נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח),
תשמ"ב-1981

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שירותים פיננסיים – ביטוח

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – חוזים – חוזה ביטוח

ביטוח – עסקי ביטוח – חוזה ודמי ביטוח

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תחולה טריטוריאלית

סעיף 2

2

Go

ביטול ביטוח

סעיף 3

2

Go

קבלה ושחרור

סעיף 4

2

Go

ביטוח נוסעים לחוץ לארץ

סעיף 5

2

Go

תשלום תגמולים בביטוח חיים

סעיף 6

3

Go

דמי ניהול

סעיף 6א

3

Go

דיווח למבוטחים

סעיף 6ב

3

Go

תחילה

סעיף 7

תק' תשס"ז-2007


תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח),
תשמ"ב-1981
*

מיום 15.8.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6609 מיום 15.8.2007 עמ' 1095

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב-1981

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשנ"ה-1995

1.    בתקנות אלה –

          "חוזה ביטוח" - לרבות חוזה ביטוח לקבוצת מבוטחים שלא הוצאה על פיו פוליסה נפרדת לכל מבוטח;

          "ביטוח חיים משתתף ברווחים" - כמשמעותו בתקנות דרכי ההשקעה;

תק' תשע"ב-2012

          "קופת ביטוח" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

          "תיק ההשקעות" - תיק הנכסים שהמבטח מחזיק כנגד ההתחייבויות שבפוליסה לביטוח חיים משתתף ברווחים על פי תקנה 3 לתקנות דרכי ההשקעה;

תק' תשס"ד-2004

          "תקנות דרכי ההשקעה" – תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001.

מיום 1.7.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5682 מיום 23.5.1995 עמ' 1458

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

הגדרה

1. בתקנות אלה, "חוזה ביטוח" – לרבות חוזה ביטוח לקבוצת מבוטחים, שלא הוצאה על פיו פוליסה נפרדת לכל מבוטח.

מיום 11.2.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 132

החלפת הגדרת "תקנות דרכי ההשקעה"

הנוסח הקודם:

"תקנות דרכי ההשקעה" – תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח), התשמ"ז-1986.

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7131 מיום 21.6.2012 עמ' 1265

הוספת הגדרת "קופת ביטוח"

תחולה טריטוריאלית תק' תשנ"ז-1996

2.    בחוזה ביטוח ייקבע כי הוא יחול, על אף כל תנאי המגביל את תחולתו הטריטוריאלית, גם בתחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995.

מיום 1.5.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4623 מיום 29.4.1984 עמ' 1393

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

דמי ביטוח ותגמולי ביטוח הנקובים במטבע חוץ

2. בכל חוזה ביטוח שבו דמי הביטוח נקובים במטבע חוץ או תגמולי הביטוח מחושבים על פי סכום ביטוח הנקוב במטבע חוץ, ייקבע כי הם ישולמו במטבע חוץ או בשקלים לפי השער שבו מוכר הבנק שנקבע בחוזה את מטבע החוץ במזומן ביום ביצוע התשלום.

מיום 1.1.1997

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 296

הוספת תקנה 2

ביטול ביטוח

3.    בכל חוזה ביטוח ייקבע כי אם המבטח ביטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

קבלה ושחרור

4.    (א)  אישר המבטח את תביעתו של מבוטח על פי חוזה ביטוח, לא ידרוש מן המבוטח לחתום על טופס קבלה ושחרור אלא אם בעת החתימה ישלם המבטח את תגמולי הביטוח למבוטח.

          (ב)  אישר המבטח תביעה של צד שלישי על פי חוזה לביטוח אחריות, יעביר לצד השלישי את תגמולי הביטוח תוך חמישה עשר ימים מיום שקיבל המבטח לידיו את טופס הקבלה והשחרור לגבי אותה תביעה, חתום כדין ביד הצד השלישי.

ביטוח נוסעים לחוץ לארץ

5.    (א)  בחוזה לביטוח נוסעים וכבודתם בנסיעה לחוץ לארץ ייכללו ההוראות הבאות:

(1)   אם נקבע סכום ביטוח המגביל את אחריות המבטח לכבודה בלי קשר לערכה, לא יחול על ביטוח הכבודה עקרון ביטוח חסר;

(2)   הביטוח לגבי הכבודה יתחיל מן הרגע שבו המבוטח עזב את ביתו בדרכו לחוץ לארץ או - אם מסר את הכבודה למוביל לפני כן - מרגע המסירה, ויסתיים בשובו מחוץ לארץ ישירות לביתו, הכל בתקופת הביטוח המוסכמת;

(3)   הביטוח לגבי מחלה או תאונה יחול על תאונה שאירעה למבוטח או מחלה שחלה בה במשך תקופת הביטוח (להלן - האירוע), למעט מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך ששת החדשים שקדמו לצאתו, ולמעט כאשר קבלת הטיפול היתה אחת ממטרות הנסיעה; ביטוח זה יהיה ביטוח מצומצם או ביטוח מורחב כאמור בפסקאות (4) ו-(5) והמבטח יציע למבוטח לבחור ביניהם;

(4)   בביטוח מצומצם ישפה המבטח את המבוטח על ההוצאות המפורטות להלן שהוציא המבוטח או שהתחייב בהן כתוצאה ישירה מן האירוע:

א.     הוצאות אשפוז בבית חולים, לרבות תשלום לרופאים, בדיקות וצילומי רנטגן בעת האשפוז;

ב.     הוצאות אמבולטוריות בבית חולים;

ג.     הוצאות בעד ניתוחים וטיפול נמרץ;

(5)   בביטוח מורחב ישפה המבטח את המבוטח על ההוצאות המפורטות להלן שהוציא המבוטח או שהתחייב בהן כתוצאה ישירה מן האירוע:

א.     הוצאות כמפורט בפסקה (4);

ב.     הוצאות טיפול רפואי לרבות תשלום לרופאים, בדיקות וצילומי רנטגן שלא בעת אשפוז;

ג.     הוצאות בעד תרופות לטיפול באירוע;

ד.     הוצאות סבירות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון בחוץ לארץ, מעבר לתקופת הביטוח, אם נמסרה חוות דעת שאילולא השהות הנוספת עלולים חיי המבוטח להיות בסכנה;

ה.     הוצאות נסיעה נוספות שנגרמו למבוטח, לעומת הוצאות הנסיעה שהיה חייב בהן ממילא, עקב חזרתו לארץ לפני המועד המתוכנן לכך, עד לסכום הביטוח המפורש בפוליסה לענין זה, אם נמסרה חוות דעת על חיוניות החזרת המבוטח למקום מגוריו הקבוע עקב האירוע;

ו.     הוצאות נסיעה נוספות שנגרמו למבוטח, לעומת הוצאות הנסיעה שהיה חייב בהן ממילא, עקב חזרתו לארץ אחרי המועד המתוכנן לכך, אף אם המועד הוא אחרי תום תקופת הביטוח, עד לסכום הביטוח המפורש בפוליסה לענין זה, אם נמסרה חוות דעת על חיוניות הישארותו של המבוטח בחוץ לארץ עקב האירוע;

ז.     לענין פסקאות משנה א עד ג, "חוות דעת" - חוות דעת בכתב מאת רופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר.

          (ב)  אין באמור בתקנת משנה (א)(4) ו-(5) כדי לגרוע מן האפשרות לקבוע בפוליסה סכומים או שיעורים של השתתפות עצמית.

          (ג)   בפוליסה ייקבע סכום ביטוח כולל לגבי כל סוגי ההוצאות המכוסות או סכומי ביטוח נפרדים לכל סוג הוצאות.

תשלום תגמולים בביטוח חיים

6.    בחוזה לביטוח חיים ייכללו ההוראות הבאות:

(1)   תגמולי הביטוח ישולמו תוך שבעה ימים מתום תקופת הביטוח או תוך שבעה ימים מיום שהוגשו למבטח המסמכים הנדרשים בפוליסה לענין זה, לפי המאוחר;

תק' תשס"ד-2004

(2)   נמסרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי הביטוח, ייווספו עליהם הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לקבוע בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981;

תק' תשס"ד-2004

(3)   תמה תקופת הביטוח ולא נמסרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי הביטוח, ייווספו עליהם רווחי ההשקעה בחשבון המיוחד כמשמעותו בתקנה 26 לתקנות דרכי ההשקעה, החל בתום תקופת הביטוח ולא ייווספו עליהם הפרשי הצמדה וריבית כאמור בפסקה (2);

תק' תשס"ד-2004

(4)   לא נוצר קשר בין המבטח לבין המבוטח או המוטב עד תום תקופת הביטוח, או נודע למבטח על קרות מקרה הביטוח, ישלח המבטח למבוטח או למוטב, בדואר רשום, הודעה על תום תקופת הביטוח ועל סכום הביטוח העומד לרשותם;

תק' תשס"ד-2004

(5)   (נמחקה).

מיום 11.2.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 132

(2) נמסרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי הביטוח, ייווספו עליהם הפרשי הצמדה מיום מסירת התביעה, וריבית בשיעור של 3% לשנה מתום 30 ימים מהיום האמור וריבית בהתאם לקבוע בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981;

(3) לא נמסרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי הביטוח, אך המבטח יצר קשר עם המבוטח או המוטב והודיע להם כי תגמולי הביטוח עומדים לרשותם והם לא לקחו אותם תוך 30 ימים מיום ההודעה, תיווסף עליהם ריבית בשיעור הממוצע שמשלמים חמשת הבנקים הגדולים בישראל על תעודות פקדון סחירות ביום תשלום תגמולי הביטוח, ולא ייווספו עליהם הפרשי הצמדה;

(3) תמה תקופת הביטוח ולא נמסרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי הביטוח, ייווספו עליהם רווחי ההשקעה בחשבון המיוחד כמשמעותו בתקנה 26 לתקנות דרכי ההשקעה, החל בתום תקופת הביטוח ולא ייווספו עליהם הפרשי הצמדה וריבית כאמור בפסקה (2);

(4) לא נוצר קשר בין המבטח לבין המבוטח או המוטב לאחר תום תקופת הביטוח עד תום תקופת הביטוח, או נודע למבטח על קרות מקרה הביטוח, ישלח המבטח למבוטח או למוטב, בדואר רשום, הודעה על תום תקופת הביטוח ועל סכום הביטוח העומד לרשותם; על סכום תגמולי הביטוח ייווספו הפרשי הצמדה מתום שלושים ימים מתום תקופת הביטוח.

(5) לענין פסקאות (1) עד (4), "הפרשי הצמדה" – כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

דמי ניהול תק' תשנ"ה-1995 תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ב-2012

6א.     (א)  מבטח המנפיק פוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים שאינה קופת ביטוח (בתקנה זו – פוליסה שאינה קופת ביטוח), רשאי לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות, באחת הדרכים האלה:

(1)   דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/12% לחודש מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות;

(2)   דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/365% ליום מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

תק' תשס"ד-2004

          (א1) המפקח רשאי לאשר דמי ניהול בשיעור העולה על הקבוע בתקנת משנה (א), ובלבד שלא יעלה על שיעור של 2/12% לחודש או 2/365% ליום, לפי הענין, מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

תק' תשס"ז-2007 תק' תשע"ב-2012

          (א2) מבטח המנפיק פוליסה שאינה קופת ביטוח, רשאי, באישור המפקח, לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות בשיעור הגבוה מהשיעור הקבוע בתקנות משנה (א) ו-(א1), ובלבד שלא יגבה דמי ניהול מכל סוג שהוא אלא כשיעור מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ב-2012

          (ב)  שיעור דמי הניהול בפוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים ייקבע מראש בתנאי הפוליסה.

תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ב-2012

          (ג)   התשואה נטו לצורך קביעת זכויות המוטב או המבוטח בפוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים תהיה בשיעור התשואה על תיק ההשקעות בניכוי דמי הניהול.

מיום 1.7.1995 (בכפוף להוראת תחולה)

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5682 מיום 23.5.1995 עמ' 1458

הוספת תקנה 6א

מיום 12.1.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 133

6א. (א) מבטח המנפיק פוליסות ביטוח חיים משתתף ברווחים, רשאי לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות, באחת הדרכים הבאות:

(1) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 0.07% לחודש מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות;

(2) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 0.05% לחודש מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות, בתוספת סכום שלא יעלה על 15% מהתשואה הריאלית של תיק ההשקעות, לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים (להלן - התוספת), שתחושב ותיגבה בכפוף לאמור להלן:

(א) התוספת תחושב מדי שנה על בסיס שנתי בערכים ריאליים חיוביים או שליליים; לענין זה, "שנה" – תקופה מ-1 בינואר של שנה פלונית עד 31 בדצמבר של אותה שנה;

(ב) המבטח יגבה רק תוספת חיובית, ואולם בחישוב כל תוספת חיובית תנוכה תוספת שלילית שנצברה בשנים קודמות;

(3) על אף האמור בפסקת משנה (א), בשנת ההצטרפות לביטוח או בשנת פדיון הפוליסה, ייערך חישוב התוספת ממועד ההצטרפות או עד מועד הפדיון, לפי הענין.

(א) מבטח המנפיק פוליסות ביטוח חיים משתתף ברווחים, רשאי לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות, באחת הדרכים האלה:

(1) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/12% לחודש מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות;

(2) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/365% ליום מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

(א1) המפקח רשאי לאשר דמי ניהול בשיעור העולה על הקבוע בתקנת משנה (א), ובלבד שלא יעלה על שיעור של 2/12% לחודש או 2/365% ליום, לפי הענין, מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

(ב) שיעור דמי הניהול הקבועים ושיעור התוספת, לפי הענין, ייקבעו ייקבע מראש בתנאי הפוליסה.

(ג) התשואה נטו לצורך קביעת זכויות המוטב או המבוטח על פי הפוליסה תהיה בשיעור התשואה על תיק ההשקעות בניכוי דמי הניהול הקבועים או דמי הניהול הקבועים והתוספת, לפי הענין.

מיום 15.8.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6609 מיום 15.8.2007 עמ' 1095

הוספת תקנת משנה 6א(א2)

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7131 מיום 21.6.2012 עמ' 1265

6א. (א) מבטח המנפיק פוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים מבטח המנפיק פוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים שאינה קופת ביטוח (בתקנה זו – פוליסה שאינה קופת ביטוח), רשאי לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות, באחת הדרכים האלה:

(1) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/12% לחודש מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות;

(2) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/365% ליום מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

(א1) המפקח רשאי לאשר דמי ניהול בשיעור העולה על הקבוע בתקנת משנה (א), ובלבד שלא יעלה על שיעור של 2/12% לחודש או 2/365% ליום, לפי הענין, מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

(א2) מבטח המנפיק פוליסות ביטוח חיים משתתף ברווחים שאינן קופות ביטוח, כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 פוליסה שאינה קופת ביטוח, רשאי, באישור המפקח, לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות בשיעור הגבוה מהשיעור הקבוע בתקנות משנה (א) ו-(א1), ובלבד שלא יגבה דמי ניהול מכל סוג שהוא אלא כשיעור מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

(ב) שיעור דמי הניהול הקבועים בפוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים ייקבע מראש בתנאי הפוליסה.

(ג) התשואה נטו לצורך קביעת זכויות המוטב או המבוטח על פי הפוליסה בפוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים תהיה בשיעור התשואה על תיק ההשקעות בניכוי דמי הניהול הקבועים.

דיווח למבוטחים תק' תשנ"ז-1996

6ב.     (א)  בחוזה לביטוח חיים ייקבע כי מבטח המנפיק פוליסות ביטוח חיים, לרבות ביטוח חיים משתתף ברווחים, ישלח למבוטחים, מדי שנה, בתוך שלושה חודשים מתום שנת המאזן שלו, דין וחשבון לגבי השנה שנסתיימה (להלן - שנת הדיווח).

          (ב)  הדיווח כאמור בתקנת משנה (א), יכלול מידע לפי הנושאים והפרטים שלהלן, לגבי כל אחת מהתכניות שבפוליסה בנפרד, שהיו בתוקף ביום האחרון של שנת הדיווח, נכון ליום האמור (להלן - תאריך הדיווח);

(1)   פרטים מזהים לגבי התכנית כולל מספר הפוליסה, סכום ביטוח למקרה הביטוח, סוג ההצמדה, ערך פדיון וערך פדיון מיוחד, ערך מסולק וערך מסולק מיוחד, יתרת חסכון, היחס בין מרכיב החסכון בפרמיה לסך כל הפרמיה וסך תשלומי הפרמיה בשנת הדיווח; הכל בהתאם לאמור בתוספת;

(2)   התשואה שהשיג המבטח על תיק השקעות כנגד פוליסות ביטוח חיים משתתף ברווחים בשנת הדיווח, תוך ציון נפרד של התשואה הריאלית, התשואה הריאלית בניכוי דמי ניהול כמשמעותם בתקנה 6א, והתשואה הריאלית הממוצעת לארבע השנים האחרונות לפני ניכוי דמי ניהול כאמור ואחריו;

(3)   פירוט הרכב תיק ההשקעות של המבטח לפוליסות ביטוח חיים משתתף ברווחים, לפי שיעור ההשקעות בכל אחת מהקבוצות הבאות: איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב אחרות, מניות וניירות ערך אחרים, הלוואות, פקדונות בבנקים, מקרקעין והשקעות אחרות.

          (ג)   מבטח רשאי לשנות את מתכונת הדיווח הקבועה בטבלה שבתוספת, ובלבד שידווח על כל הפרטים שבתקנות אלה.

מיום 1.1.1997

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 296

הוספת תקנה 6ב

תחילה

7.    תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח שנכרתו ביום ח' בשבט תשמ"ב (1 בינואר 1982) או אחריו.

תק' תשנ"ז-1996

תוספת

(תקנה 6ב)

מיום 1.1.1997

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 297

הוספת תוספת

א.       הדיווח למבוטח, כאמור בתקנה 6ב(ב) ייעשה בהתאם לטבלה שלהלן, לפי סוגי תכניות.

ב.       הערות למילוי הטבלה:

          (1)  לכל סוגי התכניות –

                 (א)   כל הסכומים יהיו צמודים או מותאמים לתאריך הדיווח, למעט לענין הפרמיה, שתוצג בערכים נומינליים;

                 (ב)   בכל תכנית יש לכלול, לענין סכום הביטוח, ערך פדיון ערך סילוק ויתרת החסכון, כמפורט בטבלה, גם את הבונוסים המיוחסים לתכנית כנגזר מהרווחים ובהתאם לתנאי תכנית הביטוח.

          (2)  סכום הביטוח למקרה ביטוח:

                 (א)   בתכנית מסוג מעורב או מסוג עדיף - הסכום לתשלום למוטבים במקרה מוות;

                 (ב)   בתכנית מסוג סיכון בלבד (ריסק טהור) - הסכום לתשלום למוטבים במקרה מוות, תוך אבחנה בין תשלום חד-פעמי ותשלומים עתיים;

                 (ג)    בתכנית מסוג חסכון בלבד (טהור) - הסכום לתשלום בתום תקופת הביטוח;

                 (ד)   בתכנית מסוגים: גמלה, אובדן כושר עבודה וסיעודי - הקיצבה החודשית לתשלום בקרות מקרה הביטוח.

          (3)  ערך פדיון - הסכום לתשלום, בתאריך הדיווח, אם בוטלה הפוליסה, לרבות סכום מיוחד כאמור למקרה חריג, אם קיים (לדוגמה: ערך פדיון בביטוח מנהלים למקרה עזיבת עבודה).

          (4)  ערך מסולק - סכום הביטוח למקרה הביטוח בהנחה שתשלומי הפרמיות פסקו, לרבות סכום מיוחד כאמור למקרה חריג, אם קיים (לדוגמה: ערך מסולק מיוחד בביטוח מנהלים למקרה עזיבת עבודה).

          (5)  יתרת חסכון - ערך צבירת החסכון ליום הדיווח.

          (6)  סך כל הפרמיה - סך כל התשלומים מכל סוג שהוא ששולמו במהלך שנת הדיווח בגין התכנית בערכם הנומינלי, לרבות התשלום ששולם בחודש ינואר עבור חודש דצמבר, אם שולם, בהתאמה לדיווחים לפי פקודת מס הכנסה.

          (7)  סוג הצמדה - סוג ההצמדה של תגמולי הביטוח, לפי הענין.

          (8)  שיעור החסכון - היחס באחוזים בין מרכיב החסכון בפרמיה לסך כל הפרמיה בתכנית עדיף בלבד.

          (9)  בתכנית מסוג עדיף יש לכלול גם את הכיסויים הנוספים שהם סיכון מוות או חסכון, לרבות חסכון חד-פעמי בלבד.

          (10) אחרת - פירוט כל תכנית אחרת בנפרד (לדוגמה: מחלות קשות, ניתוחים, נכות מקצועית וכדומה).

כ"ט באלול תשמ"א (28 בספטמבר 1981)                     גדעון פת

                                                                                           שר התעשיה והמסחר

                                                                                          ממלא מקום שר האוצר

גפני* פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4290 מיום 22.11.1981 עמ' 300.

תוקנו ק"ת תשמ"ד מס' 4623 מיום 29.4.1984 עמ' 1393 – תק' תשמ"ד-1984 בסעיף 8(2) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), תשמ"ד-1984; $$$ תחילתן ביום 1.5.1984 ור' סעיפים 6, 7 לענין תחולה. $$$ 6. תקנות אלה לא יחולו על –

(1) חוזי ביטוח חיים;

(2) חוזי ביטוח שלגבי תשלום דמי ביטוח בשלהם אושרו, בהתאם לסעיפים 16 ו-40 לחוק, הסדרים השונים מהאמור בתקנות אלה.

7. תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח שנכרתו ביום כ"ט בניסן התשמ"ד (1 במאי 1984) או לאחר מכן.### ###

ק"ת תשנ"ה מס' 5682 מיום 23.5.1995 עמ' 1458 – תק' תשנ"ה-1995; ר' תקנה 3 לענין תחולה $$$ 3. תקנות אלה יחולו על פוליסות ביטוח חיים משתתף ברווחים שינפיק מבטח החל ביום ג' בתמוז התשנ"ה (1 ביולי 1995) ואולם הוראות תקנה 6א(א)(2) ו-(ג) כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, יחולו גם על פוליסות כאמור שהונפקו לפני המועד האמור. (ת"ט  *** ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 298). ### ###

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 296 – תק' תשנ"ז-1996; $$$ תחילתן ביום 1.1.1997 ור' סעיף 4 לענין תחולה. $$$ 4. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) (להלן – יום התחילה).

(ב) תחולתה של תקנה 1 על חוזי ביטוח שנכרתו ביום התחילה או לאחריו.

(ג) תחולתן של תקנות 2 ו-3 לגבי שנת הדיווח 1996 ואילך, אולם במסגרת הדיווח לשנת 1996, יתוסף דיווח חד-פעמי לגבי התשואות כאמור בתקנה 6ב(ב)(2) לשנת 1995. ### ###

ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 132 – תק' תשס"ד-2004; ר' תקנות 4, 5 לענין תחילה ותחולה. $$$ 4. תקנות אלה, למעט תקנה 3, יחולו על חוזי ביטוח אף אם נכרתו לפני תחילתן.

5. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, 30 ימים מיום פרסומן. ###

ק"ת תשס"ז מס' 6609 מיום 15.8.2007 עמ' 1095 – תק' תשס"ז-2007; ר' תקנה 3 לענין תחולה. $$$ 3. תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח שנכרתו החל ביום פרסומן. ###

ק"ת תשע"ב מס' 7131 מיום 21.6.2012 עמ' 1264 – תק' תשע"ב-2012; $$$ תחילתן ביום 1.1.2013 ור' תקנה 3 לענין תחולה. $$$ 3. תקנה 2 לא תחול על חוזי ביטוח שנכרתו לפני תחילתן של תקנות אלה. ### ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות