נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), תשמ"ג-1983

עבודה – פיטורים ואבטלה – פיצויי פיטורים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדלת שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2


תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), תשמ"ג-1983*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב) ו-33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדלת שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר

1.    שיעור פיצויי הפיטורים לעובד בשכר יהיה לגבי תקופת עבודה שמיום תחילתן של תקנות אלה ואילך, שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב באב תשמ"ג (1 באוגוסט 1983).

ב' באב תשמ"ג (12 ביולי 1983)                             אהרון אוזן

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1731.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות