נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק העמותות, תש"ם-1980

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

תוכן ענינים

 

פרק א': ייסוד

Go

6

סעיף 1

הזכות לייסד עמותה

Go

6

סעיף 2

בקשה לרישום עמותה

Go

6

סעיף 3

סייגים לרישום עמותה

Go

6

סעיף 4

סייגים לשם העמותה

Go

6

סעיף 5

רישום העמותה

Go

6

סעיף 5א

רישום זמני

Go

6

סעיף 7

פרסום ותעודת רישום

Go

7

סעיף 8

העמותה תאגיד

Go

7

סעיף 8א

שימוש בשם

Go

7

 

פרק ב': תקנון

Go

7

סעיף 9

התקנון   כחוזה

Go

7

סעיף 10

תקנון רשום ותקנון מצוי

Go

7

סעיף 11

שינוי התקנון, השם והמטרות

Go

7

סעיף 12

תוכן התקנון

Go

8

סעיף 13

סייגים לסמכות

Go

8

סעיף 14

שינוי מען

Go

8

 

פרק ג': חברים

Go

8

סעיף 15

כשירות

Go

8

סעיף 16

תנאים לחברות

Go

8

סעיף 17

מהות

Go

8

סעיף 18

פנקס חברים

Go

8

 

פרק ד': מוסדות

Go

8

סעיף 19

מוסדות חובה ומוסדות רשות

Go

8

 

סימן א': האסיפה הכללית

Go

8

סעיף 20

מועדים לכינוס האסיפה

Go

8

סעיף 21

הצבעה

Go

9

סעיף 22

רוב

Go

9

סעיף 23

פרוטוקול

Go

9

סעיף 24

אסיפת נציגים

Go

9

 

סימן ב': הועד

Go

9

סעיף 25

סמכויות

Go

9

סעיף 26

בחירת הועד

Go

9

סעיף 26א

שכר חברי הועד

Go

9

סעיף 27

חובתו של חבר הועד

Go

10

סעיף 28

העברה מכהונה של הועד או של חבר בו

Go

10

סעיף 29

פנקס חברי הועד

Go

10

 

סימן ג': ועדת ביקורת, רואה חשבון ומבקר פנימי

Go

10

סעיף 30

ועדת ביקורת

Go

10

סעיף 30א

מינוי מבקר פנימי

Go

11

סעיף 31

כינון

Go

11

סעיף 31א

מינוי רואה חשבון

Go

11

סעיף 31ב

מינוי רואה חשבון בידי הרשם

Go

11

סעיף 31ג

הנוהל במינוי רואה חשבון

Go

11

סעיף 31ד

משרת רואה חשבון שנתפנתה

Go

11

סעיף 31ה

שכר רואה חשבון

Go

11

 

סימן ד': סייגים לכהונה ותנאי העסקה

Go

11

סעיף 32

ייחוד הכהונה

Go

11

סעיף 33

פסלות לכהונה

Go

12

סעיף 34

תוקף פעולות

Go

12

סעיף 34א

שכר חברי ועד וחברי ועדת ביקורת

Go

12

סעיף 34ב

הוצאות לניהול עמותה

Go

12

 

פרק ד'1: חלוקה אסורה

Go

12

סעיף 34ג

חלוקה אסורה בעמותה

Go

12

סעיף 34ד

אחריות חברי ועד לחלוקה אסורה

Go

12

 

פרק ד'2 – מיזוג

Go

12

סעיף 34ה

הגדרות

Go

12

סעיף 34ו

אישור בית המשפט למיזוג

Go

13

סעיף 34ז

החלת הוראות חוק החברות על מיזוג לפי פרק זה

Go

13

סעיף 34ח

תוצאות המיזוג

Go

14

סעיף 34ט

תקנות לעניין פרק ד'2

Go

14

 

פרק ה': ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון

Go

15

סעיף 35

פנקסי חשבונות

Go

15

סעיף 36

דו"ח כספי

Go

15

סעיף 36א

תרומה מישות מדינית זרה

Go

15

סעיף 37

ביקורת של רואה חשבון

Go

16

סעיף 37א

דוח מילולי

Go

16

סעיף 38

הגשת מסמכים לרשם

Go

16

סעיף 38א

הבהרת פרטים בדו"ח הכספי

Go

17

סעיף 38ב

הגשה באופן מקוון

Go

17

סעיף 39

עיון ופרסום

Go

17

 

פרק ה'1: הנחיה, פיקוח ובקרה

Go

18

סעיף 39א

סיוע והנחיה לעמותות בניהול ענייניהן

Go

18

סעיף 39ב

הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח

Go

18

סעיף 39ג

הסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו

Go

19

סעיף 39ד

אישור לשמש בודק חיצוני, התלייתו וביטולו

Go

20

סעיף 39ה

דרישת מידע על ידי בודק חיצוני

Go

20

סעיף 39ו

דיווח לכנסת על הסתייעות בבודקים חיצוניים

Go

21

 

פרק ו': חקירת תפקוד העמותה

Go

21

סעיף 40

חקירת עמותה

Go

21

 

פרק ז': פירוק

Go

22

סעיף 42

דרכי הפירוק

Go

22

 

סימן א': פירוק מרצון

Go

22

סעיף 43

החלטה על פירוק ומינוי מפרק

Go

22

סעיף 44

הצהרת כושר פרעון

Go

22

סעיף 45

תפקידי המפרק

Go

22

סעיף 46

הודעה לנושים

Go

22

סעיף 47

סיום הפירוק

Go

22

סעיף 48

שמירת סמכות

Go

22

סעיף 48א

העברת פירוק מרצון לפירוק לפי צו בית המשפט

Go

22

 

סימן ב': פירוק לפי צו בית המשפט

Go

22

סעיף 49

עילות הפירוק

Go

22

סעיף 50

בקשה לצו פירוק

Go

23

סעיף 51

בירור מוקדם

Go

23

סעיף 52

ערעור

Go

23

סעיף 53

תחילת הפירוק

Go

23

סעיף 54

תחולת הוראות

Go

23

 

סימן ג': הוראות משותפות

Go

23

סעיף 55

פעולות וייצוג

Go

23

סעיף 56

הוראות בית המשפט

Go

23

סעיף 56א

מעמד הרשם בהליכי פירוק

Go

23

סעיף 57

חובת מתן מידע

Go

23

סעיף 58

נכסי עמותה שפורקה

Go

23

סעיף 59

מחיקה, החיאה וביטול פירוק

Go

24

 

פרק ח': אגודות קיימות

Go

24

סעיף 60

בקשת רישום

Go

24

סעיף 61

רישום אגודה עמותה

Go

24

סעיף 62

אגודה שלא ביקשה להירשם

Go

24

 

פרק ט': שונות

Go

24

סעיף 63

רשם העמותות

Go

24

סעיף 64

עבירות מרמה

Go

24

סעיף 64א

עבירות של אחריות קפידה

Go

24

סעיף 65

פטור מתחולה

Go

25

סעיף 66

ביצוע ותקנות

Go

25

סעיף 67

אי תחולה

Go

25

סעיף 68

תחולת החוק העותמאני

Go

25

סעיף 69

תיקון חוק הנאמנות

Go

25

סעיף 70

תחילה

Go

25

סעיף 71

פרסום

Go

25

 

תוספת ראשונה

Go

26

 

סימן א': חברות

Go

26

סעיף 1

קבלת חברים

Go

26

סעיף 2

זכויות וחובות של חבר

Go

26

סעיף 3

פקיעת חברות

Go

26

סעיף 4

מתן הודעות לחבר

Go

26

 

סימן ב': האסיפה הכללית

Go

26

סעיף 5

זמן ומקום

Go

26

סעיף 6

הזמנה

Go

26

סעיף 7

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

Go

26

סעיף 8

מנין

Go

27

סעיף 9

יושב ראש ומזכיר

Go

27

סעיף 10

החלטות

Go

27

סעיף 11

פרוטוקול

Go

27

 

סימן ג': הועד

Go

27

סעיף 12

מספר החברים

Go

27

סעיף 13

תקופת הכהונה

Go

27

סעיף 14

השלמת הועד

Go

27

סעיף 15

ישיבות הועד

Go

27

סעיף 16

החלטות

Go

27

סעיף 17

פרוטוקול

Go

27

סעיף 18

זכות הייצוג

Go

27

 

סימן ד': ועדת הבקורת

Go

27

סעיף 19

תחולת הוראות

Go

27

 

סימן ה': סניפים

Go

27

סעיף 20

הקמת סניפים וארגונם

Go

27

 

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

Go

27

סעיף 21

העברת נכסים עודפים

Go

27

 

תוספת שניה

Go

28

 


חוק העמותות, תש"ם-1980*

פרק א': ייסוד

הזכות לייסד עמותה (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

1.    שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים, רשאים לייסד עמותה; העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות.

מיום 3.3.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 1986 מיום 3.3.2005 עמ' 225 (ה"ח 55)

1. שני בני אדם או יותר יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו, רשאים לייסד עמותה; העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות.

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 349 (ה"ח 195)

1. שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים, רשאים לייסד עמותה; העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות.

בקשה לרישום עמותה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

2.    (א)  בקשה לרישום עמותה תוגש בידי המייסדים לרשם העמותות (להלן - הרשם) ויצויינו בה שם העמותה, מטרותיה, מענה בישראל, שמות המייסדים, מעניהם ומספרי זהותם; לבקשה יצורף תצהיר חתום בידי כל המייסדים על נכונותם לייסד עמותה, כאמור בבקשה, ולכהן בה כחברי ועד.

          (ב)  לאחר הגשת הבקשה, וכל עוד לא נרשמה העמותה, יכיר הרשם בכל בקשה לשינוי או לתיקון פרט כאמור בסעיף קטן (א), אם חתומים עליה רוב המייסדים החתומים על הבקשה המקורית; ובלבד שהוכח להנחת דעתו, כי הודעה על ההחלטה להגיש בקשה לשינוי או לתיקון, נשלחה לכל המייסדים בדואר רשום 14 ימים לפחות לפני מועד הגשתה.

 

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 276 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. בקשה לרישום עמותה תוגש בידי המייסדים לרשם העמותות (להלן - הרשם) ויצויינו בה שם העמותה, מטרותיה, מענה בישראל, ושמות המייסדים, מעניהם ומספרי זהותם.

סייגים לרישום עמותה

3.    לא תירשם עמותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופיה הדמוקרטי, או אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.

סייגים לשם העמותה (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

4.    (א)  לא תירשם עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

          (ב)  לא תירשם עמותה בשם הזהה לשם של אחד מאלה, או הדומה לו עד כדי להטעות:

(1)   תאגיד הרשום כדין בישראל;

(2)   תאגיד שהיה רשום כדין בישראל, רישומו בוטל וטרם חלפו שנתיים מיום ביטול הרישום של אותו תאגיד;

(3)   עמותה הנמצאת בתהליכי רישום;

(תיקון מס' 12) תש"ע-2009

(4)   שם המבוקש לעמותה לאחר השלמת מיזוג כמשמעותו בפרק ד'2, אם צוין במסמכים שהוגשו לפי סעיף 34ז(6).

(תיקון מס' 4)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ג)   (1)   נרשמה עמותה בשם שאין לרשמה בו לפי סעיף קטן (א) או (ב), רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם;

(2)   לא שינתה העמותה את שמה תוך ארבעה חודשים או תוך זמן אחר שקבע הרשם בדרישתו, לפי המאוחר, רשאי הרשם, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, לשנות את שמה לשם שיבחר, בשים לב לשמה הקודם ולמטרותיה;

(3)   החליט הרשם לשנות את שם העמותה כאמור בפסקה (2), ישלח לעמותה תעודת שינוי שם, ולעניין פרסומו יראו את השינוי כאילו נקבע על פי החלטת העמותה;

(4)   שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין פרסום של שינוי השם לפי סעיף קטן זה.

 

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 276 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. (א) לא תירשם עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או בשם הזהה לשם של תאגיד רשום בישראל או דומה לו עד כדי להטעות.

(ב) נרשמה עמותה בשם שאין לרשמה בו לפי סעיף קטן (א), רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם; לא שינתה העמותה את שמה תוך הזמן שנקבע בדרישת הרשם, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש מבית המשפט לצוות על העמותה את שינוי השם.

 

מיום 11.12.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 194 (ה"ח 2821)

(ג) נרשמה עמותה בשם שאין לרשמה בו לפי סעיף קטן (א) או (ב), רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם; לא שינתה העמותה את שמה תוך הזמן שקבע הרשם בדרישתו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש מבית המשפט לעתור לבית משפט לענינים מנהליים להורות לעמותה לשנות את שמה.

 

מיום 31.12.2009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 288 (ה"ח 279)

הוספת פסקה 4(ב)(4)

 

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 675 (ה"ח 656)

(ג) (1) נרשמה עמותה בשם שאין לרשמה בו לפי סעיף קטן (א) או (ב), רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם; לא שינתה העמותה את שמה תוך הזמן שקבע הרשם בדרישתו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעתור לבית משפט לענינים מנהליים להורות לעמותה לשנות את שמה.

(2) לא שינתה העמותה את שמה תוך ארבעה חודשים או תוך זמן אחר שקבע הרשם בדרישתו, לפי המאוחר, רשאי הרשם, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, לשנות את שמה לשם שיבחר, בשים לב לשמה הקודם ולמטרותיה;

(3) החליט הרשם לשנות את שם העמותה כאמור בפסקה (2), ישלח לעמותה תעודת שינוי שם, ולעניין פרסומו יראו את השינוי כאילו נקבע על פי החלטת העמותה;

(4) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין פרסום של שינוי השם לפי סעיף קטן זה.

רישום העמותה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

5.    הוגשה בקשה בהתאם לסעיף 2, ירשום הרשם את העמותה בפנקס העמותות זולת אם ראה עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים 1, 3, 4(א) או 4(ב).

 

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 276 (ה"ח 2431)

5. הוגשה בקשה בהתאם לסעיף 2, ירשום הרשם את העמותה בפנקס העמותות זולת אם ראה עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים 1, 3 או 4(א) 3, 4(א) או 4(ב).

רישום זמני (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

5א.     (א)  הוגשה בקשה על פי סעיף 2 לרישום עמותה שמטרותיה גיוס כספים להצלת חיי אדם ולא רשם אותה הרשם בפנקס העמותות תוך שבועיים מיום שהוגשה הבקשה, שלא מחמת סירוב לרשמה, רשאים המייסדים לבקש משר הפנים[1] שיורה על אופן בדיקת הבקשה ורישום העמותה תוך תקופה שלא תעלה על 14 ימים מיום מתן ההוראה כאמור.

          (ב)  על בדיקה ורישום עמותה לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 1, 3 ו-4.

          (ג)   תוקף רישום עמותה שנרשמה מכוח סעיפים קטנים (א) ו-(ב) הוא לשנה אחת.

          (ד)  חלפה שנה מיום רישומה הזמני של העמותה, ולא נרשמה העמותה לפי סעיף 5, יועברו נכסיה, לאחר שנפרעו חובותיה במלואם, לעמותה אחרת שקבע האפוטרופוס הכללי שמונה לפי חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, ואשר מטרותיה קרובות, לדעתו, למטרות העמותה שתוקף רישומה הזמני פג.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 212 (ה"ח 1894)

הוספת סעיף 5א

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

6.    (בוטל).

מיום 11.12.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 194 (ה"ח 2821)

ערעור עתירה

6. סירב הרשם לרשום עמותה, רשאים המייסדים לערער על כך לפני בית המשפט המחוזי לעתור לבית משפט לענינים מינהליים תוך שלושים ימים לאחר שנמסרה להם הודעה על הסירוב; על דרישת הרשם לפי סעיף 4(ב) סעיף 4(ג) רשאית העמותה לערער לעתור כאמור תוך שלושים ימים לאחר שנמסרה לה הודעה על הדרישה.

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 751 (ה"ח 77)

ביטול סעיף 6

פרסום ותעודת רישום

7.    משנרשמה עמותה, יפרסם הרשם הודעה על כך ברשומות ויתן לעמותה תעודת רישום; התעודה תהיה ראיה חלוטה שהעמותה נוסדה כדין.

העמותה תאגיד

8.    מהיום שצויין בתעודת הרישום כיום הרישום תהיה העמותה תאגיד, כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

שימוש בשם (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

8א.     שם העמותה יצויין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת הרישום; השם יצויין באותיות אחידות וללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "עמותה", "עמותה רשומה" או "(ע"ר)".

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 276 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 8א

פרק ב': תקנון

התקנון – כחוזה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

9.    לכל עמותה יהיה תקנון כפורט בפרק זה; דין התקנון כדין חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.

 

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 276 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

9. לכל עמותה יהיה תקנון שכוחו ככוח חוזה שבו התחייבו העמותה וחבריה לקיים הוראותיו.

תקנון רשום ותקנון מצוי (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

10.  המייסדים רשאים להגיש לרשם תקנון לעמותה; לא הגישו המייסדים תקנון לרשם כאמור, יראו כתקנונה את התקנון המצוי שבתוספת הראשונה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 277 (ה"ח 2431)

10. (א) המייסדים רשאים להגיש לרשם תקנון לעמותה; לא עשו כן, לא הגישו המייסדים תקנון לרשם כאמור, יראו כתקנונה את התקנון המצוי שבתוספת הראשונה.

(ב) עניין המוסדר בתקנון המצוי ואינו מוסדר בתקנון שהוגש לרשם, יחולו עליו הוראות התקנון המצוי.

שינוי התקנון, השם והמטרות (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

11.    (א)  עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה; החלטה לפי סעיף זה טעונה רישום בידי הרשם ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 7 ו-10; תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

          (ב)  שינוי מטרה של עמותה במטרה אחרת או שינוי הוראות תקנון לגבי ייעוד הנכסים בפירוק (בסעיף זה – מטרה), וכן הוספת מטרה למטרות עמותה או גריעה מהן (בסעיף זה – שינוי מטרות), יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שוועד העמותה הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לענין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה.

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

          (ג)   שינוי מטרות כאמור בסעיף קטן (ב) ייעשה כמפורט להלן, לפי הענין:

(1)   אם המטרה שהעמותה מבקשת להחליף, לגרוע או להוסיף קרובה למטרה שאותה היא מחליפה או למטרותיה האחרות (בסעיף זה – מטרה קרובה), טעון שינוי כאמור רישום בידי הרשם; סבר הרשם כי המטרה כאמור אינה מטרה קרובה – יודיע על כך לחברה, והיא תפעל כאמור בפסקה (2);

(2)   אם המטרה שהעמותה מבקשת להחליף או להוסיף, אינה מטרה קרובה, או שאין לעמותה מטרה קרובה למטרה שאותה היא מבקשת לגרוע, טעון שינוי כאמור אישור בית המשפט.

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

          (ד)  הרשם לא ירשום שינוי מטרות כאמור בסעיףקטן (ג)(1) אלא אם כן שוכנע כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות העמותה, לפעילותה לפני השינוי, ולמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לצורך השינוי.

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

          (ה)  בית המשפט יחליט בבקשה לשינוי מטרות של עמותה לפי סעיף זה, לאחר שנתן לרשם הזדמנות להביע את עמדתו; בית המשפט לא יאשר שינוי מטרות אלא אם כן שוכנע כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות העמותה ולפעילותה לפני השינוי, ובתנאים ובהסדרים שיקבע.

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

          (ו)   קיבל הרשם מעמותה עותק של החלטת בית המשפט המאשרת שינוי מטרות לפי סעיף קטן (ג), ירשום אותה בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

          (ז)   שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לענין חובה של עמותה למסור הודעה על כוונתה לשנות את מטרותיה או על שינוי המטרות, ואת הדרכים והמועדים למסירתה, בהתחשב בסוגי עמותות ורשאי הוא להסמיך את הרשם לקבוע הוראות כאמור לגבי עמותה מסוימת, בהתחשב באופייה או בנסיבות הענין.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 277 (ה"ח 2431)

שינוי התקנון, השם והמטרות

11. עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות של הזכאים להצביע בה; החלטה לפי סעיף זה טעונה רישום בידי הרשם ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 7 ו-10; תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 349 (ה"ח 195)

11. (א) עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה; החלטה לפי סעיף זה טעונה רישום בידי הרשם ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 7 ו-10; תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.

(ב) שינוי מטרה של עמותה במטרה אחרת או שינוי הוראות תקנון לגבי ייעוד הנכסים בפירוק (בסעיף זה – מטרה), וכן הוספת מטרה למטרות עמותה או גריעה מהן (בסעיף זה – שינוי מטרות), יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שוועד העמותה הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לענין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה.

(ג) שינוי מטרות כאמור בסעיף קטן (ב) ייעשה כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) אם המטרה שהעמותה מבקשת להחליף, לגרוע או להוסיף קרובה למטרה שאותה היא מחליפה או למטרותיה האחרות (בסעיף זה – מטרה קרובה), טעון שינוי כאמור רישום בידי הרשם; סבר הרשם כי המטרה כאמור אינה מטרה קרובה – יודיע על כך לחברה, והיא תפעל כאמור בפסקה (2);

(2) אם המטרה שהעמותה מבקשת להחליף או להוסיף, אינה מטרה קרובה, או שאין לעמותה מטרה קרובה למטרה שאותה היא מבקשת לגרוע, טעון שינוי כאמור אישור בית המשפט.

(ד) הרשם לא ירשום שינוי מטרות כאמור בסעיףקטן (ג)(1) אלא אם כן שוכנע כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות העמותה, לפעילותה לפני השינוי, ולמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לצורך השינוי.

(ה) בית המשפט יחליט בבקשה לשינוי מטרות של עמותה לפי סעיף זה, לאחר שנתן לרשם הזדמנות להביע את עמדתו; בית המשפט לא יאשר שינוי מטרות אלא אם כן שוכנע כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות העמותה ולפעילותה לפני השינוי, ובתנאים ובהסדרים שיקבע.

(ו) קיבל הרשם מעמותה עותק של החלטת בית המשפט המאשרת שינוי מטרות לפי סעיף קטן (ג), ירשום אותה בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

(ז) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לענין חובה של עמותה למסור הודעה על כוונתה לשנות את מטרותיה או על שינוי המטרות, ואת הדרכים והמועדים למסירתה, בהתחשב בסוגי עמותות ורשאי הוא להסמיך את הרשם לקבוע הוראות כאמור לגבי עמותה מסוימת, בהתחשב באופייה או בנסיבות הענין.

תוכן התקנון (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

12.  (א)  כל תקנון או שינוי בתקנון שהוגש לרשם על פי סעיפים 10 ו-11 יירשם על ידיו אם מצא כי התקיימו הוראות סעיפים 1, 15 עד 20, 23, 27 עד 39 ו-43 עד 47 וסעיפים 1(א), 1(ב), 7 ו-12 לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה.

          (ב)  הוגש לרשם או נרשם על ידיו תקנון, וענין המוסדר בתקנון המצוי אינו מוסדר בו, מוסדר בו באופן חלקי, או מוסדר בו באופן לקוי כך שהוא נוגד את הוראות סעיף קטן (א), יחולו על החסר או על הליקוי הוראות התקנון המצוי.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 277 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

שינוי שם ומטרות

12. עמותה רשאית, בהחלטה כאמור בסעיף 11, לשנות את שמה ומטרותיה; החלטה כזאת טעונה רישום בידי הרשם ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 7; תקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 350 (ה"ח 195)

(א) כל תקנון או שינוי בתקנון שהוגש לרשם על פי סעיפים 10 ו-11 יירשם על ידיו אם מצא כי התקיימו הוראות סעיפים 1, 15 עד 20, 23, 27 עד 39 ו-43 עד 47 וסעיפים 1(א), 1(ב), 7 ו-12 לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה.

סייגים לסמכות

13.  התקנון יכול שיגביל את סמכות העמותה לשנות את תקנונה, שמה או מטרותיה, לדרוש לשינוי רוב גדול יותר מן האמור בסעיף 11 או לקבוע לו תנאים אחרים.

שינוי מען

14.  הודעה על כל שינוי במען משרדה של העמותה תימסר לרשם והוא ירשום את השינוי.

פרק ג': חברים

כשירות (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

15.    (א)  כל אדם שמלאו לו שבע עשרה שנים וכל תאגיד כשיר להיות חבר עמותה.

 

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

          (ב)  על אף האמור בסעיף 4 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, הצטרפות של קטין לעמותה והצבעה של קטין שהוא חבר העמותה באסיפה הכללית אינן טעונות הסכמת נציגו.

מיום 3.3.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 1986 מיום 3.3.2005 עמ' 225 (ה"ח 55)

  (א) כל אדם בגיר שמלאו לו שבע עשרה שנים וכל תאגיד כשיר להיות חבר עמותה.

(ב) על אף האמור בסעיף 4 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, הצטרפות של קטין לעמותה והצבעה של קטין שהוא חבר העמותה באסיפה הכללית אינן טעונות הסכמת נציגו.

תנאים לחברות (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

16.  התנאים לחברות בעמותה, פקיעת חברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות התקנון, ואולם –

(1)   לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה זמן סביר מראש;

(2)   לא יוצא חבר אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 277 (ה"ח 2431)

התנאים לחברות בעמותה, פקיעת חברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות התקנון, ואולם –

מהות

17.  החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

פנקס חברים

18.  עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

פרק ד': מוסדות

מוסדות חובה ומוסדות רשות

19.  (א)  לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת בקורת, ויכול שיהיו לה מוסדות נוספים כאמור בתקנונה.

          (ב)  האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לענין זה בידי הרשם (להלן - הגוף המבקר).

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

          (ג)   (1)   מבלי לפגוע בהוראות סעיף קטן (ב), עמותה שמחזורה השנתי עולה על 750,000[2] שקלים חדשים חייבת למנות רואה חשבון;

(2)   הסכום האמור בפסקה (1) יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שר הפנים[3] יפרסם ברשומות בתחילת חודש פברואר של כל שנה את הסכום האמור, כפי שהוא מעודכן לאותה שנה;

(3)   בסעיף זה –

"מחזור" - כהגדרתו בתוספת השניה;

                 "רואה חשבון" - לרבות שותפות של רואי חשבון, חברת רואי חשבון או כל התאגדות חוקית אחרת של רואי חשבון.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 277 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 19(ג)

סימן א': האסיפה הכללית

מועדים לכינוס האסיפה

20.  (א)  אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה ולא פחות מאחת לשנה.

          (ב)  הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

          (ב1) לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף קטן (ב), רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

(ב2) כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן (ב1), תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.

          (ג)   לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי הרשם לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 277 (ה"ח 2431)

הוספת סעיפים 20(ב1), 20(ב2)

הצבעה

21.  באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית, והכל אם אין בתקנון הוראה אחרת לענינים אלה.

רוב

22.  (א)  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אם אין בחוק זה או בתקנון הוראה אחרת לענין זה.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

          (ב)  עמותה רשאית לקבוע בתקנונה כי החלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר וענין כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43(א).

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 278 (ה"ח 2431)

(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אם אין בחוק זה או בתקנון הוראה אחרת לענין זה.

(ב) עמותה רשאית לקבוע בתקנונה כי החלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר וענין כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43(א).

פרוטוקול

23.  בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

אסיפת נציגים (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

24.  (א)  עמותה שמספר חבריה עולה על 200 רשאית לקבוע בתקנונה שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים; שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו לפי ההוראות שבתקנון.

          (ב)  לענין חוק זה דין כינוס נציגים כדין אסיפה כללית, וסמכות הרשם לפי סעיף 20(ג) תחול גם על עריכת הבחירות האמורות, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 278 (ה"ח 2431)

  (א) עמותה שמספר חבריה עולה על 2,000 200 רשאית לקבוע בתקנונה שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים; שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו לפי ההוראות שבתקנון.

סימן ב': הועד

סמכויות

25.  הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

בחירת הועד (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

26.  (א)  הועד ייבחר באסיפה כללית רגילה, זולת אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת לענין זה, לרבות הוראה שעל פיה –

(1)   חברי הועד, כולם או מקצתם, ימונו על ידי אדם או גוף אחר;

(2)   אדם הנושא בתפקיד המוגדר בתקנון יהא חבר ועד כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד מוגדר;

עד לבחירת הועד הראשון ישמשו המייסדים ועד.

          (ב)  כל אימת שאין לעמותה ועד שנבחר לפי סעיף קטן (א) רשאי הרשם למנות חבר או חברים של העמותה לשמש ועד.

          (ג)   חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, בדרך האמורה בסעיף קטן (א), ימשיך לכהן כחבר הועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועד; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על חבר ועד אשר התפטר מתפקידו או על חבר ועד שהועבר מתפקידו.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 278 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

כינון

26. (א) הועד ייבחר באסיפה הכללית הרגילה, זולת אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת לענין זה; עד לכינון הועד הראשון ישמשו המייסדים ועד.

(ב) כל אימת שאין לעמותה ועד שנתכונן לפי סעיף קטן (א), רשאי הרשם למנות חבר או חברים של העמותה לשמש ועד.

שכר חברי הועד (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

26א.  האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד; החליטה כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר בכפוף להוראות לפי סעיף 34א.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 278 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 26א

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 350 (ה"ח 195)

26א. האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד; החליטה כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר בכפוף להוראות לפי סעיף 34א.

 

חובתו של חבר הועד

27.  על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

העברה מכהונה של הועד או של חבר בו (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

28.  האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 278 (ה"ח 2431)

העברה מכהונה של חבר הועד העברה מכהונה של הועד או חבר בו

28. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, חבר הועד מכהונתו את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש.

פנקס חברי הועד

29.  עמותה חייבת לנהל פנקס חברי הועד ולרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

סימן ג': ועדת ביקורת, רואה חשבון ומבקר פנימי

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 278 (ה"ח 2431)

סימן ג': ועדת הביקורת ביקורת ורואה חשבון

 

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 676 (ה"ח 656)

סימן ג': ועדת ביקורת ורואה חשבון רואה חשבון ומבקר פנימי

 

ועדת ביקורת (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

30.    (א)  אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

(1)   לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

(2)   לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

(3)   לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(4)   לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה; לעניין זה, "נושא משרה" – חבר ועד העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;

(5)   לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

(6)   לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(6א) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד, ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(6ב) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31ה;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(6ג)  לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

(7)   להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ב)  מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בסעיף זה – הוועדה), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם –

(1)   עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

(2)   בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ג)   המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן, וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ד)  הודעה על קיום ישיבת ועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 350 (ה"ח 195)

החלפת סעיף 30

הנוסח הקודם:

30. ועדת הבקורת או הגוף המבקר יבדקו את עניניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לענין אישור הדין וחשבון הכספי.

 

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 676 (ה"ח 656)

תפקידים ועדת ביקורת

30. (א) אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

(1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

(2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

(3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

(4) להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;

(4) לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה; לעניין זה, "נושא משרה" – חבר ועד העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;

(5) לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

(6) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

(6א) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד, ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;

(6ב) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31ה;

(6ג) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

(7) להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

(ב) מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בסעיף זה – הוועדה), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם –

(1) עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.

(ג) המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן, וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

(ד) הודעה על קיום ישיבת ועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.

מינוי מבקר פנימי (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

30א.  (א)  הוועד של עמותה שמחזורה עולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, מבקר פנימי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 146(ב) עד 148 ו-150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשינויים המחויבים; לא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית.

          (ב)  המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 30(6א), והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 677 (ה"ח 656)

הוספת סעיף 30א

כינון

31.  ועדת הבקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.

מינוי רואה חשבון (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

31א.  על עמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג) יחולו הוראות אלה:

(1)  רואה חשבון ייבחר באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית השנתית שלאחריה;

(2)  הועד רשאי, בכל עת שלפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון הראשון של העמותה, שישמש בתפקידו עד לאסיפה הכללית השנתית הראשונה; לא מינה הועד רואה חשבון כאמור רשאית העמותה באסיפה הכללית הראשונה למנות את רואה החשבון הראשון;

(3)  באסיפה הכללית הראשונה רשאית העמותה לאשר את מינוי רואה החשבון שמינה הועד או למנות במקומו רואה חשבון שהציע אחד מחברי העמותה, ובלבד שנשלחה לחברי העמותה ולרואה החשבון הודעה על ההצעה למנות רואה חשבון אחר במקומו שבעה ימים לפחות לפני יום האסיפה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 278 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 31א

מינוי רואה חשבון בידי הרשם (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

31ב.  לא נתמנה רואה חשבון באסיפה כללית שנתית לעמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג), רשאי הרשם, לפי בקשת אחד מחברי העמותה, למנות לה רואה חשבון לאותה שנה ולקבוע את השכר שתשלם לו בעד שירותיו.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 279 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 31ב

הנוהל במינוי רואה חשבון (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

31ג.   (א)  לא יתמנה אדם לרואה חשבון, כאמור בסעיף 31א(2), אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אותו אדם למשרת רואה חשבון.

         (ב)  ההודעה לפי סעיף קטן (א) תימסר לא יאוחר מהמועד שנקבע בתקנון העמותה לזימון החברים לאסיפה הכללית.

          (ג)   העמותה תשלח העתק מההודעה שקיבלה לפי סעיף קטן (א) לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, שבעה ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

          (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 279 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 31ג

משרת רואה חשבון שנתפנתה (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

31ד.  נתפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה ורואי החשבון הנותרים רשאים להמשיך ולפעול כרואי החשבון של העמותה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 279 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 31ד

שכר רואה חשבון (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

31ה.  העמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון, אולם את שכרו של רואה חשבון שנתמנה לפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה או שנתמנה על פי סעיפים 31א(2), 31ד או 37(ב) רשאי לקבוע הועד.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 279 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 31ה

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

סימן ד': סייגים לכהונה ותנאי העסקה

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 350 (ה"ח 195)

סימן ד': סייגים לכהונה ותנאי העסקה

ייחוד הכהונה

32.  לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הבקורת או הגוף המבקר.

פסלות לכהונה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

33.  (א)  לא יכהן כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת –

(1)   מי שאינו חבר העמותה;

(2)   מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת, לפי הענין;

(3)   קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(4)   מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת;

(5)   תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.

          (ב)  לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 279 (ה"ח 2431)

33. (א) לא יכהן כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת

(1) מי שאינו חבר העמותה;

(2) מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר הועד מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת, לפי הענין;

(3) קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל;

(4) מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז–1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(5) תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו איננו אינו חבר בה בעמותה.

(ב) לא יכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר כגוף מבקר מי שמשרת את העמותה מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר כגוף מבקר.

 

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 677 (ה"ח 656)

(4) מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת;

תוקף פעולות

34.  פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת הבקורת או של חבר הגוף המבקר, לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

שכר חברי ועד וחברי ועדת ביקורת (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

34א.  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות לענין שכר או גמול שישולמו לחברי ועד או לחברי ועדת ביקורת, בעמותה, ולענין תנאי העסקתם, לרבות הגבלות לענין שכר, גמול, ותנאי העסקה כאמור; ורשאי שר המשפטים לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות כאמור לענין המנהל הכללי של העמותה ומי שכפוף לו במישרין; הוראות לפי סעיף זה יכול שייקבעו לסוגי עמותות.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 351 (ה"ח 195)

הוספת סעיף 34א

הוצאות לניהול עמותה (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

34ב.  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע שיעור הוצאות מרבי שרשאית עמותה להוציא לניהולה, לרבות לשכר ולגמול, ביחס למחזורה או לכספים שהוציאה לקידום מטרותיה; הוראות כאמור יכול שייקבעו לסוגים של עמותות; בסעיף זה, "מחזור" – סכום התקבולים השנתי של עמותה מכל מקור וסוג,שהתקבלו בממוצע בשלוש שנות הכספים שחלפו, ואם טרם חלפו שלוש שנות כספים מהקמת העמותה – סכום התקבולים כאמור שהתקבלו בממוצע בשנות הכספים שחלפו מאז הקמתה.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 351 (ה"ח 195)

הוספת סעיף 34ב

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

פרק ד'1: חלוקה אסורה

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 351 (ה"ח 195)

הוספת פרק ד'1

חלוקה אסורה בעמותה (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

34ג.   (א)  עמותה אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים לחבריה, במישרין או בעקיפין, לרבות למייסד העמותה, וכל חלוקת רווחים שבוצעה על ידה תיחשב לענין פרק זה כחלוקה אסורה.

          (ב)  ביצעה עמותה חלוקה אסורה,יהיה על חבר עמותה להשיב לעמותה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה.

          (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו על מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין, וכן הן לא יחולו על טובת הנאה שקיבל חבר עמותה מהעמותה כאחד מציבור הזכאים ליהנות משירותי העמותה על פי מטרותיה.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 351 (ה"ח 195)

הוספת סעיף 34ג

אחריות חברי ועד לחלוקה אסורה (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

34ד.  בוצעה בעמותה חלוקה אסורה יראו כל מי שהיה חבר ועד במועד החלוקה כמי שהפר בכך את חובותיו כלפי העמותה, אלא אם כן הוכיח אחד מאלה:

(1)  שהתנגד לחלוקה האסורה ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנעה;

(2)  שבנסיבות הענין, לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה האסורה.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 351 (ה"ח 195)

הוספת סעיף 34ד

(תיקון מס' 12) תש"ע-2009

פרק ד'2 – מיזוג

 

מיום 31.12.2009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 288 (ה"ח 279)

הוספת פרק ד'2

הגדרות (תיקון מס' 12)  תש"ע-2009

34ה.  בפרק זה –

          "חברה לתועלת הציבור", "מיזוג", "קרוב", "רשם ההקדשות", "רשם החברות", "שליטה", "שעבוד צף" – כהגדרתם בחוק החברות;

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "רשם המשכונות" – כמשמעותו בחוק המשכון, התשכ"ז-1967;

          "תאגיד יעד" – חברת לתועלת הציבור או עמותה, אחת או יותר, האמורה להתמזג עם תאגיד קולט באופן שיביא לחיסולה של החברה או העמותה;

          "תאגיד מתמזג" – תאגיד יעד ותאגיד קולט;

          "תאגיד קולט" – חברה לתועלת הציבור או עמותה, שכל נכסיו והתחייבויותיו של תאגיד היעד עובדים אליה במיזוג;

          "תאגיד קשור" – תאגיד מתמזג, שהוא או המנהל הכללי שלו, דירקטור או חבר ועד בו, לפי העניין, 25% מהחברים בו או בעלי מניות שבידם 25% מזכויות ההצבעה בו, או קרוב של כל אחד מהם, הוא גם מנהל כללי, דירקטור, חבר ועד, חבר או בעל מניות בתאגיד אחר שאיתו מבקש התאגיד להתמזג, והכל לרבות באמצעות תאגידים שבשליטתו של מי מהמנויים בהגדרה זו.

מיום 31.12.2009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 288 (ה"ח 279)

הוספת סעיף 35ה

אישור בית המשפט למיזוג (תיקון מס' 12)  תש"ע-2009

34ו.   (א)  עמותה רשאית להתמזג רק עם עמותה אחרת או עם חברה לתועלת הציבור, ובלבד שנוסף על האישורים הנדרשים לצורך מיזוג לפי חוק זה או לפי חוק החברות, ניתן למיזוג אישור בית המשפט המחוזי.

          (ב)  בית המשפט לא יאשר מיזוג כאמור בסעיף זה, אלא אם כן שוכנע כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות התאגידים המתמזגים ולפעילותם לפני המיזוג, לפי העניין, ובתנאים והסדרים שיקבע.

          (ג)   בית המשפט ישקול, בין השאר, בטרם מתן האישור למיזוג, את היותם של התאגידים המתמזגים תאגידים קשורים ואת הקשר ביניהם, וכן את עמידתם של התאגידים המתמזגים בהוראות הדין.

          (ד)  בית המשפט יחליט בבקשה לאישור מיזוג כאמור בסעיף זה לאחר שנתן לרשם ההקדשות או לרשם העמותות, לפי העניין, הזדמנות להביע את עמדתו, לרבות לעניין קיום דרישות הדין על ידי מי מהתאגידים המתמזגים עובד למיזוג.

          (ה)  חלו על המיזוג הוראות סעיף 345יב לחוק החברות, יראו את אישור בית המשפט למיזוג לפי סעיף זה, כאישור בית המשפט גם לעניין הסעיף האמור, ובלבד שהתקיימו שאר הוראות אותו סעיף וכן הוראות סעיף קטן (ג).

מיום 31.12.2009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 288 (ה"ח 279)

הוספת סעיף 35ו

החלת הוראות חוק החברות על מיזוג לפי פרק זה (תיקון מס' 12)  תש"ע-2009

34ז.   בלי לגרוע מהוראות לפי חוק זה, על מיזוג בין עמותות או מיזוג בין עמותה לחברה לתועלת הציבור, כאמור בפרק זה, יחולו ההוראות לפי חוק החברות שעניינן מיזוג, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)  המיזוג טעון אישור של הוועד או של הדירקטוריון, לפי העניין, ושל האסיפה הכללית, בכל אחד מהתאגידים המתמזגים, ובמיזוג בין תאגידים קשורים – גם אישור ועדת הביקורת או הגוף המבקר, בכל אחד מהם;

(2)  נוסף על הוראות סעיף 315 לחוק החברות, ישקול הוועד או הדירקטוריון של תאגיד מתמזג, לפי העניין, בטרם מתן אישור למיזוג, גם את מטרות תאגיד היעד מול מטרות התאגיד הקולט, את הנכסים שנצברו למטרותיו של התאגיד המתמזג ואת המחויבויות שקיבל על עצמו התאגיד המתמזג לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לו;

(3)  הצעת המיזוג כמשמעותה בסעיף 316 לחוק החברות תכלול בין השאר –

(א)   פרטים בדבר החברים או בעלי המניות בתאגיד הקולט לאחר המיזוג, בציון החברים או בעלי המניות בתאגיד היעד, שיהיו חברים או בעלי מניות בתאגיד הקולט, לפי העניין, אם יש כאלה;

(ב)   פרטים בדבר חברי הוועד או הדירקטוריון בתאגיד הקולט לאחר המיזוג, בציון חברי הוועד או הדירקטורים בתאגיד היעד, לפי העניין, שיהיו, בכפוף להוראות כל דין, חברי ועד או דירקטורים בתאגיד הקולט, אם יש כאלה;

(ג)    ככל הנדרש, הסדרים נדרשים לקיום המחויבויות של תאגיד היעד, בין השאר לעניין נכסים שצבר למטרותיו עובר למיזוג, לרבות כלפי תורמים לו;

(ד)   בכפוף להוראות כל דין, שינויים מבוקשים במטרות התאגיד הקולט בשל המיזוג;

(4)  בטרם תתקבל החלטת האסיפה הכללית של כל אחד מהתאגידים המתמזגים, יציג לפניה הוועד או הדירקטוריון של התאגיד המתמזג, לפי העניין, את כל אלה:

(א)   הצעת המיזוג, כאמור בפסקה (3);

(ב)   פירוט הנכסים שהתאגיד המתמזג צבר למטרותיו עובד למיזוג והמחויבויות שקיבל על עצמו לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לו;

(ג)    היותם של התאגידים המתמזגים תאגידים קשורים, בציון הקשר ביניהם;

(ד)   לעניין האסיפה הכללית של תאגיד היעד – את מטרות התאגיד הקולט;

(5)  אישור האסיפה הכללית למיזוג בכל אחד מהתאגידים המתמזגים טעון הסכמה של 75% מהנוכחים והמשתתפים בהצבעה, למעט הנמענים, אלא אם כן נקבע בתקנון התאגיד המתמזג רוב אחר לעניין זה; האסיפה הכללית תשקול בטרם מתן האישור, את השיקולים המפורטים בפסקאות (2) ו-(4), בשינויים המחויבים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין אסיפה כללית לאישור מיזוג כאמור, לרבות לעניין זימונה;

(6)  תאגיד מתמזג שהוא עמותה, ימסור מסמכים או הודעות כאמור בסעיפים 317 ו-322 לחוק החברות, לרשם העמותות; תאגיד מתמזג שהוא חברה לתועלת הציבור, ימסור מסמכים או הודעות כאמור לרשם ההקדשות;

(7)  נוסף על הודעות לפי סעיף 318 לחוק החברות, תאגיד מתמזג יפרסם הודעה בעיתון לתורמיו בהתאם להוראות לפי סעיף 318(ב);

(8)  סעיפים 320 ו-321 לחוק החברות לא יחולו;

(9)  היה תאגיד היעד חברה לתועלת הציבור שהוטל שעבוד צף על נכסיה, לא תהיה החברה האמורה רשאית להתמזג לתאגיד קולט שהוא עמותה, בלא הסכמת הנושה המובטח שלטובתו הוטל השעבוד הצף.

מיום 31.12.2009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 289 (ה"ח 279)

הוספת סעיף 35ז

תוצאות המיזוג (תיקון מס' 12) תש"ע-2009

34ח.  נתקבלה ברשם ההקדשות או ברשם העמותות, לפי העניין, החלטה חלוטה של בית המשפט המאשרת את המיזוג, יבוצע המיזוג כלהלן:

(1)  כל הנכסים והחיובים של תאגיד היעד, לרבות חיובים מותנים, עתידיים, ידועים ובלתי ידועים, יועברו ויוקנו לתאגיד הקולט;

(2)  יראו את התאגיד הקולט כאילו היה תאגיד היעד בכל הליך משפטי, לרבות בהליכי הוצאה לפועל;

(3)  במיזוג בין עמותות, יעביר רשם המשכונות את המשכונות הרשומים אצלו על נכסי תאגיד היעד לתאגיד הקולט; במיזוג בין עמותה לחברה לתועלת הציבור, שבו תאגיד היעד הוא עמותה, יעביר רשם המשכונות את המשכונות הרשומים אצלו על שם העמותה לרישום על ידי רשם החברות בפנקס השעבודים של החברה; במיזוג בין חברה לתועלת הציבור לעמותה, שבו תאגיד היעד הוא חברה, יעביר רשם החברות את פנקס השעבודים של החברה לרישום כמשכון על נכסי העמותה על ידי רשם המשכונות; שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין ביצוע העברת השעבודים והמשכונות כאמור, ובכלל זה את המסמכים שיידרש התאגיד המתמזג להגיש לצורך כך;

(4)  תאגיד היעד יחוסל והרשם העמותות או רשם החברות, לפי העניין, ימחק אותו ממרשמיו;

(5)  רשם העמותות, אם התאגיד הקולט הוא עמותה, או רשם החברות, אם התאגיד הקולט הוא חברה לתועלת הציבור, ימסור לתאגיד הקולט תעודה המעידה על ביצוע המיזוג וירשום את דבר המיזוג במרשמיו.

מיום 31.12.2009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 290 (ה"ח 279)

הוספת סעיף 35ח

תקנות לעניין פרק ד'2 (תיקון מס' 12) תש"ע-2009

34ט.  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע מיזוג לפי פרק זה, לרבות לעניין הפרטים שיש לכלול בהצעת מיזוג, לעניין מסירת מידע לנושים, לתורמים או לסוג שבהם ולעניין רישום העסקאות הנובעות מהמיזוג; כל עוד לא קבע שר המשפטים הוראות כאמור, יחולו ההוראות שנקבעו לעניין זה לפי חוק החברות, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות פרק זה.

מיום 31.12.2009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 291 (ה"ח 279)

הוספת סעיף 35ט

פרק ה': ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון

פנקסי חשבונות (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

35.  (א)  עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השניה, לפי הענין.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

          (ב)  כל חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 280 (ה"ח 2431)

35. (א) עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השניה, לפי הענין.

(ב) כל חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.

דו"ח כספי (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

36.  (א)  הועד יכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן – דו"ח כספי) בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השניה; הדו"ח הכספי יוגש לועדת הבקורת או לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה הכללית או במועד מוקדם יותר שנקבע לכך בתקנון ויובא בפני האסיפה הכללית, לאישורה.

          (ב)  הועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדוייק של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לרבות פרטים בענין תנאי פרישה; והכל, בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם;

          לענין סעיף זה, "תשלומים" – סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת.

          (ג)   הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, ויתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור בסעיף 35(א).

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

          (ד)  הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שנים מחברי הועד, ורשאי הרשם, להאריך את המועד להגשתם.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 280 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

36. על הועד להביא לפני כל אסיפה כללית רגילה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (בחוק זה - דו"ח כספי); הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת או לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה או במועד מוקדם יותר שנקבע לכך בתקנון.

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 351 (ה"ח 195)

(ד) הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה השניה מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שנים מחברי הועד, ורשאי הרשם, להאריך את המועד להגשתם.

תרומה מישות מדינית זרה (תיקון מס' 11) תשס"ח-2008

36א.  (א)  בסעיף זה –

          "ישות מדינית זרה" – כל אחד מאלה:

(1)   מדינה זרה, לרבות –

(א)   איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות (בסעיף זה – איחוד מדינות זרות);

(ב)   אורגן, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות;

(ג)    רשות מקומית או מחוזית, רשות שלטונית של מדינה זרה או של מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה (בסעיף זה – גוף זר);

(ד)   איחוד, ארגון או חבר של גופים זרים;

(2)   הרשות הפלסטינית, כמשמעותה בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967;

(3)   תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד מהגופים המפורטים בפסקאות (1) או (2), או שגוף כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו; לעניין זה, "אמצעי שליטה", "החזקה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 13) תשע"א-2011

(4)   חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות (1) עד (3);

          "תרומה" – למעט הקלת מס, מלאה או חלקית, שניתנה מחוץ לישראל.

          (ב)  (1)   עמותה שמחזורה עולה על 300,000 שקלים חדשים, תציין בדוח הכספי לפי סעיף 36, אם קיבלה או לא קיבלה בשנה שאליה מתייחס הדוח הכספי, תרומות מישויות מדיניות זרות ששוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 שקלים חדשים; בפסקה זו, "מחזור" – כהגדרתו בתוספת השניה;

(2)   קיבלה העמותה תרומות כאמור בפסקה (1), יצוינו בדוח הכספי כל אלה, לגבי כל תרומה מישות מדינית זרה:

(א)   זהות נותן התרומה;

(ב)   סכום התרומה;

(ג)    מטרת התרומה או ייעודה;

(תיקון מס' 13) תשע"א-2011

(ד)   התנאים לתרומה, לרבות ההתחייבויות שנתנה העמותה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין, אם יש כאלה;

(3)   על העמותה לעשות כל שביכולתה כדי לדעת אם התרומה הגיעה מישות מדינית זרה, וחובת הדיווח כאמור בסעיף זה תחול אם ידעה או היה עליה לדעת שהתרומה היא מישות מדינית זרה כאמור.

          (ג)   העמותה תפרסם באתר האינטרנט שלה מידע כאמור בסעיף קטן (ב); הודיעה העמותה לרשם כי אין לה אתר אינטרנט, יפרסם הרשם את המידע כאמור באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

מיום 24.1.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2129 מיום 24.1.2008 עמ' 152 (ה"ח 182)

הוספת סעיף 36א

 

מיום 2.3.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"א מס' 2279 מיום 2.3.2011 עמ' 362 (ה"ח 347)

(א) בסעיף זה –

"ישות מדינית זרה" – כל אחד מאלה:

(1) מדינה זרה, לרבות –

(א) איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות (בסעיף זה – איחוד מדינות זרות);

(ב) אורגן, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות;

(ג) רשות מקומית או מחוזית, רשות שלטונית של מדינה זרה או של מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה (בסעיף זה – גוף זר);

(ד) איחוד, ארגון או חבר של גופים זרים;

(2) הרשות הפלסטינית, כמשמעותה בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967;

(3) תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד מהגופים המפורטים בפסקאות (1) או (2), או שגוף כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו; לעניין זה, "אמצעי שליטה", "החזקה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(4) חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות (1) עד (3);

"תרומה" – למעט הקלת מס, מלאה או חלקית, שניתנה מחוץ לישראל.

(ב) (1) עמותה שמחזורה עולה על 300,000 שקלים חדשים, תציין בדוח הכספי לפי סעיף 36, אם קיבלה או לא קיבלה בשנה שאליה מתייחס הדוח הכספי, תרומות מישויות מדיניות זרות ששוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 שקלים חדשים; בפסקה זו, "מחזור" – כהגדרתו בתוספת השניה;

(2) קיבלה העמותה תרומות כאמור בפסקה (1), יצוינו בדוח הכספי כל אלה, לגבי כל תרומה מישות מדינית זרה:

(א) זהות נותן התרומה;

(ב) סכום התרומה;

(ג) מטרת התרומה או ייעודה;

(ד) התנאים לתרומה, לרבות ההתחייבויות שנתנה העמותה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין, אם יש כאלה;

(3) על העמותה לעשות כל שביכולתה כדי לדעת אם התרומה הגיעה מישות מדינית זרה, וחובת הדיווח כאמור בסעיף זה תחול אם ידעה או היה עליה לדעת שהתרומה היא מישות מדינית זרה כאמור.

ביקורת של רואה חשבון (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

37.    (א)  דו"ח כספי של עמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג), יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה החשבון.

          (ב)  הרשם רשאי, לבקשת ועדת הבקורת, או עשירית מכלל חברי העמותה, ואף מיזמתו הוא, להורות כי הדו"ח הכספי של עמותה אשר אינה חייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג), יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון שימנה הועד באישור הרשם.

          (ג)   רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של העמותה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, ולמסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

          (ד)  פעל הרשם על פי סעיף קטן (ב), רשאי הוא, אם ראה צורך בכך, להורות על דחיית האסיפה הכללית למועד שיקבע.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 280 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 37

הנוסח הקודם:

37. (א) הרשם רשאי, לפי בקשה של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה, ואף מיזמתו הוא, להורות שהדו"ח הכספי יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון שימנה הועד, ובצירוף הערותיו של רואה החשבון, ורשאי הרשם - אם ראה צורך בכך - לצוות על דחיית האסיפה הכללית למועד שקבע.

(ב) הסמכויות האמורות בסעיף 35(ב) נתונות גם לרואה חשבון שנתמנה לפי סעיף זה.

דוח מילולי (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 12)  תש"ע-2009

37א.  (א)  הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון אשר יכלול פירוט בענינים שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן – דוח מילולי).

          (ב)  הדוח המילולי של עמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלה.

          (ג)   הוראות סעיפים 30, 36(א) סיפה ו-(ד), 38א ו-39, החלות לענין דוח כספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין דוח מילולי.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 352 (ה"ח 195)

הוספת סעיף 37א

 

מיום 5.8.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 291 (ה"ח 279)

(א) הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון אשר יכלול פירוט בענינים המנויים בתוספת השלישית בעניינים שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן – דוח מילולי).

הגשת מסמכים לרשם (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

38.  (א)  עמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים או העתקיהם המאושרים כדין, חתומים בידי שניים מחברי הועד:

(1)   הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה חשבון;

(2)   פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה לפי סעיף 11, או החלטת האסיפה הכללית או הועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה;

(3)   פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי אשר הובא בפניה - בצירוף הדו"ח הכספי והמלצת ועדת הבקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון תצורף חוות דעתו על הדו"ח הכספי;

(4)   הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הועד בתוקף תפקידו כחבר הועד; בהודעה יצויינו שמות הצדדים, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך;

(5)   פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק לפי סעיף 43(א);

(6)   הדו"ח הכספי כאמור בסעיף 36(ד);

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

(6א) הדוח המילולי כאמור בסעיף 37א;

(7)   מסמכים אחרים ששר הפנים[4] קבע בתקנות.

          (ב)  (1)   המסמכים המפורטים בפסקאות (1) עד (5) יוגשו תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום האירוע;

(2)   החלטה כאמור בפסקה (5) תירשם בידי הרשם;

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

(3)   דו"ח כספי ודוח מילולי יוגשו במועד הקבוע בסעיף 36(ד).

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 281 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 38

הנוסח הקודם:

38. עמותה חייבת להגיש לרשם מסמכים אלה, חתומים בידי שניים מחברי הועד:

(1) הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של הועד או של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר או על פקיעת כהונתו - תוך שבועיים לאחר האירוע;

(2) העתק מהחלטת האסיפה הכללית לפי סעיפים 11 או 12, או מהחלטה של האסיפה הכללית או של הועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה - תוך שבועיים לאחר קבלת ההחלטה.

(3) העתק מהדו"ח הכספי בצירוף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון לפי סעיף 37 - בצירוף אישורו והערותיו - תוך שבועיים לאחר האסיפה הכללית שהדו"ח הובא לפניה;

(4) מסמכים אחרים ששר הפנים קבע אותם בתקנות.

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 352 (ה"ח 195)

38. (א) עמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים או העתקיהם המאושרים כדין, חתומים בידי שניים מחברי הועד:

(1) הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה חשבון;

(2) פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה לפי סעיף 11, או החלטת האסיפה הכללית או הועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה;

(3) פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי אשר הובא בפניה - בצירוף הדו"ח הכספי והמלצת ועדת הבקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון תצורף חוות דעתו על הדו"ח הכספי;

(4) הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הועד בתוקף תפקידו כחבר הועד; בהודעה יצויינו שמות הצדדים, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך;

(5) פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק לפי סעיף 43(א);

(6) הדו"ח הכספי כאמור בסעיף 36(ד);

(6א) הדוח המילולי כאמור בסעיף 37א;

(7) מסמכים אחרים ששר הפנים קבע בתקנות.

(ב) (1) המסמכים המפורטים בפסקאות (1) עד (5) יוגשו תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום האירוע;

(2) החלטה כאמור בפסקה (5) תירשם בידי הרשם;

(3) דו"ח כספי יוגש ודוח מילולי יוגשו במועד הקבוע בסעיף 36(ד).

הבהרת פרטים בדו"ח הכספי (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

38א.  (א)  עמותה חייבת להמציא לרשם לפי דרישתו, ותוך תקופה שיקבע, כל מסמך או מידע נוסף שימצא לנכון לדרוש, להבהרת פרטים שצוינו או שהיה צריך לציין בדו"ח הכספי שהוגש לו לפי סעיף 38(א)(6).

          (ב)  הרשם רשאי לדרוש כי יוגש לו דו"ח כספי מתוקן שבו יצויינו הפרטים כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 281 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 38א

הגשה באופן מקוון (תיקון מס' 16) תשע"ז-2017

38ב.  (א)  הרשם רשאי לקבוע כי בקשות ומסמכים שיש להגיש לרשם לפי סעיפים 2, 10 ו-38, יכול שיוגשו באופן מקוון, בלי להגיש את המסמך המקורי או את העתקו המאושר כדין.

          (ב)  הרשם רשאי לקבוע כללים לגבי הגשה באופן מקוון, בעניינים אלה:

(1)   הליכי הזיהוי של מגישי הבקשה או המסמך; כללים לפי פסקה זו ייקבעו באישור שר המשפטים;

(2)   אופן ההגשה;

(3)   מבנה הטפסים והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה.

          (ג)   על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, יראו בקשות ומסמכים שהוגשו באופן מקוון בהתאם לכללים שקבע הרשם לפי סעיף זה, כאילו נחתמו.

מיום 24.5.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2640 מיום 24.5.2017 עמ' 970 (ה"ח 1086)

הוספת סעיף 38ב

עיון ופרסום (תיקון מס' 8) תשס"ו-2006

39.    (א)  פנקס החברים ופנקס חברי הועד, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה.

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ב)  המסמכים המפורטים להלן יהיו פתוחים במשרד הרשם לעיון של כל דורש, לפי בקשה:

(1)   מסמכים שהוגשו לרשם לפי סעיפים 2, 10 או 38;

(2)   ממצאי פיקוח של הרשם או של מפקח לפי סעיף 39ב, דין וחשבון סופי של בודק חיצוני לפי סעיף 39ג, דין וחשבון סופי של חקירה לפי סעיף 40 או בקשת פירוק שהוגשה בידי הרשם לפי סעיף 50, והכול בכפוף להוראות סעיף קטן (ה);

(3)   כל מסמך אחר שבידי הרשם הנוגע לעמותה, ובכלל זה מסמך שהכין הרשם או מי מטעמו לגביה והתכתבויות של הרשם עם העמותה או בנוגע אליה, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה).

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ג)   הרשם רשאי לפרסם באינטרנט, בעצמו או באמצעות אחר, את המסמכים המפורטים בסעיף קטן (ב)(1) או את הפרטים הכלולים בהם, כולם או חלקם, בהתאם להוראות שקבע שר המשפטים לפי סעיף קטן (ו), ובלבד שלא יפורסמו שמות תורמים לעמותה; צורפה לדוח הכספי הודעה כאמור בסעיף 36(ב), יפרסם הרשם באינטרנט פירוט של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם כאמור באותה הודעה, בלא פירוט שמותיהם של מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה.

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ד)  על עיון במסמך כאמור בסעיף קטן (ב)(3) יחולו הוראות אלה:

(1)   הרשם ימנע את העמדתו של המסמך, כולו או חלקו, לעיון הציבור, אם מצא כי התקיימה לגביו עילה אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (בסעיף זה – חוק חופש המידע), והוא רשאי למנוע את העמדתו של המסמך לעיון הציבור כאמור אם מצא כי התקיימה לגביו עילה אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, והכול בשינויים המחויבים ובמידה הנדרשת בשל אותה עילה;

(2)   הרשם לא יאפשר עיון במסמך שהוכן על ידי רשות ציבורית אחרת או עבורה, אלא לאחר התייעצות עמה; לעניין זה, "רשות ציבורית" – משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין;

(3)   הרשם לא יעמיד לעיון הציבור מסמך הכולל פרטי זיהוי של צד שלישי העשוי להיפגע, אלא לאחר שהודיע לו על כך ונתן לו הזדמנות להביע את עמדתו; קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשם, בתוך 21 ימים, כי הוא מתנגד לגילוי המידע כולו או מקצתו, מכוח הוראות סעיף 9 לחוק חופש המידע או הוראות כל דין; החליט הרשם לדחות את ההתנגדות, יודיע על כך לצד השלישי, בכתב, בתוך זמן סביר, וכן יודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתו; הוגשה התנגדות כאמור – לא יועמד המידע לעיון הציבור עד תום המועד להגשת עתירה,  ואם הוגשה עתירה – עד למתן החלטה בעתירה; לעניין זה, "צד שלישי" – למעט העמותה, חבר ועד העמותה, חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר של העמותה, גזבר העמותה, המבקר הפנימי של העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנהו, סגנו וכל מנהל הכפוף אליו במישרין, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;

(4)   הרשם לא יעמיד לעיון הציבור מסמך שהוגש בהליך בבית המשפט, אלא אם כן הרשם הוא צד להליך;

(5)   אדם המעוניין שמסמך מסוים הנוגע לעמותה לא יועמד לעיון הציבור, בשל קיומה של עילה אחת או יותר מהעילות המפורטות בסעיף קטן זה, רשאי לפנות בבקשה מנומקת לרשם; הרשם יודיע למבקש על החלטתו בכתב ובתוך זמן סביר.

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ה)  היה מסמך כאמור בסעיף קטן (ב)(2) או (3) נוגע להליך בירור, ביקורת או אכיפה תלוי ועומד יחולו הוראות אלה:

(1)   הרשם רשאי להעמידו לעיון הציבור רק בסיום ההליך;

(2)   הרשם רשאי לקבוע כי יועמדו לעיון הציבור רק המסקנות הנובעות מהליך הבירור, הביקורת או האכיפה;

והכול, אם סבר כי הדבר דרוש כדי למנוע חשיפת נהלים ושיטות עבודה של הרשם באופן העלול לפגוע בפעולות הבירור, הביקורת או האכיפה שמבצע הרשם, או כי יתקיימו במסמכים האמורים העילות לאי-העמדת המידע כולו לעיון הציבור לפי סעיף זה, או כי יהיה בכך כדי לפגוע למעלה מן הצורך בעמותה או בצד שלישי אחר.

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          (ו)   שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט על הכנסת, רשאי לקבוע –

(1)   לעניין הפרסום באינטרנט –

(א)   הוראות בדבר אופן הפרסום, ובלבד שהפרסום לא יאפשר איתור מידע לפי פרטי זיהוי של יחיד, אלא אם כן קבע זאת שר המשפטים, והכול לאחר שהשתכנע כי הדבר חיוני לצורך שקיפות פעולתן של עמותות או לצורך ציבורי אחר ובמידה הנדרשת, בשים לב להגנה על פרטיותו של מי שאליו מתייחס המידע;

(ב)   הוראות שיבטיחו את שלמות המידע שבידי הרשם ואמינותו, וכן הגנה מפני שימוש במידע בלא רשות כדין;

(2)   סוגי מסמכים כאמור בסעיף זה, או פרטים הכלולים בהם, שלא יועמדו לעיון הציבור, כולם או חלקם, לרבות פרטים הכלולים במסמכים המפורטים בסעיף קטן (ב)(1) ו-(2), אם על פי טיבם מתקיים בהם האמור בסעיף זה לעניין אי-העמדת המידע לעיון הציבור; הוראות כאמור יכול שייקבעו לסוגים של עמותות.

מיום 3.1.2007

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ו מס' 2049 מיום 3.1.2006 עמ' 232 (ה"ח 98)

עיון ופרסום

39. (א) פנקס החברים ופנקס חברי הועד, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה.

(ב) המסמכים שהוגשו לרשם לפי סעיפים 2, 10 או 38 יהיו פתוחים במשרדו לעיון של כל דורש.

(ג) צורפה לדוח הכספי שהוגש לרשם לפי סעיף 38(א)(6) הודעה כאמור בסעיף 36(ב), יפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים פירוט של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם כאמור באותה הודעה, בלא פירוט שמותיהם של מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה.

 

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 677 (ה"ח 656)

החלפת סעיפים קטנים 39(ב), 39(ג) והוספת סעיפים קטנים 39(ד), 39(ה), 39(ו)

הנוסח הקודם:

(ב) המסמכים שהוגשו לרשם לפי סעיפים 2, 10 או 38 יהיו פתוחים במשרדו לעיון של כל דורש.

(ג) צורפה לדוח הכספי שהוגש לרשם לפי סעיף 38(א)(6) הודעה כאמור בסעיף 36(ב), יפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים פירוט של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם כאמור באותה הודעה, בלא פירוט שמותיהם של מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה.

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

פרק ה'1: הנחיה, פיקוח ובקרה

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 679 (ה"ח 656)

הוספת פרק ה'1

סיוע והנחיה לעמותות בניהול ענייניהן (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

39א.  הרשם יפרסם מידע והנחיות לעמותות, ובמידת האפשר יתרשם מפעילותן ויערוך להן הדרכות, והכול כדי לסייע להן בניהול ענייניהן בהתאם להוראות החוק.

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 679 (ה"ח 656)

הוספת סעיף 39א

 

הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

39ב.  (א)  הרשם רשאי להסמיך, מבין עובדי משרד המשפטים הכפופים לו, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, ואולם לא ימונה למפקח אלא מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הרשם, לשמש כמפקח;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר המשפטים;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר המשפטים.

          (ב)  לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי הרשם וכן מפקח –

(1)   לדרוש מאדם שיש יסוד להניח כי הוא עובד עמותה, נושא משרה בה או בעל תפקיד אחר בה ונמצא במקום שבו פועלת העמותה או שיש יסוד להניח שהיא פועלת בו, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו; בסעיף זה, "נושא משרה" – חבר ועד העמותה, חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר של העמותה, המבקר הפנימי של העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנהו, סגנו וכל מנהל הכפוף אליו במישרין, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;

(2)   להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום כאמור בפסקה (1), ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט; הכניסה תיעשה בליווי המחזיק במקום או נציגו, ועולם אין בסירוב להלוות למפקח כדי למנוע ממנו למלא את תפקידו; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו תיעשה בהתאם לתכנית פיקוח שאישר הרשם לעניין זה;

(3)   לדרוש מעובד העמותה, מנושא משרה בה, מבעל תפקיד אחר בה או מכל אדם אחר הנוגע בדבר למסור לו כל מידע או מסמך שיש בידו, לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או של הוראות תקנון העמותה או מטרותיה.

          (ג)   הפעלת סמכויות הפיקוח לפי סעיף זה תיעשה בהתאם לנהלים שיקבע הרשם, בשים לב למאפיינים הייחודיים למקום ולפעילות המתבצעת בו ולמקבלי השירות מהעמותה.

          (ד)  מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובמידה הדרושה לכך, ובהתקיים כל אלה:

(1)   הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)   יש בידו תעודה החתומה על ידי הרשם, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 679 (ה"ח 656)

הוספת סעיף 39ב

הסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

39ג.   (א)  לשם בדיקת עמידתה של עמותה בהוראות לפי חוק זה, בהוראות תקנונה ובמטרותיה, רשאי הרשם להסתייע בבודק, גם אם אינו עובד המדינה (בחוק זה – בודק חיצוני), שיערוך בדיקות בהתאם לרשימת עניינים שיפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים (בפרק זה – בדיקות), ובאופן ובתדירות כפי שיורה הרשם.

          (ב)  בודק חיצוני יפעל מטעם הרשם, בהתאם להנחייתו ולהוראותיו ותחת פיקוחו.

          (ג)   הבודק החיצוני ימסור לעמותה את טיוטת הדין וחשבון הסופי שלו, ויודיע לה על זכותה להגיש את תגובתה בתוך 30 ימים או בתוך תקופה ארוכה יותר שאישר הרשם; הבודק החיצוני יגיש לרשם את הדין וחשבון הסופי שיכלול את ממצאי בדיקתו, תגובת העמותה אליהם והמלצותיו; העתק מהדין וחשבון יימסר לעמותה.

          (ד)  בודק חיצוני לא יפעיל סמכות הכרוכה בהפעלה של שיקול הדעת שניתן לרשם לפי דין.

          (ה)  הרואה את עצמו נפגע מבדיקה שערך בודק חיצוני, מממצאי בדיקתו, מהמלצותיו או מכל פעולה אחרת שלו, רשאי לפנות בבקשה מנומקת בכתב לרשם.

          (ו)   הרשם רשאי, על פי בקשה כאמור בסעיף קטן (ה) או מיוזמתו, לתת לבודק חיצוני הורואת העניין עריכת בדיקות, לעיין מחדש בממצאי הבדיקות, לערוך בדיקות נוספות בעצמו, למנות בודק חיצוני אחר, או לפעול בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

          (ז)   דינו של בודק חיצוני ושל כל עובד המבצע בדיקות מטעמו לפי סעיף זה כדין עובדי המדינה לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 680 (ה"ח 656)

הוספת סעיף 39ג

אישור לשמש בודק חיצוני, התלייתו וביטולו (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

39ד.  (א)  הרשם רשאי לתת אישור לשמש בודק חיצוני למי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים או תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל, ובלבד שאין הגבלה על אחריות בעלי המניות או השותפים בתאגיד;

(2)   הוא לא הורשע בעבירה פלילית כמפורט בסעיף 226(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או בעבירה פלילית או משמעתית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל אישור לשמש בודק חיצוני, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל חשד לביצוע עבירות כאמור, ואם הוא תאגיד – התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, וכל עובד שיבצע בדיקות מטעם התאגיד, לא הורשעו בעבירה כאמור ולא הוגשו נגדם כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל חשד לביצוע עבירות כאמור;

(3)   הוא, ואם הוא תאגיד – התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, וכל עובד שיבצע בדיקות מטעם התאגיד, לא עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם לפי סעיף זה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר;

(תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

(4)   הוא לא הוכרז פסול דין או ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 כל עוד לא הופטר, ואם הוא תאגיד – לא ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים לפי החוק האמור;

(5)   הוא בעל מומחיות וניסיון מתאימים.

          (ב)  התקשרות עם בודק חיצוני תיעשה בהתאם להוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

          (ג)   אישור לשמש בודק חיצוני יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; הרשם רשאי להאריך אישור כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת, ובלבד שלא ישמש אדם כבודק חיצוני תקופה העולה על שמונה שנים רצופות; על אף האמור, הרשם רשאי להאריך אישור של בודק חיצוני לתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים לשם סיום בדיקה שהחל בה לפני תום תקופת האישור.

          (ד)  בודק חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף קטן (א) או שמתקיימת לגביו עילה המונעת ממנו לשמש בודק חיצוני יודיע על כך מיד לרשם.

          (ה)  הרשם רשאי, מיוזמתו או על פי תלונה שהוגשה לו, לבטל אישור לשמש בודק חיצוני או להתלותו לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לבודק החיצוני הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי, כי תנאי מהתנאים המנויים בסעיף קטן (א) הופר או חדל להתקיים או שקיימות נסיבות אחרות שבשלהן אין הוא ראוי או מתאים לשמש בודק חיצוני.

          (ו)   הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את אלה:

(1)   רשימת הבודקים החיצוניים בעלי האישורים התקפים;

(2)   הדרכים הייעודיות לפנייה לרשם לצורך בירור תלונות על בודקים חיצוניים.

          (ז)   שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה, לרבות לעניין –

(1)   השכלה, ניסיון מקצועי והכשרה של בודקים חיצוניים;

(2)   נסיבות שבהן יראו בודק חיצוני כנמצא במצב של ניגוד עניינים;

(3)   הגבלות שיחולו על בודק חיצוני לאחר שסיים לשמש ככזה.

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 681 (ה"ח 656)

הוספת סעיף 39ד

 

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 412 (ה"ח 1027)

(4) הוא לא הוכרז פסול דין או פושט רגל ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 כל עוד לא הופטר, ואם הוא תאגיד – לא ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים לפי החוק האמור;

דרישת מידע על ידי בודק חיצוני (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

39ה.  (א)  בודק חיצוני רשאי לדרוש מעמותה ומכל אחד מהגורמים שלהלן, למסור לו כל מידע או מסמך, לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, הנוגעים לענייני העמותה, ככל שהם נמצאים בידו, הכול כפי שיפרט בדרישה ובמועד שפורט בה:

(1)   חברי העמותה;

(2)   נושאי המשרה בעמותה כהגדרתם בסעיף 39ב, למעט המבקר הפנימי של העמותה;

(3)   עובדי העמותה;

(4)   גורמים נוספים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שיש להם זיקה לפעילות העמותה.

          (ב)  היה לרשם יסוד סביר להניח כי עמותה הפרה הוראה מההוראות לפי חוק זה, רשאי הוא להורות לבודק החיצוני לדרוש מידע ומסמכים כאמור בסעיף קטן (א) גם ממי שהיה בארבע השנים שקדמו למועד הדרישה, אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן.

          (ג)   בודק חיצוני וכל עובד מטעמו ישמרו בסוד כל מידע שהגיע אליהם עקב או תוך כדי מילוי תפקידם, לא יעשו בו כל שימוש ולא יגלו אותו לאחר, אלא ככל הנחוץ לשם מילוי תפקידם.

          (ד)  שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה, ובכלל זה לעניין דרך שמירת מידע ומסמכים על ידי בודק חיצוני ותקופות שמירתם.

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 682 (ה"ח 656)

הוספת סעיף 39ה

דיווח לכנסת על הסתייעות בבודקים חיצוניים (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

39ו.   שר המשפטים ידווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנתיים, על יישום הוראות סעיפים 39ג עד 39ה.

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 683 (ה"ח 656)

הוספת סעיף 39ו

 

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

פרק ו': חקירת תפקוד העמותה

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 281 (ה"ח 2431)

פרק ו': חקירת עסקים תפקוד העמותה

חקירת עמותה (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

40.  (א)  היה לרשם יסוד סביר להניח כי עמותה אינה מקיימת את ההוראות לפי חוק זה או שאינה מקיימת את הוראות תקנונה או את מטרותיה, רשאי הוא, לבקשת רבע מכלל חברי העמותה, לבקשת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, להחליט לפתוח בחקירה בענייניה של אותה עמותה ויהיו נתונות לו או לעובד משרד המשפטים הכפוף לו שהסמיך לשם כך, הסמכויות לפי סעיפים 9 עד 11 ו-27(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968.

          (ב)  לצורך ביצוע חקירה כאמור בסעיף קטן (א) רשאי הרשם למנות חוקר חיצוני; מונה חוקר חיצוני, יהיו נתונות לו סמכויות החקירה ויחולו עליו ההוראות החלות על חוקר לפי סעיף זה, בכפוף לתנאי המינוי.

          (ג)   הרשם רשאי להסמיך כחוקר או למנות חוקר חיצוני מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הרשם, לשמש כחוקר;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי שהורה שר המשפטים;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר המשפטים.

          (ד)  הודעה על זימון אדם לחקירה תימסר זמן סביר לפני מועד החקירה ותכלול את אלה:

(1)   שם העמותה שבעניינה נפתחה החקירה, אלא אם כן החליט הרשם כי אין לציינו בשל צורכי החקירה;

(2)   זכויות המזומן לחקירה בשפה פשוטה וברורה.

          (ה)  זומן אדם לחקירה לפי סעיף זה, עליו להשיב לשאלות שנשאל, אולם תשובותיו לא ישמשו ראיה בהליכים פליליים נגדו.

          (ו)   החוקר ימסור לעמותה את טיוטת הדין וחשבון הסופי שלו ויודיע לה על זכותה להגיש את תגובתה בתוך 30 ימים או בתוך תקופה ארוכה יותר שאישר הרשם; החוקר יגיש לרשם את הדין וחשבון הסופי שיכלול את ממצאי החקירה, תגובת העמותה אליהם והמלצותיו; העתק מהדין וחשבון יימסר לעמותה.

          (ו)[5]  בהוצאות החקירה לפי סעיף זה יישא אוצר המדינה; שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע נסיבות חריגות שבהתקיימן רשאי הרשם להטיל את הוצאות החקירה, כולן או מקצתן, על העמותה, על חברי הוועד או על מבקשי החקירה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 281 (ה"ח 2431)

(א) הרשם רשאי, לבקשת רבע מכלל חברי העמותה או לבקשת ועדת הבקורת או הגוף המבקר, ואף מיזמתו הוא, למנות חוקר שיחקור את עסקי העמותה ומצבה וימסור לו דין וחשבון עליהם שיחקור את דרך ניהול העמותה, תפקודה בהתאם להוראות חוק זה, ופעולותיה הכספיות; החוקר ימסור לרשם דין וחשבון.

 

מיום 6.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1987 מיום 6.3.2005 עמ' 228 (ה"ח 63)

ביטול סעיף 40(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בעמותה שמטרותיה דתיות יהיה מינוי חוקר כאמור בסעיף קטן (א) טעון התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הדתות. 

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 751 (ה"ח 77)

(ד) על החלטת הרשם למנות או לא למנות חוקר לפי סעיף זה, רשאים העמותה או מבקשי החקירה לערור לשר הפנים תוך 14 ימים מיום שניתנה להם הודעה על ההחלטה.

 

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 683 (ה"ח 656)

החלפת סעיף 40

הנוסח הקודם:

מינוי חוקר וסמכויותיו

40. (א) הרשם רשאי, לבקשת רבע מכלל חברי העמותה או לבקשת ועדת הבקורת או הגוף המבקר, ואף מיזמתו הוא, למנות חוקר שיחקור את דרך ניהול העמותה, תפקודה בהתאם להוראות חוק זה, ופעולותיה הכספיות; החוקר ימסור לרשם דין וחשבון.

(ב) (בוטל).

(ג) לחוקר יהיו הסמכויות האמורות בסעיפים 9 עד 11 ו-27(ב) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, בשינויים המחוייבים.

(ד) (בוטל).

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

41.  (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 751 (ה"ח 77)

ביטול סעיף 41(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על החלטתו של הרשם לפי סעיף קטן (א) רשאי מי שהוטלו עליו הוצאות לערור לשר הפנים תוך 14 ימים מיום שניתנה לו הודעה על ההחלטה.

 

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 684 (ה"ח 656)

ביטול סעיף 41

הנוסח הקודם:

הוצאות החקירה

41. (א) הרשם רשאי להטיל את הוצאות החקירה, כולן או מקצתן, על העמותה, על חברי הועד או על מבקשי החקירה, ורשאי הוא לדרוש ממבקשי החקירה ערובה להוצאותיה.

(ב) (בוטל).

(ג) בהוצאות החקירה שלא הוטלו כאמור בסעיף קטן (א) ישא אוצר המדינה.

פרק ז': פירוק

דרכי הפירוק

42.  פירוק של עמותה יהיה פירוק מרצון או פירוק לפי צו בית המשפט.

סימן א': פירוק מרצון

החלטה על פירוק ומינוי מפרק

43.  (א)  עמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים; ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לענין זה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 281 (ה"ח 2431)

ביטול סעיף 43(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) העתק מההחלטה יוגש לרשם תוך שבועיים מקבלתה, והרשם ירשום את ההחלטה.

הצהרת כושר פרעון

44.  אסיפה כללית כאמור בסעיף 43 לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי הועד שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.

תפקידי המפרק

45.  על המפרק –

(1)   לכנס את נכסי העמותה ולגבות את החובות המגיעים לה מחברים ומאחרים;

(2)   לממש את נכסי העמותה במידה הדרושה לפרעון חובותיה;

(3)   לפרוע את חובות העמותה, לרבות הוצאות הפירוק;

(4)   לעשות ביתרת הנכסים בהתאם לסעיף 58.

הודעה לנושים

46.  (א)  תוך שבועיים לאחר תחילת מינויו יפרסם המפרק הודעה על פירוק העמותה ויזמין בה את נושי העמותה להגיש לו תביעותיהם תוך מועד סביר שקבע בהודעה.

          (ב)  ההודעה תפורסם ברשומות; היא תפורסם גם בשני עתונים יומיים המופיעים בעברית, אולם אם רוב חברי העמותה דוברי ערבית - היא תפורסם בעתון יומי המופיע בערבית.

סיום הפירוק

47.  (א)  השלים המפרק את פעולות הפירוק, יכנס אסיפה כללית מסיימת ויביא לאישורה דין וחשבון על הפירוק, מאושר בידי ועדת הבקורת או בידי הגוף המבקר; הוראות סעיף 37 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על דין וחשבון זה.

          (ב)  אישרה האסיפה הכללית המסיימת את הדין וחשבון, יגיש המפרק לרשם, תוך שבועיים אחרי האסיפה, העתק ממנו ומפרוטוקול האסיפה.

שמירת סמכות

48.  פירוק מרצון לא יגרע מסמכות בית המשפט לתת צו פירוק לפי סעיף 49; ניתן צו כזה, ייחשב הפירוק לפי הצו כאילו התחיל ביום תחילת הפירוק מרצון.

העברת פירוק מרצון לפירוק לפי צו בית המשפט (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

48א.  נוסף על הוראות כל דין, מקום שעמותה מתפרקת מרצון, רשאי בית המשפט בכל שלב להורות, לבקשת הרשם, כי הפירוק יהיה לפי צו בית המשפט, אם מצא כי קיים אינטרס ציבורי בפיקוח בית המשפט על הליכי הפירוק של העמותה.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 352 (ה"ח 195)

הוספת סעיף 48א

סימן ב': פירוק לפי צו בית המשפט

עילות הפירוק

49.  בית המשפט המחוזי רשאי לצוות על פירוק של עמותה בכל אחת מאלה:

(1)   פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה;

(2)   העמותה או מטרותיה מכוונות לשלילת קיומה של מדינת ישראל או אופיה הדמוקרטי;

(3)   חוקר שנתמנה לפי סעיף 40 המליץ על פירוק העמותה;

(4)   העמותה אינה יכולה לפרוע חובותיה;

(5)   בית המשפט מצא שמן היושר ומן הצדק לפרק את העמותה;

(תיקון מס' 12) תש"ע-2009

(6)   העמותה קיבלה באסיפה הכללית החלטה על פירוק בידי בית משפט, והחלטת האסיפה התקבלה ברוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק כאמור.

מיום 31.12.2.009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 291 (ה"ח 279)

הוספת פסקה 49(6)

בקשה לצו פירוק (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 12)  תש"ע-2009

50.  (א)  בקשה לפירוק עמותה תוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה או בידי הרשם; בקשה כאמור בסעיף 49(4) יכול גם שתוגש בידי נושה שהעמותה חייבת לו חוב של יותר מ-5,000 שקלים חדשים; בקשה כאמור בסעיף 49(4) עד (6) יכול שתוגש גם בידי העמותה.

          (ב)  לא תוגש בקשת פירוק כאמור בסעיף 49(1), (2) או (5) אלא לאחר שהתרה הרשם בעמותה בכתב לתקן את המעוות והעמותה לא עשתה זאת תוך זמן סביר לאחר קבלת ההתראה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 281 (ה"ח 2431)

(א) בקשה לפירוק עמותה תוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה או בידי הרשם; בקשה כאמור בסעיף 49(4) יכול גם שתוגש בידי נושה שהעמותה חייבת לו חוב של יותר מ-1,000 מ-5,000 שקלים חדשים.

 

מיום 31.12.2.009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 291 (ה"ח 279)

(א) בקשה לפירוק עמותה תוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה או בידי הרשם; בקשה כאמור בסעיף 49(4) יכול גם שתוגש בידי נושה שהעמותה חייבת לו חוב של יותר מ-5,000 שקלים חדשים; בקשה כאמור בסעיף 49(4) עד (6) יכול שתוגש גם בידי העמותה.

בירור מוקדם (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

51.  היה לרשם יסוד לחשוש שמתקיימת בעמותה אחת מעילות הפירוק האמורות בסעיף 49(1), (2), (4) או (5) רשאי הוא לדרוש מכל חבר של העמותה או של מוסד ממוסדותיה וכן מכל עובד שלה למסור, תוך תקופה שיקבע כל מסמך שברשותו וכל מידע העשויים, לדעת הרשם, לסייע לבירור החשש.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 282 (ה"ח 2431)

51. היה לרשם יסוד לחשוש שמתקיימת בעמותה אחת מעילות הפירוק האמורות בסעיף 49(1), (2), (4) או (5) רשאי הוא לדרוש מכל חבר של העמותה או של מוסד ממוסדותיה וכן מכל עובד שלה למסור, תוך תקופה שיקבע כל מסמך שברשותו וכל מידע העשויים, לדעת הרשם, לסייע לבירור החשש.

ערעור

52.  היועץ המשפטי לממשלה, הרשם, העמותה וכל מי שהיה צד להליכים בבית המשפט המחוזי ונפגע על ידי צו פירוק או על ידי סירוב לתיתו, רשאים לערער לבית המשפט העליון; נפגע אדם שלא היה צד להליכים אלה, רשאי הוא לערער אם קיבל רשות לכך מנשיא בית המשפט המחוזי.

תחילת הפירוק

53.  תחילת הפירוק לפי צו בית המשפט תהיה ביום מתן הצו, זולת אם נקבע בו יום אחר לענין זה.

תחולת הוראות (תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

54.  על פירוק עמותה לפי צו בית המשפט יחולו, בשינויים המחויבים, ובשינויים הנובעים מאופייה של העמותה כתאגיד שלא למטרות רווח ובכפוף להוראות חוק זה, הוראות סעיפים 258, 263, 264, 267, 270, 276, 281, 285, 300 עד 305, 307, 312, 313, 315 עד 317, 336, ו-373 עד 378 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות), הממשיכות לחול לפי סעיף 376(1) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, וכן הוראות חלק ד' לחוק האמור, והתקנות שהותקנו על פיהם.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 282 (ה"ח 2431)

54. על פירוק עמותה לפי צו בית המשפט יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 149, 154(1), 155, 156, 162 עד 164, 166, 170 עד 172, 174א, 180, 185, 187, 188, 215, 219 עד 220ב, 225 עד 229, 233 ו - 234 סעיפים 258, 263, 264, 267, 270, 276, 281, 285, 300 עד 305, 307, 312, 313, 315 עד 317, 336, 352 עד 356 ו-373 עד 378 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות), והתקנות שהותקנו על פיהם.

 

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 412 (ה"ח 1027)

החלפת סעיף 54

הנוסח הקודם:

תחולת הוראות

54. על פירוק עמותה לפי צו בית המשפט יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 258, 263, 264, 267, 270, 276, 281, 285, 300 עד 305, 307, 312, 313, 315 עד 317, 336, 352 עד 356 ו-373 עד 378 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות), והתקנות שהותקנו על פיהם.

סימן ג': הוראות משותפות

פעולות וייצוג

55.  מתחילת הפירוק, ואם קבע לכך בית המשפט בצו הפירוק יום הקודם למתן הצו - מיום מתן הצו, לא תמשיך עוד העמותה בכל פעולה זולת פעולות הדרושות לביצוע הפירוק, וכל סמכות לפעול בשם העמותה תהיה בידי המפרק בלבד.

הוראות בית המשפט

56.  בית המשפט רשאי, לפי בקשה של המפרק, של חבר העמותה או של נושה, לתת למפרק הוראות בכל הנוגע לפירוק.

מעמד הרשם בהליכי פירוק (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

56א.  (א)  העתק מכל בקשה שהוגשה במסגרת הליך לפירוק מרצון או לפירוק לפי צו בית המשפט, של עמותה, ומכל החלטה שניתנה במסגרת הליך כאמור, יימסרו לרשם.

          (ב)  בית המשפט יחליט בבקשה שהוגשה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר שנתן לרשם הזדמנות להביע את עמדתו.

          (ג)   הרשם רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה הנובעת מן הפירוק.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 352 (ה"ח 195)

הוספת סעיף 56א

חובת מתן מידע

57.  כל חבר של העמותה או של מוסד ממוסדותיה, כל העובד בה וכל מי שהיה חבר העמותה או מוסד ממוסדותיה או עבד בה, חייב, לפי דרישת המפרק, למסור לו כל מסמך שברשותו וכל מידע הנוגע לעסקי העמותה או לעניניה.

נכסי עמותה שפורקה (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

58.    (א)  פורקה עמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, ינהגו בהם לפי הוראות התקנון, ובלבד שאם העמותה פורקה לפי צו בית המשפט, שוכנע בית המשפט שאין בהוראות האמורות כדי להביא לכך שנכסי העמותה יחולקו לאחר פירוקה, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה או למייסדיה, או שיועברו נכסים, לאחר הפירוק, במישרין או בעקיפין, למטרות שאינן קרובות למטרות העמותה ערב מועד הפירוק; פורקה העמותה מרצון – אם שוכנע כאמור הרשם; באין הוראות כאלה או באין אפשרות מעשית לנהוג לפיהן, יוקדשו אותם נכסים לפי הוראות בית המשפט למטרה שקבע בית המשפט כקרובה למטרות העמותה.

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

          (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי נכס, שנקבע במועד העברתו לעמותה, בהסכם או בתקנון העמותה, כי הוא יועבר לאחר הפירוק לאדם שהעבירו לעמותה (בסעיף קטן זה – המעביר) או לאדם אחר שקבע המעביר.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 352 (ה"ח 195)

58. (א) פורקה עמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, ינהגו בהם לפי הוראות התקנון, ובלבד שאם העמותה פורקה לפי צו בית המשפט, שוכנע בית המשפט שאין בהוראות האמורות כדי להביא לכך שנכסי העמותה יחולקו לאחר פירוקה, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה או למייסדיה, או שיועברו נכסים, לאחר הפירוק, במישרין או בעקיפין, למטרות שאינן קרובות למטרות העמותה ערב מועד הפירוק; פורקה העמותה מרצון – אם שוכנע כאמור הרשם; באין הוראות כאלה או באין אפשרות מעשית לנהוג לפיהן, יוקדשו אותם נכסים לפי הוראות בית המשפט למטרה שקבע בית המשפט כקרובה למטרות העמותה.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי נכס, שנקבע במועד העברתו לעמותה, בהסכם או בתקנון העמותה, כי הוא יועבר לאחר הפירוק לאדם שהעבירו לעמותה (בסעיף קטן זה – המעביר) או לאדם אחר שקבע המעביר.

מחיקה, החיאה וביטול פירוק (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

59.  (א)  עמותה שהתקיים בה אחד מאלה יראו אותה כעמותה שחדלה לפעול:

(1)   לא שילמה אגרה שחובה עליה לשלם לפי חוק זה, תוך תשעים ימים מהיום האחרון שנקבע לתשלומם;

(2)   לא הגישה לרשם את הדו"ח הכספי תוך תשעים ימים מהיום האחרון שנקבע לכך בסעיף 36;

(3)   לא מילאה אחר פסק דין או החלטה של בית משפט בענין חוק זה, בתקופה שנקבעה לכך, או תוך תשעים ימים מיום מתן ההחלטה או פסק הדין, לפי המאוחר מביניהם.

          (ב)  הרשם רשאי למחוק עמותה שחדלה לפעול, לפי הוראות סעיף 368 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו, בשינויים המחוייבים.

          (ג)   על ביטול מחיקת עמותה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 369 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו.

          (ד)  על ביטול פירוקה של עמותה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 367 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 282 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 59

הנוסח הקודם:

59. (א) על מחיקת עמותה שחדלה לפעול ועל החיאתה של עמותה שנמחקה יחולו בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 242 לפקודת החברות.

(ב) על ביטול פירוקה של עמותה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 236 לפקודת החברות.

פרק ח': אגודות קיימות

בקשת רישום (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

60.  (א)  אגודה שנוסדה לפי החוק העותומאני על האגודות מיום 29 לחודש רג'ב 1327 (1909) (להלן - החוק העותמאני), ונמסרה לפני תחילת חוק זה הודעה על ייסודה בהתאם לחוק העותומני (להלן - אגודה קיימת), רשאית להגיש לרשם בקשה להירשם כעמותה; על בקשה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 2(א).

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

          (ב)  הרשם יקבל בקשה לרישום עמותה אם הוכחה, להנחת דעתו, סמכותם של החתומים על הבקשה לפעול בשם האגודה לרישומה כעמותה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 282 (ה"ח 2431)

60. (א) אגודה שנוסדה לפי החוק העותמאני על האגודות מיום 29 לחודש רג'ב 1327 (1909) (להלן - החוק העותמאני), ונמסרה לפני תחילה חוק זה הודעה על ייסודה בהתאם לאותו חוק (להלן - אגודה קיימת), רשאית, תוך שנה מתחילת חוק זה, להגיש לרשם בקשה להירשם כעמותה בהתאם לחוק העותמאני (להלן - אגודה קיימת), רשאית להגיש לרשם בקשה להירשם כעמותה; על בקשה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 2(א);

(ב) הרשם רשאי להאריך את המועד של שנה האמור סעיף קטן (א), על פי בקשה שאגודה קיימת הגישה לו תוך אותה שנה; הרשם אינו רשאי לעשות כן יותר מפעם אחת.

(ב) הרשם יקבל בקשה לרישום עמותה אם הוכחה, להנחת דעתו, סמכותם של החתומים על הבקשה לפעול בשם האגודה לרישומה כעמותה.

רישום אגודה עמותה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

61.  (א)  הוגשה בקשה כאמור בסעיף 60, ירשום הרשם את האגודה הקיימת בפנקס העמותות כעמותה זולת אם ראה את עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים 1, 3, 4(א) או 4(ב), והוראות סעיפים 4(ג) ו-7 יחולו בשינויים המחוייבים, לענין הרישום.

          (ב)  מיום הרישום כמצוין בתעודת הרישום תהיה האגודה הקיימת לעמותה ויחולו עליה הוראות חוק זה.

          (ג)   נרשמה אגודה קיימת כעמותה לפני תחילתו של חוק העמותות (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996, לא ייפגע תוקפו של הרישום רק עקב הגשת הבקשה לרישומה של העמותה לאחר התקופה שנקבעה לכך בסעיף 60(א) כנוסחו לפני תחילת החוק האמור.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 282 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 61

הנוסח הקודם:

61. (א) הוגשה בקשה כאמור בסעיף 60, ירשום הרשם את האגודה הקיימת בפנקס העמותות כעמותה והוראות סעיפים 4, 6 ו-7 יחולו בשינויים המחוייבים.

(ב) מהיום שצויין בתעודת הרישום כיום הרישום תהיה האגודה הקיימת לעמותה ויחולו עליה הוראות חוק זה.

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 751 (ה"ח 77)

(א) הוגשה בקשה כאמור בסעיף 60, ירשום הרשם את האגודה הקיימת בפנקס העמותות כעמותה זולת אם ראה את עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים 1, 3, 4(א) או 4(ב), והוראות סעיפים  4(ג), 6 ו-7 4(ג) ו-7 יחולו בשינויים המחוייבים, לענין הרישום.

אגודה שלא ביקשה להירשם (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

62.  אגודה קיימת שלא ביקשה להירשם כעמותה, רשאי הרשם למחוק אותה; על הליך המחיקה ועל החיאת האגודה לאחר מחיקתה יחולו הוראות סעיפים 368 ו-369 לפקודת החברות, בשינויים המחויבים.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 283 (ה"ח 2431)

אגודה שלא ביקשה רישום אגודה שלא ביקשה להירשם

62. אגודה קיימת שלא ביקשה להירשם כעמותה, תוך המועד האמור בסעיף 60, רשאי הרשם למחוק אותה; על הליך המחיקה ועל החיאת האגודה לאחר מחיקתה יחולו הוראות סעיף 242 סעיפים 368 ו-369 לפקודת החברות, בשינויים המחויבים.

פרק ט': שונות

רשם העמותות

63.  שר המשפטים ימנה לרשם העמותות עובד המדינה הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, ורשאי השר למנות מבין עובדי המדינה כאמור סגן או סגנים לרשם ולאצול להם מסמכויות הרשם.

עבירות מרמה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

64.  (א)  חבר בעמותה, עובד בה או אדם שנמנה עם גוף מבקר, העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

(תיקון מס' 13) תשע"א-2011 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(1)   משיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאל או מוסר מידע כוזב כשנדרש על פי חוק זה לעשות כן;

(2)   במטרה לרמות ממשיך לפעול בשם העמותה כשהיא נמצאת בפירוק, בניגוד להוראות סעיף 55.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 283 (ה"ח 2431)

החלפת סעיף 64

הנוסח הקודם:

עונשין

64.  עמותה שהפרה הוראה מהוראות סעיפים 18, 23, 29, 35 ו - 38, דינה ודין כל אדם האחראי להפרה - קנס 1,000 שקלים.

 

מיום 2.3.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"א מס' 2279 מיום 2.3.2011 עמ' 362 (ה"ח 347)

(1) משיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאל או מוסר מידע כוזב כשנדרש על פי חוק זה או על פי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011, לעשות כן;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1055 (ה"ח 1005)

(1) משיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאל או מוסר מידע כוזב כשנדרש על פי חוק זה או על פי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011, לעשות כן;

עבירות של אחריות קפידה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

64א.  (א)  עמותה שהפרה אחת מחובות אלה, דינה ודין כל אדם שהיה אחראי להפרת החובה – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

(1)   ניהול פנקס חברים כקבוע בסעיף 18, פנקס חברי ועד כקבוע בסעיף 29 ופנקסי חשבונות כקבוע בסעיף 35;

(2)   קיום אסיפה כללית כאמור בסעיף 20(א);

(3)   רישום פרוטוקול כקבוע בסעיף 23;

(4)   מתן אפשרות לחבר הועד, ועדת הבקורת או הגוף המבקר לעיין בפנקסים ובמסמכים האמורים בסעיף 35(ב);

(5)   הגשת המסמכים האמורים בסעיף 38 לרשם;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(6)   מתן אפשרות לחבר עמותה לעיין בפנקסים ובמסמכים האמורים בסעיף 39(א);

(7)   הימנעות מפעולה בשם העמותה כשהיא נמצאת בפירוק, בניגוד להוראות סעיף 55;

(תיקון מס' 13) תשע"א-2011 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(8)   הגשת דוחות רבעוניים כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011 (בסעיף קטן זה – חוק חובת גילוי);

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(9)   ציון היותה נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות או ציון כי שמות הישויות המדיניות הזרות שמהן קיבל את התרומות כאמור מפורטים באתר האינטרנט של הרשם, לפי סעיפים 5א(א) עד (ג) לחוק חובת הגילוי.

          (ב)  עבירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 283 (ה"ח 2431)

הוספת סעיף 64א

 

מיום 2.3.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"א מס' 2279 מיום 2.3.2011 עמ' 362 (ה"ח 347)

הוספת פסקה 64א(א)(8)

 

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 684 (ה"ח 656)

(6) מתן אפשרות לחבר עמותה לעיין בפנקסים ובמסמכים האמורים בסעיף 39 39(א);

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1055 (ה"ח 1005)

(8) הגשת דוחות רבעוניים כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011 (בסעיף קטן זה – חוק חובת גילוי);

(9) ציון היותה נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות או ציון כי שמות הישויות המדיניות הזרות שמהן קיבל את התרומות כאמור מפורטים באתר האינטרנט של הרשם, לפי סעיפים 5א(א) עד (ג) לחוק חובת הגילוי.

פטור מתחולה

65.  שר הפנים[6] רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע בתקנות שהוראה מהוראות חוק זה לא תחול על סוגי עמותות, או שתחול עליהם בשינויים, הכל כמפורט בתקנות.

ביצוע ותקנות

66.  (א)  שר הפנים4 ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר –

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 9)  תשס"ז-2007

(1)   אגרות שיש לשלם בעד פעולות הרשם ואגרה שנתית; על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה);

(2)   רישום משכונות של עמותות;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

(3)   רישום אגודות קיימות כעמותות לפי סעיף 60.

(תיקון מס' 11) תשס"ח-2008

          (א1) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת מסמכים ודוחות לפי חוק זה וצורתם; תקנות לעניין דיווח לפי סעיף 37א טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

          (ב)  שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים בבית המשפט לפי חוק זה.

(תיקון מס' 12) תש"ע-2009

          (ג)   שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת הראשונה ואת התוספת השניה.

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 283 (ה"ח 2431)

66. (א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר –

(1) אגרות שיש לשלם בעד פעולות הרשם ואגרה שנתית;

(2) רישום משכונות של עמותות;

(3) רישום אגודות קיימות כעמותות לפי סעיף 60.

(ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים בבית המשפט לפי חוק זה.

 

מיום 1.4.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 67 (ה"ח 260)

(א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר –

(1) אגרות שיש לשלם בעד פעולות הרשם ואגרה שנתית; על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה);

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 353 (ה"ח 195)

הוספת סעיף קטן 66(א1)

 

מיום 24.1.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2129 מיום 24.1.2008 עמ' 153 (ה"ח 182)

החלפת סעיף קטן 66(א1)

הנוסח הקודם:

(א1) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות לענין אופן הגשת הדוח המילולי לפי סעיף 37א וצורתו.

 

מיום 31.12.2.009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 291 (ה"ח 279)

הוספת סעיף קטן 66(ג)

אי-תחולה (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

67.  הוראות חוק זה לא יחולו על –

(1)   (בוטלה);

מיום 9.4.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 193 (ה"ח 2097)

ביטול סעיף 67(1)

הנוסח הקודם:

(1) אגודות שהן מפלגות פוליטיות קיימות או שנוסדו לפני עבור שנתיים מיום תחילת חוק זה;

(2)   אגודות שהן ארגונים של עובדים או של מעבידים קיימים או שנוסדו לפני עבור שלוש שנים מיום תחילת חוק זה.

תחולת החוק העותמאני

68.  החוק העותמאני לא יחול אלא על אגודה קיימת כל עוד לא נרשמה כעמותה או לא נמחקה לפי סעיף 62, ועל אגודות שחוק זה אינו חל עליהן לפי סעיף 67.

תיקון חוק הנאמנות

69.  סעיף 35 לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979 – בטל.

תחילה

70.  תחילתו של חוק זה ביום כ"ו באדר ב' תשמ"א (1 באפריל 1981).

פרסום

71.  חוק זה יפורסם ברשומות תוך 30 ימים מיום קבלתו בכנסת.

 

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

תוספת ראשונה

(סעיף 10)

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 284 (ה"ח 2431)

תוספת ראשונה

תקנון מצוי של עמותה

סימן א': חברות

קבלת חברים

1.    (א)  מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

          (ב)  אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

          (ג)   ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

זכויות וחובות של חבר

2.    (א)  חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

          (ב)  חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

          (ג)   הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

          (ד)  פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות

3.    (א)  החברות בעמותה פוקעת –

(1)   במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

(2)   בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3)   בהוצאתו מן העמותה.

          (ב)  האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)   החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)   החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(4)   החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

          (ג)   לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מיום 6.2.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 684 (ה"ח 656)

החלפת פסקה 3(ב)(4)

הנוסח הקודם:

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

מתן הודעות לחבר

4.    הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

זמן ומקום

5.    יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

הזמנה

6.    אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

7.    אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

מנין

8.    (א)  אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

          (ב)  לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

יושב ראש ומזכיר

9.    אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

החלטות

10.  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

פרוטוקול

11.  מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

מספר החברים

12.  מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

תקופת הכהונה

13.  (א)  הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

          (ב)  חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 412 (ה"ח 1027)

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

השלמת הועד

14.  (א)  נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

          (ב)  חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות הועד

15.  הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות

16.  החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

פרוטוקול

17.  הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 

זכות הייצוג

18.  הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

תחולת הוראות

19.  הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

הקמת סניפים וארגונם

20.  העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

העברת נכסים עודפים (תיקון מס' 12) תש"ע-2009

21.  פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 בעלת מטרות דומות.

מיום 31.12.2.009

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 291 (ה"ח 279)

21. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 בעלת מטרות דומות.

 

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

תוספת שניה

(סעיף 35(א))

מיום 1.4.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 284 (ה"ח 2431)

הוספת תוספת שניה

בתוספת זו –

          "מחזור" - סכום התקבולים מכל מקור וסוג, שהתקבלו בשנה האחרונה שחלפה;

          "שנה" - תקופה של 12 חודשים מחודש ינואר ועד סוף חודש דצמבר;

          "תקבולים" - לרבות תרומות, הקצבות, מסים עקיפים, סכומים מיועדים, הן בכסף והן בשווה ערך כסף, למעט תמורה ממכירת רכוש קבוע;

          "קרוב" - אח, הורה, הורי הורים, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

א.    עמותה שמחזורה עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות, לרבות:

(1)  ספר קופה;

(2)  שוברי קבלה, תקבולים בשל מכירת נכסים או בשל מתן שירותים יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד; תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד; על כל קבלה בפנקס של שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המילה "תרומה"; ניתן לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יודפסו על הקבלה גם המלים "למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה";

(3)  חשבון הכנסות אשר בו יירשמו בנפרד, הכנסות בשל:

(א)   הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;

(תיקון מס' 11) תשס"ח-2008

(ב)   תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שיתקבלו מחו"ל למעט תרומות מישות מדינית זרה כמשמעותן בסעיף 36א (בתוספת זו – תרומות מישות מדינית זרה);

(תיקון מס' 11) תשס"ח-2008

(ב1) תרומות מישות מדינית זרה;

(ג)    הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;

(ד)   הכנסות מהשכרת נכסים;

(ה)   תקבולים מדמי חבר;

(ו)    הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(ז)    תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;

(ח)   הכנסות אחרות;

(4)  ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;

(5)  חשבון הוצאות אשר בו יירשמו בנפרד, הוצאות בשל:

(א)   תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;

(ב)   שכר עבודה והוצאות נלוות;

(ג)    הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;

(ד)   הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

(ה)   סכומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(ו)    רכישות הוניות;

(ז)    עסקות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;

(ח)   הוצאות אחרות.

מיום 24.1.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2129 מיום 24.1.2008 עמ' 153 (ה"ח 182)

(3) חשבון הכנסות אשר בו יירשמו בנפרד, הכנסות בשל:

(א) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;

(ב) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שיתקבלו מחו"ל למעט תרומות מישות מדינית זרה כמשמעותן בסעיף 36א (בתוספת זו – תרומות מישות מדינית זרה);

(ב1) תרומות מישות מדינית זרה;

ב.    עמותה שמחזורה אינו עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל, לכל שנת מס, מערכת חשבונות שתכלול לפחות –

(1)  ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים:

(א)   בצד התקבולים –

(1)   הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;

(תיקון מס' 11) תשס"ח-2008

(2)   תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שהתקבלו מחו"ל למעט תרומות מישות מדינית זרה;

(תיקון מס' 11) תשס"ח-2008

(2א) תרומות מישות מדינית זרה;

(3)   הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;

(4)   הכנסות מהשכרת נכסים;

(5)   תקבולים מדמי חבר;

(6)   הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(7)   תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;

(8)   הכנסות אחרות;

(ב)   ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;

(ג)    בצד התשלומים –

(1)   תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;

(2)   שכר עבודה והוצאות נלוות;

(3)   הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;

(4)   הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

(5)   תשלומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(6)   רכישות הוניות;

(7)   עסקות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;

(8)   הוצאות אחרות.

(2)  תיק תיעוד חוץ.

מיום 24.1.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2129 מיום 24.1.2008 עמ' 153 (ה"ח 182)

(1) ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים:

(א) בצד התקבולים –

(1) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;

(2) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שהתקבלו מחו"ל למעט תרומות מישות מדינית זרה;

(2א) תרומות מישות מדינית זרה;

(תיקון מס' 11) תשס"ח-2008

ג.    על אף האמור בתוספת זו, רשאית עמותה שלא לרשום בדו"ח הכספי שמו של תורם, למעט לגבי תרומות מישות מדינית זרה, אם צויינו בשובר הקבלה, במקום המיועד לרישום שם התורם, המלים "תרומה בעילום שם", והתקיים אחד מאלה:

          (1)  סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר;

          (2)  הרשם נתן אישור מיוחד שלא לציין את שם התורם בדו"ח הכספי, לפי הליכים ונהלים שקבע השר.

מיום 24.1.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2129 מיום 24.1.2008 עמ' 153 (ה"ח 182)

ג. על אף האמור בתוספת זו, רשאית עמותה שלא לרשום בדו"ח הכספי שמו של תורם, למעט לגבי תרומות מישות מדינית זרה, אם צויינו בשובר הקבלה, במקום המיועד לרישום שם התורם, המלים "תרומה בעילום שם", והתקיים אחד מאלה:

 

(תיקון מס' 12) תש"ע-2009

תוספת שלישית

(בוטלה)

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 353 (ה"ח 195)

הוספת תוספת שלישית

 

מיום 5.8.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 291 (ה"ח 279)

ביטול תוספת שלישית

הנוסח הקודם:

תוספת שלישית

(סעיף 37א)

פרטים שיש לכלול בדוח מילולי

בתוספת זו –

"גורם מוסמך" – משרד ממשלתי, רשות מקומית או רשות אחרת המוסמכת על פי דין;

"מחזור" – כהגדרתו בתוספת השניה;

"נושאי משרה" – חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או הגוף המבקר, לפי הענין, המנהל הכללי של העמותה וכל מי שכפוף במישרין למנהל הכללי;

"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

(1) הפעולות העיקריות שביצעה העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך השנה שלגביה מוגש הדוח הכספי (בתוספת זו – שנת הדוח), לרבות התייחסות לנתונים המופיעים בדוח הכספי הנוגעים לפעולות אלה;

(2) תיאור המבנה הארגוני של העמותה בסוף שנת הדוח, לרבות שמות נושאי המשרה בה;

(3) תאגידים שמרבית חברי העמותה או קרוביהם הם חברים, בעלי מניות או שותפים בהם, לפי הענין, תאגידים שנושא משרה בעמותה הוא נושא משרה בהם או מכהן בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה, וכן כל תאגיד אחר שיש לו זיקה לעמותה;

(4) היקף מתן השירותים שניתן לעמותה על ידי נותני השירותים המהווים חלק מרכזי בפעילותה, בלא ציון שמם;

(5) השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי תרומות במהלך שנת הדוח;

(6) עלויות גיוס תרומות;

(7) כספים ונכסים אחרים שהעבירה העמותה שלא במסגרת מימוש מטרותיה בלא תמורה במהלך שנת הדוח, לרבות פרטים לגבי הגורם הנעבר ומהות הקשרים שבינו לבין העמותה, ולמעט כספים או נכסים קטני ערך;

(8) פירוט עסקאות במקרקעין שביצעה העמותה בשנת הדוח, לרבות תיאור הנכס נושא העסקה, הצדדים לעסקה, הקשר שלהם לעמותה, לחברי העמותה או לנושאי משרה בה והמחיר ששולם במסגרת העסקה;

(9) פירוט עסקאות של העמותה עם צדדים קשורים בשנת הדוח; לענין זה, "צדדים קשורים", כל אחד מאלה –

(א) חברי העמותה;

(ב) עובדי העמותה;

(ג) תורמים שתרמו בשנה כלשהי לעמותה סכום העולה על 25% מהמחזור שלה באותה שנה;

(ד) בני זוגם וקרוביהם של מי מהמפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ג);

(ה) תאגידים שאחד מאלה המפורטים בפסקאות משנה(א) עד (ד) מחזיק ב-25% לפחות של המניות בהם או של כוח ההצבעה בהם, או שאחד מאלה משמש נושא משרה בהם או מכהן בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה;

(10) דרישה של גורם מוסמך, חיצוני לעמותה, לתקן ליקויים שהתגלו בה, לרבות הקטנת גירעון, ודיווח על ביצוע דרישה כאמור;

(11) אירועים חריגים שאירעו בעמותה בשנת הדוח, לרבות התפטרות מוסד ממוסדותיה, התפטרות מנהלה הכללי, שינוי משמעותי בקהל היעד שלה או שינוי משמעותי באזורי הפעילות שלה;

(12) תיאור הפריסה הגאוגרפית של פעילויות העמותה;

(13) כל ענין מהותי אחר שאירע בשנת הדוח;

(14) כל עדכון שחל בפרטים המנויים בפסקאות (1) עד (13) בתקופה שמסוף שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח המילולי לאסיפה הכללית.

 

 

 

                                        מנחם בגין                   יוסף בורג

                                                 ראש הממשלה                        שר הפנים

       יצחק נבון

        נשיא המדינה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 *   פורסם ס"ח תש"ם מס' 983 מיום 12.8.1980 עמ' 210 (ה"ח תשל"ט מס' 1392 עמ' 127).

תוקן ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 212 (ה"ח תשמ"ח מס' 1894 עמ' 259) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 193 (ה"ח תשנ"ב מס' 2097 עמ' 106) – תיקון מס' 2 בסעיף 30 לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992; ר' סעיף 29 בענין סייג לתחולה וסעיף 34 בענין תחילה.

ס"ח תשנ"ו מס' 1588 מיום 1.4.1996 עמ' 276 (ה"ח תשנ"ה מס' 2431 עמ' 592) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 1.1.1997 אך ר' סעיף 36 לענין תחילה.

י"פ תשנ"ז מס' 4507 מיום 27.3.1997 עמ' 2812 – הודעה תשנ"ז-1997.

י"פ תשנ"ט מס' 4731 מיום 24.2.1999 עמ' 1896 – הודעה תשנ"ט-1999.

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 194 (ה"ח תש"ס מס' 2821 עמ' 2) – תיקון מס' 4 בסעיף 26 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000; ר' סעיפים 30 ו-31 בענין תחילה והוראות מעבר.

י"פ תש"ס מס' 4869 מיום 6.4.2000 עמ' 3120 – הודעה תש"ס-2000.

י"פ תשס"א מס' 4970 מיום 12.3.2001 עמ' 1949 – הודעה תשס"א-2001.

י"פ תשס"ב מס' 5055 מיום 19.2.2002 עמ' 1480 – הודעה תשס"ב-2002.

י"פ תשס"ג מס' 5164 מיום 6.3.2003 עמ' 1761 – הודעה תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ה מס' 1986 מיום 3.3.2005 עמ' 225 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 55 עמ' 14) – תיקון מס' 5.

י"פ תשס"ה מס' 5375 מיום 3.3.2005 עמ' 1882 – הודעה תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1987 מיום 6.3.2005 עמ' 228 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 63 עמ' 70) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 751 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 7 בסעיף 37 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2049 מיום 3.1.2006 עמ' 232 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 98 עמ' 10) – תיקון מס' 8; תחילתו שנה מיום פרסומו.

י"פ תשס"ו מס' 5496 מיום 19.2.2006 עמ' 1925 – הודעה תשס"ו-2006.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 67 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 9 בסעיף 35 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.4.2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 349 (ה"ח הממשלה תשס"ב מס' 195 עמ' 1092) – תיקון מס' 10 בסעיף 10 לחוק החברות (תיקון מס' 6), תשס"ז-2007; ר' סעיף 11 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשס"ח מס' 2129 מיום 24.1.2008 עמ' 152 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 182 עמ' 41) – תיקון מס' 11.

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 288 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 279 עמ' 3) – תיקון מס' 12; ר' סעיף 10 לענין תחילה.

ס"ח תשע"א מס' 2279 מיום 2.3.2011 עמ' 362 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 347 עמ' 2) – תיקון מס' 13 בסעיף 9 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, תשע"א-2011.

י"פ תשע"ד מס' 6747 מיום 30.1.2014 עמ' 3498 – הודעה תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2465 מיום 6.8.2014 עמ' 675 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 656 עמ' 338) – תיקון מס' 14 בסעיף 11 לחוק החברות (תיקון מס' 25), תשע"ד-2014; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיפים 13, 14 לענין תחולה והוראת מעבר.

13. הוראות סעיף 39(ד)(3) ו-(4) לחוק העמותות, כנוסחו בסעיף 11(6) לחוק זה, לרבות כפי שהוחלו בסעיף 345כד(ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8(2), יחולו על מסמכים שהוגשו לרשם העמותות או לרשם ההקדשות, לפי העניין, או שהוכנו על ידי הרשם כאמור או מי מטעמו, מיום התחילה ואילך.

14. מי שערב יום התחילה היתה לו התקשרות תקפה עם רשם ההקדשות או עם רשם העמותות לשם בדיקת עמידתם של תאגידים בהוראות החוק העיקרי או חוק העמותות, לפי העניין, או שנבחר בהליך מכרזי לשם התקשרות כאמור, יראו אותו כמי שקיבל אישור לשמש בודק חיצוני לפי סעיף 345כד3 לחוק העיקרי או לפי סעיף 39ד לחוק העמותות, כנוסחם בסעיפים 9 או 11(7) לחוק זה, ותקופת ההתקשרות עמו, לרבות הארכתה לפי תנאי ההתקשרות, תיחשב כשלוש השנים הראשונות של תקופת האישור לפי הסעיפים האמורים.

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1055 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1005 עמ' 426) – תיקון מס' 15 בסעיף 5 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.1.2017 ותחולתו על תרומות שהתקבלו מאותו מועד.

ס"ח תשע"ז מס' 2640 מיום 24.5.2017 עמ' 970 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1086 עמ' 612) – תיקון מס' 16.

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 412 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1027 עמ' 604) – תיקון מס' 17 בסעיף 367 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018; תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו.

[1] סמכויות שר הפנים הועברו לשר המשפטים בי"פ תשס"ד מס' 5272 מיום 12.2.2004 עמ' 1870.

[2] המחזור השנתי לשנת 2014 הוא 1,172,933.01 ש"ח, ר' י"פ תשע"ד מס' 6747 מיום 30.1.2014 עמ' 3498.

[3] סמכויות שר הפנים הועברו לשר המשפטים בי"פ תשס"ד מס' 5272 מיום 12.2.2004 עמ' 1870.

[4] סמכויות שר הפנים הועברו לשר המשפטים בי"פ תשס"ד מס' 5272 מיום 12.2.2004 עמ' 1870.

[5] הכפילות במספור הסעיפים הקטנים במקור.

[6] סמכויות שר הפנים הועברו לשר המשפטים בי"פ תשס"ד מס' 5272 מיום 12.2.2004 עמ' 1870.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות