נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999

 

 

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – פיקדון על מכלי משקה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

הטלת פיקדון

Go

4

סעיף 3

חובת סימון

Go

4

סעיף 3א

פטור מחובת סימון

Go

4

סעיף 3ב

איסור מכירת מכלי משקה לא מסומנים

Go

5

סעיף 4

גביית פיקדון

Go

5

סעיף 5

תשלום פיקדון

Go

5

סעיף 6

החזר פיקדון לצרכן

Go

5

סעיף 7

החזר פיקדון לבית עסק

Go

5

סעיף 7א

יעדי איסוף של מכלי משקה ריקים

Go

5

סעיף 7ב

תשלום בשל  אי עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה

Go

6

סעיף 7ג

המועד להעברת התשלומים לקרן

Go

6

סעיף 7ד

חובת מיחזור של מכלי משקה ריקים

Go

6

סעיף 7ה

יעדי איסוף וחובת מיחזור של מכלי משקה גדולים ריקים

Go

6

סעיף 7ו

תשלום בשל  אי עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה גדולים

Go

7

סעיף 9

מינוי ממונה

Go

7

סעיף 9ד

רישום ועיון

Go

7

סעיף 10

חובת דיווח וקביעת הממונה

Go

7

סעיף 11

עיצום כספי

Go

8

סעיף 12

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

8

סעיף 13

הודעה על כוונת חיוב

Go

8

סעיף 14

זכות טיעון

Go

8

סעיף 15

החלטת ממונה ודרישת תשלום

Go

8

סעיף 15א

סכומים מופחתים

Go

9

סעיף 15ב

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

9

סעיף 15ג

המועד לתשלום עיצום כספי

Go

9

סעיף 15ד

הפרשי הצמדה וריבית

Go

9

סעיף 15ה

גבייה

Go

9

סעיף 16

ערעור על עיצום כספי

Go

9

סעיף 16א

פרסום

Go

9

סעיף 17

שמירת אחריות פלילית

Go

9

סעיף 18

עונשין

Go

9

סעיף 18א

התיישנות

Go

10

סעיף 19

אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד

Go

10

סעיף 20

ייעוד כספים

Go

10

סעיף 21

שימש בכספים המתקבלים בקרן

Go

10

סעיף 21א

התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה הוראות מיוחדות

Go

10

סעיף 21ב

טפסים

Go

10

סעיף 22

פיצויים לדוגמה

Go

10

סעיף 23

ביצוע ותקנות

Go

11

סעיף 24

חובת התקנת תקנות

Go

11

סעיף 25

תחילה

Go

11

סעיף 26

פרסום

Go

11

 


חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בית עסק" – מקום שבו נמכרים מכלי משקה או מכלי משקה גדולים;

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

"בית עסק" – מקום שבו נמכרים מכלי משקה או מכלי משקה גדולים;

          "הממונה" – עובד המדינה שמינה השר בהתאם להוראות סעיף 9;

          "יבואן" – מי שמייבא מכלי משקה מלאים או מכלי משקה גדולים מלאים למעט יבוא לשימוש עצמי;

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

"יבואן" – מי שמייבא מכלי משקה מלאים או מכלי משקה גדולים מלאים למעט יבוא לשימוש עצמי;

          "יצרן" – מי שעוסק בייצור מכלי משקה מלאים במשקה או מכלי משקה גדולים מלאים במשקה, או במילוי במשקה של מכלי משקה ריקים או מכלי משקה גדולים ריקים, בין בעצמו ובין על ידי אחרים;

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

"יצרן" – מי שעוסק בייצור מכלי משקה מלאים במשקה או מכלי משקה גדולים מלאים במשקה, או במילוי במשקה של מכלי משקה ריקים או מכלי משקה גדולים ריקים, בין בעצמו ובין על ידי אחרים;

          "מכל משקה" – כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא 0.1 ליטר או יותר ופחות מ-1.5 ליטר, למעט –

(1)   שקיות;

(2)   מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון;

(3)   (נמחקה);

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 272 (ה"ח 2892)

"מכל משקה" – כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, למעט

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

"מכל משקה" – כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא 0.1 ליטר או יותר ופחות מ-1.5 ליטר, למעט

(1) שקיות;

(2) מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון;

(3) מכלי משקה שקיבולתם מתחת ל-0.1 ליטר או שקיבולתם 1.5 ליטרים או יותר;

          "מכל משקה גדול" – כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא 1.5 ליטר או יותר ועד 5 ליטר, למעט –

(1)   שקיות;

(2)   מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון;

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

הוספת הגדרת "מכל משקה גדול"

          "מיחזור" – כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993, או טיפול במכלי משקה או מכלי משקה גדולים בדרך שקבע השר;

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 272 (ה"ח 2892)

"מיחזור" – כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993, או טיפול במכלי משקה בדרך שקבע השר;

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

"מיחזור" – כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993, או טיפול במכלי משקה או מכלי משקה גדולים בדרך שקבע השר;

          "צרכן" – אדם הקונה או האוסף מכלי משקה או מכלי משקה גדולים שלא למטרת עסק;

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

"צרכן" – אדם הקונה או האוסף מכלי משקה או מכלי משקה גדולים שלא למטרת עסק;

          "קרן" – הקרן לשמירת הנקיון שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984;

          "תאגיד מיחזור" – (נמחקה);

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 272 (ה"ח 2892)

הוספת הגדרת "תאגיד מיחזור"

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

מחיקת הגדרת "תאגיד מיחזור"

הנוסח הקודם:

"תאגיד מיחזור" – תאגיד שהוכר על ידי השר בהתאם להוראות סעיף 8א;

          "השר" – השר להגנת הסביבה.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

"השר" – השר לאיכות הסביבה להגנת הסביבה.

הטלת פיקדון

2.    (א)  על כל מכל משקה מסומן המכיל משקה והמשווק בישראל (להלן – מכל משקה מלא) ישולם פיקדון, לפי הוראות חוק זה.

          (ב)  סכום הפיקדון יהיה 30 אגורות לכל מכל משקה מלא, אלא אם כן קבע השר סכום אחר.

          (ג)   יצרן או יבואן רשאי להחליט, כי לגבי מכל משקה מלא שהוא מייצר או משווק, סכום הפיקדון יהיה גבוה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (ב) או מהסכום שקבע השר לפי הוראות חוק זה.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 273 (ה"ח 2892)

2. (א) על כל מכל משקה המלא במשקה מסומן המכיל משקה והמשווק בישראל (להלן מכל משקה מלא) ישולם פיקדון, לפי הוראות חוק זה.

(ב) סכום הפיקדון יהיה 25 אגורות לכל מכל משקה מלא, אלא אם כן קבע השר סכום אחר.

(ג) יצרן או יבואן רשאי להחליט, כי לגבי מכל משקה מלא שהוא מייצר או משווק, סכום הפיקדון יהיה גבוה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (ב) או מהסכום שקבע השר לפי הוראות חוק זה. השתמש יצרן או יבואן בשירותיו של תאגיד מיחזור, רשאי להחליט כאמור תאגיד המיחזור.

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

(ב) סכום הפיקדון יהיה 25 אגורות 30 אגורות לכל מכל משקה מלא, אלא אם כן קבע השר סכום אחר.

(ג) יצרן או יבואן רשאי להחליט, כי לגבי מכל משקה מלא שהוא מייצר או משווק, סכום הפיקדון יהיה גבוה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (ב) או מהסכום שקבע השר לפי הוראות חוק זה. השתמש יצרן או יבואן בשירותיו של תאגיד מיחזור, רשאי להחליט כאמור תאגיד המיחזור.

 

חובת סימון

3.    (א)  לא ייצר יצרן ולא ישווק יבואן מכלי משקה החייבים בפיקדון, אלא אם כן מוטבעים בהם או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם, בצורה הנראית לעין, המילים "חייב בפיקדון" וכן, סמוך להם, סכום הפיקדון, והכל באופן שאינו ניתן להסרה או למחיקה בשימוש סביר (להלן – מכל משקה מסומן).

          (ב)  יבואן המייבא מכלי משקה, יסמנם בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לפני ייבואם, או במחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס.

          (ג)   שר התעשיה והמסחר, בהתייעצות עם שר האוצר והשר, רשאי לקבוע הוראות אחרות לענין מקום הסימון של מכלי משקה מיובאים, אף שלא בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 273 (ה"ח 2892)

3. (א) לא ייצר יצרן ולא ישווק יבואן מכלי משקה החייבים בפיקדון, אלא אם כן מוטבעים בהם או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם, בצורה הנראית לעין, המילים "חייב בפיקדון" וכן, סמוך להם, סכום הפיקדון, והכל באופן שאינו ניתן להסרה או למחיקה בשימוש סביר (להלן – מכל משקה מסומן).

(ב) יבואן המייבא מכלי משקה, יסמנם בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לפני ייבואם, או במחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס, ואולם יבואן המשתמש בשירותי תאגיד מיחזור, ומסר לפקיד המכס אישור על כך מאת תאגיד המיחזור, יהיה רשאי לסמן את מכלי המשקה שייבא אף שלא בהתאם להוראות סעיף קטן זה.

(ג) שר התעשיה והמסחר, בהתייעצות עם שר האוצר והשר, רשאי לקבוע הוראות אחרות לענין מקום הסימון של מכלי משקה מיובאים, אף שלא בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

 

מיום 10.5.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

(ב) יבואן המייבא מכלי משקה, יסמנם בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לפני ייבואם, או במחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס, ואולם יבואן המשתמש בשירותי תאגיד מיחזור, ומסר לפקיד המכס אישור על כך מאת תאגיד המיחזור, יהיה רשאי לסמן את מכלי המשקה שייבא אף שלא בהתאם להוראות סעיף קטן זה.

פטור מחובת סימון

3א.     (א)  יצרן או יבואן יהיה פטור מחובת סימון מכלי משקה, אם שילם לקרן סכום שהוא פי שישה מסכום הפיקדון שהיה עליו לגבות בעד כל מכלי המשקה שייצר או שייבא אילו סומנו לפי הוראות סעיף 3, ומסר אישור על כך לממונה מאת הקרן לפני שיווק מכלי המשקה.

          (ב)  יבואן הפטור מחובת סימון מכלי משקה לפי הוראות סעיף קטן (א), ימסור אישור על כך מאת הקרן גם לפקיד המכס.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 273 (ה"ח 2892)

הוספת סעיף 3א

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

(א) יצרן או יבואן יהיה פטור מחובת סימון מכלי משקה, אם שילם לקרן סכום שהוא פי שישה מסכום הפיקדון שהיה עליו לגבות בעד כל מכלי המשקה שייצר או שייבא אילו סומנו לפי הוראות סעיף 3, ומסר אישור על כך לממונה מאת הקרן לפני שיווק מכלי המשקה.

איסור מכירת מכלי משקה לא מסומנים

3ב.     בית עסק לא ימכור מכל משקה שאינו מסומן לפי הוראות סעיף 3(א), אלא אם כן חל, לגבי אותו מכל משקה, פטור מחובת הסימון לפי סעיף 3א(א), והיצרן או היבואן, לפי העניין, מסר לבעל העסק העתק מאישור הקרן לממונה לפי הסעיף האמור.

מיום 10.5.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 3ב

גביית פיקדון

4.    (א)  יצרן, יבואן ובית עסק יגבו פיקדון בשל כל מכל משקה מלא שהם מוכרים.

          (ב)  בית עסק המוכר לצרכן משקה לצריכה בתחומי בית העסק, אינו חייב לגבות פיקדון.

תשלום פיקדון

5.    כל הרוכש מכל משקה ישלם פיקדון ליצרן, ליבואן או לבית העסק, שממנו רכש את מכל המשקה; תשלום הפיקדון ייעשה בעת התשלום בעד מכל המשקה.

החזר פיקדון לצרכן

6.    (א)  צרכן שיש בידיו מכל משקה ריק מסומן, רשאי להחזירו לבית עסק שבו מוכרים מכלי משקה מלאים מסוג כלשהו, של היצרן או היבואן, לפי הענין, של מכל המשקה שהוחזר.

          (ב)  בית עסק כאמור בסעיף קטן (א) חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן שמוסר לו צרכן, ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדו.

          (ג)   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) –

(1)   בית עסק המוכר לצרכן משקה אינו חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן ולשלם את דמי הפיקדון בעדו, אם מתקיים אחד מאלה:

(א)   המכירה היתה לצריכה בתחומי בית העסק, אלא אם כן בית העסק גבה בעדו פיקדון;

(ב)   שטח רצפתו של בית העסק פחות מ-28 מ"ר, אלא אם כן מכל המשקה נרכש באותו בית עסק;

(2)   בית עסק אינו חייב לקבל מאותו צרכן יותר מ-50 מכלי משקה ריקים מסומנים, ביום, ולשלם את דמי הפיקדון בעדם;

(3)   מפעיל מכונה אוטומטית למכירת מכלי משקה, שאינה בתחומי בית עסק, אינו חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן ולשלם את דמי הפיקדון בעדו.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 273 (ה"ח 2892)

6. (א) צרכן שיש בידיו מכל משקה ריק מסומן, רשאי להחזירו לבית עסק שבו מוכרים מכלי משקה מלאים מאותו סוג מסוג כלשהו, של היצרן או היבואן, לפי הענין, של מכל המשקה שהוחזר.

(ב) בית עסק כאמור בסעיף קטן (א) חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן שמוסר לו צרכן, ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדו.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב)

(1) בית עסק ששטח רצפתו פחות מ-28 מ"ר, אינו חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן ולשלם את דמי הפיקדון בעדו, אלא אם כן בית העסק מצוי בתחום חוף הים, שמורת טבע, גן לאומי, גן ציבורי או מגרש ספורט; לענין זה, "חוף הים" – כהגדרתו בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תשנ"ז-1997;

(2) בית עסק כאמור בסעיף 4(ב) אינו חייב לקבל מצרכן מכל משקה ריק מסומן ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדו, אם מכל המשקה לא נרכש באותו בית העסק, או אם בית העסק לא גבה בעדו פיקדון בהתאם להוראות אותו סעיף.

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח 285)

החלפת סעיף קטן 6(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב)

(1) בית עסק ששטח רצפתו פחות מ-28 מ"ר, אינו חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן ולשלם את דמי הפיקדון בעדו, אלא אם כן בית העסק מצוי בתחום חוף הים, שמורת טבע, גן לאומי, גן ציבורי או מגרש ספורט; לענין זה, "חוף הים" – כהגדרתו בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תשנ"ז-1997;

(2) בית עסק כאמור בסעיף 4(ב) אינו חייב לקבל מצרכן מכל משקה ריק מסומן ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדו, אם מכל המשקה לא נרכש באותו בית העסק, או אם בית העסק לא גבה בעדו פיקדון בהתאם להוראות אותו סעיף.

החזר פיקדון לבית עסק

7.    (א)  בית עסק שיש בידיו מכלי משקה ריקים מסומנים רשאי להחזירם לבית עסק, ליצרן או ליבואן, שמהם רכש מכלי משקה מלאים מסוג כלשהו של היצרן או היבואן, לפי הענין, של מכלי המשקה שהוחזרו.

          (ב)  בית עסק, יצרן ויבואן חייבים לאסוף בתדירות סבירה מכלי משקה ריקים מסומנים שמוסר להם בית עסק לפי הוראות סעיף קטן (א), ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדם.

          (ג)   הממונה רשאי לתת הוראות לעניין פרקי הזמן המרביים בין מועדי איסוף של מכלי משקה ריקים מסומנים והכמויות של מכלי משקה שייאספו בכל איסוף, ורשאי הוא לתת הוראות שונות בהתאם לגודל בית העסק ולמקומו.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 273 (ה"ח 2892)

(א) בית עסק שיש בידיו מכלי משקה ריקים מסומנים רשאי להחזירם לבית עסק, ליצרן או ליבואן, שמהם רכש מכלי משקה מלאים מאותו סוג מסוג כלשהו של היצרן או היבואן, לפי הענין, של מכלי המשקה שהוחזרו.

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 331 (ה"ח 285)

(ב) בית עסק, יצרן ויבואן חייבים לקבל חייבים לאסוף בתדירות סבירה מכלי משקה ריקים מסומנים שמוסר להם בית עסק לפי הוראות סעיף קטן (א), ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדם.

(ג) הממונה רשאי לתת הוראות לעניין פרקי הזמן המרביים בין מועדי איסוף של מכלי משקה ריקים מסומנים והכמויות של מכלי משקה שייאספו בכל איסוף, ורשאי הוא לתת הוראות שונות בהתאם לגודל בית העסק ולמקומו.

יעדי איסוף של מכלי משקה ריקים

7א.     (א)  יצרן ויבואן יאספו מכלי משקה ריקים מסומנים בשיעור שנתי ממוצע מסך מכלי המשקה המלאים ששיווקו בכל תקופה של שנתיים (להלן – יעד איסוף ממוצע), שלא יפחת מ-77 אחוזים, ובלבד ששיעור מכלי המשקה שיאספו מסך מכלי המשקה המלאים ששיווקו בכל שנה (להלן – יעד איסוף שנתי) לא יפחת מ-73 אחוזים; לעניין זה, תקופה של שנתיים תימנה החל ב-1 בינואר של השנה שלאחר התקופה האמורה שקדמה לה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בשנים 2009 עד 2014, יהיו יעדי האיסוף הממוצעים ויעדי האיסוף השנתיים כמפורט להלן:

(1)   בשנים 2009 ו-2010 יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ-70 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי לא יפחת בשנת 2009 – מ-68 אחוזים ובשנת 2010 – מ-69 אחוזים;

(2)   בשנים 2011 ו-2012 יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ-73 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי לא יפחת משנת 2011 – מ-70 אחוזים ובשנת 2012 – מ-71 אחוזים;

(3)   בשנים 2013 ו-2014 יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ-77 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי לא יפחת בשנת 2013 – מ-72 אחוזים ובשנת 2014 – מ-73 אחוזים.

          (ג)   לעניין סעיף זה, רשאי יצרן או יבואן לאסוף גם מכלי משקה ריקים שלא יוצרו או שווקו על ידו.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 331 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 7א

תשלום בשל  אי עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה

7ב.     (א)  יצרן או יבואן שלא עמד ביעד איסוף שנתי לפי סעיף 7א, ישלם לקרן, בשל כל מכל משקה שלא אסף בהתאם לאותו יעד, את כפל סכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור.

          (ב)  יצרן או יבואן שלא עמד ביעד איסוף ממוצע לפי סעיף 7א, ישלם לקרן, בשל כל מכל משקה שלא אסף בהתאם לאותו יעד, סכום כמפורט להלן:

(1)   בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של 7 אחוזים או יותר – כפל סכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור;

(2)   בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של 4 אחוזים או יותר אך פחות מ-7 אחוזים – פי 1.9 מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור;

(3)   בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של 2 אחוזים או יותר אך פחות מ-4 אחוזים – פי 1.8 מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור;

(4)   בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של 0.5 אחוזים או יותר אך פחות מ-2 אחוזים – פי 1.5 מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור;

(5)   בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של פחות מ-0.5 אחוז – פי 1.3 מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור.

          (ג)   תשלום ששילם יצרן או יבואן לקרן לפי הוראות סעיף קטן (א), ינוכה מהסכום שעליו להעביר לקרן לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שהקרן לא תחזיר ליצרן או ליבואן סכום ששילם או שהיה עליו לשלם בשל אי-איסוף לפי סעיף קטן (א).

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 331 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 7ב

המועד להעברת התשלומים לקרן

7ג.     יצרן או יבואן החייב בתשלומים לפי סעיף 7ב, יעבירם לקרן עד המועד המפורט להלן:

(1)  לעניין תשלומים לפי סעיף 7ב(א) המשולמים בעד שנה מסוימת – 1 במרס של השנה שלאחריה;

(2)  לעניין תשלומים לפי סעיף 7ב(ב) המשולמים בעד תקופה של שנתיים – 1 במרס של השנה שלאחר התקופה האמורה.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 332 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 7ג

חובת מיחזור של מכלי משקה ריקים

7ד.     יצרן ויבואן ימחזרו 90 אחוזים לפחות מכלל מכלי המשקה הריקים שאספו בכל שנה, עד 1 ביוני של השנה שלאחריה; מכלי המשקה ימוחזרו במפעל מיחזור המורשה לפי כל דין.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 332 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 7ד

יעדי איסוף וחובת מיחזור של מכלי משקה גדולים ריקים

7ה.     (א)  יצרן ויבואן יאספו, בכל שנה, מכלי משקה גדולים ריקים בשיעור של 55 אחוזים לפחות מסך מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו באותה שנה.

          (ב)  לעניין סעיף קטן (א), רשאי יצרן או יבואן לאסוף גם מכלי משקה גדולים ריקים שלא יוצרו או שווקו על ידו.

          (ג)   יצרן ויבואן ימחזרו 90 אחוזים לפחות מכלל מכלי המשקה הגדולים הריקים שאספו בכל שנה, עד 1 ביוני של השנה שלאחריה; מכלי המשקה ימוחזרו במפעל מיחזור המורשה לפי כל דין.

          (ד)  לא הגיע איסוף מכלי המשקה הגדולים הריקים בשנה כלשהי לשיעור של 55 אחוזים מכלל מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו יצרנים ויבואנים באותה שנה, יודיע על כך השר, בהודעה שתפורסם ברשומות בתוך חודש ממועד קבלת הדוח הרבעוני האחרון לאותה שנה, כאמור בסעיף 10; הודיע השר כאמור, יחולו הוראות חוק זה גם על מכלי משקה גדולים, החל ב-1 בחודש שלאחר תום 60 ימים ממועד ההודעה (בסעיף זה – מועד התחולה), בשינויים אלה:

(1)   בסעיף 7א, אחרי סעיף קטן (א) יקראו:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   בשנתיים הראשונות שתחילתן במועד התחולה, יהיה יעד האיסוף הממוצע 68 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי – 65 אחוזים;

(2)   בשנים השלישית והרביעית שלאחר מועד התחולה, יהיה יעד האיסוף הממוצע 73 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי – 71 אחוזים.";

(2)   סעיף קטן (א) וסעיפים 7ו ו-10(ה) – לא יחולו.

          (ה)  על אף הוראות סעיף קטן (ד), הגיע איסוף מכלי המשקה הגדולים מכלל מכלי המשקה הגדולים המלאים, ששיווקו יצרנים ויבואנים בשנה כלשהי, לשיעור של 47 אחוזים אך לא הגיע לשיעור של 55 אחוזים, רשאי השר, בצו[1], לדחות את מועד התחולה, וכן לקבוע תנאים לתחולת הוראות החוק.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 332 (ה"ח 285)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח 514)

הוספת סעיף 7ה

 

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח 514)

7ה. (א) יצרן ויבואן יאספו, בכל שנה, מכלי משקה גדולים ריקים בשיעור של 50 אחוזים 55 אחוזים לפחות מסך מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו באותה שנה.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), רשאי יצרן או יבואן לאסוף גם מכלי משקה גדולים ריקים שלא יוצרו או שווקו על ידו.

(ג) יצרן ויבואן ימחזרו 90 אחוזים לפחות מכלל מכלי המשקה הגדולים הריקים שאספו בכל שנה, עד 1 ביוני של השנה שלאחריה; מכלי המשקה ימוחזרו במפעל מיחזור המורשה לפי כל דין.

(ד) לא הגיע איסוף מכלי המשקה הגדולים הריקים בשנה כלשהי לשיעור של 50 אחוזים 55 אחוזים מכלל מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו יצרנים ויבואנים באותה שנה, יודיע על כך השר, בהודעה שתפורסם ברשומות בתוך חודש ממועד קבלת הדוח הרבעוני האחרון לאותה שנה, כאמור בסעיף 10; הודיע השר כאמור, יחולו הוראות חוק זה גם על מכלי משקה גדולים, החל ב-1 בחודש שלאחר תום 60 ימים ממועד ההודעה (בסעיף זה – מועד התחולה), בשינויים אלה:

(1) בסעיף 7א, אחרי סעיף קטן (א) יקראו:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) בשנתיים הראשונות שתחילתן במועד התחולה, יהיה יעד האיסוף הממוצע 68 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי – 65 אחוזים;

(2) בשנים השלישית והרביעית שלאחר מועד התחולה, יהיה יעד האיסוף הממוצע 73 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי – 71 אחוזים.";

(2) סעיף קטן (א) וסעיפים 7ו ו-10(ה) – לא יחולו.

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), הגיע איסוף מכלי המשקה הגדולים מכלל מכלי המשקה הגדולים המלאים, ששיווקו יצרנים ויבואנים בשנה כלשהי, לשיעור של 47 אחוזים אך לא הגיע לשיעור של 50 אחוזים 55 אחוזים, רשאי השר, בצו, לדחות את מועד התחולה, וכן לקבוע תנאים לתחולת הוראות החוק.

תשלום בשל  אי עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה גדולים

7ו.      יצרן או יבואן שלא עמד ביעד האיסוף האמור בסעיף 7ה(א), ישלם לקרן עד ה-1 במרס של השנה שלאחר מכן, בשל כל מכל משקה גדול שלא אסף בהתאם לאותו יעד, 60 אגורות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 333 (ה"ח 285)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח 514)

הוספת סעיף 7ו

 

8.    (בוטל).

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 273 (ה"ח 2892)

הוספת סעיף קטן 8(ד)

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 333 (ה"ח 285)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

העברת סכומי פיקדון לקרן

8. (א) יצרן ויבואן יעבירו לקרן את ההפרשים שבין סכומי הפיקדונות שגבו בהתאם להוראות סעיף 4(א), לבין סכומי הפיקדונות שהחזירו בהתאם להוראות סעיף 7 (להלן – ההפרשים), במועדים ובדרכים שקבע השר בהסכמת שר האוצר.

(ב) החליט יצרן או יבואן על סכום פיקדון בהתאם להוראות סעיף 2(ג), יחושבו ההפרשים לפי סעיף קטן (א), כאילו הפיקדון שגבה או שהחזיר בשל כל מכל משקה, היה הסכום הנקוב בסעיף 2(ב) או הסכום שקבע השר.

(ג) לא קבע השר מועדים ודרכים להעברת ההפרשים לקרן לפי סעיף קטן (א), יועברו ההפרשים לקרן במועד מסירת הדוח בהתאם להוראות סעיף 10(א).

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על יצרן או יבואן המקבל שירותים מתאגיד מיחזור, לגבי התקופה שבה הוא קיבל שירותים כאמור.

8א.     (בוטל).

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 273 (ה"ח 2892)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 333 (ה"ח 285)

ביטול סעיף 8א

הנוסח הקודם:

תאגיד מיחזור

8א. (א) השר רשאי להכיר בתאגיד כתאגיד מיחזור אם התקיימו בו כל אלה:

(1) מטרתו היחידה של התאגיד היא הקמה והפעלה של מנגנון לשם ביצוע הוראות לפי חוק זה לענין החזר פיקדונות, איסוף מכלי משקה ומיחזורם וביצוע פעולות אחרות שמטרתן קידום האיסוף והמיחזור, והכל בין בעצמו ובין באמצעות אחרים;

(2) החברים בתאגיד הם יצרנים, יבואנים או בתי עסק וכן ארגונים המייצגים אותם; לענין זה, "חבר בתאגיד" – בעל מניה, שותף, חבר עמותה, חבר אגודה שיתופית או כל חבר אחר בהתאם לאופן ההתאגדות של התאגיד;

(3) מסמכי היסוד של התאגיד קובעים –

(א) כי מטרתו היחידה של התאגיד היא כאמור בפסקה (1) וכי כל נכסיו משמשים רק למטרה האמורה;

(ב) איסור על חלוקת רווחים לחברי התאגיד; לענין זה לא יראו פירעון של הלוואה שנתן חבר בתאגיד לתאגיד כחלוקת רווחים, ובלבד שהתשואה על ההלוואה אינה חורגת מתשואה סבירה ומקובלת במשק.

(ב) תאגיד מיחזור יאפשר לכל יצרן, יבואן או בית עסק, בין שהוא חבר בתאגיד ובין שאינו חבר בו, להשתמש בשירותים שהוא נותן, בתנאים שוויוניים; לענין זה לא יראו פגיעה בתנאים שוויוניים קביעת תנאים שיאפשרו לתאגיד המיחזור החזר הוצאותיו הראשונות וכיסוי ההוצאות התפעוליות שלו.

(ג) השר רשאי לבטל הכרה בתאגיד מיחזור, לאחר שנתן לתאגיד הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו, בין השאר בשל אי קיום התנאים שבסעיפים קטנים (א) או (ב) או בשל אי עמידה משמעותית ביעדי איסוף.

8ב.     (בוטל).

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 274 (ה"ח 2892)

הוספת סעיף 8ב

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 333 (ה"ח 285)

ביטול סעיף 8ב

הנוסח הקודם:

יעדי איסוף

8ב. (א) תאגיד מיחזור יפעל לאיסוף של מכלי משקה ריקים מסומנים בשיעורים כמפורט להלן, מסך כל מכלי המשקה המלאים שיוצרו או ששווקו במהלך השנה על ידי היצרנים או היבואנים המשתמשים בשירותיו –

(1) 50% לפחות – עד יום ט"ז בטבת תשס"ב (31 בדצמבר 2001);

(2) 60% לפחות – עד יום כ"ו בטבת תשס"ג (31 בדצמבר 2002);

(3) 70% לפחות – עד יום ו' בטבת תשס"ד (31 בדצמבר 2003);

(4) 80% לפחות – עד יום י"ט בטבת תשס"ה (31 בדצמבר 2004);

(5) 85% לפחות – בכל שנה החל בשנת 2005.

(ב) תאגיד מיחזור שלא עמד ביעדי האיסוף האמורים בסעיף קטן (א), ישלם לקרן, בשל כל מכל משקה שלא נאסף בהתאם לאותם יעדים, כפל הפיקדון שיש לגבות או להחזיר בשל כל מכל משקה כאמור (להלן – התשלומים).

(ג) החליט תאגיד מיחזור על סכום פיקדון בהתאם להוראות סעיף 2(ג), יחושבו התשלומים לענין סעיף קטן (ב), כאילו הפיקדון שהיה על המשתמשים בשירותי תאגיד המיחזור לגבות או להחזיר בשל כל מכל משקה, היה הסכום הנקוב בסעיף 2(ב) או הסכום שקבע השר.

(ד) התשלומים האמורים בסעיף קטן (ב) יועברו במועדים ובדרכים שנקבעו לפי סעיף 8(א) או האמורים בסעיף 8(ג), לפי הענין ובשינויים המחויבים.

מינוי ממונה

9.    השר ימנה מבין עובדי המדינה שבמשרדו, ממונה לעניין חוק זה.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 333 (ה"ח 285)

9. השר ימנה מבין עובדי המדינה שבמשרדו, ממונה לצורך קביעת הסכומים המגיעים לקרן לפי הוראות חוק זה, לרבות הטלת העיצומים הכספיים, וגבייתם לעניין חוק זה.

 

9א.     (בוטל).

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 333 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 747 (ה"ח 483)

ביטול סעיף 9א

הנוסח הקודם:

הסמכת מפקח

9א. השר רשאי להסמיך עובד המשרד להגנת הסביבה כמפקח לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, ובלבד שלא יוסמך מפקח אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

9ב.     (בוטל).

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 334 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 9ב

 

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 747 (ה"ח 483)

ביטול סעיף 9ב

הנוסח הקודם:

סמכויות מפקח

9ב. (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4) להיכנס למקום, לרבות לכלי טיס או לכלי שיט וכלי רכב, שהכניסה אליו דרושה לשם אכיפותו של חוק זה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה על חוק זה, רשאי מפקח –

(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

(3) לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

(ג) סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים.

9ג.     (בוטל).

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 335 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 9ג

 

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 747 (ה"ח 483)

ביטול סעיף 9ג

הנוסח הקודם:

זיהוי מפקח

9ג. (א) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בהתקיים כל אלה:

(1) הוא בעת מילוי תפקידו;

(2) הוא לובש מדים המזהים את תפקידו, בצבע ובצורה שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(3) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח, שאותה יציג על פי דרישה.

(ב) חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (א)(2) לא תחול בהתקיים אחד מאלה:

(1) מילויה עלול לסכל את ביצוע הסמכות;

(2) מילויה עלול לגרום לפגיעה בביטחונו של המפקח או של אדם אחר.

רישום ועיון

9ד.     (א)  יצרן ויבואן ינהלו רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובות הדיווח לפי סעיף 10.

          (ב)  הממונה או מי מטעמו רשאי לעיין ברישומים כאמור בסעיף זה ולקבל העתק נכון מהם.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 335 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 9ד

חובת דיווח וקביעת הממונה

10.  (א)  יצרן ויבואן ידווחו לממונה, אחת לרבעון (בסעיף זה – דוח רבעוני) ובתום כל שנה (בסעיף זה – דוח שנתי), על כל אלה:

(1)   מספר מכלי המשקה המלאים שמכרו ושבעדם היה עליהם לגבות פיקדון, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(2)   מספר מכלי המשקה הריקים שאספו, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(3)   מספר מכלי המשקה האירים שבשלהם החזירו פיקדון, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(4)   מספר מכלי המשקה הריקים שמיחזרו, בפירוט אופן מיחזורם, פרטי מפעל המיחזור וסוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו;

          בסעיף זה, "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.

          (א1) דוח רבעוני יוגש לממונה בתוך חודש מתום הרבעון שלגביו מוגש הדוח, במתכונת שיורה עליה הממונה.

          (א2) דוח שנתי יוגש לממונה לא יאוחר משישה חודשים מתום כל שנת כספים, כשהוא מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון, במתכונת שיורה עליה הממונה.

          (א3) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה לפטור יבואן ויצרן, מטעמים שיירשמו, מדיווח לגבי סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם.

          (א4) הממונה או מי מטעמו, רשאי לדרוש מיצרן או יבואן להמציא לו כל מידע ששימש לעריכת הדוח לפי סעיף זה; נדרש יצרן או יבואן להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

          (ב)  לא מסר יצרן או יבואן דוח כאמור רבעוני או דוח שנתי, או שמסר דוח, אך לממונה יש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליצרן או ליבואן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומים שעל היצרן או היבואן להעביר לקרן.

          (ג)   עובדי הקרן והממונה, לא יגלו ידיעה או נתון שנמסרו להם לפי חוק זה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך ביצוע חוק זה או לפי דרישת בית משפט.

          (ד)  על קביעת הממונה לפי חוק זה יחולו הוראות סעיפים 13 עד 16א, למעט סעיפים 15(א) סיפה ו-15א, לעניין הפחתת סכומים, בשינויים המחויבים.

          (ה)  הוראות סעיף זה יחולו גם על יצרנים ויבואנים של מכלי משקה גדולים, בשינויים המחויבים.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 275 (ה"ח 2892)

(א) יצרן או יבואן יבואן, שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור, ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, על מספר מכלי המשקה המלאים שמכר ושבעדם היה עליו לגבות פיקדון וכן על מספר מכלי המשקה הריקים שבעדם החזיר פיקדונות.

(א1) תאגיד מיחזור ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, פרטים על זהות היצרנים והיבואנים המקבלים ממנו שירותים, על מספר מכלי המשקה המלאים שמכר כל אחד מהם ושבעדם היה עליו לגבות פיקדון, ועל מספר מכלי המשקה הריקים שבעדם החזיר פיקדונות.

(א2) (1) יצרן או יבואן שהתחיל לקבל שירותים מתאגיד מיחזור או שהפסיק לקבלם, ידווח על כך לממונה;

(2) תאגיד מיחזור ידווח לממונה על זהות יצרן או יבואן שהתחיל לקבל ממנו שירותים או שהפסיק לקבלם;

(3) דיווחים כאמור בסעיף קטן זה יימסרו לממונה בתוך 7 ימים מיום קבלת השירותים או הפסקתם.

(ב) לא מסר יצרן או יבואן דוח כאמור בסעיף קטן (א), או שמסר דוח, אך לממונה יש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליצרן או ליבואן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומים שעל היצרן או היבואן להעביר לקרן.

(ב) לא מסר יצרן או יבואן, שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור, או תאגיד מיחזור, דוח כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1), או שמסר דוח, אך לממונה יש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליצרן, ליבואן או לתאגיד המיחזור הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומים שעל היצרן, היבואן או תאגיד המיחזור להעביר לקרן.

 

מיום 9.2.2010

סעיף קטן 10(ה) מיום 1.1.2013

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 335 (ה"ח 285)

10. (א) יצרן או יבואן, שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור, ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, על מספר מכלי המשקה המלאים שמכר ושבעדם היה עליו לגבות פיקדון וכן על מספר מכלי המשקה הריקים שבעדם החזיר פיקדונות.

(א1) תאגיד מיחזור ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, פרטים על זהות היצרנים והיבואנים המקבלים ממנו שירותים, על מספר מכלי המשקה המלאים שמכר כל אחד מהם ושבעדם היה עליו לגבות פיקדון, ועל מספר מכלי המשקה הריקים שבעדם החזיר פיקדונות.

(א2) (1) יצרן או יבואן שהתחיל לקבל שירותים מתאגיד מיחזור או שהפסיק לקבלם, ידווח על כך לממונה;

(2) תאגיד מיחזור ידווח לממונה על זהות יצרן או יבואן שהתחיל לקבל ממנו שירותים או שהפסיק לקבלם;

(3) דיווחים כאמור בסעיף קטן זה יימסרו לממונה בתוך 7 ימים מיום קבלת השירותים או הפסקתם.

(א) יצרן ויבואן ידווחו לממונה, אחת לרבעון (בסעיף זה – דוח רבעוני) ובתום כל שנה (בסעיף זה – דוח שנתי), על כל אלה:

(1) מספר מכלי המשקה המלאים שמכרו ושבעדם היה עליהם לגבות פיקדון, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(2) מספר מכלי המשקה הריקים שאספו, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(3) מספר מכלי המשקה האירים שבשלהם החזירו פיקדון, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(4) מספר מכלי המשקה הריקים שמיחזרו, בפירוט אופן מיחזורם, פרטי מפעל המיחזור וסוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו;

בסעיף זה, "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.

(א1) דוח רבעוני יוגש לממונה בתוך חודש מתום הרבעון שלגביו מוגש הדוח, במתכונת שיורה עליה הממונה.

(א2) דוח שנתי יוגש לממונה לא יאוחר משישה חודשים מתום כל שנת כספים, כשהוא מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון, במתכונת שיורה עליה הממונה.

(א3) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה לפטור יבואן ויצרן, מטעמים שיירשמו, מדיווח לגבי סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם.

(א4) הממונה או מי מטעמו, רשאי לדרוש מיצרן או יבואן להמציא לו כל מידע ששימש לעריכת הדוח לפי סעיף זה; נדרש יצרן או יבואן להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

(ב) לא מסר יצרן או יבואן, שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור, או תאגיד מיחזור, דוח כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1) רבעוני או דוח שנתי, או שמסר דוח, אך לממונה יש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליצרן, ליבואן או לתאגיד המיחזור ליצרן או ליבואן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומים שעל היצרן, היבואן או תאגיד המיחזור היצרן או היבואן להעביר לקרן.

(ג) עובדי הקרן והממונה, לא יגלו ידיעה או נתון שנמסרו להם לפי חוק זה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך ביצוע חוק זה או לפי דרישת בית משפט.

(ד) על קביעת הממונה לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 16 סעיפים 13 עד 16א, למעט סעיפים 15(א) סיפה ו-15א, לעניין הפחתת סכומים, בשינויים המחויבים.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על יצרנים ויבואנים של מכלי משקה גדולים, בשינויים המחויבים.

עיצום כספי

11.  (א)  לא העביר יצרן או יבואן תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב, 7ג, 7ו או 10(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר כאמור.

          (ב)  עשה יצרן או יבואן אחד מאלה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1)   לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א;

(1א) לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות סעיפים 7ד או 7ה(ג), לפי העניין;

(2)   לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10.

          (ג)   הממונה רשאי להטיל על תאגיד כפל העיצום הכספי שנקבע לפי סעיף זה.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 275 (ה"ח 2892)

(א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי ארבעה פי שישה מסכום הפיקדון שהיה עליו לגבות או להחזיר, או מסכום ההפרשים או התשלומים שהיה עליו להעביר לקרן:

(1) לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4;

(2) לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי הוראות סעיפים 6 ו-7;

(3) לא העביר הפרשים לקרן לפי הוראות סעיף 8;

(4) לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיף 8ב.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1) לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיף 3 סעיפים 3 או 3א;

(2) לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע הממונה לפי הוראות הסעיף האמור.

 

מיום 9.2.2010 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 336 (ה"ח 285)

(א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום הפיקדון שהיה עליו לגבות או להחזיר, או מסכום ההפרשים או התשלומים שהיה עליו להעביר לקרן:

(1) לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4;

(2) לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי הוראות סעיפים 6 ו-7;

(3) לא העביר הפרשים לקרן לפי הוראות סעיף 8;

(4) לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיף 8ב.

(א) לא העביר יצרן או יבואן תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב, 7ג, 7ו או 10(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר כאמור.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא עשה יצרן או יבואן אחד מאלה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1) לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א;

(1א) לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות סעיפים 7ד או 7ה(ג), לפי העניין;

(2) לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע הממונה לפי הוראות הסעיף האמור.

 

מיום 9.2.2010 עד יום 1.1.2014

הוראת שעה תש"ע-2010

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 340 (ה"ח 285)

(א) לא העביר יצרן או יבואן תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב, 7ג, 7ו או 10(ב) סעיפים 7ב, 7ג או 10(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר כאמור.

(ב) עשה יצרן או יבואן אחד מאלה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1) לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א;

(1א) לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות סעיפים 7ד או 7ה(ג), לפי העניין;

(1א) לא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף 7ד;

(2) לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

12.  (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות המנויות בסעיף 11, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 336 (ה"ח 285)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

12. עיצום כספי ישולם לפי דרישת הממונה בכתב בתוך 30 ימים מיום קבלתה; הדרישה תוצא לאחר שהממונה יודיע למי שאליו נועדה הדרישה על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו.

הודעה על כוונת חיוב

13.  (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי יצרן או יבואן הפר הוראה מההוראות המנויות בסעיף 11 (בחוק זה – מפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור  למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב).

          (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1)   המעשה או המחדל המהווה את ההפרה;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 14;

(4)   שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 12.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 336 (ה"ח 285)

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

עדכון שיעור העיצום הכספי

13. העיצום הכספי לפי סעיף 11(ב) יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו; הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו – לפי סכומו המעודכן ביום מתן ההחלטה בערעור.

זכות טיעון

14.  מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 13 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 337 (ה"ח 285)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

הפרשי הצמדה וריבית

14. לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית) עד לתשלומו.

החלטת ממונה ודרישת תשלום

15.  (א)  טען המפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 14, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, והוא רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 15א.

          (ב)  (1)   החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי (בחוק זה – דרישת תשלום); בדרישת התשלום יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו;

(2)   החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו הודעה על כך.

          (ג)   לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 337 (ה"ח 285)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

תחילת פקודת המסים (גביה)

15. על גביית סכומים ועיצום כספי לקרן תחול פקודת המסים (גביה).

סכומים מופחתים

15א.  (א)  הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בחוק זה, בשיעורים שיקבע.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 337 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 15א

סכום מעודכן של העיצום הכספי

15ב.  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 14 – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערעור לבית משפט השלום ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה סכום העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום מתן פסק הדין בערעור.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 337 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 15ב

המועד לתשלום עיצום כספי

15ג.   עיצום כספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 15.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 337 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 15ג

 

הפרשי הצמדה וריבית

15ד.  לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד לתשלומו.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 338 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 15ד

גבייה

15ה.  על גביית עיצום כספי, תשלומים וסכומים נוספים לפי חוק זה תחול פקודת המסים (גביה).

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 338 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 15ה

 

ערעור על עיצום כספי

16.  (א)  על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.

          (ב)  הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שהודע על הטלת העיצום הכספי.

          (ג)   אין בערעור כדי לעכב תשלום העיצום הכספי אלא אם כן הורה הממונה או בית המשפט אחרת.

          (ד)  התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

          (ה)  על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

פרסום

16א.  הוטל עיצום כספי לפי חוק זה, רשאי הממונה לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת את דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, את שמו של המפר ואת מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה, ורשאי הממונה להורות למפר לפרסם על חשבונו של המפר פרסום כאמור.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 338 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 16א

שמירת אחריות פלילית

17.  (א)  אין בהוראות סעיף 11 כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום כאמור בסעיף 18, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו.

          (ב)  הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי סעיף 18, לא יחויב בשלה בתשלום עיצום כספי, ואם שילם, יוחזר לו סכום העיצום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

עונשין

18.  (א)  העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם העבירה נעברה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור:

(1)   לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א;

(1א) מכר מכל משקה שאינו מסומן, בניגוד להוראות סעיף 3ב;

(2)   לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4;

(3)   לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי הוראות סעיפים 6 ו-7;

(4)   (נמחקה);

(5)   (נמחקה);

(6)   (נמחקה);

(7)   לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב או 7ג;

(8)   לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות סעיפים 7ד או 7ה(ג), לפי העניין;

(9)   לא איפשר לממונה או למי מטעמו לעיין ברישומים כאמור בסעיף 9ד(ב) או לא מסר העתק נכון מהם;

(10)  לא מסר מידע שנדרש למסרו לממונה או למי מטעמו לפי הוראות סעיף 10(א4).

          (ב)  המוסר דיווח כוזב בניגוד להוראות סעיף 10, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

          (ג)   לא דיווח אדם לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע הממונה לפי הוראות אותו סעיף, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 275 (ה"ח 2892)

18. (א) העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם העבירה נעברה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור:

(1) לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיף 3 סעיפים 3 או 3א;

(2) לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4;

(3) לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי הוראות סעיפים 6 ו-7;

(4) לא העביר הפרשים לקרן לפי הוראות סעיף 8;

(5) לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע הממונה לפי הוראות אותו סעיף;

(5) לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיף 8ב;

(6) פעל בניגוד להוראות שנקבעו לפי סעיף 22.

(ב) המוסר דיווח כוזב בניגוד להוראות סעיף 10, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

(ג) לא דיווח אדם לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע הממונה לפי הוראות אותו סעיף, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

 

מיום 9.2.2010 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 338 (ה"ח 285)

(א) העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם העבירה נעברה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור:

(1) לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א;

(1א) מכר מכל משקה שאינו מסומן, בניגוד להוראות סעיף 3ב;

(2) לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4;

(3) לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי הוראות סעיפים 6 ו-7;

(4) לא העביר הפרשים לקרן לפי הוראות סעיף 8;

(5) לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיף 8ב;

(6) פעל בניגוד להוראות שנקבעו לפי סעיף 22;

(7) לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב או 7ג;

(8) לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות סעיפים 7ד או 7ה(ג), לפי העניין;

(9) לא איפשר לממונה או למי מטעמו לעיין ברישומים כאמור בסעיף 9ד(ב) או לא מסר העתק נכון מהם;

(10) לא מסר מידע שנדרש למסרו לממונה או למי מטעמו לפי הוראות סעיף 10(א4).

 

מיום 9.2.2010 עד יום 1.1.2014

הוראת שעה תש"ע-2010

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 340 (ה"ח 285)

(8) לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות סעיפים 7ד או 7ה(ג), לפי העניין;

(8) לא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף 7ד;

התיישנות

18א.  על אף האמור בסעיף 225א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הודעת תשלום קנס, כאמור באותו סעיף, בשל עבירה לפי חוק זה שנקבעה בעבירת קנס, אם טרם חלפו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 338 (ה"ח 285)

הוספת סעיף 18א

 

מיום 26.7.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 502 (ה"ח 1096)

18א. על אף האמור בסעיף 225א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ניתן להגיש כתב אישום, להמציא הזמנה למשפט כתב אישום או להמציא הודעת תשלום קנס, כאמור באותו סעיף, בשל עבירה לפי חוק זה שנקבעה בעבירת קנס, אם טרם חלפו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד

19.  (א)  מעביד או נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 18 בידי עובד מעובדיו או בידי התאגיד, לפי העניין; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה, ולעניין העבירות שבפסקאות (1), (1א), (2), (7) ו-(8) של סעיף 18 – גם דירקטור.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 18 בידי עובד או בידי תאגיד, חזקה היא כי המעביד, או נושא המשרה בתאגיד, לפי העניין, הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 338 (ה"ח 285)

אחריות נושא משרה מעביד ונושא משרה בתאגיד

19. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 18 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו מעביד או נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 18 בידי עובד מעובדיו או בידי התאגיד, לפי העניין; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה, ולעניין העבירות שבפסקאות (1), (1א), (2), (7) ו-(8) של סעיף 18 – גם דירקטור.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 18 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו בידי עובד או בידי תאגיד, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד המעביד, או נושא המשרה בתאגיד, לפי העניין, הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

ייעוד כספים

20.  קנס, עיצום כספי, תשלומים וסכומים נוספים לפי חוק זה יועברו לקרן.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 339 (ה"ח 285)

החלפת סעיף 20

הנוסח הקודם:

שימוש בקנס ובעיצום כספי

20. קנס או עיצום כספי שהוטל לפי חוק זה יועבר לקרן.

 

שימש בכספים המתקבלים בקרן

21.  הכספים שיועברו לקרן לפי הוראות חוק זה יתנהלו בחשבון נפרד, וישמשו לעידוד המיחזור של מכלי משקה, לכל מטרה אחרת שתקדם את ביצועו של חוק זה או את אכיפת הוראותיו וכן למטרות הקרן לפי הוראות סעיף 10(ב) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, הכל כפי שיקבע השר, בהמלצת הקרן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 356 (ה"ח 236)

21. הכספים שיועברו לקרן לפי הוראות חוק זה יתנהלו בחשבון נפרד, וישמשו לעידוד המיחזור של מכלי משקה וכן משקה, לכל מטרה אחרת שתקדם את ביצועו של חוק זה או את אכיפת הוראותיו וכן למטרות הקרן לפי הוראות סעיף 10(ב) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, הכל כפי שיקבע השר, בהמלצת הקרן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה   הוראות מיוחדות

21א.  התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה ריקים בקיר חיצוני של בית עסק הנעשית לפי סעיף
266ב לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, פטורה מהיתר לפי פרק ה' לחוק האמור.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 272 (ה"ח 2892)

הוספת סעיף 21א

 

טפסים

21ב.  אישורים בהתאם להוראות סעיפים 3(ג) ו-3א יהיו על גבי טפסים שיערוך הממונה, ובלבד שטופס שיש למסרו לפקיד המכס ייערך בהתייעצות עם מנהל המכס כהגדרתו בפקודת המכס.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 272 (ה"ח 2892)

הוספת סעיף 21ב

פיצויים לדוגמה

22.  (א)  סירב בית עסק לקבל מצרכן מכלי משקה ריקים מסומנים ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדם, כאמור בסעיף 6, רשאי בית המשפט לפסוק לצרכן פיצוי שאינו תלוי בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 1,800 שקלים חדשים על כל סירוב; בסעיף זה, "סירוב" – לרבות כמה מקרי סירוב לאותו צרכן, במהלך אותו יום עסקים.

          (ב)  בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לצרכן כתוצאה מביצוע ההפרה:

(1)   אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

(2)   עידוד הצרכן למימוש זכויותיו;

(3)   חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה.

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 339 (ה"ח 285)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

טיפול במכלי משקה ריקים – קביעת הוראות

22. (א) השר רשאי, בתקנות, להטיל על יצרן, יבואן או בית עסק, חובה לאסוף, לסלק או למחזר מכלי משקה ריקים שהגיעו לידיהם לפי הוראות חוק זה, ובלבד שתקנות שענינן שימוש חוזר במכלי משקה יותקנו בהסכמת שר הבריאות.

(ב) השר בהסכמת שר הפנים, רשאי, בתקנות, להטיל חובות על רשות מקומית לענין איסוף וסילוק מכלי משקה ריקים.

ביצוע ותקנות

23.  (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה –

(1)   קביעת סכומי פיקדון שונים למכלים שונים, ויכול שסכומי הפיקדון ייקבעו בשים לב לאפשרות למחזר את מכלי המשקה;

(2)   עדכון סכומי הפיקדון;

(3)   שינוי נוסח הסימון האמור בסעיף 3, וכן הגודל ואופן הסימון;

(4)   נסיבות נוספות על אלה המנויות בסעיף 6(ג), שבהן בית עסק אינו חייב לגבות פיקדון;

(4א) (נמחקה);

(5)   דרכים למסירת דיווח בהתאם להוראות סעיף 10, וכן שינוי תקופות הדיווח שנקבעו באותו סעיף.

          (א1) (בוטל).

          (ב)  תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 272 (ה"ח 2892)

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה –

(1) קביעת סכומי פיקדון שונים למכלים שונים, ויכול שסכומי הפיקדון ייקבעו בשים לב לאפשרות למחזר את מכלי המשקה;

(2) עדכון סכומי הפיקדון;

(3) שינוי נוסח הסימון האמור בסעיף 3, וכן הגודל ואופן הסימון;

(4) נסיבות נוספות על אלה המנויות בסעיף 6(ג), שבהן בית עסק אינו חייב לגבות פיקדון;

(4א) שינוי השיעורים של יעדי האיסוף הקבועים בסעיף 8ב(א);

(5) דרכים למסירת דיווח בהתאם להוראות סעיף 10(א), וכן שינוי תקופת הדיווח שנקבעה באותו סעיף.

(א1) השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע את שיעור התשואה הסבירה והמקובלת במשק לענין הוראות סעיף 8א(א)(3).

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 339 (ה"ח 285)

23. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה –

(1) קביעת סכומי פיקדון שונים למכלים שונים, ויכול שסכומי הפיקדון ייקבעו בשים לב לאפשרות למחזר את מכלי המשקה;

(2) עדכון סכומי הפיקדון;

(3) שינוי נוסח הסימון האמור בסעיף 3, וכן הגודל ואופן הסימון;

(4) נסיבות נוספות על אלה המנויות בסעיף 6(ג), שבהן בית עסק אינו חייב לגבות פיקדון;

(4א) שינוי השיעורים של יעדי האיסוף הקבועים בסעיף 8ב(א);

(5) דרכים למסירת דיווח בהתאם להוראות סעיף 10(א) סעיף 10, וכן שינוי תקופת הדיווח שנקבעה תקופות הדיווח שנקבעו באותו סעיף.

(א1) השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע את שיעור התשואה הסבירה והמקובלת במשק לענין הוראות סעיף 8א(א)(3).

(ב) תקנות וצווים לפי חוק זה טעונות טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

חובת התקנת תקנות

24.  תקנות ראשונות לפי סעיפים 22 ו-23(א)(5), יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, עד יום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000).

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 בעמ' 173 (ה"ח 2824)

24. תקנות ראשונות לפי סעיפים 22 ו-23(א)(5) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בתוך תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה עד יום ג' בחשון התשס"א (1 בנובמבר 2000).

 

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 272 (ה"ח 2892)

24. תקנות ראשונות לפי סעיפים 22 ו-23(א)(5) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, עד יום ג' בחשון התשס"א (1 בנובמבר 2000) עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000).

 

תחילה

25.  (א)  תחילתו של חוק זה ביום ח' בניסן התשס"א (1 באפריל 2001)[2].

          (ב)  השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את מועד תחילתו של חוק זה עד ליום י"ד בתשרי התשס"ב (1 באוקטובר 2001).

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 בעמ' 173 (ה"ח 2824)

החלפת סעיף 25

הנוסח הקודם:

25. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ו באדר ב' התש"ס (2 באפריל 2000).

(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי לדחות את מועד תחילתו של חוק זה עד ליום כ"ח בתמוז התש"ס (31 ביולי 2000).

 

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 272 (ה"ח 2892)

החלפת סעיף 25

הנוסח הקודם:

25. תחילתו של חוק זה ביום י"ז בחושון התשס"א (15 בנובמבר 2000).

 

מיום 1.4.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 723

תחילתו של החוק נדחתה ליום 1.10.2001

פרסום

26.  חוק זה יפורסם ברשומות בתוך 45 ימים מיום קבלתו.

 

 

                        בנימין נתניהו                          רפאל איתן

                               ראש הממשלה                           השר לאיכות הסביבה

 

            עזר ויצמן                              דן תיכון

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ט מס' 1710 מיום 12.5.1999 עמ' 170 (ה"ח תשנ"ט מס' 2779 עמ' 214).

תוקן ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 173 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 86) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 272 (ה"ח תש"ס מס' 2892 עמ' 464) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 18 לענין הוראת מעבר.

18. הדוח הראשון שיימסר לממונה לפי הוראות סעיף 10(א) ו-(א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, ייתיחס לתקופה של תשעה חודשים שתחילתה ביום תחילתו של חוק זה.

ק"ת תשס"א מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 723 – צו תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.4.2001.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 356 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 3 בסעיף 59 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006.

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 330 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 285 עמ' 266) – תיקון מס' 4; ר' סעיפים 25-23 לענין תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות שעה. תוקן ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 514 עמ' 1116) – תיקון מס' 4 (תיקון) תשע"א-2011 בסעיף 59 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.3.2011.

23. (א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול גם על יעדי איסוף של מכלי משקה החל בשנת 2009.

 (ב) תחילתן של הוראות סעיף 3(א) לחוק העיקרי, וסעיף 3ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, לגבי מכלי משקה שסומנו בסכום הפיקדון האמור בסעיף 2(ב) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, בתום 90 ימים מיום התחילה, ולעניין מכל משקה אלכוהולי - בתום שנה מיום התחילה (בסעיף קטן זה, לפי העניין - תקופת המעבר);

ואולם על אף האמור בכל דין יראו מכלי משקה שסומנו בסכום פיקדון של 25 אגורות, כאילו סומנו בסכום פיקדון של 30 אגורות -

  (1) בתקופת המעבר - לעניין ייצור, שיווק ומכירה של מכלי משקה החייבים בפיקדון בתקופה האמורה;

  (2) מיום התחילה ואילך - לעניין החזרת פיקדון בעבור מכלי משקה ריקים.

 (ג) תחילתו של סעיף 10(ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 12(4) לחוק זה, ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

 (ד) תחילתם של סעיפים 7ה ו-17 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 8 לחוק זה, ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

24. (א) בסעיף זה, "תאגיד המיחזור" - תאגיד המיחזור שהוכר לפי סעיף 8א לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה.

 (ב) החובות שחלו על תאגיד המיחזור וכן על יצרנים ויבואנים שלא קיבלו שירותים מתאגיד כאמור, לפי סעיפים 8, 8ב ו-10 לחוק העיקרי, כנוסחם ערב יום התחילה, וכן הוראות סעיפים 11 ו-18 לחוק העיקרי, כנוסחם ערב יום התחילה, שעניינם הפרת החובות האמורות, ימשיכו לחול עליהם, לגבי מכלי משקה ששווקו לפני יום התחילה.

 (ג) תאגיד המיחזור ימחזר, באופן שאישר הממונה כהגדרתו בחוק העיקרי, מראש ובכתב, עד יום י"ט בסיוון התש"ע (1 ביוני 2010), 90 אחוזים לפחות מכלל מכלי המשקה שאסף בשנת 2009; הוראות סעיפים 11(ב)(1א) ו-18(א)(8) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 13 ו-16 לחוק זה, יחולו, בשינויים המחויבים, על תאגיד מיחזור שלא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף קטן זה.

 (ד) חוסל תאגיד המיחזור, יחולו הוראות סעיף זה על בעלי מניותיו, יחד ולחוד.

25. בתקופה שמיום התחילה עד ליום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ייקראו הסעיפים המפורטים להלן כך:

 (1) בסעיף 11 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה -

  (א) בסעיף קטן (א), במקום "סעיפים 7ב, 7ג, 7ו או 10(ב)" יבוא "סעיפים 7ב, 7ג או 10(ב)";

  (ב) בסעיף קטן (ב), במקום פסקה (1א) יבוא:

   "(1א) לא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף 7ד.";

 (2) בסעיף 18 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 16 לחוק זה, במקום פסקה (8) יבוא:

  "(8) לא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף 7ד."

ס"ח תשע"א מס' 2293 מיום 6.4.2011 עמ' 782 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 368 עמ' 98) – תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2) תשע"א-2011; תחילתו ביום 9.2.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 747 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 483 עמ' 342) – תיקון מס' 5 בסעיף 29 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.8.2011.

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 502 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1096 עמ' 676) – תיקון מס' 6 בסעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 78), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.7.2017.

ק"ת תשפ"א מס' 8954 מיום 2.12.2020 עמ' 752 – צו תשפ"א-2020.

[1] הוראות החוק יחולו על מכלי משקה גדולים לפי סעיף 7ה(ד) מיום 1.12.2021: ר' צו תשפ"א-2020 ק"ת תשפ"א מס' 8954 מיום 2.12.2020 עמ' 752.

[2] תחילתו של החוק נדחתה ליום 1.10.2001 בק"ת תשס"א מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 723.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות