נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן), תשנ"ה-1995

בריאות – פיצויים   – נפגעים – גזזת

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הגשת תביעה לגימלה

סעיף 2

2

Go

השלמת פרטים

סעיף 3

2

Go

החלטת ועדת המומחים

סעיף 4

2

Go

החלטת הועדה הרפואית

סעיף 5

2

Go

ועדה רפואית לעררים

סעיף 6

2

Go

הודעה על החלטה

סעיף 7

2

Go

העברת התביעה למוסד

סעיף 8

2

Go

תביעה על החמרה במצב בריאות

סעיף 9

2

Go

הרכבת ועדה

סעיף 10

2

Go

הזמנה לועדה

סעיף 11

3

Go

נוכחות וייצוג

סעיף 12

3

Go

בדיקות נוספות וחוות דעת מיועץ

סעיף 13

3

Go

אי התייצבות לבדיקה

סעיף 14

3

Go

החלטה בתביעה ובערר

סעיף 15

3

Go

סודיות

סעיף 16

3

Go

החלת תקנות

סעיף 17

3

Go

תחילה

סעיף 18

3

Go

תוספת


תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן), תשנ"ה-1995*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב), 9 ו-13(א) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "המוסד", "ועדה רפואית", "ועדת מומחים", "טיפול בהקרנה", "מחלה", "נפגע", "קיצבה" - כמשמעותם בחוק;

          "גימלה" - פיצוי חד פעמי, קיצבה חודשית, מענק במקום קיצבה ומענק לשאירים כמשמעותם בחוק;

          "המשרד" - משרד הבריאות;

          "תובע" - מי שהגיש תביעה לגימלה.

הגשת תביעה לגימלה

2.    (א)  תביעה לגימלה, תוגש לפי טופס 1 או 2 שבתוספת (להלן – התביעה), ויצורפו לה המסמכים והראיות, שיש בהם כדי להוכיח שהתובע או האדם שמכוחו מוגשת תביעה לגימלה, קיבל טיפול בהקרנה וחלה במחלה, וכן מסמכים המוכיחים את נכותו.

תק' תשע"ח-2017

          (ב)  התביעה תוגש למשרד באמצעות לשכת הבריאות המחוזית שבאזור מגוריו של התובע או באמצעות המרכז הלאומי לגזזת, או באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, ותועבר לועדת המומחים.

מיום 30.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7888 מיום 30.11.2017 עמ' 245

(ב) התביעה תוגש למשרד באמצעות לשכת הבריאות המחוזית שבאזור מגוריו של התובע או באמצעות המרכז הלאומי לגזזת, או באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, ותועבר לועדת המומחים.

השלמת פרטים

3.    ראתה ועדת המומחים שפרטי התביעה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לברר את זכות התובע לגימלה, או כדי לקבוע את שיעורה, תדרוש מהתובע השלמת הפרטים החסרים; לא השלים התובע את הפרטים תוך 90 ימים מיום שנדרש לכך, תידחה התביעה, ואולם התובע יהיה רשאי להגיש תביעה חדשה.

החלטת ועדת המומחים

4.    (א)  קבעה ועדת המומחים כי לתובע או למי שמכוחו נתבעה הגימלה, ניתן טיפול בהקרנה, תועבר החלטתה עם המסמכים שעל פיהם ניתנה, לועדה הרפואית.

          (ב)  קבעה ועדת המומחים כי לתובע לא ניתן טיפול בהקרנה, תידחה התביעה והודעה על כך תימסר לתובע.

החלטת הועדה הרפואית

5.    (א)  קבעה הועדה הרפואית אחת מאלה, תעביר החלטתה למוסד והודעה על כך תישלח לתובע:

(1)   התובע לקה במחלה ובגינה נקבעו לו 5% נכות או יותר;

(2)   האדם שמכוחו נתבעת הגימלה, לקה במחלה ונפטר כתוצאה ממנה.

          (ב)  קבעה הועדה הרפואית כי בתובע או באדם שמכוחו נתבעת הגימלה לא מתקיים האמור בתקנת משנה (א) - תידחה התביעה, והודעה על כך תימסר לתובע.

ועדה רפואית לעררים תק' תשע"ח-2017

6.    (א)  ערר על החלטת ועדה רפואית יוגש בכתב, לועדה רפואית לעררים תוך 60 ימים מיום שנמסרה לתובע החלטת הועדה הרפואית, ויצויינו בו נימוקי הערר; ערר כאמור יכול שיוגש גם באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.

          (ב)  הועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר את החלטת הועדה הרפואית, לשנותה או לבטלה, בין אם נתבקשה לעשות כן ובין אם לאו; הודעה על החלטת הועדה הרפואית לעררים תימסר לעורר.

מיום 30.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7888 מיום 30.11.2017 עמ' 246

(א) ערר על החלטת ועדה רפואית יוגש בכתב, לועדה רפואית לעררים תוך 60 ימים מיום שנמסרה לתובע החלטת הועדה הרפואית, ויצויינו בו נימוקי הערר; ערר כאמור יכול שיוגש גם באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.

הודעה על החלטה

7.    (א)  הודעה על החלטה, כאמור בתקנות 4, 5 או 6, בצירוף נימוקיה, תישלח לתובע בתוך 14 ימים מיום מתן ההחלטה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), סברה הועדה כי מסירת נימוקי החלטה, כולם או חלקם, לתובע עלולה לפגוע בבריאותו, הם יובאו לידיעת רופא מטעמו, אם ביקש זאת התובע.

העברת התביעה למוסד

8.    המשרד יעביר למוסד את החלטת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים, לפי הענין, בצירוף טופס התביעה והחלטת ועדת המומחים בתוך 15 ימים מיום שנשלחה ההודעה לפי תקנה 7.

תביעה על החמרה במצב בריאות תק' תשע"ח-2017

9.    (א)  עברו ששה חודשים מיום שנתקבלה החלטת ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, בענינו של הנפגע, וחלה החמרה במצב בריאותו כתוצאה מהמחלה שבה לקה, רשאי הוא להגיש בקשה לבדיקה מחדש; בקשה לבדיקה כאמור תוגש למשרד באמצעות לשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריו של הנפגע או באמצעות המרכז הלאומי לגזזת או באמצעות אתר האינטרנט של המשרד ויצורפו לה מסמכים רפואיים המעידים על ההחמרה במצבו הבריאותי כתוצאה מהמחלה.

          (ב)  קבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, בעקבות בדיקה מחדש כאמור בתקנת משנה (א), כי חלה החמרה במצבו הבריאותי של הנפגע, תקבע לו אחוזי נכות חדשים, ואולם לא ייקבעו אחוזי נכות חדשים בעד התקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.

         (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם קבעה הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים, לפי הענין, כי הנפגע היה מאושפז בבית חולים, כתוצאה מההחמרה, ייקבעו אחוזי הנכות מחדש בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה, החל ביום שאושפז בבית החולים ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום ששוחרר ממנו.

מיום 30.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7888 מיום 30.11.2017 עמ' 246

(א) עברו ששה חודשים מיום שנתקבלה החלטת ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, בענינו של הנפגע, וחלה החמרה במצב בריאותו כתוצאה מהמחלה שבה לקה, רשאי הוא להגיש בקשה לבדיקה מחדש; בקשה לבדיקה כאמור תוגש למשרד באמצעות לשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריו של הנפגע או באמצעות המרכז הלאומי לגזזת או באמצעות אתר האינטרנט של המשרד ויצורפו לה מסמכים רפואיים המעידים על ההחמרה במצבו הבריאותי כתוצאה מהמחלה.

הרכבת ועדה

10.  (א)  השר יפרסם, בהודעה ברשומות, רשימה של רופאים בעלי תואר מומחה שמתוכה ימונו חברים לועדת המומחים, לועדה הרפואית ולועדה הרפואית לעררים.

          (ב)  השר או מי שהוא הסמיכו לענין זה יקבע הרכבים של ועדה רפואית וועדה רפואית לעררים, את מקום מושבם ואזורי פעולתם.

הזמנה לועדה

11.  (א)  ועדת המומחים, הועדה הרפואית והועדה הרפואית לעררים (להלן - הועדה) תבדוק את התובע במקום ובמועד שצויינו בהזמנה שנשלחה לו (להלן - ההזמנה) ואולם רשאית הועדה, בהסכמת התובע, לדון בענינו על סמך מסמכים בלבד; היתה התביעה לגימלה מכוחו של אדם שנפטר, תדון הועדה על סמך מסמכים בלבד, ואולם רשאית הועדה להזמין את התובע, על פי בקשתו.

תק' תשע"ח-2017

          (ב)  ההזמנה תישלח לתובע 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבדיקה אלא אם כן הסכים התובע להתייצב לבדיקה, ללא הזמנה כאמור, תוך זמן קצר יותר.

מיום 30.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7888 מיום 30.11.2017 עמ' 246

(ב) ההזמנה תישלח לתובע, בדואר רשום, 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבדיקה אלא אם כן הסכים התובע להתייצב לבדיקה, ללא הזמנה כאמור, תוך זמן קצר יותר.

נוכחות וייצוג

12.  (א)  הועדה תבדוק את התובע ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה, אם ביקש זאת התובע או הסכים לכך.

          (ב)  התובע רשאי להיות מיוצג בפני הועדה בידי רופא שטיפל בו או בידי רופא מומחה מטעמו או בידי עורך דינו.

בדיקות נוספות וחוות דעת מיועץ

13.  (א)  הועדה רשאית לדרוש כי התובע ייבדק בידי יועץ רפואי או בידי מומחה אחר מטעמה או יעמוד לבדיקות אחרות הדרושות, לדעת הועדה, לצורך החלטתה; כן רשאית הועדה לבקש מיועץ כאמור, שיגיש לה חוות דעת, בענינים שתקבע, על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות אחרות שהובאו בפניו.

          (ב)  הועדה רשאית לבקשת תובע, לאפשר לו להמציא חוות דעת נוספות ומסמכים רפואיים נוספים.

אי התייצבות לבדיקה

14.  (א)  לא התייצב התובע בפני הועדה במועד או במקום הנקובים בהזמנה, או לא התייצב לבדיקה כאמור בתקנה 13, תישלח לתובע הזמנה חוזרת.

          (ב)  לא התייצב התובע בפני הועדה גם לפי ההזמנה החוזרת, ולא נתן סיבה מתקבלת על דעת המשרד לאי התייצבותו, רשאית הועדה לדון ולהחליט בתביעה או בערר, לפי הענין, על סמך המסמכים שלפניה, שלא בנוכחות התובע, ואולם אם נבצר מהועדה להחליט כך - יידחו התביעה או הערר, לפי הענין.

החלטה בתביעה ובערר

15.  (א)  החלטת הועדה בתביעה או בערר, לפי הענין, תתקבל ברוב דעות חבריה; לא התקבלה החלטה ברוב דעות - תכריע דעת היושב ראש, אם היא ועדת המומחים, ואם היא ועדה אחרת - תמונה ועדה חדשה.

          (ב)  הועדה החדשה שמונתה כאמור בתקנת משנה (א), תבחר אחד מחבריה שישמש יושב ראש; החלטת הועדה בענינו של התובע או של העורר, לפי הענין, תינתן ברוב דעות, ואולם אם נחלקו דעות חברי הועדה, תכריע דעת היושב הראש.

סודיות

16.  מידע ומסמכים שבידי הועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידי אדם אשר נזקקים לשירותו לצורך קבלת החלטה בתביעה או בערר, הכל לפי הענין, ובלבד שחובת הסודיות כאמור תחול גם על מקבל המידע או המסמכים לפי תקנה זו.

החלת תקנות

17.  המבחנים והעקרונות שנקבעו לפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי שיחולו לענין קביעת אחוזי נכות לפי סעיף 9(א)(2) לחוק יהיו המבחנים והעקרונות שנקבעו בתקנות 11, 12ב(א), (ב) ו-(ג), 14, 19, 19א, 20, 21, 24(א), (ב) ו-31(ב) וכן בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגי עבודה), תשט"ז-1956, בשינויים המחוייבים.

תחילה

18.  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995).

תוספת

תק' תשע"ח-2017

טופס 1

(תקנה 2(א))

]תביעה לפיצוי חד-פעמי, לקיצבה חודשית או למענק במקום קיצבה, לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994[

תק' תשע"ח-2017

טופס 2

(תקנה 2(א))

]תביעה למענק שאירים לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 [

ג' בשבט תשנ"ה (4 בינואר 1995)                          אפרים סנה

                                                                                            שר הבריאות* פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5652 מיום 12.1.1995 עמ' 546.

תוקנו ק"ת תשע"ח מס' 7888 מיום 30.11.2017 עמ' 245 – תק' תשע"ח-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות