נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988

עבודה – פיטורים ואבטלה – פיצויי פיטורים

תוכן ענינים

2

Go

הודעת עובד

סעיף 1

2

Go

אישור רפואי

סעיף 2

2

Go

מועד תשלום פיצויי פיטורים

סעיף 3

2

Go

שמירת הוראות

סעיף 4

2

Go

תוספת


תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגון ארצי יציג של מעבידים, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת עובד

1.    עובד המבקש להתפטר מעבודתו מכח סעיף 7(ב) לחוק, ימסור למעבידו הודעה על כך בכתב לפני מועד התפטרותו חתומה בידו ובידי בת זוגו - ובנסיבות האמורות בסעיף 2(4) לחוק - בידו בלבד, לפי הטופס שבתוספת.

אישור רפואי

2.    עובד המבקש להתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו מחמת נכות או מחלת בת זוגו יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.

מועד תשלום פיצויי פיטורים

3.    עובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מכח סעיף 7(ב) לחוק אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 ו-2.

שמירת הוראות

4.    תקנות אלה אינן באות לגרוע מההוראות בדבר חובת הודעה מוקדמת הנהוגות במקום עבודתו של העובד לענין התפטרותו מעבודה.

תוספת

(תקנה 1)

[טופס הודעה על התפטרות מעבודה לפי סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963]

י"ז באב תשמ"ח (31 ביולי 1988)                           משה קצב

                                                                                      שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ט מס' 5134 מיום 15.9.1988 עמ' 5.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות