נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (תשלום פיצוי חד פעמי, קיצבה ומענק), תשנ"ה-1995

בריאות – פיצויים   – נפגעים – גזזת

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

השלמת פרטים

סעיף 2

2

Go

תקופות ומועדי תשלום גימלה

סעיף 3

2

Go

תשלום הגימלה

סעיף 4

2

Go

הודעה על שינויים

סעיף 5


תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (תשלום פיצוי חד פעמי, קיצבה ומענק),
תשנ"ה-1995
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ג) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "גימלה" – פיצוי חד-פעמי, קיצבה חודשית, מענק במקום קיצבה ומענק לשאירים כמשמעותם בחוק;

          "תביעה" – תביעה לגימלה, שהוגשה למשרד הבריאות כאמור בסעיף 6 לחוק;

          "תובע" – נפגע או שאיר התובעים גימלה לפי החוק.

השלמת פרטים

2.    (א)  משרד הבריאות יעביר למוסד כל תביעה שאושרה בצירוף החלטות הועדות כאמור בסעיף 12(א) לחוק.

          (ב)  ראה המוסד שפרטי התביעה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לברר את זכות התובע לגימלה או כדי לקבוע את שיעורה, יבקש המוסד מהתובע השלמת הפרטים החסרים; לא השלים התובע את הפרטים הנדרשים תוך 90 ימים מיום שביקש זאת המוסד – יפסיק המוסד את הטיפול בתביעה ויודיע על כך לתובע.

          (ג)   השלים התובע את הפרטים החסרים לאחר שהטיפול בתביעה הופסק כאמור בתקנת משנה (ב), יחודש הטיפול בתביעה.

תקופות ומועדי תשלום גימלה

3.    (א)  פיצוי חד-פעמי וכן מענק לפי סעיף 4 או סעיף 10 לחוק ישולמו בחודש שלאחר החודש שבו התקבלה במוסד החלטת משרד הבריאות בתביעה ולא לפני ה-15 בחודש, ובלבד שהתובע המציא למוסד את כל הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום.

          (ב)  קיצבה חודשית לפי סעיף 3 לחוק תשולם במועד תשלום הגימלאות שלפי חוק הביטוח הלאומי ובעד תקופה המתחילה ב-1 בחודש שבו היה התובע לנפגע, ואולם לא תשולם קיצבה בעד תקופה שקדמה ליום תחילתו של החוק.

תשלום הגימלה ת"ט תשנ"ה-1995

4.    (א)  גימלה לפי תקנות אלה תשולם לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר התובע, בכתב, בטופס התביעה, ויראו תשלום כאמור כתשלום לזכאי לקיצבה.

          (ב)  שוהה התובע בחוץ לארץ, תשולם הגימלה המגיעה לו לחשבון בנק בישראל שאת פרטיו מסר התובע כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 18.5.1995

ת"ט תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1456

(א) גימלה לפי תקנות אלה תשולם לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר התובע, בכתב, בטופס התביעה, ויראו תשלום כאמור לזכאי לקיצבה תשלום כאמור כתשלום לזכאי לקיצבה.

הודעה על שינויים

5.    מקבל קיצבה לפי תקנות אלה יודיע למוסד, בכתב, אם שהה מחוץ לישראל תקופה העולה על ששה חודשים.

י"ב באדר א' תשנ"ה (12 בפברואר 1995)                              אורה נמיר

                                                                                                      שרת העבודה והרווחה

גפני* פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1203.

ת"ט ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1456.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות