נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984

משפט פרטי וכלכלה – תעשיה – עידוד התעשיה (מסים)

מסים – עידוד התעשיה

תוכן ענינים

פרק א': מבוא

Go

4

סעיף 1

מטרות החוק

Go

4

סעיף 3

ביצוע

Go

4

פרק ב': הגדרות

Go

4

סעיף 4

הגדרות

Go

4

פרק ג': הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

Go

5

סימן א': הרשות

Go

5

סעיף 5

הקמת הרשות

Go

5

סעיף 5א

תפקידי הרשות

Go

5

סעיף 5ב

הרשות   תאגיד

Go

6

סעיף 5ג

הרשות   גוף מבוקר

Go

6

סעיף 5ד

קבלה לעבודה ברשות

Go

6

סעיף 6

האורגנים של הרשות

Go

6

סעיף 7

המדען הראשי   ראש הרשות

Go

6

סעיף 8

תפקידי המדען הראשי

Go

6

סימן ב': מועצת הרשות

Go

6

סעיף 8א

המועצה ותפקידיה

Go

6

סעיף 8ב

הרכב המועצה

Go

6

סעיף 8ג

גמול והחזר הוצאות

Go

7

סעיף 8ד

סדרי עבודת המועצה

Go

7

סעיף 8ה

סמכויות השרים לגבי החלטות המועצה בנוגע למסלולי הטבות

Go

7

סעיף 8ו

סכות לקבלת מידע

Go

7

סעיף 8ז

ועדת ביקורת

Go

7

סימן ג': המנהל הכללי של הרשות

Go

8

סעיף 8ח

המנהל הכללי של הרשות

Go

8

סימן ד': ועדות מחקר

Go

8

סעיף 9

ועדת המחקר

Go

8

סעיף 9א

הפסקת כהונה

Go

9

סעיף 10

תפקידי ועדות המחקר

Go

9

סעיף 10א

ישיבות ועדת המחקר

Go

9

סעיף 14

סודיות

Go

9

סעיף 15

ניגוד ענינים

Go

10

סעיף 15א

דין חברי ועדת מחקר שאינם עובדי המדינה

Go

10

פרק ג'1: חובת זהירות וחובת אמונים של נושא משרה ברשות

Go

10

סימן א': הגדרות

Go

10

סעיף 15ב

הגדרות

Go

10

סימן ב': חובת זהירות

Go

10

סעיף 15ג

חובות נושא משרה

Go

10

סעיף 15ד

אמצעי זהירות ורמת מיומנות

Go

10

סימן ג': חובת אמונים

Go

10

סעיף 15ה

חובת אמונים ואיסור ניגוד עניינים

Go

10

סעיף 15ו

הודעה על חשש לניגוד עניינים

Go

10

סעיף 15ז

תרופות בשל הפרת חובת אמונים

Go

11

סימן ד': שיפוי וביטוח ותביעה בשם הרשות

Go

11

סעיף 15ח

איסור מתן פטור מאחריות

Go

11

סעיף 15ט

שיפוי

Go

11

סעיף 15י

ביטוח אחריות

Go

11

סעיף 15יא

הגבלות על מתן שיפוי

Go

11

סעיף 15יב

העדר תוקף

Go

11

סעיף 15יג

תביעה בשם הרשות

Go

11

פרק ג'2: עסקאות עם נושא משרה ברשות

Go

11

סעיף 15יד

הגדרות

Go

11

סעיף 15טו

איסור עסקאות עם נושא משרה

Go

11

סעיף 15טז

חובת גילוי

Go

11

סעיף 15יז

עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים

Go

11

סעיף 15יח

הימנעות חברי המועצה מהשתתפות בישיבות

Go

11

סעיף 15יט

עסקה חסרת תוקף

Go

11

סעיף 15כ

ביטול עסקה

Go

12

סעיף 15כא

אישור המועצה

Go

12

פרק ג'3: בעלי תפקידים מיוחדים ברשות

Go

12

סעיף 15כב

רואה חשבון מבקר

Go

12

סעיף 15כג

סמכויות רואה החשבון המבקר

Go

12

סעיף 15כד

חובת דיווח  ואי תלות

Go

12

סעיף 15כה

מבקר פנימי

Go

12

סעיף 15כו

היועץ המשפטי של הרשות

Go

12

סעיף 15כז

חשב הרשות

Go

12

סעיף 15כח

החלת דינים

Go

12

פרק ג'4: הניהול הכספי של הרשות ושקיפות לציבור

Go

12

סעיף 15כט

תקציב הרשות

Go

12

סעיף 15ל

הכנסות הרשות

Go

12

סעיף 15לא

גיוס הון

Go

13

סעיף 15לב

ועדת נכסים

Go

13

סעיף 15לג

דוחות כספיים

Go

13

סעיף 15לד

שקיפות לציבור

Go

13

פרק ג'5: מסלולי הטבות

Go

13

סעיף 15לה

קביעת מסלולי הטבות על ידי המועצה

Go

13

סעיף 15לו

הוראות והסדרים במסלולי ההטבות

Go

13

סעיף 15לז

מסלולי הטבות בעבור מחקר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה ובמרכזי מחקר ופיתוח אזוריים

Go

13

סעיף 15לח

שותפות בשותפות מוגבלת

Go

14

סעיף 15לט

הסדרים לעניין הבעלות על הידע

Go

14

סעיף 15מ

הסדרים לעניין העברת הידע לאחר בישראל

Go

14

סעיף 15מא

העברת ידע אל מחוץ לישראל

Go

14

סעיף 15מב

הסדרים לעניין ייצור בישראל והעברתו אל מחוץ לישראל

Go

15

פרק ד': אישור בקשות למתן הטבות

Go

15

סעיף 16א

סמכויות ועדת מחקר לעניין מבקש הטבה שהוא בעל חוב לרשות

Go

15

סעיף 17

אישור התכנית

Go

15

סעיף 18

אישור לשינויים בתכנית

Go

16

סעיף 19

תנאי ביצוע התכנית

Go

16

סעיף 20

דינים וחשבונות

Go

17

סעיף 21

תמלוגים

Go

17

סעיף 22

הפסקת ביצוע

Go

17

סעיף 22א

דיון חוזר

Go

17

פרק ה':

Go

17

סעיף 26

זכות להטבה

Go

17

סעיף 29

ערובות

Go

18

סעיף 31

מקדמות

Go

18

סעיף 34

הטבות לעובד מדעי

Go

18

פרק ו':

Go

18

פרק ז': שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח תעשייתי

Go

18

סעיף 42

קרנות משותפות והסכמים הדדיים

Go

18

פרק ח': הוראות כלליות

Go

19

סעיף 43

חובה להמציא ידיעות

Go

19

סעיף 44

קיום הוראות   תנאי להטבות

Go

19

סעיף 45

התליה וביטול

Go

19

סעיף 46

ביטול עקב הודעה כוזבת

Go

19

סעיף 47

החזרת הטבות

Go

19

סעיף 47א

עונשין

Go

20

סעיף 47ב

עיצום כספי

Go

20

סעיף 47ג

דרישת עיצום כספי מנושא משרה במקבל האישור

Go

20

סעיף 47ד

ערעור על החלטת ראש הרשות

Go

20

סעיף 47ה

פרסום

Go

20

סעיף 48

פרסום כללים של המועצה ושל ועדות מחקר

Go

21

סעיף 49

פרסום מינויים

Go

21

סעיף 51

שמירת סמכויות

Go

21

סעיף 52

אגרות

Go

21

סעיף 53

תחילה

Go

21

סעיף 54

דיווח לממשלה ולכנסת

Go

21

תוספת

Go

21

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015


חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984*

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

חוק לעידוד מחקר ופיתוח מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984

פרק א': מבוא

מטרות החוק (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

1.    מטרות חוק זה הן:

(1)  יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;

(2)  יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, "תשואה עודפת" - הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח;

(3)  פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

(3א) עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל, ובכלל זה בנגב ובגליל;

(4)  שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה;

          והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 106 (ה"ח 3045)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

מטרה

1. מטרת חוק זה היא עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה לשם –

(1) פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;

(2) שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה וצמצום היבוא של מוצרים מסוג זה;

(3) יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת פסקה 1(3א)

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

2.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

2. לשם הגשמתה של מטרת חוק זה לשם הגשמתן של מטרות חוק זה יוענקו המענקים, ההלוואות, הפטורים, ההנחות וההקלות האמורים בו (להלן – הטבות) שיינתנו על יסוד תכנית מאושרת, הכל לפי המפורט בחוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

אמצעי הגשמה

2. לשם הגשמתן של מטרות חוק זה יוענקו המענקים, ההלוואות, הפטורים, ההנחות וההקלות האמורים בו (להלן – הטבות) שיינתנו על יסוד תכנית מאושרת, הכל לפי המפורט בחוק זה.

ביצוע (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

3.    שר הכלכלה ושר האוצר ביחד (להלן – השרים) ממונים על ביצוע חוק זה.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

3. שר התעשיה והמסחר ושר האוצר ביחד (להלן – השרים) ממונים על ביצוע חוק זה והם יקבעו כללים להגשמת מטרתו; הכללים יפורסמו ברבים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

3. שר התעשיה והמסחר הכלכלה ושר האוצר ביחד (להלן – השרים) ממונים על ביצוע חוק זה.

פרק ב': הגדרות

הגדרות

4.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "תכנית" – תכנית שנתית או רב שנתית למחקר ופיתוח, המורכבת מתיק אחד או יותר, לפי תנאים שייקבעו במסלול ההטבות;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

החלפת הגדרת "תכנית"

הנוסח הקודם:

"תכנית" – תכנית שנתית או רב-שנתית למחקר ופיתוח שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או לפיתוח תהליך קיים או לשיפור מהותי בתהליך קיים;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

"תכנית" – תכנית שנתית או רב שנתית למחקר ופיתוח, המורכבת מתיק אחד או יותר, שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים, אחד או יותר, או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי בתהליך קיים, אחד או יותר לפי תנאים שייקבעו במסלול ההטבות;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "שיפור מהותי במוצר קיים" או "שיפור מהותי בתהליך קיים" – לרבות פיתוח מוצר או תהליך משלימים;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "שיפור מהותי במוצר קיים" או "שיפור מהותי בתהליך קיים"

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "תיק" – בקשה לקבלת הטבה, בתקופה מסוימת, במסגרת תכנית;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "תיק"

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

"תיק" – בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח, בשנה לקבלת הטבה, בתקופה מסוימת, במסגרת תכנית;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "מוצר" – נכס מוחשי או לא מוחשי, תהליך או שירות, לרבות תהליכי ייצור ותוכנת מחשבים;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

"מוצר" – נכס מוחשי או ידע לא מוחשי, תהליך או שירות, לרבות תהליכי ייצור ותוכנת מחשבים;

(תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995

          "מוצר חדש" – מוצר שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע, תהליכים או שיטות שלא היו ידועים או שלא היו נחלת הכלל;

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח 2365)

"מוצר חדש" – מוצר שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע, תהליכים או שיטות שלא היו ידועים או שלא היו נחלת הכלל;

          "מחקר" – חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים;

(תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "פיתוח" – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי;

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח 2365)

"פיתוח" – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, בתכנית המכוונת לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי התכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי, ובלבד שהשלבים שלאחר בדיקת דגם הניסוי או הוכחת התהליך בתנאי ניסוי או הפעלת המיתקן החצי-חרושתי לא ייחשבו כפיתוח;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

"פיתוח" – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, בתכנית המכוונת לייצור המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי התכנית קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי, ובלבד שהשלבים שלאחר בדיקת דגם הניסוי או הוכחת התהליך בתנאי ניסוי או הפעלת המיתקן החצי-חרושתי לא ייחשבו כפיתוח;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "יצרן" – (נמחקה);

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

מחיקת הגדרת "יצרן"

הנוסח הקודם:

"יצרן" – תאגיד הרשום בישראל שכתוצאה מביצוע תכנית עתיד לייצר במפעלו בישראל מוצר חדש או מוצר קיים שהוכנס בו שיפור מהותי.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "הוצאות מחקר ופיתוח" – (נמחקה);

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

"הוצאות מחקר ופיתוח" – הוצאות שהוצאו בביצוע מחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, למעט הוצאות שהשרים, בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קבעו בתקנות כי אין להביאן בחשבון שלגביהן קבעה ועדת המחקר בכללים שפורסמו ברשומות, כי ניתן להביאן בחשבון;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

מחיקת הגדרת "הוצאות מחקר ופיתוח"

הנוסח הקודם:

"הוצאות מחקר ופיתוח" – הוצאות שהוצאו בביצוע מחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שלגביהן קבעה ועדת המחקר בכללים שפורסמו ברשומות, כי ניתן להביאן בחשבון;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "שיעור הערך המוסף" – (נמחקה);

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "שיעור הערך המוסף"

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

מחיקת הגדרת "שיעור הערך המוסף"

הנוסח הקודם:

"שיעור הערך המוסף" – סכום עלויות ייצור המבוצע במדינה מסוימת, בניכוי עלויות שיובאו לצורך הייצור לאותה מדינה, ביחס למחיר המוצר בשער המפעל;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "העברת זכויות ייצור" – הרשאה לאחר להשתמש בידע שפותח במסגרת תכנית או הנובע מתכנית, לצורך ייצור מוצר מסוים בלבד, כאשר כל שאר הזכויות לשימוש וניצול הידע נותרות בידי המעביר בישראל;

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 107 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "העברת זכויות ייצור"

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          "שליטה" ו"בעל ענין" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

הוספת הגדרת "שליטה" ו"בעל ענין"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חדשנות טכנולוגית" – מחקר או פיתוח;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חדשנות טכנולוגית"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חוק החברות הממשלתיות"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חוק יסודות התקציב"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "חוק המועצה להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7), התשע"ה-2015;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "יום התחילה"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "המדען הראשי" – המדען הראשי במשרד הכלכלה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "המדען הראשי"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "מוסד להשכלה גבוהה" – כל אחד מאלה:

(1)   מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 256 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "מוסד להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "המועצה להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "המסלולים הישנים" – מסלולי הטבות אשר הופעלו על ידי המדען הראשי או המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה, לפני יום התחילה, בין אם הופעלו מכוח החוק ובין אם לאו, לרבות מסלול חוק המו"פ;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "המסלולים הישנים"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "מסלול חוק המו"פ" – מסלול הטבות שמכוחו ניתנו אישורים לתכניות לפי פרק ד' לחוק כנוסחו ערב יום התחילה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "מסלול חוק המו"פ"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "הנגב" ו"הגליל" – כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991, ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993, בהתאמה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת ""הנגב" ו"הגליל""

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          "הרשות" – הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהוקמה בסעיף 5.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת הגדרת "הרשות"

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג': הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

פרק ג': מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן א': הרשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת כותרת סימן א'

הקמת הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5.       (א)  מוקמת בזה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)[1] מקום מושבה של הרשות יהיה ירושלים.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

5. מוקם בזה מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי (להלן – המינהל) אשר יפעל להגשמתה של מטרת חוק זה להגשמתן של מטרות חוק זה ולעידוד השקעות במחקר ופיתוח תעשייתי.

מיום 1.1.2016

סעיף קטן 5(ב) מיום 10.8.2018

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

הקמת המינהל

5. מוקם בזה מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי (להלן – המינהל) אשר יפעל להגשמתן של מטרות חוק זה ולעידוד השקעות במחקר ופיתוח תעשייתי.

תפקידי הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5א.     (א)  לשם הגשמת מטרות חוק זה תפעל הרשות, במישרין או בעקיפין, לעידוד, לקידום, לתמיכה ולסיוע לחדשנות הטכנולוגית בתעשייה, ולפיתוח התשתיות הנדרשות לכך, בין השאר, באמצעות מתן הטבות; בחוק זה, "הטבות" – כל אחד מאלה, לרבות באמצעות קרנות:

(1)   מענקים, הלוואות, פטורים, הנחות, הקלות וערבויות שלא לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958;

(2)   אמצעים שהפעילו המדען הראשי או המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה לפני יום התחילה;

(3)   כלי סיוע נוספים, למעט רכישת מניות בידי הרשות.

          (ב)  לשם ביצוע תפקידיה, רשאית הרשות ליזום, לנהל ולעשות שימוש במגוון האמצעים המפורטים בחוק זה שיסייעו בידה לקדם את החדשנות הטכנולוגית בתעשייה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, בקצב שמתאים לשוק, ביעילות המרבית ובגמישות הנדרשת.

          (ג)   בביצוע תפקידיה תפעל הרשות בהתאם למדיניות הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות, כפי שנקבעה בהחלטות הממשלה, וככל שלא נקבעה מדיניות בידי הממשלה כאמור – בהתאם למדיניות שר הכלכלה שתימסר לרשות בכתב, לרבות באמצעות המדען הראשי, ותפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 257 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 5א

הרשות – תאגיד (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5ב.     הרשות היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 5ב

הרשות – גוף מבוקר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5ג.     הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(5) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 5ג

קבלה לעבודה ברשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

5ד.     קבלתו של אדם לעבודה ברשות תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, בהתחשב באופי המשרה ובאופי הרשות, על פי נהלים שתקבע המועצה, ולפי כל דין.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 5ד

האורגנים של הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

6.    אלה האורגנים של הרשות:

(1)  מועצת הרשות (להלן – המועצה);

(2)  המנהל הכללי של הרשות;

(3)  ועדות המחקר.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

מחיקת פסקה 6(3)

הנוסח הקודם:

(3) מועצת המינהל (להלן – המועצה).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

רשויות המינהל

6. אלו רשויות המינהל:

(1) ראש המינהל;

(2) ועדת המחקר;

(3) (נמחקה).

המדען הראשי – ראש הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

7.       המדען הראשי יהיה ראש הרשות, והוא ישמש חבר ויושב ראש של המועצה וחבר ויושב ראש של ועדות המחקר.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

7. (א) המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר יהיה ראש המינהל; ראש המינהל יהיה בתוקף תפקידו חבר ויושב ראש ועדת המחקר וחבר המועצה.

(ב) סגן ראש המינהל, שראש המינהל מינה אותו לחבר ועדת המחקר לפי סעיף 9(א)(2) יהיה ממלא מקום יושב ראש ועדת המחקר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

ראש המינהל

7. (א) המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר יהיה ראש המינהל; ראש המינהל יהיה בתוקף תפקידו חבר ויושב ראש ועדת המחקר.

(ב) סגן ראש המינהל, שראש המינהל מינה אותו לחבר ועדת המחקר לפי סעיף 9(א)(2) יהיה ממלא מקום יושב ראש ועדת המחקר.

תפקידי המדען הראשי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8.       תפקידי המדען הראשי יהיו, בין השאר –

(1)  לייעץ לממשלה בכל הקשור ליישום מטרות חוק זה;

(2)  לעקוב אחר התהליכים והשינויים בחדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל ומחוצה לה, לרבות השפעתם על יצירת מקומות עבודה וצמצום פערים חברתיים-כלכליים;

(3)  להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך בדבר מתן הטבות העשויות לסייע בהגשמת מטרות החוק, בתחומים שבסמכות אותה רשות או בתחומים שהיא ממונה על ביצועם;

(4)  לדווח לממשלה, ובכלל זה לוועדת השרים לענייני מדע טכנולוגיה וחלל שקבעה הממשלה, אחת לשנה, על ממצאיו והמלצותיו בנוגע לקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה, והמלצותיו באשר לפעולות של הרשות והממשלה הנדרשות כדי להגשים את מטרות החוק, בהתחשב בהשפעתן על יצירת מקומות עבודה ועל צמצום פערים חברתיים-כלכליים.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

8. (א) ראש המינהל ממונה על ביצוע החלטות ועדת המחקר והמועצה ויפעל בשמן ויפעל בשמה.

(ב) כל שיש להגישו לועדת המחקר, למועצה או לשרים יוגש באמצעות ראש המינהל וכל הודעה מטעמם מטעמה תימסר על ידיו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

תפקידי ראש המינהל

8. (א) ראש המינהל ממונה על ביצוע החלטות ועדת המחקר ויפעל בשמה.

(ב) כל שיש להגישו לועדת המחקר, יוגש באמצעות ראש המינהל וכל הודעה מטעמה תימסר על ידיו.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ב': מועצת הרשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סימן ב'

המועצה ותפקידיה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8א.     לרשות תהיה מועצה, ואלה תפקידיה:

(1)  לפעול ליישום המדיניות האמורה בסעיף 5א(ג);

(2)  לפקח על התנהלותה היעילה והתקינה של הרשות;

(3)  לדון בתכניות העבודה של הרשות, לאשרן ולעקוב אחר יישומן;

(4)  לאשר את התקציב המינהלי של פעילות הרשות כאמור בסעיף 15כט(ב);

(5)  לעקוב ברציפות אחר הגשמת המדיניות האמורה בסעיף 5א(ג) והתכניות והתקציבים של הרשות;

(6)  לדון בטיוטת הדוחות הכספיים של הרשות ובהערות רואה החשבון המבקר לגביה, ולאחר אישור הדוחות הכספיים – לדון בכל פרט שלגביו רואה החשבון המבקר הסתייג, העיר הערה או נמנע מלחוות את דעתו;

(7)  לקבוע מסלולים למתן ההטבות לפי חוק זה, את הוראותיהם ואת תנאיהם (בחוק זה – מסלולי הטבות), ורשאית המועצה להסמיך את ועדות המחקר לגבש מנהלים ליישום מסלולי ההטבות;

(8)  לגבש נהלים בנוגע לסדרי עבודת ועדות המחקר;

(9)  לבוע את השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות, המענקים ותנאי העבודה האחרים של עובדי הרשות, ובכלל זה המשנה למנהל הכללי וסגניו, מנהלי האגפים, מנהל ענייני הכספים, המבקר הפנימי והיועץ המשפטי;

(10) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 258 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8א

הרכב המועצה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ב.     (א)  במועצה יכהנו שמונה חברים, והם:

(1)   המדען הראשי, והוא יהיה היושב ראש כאמור בסעיף 7;

(2)   עובד לשכת המדען הראשי שימנה המדען הראשי;

(3)   עובד משרד הכלכלה שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה;

(4)   הממונה על התקציבים במשרד האוצר או עובד משרד האוצר מטעמו;

(5)   החשב הכללי במשרד האוצר או עובד משרד האוצר מטעמו;

(6)   שלושה חברים מקרב הציבור.

          (ב)  עובד המדינה העוסק במסגרת תפקידו בתחום החדשנות הטכנולוגית, לא יראו אותו בשל כך בלבד כמצוי בניגוד עניינים המונע את כהונתו כחבר המועצה.

          (ג)   כשיר להתמנות לחבר המועצה מקרב הציבור מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, ובלבד שהוא מילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע, בתחום המימון של תעשייה זו או בתחום המחקר והפיתוח והוא בעל מוניטין וותק באחד או יותר מתחומים אלה; חבר מועצה אחד לפחות מקרב הציבור יהיה מי שמילא תפקיד בכיר במחקר ופיתוח בתעשייה.

          (ד)  חברי המועצה מקרב הציבור ימונו כדלקמן: חבר אחד בידי שר הכלכלה, חבר אחד בידי שר האוצר, וחבר אחד בידי השרים; חברי המועצה האמורים ימונו מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים שמינו השרים (בסעיף זה – ועדת האיתור); וזה הרכב ועדת האיתור:

(1)   ראש הרשות, והוא יהיה יושב ראש ועדת האיתור;

(2)   נשיא התאחדות התעשיינים או מי מטעמו;

(3)   חבר נוסף שימנה שר הכלכלה, לפי המלצת המדען הראשי, ובהתייעצות לפי שיקול דעתו של השר עם התאחדות התעשיינים וארגונים הנוגעים בדבר, שהוא בעל ניסיון משמעותי בחדשנות טכנולוגית בתעשייה או שמילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע או בתחום המימון של תעשייה זו;

(4)   חבר נוסף שימנה שר האוצר, לפי המלצת הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ובהתייעצות לפי שיקול דעתו של השר עם התאחדות התעשיינים וארגונים הנוגעים בדבר, שהוא בעל ניסיון משמעותי בחדשנות טכנולוגית בתעשייה או שמילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע או בתחום המימון של תעשייה זו או איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל.

          (ה)  ועדת האיתור תקבע את אמות המידה לבחירת המועמדים מקרב הציבור, בהתחשב במדיניות שהמועצה רשאית לקבוע, כך שיביאו לבחירת מועמדים שיש להם ניסיון משמעותי הקשור בתחומי פעולתה של הרשות.

          (ו)   על ועדת האיתור ועל חבריה יחולו, בשינויים המחויבים, ההנחיות החלות על עבודת ועדות לאיתור מועמדים למשרות בשירות המדינה, לעניין נוהלי עבודה ולעניין הימנעות מניגוד עניינים.

          (ז)   החלטות ועדת האיתור יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב הראש הוועדה קול נוסף; ועדת האיתור תוכל להתחיל את עבודתה לאחר שמונו שלושה מחברי הוועדה, אך תהיה מנועה מלקבל החלטות עד שיושלם מינוים של כל חבריה.

          (ח)  תקופת הכהונה של חבר המועצה מקרב הציבור לא תעלה על שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.

          (ט)  על חברי המועצה יחולו ההסדרים שבסעיפים 9א ו-14 עד 15א, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 259 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ב

גמול והחזר הוצאות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ג.     (א)  חבר המועצה מקרב הציבור שאינו עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך זכאי לקבל מהרשות גמול בעד השתתפות בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר תמורה בעד ההשתתפות.

          (ב)  חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לשם השתתפות בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר החזר הוצאות.

          (ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע כללים ותנאים שלפיהם תשלם הרשות גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה לפי סעיף זה, ואת שיעוריהם.

          (ד)  בסעיף זה, "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 260 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ג

סדרי עבודת המועצה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ד.     (א)  ראש הרשות יכנס את המועצה שש פעמים בשנה, לפחות.

          (ב)  ראש הרשות ימנה את אחד מחברי המועצה שהם עובדי המדינה, לשמש ממלא מקומו לכינוס ולניהול ישיבות המועצה בהעדרו.

          (ג)   מניין חוקי בישיבות המועצה יהיה ראש הרשות או ממלא מקומו, נציג משרד האוצר, וחבר מקרב הציבור.

          (ד)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב הראש קול נוסף, ואולם הוראה זו לא תחול על ממלא מקום כאמור בסעיף קטן (ב).

          (ה)  דיון במועצה על אישור מסלול הטבות, שינויו או ביטולו, יתקיים רק אם נוכחים בו כל חברי המועצה שהם עובדי המדינה; ואולם דיון כאמור לא יידחה בשל היעדרות של חברים שהם עובדי המדינה כאמור ליותר מישיבה אחת, ובישיבה השנייה תהיה המועצה רשאית לדון ולהחליט בנושאים אלה במניין החוקי כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ו)   על אף האמור בסעיף קטן (ה), דיון במועצה שעניינו גיוס הון לפי סעיף 15לא, מסלולי הטבות שעניינן שותפויות לפי סעיף 15לח או קביעת הסדרים לעניין העברת ידע אל מחוץ לישראל לפי סעיף 15מא, שתכליתם הקלה בהעברת הידע אל מחוץ לישראל, יתקיים רק אם נוכחים בו כל חברי המועצה שהם עובדי המדינה ושני חברים מקרב הציבור לפחות, ולא תתקבל החלטה בנושאים אלה אלא בהסכמת שני חברים מקרב הציבור; ואולם דיון כאמור לא יידחה בשל היעדרות של חברים שהם עובדי המדינה או שני נציגי ציבור כאמור ליותר מישיבה אחת, ובישיבה העוקבת בנושאים אלה תהיה המועצה רשאית לדון ולהחליט בהם ובלבד שיתקיים המניין החוקי כאמור בסעיף קטן (ג); לעניין הישיבה העוקבת החברים מקרב הציבור יהיו רשאים לשלוח את עמדתם בכתב, ובלבד שזו התקבלה עד למועד הדיון בישיבה העוקבת.

          (ז)   נעדר חבר מקרב הציבור מישיבת המועצה באחד הנושאים המנויים בסעיף קטן (ו), ולא התקבלה עמדתו בכתב כאמור בו, יראו בכך כאילו נעדר פעם אחת מישיבת המועצה לפי סעיף 8ב(ט).

          (ח)  קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.

          (ט)  ישיבות המועצה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות; ואולם המועצה רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי פרוטוקול של דיון מסוים או חלקו לא יפורסם כאמור.

          (י)   המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה בעניינים שלא נקבעו לפי חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 261 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ד

סמכויות השרים לגבי החלטות המועצה בנוגע למסלולי הטבות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ה.     (א)  החליטה המועצה על אישור מסלול הטבות, על שינויו או על ביטולו, תובא ההחלטה לפני השרים בתוך שבעה ימים.

          (ב)  השרים רשאים להתנגד, בהחלטה מנומקת בכתב, להחלטת המועצה כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 14 ימי עבודה מיום שנמסרה להם ההחלטה; לא התנגדו השרים כאמור, תיכנס החלטת המועצה לתוקף.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 262 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ה

סכות לקבלת מידע (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ו.      לכל חבר המועצה הזכות לבדוק את מסמכי הרשות ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם ואת נכסי הרשות ואת התחייבויותיה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כחבר המועצה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 262 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ו

ועדת ביקורת (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ז.      (א)  המועצה תמנה מבין חבריה ועדת ביקורת ובה שלושה חברים; אחד מהם יהיה חבר המועצה מקרב עובדי המדינה ושניים מהם יהיו חברי המועצה מקרב הציבור שאחד מהם יהיה יושב ראש ועדת הביקורת; ראש הרשות לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

          (ב)  ועדת הביקורת –

(1)   תעמוד על ליקויים בניהול הרשות, בין השאר בהתייעצות עם המבקר הפנימי של הרשות או עם רואה החשבון המבקר, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין, ובלא נוכחות של נושאי משרה ברשות שאינם חברי הוועדה; ואולם נושא משרה רשאי להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;

(2)   תבחן את מערך הביקורת הפנימית של הרשות ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב בין השאר לצרכיה המיוחדים של הרשות ולגודלה;

(3)   תדון בדוחות של המבקר הפנימי ובדוחות מבקר המדינה;

(4)   תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;

(5)   תחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור לפי סעיף 15יז.

          (ג)   יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי של הרשות או המבקר הפנימי.

          (ד)  מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא בהתאם להוראות סעיף זה או אם קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה.

          (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד), המבקר הפנימי, היועץ המשפטי והחשב של הרשות יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.

          (ו)   הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים, תומצא לרואה החשבון המבקר שיהיה רשאי להשתתף בה.

          (ז)   ועדת הביקורת תגיש אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, למועצה ולמנהל הכללי של הרשות דוח שנתי על פעילותה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 262 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ז

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ג': המנהל הכללי של הרשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 263 (ה"ח 926)

הוספת סימן ג'

המנהל הכללי של הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

8ח.     (א)  המועצה תמנה מנהל כללי לרשות מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה – ועדת האיתור); ועדת האיתור תמונה בידי המועצה מקרב חבריה ובראשה יעמוד ראש הרשות; על ועדת האיתור וחבריה יחולו הוראות סעיף 8ב(ו).

          (ב)  למנהל הכללי של הרשות יהיו נתונות כל סמכויות הניהול והביצוע של הרשות, ובכלל זה גיבוש תכניות עבודה ברשות שיובאו לאישור המועצה, והוא יהיה נתון לפיקוח המועצה.

          (ג)   על מינוי המנהל הכללי של הרשות יחולו הוראות סעיף 37(ב) ו-(ג) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא ייעשה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק האמור.

          (ד)  ועדת האיתור תקבע את אמות המידה לאיתור מועמדים מתאימים לתפקיד המנהל הכללי של הרשות על ידיה בהתחשב במדיניות שרשאית המועצה לקבוע.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 263 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 8ח

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ד': ועדות מחקר

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 264 (ה"ח 926)

הוספת סימן ד'

ועדת המחקר (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

9.       (א)  לרשות יהיו ועדות מחקר שכל אחת מהן תוסמך לגבי מסלול הטבות אחד או יותר.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א1) בוועדות המחקר יהיו תשעה חברים, והם:

(1)   ראש הרשות, והוא יהיה היושב ראש כאמור בסעיף 7;

(2)   המנהל הכללי של הרשות;

(3)   עובד הרשות שימנה המנהל הכללי של הרשות;

(4)   עובד משרד הכלכלה בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הוועדות, שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה;

(5)   נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר;

(6)   נציג החשב הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר;

(7)   שלושה חברים מקרב הציבור.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א2) כשיר להתמנות לחבר מקרב הציבור מי שהוא בעל ניסיון תעסוקתי או מחקרי משמעותי בתחום הנוגע למסלול ההטבות שבו עוסקת הוועדה, ולפחות אחד מהחברים מקרב הציבור יהיה בעל ניסיון משמעותי בתחום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה מקרב התעשיינים.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א3) החברים מקרב הציבור ימונו בידי ועדת משנה שתקים המועצה; בוועדת המשנה יהיו חברים ראש הרשות, שיכהן כיושב ראש ועדת המשנה, המנהל הכללי של הרשות ואחד מעובדי משרד האוצר החברים במועצה לפי החלטת המועצה, וכן שניים מהחברים מקרב הציבור במועצה; מניין חוקי בישיבות ועדת המשנה יכלול לכל היותר נציג ציבור אחד.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (א4) על אף האמור בסעיף קטן (א1), המועצה רשאית, בהוראות המסדירות את מסלולי ההטבות –

(1)   לשנות את הרכב ועדות המחקר, למעט לגבי השתתפות חברי ועדה שהם עובדי המדינה, ובלבד שלפחות שלושה חברים יהיו חברים מקרב הציבור;

(2)   להסמיך את ראש הרשות למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדות המחקר, ולקבוע את פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות ועדות המחקר.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  תקופת המינוי תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שחבר מקרב הציבור לא יתמנה ליותר מתקופת כהונה אחת נוספת.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   חבר הועדה מקרב הציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה, במסלולי הטבות שבהם נקבע כי ישולם גמול לחברים מקרב הציבור בעד השתתפותם בדיונים, לפי נוהל שקבעה המועצה; על תשלום גמול כאמור יחולו הוראות סעיף 8ג, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          (ד)  (בוטל).

          (ה)  הממנה חבר לועדת המחקר ימנה לו ממלא מקום קבוע.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          (ו)   הודעה על מינוי חבר ועדת המחקר תפורסם ברשומות.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 108 (ה"ח 3045)

9. (א) ועדת המחקר תכלול בנוסף לראש המינהל את החברים הבאים:

(1) ארבעה נציגי משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(2) שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) שלושה נציגי ציבור, שימנו השרים, ובלבד ששניים מתוכם יהיו מקרב התעשיינים.

(א) ועדת המחקר תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:

(1) ראש המינהל;

(2) סגן מסגני ראש המינהל, שמינה ראש המינהל;

(3) שני נציגי משרד התעשיה והמסחר, בעלי תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הועדה, שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו;

(4) שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;

(5) שני נציגי ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים, ובמידת האפשר, אחד מהם יהיה בעל השכלה בתחום מדעי הטבע והטכנולוגיה;

(6) נציג ציבור, שאינו עובד המדינה, בעל ניסיון בניהול עסקי או תעשייתי של לפחות עשר שנים, שימנו השרים.

(ב) תקופת המינוי תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שחבר שהוא נציג ציבור לא יתמנה ליותר מתקופת כהונה אחת נוספת.

(ג) היו הדעות בועדת המחקר שקולות, תכריע דעתו של ראש המינהל.

(ג) חבר הועדה שהוא נציג ציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה, בשיעורים שנקבעו לדירקטורים בחברות ממשלתיות לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

(ד) חברי ועדת המחקר יהיו גם חברי המועצה.

(ה) הממנה חבר לועדת המחקר ימנה לו ממלא מקום קבוע.

(ו) הודעה על מינוי הועדה, הרכבה ומענה יפורסם ברשומות.

(ו) הודעה על מינוי חבר ועדת המחקר תפורסם ברשומות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 264 (ה"ח 926)

(א) ועדת המחקר תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:

(1) ראש המינהל;

(2) סגן מסגני ראש המינהל, שמינה ראש המינהל;

(3) שני נציגי משרד התעשיה והמסחר, בעלי תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הועדה, שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו;

(4) שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;

(5) שני נציגי ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים, ובמידת האפשר, אחד מהם יהיה בעל השכלה בתחום מדעי הטבע והטכנולוגיה;

(6) נציג ציבור, שאינו עובד המדינה, בעל ניסיון בניהול עסקי או תעשייתי של לפחות עשר שנים, שימנו השרים.

(א) לרשות יהיו ועדות מחקר שכל אחת מהן תוסמך לגבי מסלול הטבות אחד או יותר.

(א1) בוועדות המחקר יהיו תשעה חברים, והם:

(1) ראש הרשות, והוא יהיה היושב ראש כאמור בסעיף 7;

(2) המנהל הכללי של הרשות;

(3) עובד הרשות שימנה המנהל הכללי של הרשות;

(4) עובד משרד הכלכלה בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הוועדות, שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה;

(5) נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר;

(6) נציג החשב הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר;

(7) שלושה חברים מקרב הציבור.

(א2) כשיר להתמנות לחבר מקרב הציבור מי שהוא בעל ניסיון תעסוקתי או מחקרי משמעותי בתחום הנוגע למסלול ההטבות שבו עוסקת הוועדה, ולפחות אחד מהחברים מקרב הציבור יהיה בעל ניסיון משמעותי בתחום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה מקרב התעשיינים.

(א3) החברים מקרב הציבור ימונו בידי ועדת משנה שתקים המועצה; בוועדת המשנה יהיו חברים ראש הרשות, שיכהן כיושב ראש ועדת המשנה, המנהל הכללי של הרשות ואחד מעובדי משרד האוצר החברים במועצה לפי החלטת המועצה, וכן שניים מהחברים מקרב הציבור במועצה; מניין חוקי בישיבות ועדת המשנה יכלול לכל היותר נציג ציבור אחד.

(א4) על אף האמור בסעיף קטן (א1), המועצה רשאית, בהוראות המסדירות את מסלולי ההטבות –

(1) לשנות את הרכב ועדות המחקר, למעט לגבי השתתפות חברי ועדה שהם עובדי המדינה, ובלבד שלפחות שלושה חברים יהיו חברים מקרב הציבור;

(2) להסמיך את ראש הרשות למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדות המחקר, ולקבוע את פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות ועדות המחקר.

(ב) תקופת המינוי תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שחבר שהוא נציג ציבור מקרב הציבור לא יתמנה ליותר מתקופת כהונה אחת נוספת.

(ג) חבר הועדה שהוא נציג ציבור מקרב הציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה, בשיעורים שנקבעו לדירקטורים בחברות ממשלתיות לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 במסלולי הטבות שבהם נקבע כי ישולם גמול לחברים מקרב הציבור בעד השתתפותם בדיונים, לפי נוהל שקבעה המועצה; על תשלום גמול כאמור יחולו הוראות סעיף 8ג, בשינויים המחויבים.

הפסקת כהונה (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

9א.     (א) חבר ועדת המחקר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;

(2)   הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי להיות חבר הועדה;

(3)   חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג בועדה;

(4)   לגבי נציג ציבור – אם נתמנה לעובד המדינה;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

(5)   נעדר מארבע ישיבות רצופות של ועדת המחקר או משש ישיבות בתוך שנה, זולת אם השרים קבעו, בהודעה לרשות, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות;

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

(6)   התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.

          (ב)  השרים רשאים להעביר חבר ועדת המחקר מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו דרך קבע, או לתקופה העולה על שישה חודשים ברציפות, למלא את תפקידו.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(2) או נחשד בעבירה כאמור, רשאים השרים, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו; היועץ המשפטי לממשלה ייתן, לפני מתן חוות דעתו, הזדמנות לחבר להשמיע את טענותיו; הושעה חבר הועדה לפי הוראות סעיף קטן זה, ימונה לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, בדרך שבה הוא מונה כאמור בסעיף 9.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 109 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 9א

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 265 (ה"ח 926)

9א. (א) חבר ועדת המחקר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;

(2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי להיות חבר הועדה;

(3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג בועדה;

(4) לגבי נציג ציבור – אם נתמנה לעובד המדינה;

(5) נעדר מארבע ישיבות רצופות של ועדת המחקר או משש ישיבות בתוך שנה, זולת אם השרים קבעו, בהודעה לרשות, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות;

(6) התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.

(ב) השרים רשאים להעביר חבר ועדת המחקר מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו דרך קבע, או לתקופה העולה על שישה חודשים ברציפות, למלא את תפקידו.

(ג) הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(2) או נחשד בעבירה כאמור, רשאים השרים, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו; היועץ המשפטי לממשלה ייתן, לפני מתן חוות דעתו, הזדמנות לחבר להשמיע את טענותיו; הושעה חבר הועדה לפי הוראות סעיף קטן זה, ימונה לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, בדרך שבה הוא מונה כאמור בסעיף 9.

תפקידי ועדות המחקר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

10.  (א)  ועדות המחקר יחליטו בדבר הענקת הטבות בהתאם להוראות מסלולי ההטבות שקבעה המועצה ולתקציב שהוקצה להפעלתם; ועדות המחקר יהיו רשאיות לקבוע תנאים למתן ההטבות לשם יישום הוראות מסלולי ההטבות ובכלל זה לקבוע תנאים מוקדמים ותנאים לביצוע, והכול בכפוף להוראות מסלולי ההטבות שקבעה המועצה.

          (ב)  כל שינוי בפעילות שבשלה ניתנה הטבה שאישרה ועדת מחקר במסגרת מסלול הטבות, טעון את אישורה מראש.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 109 (ה"ח 3045)

10. (א) אלה תפקידי ועדת המחקר:

(1) להחליט בדבר מתן אישור לתכניות (להלן – אישור) במסגרת תקציב המדינה ולקבוע תנאים לאישורן וכן להחליט בדבר מתן הטבות לתכניות ושיעורן;

(2) לקבוע סדרים ומועדים להגשת בקשות לאישור תכנית;

(2) לקבוע, באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובמסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת כספים, מסלולי הטבות נוספים לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, בהתאם למטרות חוק זה, ולפרסמם ברשומות;

(3) לקבוע תנאים למתן הטבות;

(3) לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תנאים ואמות מידה למתן הטבות ואת שיעורן, בהתאם למטרות חוק זה (בסעיף זה - הכללים); הכללים יפורסמו ברשומות;

(4) לתת ידיעות בעניני השקעות במחקר ופיתוח תעשייתי בישראל ולהפיצן;

(5) להמליץ לפני כל רשות מוסמכת לכך, שתעניק, במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם ובמסגרת אמות המידה שקבעה ועדת המחקר לאישור תכניות, הנחה, הקלה, רשיון או הלוואה העשויים לסייע להגשמת מטרת חוק זה להגשמתן של מטרות חוק זה.

(ב) ועדת המחקר תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 265 (ה"ח 926)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

תפקידי ועדת המחקר

10. (א) אלה תפקידי ועדת המחקר:

(1) להחליט בדבר מתן אישור לתכניות (להלן – אישור) במסגרת תקציב המדינה ולקבוע תנאים לאישורן וכן להחליט בדבר מתן הטבות לתכניות ושיעורן;

(2) לקבוע, באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובמסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת כספים, מסלולי הטבות נוספים לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, בהתאם למטרות חוק זה, ולפרסמם ברשומות;

(3) לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תנאים ואמות מידה למתן הטבות ואת שיעורן, בהתאם למטרות חוק זה (בסעיף זה – הכללים); הכללים יפורסמו ברשומות;

(4) (נמחקה);

(5) להמליץ לפני כל רשות מוסמכת לכך, שתעניק, במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם ובמסגרת אמות המידה שקבעה ועדת המחקר לאישור תכניות, הנחה, הקלה, רשיון או הלוואה העשויים לסייע להגשמתן של מטרות חוק זה.

(ב) (בוטל).

ישיבות ועדת המחקר (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

10א.  (א)  המנין החוקי בישיבות ועדת המחקר הוא ארבעה חברים לפחות, ובהם יושב ראש הוועדה ולפחות חבר אחד שהוא עובד המדינה וחבר אחד מקרב הציבור.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   החלטות ועדת המחקר יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה.

          (ד)  היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש ועדת המחקר, ובהעדרו – ממלא מקומו.

          (ה)  ועדת המחקר תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ו)   המנהל הכללי של הרשות ישמש ממלא מקום יושב ראש ועדות המחקר, אלא אם כן קבעה המועצה אחרת בהוראות מסלול ההטבות, לבקשת ראש הרשות.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ז)   ראש הרשות רשאי לוותר על חברותו בוועדת מחקר באופן זמני או קבוע ולמנות במקומו עובד משרד הכלכלה הכפוף לו בתפקידו כמדען ראשי, כממלא מקום זמני או קבוע לעניין חברותו בוועדה; ויתר ראש הרשות על חברותו בוועדת מחקר כאמור –

(1)   יהיה המנהל הכללי של הרשות יושב ראש הוועדה;

(2)   יהיה רשאי ראש הרשות, בכל עת, לחזור ולכהן כחבר ועדת המחקר ויושב הראש שלה.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 10א

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 265 (ה"ח 926)

10א. (א) המנין החוקי בישיבות ועדת המחקר הוא ארבעה חברים לפחות, שמתוכם שלושה הם נציגי הממשלה ובהם יושב ראש הועדה או ממלא מקומו ונציג ציבור אחד ובהם יושב ראש הוועדה ולפחות חבר אחד שהוא עובד המדינה וחבר אחד מקרב הציבור.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), בעת קבלת החלטות בנושאי מדיניות, מסלולי הטבות חדשים וקביעת תנאים ואמות מידה למתן הטבות וקביעת שיעורן, יהיו נוכחים לפחות ארבעה נציגי הממשלה, ובהם יושב ראש ועדת המחקר ונציג ציבור אחד.

(ג) החלטות ועדת המחקר יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה.

(ד) היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש ועדת המחקר, ובהעדרו – ממלא מקומו.

(ה) ועדת המחקר תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

(ו) המנהל הכללי של הרשות ישמש ממלא מקום יושב ראש ועדות המחקר, אלא אם כן קבעה המועצה אחרת בהוראות מסלול ההטבות, לבקשת ראש הרשות.

(ז) ראש הרשות רשאי לוותר על חברותו בוועדת מחקר באופן זמני או קבוע ולמנות במקומו עובד משרד הכלכלה הכפוף לו בתפקידו כמדען ראשי, כממלא מקום זמני או קבוע לעניין חברותו בוועדה; ויתר ראש הרשות על חברותו בוועדת מחקר כאמור –

(1) יהיה המנהל הכללי של הרשות יושב ראש הוועדה;

(2) יהיה רשאי ראש הרשות, בכל עת, לחזור ולכהן כחבר ועדת המחקר ויושב הראש שלה.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

11.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

מינוי המועצה

11. (א) השרים ימנו למועצה, בנוסף לחברי ועדת המחקר, חמישה חברים שימונו בהמלצת ארגונים של תעשיינים שהם לדעת השרים ארגונים יציגים לענין חוק זה, שלושה חברים מקרב הקהילה המדעית, ארבעה חברים מקרב עובדי המדינה ושלושה חברים מקרב הציבור.

(ב) חבר המועצה יתמנה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

12.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

תפקיד המועצה

12. תפקיד המועצה הוא לייעץ לשרים בכל ענין הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה ובכל הנוגע לפיתוח תעשיות עתירות מדע וקביעת יעדים לאומיים רב-שנתיים לקידום מחקר ופיתוח הדרוש לפיתוחן, לרבות הקמת תשתית מדעית וטכנולוגית למטרה זו והשגת ידע וטכנולוגיות ממקורות חוץ.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

13.    (בוטל).

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

סדרי פעולת המועצה

13. המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.

סודיות (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

14.  (א)  אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי החלטת ראש הרשות או המועצה, או בהסכמתם.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ב)  מי שנמסרו לו מסמכים מטעם ועדת המחקר לשם מתן חוות דעת או לכל מטרה אחרת, לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר אלא על פי הרשאה מאת ראש הרשות או המועצה.

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

          (ג)   המועצה תגבש נהלים לעניין שמירת הסודיות בפעילות הרשות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם, ובכלל זה לגבי בקשות למתן הטבות ואישורים הניתנים לפי חוק זה, ובשים לב לדיני הקניין הרוחני הנוהגים בישראל.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

14. (א) אין לגלות מדיוניהן של ועדת המחקר או המועצה או כל חומר שנמסר להן אלא על ידי ראש המינהל, יושב ראש המועצה או השרים, או בהסכמתם.

(א) אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי החלטת ראש המינהל או השרים, או בהסכמתם.

(ב) מי שנמסרו לו מסמכים מטעם ועדת המחקר או המועצה לשם מתן חוות דעת או לכל מטרה אחרת, לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר אלא על פי הרשאה מאת ראש המינהל.

(ג) ראש המינהל, באישור השרים, רשאי לקבוע כללים בדבר שמירת הסודיות של התכניות, אישורן, והמעקב אחר ביצוען.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 265 (ה"ח 926)

14. (א) אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי החלטת ראש המינהל או השרים ראש הרשות או המועצה, או בהסכמתם.

(ב) מי שנמסרו לו מסמכים מטעם ועדת המחקר לשם מתן חוות דעת או לכל מטרה אחרת, לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר אלא על פי הרשאה מאת ראש המינהל ראש הרשות או המועצה.

(ג) ראש המינהל, רשאי לקבוע כללים בדבר שמירת הסודיות של התכניות, אישורן, והמעקב אחר ביצוען.

(ג) המועצה תגבש נהלים לעניין שמירת הסודיות בפעילות הרשות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם, ובכלל זה לגבי בקשות למתן הטבות ואישורים הניתנים לפי חוק זה, ובשים לב לדיני הקניין הרוחני הנוהגים בישראל.

ניגוד ענינים (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

15.    (א)  לא יכהן כחבר ועדת המחקר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד ענינים בין תפקידו זה לבין תפקיד אחר שלו, שאינו במסגרת שירות המדינה, או ענין אחר שלו או של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם במישרין או בעקיפין; לענין זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

          (ב)  חבר ועדת המחקר שעשוי להיות לו, לקרובו או לתאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם, ענין, אישי או אחר, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון לפני הועדה, יודיע על כך ליושב ראש הועדה או לממלא מקומו, מיד לאחר שנודע לו על כך, ולא יהיה נוכח בכל דיון באותו נושא.

          (ג)   בסעיף זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, אח או צאצא של אחד מאלה, וכל אדם הסמוך על שולחנו של חבר ועדת המחקר, וכן סוכן, שותף, מעביד או עובד של חבר כאמור.

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. חבר ועדת המחקר או המועצה לא ישתתף בדיון בועדת המחקר או במועצה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם הענין הנידון או שיש לו ענין אישי בענין הנידון.

דין חברי ועדת מחקר שאינם עובדי המדינה (תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

15א.  חברי ועדת המחקר שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

(1)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(2)  חוק העונשין, התשל"ז-1977, לענין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3)  פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

מיום 1.4.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1878 מיום 24.11.2002 עמ' 110 (ה"ח 3045)

הוספת סעיף 15א

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'1: חובת זהירות וחובת אמונים של נושא משרה ברשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'1

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן א': הגדרות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סימן א'

הגדרות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ב.  בפרק זה –

          "נושא משרה" – חבר המועצה, חבר ועדת מחקר, המנהל הכללי של הרשות, משנה או סגן למנהל הכללי של הרשות, וכל ממלא תפקיד כאמור ברשות, אף אם תוארו שונה, וכן מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי של הרשות;

          "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או של תאגיד אחר שהוא או קרובו נושאי משרה בו או שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

          "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 15.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ב

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ב': חובת זהירות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סימן ב'

חובות נושא משרה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ג.   (א)  נושא משרה חב כלפי הרשות חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

          (ב)  אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת זהירות של נושא משרה כלפי אדם אחר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ג

אמצעי זהירות ורמת מיומנות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ד.  נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים כדי להבטיח כי פעולות הנעשות על ידיו בתוקף תפקידו עולות בקנה אחד עם תפקידי הרשות ומטרות חוק זה, וכדי לקבל מידע שיש לו חשיבות לצורך קבלת החלטה או ביצוע פעולה הנעשים על ידיו בתוקף תפקידו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ד

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ג': חובת אמונים

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סימן ג'

חובת אמונים ואיסור ניגוד עניינים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ה.  (א)  נושא משרה חב חובת אמונים לרשות, ינהג בתום לב ויפעל להגשמת תכליתה של הרשות, ובכלל זה –

(1)   יימנע מכל פעולה שיש בה כדי להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו ברשות לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו, ובכלל זה לא יטפל ולא ישתתף בדיון ובהצבעה בישיבות, בנושא העלול להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור; לעניין פסקה זו, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה;

(2)   יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם פעולות הרשות;

(3)   יימנע מניצול הזדמנות עסקית של הרשות במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

(4)   יגלה לרשות כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענייניה, שבאו לידיו בתוקף מעמדו ברשות.

          (ב)  על אף האמור בסעיף (א), חבר המועצה שהוא עובד המדינה רשאי להביא בחשבון בגדר שיקוליו והחלטותיו, גם את מדיניות הממשלה ואת מדיניות המשרד הממשלתי שבו הוא עובד, ולא יראו אותו כמצוי בניגוד עניינים בשל כך בלבד.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע את קיומה של חובת אמונים של נושא משרה כלפי אדם אחר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 266 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ה

הודעה על חשש לניגוד עניינים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ו.   התברר לנושא משרה כי נושא הנדון או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף 15ה(א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או למנהל הכללי של הרשות, לפי העניין, וינהג לפי הנחיותיהם.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ו

תרופות בשל הפרת חובת אמונים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ז.   (א)  על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי הרשות יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים.

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), רואים נושא משרה שהפר חובת אמונים כלפי הרשות כמי שהפר התקשרות עם הרשות.

          (ג)   הרשות רשאית לבטל פעולה שעשה נושא משרה בשם הרשות כלפי אדם אחר או לתבוע מאותו אדם את הפיצויים המגיעים לה מנושא המשרה, אף בלא ביטול הפעולה, אם אותו אדם ידע על הפרת חובת האמונים של נושא המשרה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ז

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

סימן ד': שיפוי וביטוח ותביעה בשם הרשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סימן ד'

איסור מתן פטור מאחריות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ח.  הרשות אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או הפרת חובת האמונים כלפיה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ח

שיפוי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ט.  (א)  הרשות רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 260(א) לחוק החברות שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.

          (ב)  הרשות אינה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בשל חבות או הוצאה כאמור בסעיף קטן (א) אלא בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ומטעמים שיירשמו, ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי כאמור אלא בהתאם להוראות פסקה (1) של סעיף 260(ב) לחוק החברות.

          (ג)   החלטה על מתן שיפוי לפי סעיף קטן (א) או מתן התחייבות לשיפוי לפי סעיף קטן (ב) תתקבל במועצה, והיא טעונה אישור של שר האוצר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 267 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ט

ביטוח אחריות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15י.   (א)  הרשות רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, במקרים המפורטים בסעיף 261 לחוק החברות.

          (ב)  החלטה על התקשרות בחוזה לביטוח אחריות נושאי משרה טעונה אישור של שר האוצר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15י

הגבלות על מתן שיפוי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יא. על אף האמור בסעיף 15ט, הרשות אינה רשאית לתת שיפוי בדיעבד או התחייבות מראש לשיפוי או להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל כל אחד מהעניינים המנויים בסעיף 263 לחוק החברות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יא

העדר תוקף (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יב. לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח אחריותו של נושא משרה שנעשו בניגוד להוראות סימן זה, ונושא משרה לא יקבל, במישרין או בעקיפין, התחייבות כאמור.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יב

תביעה בשם הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יג.  היועץ המשפטי לממשלה רשאי לתבוע בשם הרשות נושא משרה בשל נזק שנגרם לרשות ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו כלפי הרשות על פי דין.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יג

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'2: עסקאות עם נושא משרה ברשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'2

הגדרות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יד. בפרק זה –

          "נושא משרה", "עניין אישי" – כהגדרתם בסעיף 15ב;

          "עסקה" – כהגדרתה בחוק החברות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יד

איסור עסקאות עם נושא משרה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15טו. הרשות לא תתקשר בעסקאות עם נושא משרה בה, למעט לעניין תנאי כהונתו או העסקתו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15טו

חובת גילוי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15טז. (א)  נושא משרה ברשות היודע שיש לו עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של הרשות, יגלה לרשות, בלא דיחוי ולא יאוחר מישיבת המועצה שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות עניינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

          (ב)  נושא משרה שלא גילה את עניינו האישי כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15טז

עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יז.  עסקה של הרשות עם נושא משרה בה לעניין תנאי כהונתו או העסקתו וכן עסקה של הרשות עם אדם אחר שלנושא המשרה ברשות יש בה עניין אישי טעונות אישור של ועדת הביקורת והמועצה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 268 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יז

הימנעות חברי המועצה מהשתתפות בישיבות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יח. (א)  חבר המועצה שיש לו עניין אישי בעסקה המובאת לאישור ועדת הביקורת או המועצה, לא יהיה נוכח בדיון ולא ישתתף בהצבעות בוועדת הביקורת ובמועצה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), חבר המועצה רשאי להיות נוכח בדיון בוועדת הביקורת ולהשתתף בהצבעה, אם לרוב חברי ועדת הביקורת יש עניין אישי באישור העסקה, וכן רשאי הוא להיות נוכח בדיון במועצה ולהשתתף בהצבעה, אם לרוב חברי המועצה יש עניין אישי באישור העסקה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יח

עסקה חסרת תוקף (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15יט. (א)  לעסקה של הרשות שנעשתה בניגוד להוראות סימן זה לא יהיה תוקף כלפי הרשות וכלפי נושא המשרה, ואם היא עסקה לעניין תנאי כהונתו או העסקתו של נושא המשרה – לא יהיה לה תוקף כאמור, לרבות אם נפל פגם מהותי בהליך אישורה לפי סימן זה או אם נעשתה בחריגה מהותית מהאישור.

          (ב)  לעסקה כאמור בסעיף קטן (א) לא יהיה תוקף גם כלפי אדם אחר אם אותו אדם ידע כי העסקה היא עם נושא משרה, ואם העסקה היא לעניין תנאי כהונתו או העסקתו של נושא המשרה – לא יהיה לה תוקף כאמור אם אותו אדם ידע או היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה כנדרש לפי פרק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15יט

ביטול עסקה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כ.  הרשות רשאית לבטל עסקה הטעונה אישור לפי סימן זה עם אדם שאינו נושא משרה, וכן רשאית היא לתבוע מאותו אדם פיצויים בשל נזק שנגרם לה, אף בלא ביטול העסקה, אם אותו אדם ידע על עניינו האישי של נושא המשרה באישור העסקה, וידע או היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה כנדרש לפי סימן זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כ

אישור המועצה (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כא. חזקה על אדם שלא היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה לפי סימן זה, אם קיבל את אישור המועצה לכך שהתקבלו כל האישורים הנדרשים לעסקה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כא

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'3: בעלי תפקידים מיוחדים ברשות

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'3

רואה חשבון מבקר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כב. המועצה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (בפרק זה – פעולת ביקורת).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כב

סמכויות רואה החשבון המבקר (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כג. (א)  רואה החשבון המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי הרשות הדרושים לו לשם מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.

          (ב)  רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל ישיבת מועצה או ועדה מוועדותיה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת או בישיבת מועצה המתכנסת לפי סעיף 15כד(ג).

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כג

חובת דיווח  ואי-תלות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כד. (א)  על רואה החשבון המבקר יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 45 לחוק החברות הממשלתיות וההוראות לפי סעיפים 160 ו-161 לחוק החברות.

          (ב)  נודע לרואה החשבון המבקר אגב פעולת ביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של הרשות, ידווח על כך לראש הרשות.

          (ג)   הודיע רואה החשבון המבקר על ליקויים כאמור בסעיף קטן (ב), יזמן ראש הרשות, בלא דיחוי, ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 269 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כד

מבקר פנימי (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כה. המועצה תמנה לרשות מבקר פנימי; הוראות סעיפים 48 ו-49 לחוק החברות הממשלתיות יחולו על המינוי, הכהונה, הסמכויות והמעמד של המבקר הפנימי של הרשות, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 270 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כה

היועץ המשפטי של הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כו. (א)  מועצת הרשות תמנה יועץ משפטי לרשות, שיהיה עובד הרשות.

          (ב)  חוות דעתו של היועץ המשפטי לגבי המצב המשפטי הקיים, מחייבת את הרשות.

          (ג)   קבע היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו קביעה אחרת מזו של היועץ המשפטי של הרשות, תחייב את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 270 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כו

חשב הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כז. (א)  החשב הכללי במשרד האוצר ימנה חשב לרשות, שיהיה עובד משרד האוצר.

          (ב)  כל התחייבות, הזמנה, חוזה או הסכם המחייבים את הרשות בהוצאה כספית, יהיו טעונים אישור של חשב הרשות; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מן הצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות כאמור לפי כל דין.

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות סעיף זה, כל הסמכויות הנוגעות להסדרי חוב, לרבות כל שינוי באופן פירעון חוב, פירעון מוקדם, דחיית החזרי הלוואה, מיחזור הלוואה ואיחוד ופיצול לוחות סילוקין של הלוואה, יהיו נתונות לחשב הכללי במשרד האוצר או מי מטעמו, ואולם החשב הכללי רשאי להסמיך את חשב הרשות להפעיל את הסמכויות האמורות, כולן או חלקן.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 270 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כז

החלת דינים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כח.       עובדי הרשות, חברי המועצה וחברי ועדות המחקר שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים המנויים להלן:

(1)  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספית), התשי"ט-1959;

(2)  חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

(3)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;

(4)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(5)  חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור;

(6)  פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(7)  חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 270 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כח

(תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

פרק ג'4: הניהול הכספי של הרשות ושקיפות לציבור

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת פרק ג'4

תקציב הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15כט.       (א)   התקציב השנתי של הרשות ימומן מתקציב המדינה, וייקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה נפרד בסעיף התקציב של משרד הכלכלה; לעניין זה –

          "חוק התקציב השנתי" – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב;

          "סעיף תקציב", "תחום פעולה" – כהגדרתם בחוק התקציב השנתי.

          (ב)  התקציב המינהלי של הרשות יהיה נפרד מתקציב מסלולי ההטבות ולא תתאפשר המרה של תקציב מסלולי ההטבות לתקציב המינהלי של הרשות אלא באישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15כט

הכנסות הרשות (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15ל.  הכנסות הרשות מתמלוגים או ממקורות נוספים ישולמו לאוצר המדינה וישמשו לעידוד החדשנות הטכנולוגית בתעשייה באמצעות הרשות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15ל

גיוס הון (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לא. (א)  הרשות רשאית, במקרים חריגים וככל שיש הצדקות מקצועיות לכך, ולאחר אישור בכתב מאת ראש הרשות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר והחשב הכללי במשרד האוצר, ובתנאים נוספים שיקבעו שני האחרונים, לגייס הון בישראל ומחוצה לה כנגד חוב בלבד ולא כנגד תמלוגים או נכסים של הרשות, למימון מסלולי הטבה מסוימים שהמועצה קבעה אותם מראש; החזר החוב לא יבוצע מתמלוגים או מנכסי הרשות אלא מתקציב המדינה בלבד.

          (ב)  החלטת הרשות כאמור בסעיף קטן (א), טעונה אישור של השרים ושל ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לא

ועדת נכסים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לב. (א)  נכסים שצברה הרשות כתוצאה מהפעלתם של מסלולי הטבות (בסעיף זה – הנכסים), ינוהלו על ידי ועדה ייעודית לנושא זה (בחוק זה – ועדת הנכסים).

          (ב)  הרכב ועדת הנכסים יהיה זהה להרכב ועדת מחקר, וההוראות החלות לגבי ועדת מחקר יחולו לגבי ועדת הנכסים, בשינויים המחויבים; ואולם תנאי לקיומו של מניין חוקי בוועדת הנכסים הוא נוכחותם של כל חברי הוועדה שהם עובדי המדינה.

          (ג)   לוועדת הנכסים תהיה הסמכות הבלעדית לבצע פעולות הנדרשות לניהול הנכסים, ובכלל זה מכירה, העברה או מימוש של הנכסים.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), שר האוצר רשאי, בנסיבות מיוחדות, להורות לוועדת הנכסים לבצע פעולות כאמור באותו סעיף קטן שעליהן יורה, למעט לעניין זכויות הרשות בשותפות מוגבלת כאמור בסעיף 15לח; שר האוצר יורה כאמור רק לאחר שהמועצה חיוותה את דעתה בנושא ואם סבר כי אין במתן ההוראה כדי לפגוע באופן משמעותי בהגשמת מטרות חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 271 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לב

דוחות כספיים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לג. (א)  המועצה אחראית לעריכת הדוחות הכספיים המפורטים של הרשות ולאישורם; הדוחות הכספיים ייערכו בהתאם לכללי החשבונאות הממשלתיים העדכניים באותה העת, לפי הנחיית החשב הכללי במשרד האוצר.

          (ב)  הוראות סעיפים 171 ו-172 לחוק החברות לעניין עריכת דוחות כספיים, החלות על חברה פרטית, יחולו בשינויים המחויבים על הרשות, בכפוף להוראות חוק זה.

          (ג)   הדוחות הכספיים של הרשות יאושרו בידי המועצה, ייחתמו בשמה ויוגשו לשרים לא יאוחר מיום 31 במרס בכל שנה.

          (ד)  בסעיף זה, "דוחות כספיים" – מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי מזומנים, לרבות הביאורים להם.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 272 (ה"ח 926)

הוספת סעיף 15לג

שקיפות לציבור (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015

15לד. הרשות תקבע נהלים הנדרשים לשמירה על השקיפות לציבור לפי כל דין, תפעל לפיהם ותנקוט את האמצעים הדרושים לפעולה לפי נהלים אלה.

מיום 1.1.2016