Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – פשיטת רגל

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

פרק ב': הליכים בפשיטת רגל

Go

6

סימן א': ממעשה פשיטת רגל עד צו כינוס

Go

6

סעיף 2

מיהו חייב

Go

6

סעיף 3

התראת פשיטת רגל

Go

6

סעיף 4

תכנה של התראת פשיטת רגל

Go

6

סעיף 5

מעשה פשיטת רגל

Go

6

סעיף 6

סמכות למתן צו כינוס

Go

7

סעיף 7

עילות לבקשת נושה

Go

7

סעיף 7א

בקשה לפשיטת רגל נגד חייב שהגיש בקשת הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל   הוראת שעה

Go

7

סעיף 8

בקשת נושה מובטח

Go

7

סעיף 9

אין פשיטת רגל בחברה או באגודה שיתופית

Go

7

סעיף 10

אימות והמצאה

Go

7

סעיף 11

ראיות נחוצות

Go

7

סעיף 12

זכות להעיד את החייב

Go

7

סעיף 13

חקירת תוקף החוב ותמורתו

Go

7

סעיף 14

עילות לדחיית הבקשה

Go

7

סעיף 15

דחייה או עיכוב בגלל ערעור

Go

7

סעיף 16

עיכוב הליכים מחמת הכחשה

Go

7

סעיף 17

בקשת חייב

Go

8

סעיף 18

צו כינוס נכסים לבקשת חייב

Go

8

סעיף 18א

מועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל

Go

8

סעיף 18ב

תשלומים עתיים ומגבלות על החייב

Go

8

סעיף 18ג

חקירה על ידי הכונס הרשמי וחובת מסירת  מידע ומסמכים

Go

8

סעיף 18ד

חוות דעת הכונס הרשמי

Go

8

סעיף 18ה

החלטת בית המשפט

Go

8

סעיף 19

חזרה מבקשה

Go

8

סעיף 19א

פשרה או הסדר לפני צו כינוס

Go

9

סעיף 20

פעולת צו כינוס

Go

9

סעיף 21

כונס זמני, מינויו ושכרו [9]

Go

9

סעיף 22

עיכוב הליכים [10]

Go

9

סעיף 22א

צו זמני לבקשת חייב

Go

9

סעיף 23

מנהל מיוחד [11]

Go

9

סעיף 24

פרסום צו כינוס ואסיפת נושים [12]

Go

9

סימן ב': דו"ח, חקירה ואסיפה

Go

9

סעיף 25

דו"ח לאחר מתן צו כינוס [14]

Go

9

סעיף 26

אסיפת נושים ראשונה

Go

10

סעיף 27

בקשה לחקירה פומבית

Go

10

סעיף 28

קביעת מועד חקירה

Go

10

סעיף 29

עריכת החקירה

Go

10

סעיף 30

הנוהל בחקירה

Go

10

סעיף 32

חייב חולה

Go

10

סימן ג': פשרה או הסדר אחרי צו כינוס

Go

10

סעיף 33

הצעת החייב [16

Go

10

סעיף 34

אסיפה לדיון בהצעה [16

Go

10

סעיף 35

אישור ההצעה בבית המשפט [16

Go

10

סעיף 36

אכיפה

Go

11

סעיף 37

ביטול

Go

11

סעיף 38

תחולה לענין נאמן

Go

11

סעיף 39

ניהול נכסים בפשרה או בהסדר

Go

11

סעיף 40

היקף פשרה והסדר

Go

11

סעיף 41

סייג לתוקף פשרה והסדר

Go

11

סימן ד': הכרזת פשיטת רגל

Go

11

סעיף 42

צו הכרזה על פשיטת רגל [18

Go

11

סעיף 42א

הגבלות על פושט רגל

Go

11

סעיף 43

פרסום [18

Go

11

סעיף 44

הכונס הרשמי כנאמן

Go

11

סעיף 45

מינוי נאמן

Go

11

סעיף 46

ערובה

Go

12

סעיף 47

כללים למינוי נאמן

Go

12

סעיף 48

מינוי ועדת בקורת

Go

12

סעיף 49

סדרי עבודת ועדת הבקורת [20

Go

12

סעיף 50

הפסקת חברות בועדת הבקורת

Go

12

סעיף 51

בהעדר ועדה

Go

12

סעיף 52

פשרה או הסדר לאחר הכרזה [21

Go

12

סעיף 53

אישור בית המשפט

Go

12

סעיף 54

ביטול

Go

12

סעיף 55

סמכות לבטל הכרזה  [29]

Go

12

סימן ה': פיקוח על החייב ועל נכסיו

Go

12

סעיף 56

חובת החייב בגילוי נכסים ובמימושם

Go

12

סעיף 57

נסיבות למעצר חייב  [23]

Go

13

סעיף 57א

עיכוב יציאה מהארץ

Go

13

סעיף 58

הפניית דברי דואר של החייב [24]

Go

13

סעיף 59

זימון וצו הבאה

Go

13

סעיף 60

חקירה

Go

13

סעיף 60א

גילוי מידע לכונס הרשמי, לבית המשפט, לחייב או לנושים

Go

13

סימן ו': הפטר

Go

13

סעיף 61

בקשת הפטר והודעה

Go

13

סעיף 62

דיון והחלטה

Go

14

סעיף 63

סייגים למתן הפטר [26

Go

14

סעיף 64

שינוי צו

Go

14

סעיף 65

סמכות להתלות ולהתנות כאחד

Go

14

סעיף 66

תעודה לענין חיקוקים פוסלים

Go

14

סעיף 67

חובות פושט רגל שהופטר

Go

14

סעיף 67א

הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי

Go

14

סעיף 68

חזקות

Go

14

סעיף 69

פעולת ההפטר

Go

15

סעיף 70

מניעת הסדר והפטר בשל העברת מרמה

Go

15

פרק ג': ניהול נכסים

Go

15

סימן א': תביעת חובות

Go

15

סעיף 71

חובות בני תביעה  [30

Go

15

סעיף 72

סייגים

Go

15

סעיף 73

הערכה

Go

15

סעיף 74

אשראי הדדי וקיזוז

Go

15

סעיף 75

ריבית או הצמדה עד לצו הכינוס

Go

15

סעיף 75א

חוב שפרעונו בעתיד

Go

15

סעיף 76

שוויון בתשלום חובות

Go

15

סעיף 77

הוצאות ראשונות

Go

15

סעיף 78

דין קדימה

Go

15

סעיף 79

דין הנפטר חדל פרעון

Go

16

סעיף 80

דין שותפים פושטי רגל

Go

16

סעיף 81

ריבית או הצמדה מיום צו הכינוס

Go

16

סעיף 82

שמירת דינים

Go

16

סעיף 83

סייג לתביעות בני זוג

Go

16

סימן ב': נכסים העומדים לתשלום חובות

Go

16

סעיף 84

תחילתה של פשיטת רגל

Go

16

סעיף 85

נכסים בני חלוקה

Go

16

סעיף 86

נכסים שאינם בני חלוקה

Go

17

סעיף 86א

הגנת בית המגורים

Go

17

סעיף 87

דין שכר טרחת עו"ד

Go

17

סימן ג': פשיטת רגל נוספת

Go

17

סעיף 88

הנאמן בחזקת נושה

Go

17

סעיף 89

נכסים שיוקנו לנאמן הבא

Go

17

סעיף 90

חובת נאמן קודם

Go

17

סעיף 90א

איסור על פשיטת רגל נוספת

Go

17

סעיף 90ב

איסור על פשיטת רגל לאחר מתן הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל   הוראת שעה

Go

17

סימן ד': תוצאי פשיטת רגל לגבי עסקאות

Go

17

סעיף 91

סייג לזכויות של נושה ושל קונה [39]

Go

17

סעיף 92

חובת מוציא לפועל למסור נכסים [40

Go

17

סעיף 93

חובת מוציא לפועל למסור כסף [40

Go

17

סעיף 94

דין כסף ששולם במישרין

Go

18

סעיף 95

סייג לזכות חזרה

Go

18

סעיף 96

ביטול הענקות

Go

18

סעיף 97

ביטול המחאה כללית בלתי רשומה

Go

18

סעיף 98

ביטול העדפות [43]

Go

18

סעיף 99

שמירת עסקאות שבתום לב

Go

18

סעיף 100

שמירת תשלומים

Go

18

סעיף 101

עסקים עם פושט רגל שלא הופטר [46

Go

18

סעיף 102

חובת בנקאי להודיע לנאמן [46

Go

18

סימן ה': מימוש נכסים

Go

18

סעיף 103

החזקת נכסים נמסרים

Go

18

סעיף 104

חובת שלוחיו של פושט הרגל

Go

19

סעיף 105

הנאמן ככונס נכסים בהוצאה לפועל

Go

19

סעיף 106

נכסים שהעברתם ברישום

Go

19

סעיף 107

תביעות

Go

19

סעיף 108

תפיסת נכסי פושט רגל

Go

19

סעיף 109

סייג לאחריות אישית

Go

19

סעיף 111

תשלומים עתיים ודין הכנסה של פושט רגל

Go

19

סעיף 112

הפקעת צווים מכוח הפטר [49

Go

19

סעיף 113

תסיבת נכסים והקנייתם

Go

19

סעיף 114

העברות הטעונות רישום

Go

19

סעיף 115

ויתור על נכס מכביד

Go

19

סעיף 116

תוצאי ויתור [51

Go

19

סעיף 118

דרישה להודיע בדבר ויתור

Go

19

סעיף 119

ביטול חוזה

Go

20

סעיף 120

צו הקניה לאחר ויתור

Go

20

סעיף 122

זכות הנפגע בוויתור

Go

20

סעיף 123

סייג לענין זכות יוצרים

Go

20

סעיף 124

סמכות הנאמן לנהל נכסים

Go

20

סעיף 125

סמכויות שהפעלתן טעונה הסכמה

Go

20

סעיף 126

סמכות להתיר לפושט הרגל לנהל נכסים

Go

20

סעיף 127

תשלומים לפושט הרגל

Go

20

סעיף 128

הקצבה לזכאי למזונות [55א] [תשל"ו]

Go

20

סעיף 129

בקורת נכסים ממושכנים [56]

Go

21

סימן ו': חלוקת נכסים

Go

21

סעיף 130

הכרזה וחלוקה של דיבידנדים

Go

21

סעיף 131

דיבידנדים משותפים ונפרדים

Go

21

סעיף 132

סייגים לחלוקת דיבידנד

Go

21

סעיף 133

זכות נושה שלא הוכר חובו

Go

21

סעיף 134

ריבית על חובות [63] [1942]

Go

21

סעיף 135

דיבידנד סופי

Go

21

סעיף 136

סייג לתובענה

Go

21

סעיף 137

זכות פושט הרגל ליתרה [66]

Go

21

פרק ד': כונסים רשמיים

Go

21

סעיף 138

מינוי כונסים רשמיים וסגנים

Go

21

סעיף 139

מעמדו של כונס רשמי

Go

22

סעיף 140

תפקידי הכונס לענין התנהגות החייב

Go

22

סעיף 141

תפקידי הכונס הרשמי לענין נכסי החייב

Go

22

סעיף 142

הכונס הרשמי ככונס זמני או כמנהל

Go

22

סעיף 142א

נציג

Go

22

סעיף 143

דיווח

Go

22

פרק ה': נאמנים בפשיטת רגל

Go

22

סימן א' : כהונת הנאמן

Go

22

סעיף 144

השם הרשמי

Go

22

סימן ב': פיקוח על הנאמן

Go

22

סעיף 147

זימון אסיפות כלליות

Go

22

סעיף 148

בקשת הוראות

Go

22

סעיף 148א

דיווח שנתי של הנאמן

Go

23

סעיף 149

שיקול דעת

Go

23

סעיף 150

פניה לבית המשפט

Go

23

סעיף 151

פיקוח הכונס הרשמי

Go

23

סימן ג': שכר והוצאות

Go

23

סעיף 152

שכר הנאמן והוצאותיו

Go

23

סעיף 154

איסור הסדרים בדבר השכר

Go

23

סעיף 155

סייג לתשלום לאדם אחר [78

Go

23

סעיף 156

נאמן עו"ד [78

Go

23

סעיף 157

שומת הוצאות

Go

23

סימן ד': רשימות, חשבונות ובקורת

Go

23

סעיף 158

רשימת נושים [79]

Go

23

סעיף 159

דו"ח כספי

Go

23

סעיף 160

פנקסים

Go

23

סעיף 162

הפרדה מחשבון פרטי

Go

23

סעיף 163

הפקדת כסף בבנק שנקבע

Go

24

סעיף 164

איסור עיכוב כספים [84

Go

24

סעיף 165

סגירת חשבון החייב בבנק

Go

24

סעיף 166

בקורת חשבונות הנאמן [85]

Go

24

סימן ה': התפנות משרתו של נאמן

Go

24

סעיף 167

שחרור נאמן

Go

24

סעיף 168

תוצא השחרור

Go

24

סעיף 169

שחרור הכונס הרשמי כנאמן

Go

24

סעיף 170

מילוי מקום נאמן

Go

24

סעיף 171

התפטרות נאמן והעברתו

Go

24

פרק ו': בית המשפט

Go

24

סימן א': סמכות

Go

24

סעיף 172

בית המשפט המחוזי

Go

24

סעיף 173

בית משפט השלום

Go

25

סעיף 174

תחום השיפוט

Go

25

סעיף 175

העברת הליכים

Go

25

סעיף 176

אבעיה בשאלה משפטית

Go

25

סעיף 177

ישיבות בית המשפט בלשכה

Go

25

סעיף 178

סמכות כללית

Go

25

סעיף 179

מאסר בשל אי ציות

Go

25

סימן ב': ערעורים

Go

25

סעיף 181

עיון חוזר

Go

25

סעיף 182

ערעור

Go

25

סעיף 183

סייגים לערעור  [94

Go

25

סעיף 184

מועד הערעור  [94

Go

25

סימן ג': סדרי דין

Go

25

סעיף 185

הוצאות

Go

25

סעיף 186

סמכויות שונות לענין סדרי דין

Go

25

סעיף 187

ראיות

Go

26

סעיף 188

החלפת מבקש

Go

26

סעיף 189

הליכים אחרי מות החייב

Go

26

סעיף 190

עיכוב הליכים

Go

26

סעיף 191

בקשה נגד שותף או שותפות

Go

26

סעיף 192

דחיית בקשות

Go

26

סעיף 193

צו כינוס נגד שותף

Go

26

סעיף 194

תביעות הנאמן והשותפות

Go

26

סעיף 195

בעלי חוזה עם פושט רגל

Go

26

סעיף 196

הליכי פשיטת רגל בשם שותפות לא רשומה

Go

26

סעיף 197

עזרת בית המשפט זה לזה

Go

26

סעיף 198

צווי חיפוש

Go

26

פרק ז': מקרים מיוחדים

Go

26

סימן א': שותפים, שותפויות מוגבלות ופשטות רגל קטנות

Go

26

סעיף 199

חבותם של שותפים

Go

26

סעיף 200

תחולה לגבי שותפויות מוגבלות

Go

26

סעיף 201

תחולה על פשיטות רגל קטנות

Go

26

סימן ב': נכסי חייבים שנפטרו

Go

27

סעיף 202

צו ניהול עזבון בפשיטת רגל

Go

27

סעיף 204

סמכויות הכונס הרשמי והנושים

Go

27

סעיף 205

דין צו ניהול כדין הכרזת פשיטת רגל

Go

27

סעיף 206

דין קדימה

Go

27

סעיף 207

עודף העזבון [112

Go

27

סעיף 208

דין הודעה על בקשה לצו ניהול [112

Go

27

סימן ג': כספים שלא נדרשו

Go

27

סעיף 209

חשבון נכסי פשיטות רגל

Go

27

סעיף 210

כספים שלא נדרשו

Go

27

סעיף 211

תביעת תשלום מאוחרת

Go

27

פרק ח': עבירות פשיטת רגל

Go

27

סעיף 212

המשים עצמו נושה

Go

27

סעיף 213

אי ציות בפשרה או הסדר

Go

27

סעיף 213א

אי מסירת מידע

Go

27

סעיף 214

חייב שנמנע לעזור בגילוי נכסיו [22

Go

28

סעיף 214א

הפרת הגבלות

Go

28

סעיף 215

נאמן שסירב לשלם ריבית והוצאות

Go

28

סעיף 216

מעשים ומחדלים במרמה

Go

28

סעיף 217

הגנה

Go

28

סעיף 218

השגת אשראי לפני הפטר

Go

28

סעיף 219

מרמה לאחר צו כינוס [129]

Go

28

סעיף 220

הימורים והשקעות מסוכנות [130]

Go

28

סעיף 221

אי ניהול פנקסי חשבון כיאות

Go

29

סעיף 222

בריחה עם נכסים [132]

Go

29

סעיף 223

טענת כזב

Go

29

סעיף 224

צו בית המשפט להעמיד לדין

Go

29

סעיף 225

התובע במשפט שלפי צו בית המשפט

Go

29

סעיף 226

שמירת אחריות פלילית

Go

29

סעיף 227

בית המשפט המוסמך

Go

29

סעיף 228

התיישנות

Go

29

סעיף 229

עבירה שענשה לא פורש

Go

29

פרק ט': ראיות

Go

29

סעיף 230

"רשומות"   ראיה

Go

29

סעיף 231

פרוטוקול אסיפת נושים

Go

29

סעיף 232

ראיות להליכים בפשיטת רגל [117]

Go

29

סעיף 234

עדות חייב או עד שנפטרו

Go

30

סעיף 235

חותם

Go

30

פרק י': שונות

Go

30

סעיף 236

חישוב זמן

Go

30

סעיף 237

המצאת הודעות [122]

Go

30

סעיף 238

פגם פורמלי לא יפסול

Go

30

סעיף 239

פטור ממס בולים

Go

30

סעיף 240

חיוב המדינה

Go

30

סעיף 241

עדכון סכומים ואגרות [114]

Go

30

סעיף 242

תקנות [113]

Go

30

תוספת ראשונה

Go

30

תוספת שניה

Go

30

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בפקודה זו –

          "בית המשפט" – בית המשפט המוסמך לעניני פשיטת רגל לפי פקודה זו;

          "החלטה" או "החלטה רגילה" של אסיפת נושים – החלטה שנתקבלה בה ברוב ערך תביעותיהם של הנושים הנוכחים בה, בעצמם או על ידי שלוח, ומשתתפים בהצבעה על אותה החלטה;

          "החלטה מיוחדת" של אסיפת נושים – החלטה שנתקבלה בה ברוב מנין הנושים הנוכחים בה, בעצמם או על ידי שלוח, ומשתתפים בהצבעה על אותה החלטה ובשלושה רבעי ערך תביעותיהם;

          "העברה" – לרבות הקניית נכסים והמחאתם;

          "הפרשי הצמדה" – תוספת לסכום לפי שיעור העליה של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 30.4.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 66 (ה"ח 1507)

הוספת הגדרת "הפרשי הצמדה"

          "הפרשי הצמדה וריבית" – הפרשי הצמדה בצירוף ריבית לא צמודה של 3% לשנה;

מיום 30.4.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 66 (ה"ח 1507)

הוספת הגדרת "הפרשי הצמדה וריבית"

          "חבות" – התקשרות, התחייבות, הסכמה או הבטחה, מפורשות או משתמעות, העשויות להביא, עמן או עם הפרתן, לתשלום כסף או שווה כסף, ולרבות גמול בעד עבודה שנעשתה, והוא – אף אם סכום החבות אינו קצוב או לא ניתן להיקבע לפי כללים מוגדרים או שהוא נתון לשיקול דעת, או שהוא מותנה או טרם חל זמן פרעונו, ולגבי הפרה – אף אם לא קרתה או לא היתה עשויה לקרות לפני הפטרו של החייב;

          "חוב בר-תביעה" – כל חוב או חבות שניתן לפי פקודה זו לתבעם בפשיטת רגל;

          "טובין" – (נמחקה);

מיום 30.4.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 66 (ה"ח 1507)

מחיקת הגדרת "טובין"

הנוסח הקודם:

"טובין" – לרבות זכויות בהם;

          "מוציא לפועל" – כמשמעותו לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, לרבות כל מי שמוסמך לבצע הליך גביה לפי כל דין;

          "נאמן" – הנאמן בפשיטת רגל על נכסיו של חייב;

          "נושה מובטח" – מי שבידו שעבוד או עיכבון על נכסי החייב או על חלק מהם, בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב;

          "נכסים" – מקרקעין ומיטלטלין מכל הגדר שהוא, ובכלל זה כספים ונשיים, בין בישראל ובין מחוצה לה, ולרבות חיוב, זיקת הנאה, זכות, ריווח וזיקה מכל הגדר שהוא, בין הווים ובין עתידים, בין מוקנים ובין מותנים, הנובעים מנכסים כאמור או כרוכים בהם;

          "נכסי פושט רגל" – הנכסים העומדים לחלוקה בין נושיו לפי פקודה זו, למעט נכסים שהוא מחזיק בהם כנאמן;

מיום 30.4.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 66 (ה"ח 1507)

"נכסי פושט רגל" – הנכסים העומדים לחלוקה בין נושיו לפי פקודה זו, למעט נכסים שהוא מחזיק בהם כנאמן;

          "ריבית" – ריבית בשיעור שנקבע לענין סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961;

מיום 30.4.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 66 (ה"ח 1507)

הוספת הגדרת "ריבית"

          "תובע" – נושה שהגיש תביעה לפי הוראות פרק ג';

          "תקנות" – לרבות טפסים;

          "השר" – שר המשפטים.

פרק ב': הליכים בפשיטת רגל

סימן א': ממעשה פשיטת רגל עד צו כינוס

מיהו חייב

2.    (א)  חייב, לענין פקודה זו, הוא אדם בן שמונה עשרה שנה ומעלה, ללא הבדל אזרחות ובין שמקום מושבו בישראל ובין שלא בישראל, אשר בזמן שהוא עשה, או שנעשה לו, מעשה פשיטת רגל נתקיימה בו אחת מאלה:

(1)   הוא עצמו היה בישראל;

(2)   היה גר כרגיל בישראל או היה לו בה מקום מגורים;

(3)   ניהל עסקים בישראל, בעצמו או על ידי מורשה או מנהל;

(4)   היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל.

          (ב)  אף מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים יכול שיהיה בגדר חייב אם נתקיימו בו שאר התנאים לכך האמורים בסעיף קטן (א) ואם לדעת בית המשפט סביר הוא שהנושים נשאו ונתנו עמו כאילו מלאו לו שמונה-עשרה שנים.

התראת פשיטת רגל

3.    נושה שהשיג נגד חייב פסק דין חלוט לתשלום סכום כסף, והוצאתו לפועל לא עוכבה כדין, זכאי לבקש להמציא לחייב בישראל, או ברשות בית המשפט בחוץ לארץ, התראת פשיטת רגל; לענין התראת פשיטת רגל –

(1)   יראו את מי שזכאי אותה שעה לאכוף פסק דין חלוט כמי שהשיגו;

(2)   "פסק דין חלוט" – לרבות צו חלוט, ולרבות שטר חליפין, שטר חוב ושיק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל לפי סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ולא הגיש החייב התנגדות לביצועם או שהתנגדותו נדחתה בפסק דין חלוט או בהחלטה חלוטה.

תכנה של התראת פשיטת רגל

4.    (א)  בהתראת פשיטת רגל יידרש החייב לשלם את החוב הפסוק בהתאם להוראות פסק דין חלוט, או להבטיחו או להתפשר עליו להנחת דעת הנושה או דעת בית המשפט, ויפורשו התוצאות של הפרת הנדרש בה.

          (ב)  התראת פשיטת רגל תהיה בטופס שנקבע ותומצא בדרך שנקבעה.

          (ג)   בהתראת פשיטת רגל אפשר לציין מורשה שיפעל מטעם הנושה לענין תשלום או דבר אחר שנדרש למסור לנושה או לעשות להנחת דעתו.

          (ד)  לא יראו התראה כנטולת תוקף מחמת זאת בלבד שהנקוב בה כסכום מגיע עולה על הסכום המגיע למעשה, אלא אם תוך הזמן הניתן לתשלום הודיע החייב לנושה שהוא חולק על תקפות ההתראה על סמך הטעות האמורה; אולם אם החייב לא הודיע כך לנושה יראו כאילו מילא אחרי התראת פשיטת הרגל אם תוך הזמן שניתן הוא נקט אמצעים שהיו מביאים למילויה אילו ננקב בה הסכום המגיע למעשה.

מעשה פשיטת רגל

5.    מעשה פשיטת רגל הוא לחייב, אם עשה או נעשתה לו אחת מאלה:

(1)   בישראל או במקום אחר –

(א)   נתן נכס מנכסיו מתנת מרמה או העבירו העברת מרמה;

(ב)   העביר או שעבד נכס מנכסיו העברה או שעבוד, שאילו נעשו כשהוא מוכרז פושט רגל היו בטלים משום העדפת מרמה לפי כל דין תקף אותה שעה;

(2)   בכוונה להתחמק מנושיו או לדחותם הוא עשה אחת מאלה:

(א)   יצא את הארץ, או בהיותו בחוץ לארץ נשאר שם;

(ב)   עזב את בית מגוריו, או הוקיר רגליו ממקום עסקיו או מגוריו הרגיל, או התחמק ממקום אחר שבו מצוי נושה;

(ג)    התבודד כדי שלא יוכלו נושיו להתקשר עמו;

(3)   עוקל נכס מנכסיו ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט;

(4)   הגיש לבית המשפט הצהרה שאינו יכול לשלם את חובותיו, או בקשה שיוכרז פושט רגל לפי הוראות פקודה זו;

(5)   הודיע לנושה מנושיו כי הפסיק, או עומד להפסיק, לשעה או לצמיתות, לשלם את חובו;

(6)   לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל לפי פקודה זו תוך שבעה ימים לאחר שהומצאה לו בישראל, או תוך הזמן שנקבע לכך בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה אם הומצאה בחוץ לארץ, ולא הניח את דעת בית המשפט כי יש לו תביעה שכנגד או קיזוז או דרישה שכנגד שאינם פחותים מסך החוב הפסוק ושלא היה בידו לעוררם בתובענה שניתן בה פסק הדין; לענין זה, "חוב פסוק" – לרבות סכום שניתן צו חלוט לשלמו, ו"תובענה" – לרבות הליכים שבהם ניתן הצו.

סמכות למתן צו כינוס

6.    עשה חייב מעשה פשיטת רגל, רשאי בית המשפט, על סמך בקשת פשיטת רגל שהגיש נושה או החייב, ובכפוף לתנאים האמורים להלן, ליתן צו להגנת נכסי החייב; לצו כאמור ייקרא צו כינוס.

עילות לבקשת נושה

7.    לא יוכל נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1)  החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מ-86,270 שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

(2)  החוב הוא סכום קצוב בכסף שיש לשלמו מיד או בזמן עתיד קבוע;

(3)  מעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך שלושה חדשים לפני הגשתה;

(4)  מקום מושבו של החייב הוא בישראל, או שתוך שנה לפני הגשת הבקשה גר כרגיל בישראל או היה לו בית מגורים או מקום עסקים או שניהל עסקים בישראל בעצמו או על ידי מורשה או מנהל או היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל על ידי שותף או שותפים או מורשה או מנהל.

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1560 מיום 8.2.1996 עמ' 60 (ה"ח 2282)

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מאלף שקלים מחמישים אלף שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

מיום 22.5.2000

הודעה תש"ס-2000

י"פ תש"ס מס' 4882 מיום 22.5.2000 עמ' 3509

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מחמישים אלף מ-65,885 שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6044 מיום 7.1.2010 עמ' 1242

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מ-65,885 מ-80,602 שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6186 מיום 11.1.2011 עמ' 2014

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מ-80,602 מ-82,441 שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6409 מיום 3.5.2012 עמ' 3744

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מ-82,441 מ-84,543 שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6529 מיום 9.1.2013 עמ' 2153

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מ-84,543 מ-85,763 שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6774 מיום 20.3.2014 עמ' 4542

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מ-85,763 מ-87,400.55 שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7454 מיום 21.2.2017 עמ' 3790

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר – סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מ-87,400.55 מ-86,270 שקלים חדשים; בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה;

בקשה לפשיטת רגל נגד חייב שהגיש בקשת הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל הוראת שעה

7א.     הגיש חייב בקשת הפטר בתקופת התחולה לפי סימן ב' לפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, וביקש נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב, יפרט הנושה את הנימוקים לניהול ההליך לפי פקודה זו ולא לפי החוק האמור; בית המשפט רשאי לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל אם סבר שמתקיימות נסיבות המצדיקות את הפעלת הסמכויות המוקנות לבית המשפט בהליכי פשיטת רגל.

מיום 6.9.2015

תיקון מס' 10 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 211 (ה"ח 933)

הוספת סעיף 7א

בקשת נושה מובטח

8.    היה המבקש נושה מובטח, יציין בבקשתו שהוא מוכן לוותר על ערובתו לטובת הנושים אם יוכרז החייב פושט רגל, או יתן אומדן שוויה של הערובה; נתן המבקש אומדן כאמור, אפשר שיצורף כנושה מבקש לענין עודף החוב המגיע לו, לאחר ניכוי השווי הנאמד, כאילו היה נושה לא מובטח.

אין פשיטת רגל בחברה או באגודה שיתופית

9.    לא תוגש בקשת פשיטת רגל נגד תאגיד או חבר בני אדם שניתן לפרקם לפי פקודת החברות או לפי פקודת האגודות השיתופיות.

אימות והמצאה

10.  בקשתו של נושה תאומת בתצהיר, שלו עצמו או של אדם אחר מטעמו היודע את העובדות, והיא תומצא בדרך שנקבעה.

ראיות נחוצות

11.  בית המשפט בדונו בבקשת הנושה ידרוש ראיות לחובו של הנושה המבקש, להמצאת הבקשה ולמעשה פשיטת הרגל או לאחד ממעשי פשיטת הרגל שנטענו בבקשה, ואם הניחו הראיות את דעתו רשאי הוא ליתן צו כינוס לפי הבקשה.

זכות להעיד את החייב

12.  להוכחת הטענות שבבקשתו רשאי הנושה המבקש, בשעת הדיון בבקשה, לדרוש שיוצגו פנקסי החייב לפני בית המשפט ולהזמין את החייב עצמו להעיד.

חקירת תוקף החוב ותמורתו

13.  בית המשפט, בדונו בבקשת הנושה, רשאי לברר מה היתה התמורה לחוב פסוק, ואם היתה לפניו ראיה למרמה, לקנוניה או לעיוות דין, או שהוכח קיומו של חוב בר-תביעה מלבד החוב הפסוק, רשאי הוא לברר תקפותו של החוב הפסוק.

עילות לדחיית הבקשה

14.  אם הראיות שהובאו לפי סעיף 11 לא הניחו את דעת בית המשפט, או אם הראה החייב להנחת דעת בית המשפט שהוא יכול לשלם את חובותיו או שמטעם מספיק אחר אין ליתן צו, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה.

דחייה או עיכוב בגלל ערעור

15.  כשהמעשה שעליו מסתמכת בקשת הנושה הוא הפרת דרישה בהתראת פשיטת רגל לשלם חוב פסוק, להבטיחו או להתפשר עליו, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה, או לעכב את הדיון בה, בשל ערעור תלוי ועומד על פסק הדין.

 

עיכוב הליכים מחמת הכחשה

16.  (א)  התייצב החייב לדיון בבקשה וכפר שהוא חייב חוב לנושה, בכלל או בסכום שיש בו להצדיק הגשת הבקשה נגדו, רשאי בית המשפט, במקום לדחות את הבקשה, לעכב את כל ההליכים בה לזמן הדרוש למשפט בדבר החוב, ורשאי הוא לדרוש שתינתן ערובה לתשלום כל חוב שיוכח נגד החייב לזכות המבקש במהלך המשפטי הרגיל והוצאות הוכחתו.

          (ב)  עוכבו הליכים, רשאי בית המשפט ליתן צו כינוס על סמך בקשתו של נושה אחר, אם ראה שמן הצדק לעשות כן מחמת ההשהיה הנגרמת בעיכוב ההליכים או מחמת סיבה אחרת, ומשעשה כן ידחה, בתנאים שייראו לו צודקים, את הבקשה שהליכיה עוכבו.

בקשת חייב

17.  (א)  לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

(1)   חובותיו אינם פחותים מ-17,256 שקלים חדשים;

(2)   צירף לבקשתו דין וחשבון המתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו שקדמה לה, ערוך לפי טופס שנקבע בתקנות, מאומת בתצהיר ובו –

(א)   פרטים בדבר נכסיו, לרבות מניות או זכויות אחרות בתאגיד;

(ב)   פרטים בדבר הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, תוך ציון שמות נושיו, מענם והערובות שנתן להם;

(ג)    פרטים הידועים לו בדבר נכסיהם, הכנסותיהם, הוצאותיהם וחבויותיהם של בן-זוגו ושל ילדיו הקטינים או ילדיו הבגירים הגרים עימו, לרבות מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.

(3)   צירף לבקשתו הרשאה בכתב מטעמו לכונס הרשמי, ובה הסכמתו למסירת מידע או מסמכים לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך על ידו (להלן – כתב ויתור על סודיות), בדבר נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי, כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (בחוק זה – תאגיד בנקאי), לרבות יחד עם כל אדם אחר, וכן בדבר פרטים אחרים הנוגעים למצבו הכלכלי והמצויים בידי כל אדם, לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, או בידי תאגיד בנקאי.

          (ב)  החייב יפרש בבקשתו את הטענה שאיננו יכול לשלם את חובותיו, ואין צורך בהגשת הצהרה כאמור בסעיף 5(4).

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1560 מיום 8.2.1996 עמ' 60 (ה"ח 2282)

(א) לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

(1) חובותיו אינם פחותים מאלף שקלים מעשרת אלפים שקלים חדשים;

(2) מספר נושיו הוא לפחות שניים;

(3) צירף לבקשתו דין וחשבון על חובותיו ונכסיו לפי הטופס שנקבע.

(2) צירף לבקשתו דין וחשבון המתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו שקדמה לה, ערוך לפי טופס שנקבע בתקנות, מאומת בתצהיר ובו –

(א) פרטים בדבר נכסיו, לרבות מניות או זכויות אחרות בתאגיד;

(ב) פרטים בדבר הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, תוך ציון שמות נושיו, מענם והערובות שנתן להם;

(ג) פרטים הידועים לו בדבר נכסיהם, הכנסותיהם, הוצאותיהם וחבויותיהם של בן-זוגו ושל ילדיו הקטינים או ילדיו הבגירים הגרים עימו, לרבות מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.

(3) צירף לבקשתו הרשאה בכתב מטעמו לכונס הרשמי, ובה הסכמתו למסירת מידע או מסמכים לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך על ידו (להלן – כתב ויתור על סודיות), בדבר נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי, כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (בחוק זה – תאגיד בנקאי), לרבות יחד עם כל אדם אחר, וכן בדבר פרטים אחרים הנוגעים למצבו הכלכלי והמצויים בידי כל אדם, לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, או בידי תאגיד בנקאי.

מיום 22.5.2000

הודעה תש"ס-2000

י"פ תש"ס מס' 4882 מיום 22.5.2000 עמ' 3510

(א) לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

(1) חובותיו אינם פחותים מעשרת אלפים מ-13,177 שקלים חדשים;

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6044 מיום 7.1.2010 עמ' 1242

(א) לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

(1) חובותיו אינם פחותים מ-13,177 מ-16,122 שקלים חדשים;

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6186 מיום 11.1.2011 עמ' 2014

(א) לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

(1) חובותיו אינם פחותים מ-16,122 מ-16,490 שקלים חדשים;

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6409 מיום 3.5.2012 עמ' 3744

(א) לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

(1) חובותיו אינם פחותים מ-16,490 מ-16,910 שקלים חדשים;

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6529 מיום 9.1.2013 עמ' 2153

(א) לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

(1) חובותיו אינם פחותים מ-16,910 מ-17,154 שקלים חדשים;

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6774 מיום 20.3.2014 עמ' 4542

(א) לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

(1) חובותיו אינם פחותים מ-17,154 מ-17,481.54 שקלים חדשים;<