נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט-1959

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רישום  – ציוד הנדסי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

רישום ציוד

Go

3

סעיף 3

הודעה שנתית

Go

3

סעיף 4

הודעה על שינויים והעברת בעלות

Go

3

סעיף 5

אגרת רישום

Go

3

סעיף 5א

הצמדה למדד

Go

3

סעיף 5ב

מועד תשלום אגרה

Go

3

סעיף 6

בדיקת ציוד

Go

4

סעיף 6א

ביטול רישום

Go

4

סעיף 6ב

השבתת ציוד

Go

4

סעיף 6ג

פטור מתשלום אגרה והחזר אגרה

Go

4

סעיף 7

קלקול לוחות

Go

4

סעיף 8

עונשים

Go

4

סעיף 9

רישיון

Go

4

 

תוספת שלישית

Go

6

 

תק' תשע"א-2011


תקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט-1959*

מיום 29.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7027 מיום 29.8.2011 עמ' 1316

הוספת כותרת

          בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1, 3, 4, 5 ו-13 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשע"א-2011

          "יבואן ציוד" – מי שקיבל לפי צו יבוא חופשי, התשע"א-2011, רישיון ליבוא מסחרי של ציוד לצורך מכירתו ושיווקו בארץ;

מיום 29.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7027 מיום 29.8.2011 עמ' 1316

הוספת הגדרת "יבואן ציוד"

          "ציוד" - אחד הכלים המנויים בתוספת הראשונה, לרבות ציוד העזר והאביזרים שלו ולמעט רכב הרשום לפי סעיף 3 לפקודת התעבורה;

תק' תשכ"ט-1968

          "מחפר-עגורן" - מכונה בעלת זרוע מורמת כדמות עגורן, הבנויה להפעלת כלים למחפר-עגורן;

מיום 15.11.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2306 מיום 7.11.1968 עמ' 184

הוספת הגדרת "מחפר-עגורן"

תק' תשכ"ט-1968

          "כלים למחפר-עגורן" - כף, חופן לסתות (clamshell), יעה בכל צורת הנעה, אונקל עגורן, מתקע קלונסאות וכלי כיוצא באלה;

מיום 15.11.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2306 מיום 7.11.1968 עמ' 184

הוספת הגדרת "כלים למחפר-עגורן"

תק' תשכ"ט-1968

          "עגורן-צריח" - עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען (towercrane);

מיום 15.11.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2306 מיום 7.11.1968 עמ' 184

הוספת הגדרת "עגורן-צריח"

תק' תשע"א-2011

          "רשם" – מי ששר התחבורה והבטיחות בדרכים מינהו לרשם ציוד הנדסי, לרבות יבואן ציוד שהרשם הסמיכו לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי שהוא ייבא ולקבוע לו מספר רישוי.

מיום 29.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7027 מיום 29.8.2011 עמ' 1316

הוספת הגדרת "רשם"

תק' תשמ"א-1981

1א.     (בוטלה).

מיום 4.6.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3856 מיום 4.6.1978 עמ' 1426

הוספת תקנה 1א

 

מיום 11.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4233 מיום 11.5.1981 עמ' 973

ביטול תקנה 1א

הנוסח הקודם:

הצמדה

1א. (א) הסכומים האמורים בתקנה 2 ישתנו כל שנה ב-1 באפריל לפי שיעור העליה במדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש מרס שקדם למועד האמור (להלן – המדד החדש) לעומת המדד לחודש מרס שקדם לקביעת המדד החדש כאמור.

(ב) רשם ציוד הנדסי יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים לפי האמור בתקנת משנה (א) בעיגול הסכום האמור בתקנה 2 עד כדי 5 לירות.

רישום ציוד תק' תשס"א-2001

2.    רישום ציוד בהתאם לסעיפים 3 ו-4 לחוק, לרבות רישום ציוד שהבעל רכש בנוסף לציוד הרשום או בהחלפת חלקיו, ייערך לפי הטופס שאפשר להשיג אצל הרשם.

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 997

[הנוסח נותר ללא שינוי]

הודעה שנתית תק' תשס"א-2001

3.    מסירת פרטים בהודעה שנתית לענין סעיף 5 לחוק, תיעשה בטופס שישלח הרשם מדי שנה לבעל הציוד.

מיום 16.11.1974

תק' תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3282 מיום 16.11.1974 עמ' 680

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

הודעה שנתית

3. לא יאוחר מיום 1 במרס בכל שנה לאחר הרישום לפי סעיף 3 או 4 לחוק, ימציא הרשם לבעל הציוד טופס הודעה שנתית, והבעל ימלא אותו ויחזיר אותו לרשם.

 

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 997

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

פרטים שנמסרו בעת תשלום האגרה

3. לענין סעיף 5 לחוק רואים את הפרטים שנמסרו אגב תשלום האגרה השנתית כנדרש בתקנה 5 כאילו נמסרו לפי הסעיף האמור.

הודעה על שינויים והעברת בעלות תק' תשס"א-2001

4.    (א)  הודעה על שינוי הבעלות בציוד או על שינוי מענו של בעל הציוד תימסר לרשם בכתב.

 

תק' תשס"א-2001

          (ב)  נמסרה הודעה על שינוי בעלות בציוד כאמור בתקנת משנה (א), ירשום הרשם את הציוד על שם בעלו החדש, לאחר שהוכח להנחת דעתו, כי שולמו כל האגרות החלות עליו, כי הוסר מהציוד שעבוד או עיקול וכי לא קיימת הגבלה אחרת לרישום הבעלות.

תק' תשס"א-2001

          (ג)   ירש אדם ציוד הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשם וימציא לו, לשם העברת הבעלות בציוד על שמו, את המסמכים כמפורט להלן:

(1)   צו ירושה או צו קיום צוואה כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה-1965;

(2)   רישיון לפי תקנה 9.

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 997

הודעת שינויים הודעה על שינויים והעברת בעלות

4. (א) הודעה על שינוי הבעלות בציוד או על שינוי מענו של בעל הציוד תימסר לרשם בכתב.

(ב) נמסרה הודעה על שינוי בעלות בציוד כאמור בתקנת משנה (א), ירשום הרשם את הציוד על שם בעלו החדש, לאחר שהוכח להנחת דעתו, כי שולמו כל האגרות החלות עליו, כי הוסר מהציוד שעבוד או עיקול וכי לא קיימת הגבלה אחרת לרישום הבעלות.

(ג) ירש אדם ציוד הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשם וימציא לו, לשם העברת הבעלות בציוד על שמו, את המסמכים כמפורט להלן:

(1) צו ירושה או צו קיום צוואה כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה–1965;

(2) רישיון לפי תקנה 9.

אגרת רישום תק' תשס"א-2001

5.    (א)  בעד רישום ציוד הנדסי, ובעד מסירת פרטים בהודעה שנתית לענין סעיף 5 לחוק, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השניה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), יבואן המחזיק בציוד למטרות מסחר בלבד, פטור מרישומו של ציוד שטרם נמכר ומתשלום אגרה בעדו.

מיום 1.6.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1155 מיום 1.6.1961 עמ' 1866

החלפת תקנת משנה 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) האגרה תשולם תוך ששים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת הרשם. לא שולמה האגרה כאמור, חייב בעל הציוד בכפל האגרה.

 

מיום 1.4.1973

תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2989 מיום 29.3.1973 עמ' 1042

(ב) האגרה תשולם תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת הרשם. לא שולמה האגרה כאמור, חייב בעל הציוד לשלם – נוסף על האגרה האמורה – תוספת של 20% ממנה.

(ב) האגרה תשולם לא יאוחר מיום 1 באפריל שבתחילת כל תקופת תשלום כאמור בתקנת משנה (א) או תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת הרשם, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) –

(1) האגרה בעד תקופת תשלום שבין יום כ"ח באדר ב' תשל"ג (1 באפריל 1973) ל-ח' בניסן תשל"ד (31 במרס 1974) תשולם לא יאוחר מיום י"ג באייר תשל"ג (15 במאי 1973);

(2) לגבי ציוד שהגיע לישראל לראשונה לאחר 1 באפריל של שנה פלונית, תשולם האגרה בעד התקופה עד 31 במרס שלאחר יום הגיע הציוד לישראל כאמור, תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת הרשם.

 

מיום 1.1.1976

תק' תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3442 מיום 4.12.1975 עמ' 608

(א) לכל תקופה שבין 1 באפריל ל-31 במרס, או לכל חלק מתקופה זו, חייב בעל הציוד באגרה כאמור בתוספת השניה.

האגרה תשולם לפי תקופת הרכישה של הציוד כמפורט להלן:

אגרת רישום ציוד שנרכש בתקופה –

מ-1 באפריל עד 30 ביוני – מלוא האגרה;

מ-1 ביולי עד 30 בספטמבר – 75% מהאגרה;

מ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר – 50% מהאגרה;

מ-1 בינואר עד 31 במארס – 25% מהאגרה.

 

מיום 29.4.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3516 מיום 29.4.1976 עמ' 1455

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) –

(1) האגרה בעד תקופת תשלום שבין יום כ"ח באדר ב' תשל"ג (1 באפריל 1973) ל-ח' בניסן תשל"ד (31 במרס 1974) תשולם לא יאוחר מיום י"ג באייר תשל"ג (15 במאי 1973) ובעד תקופת התשלום שבין יום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976) ל-י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977) תשולם לא יאוחר מיום ט"ז באייר תשל"ו (16 במאי 1976);

 

מיום 4.6.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3856 מיום 4.6.1978 עמ' 1427

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) –

(1) האגרה בעד תקופת תשלום שבין יום כ"ח באדר ב' תשל"ג (1 באפריל 1973) ל-ח' בניסן תשל"ד (31 במרס 1974) תשולם לא יאוחר מיום י"ג באייר תשל"ג (15 במאי 1973) ובעד תקופת התשלום שבין יום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976) ל-י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977) תשולם לא יאוחר מיום ט"ז באייר תשל"ו (16 במאי 1976) ובעד תקופת התשלום שבין כ"ד באדר ב' תשל"ח (2 באפריל 1978) לג' בניסן תשל"ט (31 במרס 1979) תשלום האגרה לא יאוחר מיום ט' באייר תשל"ח (16 במאי 1978);

 

מיום 11.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4233 מיום 11.5.1981 עמ' 972

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

אגרות

5. (א) לכל תקופה שבין 1 באפריל ל-31 במרס, או לכל חלק מתקופה זו, חייב בעל הציוד באגרה כאמור בתוספת השניה.

האגרה תשולם לפי תקופת הרכישה של הציוד כמפורט להלן:

אגרת רישום ציוד שנרכש בתקופה –

מ-1 באפריל עד 30 ביוני – מלוא האגרה;

מ-1 ביולי עד 30 בספטמבר – 75% מהאגרה;

מ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר – 50% מהאגרה;

מ-1 בינואר עד 31 במארס – 25% מהאגרה.

(ב) האגרה תשולם לא יאוחר מיום 1 באפריל שבתחילת כל תקופת תשלום כאמור בתקנת משנה (א) או תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת הרשם, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) –

(1) האגרה בעד תקופת תשלום שבין יום כ"ח באדר ב' תשל"ג (1 באפריל 1973) ל-ח' בניסן תשל"ד (31 במרס 1974) תשולם לא יאוחר מיום י"ג באייר תשל"ג (15 במאי 1973) ובעד תקופת התשלום שבין יום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976) ל-י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977) תשולם לא יאוחר מיום ט"ז באייר תשל"ו (16 במאי 1976) ובעד תקופת התשלום שבין כ"ד באדר ב' תשל"ח (2 באפריל 1978) לג' בניסן תשל"ט (31 במרס 1979) תשלום האגרה לא יאוחר מיום ט' באייר תשל"ח (16 במאי 1978);

(2) לגבי ציוד שהגיע לישראל לראשונה לאחר 1 באפריל של שנה פלונית, תשולם האגרה בעד התקופה עד 31 במרס שלאחר יום הגיע הציוד לישראל כאמור, תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת הרשם.

 

מיום 11.6.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4814 מיום 11.6.1985 עמ' 1417

(ג) האגרה תשולם לא יאוחר מ-1 באפריל האגרה תשולם לא יאוחר מיום 1 במאי של כל שנה או תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה מרשם ציוד הנדסי לתשלום אגרה, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

 

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 997

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

אגרת רישום

5. (א) בעד רישום ציוד הנדסי תשולם אגרה בסכומים המצוינים בתוספת השניה לתקנות אלה.

(ב) האגרה תשולם לתקופה שבין 1 באפריל לבין 31 במרס של כל שנה.

(ג) האגרה תשולם לא יאוחר מיום 1 במאי של כל שנה או תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה מרשם ציוד הנדסי לתשלום אגרה, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

הצמדה למדד תק' תשמ"א-1981

5א.     (א)  בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תק' תשס"א-2001

          (ב)  הסכומים האמורים בתוספת השניה ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה לפי שיעור העליה במדד בין מדד חודש ינואר שקדם למועד האמור לעומת מדד חודש ינואר הקודם.

תק' תשס"א-2001

          (ג)   הרשם יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים כאמור בתקנת משנה (ב) בעיגול הסכומים כדי שקל חדש שלם הקרוב, באופן שחמישים אגורות יעוגלו כלפי מעלה.

מיום 11.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4233 מיום 11.5.1981 עמ' 972

הוספת תקנה 5א

 

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 997

(ב) הסכומים האמורים בתוספת השניה לתקנות אלה ישתנו כל שנה ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה לפי שיעור העליה במדד בין מדד חודש ינואר שקדם למועד האמור לעומת מדד חודש ינואר הקודם.

(ג) רשם ציוד הנדסי הרשם יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים כאמור בתקנת משנה (ב) בעיגול הסכומים כדי שקל אחד שקל חדש שלם הקרוב, באופן שחמישים אגורות יעוגלו כלפי מעלה.

מועד תשלום אגרה תק' תשס"א-2001

5ב.     אגרה כאמור בתקנה 5(א) תשולם –

          (1)  בעד רישום ציוד הנדסי - במועד הרישום;

(2)  בעד מסירת פרטים בהודעה השנתית - בתוך שלושים ימים מיום קבלת טופס ההודעה מהרשם.

מיום 11.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4233 מיום 11.5.1981 עמ' 972

הוספת תקנה 5ב

 

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 998

החלפת תקנה 5ב

הנוסח הקודם:

תשלום חלק מהאגרה

5ב. (א) לגבי ציוד שנרכש לאחר 1 באפריל תשולם אגרה בעד רישום הציוד בשעת רכישתו כמפורט להלן:

בעד ציוד שנרכש מ-1 באפריל עד 30 ביוני – מלוא האגרה;

בעד ציוד שנרכש מ-1 ביולי עד 30 בספטמבר – 75% מהאגרה;

בעד ציוד שנרכש מ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר – 50% מהאגרה;

בעד ציוד שנרכש מ-1 בינואר עד 31 במרס – 25% מהאגרה.

(ב) האגרה כאמור בתקנה זו תשולם תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה מרשם ציוד הנדסי לתשלום האגרה.

תק' תשס"א-2001

5ג.     (בוטלה).

מיום 11.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4233 מיום 11.5.1981 עמ' 972

הוספת תקנה 5ג

 

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 998

ביטול תקנה 5ג

הנוסח הקודם:

מועד תשלום האגרה

5ג. על אף האמור בתקנה 5(ג) האגרה בעד תקופת התשלום המתחילה ב-1 באפריל 1981 תשולם לא יאוחר מיום י"א באייר התשמ"א (15 במאי 1981).

בדיקת ציוד

6.    לצרכי בדיקה רשאי בודק להפעיל את הציוד וכן להפסיק פעולתו. ברשות זו ישתמש הבודק תוך הימנעות ככל האפשר מהפרעת הליכי עבודה וייצור.

ביטול רישום תק' תשס"א-2001

6א.     (א)  בעל של ציוד רשום או מי שהועבר אליו ציוד רשום מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יודיע לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית, שהציוד נגנב או עומד להישלח אל מחוץ לישראל לצמיתות או שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כציוד באובדן גמור, ויחזיר לו את הרישיון שניתן לו לפי תקנה 9 ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.

          (ב)  נמסרה לרשם ציוד הנדסי הודעה כאמור בתקנת משנה (א) - יבטל את רישומו של הציוד.

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 998

הוספת תקנה 6א

השבתת ציוד תק' תשס"א-2001 תק' תשפ"א-2021

6ב.     (א)  בתקנה זו, "השבתה" – הפסקה בשימוש ובהפעלה של ציוד לתקופה העולה על חודשיים ואינה עולה על עשר שנים.

          (ב)  בעל ציוד המעוניין להשבית את הציוד שבבעלותו יודיע על כך לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית ויפקיד בידיו את הרישיון שניתן לו לפי תקנה 9 ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.

          (ג)   בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יצוינו המקום שבו נמצא הציוד והסיבה להשבתתו.

          (ד)  ביקש בעל ציוד לחדש את השימוש בציוד שהושבת, יודיע על כך לרשם ויקבל מאת הרשם את הרישיון ואת הלוח שהופקדו בידיו לפי תקנת משנה (ב).

תק' תשפ"א-2021

          (ה)  ציוד שהושבת לתקופה העולה על עשר שנים ייחשב כציוד שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, ויחולו עליו הוראות תקנה 6א.

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 998

הוספת תקנה 6ב

 

מיום 26.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9396 מיום 26.5.2021 עמ' 3222

6ב. (א) בתקנה זו, "השבתה" – הפסקה בשימוש ובהפעלה של ציוד לתקופה העולה על חודשיים ואינה עולה על חמש שנים עשר שנים.

(ב) בעל ציוד המעוניין להשבית את הציוד שבבעלותו יודיע על כך לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית ויפקיד בידיו את הרישיון שניתן לו לפי תקנה 9 ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.

(ג) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יצוינו המקום שבו נמצא הציוד והסיבה להשבתתו.

(ד) ביקש בעל ציוד לחדש את השימוש בציוד שהושבת, יודיע על כך לרשם ויקבל מאת הרשם את הרישיון ואת הלוח שהופקדו בידיו לפי תקנת משנה (ב).

(ה) ציוד שהושבת לתקופה העולה על 5 שנים עשר שנים ייחשב כציוד שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, ויחולו עליו הוראות תקנה 6א.

פטור מתשלום אגרה והחזר אגרה תק' תשס"א-2001

6ג.     (א)  ציוד שרישומו בוטל לפי תקנה 6א, פטור בעלו מתשלום אגרת רישום ומסירת פרטים כאמור בתקנה 5, מיום מסירת ההודעה לרשם, בצירוף הרישיון והלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.

          (ב)  ציוד שהושבת לפי תקנה 6ב, פטור בעל הציוד מתשלום אגרת רישום ומסירת פרטים כאמור בתקנה 5 החל ביום שהושבת ובלבד שהודיע על כך לרשם והפקיד בידיו את הרישיון והלוח, כאמור בתקנה 6ב(ב).

          (ג)   אגרה ששולמה בעד תקופה הפטורה מתשלום כאמור בתקנת משנה (א) ו-(ב), תוחזר לבעל הציוד בשיעור של 1/12 מהאגרה השנתית ששולמה בעד כל חודש שהיה בעל הציוד פטור מתשלום.

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 998

הוספת תקנה 6ג

קלקול לוחות

7.    לא יקלקל אדם לוח שסופק לפי סעיף 7 לחוק ולא יעשה כל מעשה או מחדל אחר הגורמים לכך שהלוח או המספר שעליו אינם נראים לעין.

עונשים

8.    העובר על הוראות תקנה 7, דינו - קנס חמישים לירות או מאסר שבעה ימים.

רישיון תק' תשס"א-2001

9.    על רישום ציוד ועל תשלום האגרה ימסור הרשם לבעל הציוד רישיון ובו מספר הרישום; הרישיון יישמר צמוד לציוד או בידי אדם המטפל בו, ואותו אדם או בעל הציוד חייבים להציגו לבודק לפי דרישתו.

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 998

אישור רישיון

9. על רישום ציוד ועל תשלום האגרה ימסור הרשם לבעל הציוד אישור רישיון ובו מספר הרישום; האישור הרישיון יישמר צמוד לציוד או בידי אדם המטפל בו, ואותו אדם או בעל הציוד חייבים להציגו לבודק לפי דרישתו.

תק' תשע"א-2011

10.  (בוטלה).

מיום 29.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7027 מיום 29.8.2011 עמ' 1316

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

השם

10. לתקנות אלה ייקרא "תקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט-1959".

 

תק' תשמ"א-1981

תוספת ראשונה

1.        טרקטור זחלי או אופני כולל ציוד עזר מחובר;

2.        טרקטור אופני המוגדר כ"מכונה ניידת" ואינו חייב רישום במשרד התחבורה;

תק' תשס"א-2001

3.        מחפר או עגורן זחלי או אופני עד 59 כוח סוס, כולל ציוד עזר מחובר;

תק' תשס"א-2001

3א.      מחפר או עגורן זחלי או אופני בעל 60 כוח סוס ויותר, כולל ציוד עזר מחובר;

4.        מפלס ממונע;

ת"ט תשמ"א-1981

5.        מגרדה ממונעת או נגררת;

6.        חופר תעלות אופני או זחלי;

7.        מחפרון - אופני או זחלי;

8.        קודח קרקע ממונע;

9.        מוביל עפר - שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;

10.      מכבש להדוק קרקע ממונע;

11.      מכבש להדוק קרקע - נגרר ומופעל בכח מנועי;

12.      מטאטא כבישים ומדרכות ממונע;

13.      מכונה ליציקת אבני שפה;

14.      מיתקן לייצור אספלט;

15.      מפזר תערובות אספלטיות ואגרגטים לכבישים;

16.      מיתקן גריסה - נייד;

17.      מכונה לסימון כבישים;

18.      עגורן צריח לבינוי;

19.      עגורן נייד - שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;

20.      מערבל בטון שקיבולו 250 ליטר ומעלה;

21.      שפכן קדמי שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;

22.      מתז ביטומן ממונע;

23.      מדחס אויר מוסע או נגרר בעל תפוקה של 80 רגל מעוקב לדקה ומעלה - כולל ציוד עזר נלווה;

ת"ט תשמ"א-1981

24.      קודח סלע על מזחלת או על אופניים;

25.      מלגז שהנעתו או הפעלתו בכח מנועי;

תק' תשס"א-2001

26.      מכונה לקרצוף כבישים;

תק' תשס"א-2001

27.      במה הידראולית;

תק' תשס"א-2001

28.      מעמיס טלסקופי;

תק' תשע"ד-2013

29.      נפה מתנייעת.

מיום 1.6.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1155 מיום 1.6.1961 עמ' 1866

16. מדחס אויר מוסע בעל תפוקה של 80 רגל מעוקב 60 רגל מעוקב אויר לדקה ומעלה, כולל ציוד עזר: פטישי אויר קודחים, שוברים, הודקים, עגלות קידוח וצינורות אויר גמישים ללחץ גבוה (Air Compressor-Lorry or Tractor mounted with equipment);

17. מדחס אויר נגרר בעל תפוקה של 80 רגל מעוקב 60 רגל מעוקב אויר לדקה ומעלה, כולל ציוד עזר כמפורט בפריט 16 (Air Compressor-Mobile, with equipment);

18. קודח בורות ממונע (Self propelled Rock Boring Machine);

19. מנוף בניה מסתובב לכל סוגיו (על גלגלי גומי וברזל על פסי ברזל ועמדות קבועות)(Building Crane);

20. מנוף ניד לכל סוגיו (על גלגלי גומי, זחל וחצי זחל);

21. מפזר שלמק (Finisher);

22. מיתקן לערבול אספלט (Bituminous Mixing Plant);

23. מערבל ביטון שקיבולו 500 ליטר ומעלה (Concrete Mixer);

 

מיום 15.11.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2306 מיום 7.11.1968 עמ' 184

1. טרקטור זחל, כולל ציוד עזר (דחפור, דחפור זווית, מרטש לעקירת שרשים, מנח צינורות, מפלח מחובר לטרקטור, יעה, קודח בורות, כננת כוון, מעביר כוח וכו')(Crwaler Tractor with equipment);

2. טרקטור אופני מעל 25 כ"ס, כולל ציוד עזר (כמו בפריט 1)(Wheel Tractor with equipment);

3. מחפר זחל, כולל ציוד עזר (זרוע מנוף, חופן לסתות, יעה נגרר, יעה, יעה נמוג מתקע כלונסאות וכו')(Crawler Crane-Excavator with equipment);

3. מחפר-עגורן זחלי וכלים למחפר-עגורן למיניהם;

4. מחפר אופני כולל ציוד עזר (כמו בפריט 3)(Wheel Crane-Excavator with equipment);

4. מחפר-עגורן אופני וכלים למחפר עגורן למיניהם;

5. מפלס ממונע (Motor Grader);

6. מפלס נגרר (Towed Grader);

7. מגרדה ממונעת (Self propelled Scraper);

8. מגרדה נגררת (Scraper);

9. מטען עפר נגרר (Towed Loader);

10. מפלח (Rooter);

11. מתלם (Ditcher);

12. חופר תעלות (Trencher);

13. מכבש ממונע (Road Roller);

14. מכבש נגרר על כל סוגיו (מכבש רגלי כבש, מכבש הידוק, מכבש צמיגים וכו')(Towed Roller all kinds);

15. עגלת שפיכה לכל סוגיה, כולל משאית שאינה חייבת ברישום במשרד הרישוי של משרד התחבורה (שפכן קרקעית, שפכן אחורי, שפכן קדמי וכו')(Dumper-Dump Wagon);

16. מדחס אויר מוסע בעל תפוקה של 60 רגל מעוקב אויר לדקה ומעלה, כולל ציוד עזר: פטישי אויר קודחים, שוברים, הודקים, עגלות קידוח וצינורות אויר גמישים ללחץ גבוה (Air Compressor-Lorry or Tractor mounted with equipment);

17. מדחס אויר נגרר בעל תפוקה של 60 רגל מעוקב אויר לדקה ומעלה, כולל ציוד עזר כמפורט בפריט 16 (Air Compressor-Mobile, with equipment);

18. קודח בורות ממונע (Self propelled Rock Boring Machine);

19. מנוף בניה מסתובב לכל סוגיו (על גלגלי גומי וברזל על פסי ברזל ועמדות קבועות)(Building Crane);

19. עגורן-צריח (towercrane), בין נייח ובין נע על פסים;

20. מנוף ניד לכל סוגיו (על גלגלי גומי, זחל וחצי זחל);

20. עגורן נייד לכל סוגיו, אופני, זחלי או חצי-זחלי;

21. מפזר שלמק (Finisher);

22. מיתקן לערבול אספלט (Bituminous Mixing Plant);

23. מערבל ביטון שקיבולו 500 ליטר ומעלה (Concrete Mixer);

24. מלגז שהנעתו והפעלתו בכוח מנועי (self-propelled and poweroperated forklift);

25. מתיז ביטומן ממונע (self-propelled bitumen spreader).

 

מיום 1.12.1972

תק' תשל"ג-1972

ק"ת תשל"ג מס' 2932 מיום 16.11.1972 עמ' 258

החלפת פריט 24 לתוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

24. מלגז שהנעתו והפעלתו בכוח מנועי (self-propelled and poweroperated forklift);

 

מיום 11.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4233 מיום 11.5.1981 עמ' 973

ת"ט תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4272 מיום 15.9.1981 עמ' 1534

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

1. טרקטור זחל, כולל ציוד עזר (דחפור, דחפור זווית, מרטש לעקירת שרשים, מנח צינורות, מפלח מחובר לטרקטור, יעה, קודח בורות, כננת כוון, מעביר כוח וכו')(Crwaler Tractor with equipment);

2. טרקטור אופני מעל 25 כ"ס, כולל ציוד עזר (כמו בפריט 1)(Wheel Tractor with equipment);

3. מחפר-עגורן זחלי וכלים למחפר-עגורן למיניהם;

4. מחפר-עגורן אופני וכלים למחפר עגורן למיניהם;

5. מפלס ממונע (Motor Grader);

6. מפלס נגרר (Towed Grader);

7. מגרדה ממונעת (Self propelled Scraper);

8. מגרדה נגררת (Scraper);

9. מטען עפר נגרר (Towed Loader);

10. מפלח (Rooter);

11. מתלם (Ditcher);

12. חופר תעלות (Trencher);

13. מכבש ממונע (Road Roller);

14. מכבש נגרר על כל סוגיו (מכבש רגלי כבש, מכבש הידוק, מכבש צמיגים וכו')(Towed Roller all kinds);

15. עגלת שפיכה לכל סוגיה, כולל משאית שאינה חייבת ברישום במשרד הרישוי של משרד התחבורה (שפכן קרקעית, שפכן אחורי, שפכן קדמי וכו')(Dumper-Dump Wagon);

16. מדחס אויר מוסע בעל תפוקה של 60 רגל מעוקב אויר לדקה ומעלה, כולל ציוד עזר: פטישי אויר קודחים, שוברים, הודקים, עגלות קידוח וצינורות אויר גמישים ללחץ גבוה (Air Compressor-Lorry or Tractor mounted with equipment);

17. מדחס אויר נגרר בעל תפוקה של 60 רגל מעוקב אויר לדקה ומעלה, כולל ציוד עזר כמפורט בפריט 16 (Air Compressor-Mobile, with equipment);

18. קודח בורות ממונע (Self propelled Rock Boring Machine);

19. עגורן-צריח (towercrane), בין נייח ובין נע על פסים;

20. עגורן נייד לכל סוגיו, אופני, זחלי או חצי-זחלי;

21. מפזר שלמק (Finisher);

22. מיתקן לערבול אספלט (Bituminous Mixing Plant);

23. מערבל ביטון שקיבולו 500 ליטר ומעלה (Concrete Mixer);

24. מלגז שהנעתו או הפעלתו בכוח מנועי (self-propelled or power operated fork-lift);

25. מתיז ביטומן ממונע (self-propelled bitumen spreader).

 

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 999

3. מחפר/עגורן – זחלי או אופני כולל ציוד עזר מחובר;

3. מחפר או עגורן זחלי או אופני עד 59 כוח סוס, כולל ציוד עזר מחובר;

3א. מחפר או עגורן זחלי או אופני בעל 60 כוח סוס ויותר, כולל ציוד עזר מחובר;

4. מפלס ממונע;

5. מגרדה ממונעת או נגררת;

6. חופר תעלות אופני או זחלי;

7. מחפרון - אופני או זחלי;

8. קודח קרקע ממונע;

9. מוביל עפר - שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;

10. מכבש להדוק קרקע ממונע;

11. מכבש להדוק קרקע - נגרר ומופעל בכח מנועי;

12. מטאטא כבישים ומדרכות ממונע;

13. מכונה ליציקת אבני שפה;

14. מיתקן לייצור אספלט;

15. מפזר תערובות אספלטיות ואגרגטים לכבישים;

16. מיתקן גריסה - נייד;

17. מכונה לסימון כבישים;

18. עגורן צריח לבינוי;

19. עגורן נייד - שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;

20. מערבל בטון שקיבולו 250 ליטר ומעלה;

21. שפכן קדמי שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;

22. מתז ביטומן ממונע;

23. מדחס אויר מוסע או נגרר בעל תפוקה של 80 רגל מעוקב לדקה ומעלה - כולל ציוד עזר נלווה;

24. קודח סלע על מזחלת או על אופנים;

25. מלגז שהנעתו או הפעלתו בכח מנועי.

26. מכונה לקרצוף כבישים;

27. במה הידראולית;

28. מעמיס טלסקופי.

 

מיום 25.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7315 מיום 25.12.2013 עמ' 317

הוספת פרט 29

 

תק' תשס"א-2001 הודעה תשפ"ב-2022

תוספת שניה

(תקנה 5)

                                                                                                                               אגרת רישום ואגרה בעד

                                                                                                                                מסירת פרטים בהודעה

                              ציוד הנדסי                                                                                 שנתית בשקלים חדשים

טרקטור זחלי ואופני מ-100 כ"ס ומעלה                                                          681

מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 60 כ"ס ויותר                                                 681

מפלס ממונע                                                                                                681

מגרדה ממונעת                                                                                            681

מוביל עפר                                                                                                  681

עגורן צריח                                                                                                  681

מיתקן לערבול אספלט                                                                                  681

מפזר שלמק                                                                                                 681

מכונה לקרצוף כבישים אופני או זחלי                                                             681

טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ"ס ועד בכלל                                                       470

מחפר/עגורן זחלי או אופני עד 59 כ"ס                                                            470

מכבש כבישים ממונע                                                                                   470

עגלת שפיכה דמפר                                                                                       470

מחפרון                                                                                                       470

מדחס אוויר נייד                                                                                          470

קודח סלע                                                                                                   470

קודח אדמה                                                                                                 470

חופר תעלות                                                                                                470

מכונה לטאטוא                                                                                             470

מכונה ליציקת אבני שפה                                                                               470

מתיז ביטומן ממונע                                                                                      470

מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי                                                            470

מעמיס טלסקופי                                                                                          470

במה הידראולית                                                                                           470

מגרדה נגררת                                                                                               263

מכבש כבישים נגרר                                                                                      263

מערבל בטון                                                                                                263

רבדים לתוספת שניה

 

תק' תשס"א-2001

תוספת שלישית

(תקנות 6א(א) ו-6ב(ב))

מדינת ישראל

משרד התחבורה/אגף הרכב

אגף ציוד מכני הנדסי

הודעה על גניבה/ הוצאה מהארץ/ גרוטה/ השבתה

אל: רשם הציוד ההנדסי, משרד התחבורה

א.       אני/אנו החתומים מטה, מודיעים בזה על שינוי במעמד הציוד המכני ההנדסי מס' רישום:_________________.

גניבה

הוצאה מהארץ

גרוטה

השבתה

(סמן את המעמד המתאים)

 

ב.       מצורף רשיון מקורי של הציוד המכני ההנדסי.

ג.        פרטי הבעלים הרשומים של הציוד המכני ההנדסי:

שם משפחה ופרטי/שם חברה

מס' זהות/חברה (ח.פ.)

כתובת

     

     

רח':      

     

     

בית:      

     

     

עיר/ישוב:      

 

ד.        אם הציוד הושבת יש לציין את סיבת ההשבתה ומקום המצאו של הציוד:      .

ה.       אני/אנו מתחייבים בזאת להסיר את לוח הרישום של הציוד ההנדסי ולהחזירו למשרדכם.

ו.        ידוע לי/לנו שציוד מכני הנדסי הנרשם "כגרוטה", לא ניתן יהיה בעתיד להחזירו לשימוש.

ז.        אני/אנו מתחייבים להודיע בכתב לרשם הציוד ההנדסי על החזרתו לפעילות של ציוד מכני הנדסי הרשום במעמד של, "השבתה".

 

תאריך                                                               _____________________

                                                                                             חתימה/ות של הבעל/ים הרשומים

                                                                                                          (חותמת החברה)

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 1000

הוספת תוספת שלישית

 

 

ט"ז באדר ב' תשי"ט (26 במרס 1959)                    מרדכי נמיר

                                                                                            שר העבודה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 * פורסמו ק"ת תשי"ט מס' 894 מיום 2.4.1959 עמ' 1175.

תוקנו ק"ת תשכ"א מס' 1155 מיום 1.6.1961 עמ' 1866 – תק' תשכ"א-1961.

ק"ת תשכ"ט מס' 2306 מיום 7.11.1968 עמ' 184 – תק' תשכ"ט-1968; תחילתן ביום 15.11.1968.

ק"ת תש"ל מס' 2537 מיום 26.3.1970 עמ' 1246 – תק' תש"ל-1970; תחילתן ביום 1.4.1970.

ק"ת תשל"ג מס' 2932 מיום 16.11.1972 עמ' 258 – תק' תשל"ג-1972; תחילתן ביום 1.12.1972.

ק"ת תשל"ג מס' 2989 מיום 29.3.1973 עמ' 1042 – תק' (מס' 2) תשל"ג-1973; תחילתן ביום 1.4.1973.

ק"ת תשל"ה מס' 3282 מיום 16.11.1974 עמ' 680 – תק' תשל"ה-1974.

ק"ת תשל"ה מס' 3316 מיום 31.3.1975 עמ' 1277 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.4.1975.

ק"ת תשל"ו מס' 3442 מיום 4.12.1975 עמ' 608 – תק' תשל"ו-1975; תחילתן ביום 1.1.1976.

ק"ת תשל"ו מס' 3516 מיום 29.4.1976 עמ' 1455 – תק' (מס' 2) תשל"ו-1976.

ק"ת תשל"ח מס' 3856 מיום 4.6.1978 עמ' 1426 – תק' תשל"ח-1978.

י"פ תשמ"א מס' 2706 מיום 30.4.1981 עמ' 1428 – הודעה תשמ"א-1981; תוקפה מיום 1.4.1981 עד יום 31.3.1982.

ק"ת תשמ"א מס' 4233 מיום 11.5.1981 עמ' 972 – תק' תשמ"א-1981 (ת"ט ק"ת תשמ"א מס' 4272 מיום 15.9.1981 עמ' 1534).

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1290 – הודעה תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4607 מיום 25.3.1984 עמ' 1118 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4783 מיום 27.3.1985 עמ' 972 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ה מס' 4814 מיום 11.6.1985 עמ' 1417 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4920 מיום 31.3.1986 עמ' 760 – הודעה תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.4.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 990 – הודעה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5091 מיום 17.3.1988 עמ' 593 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.4.1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5178 מיום 28.4.1989 עמ' 687 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 455 – הודעה תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 733 – הודעה תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.4.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 961 – הודעה תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.4.1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5592 מיום 13.4.1994 עמ' 815 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5673 מיום 30.3.1995 עמ' 1325 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5820 מיום 31.3.1997 עמ' 517 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5893 מיום 23.4.1998 עמ' 654 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.4.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5964 מיום 12.4.1999 עמ' 577 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.4.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6022 מיום 1.3.2000 עמ' 370 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.4.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 997 – תק' תשס"א-2001; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ג מס' 6233 מיום 26.3.2003 עמ' 642 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.4.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 607 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 660 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.4.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6767 מיום 23.3.2009 עמ' 667 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.4.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6877 מיום 14.3.2010 עמ' 950 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 887 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.4.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7027 מיום 29.8.2011 עמ' 1316 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7109 מיום 16.4.2012 עמ' 1031 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.4.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7231 מיום 12.3.2013 עמ' 873 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.4.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7315 מיום 25.12.2013 עמ' 317 – תק' תשע"ד-2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 985 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.4.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7636 מיום 30.3.2016 עמ' 898 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.4.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7798 מיום 5.4.2017 עמ' 948 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.4.2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2957 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8360 מיום 25.2.2020 עמ' 669 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.4.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9396 מיום 26.5.2021 עמ' 3222 – תק' תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 10055 מיום 14.3.2022 עמ' 2356 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.4.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות