נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם), תשמ"ה-1985

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – פשיטת רגל

תוכן ענינים

2

Go

החלת כללים

סעיף 1

2

Go

הוראות מעבר

סעיף 2


כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם), תשמ"ה-1985*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21(ב), 47, 152(ג), ו-242 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

החלת כללים

1.    על מינוי כונס זמני של נכסי חייב, מינוי נאמן על נכסי פושט רגל, ועל תשלום שכרם, יחולו הכללים שנקבעו בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ותשלום שכרם), תשמ"א-1981, בשינויים המחוייבים.

הוראות מעבר

2.    הוראות תקנות אלה יחולו על כונס זמני של נאמן אשר ביום תחילתן של תקנות אלה טרם קיבל את שכרו, כולו או מקצתו, בעד מילוי תפקידו.

ב' בניסן תשמ"ה (24 במרס 1985)                           משה נסים

                                                                                                שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1109.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות