נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הפרשנות [נוסח חדש]

דיני חוקה  – פרשנות ויסודות המשפט

תוכן ענינים

פרק ראשון:

Go

2

סעיף 1

פירושם של מונחים רווחים

Go

2

פרק שני:

Go

4

פרק שלישי:

Go

4

פרק רביעי:

Go

4

סעיף 16

התקנת תקנות

Go

4

סעיף 17

תחילת תקפן של תקנות בנות פעל תחיקתי

Go

4

פרק חמישי:

Go

5

סעיף 19

שימוש בסמכות בין נתינת חוק לתחילת תקפו

Go

5

פרק ששי:

Go

5

פרק שביעי:

Go

5

סעיף 42

זכויות המדינה שמורות

Go

6


פקודת הפרשנות [נוסח חדש]*

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

פרק ראשון: (בוטל)

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול פרק ראשון

הנוסח הקודם:

פרק ראשון: עקרונות כלליים

פירושם של מונחים רווחים (תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

1[1].    בפקודה זו, ובכל חיקוק שהוא בר-תוקף כיום, ובכל חיקוק שיינתן מכאן ואילך, יתפרשו כל מלה וניב שבסעיף זה כאמור בצדם להלן:

           "אדם" – לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם, בין שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים;

           "אניה" או "ספינה" – כל כלי המשמש בשיט ואינו מונע במשוטים או במשוטי-דחף בלבד;

           "בא כוח, או נציג, של היועץ המשפטי לממשלה" – פרקליט המדינה, משנהו או סגניו, פרקליטי מחוז או סגניהם, פרקליטי נפה וכל מי שהיועץ המשפטי הסמיכו להיות בא כוחו או נציגו;

           "ביטול", של דין – לרבות ביטולו של חלק ממנו, ולרבות הוראה שעל פיה או מכוחה חדל הדין או חלק ממנו להיות בר-תוקף;

           "בית" – לרבות כל בית, חלק מבית, וכל בנין או מבנה אחר, שאנוש דר בהם או תופש אותם, בזכות עצמו או בדרך אחרת, אם ביום ואם בלילה, או שנועדו לדירה או לתפישה כגון זו, ובין שכולם מעל לפני הקרקע ובין שכולם או מקצתם מתחת לפני הקרקע;

           "בית משפט" – כל בית משפט בן-סמך לשפוט בישראל;

           "בית משפט לערעורים אזרחיים" – בית המשפט העליון כשהוא יושב כבית משפט לערעורים אזרחיים;

           "בית משפט לערעורים פליליים" – בית המשפט העליון כשהוא יושב בדין כבית משפט לערעורים פליליים;

           "בכתב" – לרבות בדפוס, בליתוגרפיה, במכונת כתיבה, בצילום ובכל דרך אחרת של הצגת מלים או ספרות, או העתקתן, בצורה הנראית לעין;

           "דין" – לרבות כל אחד מאלה:

(1)   חיקוק;

(2)   אקט של הפרלמנט הבריטי או חלק ממנו, ודבר-המלך-במועצה או חלק ממנו, בין שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין שניתנו לאחריה, וכפי תקפם בארץ ישראל לפני הקמת המדינה או כפי תקפם במדינה;

(3)   צווים, תקנות, כללים, חוקי עזר, מינשרים, הוראות, הודעות וכל מסמך אחר, שניתנו מכוח "דין" כמשמעותו בפסקה (2) של הגדרה זו, בין לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין לאחריה, ואינם בגדר חיקוקים, וכפי תקפם בארץ ישראל לפני הקמת המדינה או כפי תקפם במדינה;

(4)   דינים עותומניים, דינים דתיים בין שבכתב ובין שבעל-פה, דיני המשפט המקובל ועקרוני היושר של אנגליה, כפי תקפם בארץ ישראל לפני הקמת המדינה או כפי תקפם במדינה;

           "הצהרה בשבועה" – לרבות מסמך שבאו עליו הן-צדק או הצהרה מפי אדם שהותרו לו, על פי דין, הן-צדק או הצהרה במקום שבועה;

           "חוק" – דבר חקיקה של הכנסת ולרבות כל פקודה; אולם מקום שהמלה "חוק" באה בחיקוק שניתן לפני פרסום הנוסח החדש לפקודה זו, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא הנוסח החדש;

(תיקון מס' 6) תשכ"ו-1966

           "חטא" – עבירה שדינה מאסר של לא יותר מחודש, ואם דינה קנס בלבד – קנס של לא יותר ממאתיים לירות;

מיום 13.6.1963

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ג מס' 394 מיום 13.6.1963 עמ' 84 (ה"ח 522)

"חטא" – עבירה שדינה מאסר עד שבוע ימים, ואם דינה קנס בלבד – קנס עד חמש לירות שבעים וחמש לירות.

מיום 29.7.1966

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ו מס' 481 מיום 29.7.1966 עמ' 64 (ה"ח 674)

החלפת הגדרת "חטא"

הנוסח הקודם:

"חטא" — עבירה שדינה מאסר עד שבוע ימים, ואם דינה קנס בלבד — קנס עד שבעים וחמש לירות.

           "חיקוק" – כל חוק וכל תקנה בין שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין שניתנו לאחריה; אולם מקום שהמלה "חיקוק" באה בפקודה או בתקנה שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא פקודה זו;

           "חתימה", באדם שאינו יכול לכתוב שמו – לרבות "סימן";

           "ייבוא" – הבאה או גרם הבאה לישראל, בים, ביבשה או באוויר;

           "יורד ים" – לרבות כל אדם העובד בספינה או המועסק בה בכל תפקיד שהוא, חוץ מקברניט ומנווט וחוץ מחניך הקשור בחוזה ורשום כראוי;

           "ייצוא" – הוצאה או גרם הוצאה מישראל, בים, ביבשה או באויר;

           "ישראל" או "המדינה" – לרבות מימי חופין שלה;

           "כלי טיס" – כל מכונת טיס, דאון, ספינת-אויר או כדור פורח, בין מחובר ובין שאינו מחובר;

           "כלי שיט" – אניה, ספינה, סירה, אסדה וכל כלי אחר העשוי לשוט;

           "לירה" – לירה ישראלית;

           "מדפיס ממשלתי" – המדפיס הממשלתי של ישראל, ולענין חיקוק או לענין מסמך של המדינה - אף כל מדפיס אחר שהממשלה הרשתה אותו, דרך כלל או במיוחד, להדפיס אותו חיקוק או מסמך, וכל חיקוק או מסמך כאמור הנחזה כנדפס על ידי המדפיס הממשלתי או על ידי מדפיס אחר שהורשה לכך כאמור, יראוהו כאילו נדפס כך אם לא הוכח היפוכו של דבר;

           "מזכיר הממשלה" – הפקיד שנתמנה על ידי הממשלה להיות מזכיר הממשלה;

           "מודעה לרבים" – הודעה של הממשלה, או מטעמה, שאינה בת-פעל תחיקתי ונתפרסמה ברשומות;

           "מחוז" – אחד המחוזות המינהליים ששטח המדינה מחולק להם על פי חיקוק;

(תיקון מס' 9) תשל"א-1971

           "מיטלטלין" או "טובין" – נכסים מוחשיים, חוץ ממקרקעין; אולם מקום שהמלה "מיטלטלין" או "טובין" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת חוק המיטלטלין, תשל"א-1971, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אילולא החוק האמור;

מיום 1.1.1972

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"א מס' 636 מיום 6.8.1971 עמ' 186 (ה"ח 882)

החלפת הגדרת "מיטלטלין" או "טובין"

הנוסח הקודם:

"מיטלטלין" או "טובין"- — כל נכס למינהו, חוץ ממקרקעין.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1956

           "מימי חופין" – כל חלק מן הים הפתוח שעל חופי המדינה, המצוי בתחום ששה מילין ימיים מנקודת שפל המים שבחוף;

מיום 2.11.1956

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 208 מיום 2.11.1956 עמ' 2 (ה"ח 275)

"מימי חופין" – כל חלק מן הים הפתוח שעל חופי המדינה, המצוי בתחום שלושה מילין ימיים ששה מילין ימיים מנקודת שפל המים שבחוף;

           "מכר" – לרבות חליפין, מיר, הצעה למכירה או הצגה למכירה;

           "מנדט" – המנדט על ארץ ישראל שמועצת חבר הלאומים אישרה אותו והגדירה תנאיו ביום עשרים וארבעה ביולי 1922;

           "מנשר" או "אכרזה" – מנשר או אכרזה שניתנו מאת הממשלה או על פיה;

           "מסירה לדין" – החלטה להעמיד לדין על פי כתב אישום;

           "מפקד", בכלי טיס – מי שבידו אותה שעה השליטה על כלי טיס או מי שממונה עליו אותה שעה;

           "מפקח כללי של המשטרה" – לרבות סגן המפקח הכללי של המשטרה;

(תיקון מס' 8) תשכ"ט-1969

           "מקרקעין" – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה; אולם מקום שהמלה "מקרקעין" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא החוק האמור;

מיום 1.1.1970

תיקון מס' 8

ס"ח תשכ"ט מס' 575 מיום 27.7.1969 עמ' 280 (ה"ח 612)

החלפת הגדרת "מקרקעין"

הנוסח הקודם:

"מקרקעין" — קרקע מכל סוג ומכל צורת החזקה, וכל בנין, עץ או דבר אחר המחובר לקרקע, וכל חלק של ים, של חוף או של נהר, וכל זכות, טובת הנאה או שעבוד הנאה בקרקע או במים או מעליהם.

           "נציב בתי הסוהר" – לרבות סגן נציב בתי הסוהר;

           "נקבע" – נקבע בחוק שבו מצויה מלה זו או בתקנות שניתנו לפיו;

           "עבור" או "הפר", לענין דרישה או תנאי שנקבעו בחיקוק, או בכל היתר, רשיון או הרשאה אחרת, שניתנו לפי חיקוק – אף אי-קיום במשמע;

           "עבירה" – מעשה, נסיון או מחדל, שדינם ענישה;

           "עובד ציבורי" או "משרד ציבורי" – לרבות כל עובד או משרד שהוטלו עליהם תפקידים בעלי אופי רשמי, או הממלאים תפקידים כאלה, בין שהם נתונים לפיקוחה הישיר של ממשלה ובין אם לאו;

           "עוון" – עבירה שהיא חמורה מחטא וקלה מפשע;

           "עונש", לענין עבירה – קנס, מאסר או כל ענישה אחרת;

           "פרק" – פרק של החיקוק שבו מצויה מלה זו; הוא הדין לגבי "חלק" "סימן" ,סעיף" ו"תוספת", הכל לפי הענין; "סעיף קטן" – סעיף קטן של הסעיף בו מצויה מלה זו;

           "פקודה" – כל פקודה שניתנה מאת מועצת המדינה הזמנית וכל פקודה שניתנה כדין בארץ ישראל לפני הקמת המדינה, ופקודה זו בכלל; אולם מקום שהמלה "פקודה" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת תקפה של פקודה זו, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא פקודה זו;

           "פשע" – עבירה שדינה, אף באין הוכחה על חיוב קודם בדין, מוות או מאסר שלמעלה משלוש שנים;

           "צוואה" – לרבות סמפון צוואה;

           "צוות" –

(1)   לענין כלי שיט – קברניט, חובל, נווט, מכונאי, מסיק, עובד הסיפון וכל העוסק בהשטת כלי השיט וכל המשרתו;

(2)   לענין כלי טיס – מפקד, טייס, נווט, מהנדס טיס וכל העוסק בהטסת כלי הטיס וכל המשרתו;

           "קונסול" או "נציג קונסולרי" – קונסול כללי, קונסול, סגן קונסול וכל המוסמך אותה שעה למלא תפקידו של אחד מאלה, וכן סוכן קונסולרי.

           "קברניט" – מי שבידו השליטה על ספינה או על אניה, או מי שממונה עליה אותה שעה להוציא נווט ורב חובל-נמל;

           "רופא ממשלתי" – רופא בשירות המדינה;

           "רופא מוסמך" – אדם הרשום בישראל כרופא לפי הדין הנוהג אותה שעה בענין רישום רופאים;

           "רחוב" או "דרך" – לרבות כביש, שדרה סמטה, משעול לרוכבים או לרגלים, ככר, חצר, טיילת, מבוי, מפלש וכל מקם פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו;

           "רשום" לענין מסמך – רשום לפי הדין החל על רישום אותו מסמך;

           "רשות מקומית" – עיריה, מועצה מקומית או רשות כיוצא באלה, שנתכוננו בכוח חוק בר-תוקף אותה שעה, הקובע הוראות בדבר הקמת רשויות של שלטון מקומי;

           "שבועה" – לרבות הן-צדק והצהרה מפי אדם שהותרו לו, על פי דין, הן-צדק או הצהרה במקום שבועה;

           "שוטר" – כל הנמנה עם חיל המשטרה; ו"קצין משטרה גבוה" – כל קצין משטרה בדרגת עוזר מפקד מחוז ומעלה;

           "שופט", לענין שופטי בית המשפט העליון – אף נשיא בית המשפט העליון במשמע; ולענין שופטי בתי המשפט המחוזיים – אף הנשיאים והנשיאים התורנים במשמע;

           "שופט שלום" – מי שבידו כתב מינוי להיות שופט שלום;

           "שכירות" – לרבות שכירות משנה;

           "שנה" ו"חודש" – למנין הלוח הגריגוריאני;

           "שנת כספים" – שנים עשר החדשים המסתיימים בשלושים ואחד במרס של כל שנה;

           "תחילה"", לענין חיקוק – זמן תחילת תקפו;

           "תפישה", לענין מקרקעין – לרבות השימוש, הדירה, ההחזקה או ההנאה שלא כעובד וכפקיד בלבד ולשם השגחה או שמירה בלבד;

           "תקנה" – תקנה, כלל, חוק עזר, מנשר, אכרזה, צו, הוראה, הודעה, מודעה, או מסמך אחר, שניתנו מאת כל רשות בארץ ישראל או בישראל, בין לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין לאחריה, מכוח חוק, או מכוח אקט של הפרלמנט הבריטי או מכוח דבר-המלך-במועצה, לרבות צו, הוראה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שניתנו על יסוד תקנה, כלל או חוק עזר כאמור; אולם מקום שהמלה "תקנה" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת תקפה של פקודה זו, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא פקודה זו;

           "תקנות סדרי הדין", לענין כל בית משפט – כללים לנוהג ולסדרי הדין באותו בית משפט, שנקבעו על ידי רשות המוסמכת אותה שעה להתקין תקנות או ליתן צווים.

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 1 למעט כאמור בסעיף 1 סיפה לחוק הפרשנות

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

2.    (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

מספר ומין

2. כל האמור בחיקוק בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר, אף מין נקבה במשמע; והוא כשאין באותו חיקוק הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף הענין, או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

3.    (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

"או" "אחר" "בדרך אחרת"

3. המילים "או", "אחר" או  "בדרך אחרת", כשהן באות בחיקוק ואין כוונה אחרת משתמעת- להבדיל הן באות ולא להקיש, אלא אם יש בצדן המלה "דומה" או מלה אחרת שמשמעה היקש.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

4.    (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

עובד ציבורי שכינוהו בתןאר משרתו

4. מקום שחיקוק מדבר בעובד ציבורי בנקיבת שם משרתו, הרי זה בא לרבות את העובד הממלא אותה שעה תפקידיה של אותה משרה או מקצת תפקידיה.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

5.    (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

חישוב הזמן

5. בחישוב הזמן לענין חיקוק ינהגו כאמור להלן, אם אין כוונה אחרת משתמעת:

(1) מקום שנקוב מספר ימים שעברו או שיעברו לאחר מעשה פלוני או אחר מאורע פלוני- יום המעשה או יום המאורע לא יבוא במזפר הימים.

(2) מקום שנקבעה תקופה, לא תופסק התקופה ולא תושפע מכוח העובדה שהיום האחרון לתקופה הוא יום מנוחה, פגרה או שבתון על פי הוראות חיקוק שהוא בר-תוקף אותה שעה, או יום מנוחה שלאחת העדות.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

6.    (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

מקום שלא נקבע זמן

6. מעשה שלא נקבע, או שלא ניתן, זמן לעשייתו, יש לעשותו בכל המהירות הראויה ולחזור ולעשותו כל אימת שנוצרו הנסיבות שנקבעו לעשייתו.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

7.    (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

מדידת מרחק

7. מדידת המרחק, לענין חיקוק, היא בקו ישר על פני מישור אפקי, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

8.    (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

מספרה של שורה

8. מקום שאוזכר בחיקוק מספרה של שורה בסעיף פלוני שבחיקוק פלוני, פירושו- אותה שורה בטופס הרשמי של אותו חיקוק שנדפס לאחרונה בשעה שניתן החיקוק שבו אוזכר המספר.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

9.    (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

הגדרות פירושן ותחולתן

9. (א) מלים וניבים שהוגדרו בחיקוק, ופקודה זו בכלל, משמעותם כהגדרתם כל עוד אין בגוף הענין, או בהקשר, דבר הסותר אותה משמעות או שאינו מתיישב עמה; וכל שינויי צורה דקדוקיים שלהם וכל ניב כיוצא בהם יתפרשו על דרך זו.

(ב) ניב שהוגדר בחוק והובא בתקנות שהותקנו לפי אותו חוק, משמעותו בתקנות כמשמעותו בחוק, כל עוד אין בגוף הענין, או בהקשר, דבר הסותר אותה משמעות או שאינו מתיישב עמה.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

פרק שני: (בוטל)

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול פרק שני

הנוסח הקודם:

פרק שני: שמם ותחילת תקפם של חיקוקים

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

10.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

הרגע לתחילת תקפו של חיקוק

10. מקום שתקפו של חיקוק או של חלק ממנו הוא מיום פלוני, תהא תחילת תקפו מיד עם צאת היום שקדם לאותו יום.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

11.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

הפותח והסוגר בכלל המובא

11. כל מקום בחיקוק המתאר או המציין קטע לש חיקוק, יתפרש כאילו הוא כולל את המלים, הסעיפים ושאר החלקים שאוזכרו כפותחים וכסוגרים לאותו קטע; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

פרק שלישי: (בוטל)

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול פרק שלישי

הנוסח הקודם:

פרק שלישי: ביטולים

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

12.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

ביטולו של חיקוק מבטל

12. בוטל חיקוק שהוא גופו מבטל דין שקדם לו, אין ביטול אחרון מחייה את הדין שבוטל קודם לכן, אלא אם הוספו בביטול האחרון מלים המחיות אותו דין.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

13.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

ביטול ותמורו

13. חיקוק שביטל דין וקבע תחתיו הוראות אחרות, הדין שבוטל יעמוד בתקפו עד תחילת תקפן של ההוראת שבאו תחתיו; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

14.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

פעלו של ביטול

14. (א) חיקוק שביטל הוראה של דין וחזר וחוקק אותה הוראה, בשינוייםאו בלי שינויים, כל מקום בחיקוק אחר המאזכר את ההוראה שבוטלה יתפרש כמאזכר את ההוראה שחזרו וחוקקה כאמור; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת

(ב) חיקוק המבטל דין אין כוחו של הביטול יפה-

(1) להחיות דבר שלא היה לו תוקף או קיום בשעה שהביטול נכנס לתקפו;

(2) להשפיע על פעולה קודמת של הדין המבוטל, או על מה שנעשה או נגרם כשורה לפי אותו דין;

(3) להשפיע על זכות או על זכות-יתר שנרכשה או שנולדה לפי הדין המבוטל, או על התחייבות או על חבות שחלו לפיו;

(4) להשפיע על עונש, על חילוט או על ענישה הצפויים בשל עבירה שנעברה על הדין המבוטל;

(5) להשפיע על חקירה, על הליך משפטי או על תרופה משפטית בענין זכות, זכות-יתר, התחייבות, חבות, עונש, חילוט או ענישה כאמור; ומותר לפתוח בחקירה או בהליך או בתרופה, או להמשיך בהם או לבצע אותם, ומותר להטיל את העונש, החילוט, או הענישה כאילו לא ניתן החיקוק המבטל;

והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

15.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

פעלו של ביטול חוק לגבי תקנות ומינויים

15. מיום תחילת תקפה של פקודה זו ואילך יהא נקוט כלל זה; מקום שחוק מבטל חוק וקובע תחתיו הוראות אחרות, כל תקנות שניתנו ומינויים שנעשו בכוחו של החוק המבוטל, והיה להם תוקף בשעת הביטול, יעמדו בתקפם, במידה שאינם סותרים את הוראות החוק המבטל, עד שיבוטלו או עד שיוחלפו בתקנות שניתנו ובמינויים שנעשו לפי החוק המבטל; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

פרק רביעי: (בוטל)

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול פרק רביעי

הנוסח הקודם:

פרק רביעי: תקנות

התקנת תקנות

16.   מקום שהחוק מעניק לרשות את הסמכות להתקין תקנות, יהיו ההוראות הבאות חלות לגבי התקנתן וכוח פעולתן של תקנות אלו, אם אין כוונה אחרת משתמעת –

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

(1)   (בוטל).

(תיקון מס' 13) תשנ"ד-1994

(2)   (נמחק).

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

(3)   (בוטל).

(4)   לא תהא תקנה סותרת הוראותיו של כל חוק;

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

(5)   (בוטל).

מיום 4.1.1961

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"א מס' 323 מיום 4.1.1961 עמ' 18 (ה"ח 434)

(2) מותר לקבוע בתקנות, כי כל העובר על הוראה מהוראותיהן, יהא צפוי לקנס שנקבע בתקנות או לתקופת מאסר שנקבעה בהן או לשני הענשים כאחד, ובלבד שהקנס לא יעלה על חמישים לירות חמש מאות לירות ותקופת המאסר לא תעלה על ששה חדשים; והוא כשאין באותו חוק הוראה אחרת;

מיום 8.2.1980

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ם מס' 959 מיום 8.2.1980 עמ' 61 (ה"ח 1414)

(2) מותר לקבוע בתקנות, כי כל העובר על הוראה מהוראותיהן, יהא צפוי לקנס שנקבע בתקנות או לתקופת מאסר שנקבעה בהן או לשני הענשים כאחד, ובלבד שהקנס לא יעלה על חמש מאות לירות עשרת אלפים לירות ותקופת המאסר לא תעלה על ששה חדשים; והוא כשאין באותו חוק הוראה אחרת;

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 16 למעט פסקאות 16(2) ו-16(4)

הנוסח הקודם:

(1) הרשות שהתקינה את התקנה רשאית לתקנה, לשנותה, להפסיקה לשעה או לבטלה באותה דרך שהתקינה אותה;

(2) מותר לקבוע בתקנות, כי כל העובר על הוראה מהוראותיהן, יהא צפוי לקנס שנקבע בתקנות או לתקופת מאסר שנקבעה בהן או לשני הענשים כאחד, ובלבד שהקנס לא יעלה על עשרת אלפים לירות ותקופת המאסר לא תעלה על ששה חדשים; והוא כשאין באותו חוק הוראה אחרת;

(3) היתה הסמכות נתונה להתקין תקנות גם למטרה כללית גם למטרות מיוחדות הנגררות עמה, אין פירוט המטרות המיוחדות בא לגרוע מכללותה של הסמכות הנתונה לגבי המטרה הכללית;

(4) לא תהא תקנה סותרת הוראותיו של כל חוק;

(5) כל מקום בתקנות שנאמר בו "החוק " או "הפקודה" יש לקראו ולפרשו כמתכוון לחוק או לפקודה שהעניקו את הסמכות להתקין אותן תקנות.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ב מס' 1053 מיום 21.6.1982 עמ' 172 (ה"ח 1580)

(2) מותר לקבוע בתקנות, כי כל העובר על הוראה מהוראותיהן, יהא צפוי לקנס שנקבע בתקנות או לתקופת מאסר שנקבעה בהן או לשני הענשים כאחד, ובלבד שהקנס לא יעלה על עשרת אלפים לירות  הקנס הקבוע בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ותקופת המאסר לא תעלה על ששה חדשים; והוא כשאין באותו חוק הוראה אחרת;

מיום 22.9.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 358 (ה"ח 2098)

מחיקת פסקה 16(2)

הנוסח הקודם:

(2) מותר לקבוע בתקנות, כי כל העובר על הוראה מהוראותיהן, יהא צפוי לקנס שנקבע בתקנות או לתקופת מאסר שנקבעה בהן או לשני הענשים כאחד, ובלבד שהקנס לא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ותקופת המאסר לא תעלה על ששה חדשים; והוא כשאין באותו חוק הוראה אחרת;

תחילת תקפן של תקנות בנות-פעל תחיקתי

17.   תקנות בנות-פעל תחיקתי יפורסמו ברשומות, ותחילת תקפן ביום פרסומן, אם אין הוראה אחרת בענין זה.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

18.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

מעשה על-פי תקנה כמעשה על-פי החוק

18. הותקנה תקנה לפי סמכות שניתנה בחוק- כל מעשה שנעשה על פיה או בכוחה או אגב ביצועה, יראוהו כאילו נעשה על פי אותו חוק או בכוחו או אגב ביצועו, או בתוקף הסמכויות האמורות בו או אגב ביצוען.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

פרק חמישי: (בוטל)

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול פרק חמישי

הנוסח הקודם:

פרק חמישי: סמכויות

שימוש בסמכות בין נתינת חוק לתחילת תקפו

19.   חיקוק שאין תחילת תקפו עם נתינתו, והוא מעניק סמכות להתקין תקנות או לעשות מינוי או כל דבר למען מטרת החיקוק, אפשר להשתמש באותה סמכות – אם אין כוונה אחרת משתמעת – בכל שעה לאחר נתינתו של החיקוק, במידה שהדבר נראה דרוש או ראוי כדי להפעיל את החיקוק ביום תחילת תקפו; ואולם כל תקנה וכל מינוי וכל דבר שנעשו בכוח אותה סמכות לא יהיה להם תוקף עד יום תחילת תקפו של החיקוק, אלא אם היתה כוונה אחרת משתמעת מתוך החיקוק, או אם היו התקנה, המינוי או הדבר דרושים להפעלת החיקוק.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

20.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

שימוש בסמכות ומילוי חובה

20. סמכות שניתנה בחיקוק, או חובה שהוטלה בו, אפשר להשתמש ולחזור ולהשתמש באותה סמכות, ויש למלא ולחזור ולמלא אותה חובה, מזמן לזמן, ככל שיידרש לפי הנסיבות; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

21.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

שימוש בסמכות שניתנה לנושא משרה

21. סמכות שניתנה בחיקוק לנושא משרה פלונית, באשר הוא נושא אותה משרה, וכן חובה שהוטלה בדרך זו, יהא מוסמך או מחוייב, כאמור, מי שנושא אותה שעה את המשרה או ממונה לפעול במקומו; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

22.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 22

הנוסח הקודם:

המוסמך למנות מוסמך להשעות ולהעביר

22. הרשות שהוסמכה על פי חיקוק לעשות מינוי, תהא מוסמכת גם להעביר או להשעות מתפקידו, ולשוב ולמנות או להחזיר לתפקידו, כל אדם שנתמנה אגב שימוש בסמכות זו; והוא כשאין כוונה אחרת המשתמעת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

23.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

סמכות למנות ממלא מקום זמני

23. ניתנה סמכות על פי חיקוק לעובד ציבורי, או הוטלה עליו חובה כאמור, ומשרתו של אותו עובד ציבורי פנויה מכל סיבה שהיא, או שנבצר ממנו תקופה מסויימת להשתמש בסמכותו או למלא חובתו משום שהוא נעדר או נטול-כושר מחמת מחלה או מחמת סיבה אחרת, רשאית הממשלה להורות, כי אדם פלוני או עובד ציבורי נושא משרה פלונית יוסמך בסמכות האמורה או תוטל עליו החובה האמורה; ומשניתנה הוראה זו, יהיו אותו אדם, או אותו עובד ציבורי, מוסמך או מחוייב, כאמור, כל אותה תקופה, בכפוף לכל תנאי או סייג שתורה עליהם הממשלה.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

24.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

סמכות למנות יושב ראש

24. הממשלה או עובד ציבורי או גוף ציבורי, שהוסמכו על פי חיקוק למנות מועצה, בית דין, ועדה, ועד אז כל גוף כיוצא באלה, מוסמכים למנות להם יושב ראש; והוא כשאין הוראה אחרת בענין זה.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

25.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

סמכות למנות בנקיבת שם המשרה

25. הממשלה או עובד ציבורי או גוף ציבורי שהוסמכו על פי חיקוק למנות אדם כחבר לאחד הגופים הנקובים בסעיף 24, או להסמיך אדם, או להטיל עליו חובה, רשאים הם לעשות כן אם בנקיבת שמו של אדם ואם בנקיבת שם משרתו; ומשמעו כן, או מן היום שקבעו לכך, יהא אותו אדם, או הנושא אותה משרה, ממונה או מוסמך או מחוייב, כאמור, הכל לפי הענין.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

26.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

פירושו של מתן סמכות

26. אדם שניתנה לו לפי חיקוק, הסמכות לעשות דבר או לכפות עשייתו, נתונות לו ממילא גם כל הסמכויות הדרושות, במידה המתקבלת על הדעת כדי לאפשר לו את העשיה או כפיית העשיה.

(תיקון מס' 7)  תשכ"ח-1968

27.   (בוטל).

מיום 21.8.1968

תיקון מס' 7

ס"ח תשכ"ח מס' 540 מיום 21.8.1968 עמ' 232

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

סמכות הממשלה לאצול מכוחה

27. מקום שחיקוק נותן לממשלה סמכות, או מטיל עליה חובה, רשאית היא- אם אין דין האוסר במפורש על כך- למלא ידו של אדם פלוני, או של הנושא משרה פלונית, להשתמש מטעמה באותה סמכות, או למלא מטעמה אותה חובה, בכפוף לכל תנאי או סייג שתורה עליהם; ומשעשתה כן, או מן היום שקבעה לכך, יהיה האדם שמילאה ידו מוסמך או מחוייב כאמור; אלא ששום דבר שנאמר כאן אינו בא להתיר לממשלה למלא ידי אדם להתקין תקנות בנות- פעל תחיקתי על יסוד הסמכות שניתנה לה בחיקוק להתקין תקנות כאלה.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

פרק ששי: (בוטל)

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול פרק ששי

הנוסח הקודם:

פרק ששי: עבירות ועונשין

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

28.   (בוטל).

מיום 17.9.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 238 (ה"ח 179)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

עונש שנקבע בחיקוק משמעו העונש המכסימלי

28. מקום שחיקוק קובע עונש בעד עבירה על אותו חיקוק- פירוש הדבר, כי העבירה תגרור אחריה, לאחר הרשעה, כל עונש שאינו עולה על הקבוע באותו חיקוק, אם אין בחיקוק הוראה אחרת בענין זה; אין הוראות סעיף זה חלה על עונש שנאמר בו שיש לבצעו בדרך תובענה אזרחית.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

29.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 29

הנוסח הקודם:

אגרה, קנס וחילוט

29. (א) מקום שחיקוק מחייב אדם בתשלום היטל או אגרה בעד דבר שנעשה, או מסמך שניתן, על ידי עובד ציבורי או משרד ציבורי, או בעד חתימה שחתמו, או בעד חותם שטבעו, על מסמך, וכן מקום שבית משפט או רשות אחרת שהוסמכה כדין פסקו לחייב אדם בתשלום סכום כסף או בחילוט סכום כסף- ישולמו הכספים לאוצר המדינה; והוא כשאין הוראה אחרת מפורשת או משתמעת; ומקום שהיטל או אגרה כאלה, או עמלה, בעד קבלת כסף או בעד שימת יד עליו או בעד מימושו או בעד הטיפול בו בכל דרך אחרת, משתלמים לעובד ציבורי או למשרד ציבורי, יהיו אותו עובד או אותו משרד חייבים- אם אין הוראה אחרת מפורשת או משתמעת מן ההקשר- לשלמם לאוצר המדינה או ליתן עליהם חשבון  לממשלה במועדו.

(ב) מקום שבית משפט, או רשות אחרת מוסמכת כדין, פסקו על פי חיקוק, לחלט דבר פלוני- בין שיש בו רוח חיים ובין שאין בו- יחולט הדבר למדינה, אם אין הוראה אחרת מפורשת או משתמעת מן ההקשר, או אם לא פורש בדין, שהדבר יחולט לאדם פלוני; ואם ציוותה רשות מוסמכת למכור את הדבר, תהא הכנסתו הנקיה לאוצר המדינה, אם אין הוראה אחרת מפורשת או משתמעת מן ההקשר.

(ג) שום דבר האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכוחה של הוראה בחיקוק, המזכה אדם לקבל כל חלק מקנס או מחילוט או מפדיונו של חילוט, או המתירה לרשות ליתן לאדם חלק כאמור.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

30.   (בוטל).

מיום 17.9.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 238 (ה"ח 179)

ביטול סעיף 30

הנוסח הקודם:

קביעת עונש אינה מוציאה תובענה אזרחית

30. קביעת עונש בחיקוק אינה פוטרת מאחריות לתשלומי נזק לאדם שנפגע, אלא אם יש הוראה מפורשת אחרת.

(תיקון מס' 5) תשכ"ה-1965

31.   (בוטל).

מיום 15.1.1966

תיקון מס' 5

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 182 (ה"ח 548)

ביטול סעיף 31

הנוסח הקודם:

עבירה לפי כמה דינים

31. מעשה או מחדל שהם עבירה לפי שני חיקוקים או יותר, או לפי חיקוק ולפי כל דין אחר, צפוי העבריין- אם אין כוונה אחרת משתמעת- להיות מואשם ונענש עליהם לפי כל אחד ואחד מן החיקוקים או מן הדינים האמורים, אך אין להענישו פעמיים על אותה עבירה.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

פרק שביעי: (בוטל)

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול פרק שביעי

הנוסח הקודם:

פרק שביעי: שונות

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

32.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 32

הנוסח הקודם:

הנוסח המכריע

32. מקום שיש סתירה בין הנוסח העברי של חיקוק  או של מודעה לרבים לבין תרגומם הלועזי הרשמי- הנוסח העברי יכריע; ואולם מקום שיש סתירה בין הנוסח האנגלי לבין נוסח אחר של כל חיקוק שניתן לפני הקמת המדינה ולא הוצא בנוסח חדש, לפי סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, הנוסח האנגלי יכריע.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

33.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 33

הנוסח הקודם:

הדין הוא כמפורסמות

33. כל דין הוא כמפורסמות שאינן צריכות ראיה, אם אין הוראה אחרת מפורשת בשום דין.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

34.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 34

הנוסח הקודם:

רשומות ראיה לכאורה

34. טופס של רשומות שיש בו הודעה על מינוי, או שיש בו מנשר, אכרזה או מודעה לרבים, ישמש, בכל בית משפט ולכל ענין, ראיה לכאורה על תכנם, ועל המינוי- שנעשה כראוי, ועל המנשר או האכרזה או המודעה לרבים- שניתנו כראוי, והוא הדין בטופס של מנשר או אכרזה או מודעה לרבים שנדפס על ידי המדפיס הממשלתי; אין הוראת סעיף זה גורעת מהוראות סעיף 33.

(תיקון מס' 7)  תשכ"ח-1968

35.   (בוטל).

מיום 21.8.1968

תיקון מס' 7

ס"ח תשכ"ח מס' 540 מיום 21.8.1968 עמ' 232

ביטול סעיף 35

הנוסח הקודם:

הודעה על מסמך של המשטרה

35. מקום שניתנה לממשלה הסמכות להתקין תקנות או לאשרן או להסכים להתקנתן, תהא חתימתו של מזכיר הממשלה על התקנות שהותקנו או על אישורן או על ההסכמה להתקנתן, הכל לפי הענין, מספקת לכך, אם אין הוראה אחרת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

36.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 36

הנוסח הקודם:

מסירה על ידי הדואר

36. מקום שחיקוק מתיר או מחייב למסור מסמך על ידי הדואר,  בין שנאמר בו "מסור" "נתון" או "שלוח" ובין שנאמר בו כל ביטוי אחר, רואים את המסירה- אם אין הוראה אחרת משתמעת- כמבוצעת, אם נמסר לדואר מכתב המכיל  את המסמך, והכתובת על המכתב היתה כשורה, ודמי המשלוח שולמו מראש; ורואים את המסמך כנמסר בשעה שבה היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

37.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 37

הנוסח הקודם:

כוחו של הרוב

37. כל דבר שעשייתו מוטלת על מספר בני אדם שהם יותר משנים- עשייתו כשרה אם נעשה בידי רובם; והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

38.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 38

הנוסח הקודם:

חלוקת חיקוק

38. חיקוק המחולק לחלקים, לפרקים, לסימנים, לכותרות או לפי כל חלוקה אחרת- עצם החלוקה ופרטיה יש ליתן את הדעת עליהם בכל בית משפט ולכל ענין, אף אם הדבר לא נזכר במפורש בחיקוק גופו.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

39.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 39

הנוסח הקודם:

סטיה מטופס

39. טופס שנקבע בחיקוק- סטיה קלה הימנו, שאין בה כדי לפגוע בעיקר או להטעות, אינה פוסלת את הטופס.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

40.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 40

הנוסח הקודם:

חיקוק מתקן יתפרש כאחד עם החיקוק המתוקן

40. חיקוק המתקן חיקוק אחר, יתפרש כאחד עם חיקוק המתוקן, ככל שהדבר מתיישב עם תכנו של החיקוק המתקן ובאין כוונה אחרת משתמעת; בחיקוק המתקן אפשר לקרוא לחיקוק המתוקן- החיקוק העיקרי.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

41.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 41

הנוסח הקודם:

הוראות בדבר פירוש אזכורים

41. כל מקום בחיקוק המאזכר דין אחר, או חלק, פרק, סימן, כותרת, סעיף או חטיבה אחרת מדין אחר, או תוספת לו- הכוונה היא לנוסחם המתוקן כפי תקפו בישראל אותה שעה; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

זכויות המדינה שמורות

42.   אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש.

(תיקון מס' 11) תשמ"א-1981

43.   (בוטל).

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 302 (ה"ח 1456)

ביטול סעיף 43

הנוסח הקודם:

ביטולים

43. פקודות אלה בטלות:

פקודת הפירושים.

פקודת הפירושים (תיקון) 1939.

פקודת הפירושים (תיקון) 1943.

כ"ו בטבת תשי"ד (1 בינואר 1954)                                        פנחס רוזן

                                                                                                                  שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] 1, תשי"ד מיום 1.1.1954 עמ' 2.

תוקנה ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 238 (ה"ח תשי"ד מס' 179 עמ' 6) – תיקון מס' 1 בסעיף 40(5) לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי"ד-1954.

ס"ח תשי"ז מס' 208 מיום 2.11.1956 עמ' 2 (ה"ח תשי"ז מס' 275 עמ' 18) – תיקון מס' 2 בסעיף 1 לחוק מימי חופין, תשי"ז-1956.

ס"ח תשכ"א מס' 323 מיום 4.1.1961 עמ' 18 (ה"ח תשכ"א מס' 434 עמ' 6) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשכ"ג מס' 394 מיום 13.6.1963 עמ' 84 (ה"ח תשכ"ב מס' 522 עמ' 246) – תיקון מס' 4 בסעיף 15 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 5), תשכ"ג-1963.

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 183 (ה"ח תשכ"ג מס' 548 עמ' 161) – תיקון מס' 5 בסעיף 226(15) לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשכ"ו מס' 481 מיום 29.7.1966 עמ' 64 (ה"ח תשכ"ו מס' 674 עמ' 38) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 28), תשכ"ו-1966.

ס"ח תשכ"ח מס' 540 מיום 21.8.1968 עמ' 232 – תיקון מס' 7 בסעיף 3(4) לחוק הממשלה (הוראות מעבר), תשכ"ח-1968.

ס"ח תשכ"ט מס' 575 מיום 27.7.1969 עמ' 280 (ה"ח תשכ"ד מס' 612 עמ' 178) – תיקון מס' 8 בסעיף 164 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969; תחילתו ביום 1.1.1970.

ס"ח תשל"א מס' 636 מיום 6.8.1971 עמ' 186 (ה"ח תש"ל מס' 882 עמ' 165) – תיקון מס' 9 בסעיף 15 לחוק המיטלטלין, תשל"א-1971; תחילתו ביום 1.1.1972.

ס"ח תש"ם מס' 959 מיום 8.2.1980 עמ' 61 (ה"ח תשל"ט מס' 1414 עמ' 265) – תיקון מס' 10 בסעיף 14 לחוק העונשין (תיקון מס' 9), תש"ם-1980.

בוטל בעיקרו ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 306 (ה"ח תש"ם מס' 1456 עמ' 228) – תיקון מס' 11 בסעיף 31 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.10.1981. הפקודה בטלה למעט סעיפים 16(2) ו-(4), 17, 19 ו-42, וכן סעיף 1 לעניינים מסוימים כאמור בסעיף 1 סיפה לחוק הפרשנות.

ס"ח תשמ"ב מס' 1053 מיום 21.6.1982 עמ' 172 (ה"ח תשמ"ב מס' 1580 עמ' 196) – תיקון מס' 12 בסעיף 5 לחוק העונשין (תיקון מס' 14), התשמ"ב-1982.

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 358 (ה"ח תשנ"ב מס' 2098 עמ' 115) – תיקון מס' 13 בסעיף 9 לחוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד-1994; תחילתו שנה מיום פרסומו.

[1] תוקף הסעיף רק כאמור בסעיף 1 סיפה לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות