תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), תשנ"ו-1996

משפט פרטי וכלכלה – תעשיה – עידוד התעשיה (מסים)

מסים – עידוד התעשיה

מסים – שיעורים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': שיעור התמלוגים

Go

3

סעיף 2

תמלוגים ממכירת המוצר

Go

3

סעיף 3

חיוב בשיעור תמלוגים מוגדל

Go

3

פרק ג': הסדר תשלום תמלוגים לחברות גדולות ועתירות מו"פ

Go

3

סעיף 3א

ועדה להסדר תמלוגים

Go

3

סעיף 3ב

תנאים לעריכת הסדר תשלום תמלוגים

Go

4

סעיף 3ג

בקשה לעריכת הסדר תשלום תמלוגים

Go

4

סעיף 3ד

שערוך חוב התמלוגים ועריכת הסדר תשלום תמלוגים

Go

4

סעיף 3ה

אישור הסדר תשלום התמלוגים על ידי החברה

Go

4

סעיף 3ו

מעמד הסדר תשלום התמלוגים

Go

4

פרק ד': הוראות שונות

Go

4

סעיף 4

העברת זכויות ייצור אל מחוץ לישראל

Go

4

סעיף 5

מכירת אב טיפוס

Go

4

סעיף 6

חובת דיווח

Go

4

סעיף 7

מועד ואופן תשלום תמלוגים

Go

5

סעיף 8

תמלוגים שלא שולמו, תמלוגים ששולמו בחסר או ביתר

Go

5

סעיף 9

ביטול

Go

5

סעיף 10

תחילה, תחולה והוראות מעבר

Go

5


תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), תשנ"ו-1996*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3, 21(ג) ו-52 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, תשמ"ד-1984 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחקר, אנו מתקינים תקנות אלה:

תק' תשס"ב-2001

פרק א': פרשנות

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 13

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "המוצר" – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק, לרבות חלק של אותו המוצר ושיפור מהותי במוצר הקיים, ולרבות ידע, שפותח לפי התכנית או כתוצאה מביצוע התכנית, בין במישרין ובין בעקיפין, בין שפותח כולו ובין בחלקו במימון המינהל;

תק' תשס"ב-2001

          "הסדר תשלום תמלוגים" – הסדר בין לשכת המדען הראשי לבין חברה, לתשלום החוב הסופי לפירעון בהתאם לתקנות אלה;

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 13

הוספת הגדרת "הסדר תשלום תמלוגים"

          "הפרשי הצמדה וריבית" – כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961;

          "ועדת המחקר" – כאמור בסעיף 9 לחוק;

          "חברה" – מקבל האישור או אדם או תאגיד קשור, כמשמעותם בסעיף 21(א) לחוק;

תק' תשס"ב-2001

          "חברה גדולה ועתירת מו"פ" – חברה שמתקיימים בה שני תנאים אלה:

(1)   היא מעסיקה למעלה מ-200 עובדים במחקר ופיתוח בישראל, או שתקציבה למחקר ופיתוח בישראל עולה על 20 מיליון דולר של ארה"ב בשנה, בהתאם לדוח הכספי האחרון של החברה;

(2)   מכירותיה מפעילות ייצור בישראל עולות על 100 מיליון דולר של ארצות הברית בשנה שקדמה להגשת הבקשה;

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת הגדרת "חברה גדולה ועתירת מו"פ"

          "חברה מתחילה" – כמשמעותה בסעיף 1 בתוספת לחוק;

תק' תשס"ב-2001

          "חוב סופי לפירעון" – הסכום המתקבל ממכפלת חוב התמלוגים המשוערך בשיעור ההחזר, בניכוי התמלוגים ששילמה החברה עד מועד עריכת הסדר תשלום תמלוגים, כפי שנרשם בספרי המינהל;

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת הגדרת "חוב סופי לפירעון"

תק' תשס"ב-2001

          "חוב תמלוגים משוערך" – סך כל סכומי המענקים הצמודים שקיבלה חברה בכל תיקי התכנית, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית; נקבעה תקרת תמלוגים מוגדלת, כהגדרתה בתקנה 4, לחלק מתיקי התכנית, יחושבו סכומי המענקים בתיקים אלה כמכפלת סכומי המענקים בתקרת התמלוגים המוגדלת;

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת הגדרת "חוב תמלוגים משוערך"

תק' תשנ"ט-1998

          "חברה צעירה" – (נמחקה);

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5939 מיום 3.12.1998 עמ' 110

מחיקת הגדרת "חברה צעירה"

הנוסח הקודם:

"חברה צעירה" – חברה אשר מתקיימים בה שני אלה:

(1) מתאריך רישומה כתאגיד ועד להגשת הבקשה למינהל עברו פחות משלוש שנים;

(2) מחזור המכירות הכולל והמצטבר שלה ושל הגופים הקשורים אליה לא עלה על 6 מליון דולר בשלוש שנות הכספים שקדמו להגשת הבקשה;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מועד המכירה" – מועד האספקה בפועל של המוצר ללקוח; במכירת זכויות – מועד העברתן ללקוח; בעבודה מתמשכת – בהתאם להתקדמות העבודה; הכל כפי שנרשם בספרי החברה ובדוחותיה המבוקרים;

          "מחיר המכירה" – סכום מכל סוג שהוא שרשמה או שזקפה החברה בספריה או בדוחותיה הכספיים המבוקרים במסגרת הכנסותיה, בעד מכירת המוצר, כשהוא מחושב ונקוב בדולרים לפי שער הדולר שפורסם לאחרונה לפני מועד המכירה, לרבות עמלות סוכנים, עמלות שיווק, הוצאות הובלה, נסיעות, עמלות תיווך וכיוצא באלה, ולמעט מס קניה, מע"מ וביטוח שער; במקרים מיוחדים, שבהם מכרה החברה בתמורה שאיננה כספית או שהמחיר שננקב מושפע מיחסים מיוחדים, תקבע הועדה את שווי התמורה לפי שוויה המקובל בענף;

          "מכירת המוצר" – התקשרות חוזית לענין הקניה, העברה, החכרה, השכרה ומתן זכות לייצור, לשיווק או לשימוש במוצר עצמו, בפיתוח שלו לרבות כאשר המוצר משמש חלק מטובין אחרים, וכן יצירת התחייבות למתן שירותי תחזוקה, התקנה, הדרכה, ייעוץ, ביצוע יישומים וכל שירות אחר הקשור למוצר;

          "מע"מ" – מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

          "מקבל האישור" – מי שניתן לו אישור לתכנית לפי סעיף 17(ד) לחוק וקיבל מענק לפי החוק;

          "סכום המענק הצמוד" – סכום המענק שקיבל מקבל האישור בשקלים חדשים כפי שנרשם בספרי המינהל מחושב ונקוב בדולרים לפי שער הדולר שפורסם לאחרונה לפני מועד הענקתו;

תק' תשנ"ט-1998

          "ריבית שנתית" – ריבית בשיעור משתנה בגובה ריבית הליבור (Libor) לפקדונות בדולרים, לתקופה של שנים עשר חודשים, כפי שפורסמה ביום המסחר הראשון של כל שנה, בדף FRBD של סוכנות רויטרס בשעה 11.00 GMT, או בפרסום חלופי שלפי הודעת בנק ישראל לציבור קובע את הריבית האמורה;

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5939 מיום 3.12.1998 עמ' 110

הוספת הגדרת "ריבית שנתית"

תק' תשס"ב-2001

          "שיעור ההחזר" – השיעור מחוב התמלוגים המשוערך שאותו תחויב החברה להחזיר ללשכת המדען הראשי במסגרת הסדר תשלום תמלוגים;

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת הגדרת "שיעור החחזר"

          "שער הדולר" – השער היציג של הדולר של ארצות הברית שמפרסם בנק ישראל;

תק' תשס"ב-2001

          "תיק" – בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ, שאישרה ועדת המחקר;

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת הגדרת "תיק"

תק' תשס"ב-2001

          "תכנית" – תכנית שנתית או רב-שנתית למחקר ופיתוח שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או לפיתוח תהליך קיים או לשיפור מהותי בתהליך קיים; לענין זה, "תכנית רב שנתית" – כל התיקים שאושרו מזמן לזמן במסגרת אותה תכנית.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת הגדרת "תכנית"

תק' תשס"ב-2001

פרק ב': שיעור התמלוגים

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת כותרת פרק ב'

תמלוגים ממכירת המוצר תק' תשנ"ט-1998

2.    (א)  מקבל האישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים ממכירת המוצר, עד סכום מצטבר השווה לסכום המענק הצמוד שקיבל בשל התכנית כולה או עד תקרת התמלוגים המוגדלת כמשמעותה בתקנה 4, בתוספת ריבית שנתית; הריבית השנתית תיקבע לגבי כל בקשה במועד אישורה, בהתאם לשיעור הריבית השנתית שהיה בתוקף באותה עת, ותחול על כל כספי המענק שיתקבלו בשל אישור כאמור.

תק' תשנ"ט-1998

          (א1) כל תשלום של תמלוגים כאמור בתקנת משנה (א), ייזקף לזכות מקבל האישור בשל כל סכומי המענקים שנתקבלו בתכנית כולה, בהתאם לסדר קבלתם.

          (ב)  התמלוגים ישולמו למן תחילת המכירות של המוצר הראשון שייוצר בהתאם לתוכנית (להלן – מועד תחילת ההחזר).

תק' תשנ"ט-1998

          (ג)   (בוטלה).

          (ד)  במכירת המוצר לאדם או לתאגיד קשור או לאחר, יחושבו התמלוגים לפי מחיר המכירה; ואולם, במכירת המוצר באמצעות אדם או באמצעות תאגיד קשור, יראו את מועד המכירה הראשונה לאדם או לתאגיד הקשור כמועד המכירה המחייב תשלום תמלוגים לפי החוק ומחיר המכירה שלפיו יחושבו התמלוגים יהיה מחיר המכירה הגבוה ביותר שקיבלה החברה בעד מכירת המוצר.

          (ה)  מקבל האישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים בשיעורים משתנים שיחושבו באחוזים ממחיר המכירה של המוצר כמפורט להלן:

(1)   בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת ההחזר – 3 אחוזים, ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 4 אחוזים;

(2)   מתחילת השנה הרביעית עד תום השנה הששית ממועד תחילת ההחזר – 4 אחוזים, ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 5 אחוזים;

(3)   מתחילת השנה השביעית ממועד תחילת ההחזר ואילך – 5 אחוזים ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 6 אחוזים;

תק' תשנ"ט-1998 תק' תשס"א-2000

(4)   על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3),

(א)   בתקופה שמיום כ"ב בטבת תשנ"ז (1 בינואר 1997) עד יום י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1999), ישלם מקבל האישור לאוצר המדינה תמלוגים בשיעור המפורט בפסקה (1), אף אם עברו שלוש שנים או יותר ממועד תחילת ההחזר כמשמעותו בתקנה 2(ב) או 10(ג), לפי הענין;

תק' תשס"א-2000

(ב)   בתקופה שמיום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000), ישלם מקבל אישור לאוצר המדינה תמלוגים בשיעור של 3.5%, ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 4.5%, אף אם עברו שלוש שנים או יותר ממועד תחילת החזר כמשמעותו בתקנה 2(ב) או בתקנה 10(ג), לפי הענין.

תק' תשס"ב-2001

          (ה1) על אף האמור בתקנת משנה (ה), מקבל אישור שהוא חברה גדולה ועתירת מו"פ, ישלם לאוצר המדינה תמלוגים בשיעור של 5% מדי שנה, שיחושבו באחוזים ממחיר המכירה של המוצר.

תק' תשנ"ט-1998

          (ו)   קבעה ועדת המחקר כי המוצר נמכר כחלק ממוצר אחר או כחלק ממערכת מוצרים (להלן – מוצר שלם), ישלם מקבל האישור לאוצר המדינה תמלוגים כלהלן:

(1)   נמכר המוצר גם בשוק הפתוח – לפי השיעורים הנקובים בתקנת משנה (ה) ועל בסיס המחיר שנתקבל בשוק הפתוח;

(2)   אין המוצר נמכר בשוק הפתוח – לפי השיעורים הנקובים בתקנת משנה (ה) ממחיר המכירה של המוצר השלם, כפול בעלות הייצור של המוצר, ומחולק בעלות הייצור של המוצר השלם.

תק' תשנ"ט-1998 תק' תשס"ב-2001

          (ז)   ניתן למקבל האישור אישור נוסף לאותה תכנית, תחול עליו החובה לשלם תמלוגים לגבי התכנית כולה בתנאים שהיו קבועים בעת מתן האישור האחרון; ואולם החובה לשלם ריבית, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(א1), לא תחול על סכום המענק שקיבל מקבל האישור בשל אישורים שניתנו לפני יום י"ג בטבת תשנ"ט (1 בינואר 1999), והחובה של מקבל אישור שהוא חברה גדולה ועתירת מו"פ לשלם תמלוגים בשיעור של 5%, כאמור בתקנת משנה (ה1), לא תחול על סכום המענק שקיבל מקבל האישור בשל אישורים שניתנו לפני יום ט"ז בכסלו התשס"ב (1 בדצמבר 2001).

מיום 3.12.1998

תקנות משנה 2(א), 2(א1), 2(ג), 2(ו), 2(ז) מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5939 מיום 3.12.1998 עמ' 110

2. (א) מקבל האישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים ממכירת המוצר עד לסכום מצטבר השווה לסכום המענק הצמוד שקיבל בשל התכנית כולה או עד לתקרת התמלוגים המוגדלת, כמשמעותה בתקנה 4.

(א) מקבל האישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים ממכירת המוצר עד סכום מצטבר השווה לסכום המענק הצמוד שקיבל בשל התכנית כולה או עד תקרת התמלוגים המוגדלת כמשמעותה בתקנה 4, בתוספת ריבית שנתית; הריבית השנתית תיקבע לגבי כל בקשה במועד אישורה, בהתאם לשיעור הריבית השנתית שהיה בתוקף באותה עת, ותחול על כל כספי המענק שיתקבלו בשל אישור כאמור.

(א1) כל תשלום של תמלוגים כאמור בתקנת משנה (א), ייזקף לזכות מקבל האישור בשל כל סכומי המענקים שנתקבלו בתכנית כולה, בהתאם לסדר קבלתם.

(ב) התמלוגים ישולמו למן תחילת המכירות של המוצר הראשון שייוצר בהתאם לתוכנית (להלן – מועד תחילת ההחזר).

(ג) לחברה צעירה או לחברה מתחילה תינתן האפשרות, באישור המינהל, לדחות את ההחזר לתקופה של שנתיים ממועד תחילת ההחזר (להלן – תקופת הדחייה); בתקופת הדחייה, ישאו חובות החברה הפרשי הצמדה וריבית ממועדי הדיווח, כאמור בתקנה 6(ב) עד תום תקופת הדחייה.

(ד) במכירת המוצר לאדם או לתאגיד קשור או לאחר, יחושבו התמלוגים לפי מחיר המכירה; ואולם, במכירת המוצר באמצעות אדם או באמצעות תאגיד קשור, יראו את מועד המכירה הראשונה לאדם או לתאגיד הקשור כמועד המכירה המחייב תשלום תמלוגים לפי החוק ומחיר המכירה שלפיו יחושבו התמלוגים יהיה מחיר המכירה הגבוה ביותר שקיבלה החברה בעד מכירת המוצר.

(ה) מקבל האישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים בשיעורים משתנים שיחושבו באחוזים ממחיר המכירה של המוצר כמפורט להלן:

(1) בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת ההחזר - 3 אחוזים, ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 4 אחוזים;

(2) מתחילת השנה הרביעית עד תום השנה הששית ממועד תחילת ההחזר - 4 אחוזים, ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 5 אחוזים;

(3) מתחילת השנה השביעית ממועד תחילת ההחזר ואילך - 5 אחוזים ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 6 אחוזים;

(4) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), בתקופה שמיום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) עד יום י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1999) ישלם מקבל האישור לאוצר המדינה תמלוגים בשיעור המפורט בפסקה (1), אף אם עברו שלוש שנים או יותר ממועד תחילת ההחזר כמשמעותו בתקנה 2(ב) או 10(ג) לפי הענין.

(ו) נמכר המוצר קבעה ועדת המחקר כי המוצר נמכר כחלק ממוצר אחר או כחלק ממערכת מוצרים (להלן - מוצר שלם) ישלם מקבל האישור לאוצר המדינה תמלוגים כלהלן:

(1) נמכר המוצר גם בשוק הפתוח - לפי השיעורים הנקובים בתקנת משנה (ה) ועל בסיס המחיר שנתקבל בשוק הפתוח;

(2) אין המוצר נמכר בשוק הפתוח - לפי השיעורים הנקובים בתקנת משנה (ה) ממחיר המכירה של המוצר השלם, כפול בעלות הייצור של המוצר, ומחולק בעלות הייצור של המוצר השלם.

(ז) ניתן למקבל האישור אישור נוסף לאותה תכנית, תחול עליו החובה לשלם תמלוגים לגבי התכנית כולה בתנאים שהיו קבועים לפי החוק בעת מתן האישור האחרון; ואולם החובה לשלם ריבית, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(א1), לא תחול על סכום המענק שקיבל מקבל האישור בשל אישורים שניתנו לפני יום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999).

מיום 1.1.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 62

(ה) מקבל האישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים בשיעורים משתנים שיחושבו באחוזים ממחיר המכירה של המוצר כמפורט להלן:

(1) בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת ההחזר - 3 אחוזים, ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 4 אחוזים;

(2) מתחילת השנה הרביעית עד תום השנה הששית ממועד תחילת ההחזר - 4 אחוזים, ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 5 אחוזים;

(3) מתחילת השנה השביעית ממועד תחילת ההחזר ואילך - 5 אחוזים ובתכניות המנויות בתקנה 3 – 6 אחוזים;

(4) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3)

(א) בתקופה שמיום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) עד יום י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1999) ישלם מקבל האישור לאוצר המדינה תמלוגים בשיעור המפורט בפסקה (1), אף אם עברו שלוש שנים או יותר ממועד תחילת ההחזר כמשמעותו בתקנה 2(ב) או 10(ג) לפי הענין.

(ב) בתקופה שמיום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000), ישלם מקבל אישור לאוצר המדינה תמלוגים בשיעור של 3.5%, ובתכניות המנויות בתקנה 3 - 4.5%, אף אם עברו שלוש שנים או יותר ממועד תחילת החזר כמשמעותו בתקנה 2(ב) או בתקנה 10(ג), לפי הענין.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת תקנת משנה 2(ה1)

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

(ז) ניתן למקבל האישור אישור נוסף לאותה תכנית, תחול עליו החובה לשלם תמלוגים לגבי התכנית כולה בתנאים שהיו קבועים בעת מתן האישור האחרון; ואולם החובה לשלם ריבית, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(א1), לא תחול על סכום המענק שקיבל מקבל האישור בשל אישורים שניתנו לפני יום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) והחובה של מקבל אישור שהוא חברה גדולה ועתירת מו"פ לשלם תמלוגים בשיעור של 5%, כאמור בתקנת משנה (ה1), לא תחול על סכום המענק שקיבל מקבל האישור בשל אישורים שניתנו לפני יום ט"ז בכסלו התשס"ב (1 בדצמבר 2001).

חיוב בשיעור תמלוגים מוגדל

3.    בשיעור תמלוגים מוגדל, כאמור בתקנת משנה 2(ה), יחויבו התכניות המפורטות להלן:

(1)  תכניות לפיתוח מוצרים שלדעת ועדת המחקר מתבססות על ידע בסיסי שפותח במסגרת תכנית שקיבלה הטבות על פי החוק או הטבות אחרות מהמינהל;

(2)  תכניות לפיתוח מוצרים שלדעת ועדת המחקר אורך חייהם בשוק מוגבל;

(3)  תכניות לפיתוח מוצרים הזהים או דומים למוצרים שתכניות לפיתוחם קיבלו או אמורות לקבל מהמינהל אישור לפי החוק או לפי כל דין, ובלבד שלדעת ועדת המחקר קיימת או תתקיים תחרות שיווקית בין המבקשים את האישור.

תק' תשס"ב-2001

פרק ג': הסדר תשלום תמלוגים לחברות גדולות ועתירות מו"פ

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת כותרת פרק ג'

ועדה להסדר תמלוגים תק' תשס"ב-2001

3א.     (א)  מוקמת בזה ועדה להסדר תמלוגים לחברות גדולות ועתירות מו"פ (להלן – הועדה), שחברים בה –

(1)   החשב הכללי במשרד האוצר או אחד מסגניו שהוא ימנה, והוא ישמש יושב ראש הועדה;

(2)   ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד התעשיה והמסחר;

(3)   מנהל קרן תמורה בלשכת המדען הראשי;

(4)   סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, האחראי על תחום התעשיה והמסחר, או רכז תעשיה ומסחר באגף התקציבים במשרד האוצר;

          (ב)  שלושה מחברי הועדה יהיו מנין חוקי בישיבות הועדה.

          (ג)   החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה; היו הדעות בועדה שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הועדה.

          (ד)  הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 14

הוספת תקנה 3א

תנאים לעריכת הסדר תשלום תמלוגים תק' תשס"ב-2001

3ב.     מקבל אישור רשאי לפנות לועדה בבקשה לעריכת הסדר תשלום תמלוגים, אם נתקיימו בו התנאים המפורטים להלן:

(1)  הוא חברה גדולה ועתירת מו"פ;

(2)  שיעור ההחזר הממוצע שלו בשל כל תכניותיו המאושרות אינו נמוך מ-65% מחוב התמלוגים המשוערך.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 15

הוספת תקנה 3ב

בקשה לעריכת הסדר תשלום תמלוגים תק' תשס"ב-2001

3ג.     מקבל האישור כאמור בתקנה 3ב המבקש לערוך הסדר תשלום תמלוגים יגיש לועדה תחזית מכירות והכנסות מפורטת של כל המוצרים שפיתחה החברה במסגרת כל התכניות המאושרות; תחזית המכירות וההכנסות כאמור תכלול פירוט בנוגע לכל אחד מהמוצרים.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 15

הוספת תקנה 3ג

שערוך חוב התמלוגים ועריכת הסדר תשלום תמלוגים תק' תשס"ב-2001

3ד.     בדונה בבקשה לעריכת הסדר תשלום תמלוגים, הועדה –

(1)  תבדוק ותוודא כי החברה עומדת בתנאי שבתקנה 3ב(1);

(2)  תבחן את תחזית המכירות וההכנסות שהגישה החברה, ותקבע הערכת מכירות והכנסות של מוצרי החברה; לצורך ביצוע ההערכה כאמור, תסתייע הועדה בחוות דעת בודקים מקצועיים שהיא תמנה, בנוגע לתחזית המכירות וההכנסות שהגישה החברה;

(3)  תבצע חישוב מהוון של חוב התמלוגים המשוערך של החברה ליום עריכת ההסדר;

(4)  תחשב ותקבע את שיעור ההחזר של החברה המבקשת בכל אחת מהתכניות;

(5)  תבדוק ותוודא כי החברה עומדת בתנאי האמור בתקנה 3ב(2);

(6)  תחשב את החוב הסופי לפירעון, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית;

(7)  תחליט על פריסת התשלומים לתקופה שאינה עולה על 5 שנים;

(8)  תודיע לחברה המבקשת את פרטי הסדר תשלום התמלוגים ותנאיו.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 15

הוספת תקנה 3ד

אישור הסדר תשלום התמלוגים על ידי החברה תק' תשס"ב-2001

3ה.     חברה אשר נקבע לה הסדר תשלום תמלוגים כאמור בתקנה 3ד, תודיע לועדה בתוך 21 ימים מיום קבלת הודעת הועדה, אם תשלם תמלוגים על פי הסדר תשלום התמלוגים שקבעה לה הועדה או על פי הכללים הקבועים בפרק ב'; לא הודיעה חברה בתוך התקופה האמורה כי תשלם את התמלוגים על פי הסדר התשלום שנקבע לה, יראו אותה כמי שויתרה על הסדר זה.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 16

הוספת תקנה 3ה

מעמד הסדר תשלום התמלוגים תק' תשס"ב-2001

3ו.      חברה שאושר לה הסדר תשלום תמלוגים תהיה פטורה מתשלום תמלוגים נוספים בגין תכניותיה שאושרו עד עריכת הסדר תשלום התמלוגים, כל עוד היא עומדת בתנאי ההסדר.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 16

הוספת תקנה 3ו

תק' תשס"ב-2001

פרק ד': הוראות שונות

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 16

הוספת כותרת פרק ד'

העברת זכויות ייצור אל מחוץ לישראל

4.    (א)  אישרה ועדת המחקר העברת זכויות ייצור או חלק מהן אל מחוץ לישראל, יחוייב מקבל האישור בתשלום תמלוגים עד לתקרת התמלוגים המוגדלת; לענין זה, "תקרת התמלוגים המוגדלת" – תקרת תמלוגים המחושבת כאחוז מסכום המענק הצמוד של התכנית, כמפורט להלן:

(1)   כאשר 90 אחוזים ומעלה מפעילות הייצור אמורה להתבצע מחוץ לישראל – 300 אחוזים;

(2)   כאשר 50 אחוזים ומעלה מפעילות הייצור אמורה להתבצע מחוץ לישראל – 150 אחוזים;

(3)   כאשר עד 50 אחוזים מפעילות הייצור אמורה להתבצע מחוץ לישראל – 120 אחוזים.

          (ב)  תמלוגים כאמור בתקנת משנה (א) ישולמו בשיעורים המפורטים להלן:

(1)   כאשר הייצור מחוץ לישראל נעשה בידי החברה – כמפורט בתקנת משנה 2(ה) בתוספת אחוז אחד;

(2)   כאשר הייצור מחוץ לישראל נעשה שלא בידי החברה – תמלוגים על כל הכנסה של החברה הנובעת מהמוצר, בשיעור השווה ליחס שבין סכומי המענק הצמודים ובין סך כל סכומי המענק הצמודים בצירוף השקעות החברה בתכנית לפי קביעת רואה חשבון מטעם המינהל.

          (ג)   על חלק הייצור של המוצר בישראל, ימשיכו לחול הוראות תקנה 2(ה).

תק' תשס"ב-2001

          (ד)  על אף האמור בתקנה זו, לענין חברה גדולה ועתירת מו"פ אשר נקבע לה הסדר תשלום תמלוגים –

(1)   תקרת התמלוגים המוגדלת, כאמור בתקנת משנה (א), תחושב כאחוז מחוב התמלוגים המשוערך של התכנית;

(2)   הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג) לא יחולו, והועדה תחשב ותקבע את החוב הסופי לפירעון של החברה, על בסיס תקרת התמלוגים המוגדלת, ותעדכן את הסדר תשלום התמלוגים שנקבע לחברה בהתאמה.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 16

הוספת תקנת משנה 4(ד)

מכירת אב טיפוס

5.    מכירת אב-טיפוס שאושר במסגרת תכנית המחקר והפיתוח, תחייב את מקבל האישור בתשלום תמלוגים ממחיר המכירה של האב-טיפוס, בשיעור הזהה לשיעור המענק של התכנית שלפיה אושר האב-טיפוס; התמלוגים לפי תקנה זו ישולמו עד לסכום המענק הצמוד או עד לתקרת התמלוגים המוגדלת, לפי הענין.

חובת דיווח

6.    (א)  מקבל האישור ידווח למינהל בכל חצי שנה, על היקף מכירות המוצר (להלן – דו"ח חצי-שנתי), החל בתום התקופה המאושרת לביצוע התכנית ועד לתשלום מלוא התמלוגים שהוא חייב בהם.

          (ב)  הדו"ח החצי-שנתי לגבי המחצית הראשונה של כל שנת דיווח יימסר עד ה-31 באוגוסט של אותה שנה, ולגבי המחצית השניה של אותה שנה – עד ה-28 בפברואר של השנה שאחריה.

          (ג)   מקבל האישור ימציא למינהל, אחת לשנה ובסמוך לאחר אישור הדו"חות הכספיים שלו ושל החברות הקשורות, אישור רואה חשבון על הדו"חות החצי-שנתיים.

          (ד)  ראש המינהל או מי שהוא הסמיכו רשאי, לאחר התייעצות בוועדת המחקר, לפטור את מקבל האישור מהגשת דיווח חצי שנתי כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג), בכלל או לתקופה מסויימת, אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1)   החברה אינה פעילה;

(2)   תכנית המחקר והפיתוח נכשלה;

(3)   החברה אינה מוכרת את המוצר.

          (ה)  הדו"ח החצי שנתי ואישור רואה החשבון ייערכו באופן שהורה ראש המינהל או מי שהוא הסמיכו לכך.

מועד ואופן תשלום תמלוגים

7.    התמלוגים ממחיר המכירות שדווחו בדו"ח החצי-שנתי ישולמו לאוצר המדינה, באמצעות המינהל, במועד הגשת הדו"ח החצי-שנתי; התשלום יהיה בשקלים חדשים לפי שער הדולר שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.

תמלוגים שלא שולמו, תמלוגים ששולמו בחסר או ביתר

8.    (א)  על סכום תמלוגים שלא שולם במועד או על חסר בסכום תמלוגים, ייווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום עד יום התשלום בפועל.

          (ב)  תמלוגים ששולמו ביתר יוחזרו למשלם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום עד יום החזרתם בפועל.

ביטול

9.    תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים בתשלומם), תשמ"ז-1987 (להלן – התקנות הקודמות) – בטלות.

תחילה, תחולה והוראות מעבר

10.  (א)  תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בטבת תשנ"ד (1 בינואר 1994) (להלן – יום התחילה), ואולם שיעורי התמלוגים הקבועים בהן יחולו מיום ט' בטבת תשנ"ו (1 בינואר 1996) (להלן – היום הקובע).

          (ב)  עד היום הקובע יחולו שיעורי התמלוגים הקבועים בתקנות הקודמות, אולם לגבי תכנית מחקר מן הסוגים הקבועים בתוספת השניה לתקנות הקודמות, שאושרה בתקופה שבין יום התחילה ועד היום הקובע, לא יעלה סכום התמלוגים הכולל שיחוייב בו מקבל האישור על סכום המענק הצמוד.

          (ג)   לענין מנין השנים שבתקנה 2(ה), לגבי מכירת מוצר שהחלה לפני יום התחילה ונמשכה אחריו יראו כמועד תחילת ההחזר, על אף האמור בתקנה 2(ב), את יום התחילה.

ט"ז בסיון תשנ"ו (3 ביוני 1996)             מיכה חריש               אברהם (בייגה) שוחט

                                                                    שר התעשיה והמסחר                         שר האוצר

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5766 מיום 20.6.1996 עמ' 1333.

תוקנו *** ק"ת תשנ"ט מס' 5939 מיום 3.12.1998 עמ' 110 – תק' תשנ"ט-1998; $$$ ר' תקנה 3 לענין תחילה.

3. (א) תחילתן של תקנות 1 ו-2(1),(2)(4) ו-(5) ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999). ### ###

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 62 – תק' תשס"א-2000; $$$ תחילתן ביום 1.1.2000. ###

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 13 – תק' תשס"ב-2001.