נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים),
תשס"א-2001

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – צער בע"ח – הגנה על בע"ח

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת היתר ודין הפרתה

סעיף 2

2

Go

בקשה למתן היתר

סעיף 3

2

Go

מתן היתר, התלייתו וביטולו

סעיף 4

2

Go

מתן היתר למופע של חיות בר

סעיף 5

2

Go

שמירת דינים

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7

3

Go

הצהרת המבקש

 

 

תק' תשע"ד-2014


תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים),
תשס"א-2001*

מיום 14.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7329 מיום 14.1.2014 עמ' 518

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשע"ד-2014

1.    בתקנות אלה, "מופע" – תערוכה, הופעה או תחרות של בעלי חיים, ובכלל אלה הופעה לשם צילום לתכנית טלוויזיה, סרט או פרסומת.

מיום 14.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7329 מיום 14.1.2014 עמ' 518

1. בתקנות אלה, "מופע" – תערוכה, הצגה או תחרות של בעלי חיים תערוכה, הופעה או תחרות של בעלי חיים, ובכלל אלה הופעה לשם צילום לתכנית טלוויזיה, סרט או פרסומת.

חובת היתר ודין הפרתה

2.    (א)  לא יארגן אדם מופע ולא יקיימו אלא אם כן ניתן לו היתר בכתב (להלן – ההיתר), מאת הממונה ובהתאם לתנאיו.

          (ב)  לא יציג אדם בעל חיים במופע ולא ישתפו בו אלא אם כן ניתן למופע היתר ובהתאם לתנאיו.

תק' תשע"ד-2014

          (ב1) לא יציג אדם במופע בעל חיים שלמטרות נוי בוצעו בו חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, אלא אם כן קיבל להצגתו היתר מן הממונה לפי תקנה 4(א1), ואלא לפי תנאי ההיתר.

תק' תשע"ד-2014

          (ג)   העובר על הוראות תקנות משנה (א) עד (ב1), דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מיום 14.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7329 מיום 14.1.2014 עמ' 518

(ב1) לא יציג אדם במופע בעל חיים שלמטרות נוי בוצעו בו חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, אלא אם כן קיבל להצגתו היתר מן הממונה לפי תקנה 4(א1), ואלא לפי תנאי ההיתר.

(ג) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב) תקנות משנה (א) עד (ב1), דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

בקשה למתן היתר

3.    (א)  בקשה למתן היתר תוגש לממונה שלושים ימים לפחות לפני מועד קיום המופע ואולם רשאי הממונה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לקבל בקשה אף לאחר שחלף המועד להגשתה.

          (ב)  הבקשה האמורה בתקנת משנה (א) תוגש לפי הטופס שבתוספת.

          (ג)   הממונה רשאי לדרוש מהמבקש מידע ומסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה; מידע ומסמכים כאמור יוגשו אף הם בליווי הצהרת המבקש לפי הטופס שבתוספת.

מתן היתר, התלייתו וביטולו תק' תשע"ד-2014

4.    (א)  הוכח להנחת דעתו של הממונה כי במהלך המופע, בהכנות לקראתו או באופן החזקת בעלי החיים הקשורים למופע לא ייגרם סבל לבעלי החיים, ייתן למבקש היתר ורשאי הוא להתנות בו תנאים; קבע הממונה בהיתר תנאים לעניין הצגתו במופע של בעל חיים שלמטרות נוי בוצעו בו חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, יראו בהיתר כהיתר שניתן גם לפי תקנה 4(א1).

תק' תשע"ד-2014

          (א1) הממונה לא ייתן היתר להצגתו במופע של בעל חיים שבוצעו בו, למטרות נוי, חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, ולא יקבע תנאים לעניין הצגת בעל חיים כאמור לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן שוכנע כי הצגת בעל החיים האמור במופע תקדם את מטרות החוק, לרבות לצורכי חינוך למניעת צער בעלי חיים, עידוד אימוץ בעלי חיים ושיקומם.

          (ב)  הממונה רשאי להתלות או לבטל היתר אם הופרו תנאיו או אם נוכח שהפרטים ששימשו בסיס לנתינתו או חלקם אינם נכונים.

          (ג)   היתר לפי תקנה זו, לרבות לצורכי חינוך ושיקום, יכול שיהיה כללי או מיוחד ויכול שיינתן לתקופת זמן או למספר מופעים, הכל כפי שצוין בו.

          (ד)  היתר או סירוב לתיתו יינתנו לא יאוחר מעשרים ימים מיום הגשת הבקשה להיתר; דרש הממונה מידע ומסמכים נוספים, יימנה מספר הימים מהיום שבו הומצאו לממונה.

מיום 14.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7329 מיום 14.1.2014 עמ' 518

(א) הוכח להנחת דעתו של הממונה כי במהלך המופע, בהכנות לקראתו או באופן החזקת בעלי החיים הקשורים למופע לא ייגרם סבל לבעלי החיים, ייתן למבקש היתר ורשאי הוא להתנות בו תנאים; קבע הממונה בהיתר תנאים לעניין הצגתו במופע של בעל חיים שלמטרות נוי בוצעו בו חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, יראו בהיתר כהיתר שניתן גם לפי תקנה 4(א1).

(א1) הממונה לא ייתן היתר להצגתו במופע של בעל חיים שבוצעו בו, למטרות נוי, חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, ולא יקבע תנאים לעניין הצגת בעל חיים כאמור לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן שוכנע כי הצגת בעל החיים האמור במופע תקדם את מטרות החוק, לרבות לצורכי חינוך למניעת צער בעלי חיים, עידוד אימוץ בעלי חיים ושיקומם.

מתן היתר למופע של חיות בר

5.    בלי לגרוע מהאמור בתקנה 4, לא ייתן הממונה היתר למופע של חיות בר שלגביהן נדרש היתר לפי סעיף 8(א)(2) ו-(3) לחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 (להלן – היתר החזקה), אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

          (1)  בידי מבקש ההיתר היתר החזקה בר תוקף;

(2)  המופע יתקיים במקום שאושר בהיתר ההחזקה ובהתאם לתנאיו.

שמירת דינים

6.    אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

 

תק' תשע"ד-2014

תוספת

(תקנות 3(ב) ו-(ג) ו-4)

[בקשה למתן היתר למופע – טופס 1]

 

 

 

כ"ט בניסן התשס"א (22 באפריל 2001)                               שלום שמחון

                                                                                                   שר החקלאות ופיתוח הכפר* פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 791.

תוקנו ק"ת תשע"ד מס' 7329 מיום 14.1.2014 עמ' 518 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 90 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות