נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפסיכולוגים (ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי), תש"ם-1979

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – פסיכולוגים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – פסיכולוגים

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ייחוד פעולות

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


תקנות הפסיכולוגים (ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי), תש"ם-1979*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(א)(3) לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977, ולאחר התייעצות במועצת הפסיכולוגים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "פסיכולוג חינוכי" - כמשמעותו בתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), תשל"ט-1979;

           "מערכת חינוכית" - מוסדות חינוך לגיל הרך, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, בתי ספר חינוכיים וחינוך מיוחד.

ייחוד פעולות

2.    לא יכריע פסיכולוג בבעיות של תלמיד במערכת חינוכית הכרוכות ביחסי הגומלין של התלמיד והמערכת החינוכית, אלא אם הוא פסיכולוג חינוכי.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.

כ"ג בחשון תש"ם (13 בנובמבר 1979)                  אליעזר שוסטק

                                                                                                 שר הבריאות* פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4065 מיום 12.12.1979 עמ' 566.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות