חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות),
תשמ"ט-1989

רבדים בחקיקה

חקלאות טבע וסביבה – אסון טבע

חקלאות טבע וסביבה – חקלאות

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

הכרזה על אסון טבע

סעיף 1א

3

Go

זכות לפיצויים

סעיף 2

3

Go

תנאים לתשלום פיצויים

סעיף 3

5

Go

סכום הפיצויים

סעיף 3א

5

Go

תקנות

סעיף 4

6

Go

ניכוי סכום ביטוח

סעיף 5

6

Go

שמאות

סעיף 5א

7

Go

תחולה

סעיף 6

7

Go

ביצוע

סעיף 7

7

Go

הוראות מעבר

סעיף 8

7

Go

אישור ועדת הכספים

סעיף 9

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006


חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות),
תשמ"ט-1989
*

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 309 (ה"ח 236)

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), תשמ"ט-1989

הגדרות (תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

           "נזק עקב אסון טבע" – נזק לתשתית לחקלאות, שכתוצאה ממנו נגרם אבדן הכנסה, והכל עקב תופעת טבע בעלת היקף חריג או עצמה חריגה או משך חריג, או עקב הצטברות חריגה של תופעות טבע, אשר האמצעים המקובלים בחקלאות למניעתה ולטיפול בה נתגלו כבלתי יעילים, ואשר הממשלה הכריזה כאמור בסעיף 1א שהוא אסון טבע;

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 126 (ה"ח 2419)

"נזק עקב אסון טבע" – נזק לנכס, שכתוצאה ממנו נגרם אבדן הכנסה, ובגידול רב-שנתי – אבדן הכנסה בתקופה ארוכה מעונת גידול אחת, והכל עקב תופעת טבע בעלת היקף חריג או עצמה חריגה או משך חריג, או עקב הצטברות חריגה של תופעות טבע, אשר האמצעים המקובלים בחקלאות למניעתה ולטיפול בה נתגלו כבלתי יעילים, ואשר הממשלה, לפי הצעת שר החקלאות, שניתנה לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי או השר הממונה על המכון הגיאולוגי, הכריזה שהיא אסון טבע לענין חוק זה ואשר הממשלה הכריזה כאמור בסעיף 1א שהוא אסון טבע;

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 309 (ה"ח 236)

"נזק עקב אסון טבע" – נזק לנכס לתשתית לחקלאות, שכתוצאה ממנו נגרם אבדן הכנסה, ובגידול רב-שנתי – אבדן הכנסה בתקופה ארוכה מעונת גידול אחת, והכל עקב תופעת טבע בעלת היקף חריג או עצמה חריגה או משך חריג, או עקב הצטברות חריגה של תופעות טבע, אשר האמצעים המקובלים בחקלאות למניעתה ולטיפול בה נתגלו כבלתי יעילים, ואשר הממשלה הכריזה כאמור בסעיף 1א שהוא אסון טבע;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

           "תשתית לחקלאות" – קרקע חקלאית, ציוד חקלאי שאינו נייד ומבנה חקלאי, שלא ניתן לבטחם בהסדר ביטוח נאות מפני נזק שלגביו ניתן פיצוי לפי חוק זה, כפי שנקבעו בצו בידי השרים לאחר התייעצות עם הקרן;

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 309 (ה"ח 236)

החלפת הגדרת "נכס" בהגדרת "תשתית לחקלאות"

הנוסח הקודם:

"נכס" –

(1) גידול חקלאי צומח בטרם נאסף, למעט עצים; מדגה; אפרוחים ותרנגולות בלולים; בקר לחלב;

(2) נכס כמשמעותו לפי סעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, שאינו מנוי בפסקה (1), ובלי לגרוע מכלליות האמור – לרבות אדמה, עצים נטועים, גידול חקלאי חי, יבול שנאסף, מבנה חקלאי וציוד חקלאי, אך למעט כלי שיט, כלי טיס, בריכות מים המיועדות בעיקרן לשחיה ומבנים ארעיים;

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

           "הקרן" – הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ;

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 126 (ה"ח 2419)

הוספת הגדרת "הקרן"

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

           "השרים" – שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 126 (ה"ח 2419)

הוספת הגדרת "השרים"

הכרזה על אסון טבע (תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

1א.     (א)  הממשלה תכריז על אסון טבע לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר, שניתנה לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי, על השירות ההידרולוגי או על המכון הגאולוגי.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

           (ב)  בבואה להכריז על אסון טבע כאמור בסעיף קטן (א), תשקול הממשלה, בין השאר, את כל אלה:

(1)   הסכום הכולל המשוער שיידרש לשם הערכת הנזקים עקב אסון הטבע, בהתאם להוראות סעיף 5א, ולשם ביצוע תשלום הפיצויים בשל הנזקים כאמור;

(2)   הסכום הכולל המשוער של הפיצויים שישולמו לפי חוק זה בשל נזקים עקב אסון הטבע.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

           (ג)   הכריזה הממשלה על אסון טבע כאמור בסעיף קטן (א), תחליט מהי מסגרת התקציב הכולל שיוקצה לשם הערכת הנזקים עקב אסון הטבע ולשם תשלום הפיצויים בשל הנזקים כאמור.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 126 (ה"ח 2419)

הוספת סעיף 1א

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 309 (ה"ח 236)

1א. (א) הממשלה תכריז על אסון טבע לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר, שניתנה לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי על השירות המטאורולוגי, על השירות ההידרולוגי או על המכון הגאולוגי.

(ב) בבואה להכריז על אסון טבע כאמור בסעיף קטן (א), תשקול הממשלה, בין השאר, את כל אלה:

(1) הסכום הכולל המשוער שיידרש לשם הערכת הנזקים עקב אסון הטבע, בהתאם להוראות סעיף 5א, ולשם ביצוע תשלום הפיצויים בשל הנזקים כאמור;

(2) הסכום הכולל המשוער של הפיצויים שישולמו לפי חוק זה בשל נזקים עקב אסון הטבע.

(ג) הכריזה הממשלה על אסון טבע כאמור בסעיף קטן (א), תחליט מהי מסגרת התקציב הכולל שיוקצה לשם הערכת הנזקים עקב אסון הטבע ולשם תשלום הפיצויים בשל הנזקים כאמור.

זכות לפיצויים

2.    מי שנגרם לו נזק עקב אסון טבע זכאי לפיצויים מאוצר המדינה לפי חוק זה.

תנאים לתשלום פיצויים (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

3.    (א)  פיצויים בעד נזק עקב אסון טבע ישולמו בהתקיים כל אלה:

(1)   מבקש הפיצויים –

(א)   עסק באופן פעיל בייצור חקלאי סמוך למועד קרות אסון הטבע; לענין זה, "ייצור חקלאי" – לרבות ביצוע פעולות ההכנה הנדרשות לשם הפקה וייצור של תוצרת חקלאית;

(ב)   שיקם את הנזק שנגרם לתשתית לחקלאות עקב אסון הטבע, ואולם אם התשתית לחקלאות שניזוקה אינה קרקע חקלאית – הוא זכאי לקבל פיצוי לפי סעיף 3א(א) בלא שתחול עליו החובה לשיקום הנזק; לענין זה, "שיקום הנזק" – החזרת התשתית לחקלאות למצבה שלפני הנזק או החלפתה בתשתית לחקלאות אחרת מאותו סוג;

(2)   לענין תשתית לחקלאות שניזוקה עקב אסון הטבע ולענין נזק, הכלולים בסוגי התשתיות לחקלאות ובסוגי הנזק שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(2) – התשתית לחקלאות והנזק מבוטחים לפי הוראות אותו סעיף קטן.

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

           (ב)  השרים, בהתייעצות עם הקרן ובאישור ועדת הכספים של הכנסת –

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

(2)   יקבעו סוגי תשתיות לחקלאות וסוגי נזק אשר בעדם ישולמו פיצויים רק אם נעשה לגביהם ביטוח כנגד הסיכונים הקבועים בתקנות, בהיקפים, בשיעורים ובתקופות כאמור בהן.

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

           (ג)   לא ייקבעו סיכונים לפי סעיף קטן (ב)(2) אלא אם כן הם נכללים ברשימת הסיכונים המבוטחים על ידי הקרן או אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ובמגבלות הקבועות ברשימה האמורה.

מיום 1.11.1991

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ב מס' 1390 מיום 24.3.1992 עמ' 147 (ה"ח 2121)

(א) לא ישולמו פיצויים בעד נזק עקב אסון טבע אלא למי שקיים את כל הדרישות שבדין לענין תכנון חקלאי החלות עליו ואלא אם כן נתקיים בנכס הניזוק אחד מתנאים אלה:

(1) הוא נכס לפי פסקה (1) להגדרתו שבסעיף 1 והוא מבוטח מפני נזקי טבע בקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ או אצל מבטח אחר כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 126 (ה"ח 2419)

3. (א) לא ישולמו פיצויים בעד נזק עקב אסון טבע אלא למי שקיים את כל הדרישות שבדין לענין תכנון חקלאי החלות עליו ואלא אם כן נתקיים בנכס הניזוק אחד מתנאים אלה:

(1) הוא נכס לפי פסקה (1) להגדרתו שבסעיף 1 והוא מבוטח מפני נזקי טבע בקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ בקרן או אצל מבטח אחר כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

(2) הוא נכס לפי פסקה (2) להגדרתו שבסעיף 1.

(ב) שר האוצר ושר החקלאות רשאים, בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת –

(1) לקבוע היקפים ושיעורים ותקופות למילוי התנאים שלפי סעיף קטן (א)(1);

(2) לענין נכסים כאמור בסעיף קטן (א)(2) – לקבוע סוגי נכסים וסוגי נזק אשר בעדם ישולמו פיצויים רק אם נעשה לגביהם ביטוח כנגד סיכונים האמורים בתקנות ובהיקפים ובשיעורים ובתקופות כאמור בהן.

(ב) השרים, בהתייעצות עם הקרן ובאישור ועדת הכספים של הכנסת –

(1) לענין נכס כאמור בסעיף קטן (א)(1) – יקבעו את הסיכונים שמפניהם יש לבטח את הנכס וכן רשאים לקבוע את תקופות הביטוח, היקפו ושיעוריו, ובלבד שלענין קביעה כאמור יובאו בחשבון שלבי הגידול והאזור שבו נמצא הנכס;

(2) לענין נכס כאמור בסעיף קטן (א)(2) – רשאים לקבוע סוגי נכסים וסוגי נזק אשר בעדם ישולמו פיצויים רק אם נעשה לגביהם ביטוח כנגד הסיכונים הקבועים בתקנות, בהיקפים, בשיעורים ובתקופות כאמור בהן, ובלבד שלענין קביעה כאמור יובאו בחשבון שלבי הגידול והאזור שבו נמצא הנכס.

(ג) לא ייקבעו סיכונים לפי סעיף קטן (ב) אלא אם כן הם נכללים ברשימת הסיכונים המבוטחים על ידי הקרן ובמגבלות הקבועות ברשימה האמורה.

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 310 (ה"ח 236)

סייג תנאים לתשלום פיצויים

3. (א) לא ישולמו פיצויים בעד נזק עקב אסון טבע אלא למי שקיים את כל הדרישות שבדין לענין תכנון חקלאי החלות עליו ואלא אם כן נתקיים בנכס הניזוק אחד מתנאים אלה:

(1) הוא נכס לפי פסקה (1) להגדרתו שבסעיף 1 והוא מבוטח מפני נזקי טבע בקרן או אצל מבטח אחר כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

(2) הוא נכס לפי פסקה (2) להגדרתו שבסעיף 1.

(א) פיצויים בעד נזק עקב אסון טבע ישולמו בהתקיים כל אלה:

(1) מבקש הפיצויים –

(א) עסק באופן פעיל בייצור חקלאי סמוך למועד קרות אסון הטבע; לענין זה, "ייצור חקלאי" – לרבות ביצוע פעולות ההכנה הנדרשות לשם הפקה וייצור של תוצרת חקלאית;

(ב) שיקם את הנזק שנגרם לתשתית לחקלאות עקב אסון הטבע, ואולם אם התשתית לחקלאות שניזוקה אינה קרקע חקלאית – הוא זכאי לקבל פיצוי לפי סעיף 3א(א) בלא שתחול עליו החובה לשיקום הנזק; לענין זה, "שיקום הנזק" – החזרת התשתית לחקלאות למצבה שלפני הנזק או החלפתה בתשתית לחקלאות אחרת מאותו סוג;

(2) לענין תשתית לחקלאות שניזוקה עקב אסון הטבע ולענין נזק, הכלולים בסוגי התשתיות לחקלאות ובסוגי הנזק שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(2) – התשתית לחקלאות והנזק מבוטחים לפי הוראות אותו סעיף קטן.

(ב) השרים, בהתייעצות עם הקרן ובאישור ועדת הכספים של הכנסת –

(1) לענין נכס כאמור בסעיף קטן (א)(1) – יקבעו את הסיכונים שמפניהם יש לבטח את הנכס וכן רשאים לקבוע את תקופות הביטוח, היקפו ושיעוריו, ובלבד שלענין קביעה כאמור יובאו בחשבון שלבי הגידול והאזור שבו נמצא הנכס;

(2) לענין נכס כאמור בסעיף קטן (א)(2) – רשאים לקבוע יקבעו סוגי נכסים תשתיות לחקלאות וסוגי נזק אשר בעדם ישולמו פיצויים רק אם נעשה לגביהם ביטוח כנגד הסיכונים הקבועים בתקנות, בהיקפים, בשיעורים ובתקופות כאמור בהן, ובלבד שלענין קביעה כאמור יובאו בחשבון שלבי הגידול והאזור שבו נמצא הנכס.

(ג) לא ייקבעו סיכונים לפי סעיף קטן (ב) סעיף קטן (ב)(2) אלא אם כן הם נכללים ברשימת הסיכונים המבוטחים על ידי הקרן או אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ובמגבלות הקבועות ברשימה האמורה.

סכום הפיצויים (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

3א.     (א)  סכום הפיצויים שישולמו לפי חוק זה בשל נזק עקב אסון טבע לא יעלה על גובה ההוצאות בשל שיקום הנזק כאמור בסעיף 3(א)(1)(ב) או על שווי הנזק כפי שהוערך לפי סעיף 5א, לפי הנמוך מביניהם, בניכוי בשיעור כמפורט להלן:

(1)   שוקם הנזק, בין אם חלה חובה על מבקש הפיצויים לשיקום הנזק לפי סעיף 3(א)(1)(ב) ובין אם לאו – עשרה אחוזים בשל השתתפות עצמית;

(2)   לא חלה על מבקש הפיצויים חובה לשיקום הנזק לפי סעיף 3(א)(1)(ב) והנזק לא שוקם – עשרים אחוזים בשל השתתפות עצמית.

           (ב)  השרים רשאים, בנסיבות מיוחדות, להורות על הגדלת שיעורי ההשתתפות העצמית המפורטים בסעיף קטן (א)(1) או (2), בשיעור שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים נוספים, לגבי אזורים מסוימים, תשתיות לחקלאות מסוימות או ענפים חקלאיים מסוימים.

           (ג)   על סכום הפיצויים לפי סעיף זה ששולם לאחר תום שישה חודשים ממועד הכרזת הממשלה לפי סעיף 1א, על אסון טבע שבשלו שולם סכום הפיצויים כאמור, ישולמו הפרשי הצמדה, לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהמדד שפורסם לאחרונה לפני תום ששת החודשים האמורים עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום בפועל.

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 310 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 3א

תקנות (תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

4.       (א)  השרים יקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת –

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

(2)   כללים לקביעת שווי הנזקים, בהתחשב בהוצאות שיקום הנזק ובגורמים אחרים;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

(3)   (נמחקה);

(4)   כללים לביצוע תשלום הפיצויים, לרבות מקדמות על חשבונם;

(5)   ועדות, דרכי מינוין, סמכויותיהן ודרכי ערעור לבית משפט מחוזי, בין דרך כלל ובין בבעיה משפטית בלבד.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

           (ב)  השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת –

(1)   סכום מרבי לפיצויים לפי חוק זה הנמוך מסכום הפיצויים המרבי האמור בסעיף 3א(א); תקנות כאמור יותקנו במקרים מיוחדים המצדיקים זאת, ויכול שייקבעו בהן, בין השאר, סכומים מרביים שונים לסוגי תשתיות לחקלאות, לסוגי ניזוקים ולסוגי נזקים, בהתחשב בהיקף הנזק, ריבוי הנזקים שפקדו את הניזוק וריבוי הנזקים שפקדו את האזור;

(2)   כללים למתן ערבות לניזוקים לקבלת פיצויים.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 126 (ה"ח 2419)

שר האוצר ושר החקלאות השרים יקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת –

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 311 (ה"ח 236)

4. (א) השרים יקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת –

(1) את שיעורי הפיצויים; מותר לקבוע בתקנות כאמור שיעורים שונים לסוגי נכסים, לסוגי ניזוקים ולסוגי נזקים, בהתחשב עם היקף הנזק, ריבוי הנזקים שפקדו את הניזוק, ריבוי הנזקים שפקדו את האזור וגורמים אחרים;

(2) כללים לקביעת שווי הנזקים, בהתחשב בהוצאות הייצור, באבדן הכנסה, בהשקעות שהושקעו בגידולים, בהוצאות שיקום הנזק ובגורמים אחרים;

(3) כללים למתן ערבות לזכאים לקבלת פיצויים;

(4) כללים לביצוע תשלום הפיצויים, לרבות מקדמות על חשבונם;

(5) ועדות, דרכי מינוין, סמכויותיהן ודרכי ערעור לבית משפט מחוזי, בין דרך כלל ובין בבעיה משפטית בלבד.

(ב) השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת –

(1) סכום מרבי לפיצויים לפי חוק זה הנמוך מסכום הפיצויים המרבי האמור בסעיף 3א(א); תקנות כאמור יותקנו במקרים מיוחדים המצדיקים זאת, ויכול שייקבעו בהן, בין השאר, סכומים מרביים שונים לסוגי תשתיות לחקלאות, לסוגי ניזוקים ולסוגי נזקים, בהתחשב בהיקף הנזק, ריבוי הנזקים שפקדו את הניזוק וריבוי הנזקים שפקדו את האזור;

(2) כללים למתן ערבות לניזוקים לקבלת פיצויים.

ניכוי סכום ביטוח (תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

5.       שעה שבאים לשום פיצויים המגיעים לפי חוק זה בשל נזק (להלן – הפיצויים) –

(1)  ינוכה מסכום הפיצויים כל סכום ששולם או שישולם על פי חוזה הביטוח עבור אותו נזק;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

(2)  בוטחה תשתית לחקלאות שחובה לבטחה לפי חוק זה בפחות מהשווי שנקבע, ינוכה מסכום הפיצויים ההפרש שבין השווי שנקבע לבין שווייה של התשתית לחקלאות כפי שבוטחה; לענין זה, "השווי שנקבע" – ההיקף או השיעורים שבהם צריך היה לבטח את התשתית לחקלאות על פי הוראות סעיף 3.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 126 (ה"ח 2419)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. שעה שבאים לשום פיצויים המגיעים לפי חוק זה בשל נזק ינוכה כל סכום ששולם או שמגיע לרגל אותו נזק על פי חוזה ביטוח.

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 311 (ה"ח 236)

(2) בוטח נכס בוטחה תשתית לחקלאות שחובה לבטחו לבטחה לפי חוק זה בפחות מהשווי שנקבע, ינוכה מסכום הפיצויים ההפרש שבין השווי שנקבע לבין שוויו של הנכס כפי שבוטח שווייה של התשתית לחקלאות כפי שבוטחה; לענין זה, "השווי שנקבע" – ההיקף או השיעורים שבהם צריך היה לבטח את הנכס התשתית לחקלאות על פי הוראות סעיף 3.

שמאות (תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

5א.     (א)  לא ישולמו פיצויים אלא אם כן הנזק הוערך בידי עובדי משרד החקלאות שהוכשרו לכך או בידי שמאים שהשרים מינו לענין זה.

           (ב)  השרים יקבעו את אופן פעולתו של מערך השמאות לפי סעיף זה.

           (ג)   השרים רשאים לקבוע כי הנזק יוערך עוד לפני מתן ההכרזה על אסון טבע לפי סעיף 1א, ואולם הערכת נזק כאמור תשמש לענין תשלום פיצויים רק לאחר הכרזה כאמור.

           (ד)  על אף הוראות סעיף זה, לגבי נזק עקב אסון טבע פלוני, רשאים השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו דרך אחרת להערכת הנזק.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 127 (ה"ח 2419)

הוספת סעיף 5א

תחולה (תיקון מס' 3)  תשנ"ט-1999

6.    (א)  פיצויים לפי חוק זה ישולמו רק בשל נזק שאירע מיום כ"ד באדר א' תשמ"ט (1 במרס 1989) ואילך.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

           (ב)  השרים רשאים לקבוע בצו סוגי גידולים חקלאיים מתחום הצומח או החי שחוק זה יחול עליהם כאילו היו תשתית לחקלאות, אם ראו כי לא ניתן לבטחם בהסדר ביטוח נאות מפני נזק שלגביו ניתן פיצוי לפי חוק זה.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 113 (ה"ח 2785)

6. (א) פיצויים לפי חוק זה ישולמו רק בשל נזק שאירע מיום כ"ד באדר א' תשמ"ט (1 במרס 1989) ואילך.

(ב) השרים רשאים לקבוע בצו נכסים או סוגי נכסים שחוק זה לא יחול עליהם, אם ראו כי קיים לגביהם הסדר חלופי נאות במסגרת ביטוח מסוג ובתנאים שקבעו.

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 311 (ה"ח 236)

החלפת סעיף קטן 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) השרים רשאים לקבוע בצו נכסים או סוגי נכסים שחוק זה לא יחול עליהם, אם ראו כי קיים לגביהם הסדר חלופי נאות במסגרת ביטוח מסוג ובתנאים שקבעו.

ביצוע (תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

7.    השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 127 (ה"ח 2419)

7. שר האוצר ושר החקלאות השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

הוראות מעבר

8.    תוך שלושים ימים מיום קבלת חוק זה בכנסת יגישו שר האוצר ושר החקלאות לאישור ועדת הכספים של הכנסת תקנות בדבר כללים לביצוע התשלום של מקדמות על חשבון פיצויים לפי חוק זה.

אישור ועדת הכספים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)  תשנ"ט-1999

9.    בתקופה שבין ט"ו בניסן תשנ"ט (1 באפריל 1999) ועד ט' בניסן תשס"ד (31 במרס 2004), צו לפי סעיף 6(ב) יהא טעון אישור של ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 113 (ה"ח 2785)

הוספת סעיף 9

       יצחק שמיר                  שמעון פרס               אברהם כץ-עוז

        ראש הממשלה                         שר האוצר                         שר החקלאות

       חיים הרצוג

         נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשמ"ט מס' 1271 מיום 24.3.1989 עמ' 20 (ה"ח תשמ"ח מס' 1874 עמ' 140).

תוקן ס"ח תשנ"ב מס' 1390 מיום 24.3.1992 עמ' 147 (ה"ח תשנ"ב מס' 2121 עמ' 272) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 1.11.1991.

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 126 (ה"ח תשנ"ה מס' 2419 עמ' 542) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 113 (ה"ח תשנ"ט מס' 2785 עמ' 230) – תיקון מס' 3 בסעיף 32 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999; תחילתו ביום 1.1.1999.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 309 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 4 בסעיף 9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006 והוא יחול על אסון טבע שאירע לאחר תחילתו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות