נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית), תשנ"ג-1993

בריאות – פיצויים   – נפגעים – עירוי דם

בריאות – איידס

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

אין כותרת

סעיף 2

2

Go

שיעור הקיצבה לחולה

סעיף 2

2

Go

שיעור הקיצבה לשאירים

סעיף 3

2

Go

תקופת התשלום

סעיף 4

2

Go

מניעת כפל תשלומים

סעיף 5


תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית), תשנ"ג-1993*

תק' תשנ"ה-1995

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-10 לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), תשנ"ג-1992 (להלן – החוק), לאחר היוועצות בשר האוצר ובשר העבודה והרווחה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 675

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-10 לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), תשנ"ג-1992 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר האוצר היוועצות בשר האוצר ובשר העבודה והרווחה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "השכר הממוצע" – השכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 1א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – חוק הביטוח);

          "ועדת מומחים" – כמשמעותה בסעיף 3 לחוק;

תק' תשנ"ה-1995

          "ילד" ו"בן-זוג" – כמשמעותם בהגדרת "שאירים" בחוק;

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 675

החלפת הגדרת "ילד"

הנוסח הקודם:

"ילד" – כמשמעותו בסעיף 5 לחוק הביטוח בשינויים המחוייבים למעט ילד חורג ונכד;

          "קיצבה" – תשלום חודשי בשיעור שנקבע בתקנות אלה.

תק' תשנ"ה-1995

2. עד 4. (בוטלו).

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 675

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

הגשת תביעה לקיצבה

2. (א) קבעה וועדת המומחים כי נתקיימו בחולה או בתלויים של חולה שנפטר, התנאים לקבלת פיצוי חד פעמי לפי סעיף 6 לחוק (להלן – פיצוי חד פעמי), רשאים החולה או התלויים בו, לפי העניין (להלן – התובע), להגיש תביעה לקבלת קיצבה.

(ב) תביעה לקיצבה תוגש לוועדה של שלושה שמינה השר, ובהם חבר משפטן אחד לפחות (להלן – ועדת התביעות), באמצעות רופא המחוז או הנפה של משרד הבריאות שבאיזור מגוריו של התובע.

 

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 675

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

פרטי התביעה

3. התביעה תכלול פרטים אלה:

(1) שם החלה התובע, מספר הזהות ומענו;

היו לתובע תלויים – פרטי התלויים בצירוף תעודות רשמיות המעידות על יחס הקירבה לחולה ותאריכי נישואין ולידה, לפי העניין;

(2) נפטר החולה – שם החולה, מספר הזהות שלו, יחס הקירבה של התובע לחולה, תעודה רשמית להוכחת קירבתו לחולה ותעודת פטירה של החולה; בן זוג שהתאלמן יגיש תעודה רשמית המעידה על נישואיו לחולה;

(3) אישור ועדת המומחים על זכאות החולה לפיצוי החד-פעמי, גם אם החולה נפטר לפני הגשת התביעה לקיצבה.

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 675

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

החלטה בתביעה

4. (א) הוכיח תובע, להנחת דעתה של ועדת התביעות, כי הוא זכאי לקצבה לפי תקנות אלה תורה הועדה על תשלום הקצבה.

(ב) תובע הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת התביעות רשאי, תוך שלושים ימים מיום שקיבל הודעה על החלטתה בתביעה, להשיג עליה לפני השר; החלטת השר בעניין תהיה סופית.

שיעור הקיצבה לחולה תק' תשנ"ה-1995

2.    (א)  חולה זכאי לקיצבה חודשית בשיעור 50% מהשכר הממוצע;

          (ב)  בנוסף לקיצבה האמורה בתקנת משנה (א) תשולם לחולה תוספת לקיצבה כמפורט להלן:

(1)   בעד בן זוג הגר עמו – 12.5% מהשכר הממוצע;

(2)   בעד כל ילד, ולא יותר מאשר בעד שלושה ילדים ראשונים בכל עת – 5% מהשכר הממוצע;

תק' תשנ"ה-1995

(3)   בעד הורה אחד שהכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע ופרנסתו על החולה או בעד שני הורים שהכנסת כל אחד מהם אינה עולה על מחצית השכר הממוצע ופרנסתם על החולה – 12.5% מהשכר הממוצע.

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 675

קיצבה חודשית לחולה שיעור הקצבה לחולה

5 2 (א) חולה זכאי לקיצבה חודשית בשיעור 50% מהשכר הממוצע;

(ב) בנוסף לקיצבה האמורה בתקנת משנה (א) תשולם לחולה תוספת לקיצבה כמפורט להלן:

(1) בעד בן זוג הגר עמו – 12.5% מהשכר הממוצע;

(2) בעד כל ילד, ולא יותר מאשר בעד שלושה ילדים ראשונים בכל עת – 5% מהשכר הממוצע;

(3) בעד הורה אחד או שני הורים שפרנסתם עליו – 12.5% מהשכר הממוצע.

(3) בעד הורה אחד שהכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע ופרנסתו על החולה או בעד שני הורים שהכנסת כל אחד מהם אינה עולה על מחצית השכר הממוצע ופרנסתם על החולה - 12.5% מהשכר הממוצע.

שיעור הקיצבה לשאירים תק' תשנ"ה-1995

3.    נפטר חולה, תשולם לשאיריו קיצבה חודשית כדלהלן:

תק' תשנ"ה-1995

(1)   לבן-זוגו – 35% מהשכר הממוצע; ואם יש עמו ילדים – תוספת לקיצבה בשיעור 5% מהשכר הממוצע בעד כל ילד, ולא יותר מאשר בעד שלושה ילדים ראשונים בכל עת;

(2)   לילדים, כשאין בן זוג המקבל קיצבה לפי פסקה (1) – 5% מהשכר הממוצע בעד כל ילד, ולילד יתום משני הוריו, שטרם מלאו לו 18 שנים – 40% מהשכר הממוצע;

(3)   לשני הוריו, בחלקים שווים, ואם יש הורה אחד בלבד, לאותו הורה – 12.5% מהשכר הממוצע.

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 676

קיצבה חודשית לתלויים שיעור הקצבה לשאירים

 6 3. נפטר חולה, תשולם לתלויים בו לשאיריו קיצבה חודשית כדלהלן:

(1) למי שהיה בן זוגו של החולה וגר עמו במשך שנה אחת לפחות בתכוף לפני הפטירה לבן-זוגו - 35% מהשכר הממוצע; ואם יש עמו ילדים – תוספת לקיצבה בשיעור 5% מהשכר הממוצע בעד כל ילד, ולא יותר מאשר בעד שלושה ילדים ראשונים בכל עת;

(2) לילדים, כשאין בן זוג המקבל קיצבה לפי פסקה (1) - 5% מהשכר הממוצע בעד כל ילד, ולילד יתום משני הוריו, שטרם מלאו לו 18 שנים – 40% מהשכר הממוצע;

(3) לשני הוריו, בחלקים שווים, ואם יש הורה אחד בלבד, לאותו הורה – 12.5% מהשכר הממוצע.

תקופת התשלום תק' תשנ"ה-1995

4.    (א)  קיצבה לפי תקנות אלה תשולם בעד תקופה המתחילה באחד בחודש שבו קבעה ועדת המומחים את זכות התובע או החולה שמכוחו נתבעת הקיצבה לפיצוי חד פעמי.

תק' תשנ"ה-1995

          (ב)  קיצבה לפי תקנה 3(1) תשולם לתקופה של 36 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה ואם יש עם בן הזוג ילד - כל עוד הילד עמו אף אם תקופה זו עולה על 36 חודשים כאמור.

תק' תשנ"ה-1995

          (ג)   קיצבה לפי תקנה 3(3) תשולם לתקופה של 24 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה לקיצבה.

תק' תשנ"ה-1995

          (ד)  זכאי לקיצבה לפי תקנה 3(1) שנישא, תפקע זכותו לקיצבה ב-1 בחודש שלאחר החודש שבו נישא.

תק' תשנ"ה-1995

          (ה)  זכאי לקיצבה לפי תקנה 3, שיצא את ישראל לתקופה העולה על 6 חודשים רצופים, לא יהיה זכאי לקיצבה בעד התקופה ששהה מחוץ לישראל לאחר תום ששת החודשים האמורים.

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 676

4. (א) קיצבה לפי תקנות אלה תשולם בעד תקופה המתחילה באחד בחודש שבו הוגשה התביעה לקיצבה שבו קבעה ועדת המומחים את זכות התובע או החולה שמכוחו נתבעת הקיצבה לפיצוי חד פעמי.

(ב) קיצבה לפי תקנה 6(1) 3(1) תשולם לתקופה של 36 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה ואם יש עם בן הזוג ילד – כל עוד הילד עמו אף אם תקופה זו עולה על 36 חודשים כאמור.

(ג) קיצבה לפי תקנה 6(3) 3(3) תשולם לתקופה של 24 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה לקיצבה.

(ד) זכאי לקיצבה לפי תקנה 6(1) 3(1) שנישא, תפקע זכותו לקיצבה ב-1 בחודש שלאחר החודש שבו נישא.

(ה) זכאי לקיצבה לפי תקנה 6 3, שיצא את ישראל לתקופה העולה על 6 חודשים רצופים, לא יהיה זכאי לקיצבה בעד התקופה ששהה מחוץ לישראל לאחר תום ששת החודשים האמורים.

מניעת כפל תשלומים תק' תשנ"ה-1995

5.    (א)  לא תשולם תוספת לקיצבה לפי תקנה 2 בעד מי –

(1)   שמקבל קיצבה לפי תקנות אלה;

(2)   שחולה אחר מקבל תוספת לקיצבה בעדו.

תק' תשנ"ה-1995

          (ב)  הזכאי לקיצבה לפי תקנה 2 ולקיצבה לפי תקנה 3, תשולם לו אחת מהקיצבאות, לפי בחירתו.

תק' תשנ"ה-1995

          (ג)   הזכאי לקיצבה לפי תקנה 3 מכוחם של שני חולים שנפטרו או יותר, תשולם לו קיצבה אחת בלבד לפי בחירתו.

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 676

8 5. (א) לא תשולם תוספת לקיצבה לפי תקנה 5 בעד תלוי –

(1) המקבל קיצבה לפי תקנות אלה;

(2) שחולה אחר מקבל תוספת לקיצבה בעדו.

(א) לא תשולם תוספת לקיצבה לפי תקנה 2 בעד מי –

(1) שמקבל קיצבה לפי תקנות אלה;

(2) שחולה אחר מקבל תוספת לקיצבה בעדו.

(ב) הזכאי לקיצבה לפי תקנה 5 2 ולקיצבה לפי תקנה 6 3, תשולם לו אחת מהקיצבאות, לפי בחירתו.

(ג) הזכאי לקיצבה לפי תקנה 6 3 מכוחם של שני חולים שנפטרו או יותר, תשולם לו קיצבה אחת בלבד לפי בחירתו.

תק' תשנ"ה-1995

9.    (נמחקה).

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 676

מחיקת תקנה 9

הנוסח הקודם:

הודעה על שינויים

9. מקבל קיצבה לפי תקנות אלה יודיע לוועדה בכתב, תוך 30 ימים, על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי ועל כל שינוי אחר שעשוי להשפיע על זכותו לקיצבה או על שיעורה.

ב' בתמוז תשנ"ג (21 ביוני 1993)                                          חיים רמון

                                                                                                             שר הבריאות* פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5531 מיום 6.7.1993 עמ' 946.

תוקנו ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 675 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.2.1995.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות