תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),
תשמ"ו-1986

ביטוח – עסקי ביטוח – חוזה ודמי ביטוח

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – חוזים – חוזה ביטוח

תוכן ענינים

סעיף 1

פוליסה תקנית

Go

2

סעיף 2

הרחבות

Go

2

סעיף 2א

פירוט דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו

Go

2

סעיף 3

סיכוני מים ונוזלים אחרים

Go

2

סעיף 4

סיכוני חשמל

Go

2

סעיף 5א

רעידת אדמה

Go

2

סעיף 6

שינויים לטובת המבוטח

Go

2

סעיף 7

שינויי נוסח

Go

2

סעיף 8

הבלטת סייגים

Go

2

סעיף 9

תחולה

Go

2

סעיף 10

ביטול

Go

2

תוספת

Go

2

פרק א' – ביטוח הדירה

Go

3

פרק א'1 – ביטוח סכום נוסף בבית משותף

Go

3

פרק ב' – ביטוח התכולה

Go

4

פרק ב'1 – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

Go

4

פרק ג' – תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה

Go

4


תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),
תשמ"ו-1986*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 39 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלו:

פוליסה תקנית

1.    הפוליסה בחוזה לביטוח דירה ותכולה תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת (להלן – הפוליסה התקנית), ובביטוח דירה או בביטוח תכולת דירה – לפי הפרקים המתאימים בפוליסה התקנית.

הרחבות

2.       לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, החבויות, הסיכונים, והרכוש המבוטחים; נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לעניין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או לעניין כיסוי סכום נוסף, בבית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בבית שאינו רשום כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות, יהיו הרחבות כאמור לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 780

2. לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, החבויות, הסיכונים, והרכוש המבוטחים; נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לעניין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או לעניין כיסוי סכום נוסף, בבית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בבית שאינו רשום כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות, יהיו הרחבות כאמור לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת.

פירוט דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו

2א.     נקבע בפוליסה כי השבת היקף הביטוח לקדמותו כרוכה בתשלום, יפרט המבטח בגוף הפוליסה או במפרט את הנוסחה לחישוב דמי הביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו, סמוך לפירוט סכומי ההשתתפות העצמי.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 780

הוספת תקנה 2א

סיכוני מים ונוזלים אחרים

3.    (א)  נוספה לפוליסה התקנית, על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הרחבה לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים, תכלול ההרחבה אבדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמה לדירה או לתכולה, לפי העניין, כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים, ולא התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמיתקני האינסטלציה עצמם; לעניין נזק שמקורו בנכס אחר בבית המשותף, רשאי המבטח להגביל את היקף הכיסוי למספר מקרים שלא יפחתו ממקרה אחד בתקופת הביטוח.

          (ב)  ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר הדירה אינה תפוסה; לעניין זה, "דירה שאינה תפוסה" – דירה הפנויה למעלה מ-60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 780

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

סיכוני מים ונוזלים אחרים

3. (א) נוספה לפוליסה התקנית, על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הרחבה לענין סיכוני מים ונוזלים אחרים, תכלול ההרחבה אבדן ונזק שנגרמו לדירה או לתכולה, לפי הענין, כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים, נפט, סולר או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה, לרבות התבקעות או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים, ולא התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.

(ב) ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר הדירה פנויה למעלה מ-60 ימים, או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים.

סיכוני חשמל

4.    נוספה לפוליסה הרחבה לענין סיכוני חשמל, תכלול ההרחבה אבדן ונזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמיתקנים חשמליים כתוצאה ממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי.

5.    (בוטלה).

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 780

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

ליפוף מנועים

5. נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לענין ליפוף מנועים, תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות ליפוף מנועים חשמליים וסלילי שנאי מתח המוזנים מרשת החשמל, כשהנזק נגרם ממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי; כן תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות פירוק, הרכבה והובלה עד לשיעור של 20% מהוצאות הליפוף.

רעידת אדמה

5א.     (א)  הפוליסה התקנית תכסה סיכון של רעידת אדמה לדירה או לתכולתה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר תועד בידי המבטח ויצוין במפרט הפוליסה; מבוטח רשאי לוותר על הכיסוי לגבי הפוליסה כולה או לגבי פרק הדירה או פרק התכולה שבפוליסה.

          (ב)  התעריף לכיסוי נזקי רעידת אדמה יוצג בנפרד בהצעת הביטוח על פי רמות שונות של השתתפות עצמית כפי שאישר המפקח על הביטוח; המבוטח רשאי לבקש תנאי התשתפות עצמית שונים לפרק הדירה ולפרק התכולה שבפוליסה; בחירת המבוטח לענין גובה ההשתתפות העצמית, אם תהיה שונה מזו שבתקנת משנה (ג), תתועד בידי המבטח ותצוין במפרט הפוליסה.

          (ג)   לא ויתר המבוטח על הכיסוי ולא בחר בהשתתפות עצמית מוקטנת כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), תכסה הפוליסה סיכון של רעידת אדמה ברמת ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שאושרה למבטח.

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5574 מיום 13.1.1994 עמ' 495

הוספת תקנה 5א

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 780

5א. (א) הפוליסה התקנית תכסה סיכון של רעידת אדמה למבנה הדירה ולתכולתה לדירה או לתכולתה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה בחתימתו על נספח נפרד לטופס ההצעה (להלן – נספח רעידת אדמה) והדבר יצויין גם והדבר תועד בידי המבטח ויצוין במפרט הפוליסה; מבוטח רשאי לוותר על הכיסוי לגבי הפוליסה כולה או לגבי פרק הדירה או פרק התכולה שבפוליסה.

(ב) התעריף לכיסוי נזקי רעידת אדמה יוצג בנפרד בהצעת הביטוח על פי רמות שונות של השתתפות עצמית כפי שאישר המפקח על הביטוח; המבוטח רשאי לבקש תנאי התשתפות עצמית שונים לפרק הדירה ולפרק התכולה שבפוליסה; בחירת המבוטח לענין גובה ההשתתפות העצמית, אם תהיה שונה מזו שבתקנת משנה (ג), תצויין בנספח רעידת אדמה ובמפרט הפוליסה תתועד בידי המבטח ותצוין במפרט הפוליסה.

שינויים לטובת המבוטח

6.    מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התקנית אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

שינויי נוסח

7.    מבטח רשאי לשנות את סדר הסעיפים שבפוליסה התקנית, ובלבד שלא ישתנו עקב כך התוכן והמהות של הוראות הפוליסה התקנית.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

7. מבטח רשאי לשנות את הניסוח וסדר סדר הסעיפים שבפוליסה התקנית, ובלבד שלא ישתנו עקב כך התוכן והמהות של הוראות הפוליסה התקנית.

הבלטת סייגים

8.    אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמור בסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

8. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמור בסעיף 4 בסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

תחולה

9.    תקנות אלה יחולו על פוליסות לביטוח דירה ותכולתה בחוזי ביטוח שנכרתו החל ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.

ביטול

10.  תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ב-1981 – בטלות.

תוספת

(תקנה 1)

פוליסה לביטוח הדירה ותכולתה

פוליסה זו היא חוזה בין (להלן – המבטח)

לבין

המבוטח ששמו נקוב במפרט (להלן – המבוטח)

       לפיו מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל מקרי ביטוח שארעו בתקופת הביטוח, בגבולות סכומי הביטוח, תמורת דמי הביטוח.

       דמי הביטוח, תקופת הביטוח וסכומי הביטוח נקובים במפרט המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

בפוליסה זו –

       "בית משותף" – בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית שאינו רשום כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות;

       "בני משפחה" – בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים של המבוטח המתגוררים עמו דרך קבע בדירה;

       "דירה" – המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לרבות מרפסות, צנרת (לרבות צנרת גז), מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע; ואם הדירה מצויה בבית משותף – גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן);

       "דירה שאינה תפוסה" – דירה הפנויה למעלה מ-60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים;

       "עובד משק בית" – עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה המבוטחת.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

הוספת הגדרות

פרק א' – ביטוח הדירה

1.    (בוטל)

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

ביטול סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. הדירה

לענין פוליסה זו "הדירה" משמעה – המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט, מרפסות, צנרת, מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע, אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד.

אם הדירה מצויה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה; לענין זה, "בית משותף" – בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית מגורים שיש בו שתי דירות או יותר ושאינו רשום כאמור.

2.    מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:

א.    אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;

ב.    התפוצצות או התלקחות;

ג.    רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

החלפת פסקה 2(ג)

הנוסח הקודם:

ג. סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם ולמעט נזק הנגרם לגדרות ולשערים;

ד.    נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;

ה.    מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו דרך קבע בדירה (להלן – "בני משפחתו");

ו.    פעולות זדון, למעט:

(1)  פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

החלפת פסקת משנה 2(ו)(1)

הנוסח הקודם:

(1) פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה היתה פנויה למעלה מששים ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מששים ימים רצופים (להלן – דירה שאינה תפוסה);

(2)  פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם;

(3)  פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;

ז.    גניבה, שוד, פריצה, או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה;

ח.   התקהלות אסורה והתפרעות;

ט.   רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א; לעניין השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה, ייחשבו כאירוע אחד;

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5574 מיום 13.1.1994 עמ' 495

ט. רעידת אדמה ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

החלפת פסקה 2(ט)

הנוסח הקודם:

ט. רעידת אדמה ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א;

י.    שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בפסקה ט;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

י. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בפסקה ט;

 מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה ז.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 781

החלפת הסיפה

הנוסח הקודם:

הכיסוי לפי סעיפים קטנים ו ו-ז לא ייכלל בפוליסה לגבי ביטוח הדירה לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה והדבר יצויין במפרט.

3.    סיכונים לא מכוסים

פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה:

א.    מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;

ב.    מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

ג.    קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית;

ד.    תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.

3א.  חישוב הפיצוי

(א)  תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק לדירה, ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח הדירה, והכול בכפוף לאמור בסעיף 11 להלן.

(ב)  תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביא את המבוטח, ככל האפשר, למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

(ג)   תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק זה יכללו, בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), גם:

(1)  הוצאות בשל שירותים שנתנו אדריכלים, שמאים, יועצי בנייה, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיות, שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה הודעה מראש למבטח;

(2)  הוצאות לשם פינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים, הגז והביוב;

(3)  פיצוי על אבדן הכנסות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד אין הדירה מתאימה למגורים על פי קביעת מהנדס רשוי, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המהנדסים והאדריכלים); הפיצוי לפי פסקה זו יחושב על פי שכר דירה מקובל בעבור דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה מרבית של 12 חדשים, החל ביום קרות מקרה הביטוח, או בסכום מרבי שלא יעלה על 15% מסכום ביטוח הדירה, לפי הנמוך מבין השניים, וזאת אף אם הפיצוי הכולל עולה על סכום ביטוח הדירה; תשלום בשל הוצאות שכר דירה לפי פסקה זו מותנה בהוכחה סבירה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן הוצא בפועל.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 782

הוספת סעיף 3א

3ב.  אי-תחולת ביטוח חסר

סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן – חוק חוזה הביטוח), לא יחול על פרק זה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 782

הוספת סעיף 3ב

פרק א'1 – ביטוח סכום נוסף בבית משותף

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 782

הוספת פרק א'1

פרק זה יחול רק אם צוין במפרט.

3ג.  מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף, אשר נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מסיכון רעידת אדמה כאמור בסעיף 2ט, בשיעור שאינו קטן מ-70% מסכום ביטוח הדירה, כנקוב במפרט, ועל פי קביעת שמאי מקרקעין, כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, או מהנדס רשוי, כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, לפי העניין, או אם בעקבות הנזק שנגרם כאמור ניתן צו הריסה לבית המשותף.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 782

הוספת סעיף 3ג

3ד.  חישוב הפיצוי

(א)  לאחר קרות מקרה ביטוח, תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי סכום הביטוח הנוסף שצוין במפרט, והכול בכפוף לאמור בסעיף 11.

(ב)  סכום הביטוח הנוסף יהיה בשיעור של 100% לפחות מסכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט הפוליסה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

הוספת סעיף 3ד

3ה.  אי-תחולת ביטוח חסר

סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

הוספת סעיף 3ה

פרק ב' – ביטוח התכולה

4.    התכולה

לענין פוליסה זו "תכולה" משמעה – כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט:

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

4. התכולה

לענין פוליסה זו "תכולה" משמעה – כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, למעט הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהינם חלק מהדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט:

א.    כלי רכב מנועיים, קאראוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס;

ב.    בעלי חיים;

ג.    ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מילווה;

ד.    חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם;

ה.    זהב, כסף או מתכת יקרה, כשהם במצב גלמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט;

ו.    (בוטלה);

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

ביטול פסקה 4(ו)

הנוסח הקודם:

ו. בולי הכנסה ובולי דאר שאינם חלק מאוסף בולים;

ז.    כלי נשק, תחמושת וחמרי נפץ;

ח.   כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות;

ט.   פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים;

י.    ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד, אלא אם כן צוין אחרת במפרט;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

י. ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד, אלא אם כן צוין אחרת במפרט;

יא.  (בוטלה);

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

ביטול פסקה 4(יא)

הנוסח הקודם:

יא. פריטים המוחזקים בקומיסיון;

יב.  שיקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה;

יג.   דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה; כיסוי לפי סעיף זה בעד דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יוגבל ל-2%מסכום ביטוח התכולה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

הוספת פסקה 4(יג)

5.    הגבלת אחריות המבטח לגבי פריטי תכולה מסוימים

אם לא צויינו במפרט במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגבי פריטי התכולה המנויים להלן, יהיו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק לגבי כל אחד מהם עד לסכומים אלה:

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

5. הגבלת אחריות המבטח לגבי פריטי תכולה מסוימים

אם לא צויינו במפרט במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגבי פריטי התכולה המנויים להלן, יהיו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק לגבי כל אחד מהם מוגבלים במסגרת סכום ביטוח התכולה כלהלן עד לסכומים אלה:

א.    כסף מזומן או תלושי קנייה – עד 0.5% מסכום ביטוח התכולה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

א. כסף מזומן או תלושי קנייה – עד 0.5% מסכום ביטוח התכולה;

ב.    כלי כסף – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

ב. כלי כסף – עד 10% מסכום ביטוח התכולה, ועד 5% לפריט;

ג.    פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך הסטורי, מדעי או אמנותי – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

ג. פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך הסטורי, מדעי או אמנותי – עד 10% מסכום ביטוח התכולה, ועד 5% לפריט;

ד.    (בוטלה);

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

ביטול פסקה 5(ד)

הנוסח הקודם:

ד. מערכות כלי אוכל – עד 5% מסכום ביטוח התכולה;

ה.    שטיחים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

ו.    פרוות – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

ז.    אוסף בולים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה;

ח.   אוסף מטבעות – עד 5% מסכום ביטוח התכולה;

ט.   תכשיטים וכלי זהב – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

ט. תכשיטים וכלי זהב – עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לפריט;

י.    שעוני יד – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

הוספת פסקה 5(י)

על סכומי הפריטים האמורים בפסקאות א עד י, אם הם במסגרת הגבול הנקוב בכל אחד מהם, לא יחול סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 783

הוספת סיפה

6.    מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים המפורטים להלן:

א.    אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;

ב.    התפוצצות או התלקחות;

ג.    רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

החלפת פסקה 6(ג)

הנוסח הקודם:

ג. סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם;

ד.    נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;

ה.    מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בני משפחתו;

ו.    פעולות זדון, למעט –

(1)  פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה;

(2)  פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם;

(3)  פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;

ז.    גניבה, שוד, פריצה או נסיון לבצעם, למעט:

(1)  כאשר הדירה אינה תפוסה;

(2)  תכולת עסק כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

(2) תכולת עסק כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד;

(3)  אם בוצעו בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

(3) ביצוע אם בוצעו בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;

(4)  תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה, בקומת גג או בקומת קרקע ושאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

(4) תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה, בקומת גג או בקומת קרקע ושאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה;

ח.   התקהלות אסורה והתפרעות;

ט.   רעידת אדמה, לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א; לעניין השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה ייחשבו כאירוע אחד;

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5574 מיום 13.1.1994 עמ' 495

ט. רעידת אדמה ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

החלפת פסקה 6(ט)

הנוסח הקודם:

ט. רעידת אדמה ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א;

י.    שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בפסקה ט;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

י. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בפסקה ט;

 מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה ז או על פריטי תכולה כאמור בסעיפים 5ט ו-5י, כולם או חלקם.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

החלפת הסיפה

הנוסח הקודם:

הכיסוי לפי סעיפים ו ו-ז לא ייכלל בפוליסה לגבי התכולה לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה, והדבר יצוין במפרט.

7.    סיכונים לא מכוסים

פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה:

א.    מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;

ב.    מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

ג.    קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית;

ד.    תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.

8.    כיסוי לחלק מהתכולה מחוץ לדירה

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

8. הרחבת כיסוי לחלק מהתכולה מחוץ לדירה

א.    בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ובני משפחתו, יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, כנגד הסיכונים הכלולים בפרק זה, למעט סיכון גניבה, אך לא בעת הימצאם ברכב כלשהו, או בעת הימצאם בחוץ לארץ.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

א. בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח וקרובים אחרים שלו, הגרים עמו בדירה דרך קבע ובני משפחתו, יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, כנגד הסיכונים הכלולים בפרק זה, למעט סיכון גניבה, אך לא בעת הימצאם ברכב כלשהו, או בעת הימצאם בחוץ לארץ.

ב.    הפיצוי לפי סעיף זה מוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה.

8א.  חישוב הפיצוי

(א)  תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק, ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח התכולה והכול בכפוף לאמור בסעיף 11 להלן; תגמולי הביטוח בשל אבדן או נזק לכמה פריטים לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט, אם נקוב, כסכום הביטוח של הפריטים.

(ב)  תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המבוטח, ככל האפשר, למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

(ג)   הפיצוי יכלול גם אבדן או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק ביתו של המבוטח בעת הימצאם בדירה בסכום שלא יעלה על 5% מסכום הביטוח לגבי התכולה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 784

הוספת סעיף 8א

8ב.  ביטוח חסר

היה בשעת כריתת חוזה הביטוח, סכום ביטוח התכולה נמוך משווי התכולה ב-15% לפחות, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי התכולה בעת כריתת החוזה; כל פריט שנקבע לו במפרט סכום ביטוח נפרד, כפוף לתנאי זה בנפרד; הוראות סעיף זה לא יחולו על גבולות האחריות שנקבעו בפוליסה או במקרה שבו סכום ביטוח התכולה נקבע בידי המבטח או מי מטעמו.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 785

הוספת סעיף 8ב

פרק ב'1 – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 785

הוספת פרק ב'1

פרק זה יחול רק אם צוין במפרט.

8ג.  מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בכפוף לגבולות האחריות הנקובים במפרט בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007, וגרם ל-

(1)  מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, לקוי נפשי או ליקוי שכלי;

(2)  נזק או אבדן לרכוש צד שלישי.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 785

הוספת סעיף 8ג

8ד.  טיפול בתביעות

(א)  המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי – חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור בסעיף קטן (ב), והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעיף; ואולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי צד שלישי.

(ב)  דרש צד שלישי מהמבטח תגמולי ביטוח כאמור בסעיף קטן (א), יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוך 7 ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו המבוטח על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך 30 ימים, ישלם המבטח לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, אם הוא חייב בתשלומם.

(ג)   המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח ייתן למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה של צד שלישי.

(ד)  במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת, והמכוסים לפי פרק זה של הפוליסה, יהיה המבטח רשאי לשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק זה, ולאחר תשלום כזה יהיה למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק זה, ולאחר תשלום כזה יהיה המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך, חוץ מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעות האמורות.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 785

הוספת סעיף 8ד

8ה.  כיסוי הוצאות משפט

במקרה של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פרק זה, יישא המבטח, בהוצאות משפט סבירות שבהן על המבוטח לשאת בשל חבותו, אף מעבר לגבול האחריות לפי פרק זה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 786

הוספת סעיף 8ה

8ו.   חריגים לחבות כלפי צד שלישי

המבטח לא יהיה אחראי לשפות את המבוטח בשל סכום שיושת עליו או שנשא בו אם עילתו נובעת מאחד מאלה:

(1)  חבות כלפי מועסקים שיש ביניהם ובין המבוטח יחסי עובד-מעביד;

(2)  נזק שנגרם לבני משפחתו של המבוטח או עובד משק ביתו של המבוטח;

(3)  חבות של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופן ישיר למקצועו או לעיסוקו של המבוטח, אלא אם כן צוין כיסוי לפעילות זו במפורש במפרט;

(4)  אחריותו המקצועית של המבוטח או אחריות הנובעת ממוצרים המיוצרים, מטופלים, משווקים או מתוחזקים בידי המבוטח במסגרת פעילות עסקית כלשהי;

(5)  רכב כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, מנוף, מכשיר הרמה, כלי טיס, כלי שיט, כלי ממונע המשמש לנסיעה;

(6)  שימוש בכלי נשק;

(7)  בעלי חיים שאינם חיות מחמד ביתיות, כלב מסוכן או מגזע מסוכן, כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;

(8)  שימוש בבריכת שחייה הכוללת מערכת סינון, ג'קוזי או סאונה חיצוניים למבנה הדירה, אלא אם כן צוין אחרת במפרט;

(9)  ביצוע עבודות בדירה בידי בעל מקצוע ומשך העבודות עולה על שבועיים ימים מיום תחילת העבודה בפועל;

(10) תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית משפט מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 786

הוספת סעיף 8ו

8ז.   אי-תחולת ביטוח חסר

סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 786

הוספת סעיף 8ז

פרק ג' – תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה

9.    דרכי הפיצוי

המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה:

א.    תשלום ערך האבדן או הנזק במזומן;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 786

א. תשלום ערך האבדן או הנזק במזומן;

ב.    תיקון הדירה או התכולה שאבדו או נזוקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האבדן או הנזק;

ג.    החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או נזוקו, ולגבי תכשיטים, בכפוף להסכמת המבוטח ובתנאי שניתן לזהותם או להחליפם בתכשיטים זהים.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 786

ג. החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או נזוקו, ולגבי תכשיטים, בכפוף להסכמת המבוטח ובתנאי שניתן לזהותם או להחליפם בתכשיטים זהים.

10.  (בוטל)

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 786

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. חישוב הפיצוי (ערך שיפוי)

א. תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרקים א' או ב' לפוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק, אולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח הדירה או התכולה, והכל בכפוף לסעיף 11 להלן; תגמולי הביטוח בשל אבדן או נזק לפריט או מספר פריטים לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט, אם נקוב, כסכום הביטוח של הפריט או הפריטים.

ב. תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המבוטח ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילמלא קרה מקרה הביטוח.

ג. תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק א' יכללו בכפוף לאמור בסעיף קטן א' גם:

(1) הוצאות בשל אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה מראש הסכמת המבטח בכתב לסוג ההוצאה האמורה ולסכומה;

(2) הוצאות לשם פינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים והביוב;

(3) (א) אובדן שכר דירה של הדירה או ההוצאות בשל שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד מבוצעות בדירה פעולות לתיקונה, שיפוצה ובנייתה מחדש, וכל עוד אין הדירה מתאימה למגורים;

(ב) הפיצוי לפי פסקת משנה (א) יחושב על פי שכר דירה מקובל עבור דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה מרבית של 6 חדשים החל ביום קרות מקרה הביטוח או בסכום מרבי שלא יעלה על 10% מסכום ביטוח הדירה, לפי הנמוך מבין השניים, וזאת אף אם הפיצוי הכולל עולה על סכום ביטוח הדירה; תשלום לפי פסקה זו מותנה בהוכחה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן מוצא בפועל;

(4) המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לפי פסקה (3) אם אי אפשר יהיה לקומם את הדירה מסיבה כלשהי.

ד. במקרה של תשלום תגמולי ביטוח לפי פרק ב', יכלול הפיצוי, לפי הענין גם אובדן או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק ביתו של המבוטח בעת הימצאם בדירה בסכום שלא יעלה על 5% מסכום הביטוח לגבי התכולה.

11.  הצמדת סכומי הביטוח

א.    סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח, למעט סכומי הביטוח לפי פרק א' שישתנו בהתאם לשינויים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – מדד תשומות הבנייה), שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין מדד תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 786

א. סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח, למעט סכומי הביטוח לפי פרק א' שישתנו בהתאם לשינויים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – מדד תשומות הבנייה), שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין מדד תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.

ב.    (בוטלה).

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

ביטול פסקה 11(ב)

הנוסח הקודם:

ב. לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה ותצוין במפרט, יוצמדו סכומי הביטוח למטבע חוץ מוסכם (להלן – המט"ח המוסכם) וישתנו בהתאם לשינויים בין שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.

ג.    אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למדד תשומות הבנייה, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיס להגדלה יהיה המדד או מדד תשומות הבנייה, לפי העניין, שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

ג. אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למט"ח המוסכם למדד תשומות הבנייה, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיס להגדלה יהיה המדד או שער המט"ח המוסכם מדד תשומות הבנייה, לפי העניין, שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה.

12.  הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח

א.    תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח, למעט תגמולי ביטוח לפי פרק א' שישתנו בהתאם לשינויים במדד תשומות הבנייה, שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין מדד תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

החלפת פסקה 12(א)

הנוסח הקודם:

א. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי שער מיום קרות מקרה הביטוח ועד למועד התשלום בפועל בשיטת ההצמדה הנקובה בפוליסה כאמור בסעיף 11, למעט אם צויינה במפורש שיטת הצמדה אחרת.

ב.    לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי הגדרת "הפרשי הצמדת וריבית" שבסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית), מתום 30 ימים מיום מסירת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות של בית המשפט לפי החוק האמור;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

החלפת פסקה 12(ב)

הנוסח הקודם:

ב. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח;

ג.    (בוטלה).

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

ביטול פסקה 12(ג)

הנוסח הקודם:

ג. לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן – חוק חוזה הביטוח) מתום שלושים ימים מיום הגשת התביעה.

13.  ערך כינון

א.    בקרות מקרה ביטוח לדירה או לתכולה יהיו תגמולי הביטוח, לפי ערך הכינון של הדירה או התכולה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר תועד בידי המבטח וצוין במפרט הפוליסה; לעניין זה, "כינון" – הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או שניזוק;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

החלפת פסקה 13(א)

הנוסח הקודם:

א. לפי בקשת המבוטח כפי שתירשם בהצעת הביטוח ותצוין במפרט, ובהסכמת המבטח, יפצה המבטח את המבוטח בקרות מקרה ביטוח לדירה או לתכולה, לפי ערך כינון.

לענין זה, "כינון" – הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.

ב.    תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנים בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק; לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיו תגמולי הביטוח בעדו לפי ערך שיפוי;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

ב. תשלום פיצוי תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנה מותנים בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק; לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיה הפיצוי יהיו תגמולי הביטוח בעדו לפי ערך שיפוי;

ג.    נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, לא יעלו תגמולי הביטוח המשולמים בשל אבדן או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו במפרט;

ד.    לא נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, אך נקבע במפרט כי תגמולי הביטוח יהיו לפי ערך כינון, ישולמו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינון;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

ד. לא נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, אך נקבע במפרט כי הפיצוי יהיה תגמולי הביטוח יהיו לפי ערך כינון, ישולמו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינון;

ה.    לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אבדן או נזק שנגרם לבגדים בלבד;

ו.    תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינון, או לפי שוויו כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח, לפי המוקדם משני התאריכים.

ז.    יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות האבדן או הנזק, ובכל מקרה יש להשלימו לגבי הדירה תוך 12 חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח ולגבי התכולה – תוך 90 ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח; באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות מסיבות שאינן תלויות במבוטח, תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך תיאום בין המבוטח למבטח.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

ז. יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות האובדן האבדן או הנזק, ובכל מקרה יש להשלימו לגבי הדירה תוך ששה 12 חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח ולגבי התכולה – תוך ששים 90 ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח; באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות מסיבות שאינן תלויות במבוטח, תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך תיאום בין המבוטח למבטח.

ח.   אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי הדירה, התכולה, או הפריט, לפי הענין.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

ח. אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי המבנה הדירה, התכולה, או הפריט, לפי הענין.

14.  תביעה לתגמולי ביטוח

א.    קרה מקרה ביטוח, יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו הדבר;

ב.    תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה תתועד אצל המבטח; אין באמור כדי למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

ב. כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה תוגש בכתב תתועד אצל המבטח; אין באמור כדי למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב;

ג.    על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל להשיגם;

ד.    המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו;

ה.    תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.

15.  הודעה למשטרה בפעולת זדון, פריצה, שוד או גניבה

על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו מפעולת זדון, פריצה, שוד או גניבה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

15. הודעה למשטרה בפעולת זדון, פריצה, שוד או גניבה

על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו ממעשה זדון, פריצה או גניבה וכן לעשות כמיטב יכולתו לגילוי המעורבים באותם מעשים מפעולת זדון, פריצה, שוד או גניבה.

16.  מציאת רכוש

א.    נמצא רכוש שנגנב בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו, יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כן ניזוק הרכוש שהוחזר;

ב.    נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, יודיע המבטח על כך למבוטח או להיפך; הרכוש שנמצא יעבור לבעלות המבטח אלא אם כן הודיע המבוטח למבטח בתוך 30 ימים מיום הודעת המבטח או המבוטח, לפי העניין, כי ברצונו לקבל את הרכוש שנמצא בתמורה להחזרת תגמולי הביטוח למבטח בתקופה האמורה.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 787

החלפת פסקה 16(ב)

הנוסח הקודם:

ב. נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, יעבור הרכוש לבעלות המבטח והרכוש לא יוחזר למבוטח ותגמולי הביטוח לא יוחזרו למבטח.

17.  מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת

א.    בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק או האבדן וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו;

ב.    שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו מהסכום הסופי שישולם למבוטח; חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או למדד תשומות הבנייה, לפי העניין, מיום תשלום המקדמה עד יום התשלום הסופי;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 788

ב. שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו מהסכום הסופי שישולם למבוטח; חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט"ח המוסכם או למדד תשומות הבנייה, לפי העניין, מיום תשלום המקדמה עד יום התשלום הסופי;

ג.    תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהגיש המבוטח תביעה בהתאם לסעיף 14(ב) לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 788

ג. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב שהגיש המבוטח תביעה בהתאם לסעיף 14(ב) לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

18.  החזרת סכומי הביטוח לקדמותם

(א)  לאחר תשלום תגמולי הביטוח למבוטח בשל מקרה ביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח;

(ב)  המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נוספים בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח; לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח לקדמותו יילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 788

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

18. החזרת סכומי הביטוח לקדמותם

א. במקרה של אבדן או נזק המכוסים לפי פוליסה זו והחזרת המצב לקדמותו, יוחזר סכום הביטוח אוטומטית לקדמותו כפי שהיה לפני קרות אותו מקרה ביטוח;

ב. לאחר תשלום תגמולי הביטוח ישלם המבוטח את דמי הביטוח תמורת השבת סכום הביטוח לקדמותו מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח; לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח לקדמותו ילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל.

19.  השתתפות עצמית

א.    בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע במפרט בעד כל תביעה;

ב.    אם נקבע סכום השתתפות עצמית לגבי מקרה ביטוח מסוים כאחוז מסכום הביטוח, יחושב סכום ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל פרק מפרקי הפוליסה;

ג.    בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים א ו-ב, בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרקים א' ו-ב' לפוליסה זו יחויב המבוטח בסכום אחד של השתתפות עצמית, שלא יעלה על הגבוה מבין הסכומים הקבועים במפרט.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 788

החלפת פסקה 19(ג)

הנוסח הקודם:

ג. סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תשלום תגמולי הביטוח.

20.  תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים

א.    דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו באופן ובמועדים שיפורטו במפרט;

ב.    לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הם סך כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח, הכול לפי הנקוב במפרט;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 788

החלפת פסקה 20(ב)

הנוסח הקודם:

ב. לענין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח וכן המסים וההיטלים, הכל לפי הנקוב במפרט;

ג.    לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח, יישא הסכום שבפיגור ריבית שנתית כקבוע בחוק פסיקת ריבית בהתאם לשינויים במדד, בין המדד שפורסם סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 788

החלפת פסקה 20(ג)

הנוסח הקודם:

ג. לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח, ישא הסכום שבפיגור ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, והפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד או בשער המט"ח המוסכם, לפי הענין, בין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע לתשלום לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל;

ד.    לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה;

ה.    אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח.

21.  גילוי ושינוי בענין מהותי

א.    פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח למבטח, בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה בידי המבטח, על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 788

א. פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח למבטח, בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה בידי המבטח, על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו;

ב.    ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה אצל המבטח, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם ענינים אלה:

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 788

ב. ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת בכתב בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה אצל המבטח, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם ענינים אלה:

(1)  לגבי הדירה: מען הדירה, ערך הדירה, סוג המבנה, חומר הבניה, מיקום הדירה בבנין, אמצעי בטיחות מכל סוג שהוא, גיל הדירה, גודל הדירה, מספר החדרים, מספר האנשים המתגוררים בה דרך קבע, תוספות ושינויים מיוחדים;

(2)  לגבי התכולה: תיאור הפריטים המרכיבים את התכולה, ערך התכולה, פירוט מוצרים חשמליים: סוגם, תוצרתם, גילם וערכם, ופירוט חפצי ערך;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 789

(2) לגבי התכולה: תיאור הפריטים המרכיבים את התכולה, ערך התכולה, פירוט מוצרים חשמליים: סוגם, תוצרתם, גילם וערכם, פירוט חפצי ערך כגון שטיחים, פרוות, תכשיטים, יצירות אמנות, מערכות אוכל וסכו"ם ואוספים ופירוט חפצי ערך;

(3)  לגבי הדירה והתכולה: נזקים שארעו בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים המכוסים על ידי פוליסה זו וכן פרטים על מבטחים קודמים שביטחו או סירבו לבטח את הדירה או התכולה בשלוש השנים האחרונות.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 789

(3) לגבי הדירה והתכולה: נזקים שארעו בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים המכוסים על ידי פוליסה זו וכן פרטים על מבטחים קודמים שביטחו או סירבו לבטח את הדירה או התכולה בשלוש השנים האחרונות.

ג.    לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים מהותיים, או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי, או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יפעל המבטח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח; אין בסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 789

ג. לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים מהותיים, או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי, או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח יפעל המבטח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח; אין בסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין;

ד.    המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בענין מהותי, מיד עם היוודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.

22.  ביטול הפוליסה

(א)  המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח;

(ב)  בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח בשל מרמה מצד המבוטח או בשל אי-גילוי נאות של פרטים שנשאל עליהם טרם הוצאת הפוליסה, ובלבד שהודעה על כך, שבה ייכללו הנימוקים לביטול, תישלח למבוטח בדואר רשום 30 ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח;

(ג)   הודיע מבוטח על ביטול הפוליסה כאמור בסעיף קטן א או הודיע מבטח על ביטול פוליסה כאמור בסעיף קטן ב, יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ-14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו; החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית, לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית;

(ד)  כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע תשלום דמי הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד החזרת דמי הביטוח; אם דמי הביטוח שולמו לשיעורין, ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לבין המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח;

(ה)  על אף האמור בסעיף זה, פוליסה משועבדת תתבטל 30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטול למוטב.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 789

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

22. ביטול הפוליסה

א. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך שבו תתבטל הפוליסה; במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו דמי ביטוח מחושבים לפי 10% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח לפי הפוליסה בתוקף, ובנוסף לזה תוספת כוללת של 10% מדמי הביטוח השנתיים, והיתרה תוחזר למבוטח;

ב. מבלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך בו תתבטל הפוליסה; במקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר ביטול הפוליסה;

ג. החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' ייעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הפוליסה; סכום ההחזר ייקבע לפי השינויים שחלו במדד, או בשער המט"ח המוסכם, מהמדד או משער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח ועד המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח;

ד. אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח, בעת החזר כאמור בסעיף קטן ב', את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת; התשלום יעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הפוליסה.

23.  (בוטל)

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 789

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

23. ביטוח חסר

א. היה בעת תחילת תקופת הביטוח סכום ביטוח הדירה או התכולה פחות משווים של הדירה או התכולה, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הדירה או התכולה בעת תחילת תקופת הביטוח; כל פריט שנקבע לו במפרט סכום ביטוח נפרד, כפוף לתנאי זה בנפרד;

ב. אם ערך הרכוש המבוטח עלה תוך תקופת הביטוח כתוצאה משיפורים או תוספות לרכוש המבוטח או כתוצאה מרכישת נכסים נוספים, יחושב שווי הרכוש המבוטח לצורך קביעת תגמולי הביטוח כאילו השיפור, התוספת, או הרכישה, לפי הענין, נעשו סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח.

24.  ביטוח כפל

א.    אם בוטחה הדירה או התכולה בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 789

א. אם בוטחה הדירה או התכולה בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, יודיע המבוטח על כך בכתב למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך;

ב.    בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח לחוד על מלוא הסכום, ובינם לבין עצמם יישאו הם בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 789

ב. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לחוד על מלוא הסכום, ובינם לבין עצמם יישאו הם בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

25.  החלפת דירה

א.    החליף המבוטח את הדירה בתוך תקופת הביטוח ועבר לדירה אחרת (להלן – הדירה החדשה) יוכל המבוטח, בהודעה למבטח ובהסכמתו, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לדירה החדשה והכיסוי בעבור הדירה והתכולה ימשיך להיות בתוקף בדירה החדשה בהתאם להודעת המבוטח ובהתאם לתנאי הפוליסה הקיימת; על אף האמור בסעיף קטן זה, הכיסוי בעד התכולה ימשיך להיות בתוקף בשתי הדירות לתקופה שלא תעלה על 3 ימים;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 789

א. החליף המבוטח את הדירה בתוך תקופת הביטוח ועבר לדירה אחרת (להלן – הדירה החדשה) יוכל המבוטח, בהודעה למבטח ובהסכמתו, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לדירה החדשה והכיסוי בעבור הדירה והתכולה ימשיך להיות בתוקף בדירה החדשה בהתאם להודעת המבוטח ובהתאם לתנאי הפוליסה הקיימת; על אף האמור בסעיף קטן זה, הכיסוי בעד התכולה ימשיך להיות בתוקף בשתי הדירות לתקופה שלא תעלה על 3 ימים;

ב.    עלה ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה על ערך הדירה או התכולה ביום המעבר לדירה החדשה יגדיל המבוטח בהתאם את סכומי הביטוח וישלם למבטח תוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד הגדלת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הגדלת סכומי הביטוח יעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 790

ב. עלה ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה על ערך הדירה או התכולה ביום המעבר לדירה החדשה יגדיל המבוטח בהתאם את סכום הביטוח סכומי הביטוח וישלם למבטח תוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד הגדלת סכום הביטוח סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הגדלת סכום הביטוח סכומי הביטוח יעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר;

ג.    ירד ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה מערך הדירה או התכולה ביום המעבר לדירה החדשה, יקטין המבוטח בהתאם לכך את סכומי הביטוח ויקבל מהמבטח בתוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד הקטנת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הקטנת סכומי הביטוח ייעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר;

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 790

החלפת פסקה 25(ג)

הנוסח הקודם:

ג. היה ערכה של הדירה החדשה נמוך מערך הדירה ביום המעבר, יקטין המבוטח את סכום הביטוח בעד הדירה החדשה ויקבל מהמבטח תוך 30 ימים מיום ההודעה על השוני בערכים, את הפרשי דמי הביטוח המגיעים לו באופן יחסי בעד הקטנת סכום הביטוח; חישוב הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבוטח ייעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר;

ד.    (בוטלה).

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 790

ביטול פסקה 25(ד)

הנוסח הקודם:

ד. היה שווי הדירה החדשה זהה לערך הדירה, ישלם המבוטח למבטח תוך 30 ימים מיום המעבר לדירה החדשה תשלומים לכיסוי הוצאות המבטח בעד העברת הכיסוי לפי פוליסה זו.

26.  תחלוף

א.    היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם;

ב.    המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח;

ג.    קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך;

ד.    הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחסי עבודה או בשל יחסי שוכר ומשכיר שביניהם ובתנאי שהשוכר והמשכיר ויתרו על זכות התחלוף האחד כלפי השני.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 790

ד. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם או יחסי עבודה או בשל יחסי שוכר ומשכיר שביניהם ובתנאי שהשוכר והמשכיר ויתרו על זכות התחלוף האחד כלפי השני.

27.  התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו תהיה בהתאם לתקופה שנקבעה בחוק חוזה הביטוח.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 790

27. התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח תהיה בהתאם לתקופה שנקבעה בחוק חוזה הביטוח.

28.  נזק תוצאתי

המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו.

29.  הודעות

(א)  הודעה של המבוטח או של המוטב, למבטח, תימסר למבטח בכתב לאחד מאלה:

(1)  מען משרדו של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח, למבוטח או למוטב, מזמן לזמן;

(2)  משרדו של סוכן הביטוח, הרשום בפוליסה – לפי מענו, כמפורט בה, או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח, למבוטח או למוטב מזמן לזמן.

(ב)  הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח יכול שתימסר בדרך אחרת מהאמור בסעיף קטן (א), שהמבטח יודיע עליה למבוטח או למוטב מזמן לזמן.

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 790

החלפת סעיף 29

הנוסח הקודם:

29. הודעות

א. הודעה של המבוטח למבטח תישלח למבטח בכתב לפי אחד המענים הבאים:

(1) מען משרדו של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח, בכתב, למבוטח, מזמן לזמן;

(2) משרדו של סוכן הביטוח הרשום בפוליסה - לפי מענו, כמפורט בה או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח, בכתב, למבוטח מזמן לזמן;

ב. הודעה של המבטח למבוטח תישלח בכתב לפי המען הרשום במפרט או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבוטח, בכתב למבטח, מזמן לזמן.

ז' בניסן תשמ"ו (16 באפריל 1986)                                      יצחק מודעי

                                                                                                               שר האוצר

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4932 מיום 15.5.1986 עמ' 882.

תוקנו ק"ת תשנ"ד מס' 5574 מיום 13.1.1994 עמ' 494 – תק' תשנ"ד-1994; $$$ ר' תקנה 3 לענין תחולה.

3. תקנות אלה יחולו על פוליסות לביטוח דירה ותכולתה בחוזי ביטוח שנכרתו ביום י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1994) או אחריו. ###

ק"ת תשע"ה מס' 7483 מיום 27.1.2015 עמ' 780 – תק' תשע"ה-2015; ר' תקנה 9 לענין תחילה ותחולה.

9. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן והן יחולו על חוזי ביטוח שייכנסו לתוקף במועד התחילה או לאחריו.