חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, תשנ"ב-1992

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – סילוק מבנים בעלי חזות מוזנחת

משפט פרטי וכלכלה – קניין – שכירות והגנת הדייר

מסים – מס רכוש וקרן פיצויים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות ופרשנות

סעיף 1

2

Go

הכרזה על בנין כבעל חזות מוזנחת

סעיף 2

2

Go

דייר מוגן

סעיף 3

2

Go

פטור ממס רכוש

סעיף 4

2

Go

סייג

סעיף 5

2

Go

שמירת דינים

סעיף 6

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 7

3

Go

תחילה

סעיף 8


חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, תשנ"ב-1992*

הגדרות ופרשנות

1.    (א)  בחוק זה –

           "חוק הגנת הדייר" - חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972;

           "חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

           (ב)  לשאר המונחים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.

הכרזה על בנין כבעל חזות מוזנחת

2.    ועדה בראשות ראש הרשות המקומית או נציגו, ואשר חבריה הם נציג ציבור שימנה שר הפנים ופקיד מס רכוש שימנה המנהל, רשאית להכריז על בנין כבנין בעל חזות מוזנחת.

דייר מוגן

3.    (א)  התגורר בבנין שיש כוונה להכריז עליו כבנין בעל חזות מוזנחת, דייר מוגן כמשמעותו בחוק הגנת הדייר, תמסור הועדה כאמור בסעיף 2, על חשבון בעל הבנין לכל דייר כאמור (להלן - דייר), הודעה על כוונת ההכרזה, ותיתן לו הזדמנות להופיע בפניה ולטעון טענותיו נגד ההכרזה המבוקשת.

           (ב)  ההודעה תישלח בדואר רשום לכל דייר ויראו אותה כהודעה שנמסרה לידי הדייר בתום 72 שעות ממועד המשלוח.

           (ג)   כמו כן תוצג ההודעה במקום בולט בבנין המיועד להכרזה, למשך 72 שעות לפחות.

           (ד)  נשלחה ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב) והוצגה כאמור בסעיף קטן (ג), לא תישמע הטענה כי ההודעה לא הגיעה לידיעתו של דייר פלוני.

פטור ממס רכוש

4.    נהרס בנין בעל חזות מוזנחת, יהיה בעל הקרקע פטור מתשלום מס רכוש עליה בשנת המס שבה נהרס הבנין ובארבע שנות המס שלאחריה.

סייג

5.    חוק זה לא יחול על –

(1)  קרקע שביום תחילתו של חוק זה לא היה עליה בנין;

(2)  בנין שמיום השלמת בנייתו לא חלפו עשר שנים; לענין זה יראו את יום השלמת הבניה בבנין שניתנה לגביו תעודת גמר הבניה על פי חוק התכנון והבניה, כיום שבו נחתמה תעודת הגמר;

(3)  בנין שהיה מתחייב במס כקרקע גם אילולא היה נהרס;

(4)  אותו חלק קרקע שהיה מתחייב במס גם אילולא נהרס הבנין;

(5)  אתר שיועד לשימור, כמשמעותו בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, או שועדה לשימור אתרים כללה אותו ברשימת אתרים לשימור לפי סעיף 12 לתוספת הרביעית לחוק האמור, או שועדה מקומית החליטה לכלול אותו בתכנית לשימור, בהחלטה לפי סעיף 77 לחוק האמור;

(6)  עתיקה ואתר עתיקות - כהגדרתם בחוק העתיקות, תשל"ח-1978.

שמירת דינים

6.    חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, ואין בהוראותיו כדי לפגוע בזכות כלשהי המוקנית לדייר על פי חוק הגנת הדייר או בהוראה מהוראות חוק התכנון והבניה.

ביצוע ותקנות

7.    (א)  שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להתקין תקנות לביצועו.

           (ב)  שר האוצר רשאי להתקין תקנות ולקבוע את הטפסים הנדרשים, לביצוע סעיפים 4 ו-5(3) ו-(4).

תחילה

8.    תחילתו של חוק זה מתחילת שנת המס 1992.

                                        יצחק שמיר                                          אריה דרעי

                                                   ראש הממשלה                                                       שר הפנים

           חיים הרצוג                                         דב שילנסקי

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1381 מיום 30.1.1992 עמ' 62 (ה"ח תשנ"ב מס' 2086 עמ' 62).