נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), תשנ"ג-1992

בריאות – פיצויים   – נפגעים – עירוי דם

בריאות – איידס

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת פיצוי

סעיף 2

2

Go

ועדת מומחים

סעיף 3

2

Go

קביעות הועדה

סעיף 4

2

Go

ערעור

סעיף 5

2

Go

פיצוי חד פעמי

סעיף 6

2

Go

פיצוי חד פעמי – איסור כפל תשלום

סעיף 6א

2

Go

סייג

סעיף 6ב

3

Go

קיצבה חודשית

סעיף 7

3

Go

ערעור

סעיף 7א

3

Go

ברירת תביעה

סעיף 8

3

Go

הוראות מיוחדות

סעיף 8א

3

Go

תחולה

סעיף 9

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 10

3

Go

מועד להגשת תקנות

סעיף 11


חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), תשנ"ג-1992*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "הנגיף" – הנגיף הידוע כנגיף H.I.V.;

           "שירות רפואי ציבורי" – בית חולים ציבורי, אגודת מגן דוד אדום, או מרפאה המופעלת בידי המדינה, רשות מקומית או קופת חולים, והכל בישראל;

           "דם" – דם או מוצריו;

(תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

           "תלויים" – (נמחקה);

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 108 (ה"ח 2225)

מחיקת הגדרת "תלויים"

הנוסח הקודם:

"תלויים" – מי שהוא בן-זוגו של החולה שנה אחת לפחות, ילדו והוריו;

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

           "ילד" – לרבות ילד חורג וילד מאומץ;

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 108 (ה"ח 2225)

הוספת הגדרת "ילד"

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

           "הורה" – לרבות הורה מאמץ;

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 108 (ה"ח 2225)

הוספת הגדרת "הורה"

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

           "שאירים" – אחד מאלה:

(תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998

(1)   ילדו של החולה שמתקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקאות (1), (2) או (3) להגדרת ילד שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);

(2)   מי שהיה בן זוגו של החולה וגר עמו שנה אחת לפחות בתכוף לפני פטירתו או שעמו ילדו של החולה כמשמעותו בפסקה (1) וכל עוד הילד עמו;

(3)   הוריו של החולה;

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 108 (ה"ח 2225)

הוספת הגדרת "שאירים"

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

(1) ילדו של החולה שמתקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקאות (1), (2) או (3) להגדרת ילד שבסעיף 5 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);

           "ועדת מומחים" – ועדת המומחים שמונתה לפי סעיף 3;

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "השר" – שר הבריאות.

חובת פיצוי (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

2.    המדינה תפצה כל אדם שנושא בגופו את הנגיף עקב קבלת עירוי דם שסופק וניתן לחולה משירות רפואי ציבורי, וכן את בן זוגו או ילדו של מי שקיבל את עירוי הדם כאמור, והנושא את הנגיף עקב המגע עמו, ולרבות ילדו שנולד כשהוא נושא את הנגיף (להלן – החולה).

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 108 (ה"ח 2225)

2. המדינה תפצה כל אדם שנושא בגופו את הנגיף עקב קבלת עירוי דם שסופק וניתן לחולה משירות רפואי ציבורי, וכן את בן זוגו או ילדו של מי שקיבל את עירוי הדם כאמור, והנושא את הנגיף עקב המגע עמו, ולרבות ילדו שנולד כשהוא נושא את הנגיף (להלן – החולה).

ועדת מומחים

3.    השר ימנה ועדת מומחים; חברי הועדה יהיו שופט שימונה בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש, ושני רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים לענין העומד לדיון.

קביעות הועדה

4.    (א)  הוגשה תביעה לפי חוק זה, תדון בה ועדת המומחים ותקבע אם קיים קשר סיבתי בין קבלת עירוי הדם לבין נשיאת הנגיף, וכן תקבע אם נתקיימו התנאים לקבלת פיצוי לפי הוראות חוק זה.

           (ב)  קביעות הועדה יהיו מנומקות.

           (ג)   ועדת המומחים רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ודיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

ערעור

5.    (א)  קביעת ועדת המומחים ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי.

           (ב)  שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.

פיצוי חד-פעמי

6.    (א)  המדינה תשלם לחולה פיצוי חד-פעמי בסך של מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים כשהם צמודים למדד מיום תחילתו של חוק זה.

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

           (ב)  נפטר החולה לפני שקיבל את הפיצוי כאמור בסעיף קטן (א), תשלם המדינה את הפיצוי לבן זוגו של החולה, לילדו ולהוריו, ובלבד שאם אחד הזכאים הוא בן זוגו של החולה, תשלם לו המדינה את מחצית הפיצוי ואת היתרה תשלם בחלקים שווים לזכאים האחרים; לענין זה ייחשבו הורי החולה כזכאי אחד; בסעיף קטן זה, "בן זוג" – למעט בן זוגו של החולה שחי בנפרד ממנו שנה אחת רצופה לפחות בתכוף לפני הפטירה.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 108 (ה"ח 2225)

החלפת סעיף קטן 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) נפטר החולה לפני שקיבל את הפיצוי כאמור בסעיף קטן (א), תשלם המדינה את הפיצוי לתלויים בו בחלקים שווים; ובלבד שאם אחד התלויים היה בן-זוגו תשלם לו המדינה את מחצית הפיצוי ולתלויים האחרים את היתרה בחלקים שווים.

פיצוי חד-פעמי – איסור כפל תשלום (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

6א.     שולם פיצוי חד-פעמי לפי סעיף 6 יהווה התשלום מילוי מלא של חובת המדינה לפי חוק זה כלפי האדם שקיבל את הפיצוי ואין נפקה מינה אם קיבלו כחולה או כשאיר.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 108 (ה"ח 2225)

הוספת סעיף 6א

סייג (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

6ב.     (א)  על אף האמור בסעיף 6א, קיבל בן זוג או ילדו של החולה כשאיר, רק חלק מפיצוי חד-פעמי, עם יתר השאירים והתברר לאחר מכן שהוא חולה, תשלם לו המדינה פיצוי חד-פעמי נוסף והוא ישולם לפי הוראת סעיף 6(א).

           (ב)  הזכאות לפיצוי חד-פעמי נוסף לפי סעיף זה הינה רק של החולה בעודו בחיים.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 109 (ה"ח 2225)

הוספת סעיף 6ב

קיצבה חודשית (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

7.    (א)  בנוסף לאמור בסעיף 6 תשלם המדינה לחולה, ולאחר פטירתו – לשאיריו, קיצבה חודשית בשיעורים, לפי כללים, תנאים ומבחנים ולתקופה שיקבע השר בתקנות, לאחר התייעצות בשר האוצר ובשר העבודה והרווחה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

           (ב)  קיצבה חודשית לפי סעיף קטן (א) תשולם באמצעות המוסד לביטוח לאומי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי (להלן – המוסד); המוסד רשאי למנות אדם כמקבל הקיצבה על פי הכללים שבסעיף 304 לחוק הביטוח הלאומי.

           (ג)   אוצר המדינה יעביר למוסד, מדי חודש בחודשו, את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע את התשלומים לפי חוק זה לרבות ההוצאות המינהליות הנובעות מביצוע החוק.

           (ד)  שר העבודה והרווחה, לאחר התייעצות בשר, יקבע בתקנות הוראות בכל הנוגע לביצוע התפקידים המוטלים על המוסד לפי חוק זה, לא יאוחר מתום שישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 109 (ה"ח 2225)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. בנוסף לאמור בסעיף 6 תשלם המדינה לחולה, ולאחר פטירתו – לתלויים בו, קיצבה חדשית בשיעורים, לפי כללים, תנאים ומבחנים ולתקופה שיקבע השר בתקנות לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת והרווחה של הכנסת.

 

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

(ב) קיצבה חודשית לפי סעיף קטן (א) תשולם באמצעות המוסד לביטוח לאומי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי (להלן – המוסד); המוסד רשאי למנות אדם כמקבל הקיצבה על פי הכללים שבסעיף 136 שבסעיף 304 לחוק הביטוח הלאומי.

ערעור (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

7א.     (א)  החלטת המוסד בדבר תשלום קיצבה לפי חוק זה ניתנת לערעור לפני בית הדין האזורי לעבודה. פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה, אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו.

           (ב)  שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בתקנות מועדים להגשת תובענות וערעורים לפני בית הדין לעבודה כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 109 (ה"ח 2225)

הוספת סעיף 7א

ברירת תביעה

8.    הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בשל אותה עילה, וכן להיפך.

הוראות מיוחדות (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

8א.     (א)  תשלומים לפי חוק זה ישולמו למי שהוא תושב ישראל לענין חוק הביטוח הלאומי וכל עוד הוא תושב כאמור.

           (ב)  תשלומים המשתלמים לפי חוק זה לא ייחשבו כהכנסה:

(1)   לענין פקודת מס הכנסה, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים;

(2)   לענין גימלאות לפי חוק הביטוח הלאומי.

           (ג)   תשלום המשולם לפי חוק זה לחולה אינו ניתן להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 109 (ה"ח 2225)

הוספת סעיף 8א

תחולה (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

9.    (א)  חוק זה יחול מיום תחילתו רק לגבי חולה שחלה עקב עירוי דם שניתן לו אחרי יום כ"ז בטבת התשמ"ב (31 בדצמבר 1981) ולפני יום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

           (ב)  חולה שנפטר לפני תחילתו של חוק זה, וועדת המומחים קבעה שהיה זכאי לפיצוי לפי חוק זה אילולא נפטר לפני תחילתו, ישולמו הפיצוי לפי סעיף 6(ב) והקיצבה לפי סעיף 7, לזכאים, כאילו נפטר החולה לאחר תחילתו של חוק זה.

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

           (ג)   קיצבה לפי סעיף 7 לא תשולם בשל תקופה שקדמה ליום תחילתו של חוק זה, ויחולו עליה הוראות סעיפים 297א ו-297ב לחוק הביטוח הלאומי.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 109 (ה"ח 2225)

9. (א) חוק זה יחול מיום תחילתו רק לגבי חולה שחלה עקב עירוי דם שניתן לו לפני יום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987) אחרי יום כ"ז בטבת התשמ"ב (31 בדצמבר 1981) ולפני יום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).

(ב) חולה שנפטר לפני תחילתו של חוק זה, וועדת המומחים קבעה שהיה זכאי לפיצוי לפי חוק זה אילולא נפטר לפני תחילתו, יהיו התלויים בו זכאים לפיצוי לפי הוראות סעיף 6 ולקיצבה לפי סעיף 7 ישולמו הפיצוי לפי סעיף 6(ב) והקיצבה לפי סעיף 7, לזכאים, כאילו נפטר החולה לאחר תחילתו של חוק זה.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

(ג) קיצבה לפי סעיף 7 לא תשולם בשל תקופה שקדמה ליום תחילתו של חוק זה, ויחולו עליה הוראות סעיפים 297א ו-297ב לחוק הביטוח הלאומי.

ביצוע ותקנות

10.   השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

מועד להגשת תקנות

11.   השר יגיש לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת תקנות כמפורט בסעיף 7 לא יאוחר מתום תשעים ימים מיום תחילתו של חוק זה.

                                        יצחק רבין                                           חיים רמון

                                                   ראש הממשלה                                                     שר הבריאות

           חיים הרצוג                                          שבח וייס

              נשיא המדינה                                                יושב ראש הכנסת

גפני* פורסם ס"ח תשנ"ג מס' 1405 מיום 31.12.1992 עמ' 7 (ה"ח תשנ"ב מס' 2135 עמ' 383).

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 108 (ה"ח תשנ"ד מס' 2225 עמ' 119) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח תשנ"ז מס' 2608 עמ' 285) – תיקון מס' 2 בסעיף 15 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19), תשנ"ח-1998; $$$ תחילתו ביום 1.6.1998 ור' סעיף 20 לענין תחולה והוראת מעבר.

20. (א) בסעיף זה –

  "הדין הקודם" – הוראות החוק העיקרי והוראות החוקים המנויים בסעיפים 10 עד 18 לחוק זה, כנוסחם ערב יום התחילה;

  "הדין החדש" – הוראות החוק העיקרי והוראות החוקים המנויים בסעיפים 10 עד 18 לחוק זה, כנוסחם בחוק זה;

  "מועד הגשת התביעה" – המועד שבו הוגשה התביעה לתגמול למוסד או המועד שלפי סעיף 296(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, רואים אותו כמועד שבו הוגשה התביעה;

  "תגמול" – גמלה, תשלום ותגמול שעל המוסד לשלם לזכאי לפי הוראות החוק העיקרי והחוקים המנויים בסעיפים 11 עד 18 לחוק זה;

  "תגמול קודם" – תגמול שהחודש לתשלום, כהגדרתו בסעיף 297א לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, חל לגביו לפני יום התחילה.

 (ב) על תגמול ועל תגמול קודם שמועד הגשת התביעה לגביהם חל ביום התחילה או לאחריו, יחול הדין החדש.

 (ג) על תגמול קודם, אשר שולם כולו או חלקו, לפני יום התחילה, ימשיך לחול הדין הקודם.

 (ד) חל מועד הגשת התביעה לתגמול לפני יום התחילה, ולא שולם תגמול קודם לפני יום התחילה, ישולם התגמול הקודם בסכום הגבוה מבין אלה:

  (1) הסכום שהיה משתלם לפי הדין הקודם;

  (2) הסכום שיש לשלמו לפי הדין החדש. ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות