נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור), תש"ס-1999

 

 

בטחון – שירות לאומי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

דמי כלכלה הודעה

Go

2

סעיף 3

דיור

Go

3

סעיף 4

עדכון

Go

3

סעיף 5

הסכמים

Go

3

סעיף 6

תחילה

Go

3

סעיף 7

הוראת מעבר

Go

3

 


תקנות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור), תש"ס-1999*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), תשנ"ח-1998 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "גוף מוכר" – גוף שאישר השר לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), תשל"ח-1978;

תק' תשס"ד-2004

          "האחראי" – כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות שירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002;

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6315 מיום 18.5.2004 עמ' 506

הוספת הגדרת "האחראי"

          "מפעיל" – רשות ציבורית, מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, או חברה לתועלת הציבור כמשמעותה בסעיף 32 לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, האחראי מכוח הסכם בינו ובין גוף מוכר על הפעלת מתנדב, המופנה אליו על ידי אותו גוף מוכר, למטרת שירות לאומי;

          "מקום מגורים" – מקום מגורי הקבע של מתנדב, שלא במסגרת השירות;

תק' תשס"ד-2004

          "מתנדב בודד" – מתנדב שהוריו אינם בארץ, או מתנדב שאינו מתגורר עם הוריו, החל בשנתיים שקדמו לתחילת שירותו, ובלבד שהמתנדב הוכר כחסר יכולת כלכלית על פי הוראות האחראי;

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6315 מיום 18.5.2004 עמ' 506

הוספת הגדרת "מתנדב בודד"

          "שירות" – התנדבות בשירות לאומי בהתאם לסעיף 1 לחוק;

          "דמי כלכלה" – תשלום לפי תקנות אלה לכיסוי הוצאות המתנדב בעבור תזונה, הוצאות אישיות ודמי כיס.

דמי כלכלה הודעה תשע"ח-2017

2.    (א)  אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים, שיינתנו למתנדב המתגורר –

(1)   במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 770.55 שקלים חדשים לחודש;

(2)   במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 531.54 שקלים חדשים לחודש;

(3)   במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 856.46 שקלים חדשים לחודש;

(4)   מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 550.21 שקלים חדשים לחודש;

(5)   ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 856.46 שקלים חדשים לחודש;

(6)   ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 531.54 שקלים חדשים לחודש.

תק' תשס"ד-2004

          (א1) למתנדב בודד תינתן תוספת לדמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (א), בסכום ששיעורו 50% מדמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (א)(2);

תק' תשס"ד-2004

          (ב)  דמי הכלכלה ישולמו למתנדב עם תום החודש שבעדו הם ניתנים, בכל חודשי השירות; ואולם בחודש שבו ניתנת למתנדב חופשה, רשאי גוף מוכר לנכות מדמי הכלכלה לפי תקנת משנה (א) סכום, שיחושב באופן יחסי למספר ימי החופשה באותו חודש, אך לא יותר ממחצית דמי הכלכלה כאמור.

מיום 1.12.2000

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6074 מיום 4.1.2001 עמ' 240

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 619 628.79 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 427 433.12 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו (להלן – מחוץ למקום מגוריו) ולא ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 688 698.73 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 442 448.36 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 688 698.73 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 427 433.12 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2001

הודעה (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1048

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 628.79 627.17 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 433.12 432.63 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 698.73 697.08 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 448.36 447.83 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 698.73 697.08 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 433.12 432.63 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.12.2001

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6150 מיום 5.2.2002 עמ' 417

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 627.17 630.87 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 432.63 435.18 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 697.08 701.19 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 447.83 450.47 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 697.08 701.19 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 432.63 435.18 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.3.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6158 מיום 17.3.2002 עמ' 561

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 630.87 633.33 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 435.18 436.89 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 701.19 703.93 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 450.47 452.23 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 701.19 703.93 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 435.18 436.89 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.6.2002

הודעה (מס' 3) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 863

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 633.33 651.22 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 436.89 449.22 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 703.93 723.81 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 452.23 465.00 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 703.93 723.81 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 436.89 449.22 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 42

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 651.22 670.33 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 449.22 462.41 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 723.81 745.06 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 465.00 478.65 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 723.81 745.06 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 449.22 462.41 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.12.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6220 מיום 9.1.2003 עמ' 424

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 670.33 674.65 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 462.41 465.39 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 745.06 749.85 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 478.65 481.74 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 745.06 749.85 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 462.41 465.39 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.3.2003

הודעה (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6234 מיום 3.4.2003 עמ' 650

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 674.65 668.50 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 465.39 461.14 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 749.85 743.01 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 481.74 461.14 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 749.85 743.01 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 465.39 461.14 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.6.2003

הודעה (מס' 4) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6250 מיום 16.7.2003 עמ' 850

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 668.50 671.13 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 461.14 462.96 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 743.01 745.94 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 461.14 462.96 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 743.01 745.94 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 461.14 462.96 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2003 עד יום 30.11.2003

הודעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6297 מיום 9.3.2004 עמ' 307

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 671.13 659.27 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 462.96 454.78 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 745.94 732.76 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 462.96 470.76 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 745.94 732.76 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 462.96 454.78 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.12.2003

הודעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6297 מיום 9.3.2004 עמ' 307

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 659.27 657.30 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 454.78 453.42 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 732.76 730.57 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 470.76 469.35 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 732.76 730.57 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 454.78 469.35 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6315 מיום 18.5.2004 עמ' 506

(א1) למתנדב בודד תינתן תוספת לדמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (א), בסכום ששיעורו 50% מדמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (א)(2);

(ב) דמי הכלכלה ישולמו למתנדב מראש, מדי חודש, עם תום החודש שבעדו הם ניתנים, בכל חודשי השירות; ואולם בחודש שבו ניתנת למתנדב חופשה, רשאי גוף מוכר לנכות מדמי הכלכלה לפי תקנת משנה (א) סכום שיחושב באופן יחסי למספר ימי החופשה באותו חודש אך לא יותר ממחצית דמי הכלכלה כאמור.

 

מיום 1.9.2004

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 63

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 657.30 662.57 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 453.42 457.05 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 730.57 736.42 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 469.35 473.11 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 730.57 736.42 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 469.35 457.05 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2005

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6446 מיום 22.12.2005 עמ' 219

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 662.57 673.11 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 457.05 464.32 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 736.42 748.14 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 473.11 480.63 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 736.42 748.14 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 457.05 464.32 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2006

הודעה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6543 מיום 7.12.2006 עמ' 362

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 673.11 689.57 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 464.32 475.68 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 748.14 766.44 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 480.63 492.39 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 748.14 766.44 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 464.32 475.68 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 82

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 689.57 691.85 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 475.68 477.25 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 766.44 768.97 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 492.39 494.02 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 766.44 768.97 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 475.68 477.25 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6724 מיום 27.11.2008 עמ' 130

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 691.85 694.13 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 477.25 478.83 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 768.97 771.51 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 494.02 495.65 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 768.97 771.51 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 477.25 478.83 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2009

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6820 מיום 22.10.2009 עמ' 88

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 694.13 715.83 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 478.83 493.80 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 771.51 795.63 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 495.65 511.15 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 771.51 795.63 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 478.83 493.80 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6934 מיום 24.10.2010 עמ' 84

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 715.83 728.85 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 493.80 502.78 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 795.63 810.10 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 511.15 520.44 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 795.63 810.10 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 493.80 502.78 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7034 מיום 22.9.2011 עמ' 1405

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 728.85 753.69 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 502.78 519.91 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 810.10 837.71 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 520.44 538.17 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 810.10 837.71 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 502.78 519.91 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7172 מיום 23.10.2012 עמ' 96

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 753.69 763.87 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 519.91 526.93 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 837.71 849.02 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 538.17 545.44 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 837.71 849.02 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 519.91 526.93 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7304 מיום 11.11.2013 עמ' 227

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 763.87 780.67 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 526.93 538.52 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 849.02 867.70 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 545.44 557.44 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 849.02 867.70 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 526.93 538.52 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 652

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 780.67 782.96 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 538.52 540.10 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 867.70 870.25 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 557.44 559.08 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 867.70 870.25 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 538.52 540.10 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 158

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 782.96 780.68 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 540.10 538.53 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 870.25 867.72 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 559.08 557.44 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 870.25 867.72 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 540.10 538.53 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.9.2017

הודעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7877 מיום 29.10.2017 עמ' 153

(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -

(1) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 780.68 770.55 שקלים חדשים לחודש;

(2) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 538.53 531.54 שקלים חדשים לחודש;

(3) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 867.72 856.46 שקלים חדשים לחודש;

(4) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 557.44 550.21 שקלים חדשים לחודש;

(5) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 867.72 856.46 שקלים חדשים לחודש;

(6) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 538.53 531.54 שקלים חדשים לחודש.

דיור

3.    (א)  מתנדב המשרת מחוץ למקום מגוריו, זכאי לדיור הולם בעת שירותו, שהוא אחד מאלה:

(1)   דיור ברשות המפעיל בתנאי פנימיה;

הודעה תשע"ח-2017

(2)   דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 532.32 שקלים חדשים לכל מתנדב.

          (ב)  פנה מתנדב לגוף המוכר בטענה כי תנאי הדיור הניתנים לו אינם הולמים, יבדוק הגוף המוכר את הטענה וימסור למתנדב את תשובתו בכתב, במהירות האפשרית.

מיום 1.12.2000

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6074 מיום 4.1.2001 עמ' 240

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 380 373.39 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.3.2001 עד יום 31.5.2001

הודעה (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6115 מיום 12.7.2001 עמ' 933

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 373.39 355.07 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.6.2001

הודעה (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6115 מיום 12.7.2001 עמ' 933

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 355.07 358.95 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2001

הודעה (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1048

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 358.95 368.94 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.12.2001

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6150 מיום 5.2.2002 עמ' 418

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 368.94 375.30 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.3.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6158 מיום 17.3.2002 עמ' 562

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 375.30 383.07 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.6.2002

הודעה (מס' 3) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 864

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 383.07 407.81 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 42

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 407.81 418.06 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.12.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6220 מיום 9.1.2003 עמ' 424

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 418.06 415.59 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.3.2003

הודעה (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6234 מיום 3.4.2003 עמ' 651

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 415.59 410.26 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.6.2003

הודעה (מס' 4) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6250 מיום 16.7.2003 עמ' 850

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 410.26 403.33 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2003 עד יום 30.11.2003

הודעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6297 מיום 9.3.2004 עמ' 307

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 403.33 379.67 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.12.2003

הודעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6297 מיום 9.3.2004 עמ' 307

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 379.67 386.20 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2004

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 63

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 386.20 388.24 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2005

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6446 מיום 22.12.2005 עמ' 219

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 388.24 383.75 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2006

הודעה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6543 מיום 7.12.2006 עמ' 363

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 383.75 382.12 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 82

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 382.12 369.53 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6724 מיום 27.11.2008 עמ' 130

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 369.53 357.36 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2009

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6820 מיום 22.10.2009 עמ' 88

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 357.36 376.94 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6934 מיום 24.10.2010 עמ' 84

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 376.94 392.08 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7034 מיום 22.9.2011 עמ' 1405

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 392.08 433.59 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7172 מיום 23.10.2012 עמ' 96

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 433.59 451.15 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7304 מיום 11.11.2013 עמ' 227

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 451.15 465.13 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 652

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 465.13 473.49 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 158

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 473.49 481.07 שקלים חדשים לכל מתנדב.

 

מיום 1.9.2017

הודעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7877 מיום 29.10.2017 עמ' 153

(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור של 481.07 532.32 שקלים חדשים לכל מתנדב.

עדכון תק' תשס"ד-2004

4.    (א)  הסכומים הנקובים בתקנות 2 ו-3 ישתנו ב-1 בספטמבר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

          "המדד" – לענין תקנה 2 – מדד המחירים לצרכן, ולענין תקנה 3 – מדד שכר הדירה, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999.

          (ב)  השר יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המעודכנים כאמור.

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6315 מיום 18.5.2004 עמ' 506

(א) הסכומים הנקובים בתקנות 2 ו-3 ישתנו ב-1 בדצמבר, ב-1 במרס, ב-1 ביוני וב-1 בספטמבר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -

הסכמים

5.    (א)  לפני תחילת השירות ייערך הסכם בין המתנדב ובין הגוף המוכר העוסק בטיפול ובהפנייתו לשירות, לגבי תנאי השירות של המתנדב ובו ייקבעו, בין השאר, מקום המגורים של המתנדב ומי יישא בהוצאות תזונתו בעת השירות, לצורך קביעת דמי הכלכלה ותנאי הדיור לפי תקנות 2 ו-3.

          (ב)  גוף מוכר רשאי להתקשר בהסכם עם מפעיל למימון דמי הכלכלה והדיור, שהגוף המוכר חייב לתת למתנדב לפי סעיף 2(ב) לחוק.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

הוראת מעבר

7.    יראו דמי כלכלה ודיור, שניתנו למתנדב בתקופה שמיום תחילת החוק עד יום תחילתן של תקנות אלה, כאילו ניתנו לפי תקנות אלה.

 

 

ו' בכסלו תש"ס (15 בנובמבר 1999)                         אליהו ישי

                                                                                      שר העבודה והרווחה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ס מס' 6007 מיום 25.11.1999 עמ' 108.

תוקנו ק"ת תשס"א: מס' 6074 מיום 4.1.2001 עמ' 240 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.12.2000. מס' 6115 מיום 12.7.2001 עמ' 933 – הודעה (מס' 2) תשס"א-2001. מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1048 – הודעה (מס' 3) תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.9.2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6150 מיום 5.2.2002 עמ' 417 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.12.2001. מס' 6158 מיום 17.3.2002 עמ' 561 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.3.2002. מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 863 – הודעה (מס' 3) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.6.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 42 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.9.2002. מס' 6220 מיום 9.1.2003 עמ' 424 – הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.12.2002. מס' 6234 מיום 3.4.2003 עמ' 650 – הודעה (מס' 3) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.3.2003. מס' 6250 מיום 16.7.2003 עמ' 850 – הודעה (מס' 4) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.6.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6297 מיום 9.3.2004 עמ' 307 – הודעה תשס"ד-2004. מס' 6315 מיום 18.5.2004 עמ' 506 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן ביום 1.6.2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 63 – הודעה תשס"ה-2004; תחילתה ביום 1.9.2004.

ק"ת תשס"ו מס' 6446 מיום 22.12.2005 עמ' 219 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.9.2005.

ק"ת תשס"ז מס' 6543 מיום 7.12.2006 עמ' 362 – הודעה תשס"ז-2006; תחילתה ביום 1.9.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 82 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.9.2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6724 מיום 27.11.2008 עמ' 130 – הודעה תשס"ט-2008; תחילתה ביום 1.9.2008.

ק"ת תש"ע מס' 6820 מיום 22.10.2009 עמ' 88 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.9.2009.

ק"ת תשע"א: מס' 6934 מיום 24.10.2010 עמ' 84 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.9.2010. מס' 7034 מיום 22.9.2011 עמ' 1405 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.9.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7172 מיום 23.10.2012 עמ' 96 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.9.2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7304 מיום 11.11.2013 עמ' 227 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.9.2013.

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 652 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.9.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 157 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.9.2015.

ק"ת תשע"ח מס' 7877 מיום 29.10.2017 עמ' 153 – הודעה תשע"ח-2017; תחילתה ביום 1.9.2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות