המינהל אישר לענין זה לא יעלה על 35% מאותה הכנסה; הכנסתו זו תיחשב בשלב הגבוה של סולם הכנסתו החייבת במס; הטבה זו לא תינתן לתקופה העולה על שמונה עשר חדשים.

(ב) בסעיף זה, "עובד מדעי" – עובד הזכאי לפי הסכם עבודה קיבוצי בישראל, החל עליו, לשנת שבתון בתשלום ושהועסק בשנת השבתון כעובד במסגרת תכנית מאושרת לפי חוק זה או במסגרת תכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש המינהל אישר לענין זה וקודם להעסקתו כאמור לא היה עובד של אותו מעביד.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

(א) שיעור המס על הכנסתו של עובד מדעי שמקורה בהיותו מועסק בתכנית מאושרת או בתכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש המינהל שראש הרשות אישר לענין זה לא יעלה על 35% מאותה הכנסה; הכנסתו זו תיחשב בשלב הגבוה של סולם הכנסתו החייבת במס; הטבה זו לא תינתן לתקופה העולה על שמונה עשר חדשים.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

35.  (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 114 (ה"ח 3045)

ביטול סעיף 35

הנוסח הקודם:

הלוואת מעבר לייצור ושיווק

35. ראתה ועדת המחקר כי בוצעה תוכנית שאושרה וכי היצרן מתכוון להתחיל בייצור ובשיווק של מוצר שהוא תוצאה מביצוע התכנית, רשאית היא לאשר מתן הלוואה ליצרן; על הלוואה כאמור יחולו הוראות סעיף 33 בשינויים המחוייבים .

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ו': (בוטל)

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול פרק ו'

הנוסח הקודם:

פרק ו': קרן לקידום טכנולוגי

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

36.    (בוטל).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 36

הנוסח הקודם:

הקמת הקרן

36. מוקמת בזה קרן לקידום טכנולוגי (להלן – הקרן).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

37.    (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

38.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 114 (ה"ח 3045)

(1) סכום בשיעור של אחוז אחד 0.6 אחוזים מכל מענק או הלוואה הניתנים לפי חוק זה, שינוכה בעת התשלום לזכאי לקבלת המענק או ההלוואה;

(2) סכום השווה לסכום שינוכה כאמור בפסקה (1), שיוקצב מתקציב המדינה;

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 38

הנוסח הקודם:

תקבולי הקרן

38. תקבולי הקרן יהיו –

(1) סכום בשיעור של 0.6 אחוזים מכל מענק או הלוואה הניתנים לפי חוק זה, שינוכה בעת התשלום לזכאי לקבלת המענק או ההלוואה;

(2) (נמחקה);

(3) כספים והקצבות מכל אדם לקידום מטרותיה ופעולותיה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

39.    (בוטל).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 39

הנוסח הקודם:

שימוש בכספי הקרן

39. כל תקבולי הקרן ייועדו אך ורק למימון פעולות הקרן המאושרות בידי הנהלת הקרן במסגרת תקציב הקרן ומטרותיה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

40.    (בוטל).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 40

הנוסח הקודם:

הנהלת הקרן

40. (א) הקרן תנוהל בידי הנהלה של חמישה חברים (להלן – ההנהלה), והם:

(1) ראש המינהל, שיהיה יושב ראש ההנהלה;

(2) עובד משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(3) עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(4) שני חברים שימנו השרים בהמלצת ארגונים של התעשיינים כאמור בסעיף 11.

(ב) מינוי חבר להנהלה יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

41.    (בוטל).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 41

הנוסח הקודם:

סדרי עבודת ההנהלה

41. ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.

פרק ז': שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח תעשייתי

קרנות משותפות והסכמים הדדיים (תיקון מס' 5) תשע"א-2011 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

42.  (א)  על פי המלצת שר הכלכלה, רשאית הממשלה להתקשר עם ממשלות של מדינות אחרות, או בהתאם לכללים שיקבע שר הכלכלה – עם ערים שיש להם יכולת בתחום הכלכלי ותשתיות בתחומי המחקר והפיתוח וכן יכולת בתחום הטכנולוגי, ושיתוף פעולה איתן יסייע לקידום מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים ישראליים, בהסכמים הדדיים לעידוד מיזמי מחקר ופיתוח משותפים או להקמת קרנות משותפות, במטרה לעודד את שיתוף הפעולה במחקר ופיתוח בין תאגידים תעשייתיים שהתאגדו בישראל לבין גורמים במדינות אחרות, לקידומן של מטרות חוק זה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  ראש הרשות, באישור המועצה, יורה בנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות על אופן יישום כל הסכם לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג), ורשאי הוא לכלול בנוהל כאמור הוראות כאמור בסעיף 15לו בשינויים המחויבים, ואולם המועצה רשאית לפטור את ראש הרשות מהצורך באישורה לנוהל כאמור, לגבי כלל ההסכמים כאמור או חלקם.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   הרשות, באמצעות ראש הרשות, רשאית להתקשר בהסכמים עם גורמים מחוץ לישראל, ובכלל זה עם חברות רב-לאומיות, במטרה לעודד שיתוף פעולה בחדשנות טכנולוגית בין תאגידים תעשייתיים שהתאגדו בישראל ובין גורמים מחוץ לישראל, בין השאר בדרך של עידוד מיזמי חדשנות טכנולוגית משותפים, הקמת קרנות משותפות או ביצוע השקעות משותפות בחדשנות טכנולוגית.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ד)  הסכמים כאמור בסעיף זה יהיו באחריות הרשות ויופעלו על ידה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ה)  (1)   הרשות רשאית להקים תאגיד שיהיה קרן בין-לאומית משותפת לרשות ולממשלות, לגוף ממשלתי מוסמך זר או לארגונים בין-לאומיים בין-ממשלתיים;

(2)   ההחלטה על הקמת תאגיד כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה – התאגיד) וכן ההסכם הבין-לאומי להקמת הקרן, יובאו לאישור הממשלה על ידי השרים, וכל שינוי בהסכם יהיה טעון אישור של הממשלה;

(3)   התאגיד יהיה כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית;

(4)   התאגיד יאורגן וינוהל לפי ההסכם בין הצדדים.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 114 (ה"ח 3045)

קרנות משותפות והסכמים הדדיים

42. על פי המלצת שר התעשיה והמסחר רשאית הממשלה להקים קרנות משותפות לה ולממשלות של מדינות אחרות (להלן – קרנות משותפות), שמטרתן עידוד להתקשר עם ממשלות של מדינות אחרות בהסכמים הדדיים לעידוד מיזמי מחקר ופיתוח משותפים או להקמת קרנות משותפות, במטרה לעודד את שיתוף הפעולה שיתוף הפעולה במחקר ופיתוח בין מפעלים תעשייתיים בישראל לבין מפעלים תעשייתיים במדינות אחרות, לקידומן של מטרות חוק זה.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 152 (ה"ח 541)

החלפת סעיף 42

הנוסח הקודם:

קרנות משותפות והסכמים הדדיים

42. על פי המלצת שר התעשיה והמסחר רשאית הממשלה להתקשר עם ממשלות של מדינות אחרות בהסכמים הדדיים לעידוד מיזמי מחקר ופיתוח משותפים או להקמת קרנות משותפות, במטרה לעודד את שיתוף הפעולה שיתוף הפעולה במחקר ופיתוח בין מפעלים תעשייתיים בישראל לבין מפעלים תעשייתיים במדינות אחרות, לקידומן של מטרות חוק זה.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

42. (א) על פי המלצת שר התעשייה המסחר והתעסוקה הכלכלה, רשאית הממשלה להתקשר עם ממשלות של מדינות אחרות, או בהתאם לכללים שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה הכלכלה – עם ערים שיש להם יכולת בתחום הכלכלי ותשתיות בתחומי המחקר והפיתוח וכן יכולת בתחום הטכנולוגי, ושיתוף פעולה איתן יסייע לקידום מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים ישראליים, בהסכמים הדדיים לעידוד מיזמי מחקר ופיתוח משותפים או להקמת קרנות משותפות, במטרה לעודד את שיתוף הפעולה במחקר ופיתוח בין תאגידים תעשייתיים שהתאגדו בישראל לבין גורמים במדינות אחרות, לקידומן של מטרות חוק זה.

(ב) ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, יקבע כללים לעניין אופן יישומם של הסכמים לפי סעיף קטן (א).

(ב) ראש הרשות, באישור המועצה, יורה בנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות על אופן יישום כל הסכם לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג), ורשאי הוא לכלול בנוהל כאמור הוראות כאמור בסעיף 15לו בשינויים המחויבים, ואולם המועצה רשאית לפטור את ראש הרשות מהצורך באישורה לנוהל כאמור, לגבי כלל ההסכמים כאמור או חלקם.

(ג) הרשות, באמצעות ראש הרשות, רשאית להתקשר בהסכמים עם גורמים מחוץ לישראל, ובכלל זה עם חברות רב-לאומיות, במטרה לעודד שיתוף פעולה בחדשנות טכנולוגית בין תאגידים תעשייתיים שהתאגדו בישראל ובין גורמים מחוץ לישראל, בין השאר בדרך של עידוד מיזמי חדשנות טכנולוגית משותפים, הקמת קרנות משותפות או ביצוע השקעות משותפות בחדשנות טכנולוגית.

(ד) הסכמים כאמור בסעיף זה יהיו באחריות הרשות ויופעלו על ידה.

(ה) (1) הרשות רשאית להקים תאגיד שיהיה קרן בין-לאומית משותפת לרשות ולממשלות, לגוף ממשלתי מוסמך זר או לארגונים בין-לאומיים בין-ממשלתיים;

(2) ההחלטה על הקמת תאגיד כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה – התאגיד) וכן ההסכם הבין-לאומי להקמת הקרן, יובאו לאישור הממשלה על ידי השרים, וכל שינוי בהסכם יהיה טעון אישור של הממשלה;

(3) התאגיד יהיה כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית;

(4) התאגיד יאורגן וינוהל לפי ההסכם בין הצדדים.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

42א.  (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 114 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 42א

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 152 (ה"ח 541)

42א. הוראות סעיפים הוראות סעיפים 17(ב1) ו-19(ב2) ו-(ב3), לעניין זכויות הנובעות מהידע, וסעיפים 17(א1), 19(ב1) ו-19א יחולו, בשינויים המחויבים ועל פי כללים שקבעה ועדת המחקר, על תכניות שאושרו לפי חוק זה ומבוצעות במסגרת הסכמים בין-לאומיים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתיים שישראל צד להם.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 42א

הנוסח הקודם:

הוראות מיוחדות בנוגע לתכניות במסגרת הסכמים בין-לאומיים

42א. הוראות סעיפים 17(ב1) ו-19(ב2) ו-(ב3), לעניין זכויות הנובעות מהידע, וסעיפים 17(א1), 19(ב1) ו-19א יחולו, בשינויים המחויבים ועל פי כללים שקבעה ועדת המחקר, על תכניות שאושרו לפי חוק זה ומבוצעות במסגרת הסכמים בין-לאומיים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתיים שישראל צד להם.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

42ב.  (בוטל).

מיום 7.6.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1996 מיום 7.4.2005 עמ' 341 (ה"ח 141)

הוספת סעיף 42ב

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 152 (ה"ח 541)

42ב. הוראות סעיפים הוראות סעיפים 17(ב1) ו-19(ב2) ו-(ב3), לעניין זכויות הנובעות מהידע, וסעיפים 17(א) ו-(ג), 19(ב1) ו-19א יחולו, בשינויים המחויבים, ועל פי כללים שקבעה ועדת המחקר, על תכניות שאושרו לפי חוק זה, המבוצעות במסגרת התקשרות לשיתוף פעולה בין מקבל האישור לבין חברה רב-לאומית לצורך ביצוע השקעות משותפות במחקר ופיתוח תעשייתי.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 281 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 42ב

הנוסח הקודם:

הוראות מיוחדות בנוגע לתכניות במסגרת התקשרות עם חברה רב-לאומית

42ב. הוראות סעיפים 17(ב1) ו-19(ב2) ו-(ב3), לעניין זכויות הנובעות מהידע, וסעיפים 17(א) ו-(ג), 19(ב1) ו-19א יחולו, בשינויים המחויבים, ועל פי כללים שקבעה ועדת המחקר, על תכניות שאושרו לפי חוק זה, המבוצעות במסגרת התקשרות לשיתוף פעולה בין מקבל האישור לבין חברה רב-לאומית לצורך ביצוע השקעות משותפות במחקר ופיתוח תעשייתי.

פרק ח': הוראות כלליות

חובה להמציא ידיעות (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

43.  מי שניתן לו אישור ימציא למנהל הכללי של הרשות, בהתאם לדרישתו ובתוך פרק הזמן שיקבע, ידיעות, מסמכים וראיות אחרות בקשר לביצוע התכנית המאושרת, לקיום תנאי האישור ל