נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – מעונות – חוסים

בריאות – שרותי רווחה – מעונות – חוסים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': הגנה מפני ניצול

Go

2

סעיף 2

ניצול

Go

2

סעיף 3

העברת החוסה מרשות האחראי לו

Go

2

פרק ג': הגנה על שלומו של חוסה

Go

2

סעיף 4

העדר טיפול ראוי

Go

2

סעיף 5

סמכות בית המשפט

Go

2

סעיף 6

סייג לכפיית טיפול

Go

2

סעיף 7

העברת החוסה מרשות האחראי לו

Go

2

סעיף 8

שינוי החלטות

Go

2

סעיף 9

ערעור

Go

2

סעיף 10

שמירת דינים אחרים

Go

2

סעיף 11

הוצאה לפועל

Go

2

סעיף 12

סמכויות לפי חוק הסעד

Go

2

סעיף 13

סודיות

Go

2

סעיף 14

עבירות ועונשין

Go

2

פרק ד': ביצוע

Go

3

סעיף 15

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הגנה על חוסים

Go

3


חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "אחראי לחוסה" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהחוסה נמצא במשמורתו או בהשגחתו, או מי שהחוסה נתון באותה שעה להשפעתו;

           "בית-משפט" – בית-משפט שלום;

           "חוסה" – קטין שלא מלאו לו 14 שנה או מי שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זיקנה אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו;

           "מעון" – כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965;

(תיקון מס' 2) תשע"א-2010

           "עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים" – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 15.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

החלפת הגדרת "פקיד סעד" בהגדרת "עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" - כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958.

פרק ב': הגנה מפני ניצול

ניצול

2.    אחראי לחוסה העושה אחד הדברים המנויים להלן בנסיבות העלולות לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של החוסה, דינו – מאסר חודש אחד או קנס חמש מאות לירות:

(1)  גורם או מניח שהחוסה יימצא, עמו או בלעדיו, ברשות הרבים או במקום הפתוח לציבור, באופן שיש בו כדי להסב תשומת לב הציבור לענין שהאחראי מעונין בו, ובכלל זה קבלת נדבות;

(2)  גורם או מניח שהחוסה יימצא, עמו או בלעדיו, בכל מקום שהוא, באופן שיש בו כדי להפעיל לחץ על אדם או מוסד לעשות מעשה או לחדול ממעשה, ובכלל זה לחץ לקבל ממנו חוסה לטיפול.

העברת החוסה מרשות האחראי לו (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

3.    (א)  היה קצין משטרה סבור שאדם פלוני עובר עבירה לפי סעיף 2, רשאי הוא לנקוט כל האמצעים הדרושים לדעתו להעברת החוסה למקום מגוריו, או, בהתייעצות עם עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים, למקום מתאים אחר.

           (ב)  הועבר חוסה למקום שהוא מחוץ לרשותו של האחראי לחוסה, לא יוחזק בו יותר משבוע ימים אלא באישור בית משפט.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

(א) היה קצין משטרה סבור שאדם פלוני עובר עבירה לפי סעיף 2, רשאי הוא לנקוט כל האמצעים הדרושים לדעתו להעברת החוסה למקום מגוריו, או, בהתייעצות עם פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים, למקום מתאים אחר.

פרק ג': הגנה על שלומו של חוסה

העדר טיפול ראוי (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

4.    היה עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים סבור, כי שלומו הגופני או הנפשי של חוסה בגיר נפגע, או עלול להפגע, פגיעה חמורה מהעדר טיפול ראוי, וכן למניעת הסכנה יש צורך בהוראת בית-משפט, משום שאין החוסה או האחראי עליו מסכימים לטיפול הדרוש, רשאי הוא לפנות לבית-המשפט בבקשה ליתן הוראות לענין זה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

4. היה פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים סבור, כי שלומו הגופני או הנפשי של חוסה בגיר נפגע, או עלול להפגע, פגיעה חמורה מהעדר טיפול ראוי, וכן למניעת הסכנה יש צורך בהוראת בית-משפט, משום שאין החוסה או האחראי עליו מסכימים לטיפול הדרוש, רשאי הוא לפנות לבית-המשפט בבקשה ליתן הוראות לענין זה.

סמכות בית המשפט (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

5.    הוגשה בקשה לפי סעיף 4, ישמע בית המשפט את העובד הסוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים ואת האחראי לחוסה ואת החוסה אם הוא מסוגל להבין בענין, ואם ראה טעם לבקשה, רשאי הוא ליתן כל הוראה הנראית לו דרושה לשמירת שלומו הגופני והנפשי של החוסה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

5. הוגשה בקשה לפי סעיף 4, ישמע בית המשפט את פקיד הסעד העובד הסוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים ואת האחראי לחוסה ואת החוסה אם הוא מסוגל להבין בענין, ואם ראה טעם לבקשה, רשאי הוא ליתן כל הוראה הנראית לו דרושה לשמירת שלומו הגופני והנפשי של החוסה.

סייג לכפיית טיפול

6.    לא יורה בית המשפט על טיפול רפואי בניגוד לרצונו של חוסה בגיר, אלא אם היה החוסה לקוי בשכלו או שהוא מתנגד לטיפול מטעמים לא סבירים.

העברת החוסה מרשות האחראי לו

7.    ראה בית המשפט שאין דרך אחרת להבטיח שלומו הגופני או הנפשי של חוסה בגיר אלא בהעברתו למעון או לבית-חולים, יורה לעשות כן לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים ובלבד שהעברה לבית חולים לחולי-נפש תיעשה לפי החוק לטיפול בחולי-נפש, תשט"ו-1955.

שינוי החלטות (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

8.    הוראה שניתנה לפי הסעיפים 5 עד 7 רשאי בית המשפט בכל עת, לפי בקשת החוסה, האחראי לו, העובד הסוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים או כל אדם אחר שההוראה ניתנה לו, לשנותה, לקצר או להאריך תקפה, לחדשה או לבטלה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

8. הוראה שניתנה לפי הסעיפים 5 עד 7 רשאי בית המשפט בכל עת, לפי בקשת החוסה, האחראי לו, פקיד הסעד העובד הסוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים או כל אדם אחר שההוראה ניתנה לו, לשנותה, לקצר או להאריך תקפה, לחדשה או לבטלה.

ערעור

9.    החלטת בית המשפט לפי הסעיפים 5 עד 8 ניתנת לערעור לפני בית-משפט מחוזי, והוא ידון בה בשופט אחד.

שמירת דינים אחרים

10.   הסמכויות הנתונות לבית-המשפט לפי חוק זה באות להוסיף על סמכויותיו לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

הוצאה לפועל (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

11.   החלטות של בית המשפט לפי פרק זה יוצאו לפועל על-ידי עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים, אם לא הורה בית המשפט על דרך אחרת; אולם לא ישתמש העובד הסוציאלי בכוח לביצוע החלטות בית-המשפט, אלא באמצעות המשטרה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

11. החלטות של בית המשפט לפי פרק זה יוצאו לפועל על-ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים, אם לא הורה בית המשפט על דרך אחרת; אולם לא ישתמש פקיד הסעד העובד הסוציאלי בכוח לביצוע החלטות בית-המשפט, אלא באמצעות המשטרה.

סמכויות לפי חוק הסעד (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

12.   עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים הפועל לפי פרק זה רשאי להשתמש בסמכויות לפי סעיף 3 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, אף שלא נצטווה על-ידי בית-המשפט.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

12. פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים הפועל לפי פרק זה רשאי להשתמש בסמכויות לפי סעיף 3 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, אף שלא נצטווה על-ידי בית-המשפט.

סודיות (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

13.   עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות לפיהם.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

13. פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות לפיהם.

עבירות ועונשין (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

14.   (א)  המפריע לעובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים או לכל אדם אחר שהוטלה עליו חובה לפי פרק זה למלא תפקידם, דינו מאסר - שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות.

           (ב)  מי שלא קיים הוראות בית המשפט לפי פרק זה, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות, אולם בית המשפט רשאי להחליט שלא ישא הנאשם בעונשו, כולו או מקצתו, אלא אם לא קיים החלטת בית המשפט תוך התקופה שיקבע.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

(א) המפריע לפקיד סעד לעובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים או לכל אדם אחר שהוטלה עליו חובה לפי פרק זה למלא תפקידם, דינו מאסר - שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות.

פרק ד': ביצוע

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הגנה על חוסים (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

15.   (א)  שר הרווחה והשירותים החברתיים (בסעיף זה – השר) ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

           (ב)  השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 בעמ' 178 (ה"ח 915)

15. שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות לביצועו, והוא ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד, אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

ביצוע ותקנות

15. שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות לביצועו, והוא ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד, אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

                      קדיש לוז                                                               יוסף בורג

                       יושב ראש הכנסת                                                                               שר הסעד

               ממלא מקום נשיא המדינה

                                                           לוי אשכול

                                                                            ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ו מס' 480 מיום 28.7.1966 עמ' 56 (ה"ח תשכ"ה מס' 641 עמ' 150).

תוקן ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 178 (ה"ח תשל"א מס' 915 עמ' 61) – תיקון מס' 1 בסעיף 4 לחוק לתיקון חוקי סעד (פקידי סעד ראשיים), תשל"א-1971.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 2 בסעיף 9 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות