נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957

רשויות ומשפט מנהלי – רישום  – ציוד הנדסי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מינוי רשם ובודקים

סעיף 2

2

Go

רישום ציוד קיים

סעיף 3

2

Go

רישום ציוד בעתיד

סעיף 4

2

Go

הודעה שנתית

סעיף 5

2

Go

הודעה על שינויים

סעיף 6

2

Go

מספר רישום

סעיף 7

2

Go

שימוש בציוד שלא נרשם

סעיף 8

2

Go

מסירת מידע ממאגר מידע

סעיף 8א

2

Go

הודעה על מקומו של ציוד

סעיף 9

2

Go

סמכויותיו של בודק

סעיף 10

2

Go

עבירות

סעיף 11

2

Go

עבירה בתאגיד

סעיף 12

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 13


חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "ציוד" – מכונה המיועדת או המשמשת לבניה, לבניה הנדסית, לעבודות ציבוריות, לעבודת קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או לפריקה, לרבות טרקטור, הכל כפי שנקבע בתקנות, לרבות ציוד עזר לאלה ואביזריהם;

           "בעל", לענין ציוד – לרבות המחזיק בציוד מכוח חוזה של מקח-אגב-שכירות.

מינוי רשם ובודקים

2.    שר העבודה ימנה רשם ציוד הנדסי (להלן – הרשם), ובודקי ציוד הנדסי (להלן – בודק); הודעה על המינויים תפורסם ברשומות.

רישום ציוד קיים

3.    מי שהוא בעל ציוד ביום שאותו ציוד נקבע בתקנות לפי סעיף 1, ירשום את הציוד אצל הרשם תוך ארבעים יום בדרך שנקבעה לכך.

רישום ציוד בעתיד

4.    מי שהיה לבעל ציוד לאחר שאותו ציוד נקבע בתקנות לפי סעיף 1, ירשום את הציוד אצל הרושם תוך ארבעה עשר יום בדרך שנקבעה לכך.

הודעה שנתית

5.    לא יאוחר מהיום האחרון של חודש מרס של כל שנה ימסור בעל ציוד לרשם פרטים על הציוד שבבעלותו, כפי שנקבע בתקנות.

הודעה על שינויים

6.    המוציא ציוד מבעלותו יודיע על כך לרשם תוך שבעה ימים; כן יודיע בעל ציוד לרשם תוך המועד האמור על שינוי במענו.

מספר רישום

7.    ציוד שנרשם לפי סעיף 3 או 4 יקבע לו הרשם מספר; המספר יצויין על לוח שהרשם יספק לבעל הציוד, והלוח יהיה מחובר תמיד לציוד במקום הנראה לעין.

שימוש בציוד שלא נרשם

8.    לא ישתמש אדם בציוד ולא יפעילו אלא אם קויימו לגביו הוראות הסעיפים 3, 4, 5 ו-7.

מסירת מידע ממאגר מידע (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

8א.     רשם הציוד ההנדסי רשאי למסור לגופים המנויים בתוספת החמישית לפקודת התעבורה, מידע ממאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המנוהל בידו, כמפורט בתוספת האמורה.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח  תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 270 (ה"ח 2289)

הוספת סעיף 8א

הודעה על מקומו של ציוד

9.    בעל ציוד יודיע לבודק, לפי הוראתו, את המקום שבו יימצא הציוד בתאריך הנקוב בהודעה, על מנת שהבודק יוכל לבדקו; ההוראה לפי סעיף זה יכולה להיות כללית או מיוחדת, לסוג ציוד מסויים או לבעל ציוד מסויים, ואם היתה כללית או מיוחדת לסוג ציוד תפורסם ברשומות ובעתון יומי אחד לפחות.

סמכויותיו של בודק

10.   בודק רשאי לבדוק מצבו של ציוד ורשאי לחקור כל אדם בקשר לביצוע חוק זה ולהיכנס לכל מקום, להוציא מקום המשמש למגורים בלבד, שיש לו יסוד סביר להניח כי נמצא בו ציוד.

עבירות

11.   מי שעבר על הסעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 8 או 9 או שהפריע לבודק להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 10, דינו - קנס שלוש מאות לירות או מאסר חודש ימים, או שני הענשים כאחד, על כל ציוד שבקשר אתו נעברה העבירה.

עבירה בתאגיד

12.   נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי חבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, אשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה חבר הנהלה, מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר, אם לא הוכיח אחד מאלה:

(1)   שהוא לא ידע על ביצוע העבירה;

(2)   שהוא נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה.

ביצוע ותקנות

13.   שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת - תקנות בדבר אגרות בקשר לרישום לפי הסעיפים 3 או 4 ומסירת פרטים לפי סעיף 5.

                                                         דוד בן-גוריון                     מרדכי נמיר

                                                                            ראש הממשלה                            שר העבודה

                    יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה

גפני* פורסם ס"ח תשי"ז מס' 232 מיום 25.7.1957 עמ' 145 (ה"ח תשי"ז מס' 305 עמ' 225).

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 270 (ה"ח תשנ"ד מס' 2289 עמ' 530) – תיקון מס' 1.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות