חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – צער בע"ח – הגנה על בע"ח

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

איסור התעללות

Go

3

סעיף 2א

איסור נטישה של בעל חיים

Go

3

סעיף 2א1

חובת בעלים או מחזיק לטפל בבעל החיים ולמנוע התעללות בו

Go

4

סעיף 2ב

איסור עקירת ציפורניים

Go

4

סעיף 4

איסור המתה ברעל

Go

4

סעיף 4א

איסור סירוב או מתן עדיפות במסירת בעלי חיים

Go

4

סעיף 5

הסמכת מפקחים

Go

4

סעיף 5א

סמכויות פיקוח

Go

5

סעיף 6

סמכויות אכיפה

Go

5

סעיף 6א

זיהוי הממונה והמפקחים

Go

5

סעיף 7

נאמן בעלי חיים

Go

5

סעיף 8

תפיסת בעל חיים

Go

5

סעיף 8א

כפיית המתה או שחיטה של בעל חיים שהוחזק לצרכים חקלאיים

Go

6

סעיף 9

הודעה על תפיסה ושחרור

Go

6

סעיף 10

סייג להחזרת בעל חיים

Go

6

סעיף 10א

פנייה לבית משפט

Go

7

סעיף 11

תשלום הוצאות

Go

7

סעיף 12

העברת בעלות

Go

7

סעיף 13

כפיית טיפול או המתה

Go

7

סעיף 14

קרן למען בעלי חיים

Go

7

סעיף 14א

צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים

Go

8

סעיף 15

קובלנה פלילית

Go

8

סעיף 16

דין המדינה

Go

8

סעיף 16א

סייג לתחולה על מערכת הביטחון

Go

8

סעיף 17

עונשין וייעוד קנסות

Go

8

סעיף 17א

צווים

Go

9

סעיף 17ב

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

9

סעיף 18

שמירת דינים

Go

10

סעיף 19

ביצוע ותקנות

Go

10

סעיף 19א

אצילת סמכויות

Go

11

סעיף 20

תיקון חוק סדר הדין הפלילי מס' 17

Go

11

סעיף 21

ביטול

Go

11

סעיף 22

סייג לתחולה

Go

11

סעיף 23

תחילה

Go

11

 

תוספת

Go

11

 

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994


חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994*

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

החלפת שם החוק

הנוסח הקודם:

חוק צער בעלי חיים, התשנ"ד-1994

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "ארגון למען בעלי חיים" – תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם;

          "בעל חיים" – בעל חוליות למעט אדם;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          "מחזיק" – מי שבעל חיים ברשותו או באחריותו, לרבות במסגרת עיסוקו;

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

הוספת הגדרת "מחזיק"

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          "הממונה" – רופא וטרינר, עובד השירותים הוטרינריים במשרד שמינה המנהל לענין חוק זה;

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

"הממונה" – רופא וטרינר, עובד השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות שמינה המנהל לענין חוק זה;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          "המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים במשרד;

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

"המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          "המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

הוספת הגדרת "המשרד"

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          "מתקן מוגן" – מקום שאישר הממונה לפי סעיף 8(ג);

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

החלפת הגדרת "מתקן מוגן"

הנוסח הקודם:

"מתקן מוגן" – מתקן כאמור בסעיף 8(ג) שבו מוחזקים בעלי חיים וניתן להם טיפול;

          "נאמן בעלי חיים" – מי שהתמנה להיות נאמן בעלי חיים לפי סעיף 7;

          "הקרן" – הקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי סעיף 14;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          "השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

הוספת הגדרת "השר"

איסור התעללות

2.    (א)  לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי.

          (ב)  לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר.

          (ג)   לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי חיים.

(תיקון מס' 2)  תשס"א-2000 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ד)  לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או החודר לתוכה, והכול למטרות נוי.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ה)  לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני ולא יעביד אדם בעל חיים מעבר ליכולתו.

מיום 14.12.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 42 (ה"ח 2921)

הוספת סעיף קטן 2(ד)

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

(ד) לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או החודר לתוכה, והכול למטרות נוי.

(ה) לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני ולא יעביד אדם בעל חיים מעבר ליכולתו.

איסור נטישה של בעל חיים (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

2א.     (א)  בעלים של בעל חיים או מחזיק בו לא ינטשו את בעל החיים.

 

          (ב)  נמצא בעל חיים עזוב, על בעליו ועל מי שהחזיק בו באחרונה, נטל ההוכחה כי לא נטשו.

מיום 29.6.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח 103)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

החלפת סעיף קטן 2א(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא ייטוש בעלים של בעל חיים, או אדם שבעל חיים נמצא ברשותו או באחריותו (בחוק זה – מחזיק) את בעל החיים.

חובת בעלים או מחזיק לטפל בבעל החיים ולמנוע התעללות בו (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

2א1.   (א)  בעלים של בעל חיים או המחזיק בו חייבים לספק לו את צורכי מחייתו, לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות בו.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ובלי לגרוע מהוראות כל דין, לא יראו בהמתה שבוצעה תוך מניעת סבל מיותר, כהפרת החובה לפי סעיף זה.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

הוספת סעיף 2א1

איסור עקירת ציפורניים (תיקון מס' 8) תשע"ב-2011

2ב.     (א)  לא יבצע אדם בחתול חיתוך או כריתה של פרקי אצבעותיו, של גידיו או של החלק החי של ציפורניו (בסעיף זה – הליך חיתוך), אלא אם כן הדבר נדרש לצורך טיפול רפואי בחתול או למניעת סיכון בריאותי חמור למחזיקו; חזקה שמתקיים סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול אם הוצג לרופא וטרינר שמבצע הליך חיתוך אישור רפואי שלפיו ביצוע ההליך נדרש למניעת סיכון כאמור (בסעיף זה – אישור רפואי).

          (ב)  רופא וטרינר שביצע הליך חיתוך בחתול –

(1)   יסמנו באמצעות סימון תת-עורי בשבב אלקטרוני שאישר המנהל, אם אינו מסומן בשבב כאמור;

(2)   ידווח לממונה, בסמוך לאחר ביצוע ההליך, על פרטי השבב האלקטרוני שבו סומן החתול, פרטי המחזיק והחתול והנימוקים לביצוע ההליך; בוצע ההליך לצורך מניעת סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול, יצרף הרופא הווטרינר לדיווח כאמור את האישור הרפואי.

          (ג)   בוצע הליך חיתוך בחתול, יסביר הרופא הווטרינר שביצע את הליך החיתוך למחזיקו כי עליו לנקוט את כל האמצעים הנדרשים באופן סביר כדי למנוע את יציאתו של החתול ממקום החזקתו בלא השגחה.

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 39 (ה"ח 410)

הוספת סעיף 2ב

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

3.    (בוטל).

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

איסור העבדת בעל חיים

3. (א) לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני.

(ב) לא יעביד אדם בעל חיים עד כדי אפיסת כוחות.

איסור המתה ברעל

4.    לא יומת בעל חיים בסטריכנין או ברעל אחר שקבע המנהל בהודעה ברשומות, אלא אם כן נתן המנהל היתר לכך.

איסור סירוב או מתן עדיפות במסירת בעלי חיים (תיקון מס' 5)  תשס"ו-2005

4א.     (א)  תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים, טיפול בהם ומסירתם, לא יסרב למסור בעל חיים לאדם מחמת מקום מגוריו, ולא ייתן עדיפות במסירת בעלי חיים לתושבי אזור מסוים, ובלבד שהשתכנע כי האדם שלו נמסר בעל החיים מסוגל לספק לבעל החיים תנאי מחיה הולמים, לרבות טיפול וטרינרי, אם יידרש.

          (ב)  אדם הטוען להפרת הוראות סעיף קטן (א), רשאי להתלונן לפני הממונה, שיבדוק את התלונה וישיב למתלונן.

מיום 29.12.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח 103)

הוספת סעיף 4א

הסמכת מפקחים (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

5.       (א)  השר רשאי להסמיך –

(1)   מבין עובדי משרדו או מבין עובדי המשרד להגנת הסביבה, בהסכמת השר להגנת הסביבה – מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן;

(2)   מבין עובדי המדינה שהם עובדי משרד שאינו מנוי בפסקה (1), בהסכמת השר הממונה על אותו משרד – מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 5א.

          (ב)  לא יוסמך מפקח לפי סעיף קטן (א)(1), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

          (ג)   לא יוסמך מפקח לפי סעיף קטן (א)(2), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמפקח;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף 5א כפי שהורה השר;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

מיום 11.12.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח 196)

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח 434)

5. המנהל ימנה, מבין עובדי המדינה ועובדי הרשויות המקומיות, מפקחים לענין חוק זה.

 

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 255 (ה"ח 464)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

מינוי מפקחים

5. המנהל ימנה, מבין עובדי המדינה, מפקחים לענין חוק זה.

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

5. (א) שר החקלאות ופיתוח הכפר (בסעיף זה – השר) השר רשאי להסמיך –

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

5א.     לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי הממונה או מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6א –

(1)  לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות לפי חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3)  לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה, וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4)  להיכנס למקום, לרבות לכלי רכב, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 255 (ה"ח 464)

הוספת סעיף 5א

סמכויות אכיפה (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

6.       התעורר חשד לביצוע עבירה על הוראות חוק זה, רשאי הממונה או מפקח –

(1)  לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

(2)  לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים; על אף האמור, על תפיסת בעל חיים יחולו הוראות סעיפים 8 ו-9;

(3)  לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 256 (ה"ח 464)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

סמכויות כניסה וחקירה

6. (א) היה לממונה, למפקח או לשוטר, יסוד סביר להניח כי נעברה עבירה על חוק זה רשאים הם להיכנס לכל מקום ולערוך בו חיפוש; אולם אין להיכנס לחצרים של אדם אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט שלום.

(ב) לממונה ולמפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשם בסמכות כאמור –

(1) תהיינה להם סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;

(2) יהיו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשמו מכוח סמכות זו.

זיהוי הממונה והמפקחים (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

6א.     הממונה או מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים כל אלה, לפי העניין:

(1)  הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, ולעניין מפקח שמונה לפי סעיף 5(א)(1) – נוסף על האמור, הוא לובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה השר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

(2)  יש בידו תעודה החתומה על ידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 256 (ה"ח 464)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח 944)

6א. הממונה או מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים כל אלה, לפי העניין:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, ולעניין מפקח שמונה לפי סעיף 5(א)(1) – נוסף על האמור, הוא לובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה שר החקלאות ופיתוח הכפר השר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

(2) יש בידו תעודה החתומה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

נאמן בעלי חיים

7.    השר לאיכות הסביבה, בהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאי למנות כל אדם להיות נאמן בעלי חיים. נאמן בעלי חיים שמונה כאמור, רשאי, לאחר שהציג תעודת מינויו כנאמן בעלי חיים, לדרוש, לצורך הגשת תלונה, ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על חוק זה, להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות כאמור חייב לעשות כן.

תפיסת בעל חיים (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

8.       (א)  הממונה, שוטר, מפקח או פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או שעומדים לעבור בו עבירה כאמור, ואולם אין לתפוס בעל חיים במקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

          (ב)  תפיסת בעל חיים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתיעשה על פי צו של שופט בית משפט שלום גם על ידי נאמן בעלי חיים שהוסמך לכך על ידי הממונה.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ג)   בעל חיים שנתפס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יועבר למקום שאישר הממונה להחזקת בעלי חיים ולטיפול בהם או למקום כאמור שאישר הממונה לעניין בעל חיים מסוים הפועל לפי תנאים שקבע.

מיום 11.12.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח 196)

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח 434)

(א) הממונה, שוטר או מפקח, וכן פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי סעיפים 2 או 3, אולם אין לתפוס בעל חיים בחצרים של אדם אלא לפי צו של שופט בית משפט שלום.

 

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 256 (ה"ח 464)

החלפת סעיף קטן 8(א)

הנוסח הקודם:

(א) הממונה, שוטר או מפקח, וכן פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי סעיפים 2 או 3, אולם אין לתפוס בעל חיים בחצרים של אדם אלא לפי צו של שופט בית משפט שלום.

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 297 (ה"ח 944)

8. (א) הממונה, שוטר, מפקח או פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או שעומדים לעבור בו עבירה כאמור, ואולם אין לתפוס בעל חיים במקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

(ב) תפיסת בעל חיים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתיעשה על פי צו של שופט בית משפט שלום גם על ידי נאמן בעלי חיים שהוסמך לכך על ידי הממונה.

(ג) בעל חיים שנתפס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יועבר למתקן מוגן שהמנהל הכיר בו והפועל לפי תנאים שקבע למקום שאישר הממונה להחזקת בעלי חיים ולטיפול בהם או למקום כאמור שאישר הממונה לעניין בעל חיים מסוים הפועל לפי תנאים שקבע.

כפיית המתה או שחיטה של בעל חיים שהוחזק לצרכים חקלאיים (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

8א.     (א)  על אף האמור בסעיף 8(ג), נתפס בעל חיים שהוחזק לצרכים חקלאיים, רשאי הממונה לצוות על המתתו או על שחיטתו בהתקיים כל אלה:

(1)   הוא נתון לסבל שהממונה שוכנע שמידתו והמשכו מצדיקים את המתתו והבעלים או המחזיק לא נענו לדרישות הממונה כאמור בסעיף קטן (ב)(1);

(2)   לא ניתן להעבירו למיתקן מוגן משום שייגרם לו סבל רב מעצם ההעברה או בשל קושי באיתור בתוך זמן סביר של מיתקן מוגן המתאים להחזקתו.

          (ב)  לא יורה הממונה על המתתו או על שחיטתו של בעל חיים לפי סעיף קטן (א) אלא בהתקיים כל אלה:

(1)   הוא נתן לבעלים או למחזיק הוראות לתיקון המצב, לרבות אפשרות למכור את בעל החיים או להעבירו לאחר והם לא קיימו אותן בתוך הזמן שהממונה קצב לכך;

(2)   הוא הודיע לבעלים או למחזיק על כוונתו להורות על המתת בעל החיים או על שחיטתו ונתן להם הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו, בכתב או בעל פה.

          (ג)   הורה הממונה על המתתו או על שחיטתו של בעל חיים לפי סעיף זה, יישאו הבעלים או המחזיק בעלות הוצאות התפיסה, ההובלה, ההמתה או השחיטה, לפי העניין.

          (ד)  התקבלה תמורה ממכירת הבשר (בסעיף קטן זה – התמורה), יחולו הוראות אלה בתוך שישה חודשים מיום ההמתה או השחיטה:

(1)   לא הוגש כתב אישום נגד הבעלים או המחזיק בשל המעשה או המחדל שבשלו הוחלט על המתה או שחיטה לפי סעיף זה – תועבר התמורה, בניכוי ההוצאות לפי סעיף קטן (ג), לבעלים של בעל החיים או למחזיק בו, לפי העניין;

(2)   הוגש כתב אישום נגד הבעלים או המחזיק בשל עבירה לפי חוק זה שבשלה הוחלט על המתה או שחיטה לפי סעיף זה – יורה בית המשפט כיצד לנהוג בתמורה.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 297 (ה"ח 944)

הוספת סעיף 8א

הודעה על תפיסה ושחרור (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

9.    (א)  הועבר בעל חיים למתקן מוגן ימסור מי שתפס אותו לפי סעיף 8 או מי שהוסמך על ידיו, הודעה על כך לבעליו או למחזיק בו, ככל הניתן בנסיבות הענין וכן לממונה.

          (ב)  ביקש הבעלים או המחזיק של בעל חיים הנמצא במתקן מוגן להחזירו לרשותו, יוחזר בעל החיים אליו לאחר שהתקיימו כל אלה:

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(1)   הממונה שוכנע שבעל החיים נמצא במצב גופני ראוי להחזרה וכי במקום שאליו יועבר בעל החיים מתקיימים תנאים נאותים להחזקתו; ואולם אם הוחזק בעל החיים במתקן מוגן שהוא מאורת רשות כהגדרתה בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, יתייעץ הממונה לעניין פסקה זו עם הרופא הווטרינר העירוני האחראי על מאורת הרשות;

(2)   המבקש שילם את ההוצאות שהוטלו עליו לפי סעיף 11;

(3)   המבקש הפקיד אצל הממונה, התחייבות בנוסח שקבע המנהל, כי לא יעבור על הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ג)   לא התקיים תנאי מהתנאים לפי סעיף קטן (ב), לא יוחזר בעל החיים והודעה על כך תימסר לבעלים או למי שהיה מחזיקו.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 298 (ה"ח 944)

9. (א) הועבר בעל חיים למתקן מוגן ימסור האחראי למתקן מי שתפס אותו לפי סעיף 8 או מי שהוסמך על ידיו, הודעה על כך לבעליו או למחזיק בו, ככל הניתן בנסיבות הענין וכן לממונה.

(ב) ביקש הבעלים או המחזיק של בעל חיים הנמצא במתקן מוגן להחזירו לרשותו, יוחזר בעל החיים אליו לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1) בעל החיים הממונה שוכנע שבעל החיים נמצא במצב גופני ראוי להחזרה וכי במקום שאליו יועבר בעל החיים מתקיימים תנאים נאותים להחזקתו; ואולם אם הוחזק בעל החיים במתקן מוגן שהוא מאורת רשות כהגדרתה בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, יתייעץ הממונה לעניין פסקה זו עם הרופא הווטרינר העירוני האחראי על מאורת הרשות;

(2) המבקש שילם את ההוצאות שהוטלו עליו לפי סעיף 11;

(3) המבקש הפקיד אצל הממונה, התחייבות בנוסח שקבע המנהל, כי לא יעבור על הוראות חוק זה.

(ג) לא התקיים תנאי מהתנאים לפי סעיף קטן (ב), לא יוחזר בעל החיים והודעה על כך תימסר לבעלים או למי שהיה מחזיקו.

סייג להחזרת בעל חיים (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

10.    (א)  על אף האמור בסעיף 9(ב), הממונה רשאי להורות שבעל החיים לא יוחזר לבעלים או למי שהיה מחזיקו אם הוא סבור שעקב הנסיבות שבשלן נתפס בעל החיים לפי סעיף 8, אין להחזירו לבעלים או למי שהיה מחזיקו או אם יש לו יסוד סביר להניח שהבעלים או המחזיק כאמור יעברו עבירה לפי חוק זה.

          (ב)  הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (א), תימסר הודעה על כך לבעלים או למי שהיה מחזיקו.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 298 (ה"ח 944)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

סייג להחזרת בעל חיים

10. (א) על אף האמור בסעיף 9, אחראי על מתקן מוגן שיש לו יסוד סביר להניח שהבעלים או המחזיק של בעל חיים יעברו עבירה לפי סעיף 2 או 3, רשאי הוא באישור מפקח, לא להחזיר את בעל החיים לבעלים או למחזיק ולהשאירו במתקן המוגן; האחראי יודיע על כך לבעלים או למחזיק.

(ב) (1) הבעלים או המחזיק רשאים לפנות לבית משפט השלום תוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה בתביעה לקבל בחזרה את בעל החיים;

(2) הוגשה תביעה כאמור יוחזק בעל החיים במתקן המוגן עד לסיום ההליכים בבית המשפט;

(3) בית המשפט יהיה מוסמך לפסוק בענין הוצאות אחזקתו של בעל החיים במתקן;

(4) פסק בית המשפט כי אין להשיב את בעל החיים לתובע – יחולו הוראות סעיף 12.

פנייה לבית משפט (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

10א.  (א)  הבעלים של בעל חיים או מי שהיה מחזיקו רשאים לפנות לבית משפט שלום בבקשה לקבל בחזרה את בעל החיים בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה לפי סעיפים 9(ג) או 10 או בתוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה לפי סעיף 9(א), לפי המאוחר.

          (ב)  הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יוחזק בעל החיים במתקן המוגן עד לסיום ההליכים בבית המשפט.

          (ג)   בית המשפט יהיה מוסמך לפסוק בעניין הוצאות החזקתו של בעל החיים במתקן המוגן.

          (ד)  פסק בית המשפט כי אין להשיב את בעל החיים למבקש, יחולו הוראות סעיף 12.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 298 (ה"ח 944)

הוספת סעיף 10א

תשלום הוצאות (תיקון מס' 4) תשס"ו-2005

11.    (א)  הבעלים או המחזיק של בעל חיים שהובא למתקן מוגן לפי סעיף 8, ישא בהוצאות הובלתו למתקן המוגן, הזנתו והטיפול בו, כפי שהורה המנהל ורשאי מי שהוציא את ההוצאות או מי מטעמו, להיפרע מהבעלים או מהמחזיק.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ב)  תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים וטיפול בהם, רשות מקומית או רופא וטרינר, כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, שהחזיקו בבעל חיים שננטש, רשאים להיפרע מהבעלים או מהמחזיק את הוצאות החזקתו, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים; הוראות המנהל בעניין הוצאות הובלה, הזנה וטיפול בבעלי חיים לפי סעיף קטן זה יפורסמו גם באתר האינטרנט של המשרד.

מיום 29.6.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח 103)

11. (א) הבעלים או המחזיק של בעל חיים שהובא למתקן מוגן לפי סעיף 8, ישא בהוצאות הובלתו למתקן המוגן, הזנתו והטיפול בו, כפי שקבע המנהל בכללים ורשאי מי שהוציא את ההוצאות או מי מטעמו, להיפרע מהבעלים או מהמחזיק.

(ב) תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים וטיפול בהם, רשות מקומית או רופא וטרינר, כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, שהחזיקו בבעל חיים שננטש, רשאים להיפרע מהבעלים או מהמחזיק את הוצאות החזקתו, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 298 (ה"ח 944)

(א) הבעלים או המחזיק של בעל חיים שהובא למתקן מוגן לפי סעיף 8, ישא בהוצאות הובלתו למתקן המוגן, הזנתו והטיפול בו, כפי שקבע המנהל בכללים כפי שהורה המנהל ורשאי מי שהוציא את ההוצאות או מי מטעמו, להיפרע מהבעלים או מהמחזיק; הוראות המנהל בעניין הוצאות הובלה, הזנה וטיפול בבעלי חיים לפי סעיף קטן זה יפורסמו גם באתר האינטרנט של המשרד.

העברת בעלות (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

12.    (א)  הממונה רשאי למסור בעל חיים שנתפס לפי סעיף 8 לאדם שאינו בעליו או מי שהיה מחזיקו, אם ישנם, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1)   נמסרה הודעה לפי סעיף 9(א), והבעלים או המחזיק לא ביקשו את החזרת בעל החיים לרשותם בתוך 20 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה; לא היה ניתן למסור הודעה כאמור, יימנו 20 הימים מיום העברת בעל החיים למיתקן המוגן;

(2)   נמסרה הודעה לפי סעיפים 9(ג) או 10, והבעלים או המחזיק לא פנו לבית המשפט בבקשה להחזרת בעל החיים לרשותם בתוך 10 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה, ובלבד שבעל החיים לא יימסר לאחר בטרם חלפו 20 ימים מיום ההודעה לפי סעיף 9(א).

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ב)  נמסר בעל החיים לאחר תינתן לו תעודת בעלות על גבי טופס שהורה עליו המנהל והבעלות של כל אדם אחר עליו תפקע, אולם רשאי בית משפט שלום מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות על החזרת בעל החיים לבעליו או למחזיקו הקודמים, בכפוף לתשלום ההוצאות לפי סעיף 11(א) וההוצאות לפי סעיף 12(ג), ככל שישנן, וכן, ככל שיקבע בית המשפט, בכפוף להוצאות הטיפול בו לאחר מסירתו, ובלבד שלא חלפה יותר משנה מיום מתן תעודת הבעלות.

          (ג)   היה בעל החיים בעל ערך – יימסר תמורת תשלום שיקבע הממונה.

          (ד)  סכום התשלום שהתקבל לפי סעיף קטן (ג), בניכוי הוצאות על פי סעיף 11, יעמוד לזכות הבעלים או המחזיק הקודמים ותימסר להם הודעה על כך; לא נמצאו הבעלים או המחזיק כאמור, או לא תבעו את הסכום העומד לרשותם תוך 30 ימים, יחולט הסכום לקרן.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 298 (ה"ח 944)

(א) נמסרה הודעה לפי סעיף 9(א), והבעלים או המחזיק לא ביקשו את החזרת בעל החיים לרשותם תוך 20 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה, יראו את בעל החיים כבעל חיים שאין לו בעלים והממונה רשאי למסרו לאחר; לא ניתן היה למסור הודעה כאמור, יימנו 20 הימים מיום העברת בעל החיים למתקן המוגן.

(א) הממונה רשאי למסור בעל חיים שנתפס לפי סעיף 8 לאדם שאינו בעליו או מי שהיה מחזיקו, אם ישנם, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1) נמסרה הודעה לפי סעיף 9(א), והבעלים או המחזיק לא ביקשו את החזרת בעל החיים לרשותם בתוך 20 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה; לא היה ניתן למסור הודעה כאמור, יימנו 20 הימים מיום העברת בעל החיים למיתקן המוגן;

(2) נמסרה הודעה לפי סעיפים 9(ג) או 10, והבעלים או המחזיק לא פנו לבית המשפט בבקשה להחזרת בעל החיים לרשותם בתוך 10 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה, ובלבד שבעל החיים לא יימסר לאחר בטרם חלפו 20 ימים מיום ההודעה לפי סעיף 9(א).

(ב) נמסר בעל החיים לאחר תינתן לו תעודת בעלות על גבי טופס שקבע שהורה עליו המנהל והבעלות של כל אדם אחר עליו תפקע, אולם רשאי בית משפט שלום מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחזיר את בעל החיים לבעליו הקודמים להורות על החזרת בעל החיים לבעליו או למחזיקו הקודמים, בכפוף לתשלום ההוצאות לפי סעיף 11(א) וההוצאות לפי סעיף 12(ג), ככל שישנן, וכן, ככל שיקבע בית המשפט, בכפוף להוצאות הטיפול בו לאחר מסירתו, ובלבד שלא חלפה יותר משנה מיום מתן תעודת הבעלות.

כפיית טיפול או המתה

13.  (א)  נוכח הממונה או רופא וטרינר עובד ציבור שהמנהל הסמיכו לכך, כי בעל חיים חולה או סובל, ואינו מקבל טיפול רפואי הולם, רשאים הם להעבירו למתקן מוגן או לצוות על המתתו, הכל לפי מצבו הרפואי.

          (ב)  המתת בעל חיים תבוצע תוך מניעת סבל מיותר והבעלים או המחזיק ישאו בהוצאות ההמתה.

קרן למען בעלי חיים

14.  (א)  מוקמת בזה קרן למען בעלי חיים במסגרת המשרד לאיכות הסביבה.

          (ב)  מטרת הקרן לרכז אמצעים כספיים שישמשו לחינוך, להסברה, להדרכה, לסיוע לארגונים למען בעלי חיים ולקידום מטרותיו של חוק זה.

          (ג)   כספי הקרן יבואו מתקציב המדינה, מתרומות ומקנסות לפי סעיף 17.

(תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תש"ף-2020

          (ד)  השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות את הרכב הקרן, סמכויותיה וסדרי עבודתה וידווח בסוף כל שנת תקציב לועדת החינוך והתרבות של הכנסת על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

מיום 29.7.2020 עד תום כהונתה של הכנסת ה-23 [6.4.2021]

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2834 מיום 29.7.2020 עמ' 296 (ה"ח 843)

(ד) השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות את הרכב הקרן, סמכויותיה וסדרי עבודתה וידווח בסוף כל שנת תקציב לועדת החינוך והתרבות הפנים והגנת הסביבה של הכנסת על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים (תיקון מס' 7)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

14א.  (א)  השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים; בלי לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון פעולות לפי סעיף זה לא ישמש לשם המתת בעלי חיים.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ב)  תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון שקלים חדשים למימון פעולות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב המשרד בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 655 (ה"ח 230)

הוספת סעיף 14א

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 299 (ה"ח 944)

14א. (א) שר החקלאות ופיתוח הכפר השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים; בלי לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון פעולות לפי סעיף זה לא ישמש לשם המתת בעלי חיים.

(ב) תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון שקלים חדשים למימון פעולות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר המשרד בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

קובלנה פלילית (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

15.    ארגון למען בעלי חיים – שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם השר – רשאי, לאחר שקיבל לכך אישור מפרקליט מחוז להגיש קובלנה לבית משפט כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, על עבירה לפי חוק זה.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 299 (ה"ח 944)

15. ארגון למען בעלי חיים – שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות השר – רשאי, לאחר שקיבל לכך אישור מפרקליט מחוז להגיש קובלנה לבית משפט כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, על עבירה לפי חוק זה.

דין המדינה (תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

16.  לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם; מי שהוסמך לפי חוק זה להפעיל את סמכויותיו כאמור בסעיפים 5א, 6 ו-8, רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה.

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

סייג לתחולה

16. חוק זה לא יחול על המתת בעלי חיים שנעשתה לצרכי מאכל אדם.

 

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 256 (ה"ח 464)

16. לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם; מי שהוסמך לפי חוק זה להפעיל את סמכויותיו כאמור בסעיפים 5א, 6 ו-8, רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה.

 

סייג לתחולה על מערכת הביטחון  (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

16א.  (א)  על אף הוראות סעיף 16, לא יפעיל מי שהוסמך לך לפי חוק זה את סמכויותיו כלפי מערכת הביטחון אלא לאחר שעבר התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ב)  השר, בהסכמת השר הממונה, יקבע בנהלים תנאים לשימוש בסמכויות לפי חוק זה כלפי מערכת הביטחון.

          (ג)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על שינוי התנאים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן.

          (ד)  בסעיף זה –

          "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1)   משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;

(2)   צבא הגנה לישראל;

(3)   יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(4)   מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;

(5)   משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;

          "השר הממונה" – כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לעניין הגופים המנויים בפסקאות (1), (2) ו-(4) להגדרה "מערכת הביטחון" – שר הביטחון;

(2)   לעניין הגופים המנויים בפסקה (3) להגדרה "מערכת הביטחון" – ראש הממשלה;

(3)   לעניין הגופים המנויים בפסקה (5) להגדרה "מערכת הביטחון" – השר לביטחון הפנים.

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

הוספת סעיף 16א

 

מיום 5.1.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 257 (ה"ח 464)

החלפת סעיף 16א

הנוסח הקודם:

סייג לתחולה על מערכת הבטחון

16א. (א) בסעיף זה –

"מערכת הבטחון" – משרד הבטחון ויחידות סמך שלו, צבא הגנה לישראל או מוסד אחר הפועל למטרות בטחוניות ואשר אושר לצורך חוק זה על ידי שר הבטחון;

"שטח צבאי" – מקרקעין התפוסים דרך קבע או באופן ארעי על ידי מערכת הבטחון וכן שטח המשמש אותם כשטח אימונים.

(ב) על אף האמור בסעיפים 6, 8 ו-16, כניסה לשטח צבאי ותפיסת בעלי חיים המוחזקים על ידי מערכת הבטחון תיעשה רק בידי מי ששר הבטחון אישר לכך.

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 299 (ה"ח 944)

(ב) שר החקלאות ופיתוח הכפר השר, בהסכמת השר הממונה, יקבע בנהלים תנאים לשימוש בסמכויות לפי חוק זה כלפי מערכת הביטחון.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על שינוי התנאים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן.

(ד) בסעיף זה –

"מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;

(2) צבא הגנה לישראל;

(3) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(4) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר החקלאות ופיתוח הכפר לשר;

(5) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;

"השר הממונה" – כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין הגופים המנויים בפסקאות (1), (2) ו-(4) להגדרה "מערכת הביטחון" – שר הביטחון;

(2) לעניין הגופים המנויים בפסקה (3) להגדרה "מערכת הביטחון" – ראש הממשלה;

(3) לעניין הגופים המנויים בפסקה (5) להגדרה "מערכת הביטחון" – השר לביטחון הפנים.

עונשין וייעוד קנסות (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

17.    (א)  (1)   העובר על הוראת סעיף 2, דינו – מאסר שלוש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין);

 

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(2)   העובר על הוראות סעיף 2(א) תוך גרימת סבל חמור בכוונה, דינו – מאסר ארבע שנים.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (א1) נמצא בעל חיים שאוזנו או זנבו חתוכים, שיש על גופו קעקוע או שהוא צבוע באמצעי הפוגע ברקמה חיה או החודר לתוכה, חזקה שהחיתוך, הקעקוע או הצביעה כאמור בוצעו למטרות נוי, אלא אם כן הוכח אחרת; ואולם חזקה זו לא תחול לעניין תחול שנמצא וקצה אוזנו האחת חתוך.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 4) תשס"ו-2005 (תיקון מס' 8) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ב)  העובר על הוראות סעיפים 2א, 2א1, 2ב(א) או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

 

 

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2005

          (ב1) נעברה עבירה לפי סעיף 2א, תהא זו הגנה לנאשם אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים האפשריים למניעתה.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ב2) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ג)   (בוטל).

          (ד)  מי שלא הזדהה לאחר שנדרש לעשות כן לפי סעיף 7, דינו – קנס.

          (ה)  קנס שהוטל בעבירה לפי חוק זה ישולם לקרן.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ו)   הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה ומצא בית המשפט כי נוכח אופי העבירה ונסיבותיה הדבר נחוץ להגנה על בעלי חיים, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל, לצוות כי אותו אדם יוגבל מלהחזיק בעל חיים, לתקופה שיקבע.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 725 (ה"ח 78)

(א) העובר על הוראת סעיף 2, דינו – מאסר שלוש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין).

(ב) העובר על הוראות סעיפים 3 או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

 

מיום 29.6.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח 103)

(ב) העובר על הוראות סעיפים 2א, 3 או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ב1) נעברה עבירה לפי סעיף 2א, תהא זו הגנה לנאשם אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים האפשריים למניעתה.

 

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 40 (ה"ח 410)

(ב) העובר על הוראות סעיפים 2א, 2ב(א), 3 או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 299 (ה"ח 944)

17. (א) (1) העובר על הוראת סעיף 2, דינו – מאסר שלוש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין);

(2) העובר על הוראות סעיף 2(א) תוך גרימת סבל חמור בכוונה, דינו – מאסר ארבע שנים.

(א1) נמצא בעל חיים שאוזנו או זנבו חתוכים, שיש על גופו קעקוע או שהוא צבוע באמצעי הפוגע ברקמה חיה או החודר לתוכה, חזקה שהחיתוך, הקעקוע או הצביעה כאמור בוצעו למטרות נוי, אלא אם כן הוכח אחרת; ואולם חזקה זו לא תחול לעניין תחול שנמצא וקצה אוזנו האחת חתוך.

(ב) העובר על הוראות סעיפים 2א, 2ב(א), 3 או 4 סעיפים 2א, 2א1, 2ב(א) או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ב1) נעברה עבירה לפי סעיף 2א, תהא זו הגנה לנאשם אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים האפשריים למניעתה.

(ב2) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

(ג) נעברה עבירה לפי סעיף 3 יואשם בעבירה גם הבעלים או המחזיק של בעל החיים, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה.

(ד) מי שלא הזדהה לאחר שנדרש לעשות כן לפי סעיף 7, דינו – קנס.

(ה) קנס שהוטל בעבירה לפי חוק זה ישולם לקרן.

(ו) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה ומצא בית המשפט כי נוכח אופי העבירה ונסיבותיה הדבר נחוץ להגנה על בעלי חיים, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל, לצוות כי אותו אדם יוגבל מלהחזיק בעל חיים, לתקופה שיקבע.

צווים (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 8)  תשע"ב-2011 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

17א.  (א)  היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה לפי חוק זה, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, בין במעשה ובין במחדל, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה או צו שיחייב את הבעלים של בעל חיים או מחזיקו לנקוט את הפעולות הנדרשות בנסיבות העניין להפסקת ביצוע העבירה או למניעת ביצועה.

          (ב)  בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

          (ג)   נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.

(תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

          (ד)  (בוטל).

          (ה)  בית משפט רשאי להתנות מתן צו לפי סעיף זה בתנאים או בערובה.

          (ו)   דחה בית המשפט בקשה לצו שהגיש ארגון למען בעלי חיים וקבע כי היתה בלתי מוצדקת בעליל, רשאי הוא להטיל על מי שביקש את הצו הוצאות ופיצויים למי שנפגע מהגשת הבקשה.

          (ז)   מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן, אם השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.

          (ח)  מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לערור על החלטת בית המשפט לפי סעיפים קטנים (א) או (ז); בית המשפט שלערעור יידון בערר בשופט אחד.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

          (ט)  לענין סעיף זה –

          "תובע" – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982;

          "ארגון למען בעלי חיים" – ארגון למען בעלי חיים שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם השר.

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 40 (ה"ח 410)

(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה על סעיפים 2, 2ב(א) או 4, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.

 

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 257 (ה"ח 464)

(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה על סעיפים 2, 2ב(א) או 4 לפי חוק זה, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.

(ב) בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

(ג) נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.

(ד) תוקפו של צו לפי סעיף זה לא יעלה על שנה.

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 300 (ה"ח 944)

צו מניעה צווים

(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה לפי חוק זה, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, בין במעשה ובין במחדל, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה או צו שיחייב את הבעלים של בעל חיים או מחזיקו לנקוט את הפעולות הנדרשות בנסיבות העניין להפסקת ביצוע העבירה או למניעת ביצועה.

(ט) לענין סעיף זה –

"תובע" – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982;

"ארגון למען בעלי חיים" – ארגון למען בעלי חיים שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות השר.

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

17ב.  (א)  נושא משרה בתאגיד שעיסוקו בבעלי חיים (בסעיף זה – התאגיד), חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי סעיפים 2(ד) ו-(ה), 2ב ו-4 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

          (ב)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי התקנות המנויות בתוספת בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

          (ג)   נעברה עבירה לפי סעיפים 2(ד) או (ה), 2ב או 4 או לפי התקנות המנויות בתוספת בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

          (ד)  בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

(תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תש"ף-2020

          (ה)  השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 300 (ה"ח 944)

הוספת סעיף 17ב

 

מיום 29.7.2020 עד תום כהונתה של הכנסת ה-23 [6.4.2021]

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2834 מיום 29.7.2020 עמ' 296 (ה"ח 843)

(ה) השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

שמירת דינים

18.  (א)  חוק זה אינו גורע מהוראות פקודת הכלבת, 1934, פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985, חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955, חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ב-1992, פקודת הדיג, 1937, חוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, ופקודת בריאות העם, 1940.

          (ב)  מי שמבצע הוראות רופא וטרינר ממשלתי לפי פקודת הכלבת, 1934, או לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985, לא יראוהו כעובר על הוראות סעיף 2.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 11 – הוראת שעה)  תש"ף-2020

19.    השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ובהתחשב בצרכי החקלאות להתקין תקנות לביצועו ולשם השגת מטרתו של חוק זה, לרבות בענין –

 

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(1)   תנאי החזקה של בעלי חיים לרבות החזקת בעלי חיים בחנויות לחיות מחמד ותנאי ההחזקה של בעלי חיים והטיפול בהם במקומות המשמשים להמתת בעלי חיים הנעשית לצורכי מאכל אדם;

(2)   תנאי הובלה של בעלי חיים;

(3)   אופן המתת בעלי חיים למעט המתת בעלי חיים הנעשית לצרכי מאכל אדם;

(4)   אילוף בעלי חיים;

(5)   תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים;

(תיקון מס' 2)  תשס"א-2000

(6)   (נמחקה);

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(7)   תנאים והגבלות לייבוא וייצוא בעלי חיים; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר האוצר ושר הכלכלה;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(8)   תנאים והוראות בעניין מסירה לאימוץ של בעלי חיים, לרבות בעניין צמצום התרבותם;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(9)   אגרות בעד שירות, היתר, תעודה, אישור, בדיקה או פעולה אחרת הנוגעת ליישום הוראות לפי חוק זה; הוראות בעניין אגרות המשולמות לרשויות מקומיות ייקבעו בהסכמת שר הפנים;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(10)  פעולות שיוכל לבצע רק מי שיש בידיו תעודה; השר יקבע הוראות בעניין התנאים הנדרשים לקבלת תעודה, לרבות בעניין עבר פלילי או משמעתי, וכן הכשרה עיונית או מעשית ועמידה בבחינות, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לעניין הכשרה נוספת למי שיש בידו תעודה, ובכלל זה השתלמויות מקצועיות ועמידה בבחינות;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(11)  מתן תעודה כאמור בפסקה (10), ובכלל זה אופן הגשת הבקשה לקבלת תעודה והמוסמך לתתה, וכן הוראות בדבר ביטול והתליה של התעודה או התניית תנאים בה;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(12)  הכשרה עיונית או מעשית במקומות עבודה מסוימים, ובכלל זה השתלמויות מקצועיות;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(13)  הוראות ותנאים בנוגע להכשרה הנדרשת לביצוע פעולות או למתן תעודה לפי חוק זה או לעבודה במקומות מסוימים, ובכלל זה הוראות לעניין –

(א)   תוכן ההכשרה;

(ב)   ידע, כשירות, השכלה וניסיון של העוסקים במתן ההכשרה לרבות בעניין עבר פלילי או משמעתי;

(ג)    חובת השתתפות בהשתלמויות מקצועיות של העוסקים במתן ההכשרה;

(ד)   המיתקנים, הכיתות והציוד הדרושים למתן ההכשרה כאמור;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(14)  סוגי בעלי מקצוע, בעלי הכשרה או בעלי השכלה שיהיו פטורים מהתנאים שנקבעו לפי פסקאות (10) עד (13), כולם או חלקם;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(15)  חובות דיווח בכל עניין הקשור לקיום ההוראות לפי חוק זה, לרבות לעניין אופן הדיווח כאמור;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(16)  חובות תיעוד בכל עניין הקשור לקיום ההוראות לפי חוק זה, לרבות לעניין אופן שמירתו והעברתו;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

(17)  דרכי מסירת הודעות בכל אחד מהנושאים המפורטים בפסקאות (1) עד (16).

מיום 14.12.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 42 (ה"ח 2921)

מחיקת פסקה 19(6)

הנוסח הקודם:

(6) טיפול בבעלי חיים למטרות נוי שיש בו חיתוך ברקמה חיה.

 

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 300 (ה"ח 944)

19. שר החקלאות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ובהתחשב בצרכי החקלאות להתקין תקנות לביצועו ולשם השגת מטרתו של חוק זה, לרבות בענין –

(1) תנאי החזקה של בעלי חיים לרבות החזקת בעלי חיים בחנויות לחיות מחמד ותנאי ההחזקה של בעלי חיים והטיפול בהם במקומות המשמשים להמתת בעלי חיים הנעשית לצורכי מאכל אדם;

(2) תנאי הובלה של בעלי חיים;

(3) אופן המתת בעלי חיים למעט המתת בעלי חיים הנעשית לצרכי מאכל אדם;

(4) אילוף בעלי חיים;

(5) תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים;

(6) (נמחקה);

(7) תנאים והגבלות לייבוא וייצוא בעלי חיים; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר האוצר ושר הכלכלה;

(8) תנאים והוראות בעניין מסירה לאימוץ של בעלי חיים, לרבות בעניין צמצום התרבותם;

(9) אגרות בעד שירות, היתר, תעודה, אישור, בדיקה או פעולה אחרת הנוגעת ליישום הוראות לפי חוק זה; הוראות בעניין אגרות המשולמות לרשויות מקומיות ייקבעו בהסכמת שר הפנים;

(10) פעולות שיוכל לבצע רק מי שיש בידיו תעודה; השר יקבע הוראות בעניין התנאים הנדרשים לקבלת תעודה, לרבות בעניין עבר פלילי או משמעתי, וכן הכשרה עיונית או מעשית ועמידה בבחינות, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לעניין הכשרה נוספת למי שיש בידו תעודה, ובכלל זה השתלמויות מקצועיות ועמידה בבחינות;

(11) מתן תעודה כאמור בפסקה (10), ובכלל זה אופן הגשת הבקשה לקבלת תעודה והמוסמך לתתה, וכן הוראות בדבר ביטול והתליה של התעודה או התניית תנאים בה;

(12) הכשרה עיונית או מעשית במקומות עבודה מסוימים, ובכלל זה השתלמויות מקצועיות;

(13) הוראות ותנאים בנוגע להכשרה הנדרשת לביצוע פעולות או למתן תעודה לפי חוק זה או לעבודה במקומות מסוימים, ובכלל זה הוראות לעניין –

(א) תוכן ההכשרה;

(ב) ידע, כשירות, השכלה וניסיון של העוסקים במתן ההכשרה לרבות בעניין עבר פלילי או משמעתי;

(ג) חובת השתתפות בהשתלמויות מקצועיות של העוסקים במתן ההכשרה;

(ד) המיתקנים, הכיתות והציוד הדרושים למתן ההכשרה כאמור;

(14) סוגי בעלי מקצוע, בעלי הכשרה או בעלי השכלה שיהיו פטורים מהתנאים שנקבעו לפי פסקאות (10) עד (13), כולם או חלקם;

(15) חובות דיווח בכל עניין הקשור לקיום ההוראות לפי חוק זה, לרבות לעניין אופן הדיווח כאמור;

(16) חובות תיעוד בכל עניין הקשור לקיום ההוראות לפי חוק זה, לרבות לעניין אופן שמירתו והעברתו;

(17) דרכי מסירת הודעות בכל אחד מהנושאים המפורטים בפסקאות (1) עד (16).

 

מיום 29.7.2020 עד תום כהונתה של הכנסת ה-23 [6.4.2021]

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2834 מיום 29.7.2020 עמ' 296 (ה"ח 843)

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת החינוך והתרבות הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ובהתחשב בצרכי החקלאות להתקין תקנות לביצועו ולשם השגת מטרתו של חוק זה, לרבות בענין –

אצילת סמכויות (תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

19א.  הממונה רשאי לאצול את סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או חלקן, לרופא וטרינר עובד השירותים הווטרינריים במשרד, ובלבד שאם האצילה היא לעניין סמכויות פיקוח ואכיפה, הרופא הווטרינר עומד בתנאים של סעיף 5.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 301 (ה"ח 944)

הוספת סעיף 19א

תיקון חוק סדר הדין הפלילי – מס' 17

20.  בתוספת השניה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, אחרי פסקה (16) יבוא:

          "(17) חוק צער בעלי חיים, תשנ"ד-1994, בסייגים האמורים בסעיף 15 לחוק האמור."

ביטול

21.  סעיף 495 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 - בטל.

סייג לתחולה (תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

22.  חוק זה לא יחול –

          (1)  על המתת בעלי חיים שנעשתה לצורכי מאכל אדם;

(2)  על ניסויים בבעלי חיים הנערכים על פי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד-1994.

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

22. חוק זה לא יחול על ניסויים בבעלי חיים, ועליהם יחול הדין הקודם.

תחילה

23.  תחילתו של סעיף 15 ששה חודשים מיום פרסומו.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2015

תוספת

(סעיף 17ב)

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 301 (ה"ח 944)

הוספת תוספת

                                                         שם התקנות                                                                 מספר התקנה

1.    תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006                                                                                             4 עד 15

2.    תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"ב-2011                                                                                             4 עד 13 ו-18

3.    תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), התשע"ה-2015                                                                                             3 עד 19 ו-21 עד 24

4.    תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא                                                                                              3 עד 5, 7 עד 10,

לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009                                                 11(ב) ו-(ד) עד (ט), 13 עד 19, 21, 23, 25 עד 30, 32, 33, 36

5.    תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס"ו-2006                                                                                             2 עד 6, 7(ב), 8(א), 9

6.    תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), התשס"א-2001                                                                                             2

 

 

                          יצחק רבין                             יעקב צור

                               ראש הממשלה                                 שר החקלאות

 

            עזר וייצמן                            שבח וייס

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1447 מיום 18.1.1994 עמ' 56 (ה"ח תשנ"ב מס' 2127 עמ' 298).

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח תשנ"ב מס' 2127 עמ' 298) – תיקון מס' 1 סעיף 27 לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד-1994.

ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 42 (ה"ח תשס"א מס' 2921 עמ' 18) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 725 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 78 עמ' 152) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 103 עמ' 55) – תיקון מס' 4; תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 103 עמ' 56) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 196 עמ' 112) – תיקון מס' 6 בסעיף 18 לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח-2008; תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו (תוקן ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 434 עמ' 343) – תיקון מס' 6 (תיקון) תשס"ט-2009).

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 655 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 230 עמ' 304) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 39 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 410 עמ' 252) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 255 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 464 עמ' 184) – תיקון מס' 9; ר' סעיף 6 לענין תחילה.

6. תחילתו של סעיף 16א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שנה מיום פרסומו של חוק זה.

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 296 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 944 עמ' 950) – תיקון מס' 10.

ס"ח תש"ף מס' 2834 מיום 29.7.2020 עמ' 296 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 843 עמ' 42) – תיקון מס' 11 – הוראת שעה; תוקפה בתקופת כהונתה של הכנסת ה-23.